Skip to main content

Full text of "Danmarks p̊ræstehistorie i aarene 1869-1884"

See other formats


Go ugle This is a digital copy ofa book thai was preserved for general ions on library shelves before il was carefully scanncd by Google as part of a projecl 

to makc thc world's books discovcrable online. 

Il has survived long enough Tor ihc copyright lo expire and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is onc thai was ncvcr subjecl 

to copyright or whosc legal copyright icrrn has expired. Whelher a book is in thc public domain may vary country lo country. Public domain books 

arc our galeways to thc pasl. reprcsenting a wcalth of hislory. cullurc and knowlcdgc ihat's oflen diflicull to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in thc original volumc will appcar in this lilc - a reminder of this book's long journey from ihc 

publisher lo a library and linally lo you. 

Usage guidelines 

Google is proud lo partner wilh libraries lo digili/e public domain malerials and makc ihem wide ly accessible. Public domain books belong lo ihc 
public and we are merely iheir cuslodians. Neverlheless. ih i s work is expensive. so in order lo keep providing ihis resource. wc have taken sleps to 
prevenl abuse by commercial parlics. iiicludmg placmg Icchnical reslriclions on aulomaled uuerying. 
We alsoask that you: 

+ Make non -commercial u.se of the files We designed Google Book Search for use by individuals. and we reuuesl thai you usc these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from mttoinated querying Do not send aulomaled uueries of any sort lo Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of texl is helpful. please conlact us. We cneourage the 
use of public domain malerials for ihese purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each lilc is essenlial for informing people aboul this projeel and helping them find 
additional malerials ihrough Google Book Search. Please do nol remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember thai you are responsible for ensuring ihat whal you are doing is legal. Do nol assume that just 
bccausc we believe a brøk is in the public domain for users in thc Uniied Staics. thai thc work is also in ihc public domain for users in other 

counlries. Whelher a book is slill in copyright varies from country lo country, and we can'l offer guidance on whelher any specilic usc of 
any specilic book is allowed. Please do nol assume thai a book's appearance in Google Book Search mcans il can bc used in any manncr 
anywhere in the world. Copyrighl infriiigcmeiil liabilily can bc quite severe. 

About Google Book Search 

Google 's mission is lo organize the world's information and to make it universal ly accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover ihc world's books while lidpiujj anlliors and publishcrs reach new audienecs. You eau search through the lul I lexl of this lu mk on ihc web 
at |http : //books . qooqle . com/| Go ugle Dette er en digital kopi af en bog. der har været bevaret i generationer pa bibliotekshylder, fur den omhyggeligt er scannet af Coogle 

som del af et, projekt, der går nd pa at gøre verdens buger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe 1 nok til. at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. Kn offentligt ejet bog er en bog. 

der aldrig har været underlag! eopyrighi . eller hvor de juridiske copyright vilkår er udlobet. Om en bog er offenllig ejeudoui varieret 1 fra 

land til land. Bøger, der er oli'entlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig ni opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i der oprindelige bind. vises i denne til - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Coogle er stolle over at indgå partnerskaber med bibliotekerom al digitalisere offentligt ejede materialer og gore dem bredll ilgamgelige. 
Offentligt ejede boger tilhorer alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, sa. har vi taget, skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger pa automatiserede forespørgsler for fortsat at, 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke- kommercielt brug 

Vi designede Google fiogsogning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge; disse; filer til personlige, ikke-kon mi ordelle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende; automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af maski- 
noversættelse. optisk l.egngenkernlelse eller andre omrader, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formal, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google-" vane Imæ.rke" du ser pa hver lil er en vigtig made at fon adle mennesker om deni 1 projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google' Bogsøgniug. Lad væm med at fjerne ilet. 

• Overhold regierne 

Uanset hvad du bruger, skil du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du gør er lovligt. Antag ikke;, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt, anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke al en bogs tilstedeværelse i Google Bogsugning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erst.al.ningspligl.em for krænkelse af eopyrighi kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogso»'iiiii|; 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at. gore dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsogning 
hjælper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at ilet hjælpfy forfatte re og udgivere rned at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gennem hele teksten i denne bog på internet, t-Ct pa |http : //books . google , coiti| 
Elvins DANMARKS PRÆSTEHISTORIE AARENE 1869-1884. DANMARKS PRÆSTEHISTORIE AARENE 1869-1884. DANMARKS PRÆSTEHISTORIE I AARENE 1869—1884. -tf i/ PERSONÅLfflSTORISKE UNDERSØGELSER AF 

SOFUS ELVIUS. UDGIVET MW5 OFFENTLIG UNDERSTØTTELSE. KJØBENHAVN. 

EMIL BBRGMANNS FORLAG. 

1885-1887. THB »KW YOOI PUB BY SWStt AHr0 H, U5SOX AND Kjøbenhavn. L Cohens jBogtrykkeri. HANS MAJESTÆT Kong Christian den Niende den danske Folkekirkes ophøjede Vogter og Styrer allerunderdanigst tilegnet. <. il en sigt ( ten med nærværende Værk har, som ogsaa Titlen viser, 
været at give nøjagtige og under en kort Form udførlige og ud- 
tømmende Meddelelser om dem, der ere og have været Præster i 
den danske Folkekirke i vor Tid, derimod ikke at skrive en Tids- 
eller Kirkehistorie. Det er saaledes en fuldstændig objektiv Frem- 
stilling af Kjendsgjerninger , hvorfor ogsaa de historiske Resultater 
saavelsom det sikkerlig ingenlunde ubetydelige statistiske Udbytte, 
der kan faaes ved Benyttelsen til Oplysning om Standsvexel, 
Præsternes Levesandsynlighed, Universitetsforberedelse , Embeds- 
alder, Ægteskab, om Overflod eller Mangel paa Præster o. s. v. ikke 
ere uddragne, men forbeholdte til andre selvstændige Arbejder. 

Udgivelsen er bleven muliggjort ved en mig allernaadigst, 
efter Forestilling fra det hørje Ministerium for Kirke- og Under- 
visningsvæsenet, tillagt Understøttelse, samt et toaarigt Bidrag fra 
den Hjelmstjerne Rosencroneske Stiftelse. 

Under Udarbejdelsen har jeg nydt den store Begunstigelse, at 
jeg fuldt ud har kunnet benytte officielle Kilder, idet der er givet 
mig Adgang til de forskjellige Ministeriers Arkiver , af hvilke selv- 
følgelig Kirke- og Undervisningsministeriets har givet det rigeste 
Udbytte, til Bispearkiverne, til det theol. Fakultets, Enkekassernes 
og det kgl. Ordenskapitels m. fl. Arkiver. Jeg har dernæst ved 
Skemaer, udsendte til samtlige Præster gjennem Provsterne, samt 
ved en meget udstrakt Korrespondance indsamlet Materiale, hvorfor 
jeg kun i en meget ringe Grad har benyttet trykte Arbejder. 

Ved Opstillingen og Ordningen af Stoffet har jeg ment ikke at 
burde afvige synderlig fra Wiberg, ligesom jeg ogsaa har begyndt mit Værk med det Tidspunkt (1869), hvor han standsede. Flere 
Afsnit, der manglede i hans fortjenstfulde Værk, har jeg optaget, 
nemlig Biskopper, personelle Kapellaner, Valgmenighedspræster, 
danske Præster udenfor Kongerigets Grænser og Missionærer ordi- 
nerede i Danmark ; ligeledes har jeg ment, det havde Interesse at 
faa ganske kortfattede Meddelelser om de ubefordrede theologiske 
Kandidater, der levede, da Værket blev sluttet. Oplysningerne har 
jeg søgt at give fyldigere end Wiberg, og jeg har bestræbt mig for 
at meddele alt det, som havde Betydning i personalhistorisk, kir- 
kelig, literær og politisk Henseende; det geneologiske er paavist, 
dels ved nogle vedføjede Slægttavler, dels navnlig ved Oplysninger 
om Præsternes indbyrdes Slægtskabsforhold, der er meddelt ved 
enhver enkelt, Kvor saadant findpr Sted, et Arbejde, der dog 
maaske næppe vil blive paaskjønnet i Forhold til de overordentlige 
Vanskeligheder, Udarbejdelsen har medført Naar Wiberg har for- 
talt en hel Del Anekdoter, har jeg ment at saadanne, der tilmed 
ofte kunne være apokryfe, ikke børe lyemme i et historisk Arbejde 
som det foreliggende, og jeg var ogsaa af Biskop Brammer ind- 
trængende og kjærligt opfordret til ikke at meddele saadanne, som jo 
kun kunne skade, men aldrig gavne Præstestanden; ligeledes har jeg 
fuldstændig afholdt mig fra enhver Bedømmelse saavel af de nulevende 
som af de i Værket omtalte afdøde Præster; de ikke. faa og vist 
værdifulde Bidrag dertil, som jeg har modtaget, maa tilhøre Fremtiden ; 
det overordentlig uheldige Forsøg, der for over en Menneskealder 
siden blev gjort i den Retning, af en personalhistorisk Forfatter, 
har bevirket, at flere ældre Præster have været uvillige til at med- 
dele Oplysninger, idet de frygtede for en ny t Præstepine*, og først 
efter gjentagne Anmodninger meddelte mig saadanne« 

For ikke at gjøre Værket større og derved kostbarere end 
nødvendigt, trør jeg anvendt en noget afkortet Form, der dog 
næppe paa noget Punkt vil gjøre Læsningen vanskelig; idet de 
fleste Forkortelaer let ville forstaaes uden Forklaring, saaledes 
Kand. for Kandidat, Kbh» for Kjøbenhavn o. s. v., meddeles her en 
Vejledning ved Bogens Benyttelse samt Forklaring over 
Forkortelser og Tegn. Kaldene ere anførte i alfabetisk Orden. Ethvert Kald har aH 
Nummer i fortløbende Rækkefølge. 

Bet nd for hver enkelt Præst først anførte Tal angiver Antallet af 
Præsterne i Kaldet siden Reformationen, saa vidt de kjendes; derpaa an- 
føres hvilken Dag Præsten er udnævnt til Embedet. 

Karaktererne for homiletisk . og kateketisk Prøve ere anførte i Pa- 
rentes ( — ) umiddelbart efter Karakteren for Embedsezamen. 

i 

egr. betyder laudabilis et quidem egregie. 

1* — laudabilis, specimen scriptum egregia laude dignum, eller 

admodum laudabilis. 

1 — laudabilis. 

*1 — laudabilis inprimis ob specimen scriptum, eller viz lauda- 

bilis. 

h* — haud illaudabilis, specimen scriptum laude dignum. 

h — haud illaudabilis. 

h* — haud illaudabilis primi gradus. 

h* — haud illaudabilis seoundi gradus. 

*h — vix haud illaudabilis. 

n — non contemnendus. 

*n — viz non contemnendus. . 

F. — Fader. 

M. — Moder. 

Dt — Datter. 

£ — fedt. . 

+ — død. 

Sgpr. — Sognepræst. 

p. Kapl. — Kapellan pro persona. 

Katrrd. — Konøistorialraad. 

Prgd. — Præstegaard. 

Mtrpsk. — Metropolitanskolen. 

Brgdsk. — Borgerdydskolen. 

Er. — Erslews Forfatterleksikon; det væsentligste af Præsternes 

senere literære Virksomhed er saa vidt muligt anført 
og særlig hvad Forf. selv have lagt Vægt paa. 

Str. — Strunks Portrætkatalog. 

4c — at Præsten har holdt 50aarigt Jubilæum. 

-t- — at Embedet indtil Grundloven er blevet besat i Henhold 

til den (ved Frd. af 3 Juni 1809) en Del Godsbesiddere, 
indrømmede Forslagsret. 

O — at de tilsendte Forespørgsler, uagtet gentagne Opfordringer 

ikke ere blevne besvarede, af hvilken Grund Oplys- 
ningerne om vedkommende Præjrt muligvis ere mindre 
fuldstændige. 

Fra mange Præster har jeg under Udgivelsen modtaget yder- 
ligere Oplysninger end dem, som de oprindelig havde sendt, men 
det har foranlediget, at jeg har været nødsaget til at foretage flere ikke ubetydelige Omarbejdelser af enkelte Dele af Manuskriptet, 
hvilket har medført dels nogen Forsinkelse i Udgivelsen, dels at 
Værket er blevet noget større end oprindeligt beregnet, hvad dog 
Subskribenterne forhaabentlig næppe ville beklage. Derimod har jeg 
kun modtaget meget faa Rettelser og Ændringer, uagtet et Værk 
af et saa stort Omfang og indeholdende en Uendelighed af Tal og 
minutiøse Enkeltheder ikke kan være frit for Fejl. At disses Tal 
forhaabentlig kun er forholdsvis ringe, skyldes den store Omhu, 
som afd. Eand. fil. Gurtius Bladt anvendte ved Læsningen af 
Korrekturen. 

Uden velvillig Bistand fra mangfoldige Sider havde det ikke 
været muligt at faa udarbejdet og udgivet et saa omfattende Værk. 
Jeg har foran anført den uhindrede Adgang, der har været givet 
mig til Arkiverne, for hvilken jeg herved maa takke, deriblandt 
samtlige højærværdige Biskopper, Kammerherre, Departementschef 
Linde og Chefen for Kirkekontoret, Justitsraad de Jonquiéres, 
der ogsaa paa anden Maade have ydet mig en kraftig og uvur- 
derlig Støtte. Pastor Vilhelm Bang og Pastor emer. A. H. Nielsen 
have vist mig den store Velvilje at gennemse en Korrektur og 
have meddelt mig særdeles mange værdifulde Oplysninger; Pastor 
G. H. Bruhn i Gram har velvilligst indsamlet flere Efterretninger 
tQ mig hos sine søndeijydske Embedsbrødre; en Del af Registrene 
har Pastor Meulengracht godhedsfiddt gjennemgaaet, og mange Op- 
lysninger om yngre Kandidater skyldes Universitetspedel Mule. Med 
Erkjendtlighed maa jeg ogsaa fremhæve den Uegennytte, som For- 
læggeren Hr. Emil Bergmann har vist under Arbejdets Udgivelse. 
— Alle de mange Øvrige, der med saa stor Velvilje have ydet 
mig Oplysning og Hjælp, bringer jeg herved unævnte hver især 
min oprigtige Tak. 

Kjebenhavn, d. 26. Maj 1887. 

Sofus Elvins. Indhold. 

Side 

Biskopper 1 

Præster 19 

Personelle Kapellaner 628 

Islandske Præster 646 

Søxnandspræster og danske Præster udenfor Kongerigets nuværende 

Qrænser 649 

Missionærer 663 

Tillæg: Theologiske Kandidater 666 

Tilføjelser og Ændringer 684 

Register: Præster, Præstehustruer og theologiske Kandidater - 691 

Præsternes og Præstehustruernes Slægtninge 721 Slægttavler. Balslev 11 

Gotzsche 126 

Fleischer 261 

Grundtvig 294 

Trojel 316 

Blicher 478 

Krarup 545 

Rørdam 626 Ministre for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Mag. art. D. G. Monrad 24 /a 1848— ie /n 1848 

Dr. fil. J. N. Madvig *•/" 1848— 7 /i* 1851 

Dr. jur. P. G. Bang (midlertidig) 7 /i 2 1851— a / 6 1852 

G. F. Simony % 1851— «V* 1863 

Dr. jur, A. S. Ørsted .'. "/* 1853— 12 /i 2 1864 

Lic. jur. G. G. Hall 12 /i* 1854— 6 /* 1859 

Dr. fil. D. G. Monrad * •/» 1859— 8 /i 2 1859 

V. A. Borgen */u 1859— M /t 1860 

Dr. fil. D.G.Monrad »S 1860— 31 /i2 1863 

(midlertidig fritaget V 4 — lf /« 60, C. C Hall) 

Dr. theol. C. T. Engelstoft 31 /is 1863— "/? 1864 

(midlertidig fritaget "7»— n / 7 64, D. G. Monrad) 

E. S. E. Heltzen (midlertidig) ll / 7 1864— J0 / a 1865 

C. I. C. Bræstrup (midlertidig) 7 /i 1866— 8 /n 1865 

G. P. T. Rosenørn-Teilmann 6 /ii 1865— 4 / 9 1867 

Lic. theol. & Dr. fil. P. G. Kierkegaard 4 / 9 1867— «/ 3 1868 

(C. A. Fonnesbech fangerede midlertidigt 6 /»— '% 68) 

A. S. Hansen 15 /s 1868— 82 / 9 1869 

E. E. Rosenørn 23 / 9 1869— * 8 / 5 1870 

Dr. jur. C. G. Hall 38 / 5 1870— 14 / 7 1874 

J. J. A. Worsaae l4 / 7 1874— n / 6 1875 

J. G. H. Fischer n / 6 1875— 34 / 8 1880 

J. F. Scavenius 24 / 8 1880— Biskopper. Aalborg Stift. 

19. * "/n 1856. Peter Christian Kierkegaard, f. «/ 7 05 i 
Hillerød, Søn af Michael Pedersen K. Hosekræmmer i Ebh. og 
Ane Lund. Stud. Brgdsk. Kbh. 22, Kand. l7 U 26 1 (1 — egr.). 
Tiltraadte i Sommeren 28 en videnskabelig Rejse, opholdt sig fem 
Fjerdingaar i Berlin, hvor han især studerede Kirkefædrene og 
Scholastikerne, blev 29 Dr. filos. i Gottingen for en Afhandling: 
»De notione atque turpitudine mendacii commentatio* ; var der- 
næst i Nederlandene, Paris, Munchen og Leipzig og vendte hjem 
i Slutn. af Aaret 30. Lærer i Brgdsk., Sgpr. for Vejerslev— Blidstrup 
Vs 33 men, efter Ansøgning, anset som ikke beskikket ved kgl. 
Resol. 27. s. M. (da nuværende Biskop, Dr. theol. Balslev blev 
kakkt dertil). Erholdt ved kgl. Resol. i 34 Tilladelse til at holde 
offentl. Forelæsn. ved Univers, over Moralfilosofi. Lic. theol. 36, 
disp. f 9 /i (De theologia vere Christiana, præcipue autem philosophica 
ejus parte, rite construenda) , derpaa holdt han i flere Semestre 
som Privatdocent theol. Forelæsn. „Personlig bekjendt med Grundtvig 
knyttedes han i en Række af Aar nærmere til denne, nærmest og 
egentlig hvad dennes Betragtning af Trosbekjendelsen og Traditio- 
nen, Kirke-Ordet og den hellige Skrift og begges Forhold angaar". 
Var Medstifter af Asylselskabet, Asylskolen og „Dansk Samfund', 
hvor han holdt en Række Foredrag over Kirkens og Verdenshisto- 
riens gjensidige Forhold, hvilke han i Vinteren 40—41 og 41—42 
efter Opfordring udførligere foredrog for H. M. Dronning Caroline 
Amalie. Sgpr. Pedersborg-Kindertofte 10 /9 42, ord. ll /n. Ved Valget 
til den grundlovgivende Rigsforsamling Vi o 48 stillede han sig i 
Sorø Amts 1ste Kreds, men faldt for Prof. Mundt. Landsthingsmand 
for 3die Kreds (Sorø og Præstø Amter) a9 /i»49 til Rigsdagens Op- 
løsning "/4S3, valgtes til Medlem af Rigsretten 16 /2 50. Sgpr, 

l 2 Biskopper. 

Thorslunde-Ishøj **k 50, men erholdt ved kgl. Resol. ,8 /e s. A. 
Tilladelse til at forblive i sit Emb. i Pedersborg; foretog samme 
Sommer en Rejse i Tyskland. Efter Dr. Engelstofts Udnævnelse 
til Biskop i Fyens Stift modtog han Opfordring fra theol. Stude- 
rende om at søge det ledigblevne Professorat i Kirkehistorie. Ordi- 
neret til Biskop 22 / 2 67. R* 18 /i 58, DM 6 /io 60. Minister for Kirke- 
og Undervisningsvæsenet 4 /» 67 (i Grev Frijs-Frijsenborgs Ministe- 
rium), forelagde som saadan Rigsdagen Lovforslaget om Valgmenig- 
heder, blev paa Grund af sin Helbredstilstand entl. som Minister 
e /s 68 og tiltraadte paany Bispeembedet, hvis Bestyrelse under hans 
Fraværelse , ved Ministeriets Skr. af ia /s 67 var overdraget Stifts- 
provst H. Egede Glahn. Medlem af Kirkekommiss. 18 /6 68, indbragte 
Forslag om Foranst. til nærmere Begrandsning af Adgangen til at 
være Fadder. K 2 28 /t 69, K 1 7 / 5 74; har ord. 40 Præster; entl. 
som Biskop 6 /« 76. Frasagde sig Biskopsrang i 79. Ved Univer- 
sitetets 400 Aars Fest blev der tilbudt ham Æresdiplom som Dr. 
theol., hvilket han dog ikke ønskede at modtage for ikke derved 
at paatage sig en Pligt til at holde Forelæsninger. Bor i Aalborg. 
— Udg. bl. a. Ældre Smaaskrifter, 60 ; Alm. Tilskrift til Præster og 
Lærere i Aalborg Stift, 64; Et gammelt A. B. C, endnu ikke 
ubrugeligt for Børn og Oldinge, 66 ; Skrivelse til en Embedsbroder, 
66; Bemærkn. til Enkelthederne ved Almueskolens Lærebøger i 
Religionskundskab 2 Opl., 72; Oplysn. til en Anmeldelse af mine 
Bemærkninger, 72; Muratoris Canon, oversat og oplyst, 72; Om 
Katechismus Sagen, 74; Smuler ang. Bønnen for Øvrigheden, 77; 
Om Guderne og Bands Krigene efter Mose Lov og i vor Bibelover- 
sættelse, 79 ; se iøvrigt Erslews Forfatterlexikon. — 1) gift * 7 / 10 36 m. 
Elise Marie Boisen, f. ai /i 06 i Vesterborg, f 18 A 37, Dt. af Biskop 
over Lolland-Falsters Stift, Peter Outzen B. f 10 A 31 °? Anna 
Nannestad; — 2) gift "/e 41 Sophie Henriette Glahn, f. "/s 09 i 
Olstrup, f Ve 81, Dt. af Poul Egede G., res. Kapl. t Garnisonsk. i 
Kbh., f lb h 46 °S Bo«** 1 Marie Elisab. Blicher. — Søn Kand. theoL 
P. M. P. Egede Kierkegaard, Broder Filosofen Søren Aabye Kirke- 
gaard f lx /ii 65. — 1ste Hustrus Brødre 257. 18, 815. 24, 903. 28, 
Søster gift 1056. 16 ; — 2den Hustrus Brødre 27. 16, 895. 32, 913. 17, 
Søster gift 881. 18, Moster gift Grundtvig. — Portræt litogr. 
(Str. 1462). — Biogr. m. Portr. i Illustr. Tid. '"/ei. 

20. 8 /s 1875. Peter Engel Lind, f. «/* 14 paa Krhavn, F. 
Knud Chr. L. Farver, M. Bolette Sophie Elisab. Ballum (Dt. af 
Niels B. t. Kjeldby f x *k 1792), Stud. Brgdsk. Kbh. 31, Huslærer 
paa Bornholm 35, Kand. Vn 37 1 (1 — *1), Alumnus paa Borchs 
Kolleg., Lic. theol. "/" 39 (De coelibatu Christianorum per tria Biskopper. S 

priora secula) og holdt den paafølgende Vinter som Privatdocent 
Forelæsn. over Apologetik. 1843 rejste han udenlands med Under- 
støttelse af Finantserne samt de Ehlerske og Rosenkranzske Uni- 
versitetsstipendier og gjorde sig paa denne Rejse især bekjendt 
med Fængselsvæsenet ; efter Hjemkomsten kaldtes han * 7 /« ** til 
Præst ved Domhuskapellet ogBlaataarn, ord. %1 /b; til Tugt-, Rasp- 
og Forbedringshuset paa Krhavn og Taarnene i Kastellet 10 /u s. A. 
Valgtes til Direktør v. de Maszmannske Søndagsskoler og til Medlem 
af Fængselselskabets Bestyrelse. Sgpr. Sæby-Hallenslev */* 55. 
Fast Censor v. theol. Exam. a /4 71— 9 /n 75. R* l8 /s 76, Ord. til 
Biskop Vii s. A., DM. 14 / 6 78. Dr. theol. v. Universitetets 400 Aars 
Jubelfest 5 /e 79. K* ll U 83. Har ordineret 33 Præster. Skrev i 
Theol. Ugeskrift 63: En Fremstilling af Senecas Lære, se iøvrigt 
Er. - Gift «/s 48 m. Agnes Lund f. *h 27 Kbh., Dt. af Etsrd. Joh. 
Ludv. Gebhard L. Historiemaler, Prof. v. Kunstakademiet og 
Augusta Lorentz. — Søskendebarn gift 55. 14; Moster gift Fysike- 
ren Hans Ghr. Ørsted. Aarhus Stift. 

19. "/e 1845. Gerhard Peter Brammer * f. 6 /* 01 i Hillerød, 
Søn af Joak. Henr. B. Hører (Adjunkt) ved Frederiksborg Sk. og 
Susanne Marie Jensen (3 gift 9 /r 04 m. Dr. med. Joh. Boetius Fangel, 
Landfysikus i Stavanger). Han tilbragte et Par Aar i Norge; paa 
Rejsen derop blev han „ved en synderlig Guds Styrelse frelst fra 
at lide Døden i Bølgerne paa en stormfuld Nat, da mange Skibe 
gik under i Nordhavet* *). Da Moderen atter blev Enke, 29 jio 05, 
kom han i Huset hos sin Morfader Provst Johs. Jensen, Slotspr. i 
Frdborg (f 17 /s 33 i Hjørlunde), der satte ham i Frdborg Sk. Stud. 
derfra i 18; han vaklede længe i sin fra Barndommen fattede Be- 
slutning at studere Jura, thi, skriver han, „ved nemlig at læse i 
Grundtvigs veltalende Skrifter blev min Sjæl alvorligere vakt for 
Kristendommen end i mine tidligere Dage; men jo dybere jeg 
følte, at den kristne Tro var nødvendig til min egen Sjæls Fre4t 
desto større Lyst fattede jeg til at forkynde Evangelium for Andre, 
saa at den Tanke blev efterhaanden levende hos mig, at jeg, var 
af Herren kaldet til hans Ords Forkyndelse" *). Kand. 16 h 33 *1. 
(egr. — egr.); blev 34 optaget som Alumnus i det gjenopbyggede 
Borchs Kolleg., i hvilken Anledn. han forsvarede en laL theol. *) TJniversiteteprogram. 4 Biskopper. 

Disp., Lærer i v. West InsL, Kat. Nakskov l6 /g 26, ord. ,7 /», dispute- 
rede * 7 /° 29 f° r den theoL Licentiatgrad (de Christianis Sancti Jo- 
hannis Baptistæ commentat.). Sgpr. i Snedsted-Nørhaa samt For- 
stander for Snedsted Skolelærerseminarium 7 /4 30, blev Dr. theol. 
ved Reformationsfesten 36, efter at have disp. 24 /io (de notione 
amicitiæ religione Christiana emendanda), R* 28 /« 40, Sgpr. Vemme- 
lev-Hemmeshøj 14 / 4 42, men kaldtes inden han havde tiltraadt dette 
Embede til Biskop over Lolland-Falsters Stift V 4 43, hvor han 
efterfulgte Dr. theol. Rasm. Møller, som han kalder: „min faderlige 
Ven, hvis Lære og Exempel klarligen har stillet mig for Øje, at 
en Ordets Tjener bør forene Besindighed med Nidkjærhed". Ordi- 
neret 2. Pinsedag (%). DM. 6 /io 61, K* */t 52, Medlem af Kommis- 
sionen til Kirkeforfatningens Ordning l7 /u 53, ordinerede 2. Pinse- 
dag 54 Dr. Martensen til Biskop over Sjællands Stift. Ved sit 
25aarige Bispejubilæum i 68 modtog han fra Stiftets Præster sit 
Portræt malet af Prof. Roed, — det hænger nu i Aarhus Domkirke, 
og Skolelærerne stiftede et Legat (for Skolelærerdøtre) bærende 
hans Navn; 19 /i s. A. erholdt han Rang med Sjællands Biskop; 
16 /s 76 fejredes hans SOaarige Jubilæum som Gejstlig ; Præsterne i 
Stiftet oprettede et Legat knyttet til hans Navn „som skulde vidne 
for Efterslægten om at de Deres Tilsyn undergivne Præster vide 
at paaskjønne den Krafts, Kjærligheds og Sindigheds Aand, hvoraf 
hele Deres Virksomhed har baaret og bærer saa umiskjendeligt 
Præg.* Legatet bestemte han til Fordel for forældreløse Præste- 
døtre i Aarhus Stift. Ved sit Testamente forøgede han dette og 
det ovennævnte Legat ligesom han ogsaa bestemte forskjellige Beløb 
til Arveprinsesse Carolines Asyl og det tekniske Institut i Aarhus 
samt til den nye Kirke i Frederiksbjerg ved Aarhus og Præstebo- 
ligen ved samme. Indvielsen af den gjenopførte Domkirke i Viborg 
foretog han 10 /» 76, da Biskop Laub ved Sygdom pludselig blev 
forhindret deri. Stk. af Dbg. u /6 78. I Aarene 57—72 samlede 
han om Sommeren alle Landets Biskopper, med Undtagelse afDr. 
Martensen, til Bispemøder i Aarhus til Forhandling af Kirkens For- 
hold; han har ialt ord. 182 Præster, deraf de 7 i Lolland-Fal- 
sters Stift, den første af disse var Mag. Jac. Chr. Lindberg; 
entl. 17 k 81 ; Minist. for Kirke- og Underv. blev da „bemyndiget til 
at tilkjendegive Biskoppen Hans Majestæt Kongens allerhøjeste Be- 
klagelse af den Nødvendighed, hvori han paa Grund af sin høje 
Alder har set sig nødsaget til at fratræde dej; biskoppelige Embede, 
som han i en saa lang Aarrække har beklædt med en Værdighed, 
Dygtighed og Nidkjærhed, som har vundet Hs. Majestæt Kongens 
allerhøjeste Paaskjønnelse." Tog Ophold i Vejle, f der ,7 /i 84. — Biskopper. 5 

* 
Har udg. : Postille, 3 Opl. 57, Et Indlæg i Erkeforfatningssagen58 ; Præ- 
sten og Menigheden. En Samling af Taler, 59 ; Lærebog i Pædagogik 
og Didaktik. 3 Opl., 61 ; Præd. paa Skjærtorsdag, 63, med et Forord 
om Diakonissesagen; Christi Fred, Pinseprædiken, 64; desuden en 
Del Hyrdebreve, se iøvrigt Er., har undertiden skr. under Navnene 
Henriksen, Peder Henriksen eller Joakimsen (dannet af Faderens 
Fornavne). — Gift 'm 86 m. Nicoline Henrikke Høst, f. *% 04 i Kbh. 
f */s 60, hendes .Efterladte Bønner og Afskedsord* er trykt som 
Manuskript, Dt. af Jstrd., Toldinspektør Christen Georg H. og 
Cornelia Thunboe, Portr. litogr. (Str. 381). — Sønner 918. 18 og 
1055.17. — Jvfr. Biskop Brammers Ungdomsliv, fortalt af ham 
selv og efter hans Død udg. af Johs. Eok, 84. Biografi med Portr. 
lllust. Tid. I186 /8i og Nutiden 8M /84. Portr. litogr. (Str. 379—80). 

20. "/» 188L Brtm J uul F <>g ("A 84 Sjællands Stift fra 
,$ /* s. A. at regne, se der). 

21. 86 /a 1884 fra lb j< s. A. at regne Johannes Clausen f. 
f / 6 30 i Taarbæk v. Kbh., Søn af Professor, Dr. theol. & fil. Henr. 
Nic. C. f ** s 77 °K Birgitte Franciska Swane. Gik nogle Aar i 
Metrplsk. , men forlod den for at ledsage sine Forældre paa en 
Rejse til Italien. „Det var i ydre Henseende det glædeligste Aar 
i mit Liv*, skriver Faderen i sine Levnetsoptegnelser,* ved den ro- 
merske Lampe læste jeg Livius og Virgil med min Søn." Stud. 
priv. 48, Kand. 13 /.; 53 1 (egr. — 1*). Foretog 55—56 med offentl. 
Underst, en Rejse til Tyskland, Svejts og Italien, opholdt sig længe 
i Rom og stud. der Kirkehist. og krist. Arkæologi. Andenlærer v. 
Jonstrup Sem. 10 /s 57 : Dr. fil. 61, forsvarede * l k en Afh. om „Lau- 
rentius Valla, hans Liv og Skrifter.* Sgpr. Fredericia Trinitatis K. 
og Vejlby 10 /e 63, ord. */io; beskikket 4 /u s. A. af Kultusministeren, 
Biskop Monrad, til Medl. af den paatænkte theol. Examenskommiss. ; 
Sgpr. Horsens *li 72. Modtog ved Biskop Kierkegaards Fratræden 
i 75 Tilbud om Aalborg Bispestol. R* 18 /8 75. Har som Formand 
for Stefansforeningen virket for Oprettelsen af „Kristeligt Sømands- 
hjem* i Aarhus og „Stefansforeningens Børnehjem og Forsamlings- 
hus* i Horsens. Ordineret ti] Biskop 2. Pinsedag 2 /« 84. Har skr.: 
Om Roms Ruiner og Bøhmeren Hieronymi Martyrdød, 62; Vil en 
Frimenighedslov kunne gavne vor Folkekirke ? 67; Lov og Evange- 
lium i Forhold til Krislendomsforkyndelsen, forhandlet imellem 
Reformatorerne i Wittenberg og Agrikola fra Ejsleben, 72; Om 
Kirkens Eenhed og Grundtvigs „Kirkespejl*, 74; Om Brugen af 
Guds Ord ved Gudstjenesten, 78; Medudgiver af: „Udkast til en 
Række Prædiketexter, 80, revid. Udgave, 81 ; har desuden udg. flere 
af sin Faders Skrifter, deriblandt Optegnelser, 77. — Gift i Frue K. g Biskopper. 

11 ho 67 m. Charlotte Laurentze Margrethe Frimodt, f. M /u 33 p. Bir- 
kendegaard, Værslev S., Dt. af Godsinspekt. paa Lerchenborg Johan 
F. (Søn af Christ. F. t. Vallensbæk, f 16 /» 1798) og Nicoline Cathr. 
Nielsen. — Søn Henr. Nik. C. , Kand. theol., Søster gift 530. 1, 
hans Hustrus Broder; Fættere Biskop Swane, 855. 15 og 1014. 14, 
Farfader Dr. theol. Henr. Georg C, Stiftsprovst i Sjællands Stift, 
f "/* 40. — Hustrus Søster gift 598. 18, Fætter 776. 21. — Biogr. 
m. Portr. i Nutiden w */ 8 4. 

Pyens Stift. 

19. 16 /n 1851. Christian Thorning Engelstoft, f. 8 / 8 05, 
Søn af Niels Lassen Thorning til Næsborg-Salling-Outrup, f 15 /i*13 
og Ingeborg Marie Engelstoft (Dt. af Provst Chr. E. t. Næsborg- 
S-O., f l5 /2 ° 3 )* I sit 10de Aar blev han antaget i Søns Sted af 
sin Morbroder, Kfrrd., Dr. filos. Laur. E., Prof. i Hist. v. Univ. og 
Magd. Cathr. Estrup. Stud. 22 priv. dim. (af Jac. Brogger Dau- 
gaard, f 5 A 67 som Biskop i Ribe). Kand. n /i 27 egr. Manuduktør. 
I 28 vandt han Univ. Guldmed. for Besvarelsen af den theol. Pris- 
opgave om det chaldæiske Folk. Lic. theol. 32, disp. "tø om det 
jødiske Folks Historie før Erobringen af Palæstina og begyndte 
s. A. Forelæsn. som Privatdocent ; blev ,s; 4 33, efter Koncurrence 
med Peter Tetens Hald (f 3 Vio 64 som Dr. theol. og Sgpr. t. Kjeldby), 
og Johannes Ferdinand Fenger, (f 9 / 5 61 som Sgpr. t. Høje-Taastrup) ; 
Lektor i Theologi (Kirkehistorie) ved Univ., Prof. extraord. ,l /i 34; 
»Han fandt i denne Stilling den interessante og vigtige Virkekreds, 
som han forestillede sig. Men det akademiske Læreembede op- 
fyldte ej i enhver Henseende hans Ønsker, hans Forkjærlighed for 
den gejstlige Stand maatte blive stærkere, jo mindre hans økono- 
miske Vilkaar vare tilfredsstillende; han søgte derfor om gejstlig 
Befordring"*). I 34 blev han tillige Bibliothekar v. Kommunitets- 
bibl, Dr. theol. ved Reform. Jubelfesten 36, disp. * 9 / 10 (Reformantes 
et Catholici tempore, quo sacra emendata sunt, in Dania concer- 
tantes). Blev 38 udenlandsk og 39 tillige indenlandsk Sekretær v. 
Bibelselsk. for Danm., udn. 18 /9 37 til Medl. af Kommiss. til at 
revidere den gamle Oversættelse af det Gamle Testamente (ophævet 
15 /*50); Prof. ord. og Assessor i Konsistoriet 19 /?45; Inspektør v. 
Kvæsturen 24 / a *^» R* **k s - ^. og Medl. af Videnskabernes Sel- 
skabs hist. Klasse 8 /is s. A. Var Universitetets Rektor for Aaret 
47—48; blev Docent i Kirkeret v. Pastoralsem. n /n 60 og s. A. 
Medl. af det kgl. Danske Selsk. for Fædrelandets Hist og Sprog. 

* Uxriveraitøtaprogr. Biskopper. 7 

Modtog Præsteord. 10 /ia 61 og ordineredes til Biskop **/* 62. MedL 
af Kirkekommiss. i7 /ia 53; DM. G /io 64; K* l /i 59; Minister for Kirke- 
og Underv. 8 Via 63— 11 t 64 i Monrads Ministerium, men blev allerede 
'*/» fritaget for Ministeriets Bestyrelse, som Monrad selv overtog. 
Ved hans 26aarige Jubil. som Biskop oprettede Stiftets Provster 
»paa den samlede Gejstligheds Vegne et Legat paa 3000 Kr. for 
fyenske Præstedøtre som et synligt Vidnesbyrd om Højagtelse og 
Hengivenhed.* Stk. af Dbg. 5 /t 82. 166 Præster ere ord. af ham. — 
Formd. for Fyens Stifts lit. Selsk., har medd. flere Bidr. til dets SamL 
Har skr. : Hist. statist. Beskrivelse af Øen Thurø, 59 ; Kirke-Ordi- 
nantsens Hist, 61; Om den gamle danske Adelsslægt Brochenhuus, 
75; Odense Byes Hist 2. Udg., 78—80; desuden enkelte Taler, se 
iøvr. Er. — Gift "/ia37 m. Lovise Holm, f. "/• * 7 i ØUufvad, 
V. Nebel S., Plejedatter af Præsten Jens Carsten Frich Høhne t 
Ikast og Maria Gathr. Hellesen, K Christ. H. Landmand, M. Lovise 
Holm Borning. — Søn 658. 18, Halvsøster gift, 107. 14. — Portr. 
litogr. (Str. 741). 

Lolland-Falsters Stift. 

8. w /9 1866. Severin Claudius Wilken Bindesbøll, f. l6 /t 
1788, Søn af Jens B. t. Ledøje-Smørum, f "/r 30 og Karen Jo- 
hanne Hornemann (Dt af Jac. Utzon H. t Marstal, f i0 /s 1787). 
Stud. Rosk. 16; Kand. 36 /4 21 egr. (1 — 1); Ålumnus paa Borchs 
Kolleg. 24 — 29; blev efter Rasiq. Nyerups Død, for hvem han i 
flere Aar havde vikarieret ved theol. Exam., ansat som Notarius 
ved theol. Fakultet, men blev p. Gr. af Øjensvaghed nødsaget til 
at opgive denne Stilling i Begynd, af 31. Erholdt i 32 offentl. Under- 
støttelse til at foretage en 2aarig videnskabelig Rejse til Tyskland, 
Svejts, Italien og Frankrig; var efter Hjemkomsten Religionslærer 
i BrgdsL p. Krhavn. Sgpr. Nakskov-Branderslev 7n 88, ord. /is*). 
Valgtes af Østifternes Bisper og Provster til Medlem af de erfarne 
Mænds (aldrig sammenkaldte) raadslaaende Forsamling 17 /s48 og 
deltog ifølge kgl. Udn. af 4 /< s. A. som gejstligt Medlem af Stænder- 
forsaml, i Roskilde i April -Maj 48; stillede sig til Valg til den 
grundlovgivende Rigsforsaml. 6 /io 48 i Maribo Amts 1. Kreds (Maribo), 
men faldt for Balth. Christensen. R* 81 /i 60. Biskop over Aalborg 
Stift »•/ u 61, ord. **/s 62. K* 18 / 6 62. Priesterne i Aalborg Stift 
lode ved hans Fratræden (Jerfra hans Portræt male af Prof. Roed 
til Landemodssalen i Aalborg. DM. °/io 62. Landsthingsmand for -*) Ved en Forglemmelse er Datoen, ikke anført i Ordinationaprot. 8 Biskopper. 

5. Kreds (Maribo Amt) 18 /io 66— «/io 70, valgtes 15 /u 66 til Medlem 
af Rigsretten. Medlem af Kirkekommissionen 18 /e 68. f so /* 71. — 
Biskop Monrad og Stiftsprovst Koefoed-Hansen have udg. Tanker 
til Eftertanke over Søn- og Festdags Evangelier, uddragne af hans 
Efterladenskaber, 2 Opl., 75 ; se iøvr. Er. — Gift a /» 43 m. Anna 
Caroline Løwensøn, f. ie /n 13 i Kbh., erholdt ved kgl. Bevill. af 
*°/i*23 adelige Rettigheder, legitimeret Dt. af Greve Carl Voldemar 
Danneskiold Løvendal (se Adelsaarbogen). — Søskendebarn gift 
396. 11. 

9. s5 /s 1871. Ditlev Gothard Monrad, f. "/u 11 i Kbh., 
Søn af Otto Sommer M., Fuldm. i Rentekammeret, senere Foged i 
Salten i Nordlandenes Amt og Charlotte Fred. Riis; kom fire Aar 
gi. med sin Fader til Trondhjem, men faå Aar efter til en Slægt- 
ning, Kbmd. Kornerup i Præstø ; ved Understøtt. af Sgpr. der, Dig- 
teren Søtoft og nogle af Byens Borgere, blev han sat i Huset hos 
Adj. Laur. Chr. Ditl. Westengaard i Vordingb. (f 18 /m> 53 som Sgpr. 
t. St. Hans K. i Odense), der dimit. ham i 30. Alumnus paa Re- 
gentsen og Borchs Koll. ; Kand. 18 /7 36 egr. (egr. — egr.) ; Magister 
38, disp. 15 9 for en Afhandl, om semitiske Sprog (Dr. fil. 10 /5 54), 
foretog derpaa med off. Understøtt. en vidensk. Udenlandsrejse i 
et Aar; begyndte i Slutn. af 39 Udg. af „Flyvende politiske Blade", 
paadrog sig derved en Trykkefrihedssag og kom under Censur; 
var i 40 Medstifter og Medbestyrer af Studentersamfundet, tog 
17 /a41 Borgerskab som Grundejer i Kbh. og valgtes da til Borgerre- 
præsentant 17 /s s. A. (gjenvalgt a9 /i 45), blev somsaadan i 42MedL 
af Direkt. for Borger- og Almueskolevæsenet (gjenvalgt 46); rejste 
atter udenlands 43 — 43 og gjorde sig bekjendt med Skolevæsenet 
i de protestant. Lande; Sgpr. t. V.-Ulslev **k 46 efter Indstill. af 
Lehnsgreve Knuth paa Knuthenborg, ord. 30 /io; valgtes **ln4& til 
4de Stænderdeputeret for Kbh. og til Medlem af de „erfarne Mænds* 
(aldrig sammenkaldte) Forsamling 17 /s48; Minister for Kirke- og 
Under visnings væsenet * 4 /s48, forfattede Udkastet til „Danmarks 
Riges Grundlov*, entl. v. Ministeriets Afgang 16 /n s. A.; Biskop 
over Lolland-Falsters Stift 18 /a49, ord. 2den Paaskedag ^i, 
sammen med Biskop Jørg. Hansen. Folkethingsmand for Maribo 
Amts 4de Kreds (Nykbg.) Vi* 49; R* 21 /i 50; gjenvalgt til Folketh. 
for samme Kreds 4 / 8 62 °g **h 63, stillede sig ikke efter Thingets 
2den Opløsn. ved Valget 27 A s* A., men blev atter Folkethingsmand 
for samme Kreds ved Suppleringsvalg n /io 53 og senere altid gjen- 
valgt indtil han nedlagde sit Mandat 7 /u 65; var en ft f Thingets 
Viceformænd i Saml. 53—58; blev * 6 / 4 54 afskediget fra Bispeem- 
bedet af det Ørstedske Mkust., kjøbte s. A. Hummeltofte v. Frede- Biskopper. 9 

riksdal; DM. a9 / 12 » kst- Overdirektør for Borger- og Almueskole- 
væsenet i Danmark, samt Chef for 3die Depart. i Min. for Kirke- 
og Underv. V* 55 (fast ansat J /i 2 s. A.) ; udarb. Udkast til Lov om 
nogle forandrede Bestemmelser for Borger- og Almueskolevæs., 55 ; 
valgtes 8 /i 56 af Folkethinget til Medl. af Rigsraadet; midiert. Di- 
rektør for det saml. Minist. f. Kirke- og Undervisn. Sl /s58; var 
s. A. bleven Formand for Kunstakademiets Udstillingskomite og 
blev fl /i2 valgt til ord. Medl. af Akademiet. K* Vi 59; Minister for 
Kirke- og Undervisningsvæs. i Halls Min. */* 59, entl. Via s. A., da 
hele Min. fratraadte, rejste strax derefter til Paris, men hjemkaldtes 
ved Telegr., da Konsejlspræs. Rotwitt var død, og dannede et 
Minist., hvis Ledelse overdroges til Hall, overtog selv Min. for 
Kirke- og Undervisningsvæs., samt midiert. Indenrigsmin., entl. fra 
sidstnævnte u /9 61, udarbejdede Udkast til Lov om Landsbykirkernes 
Vedligeholdelse og Kirkesyn, en Kirkeforfatning, Lov om Oprettelsen 
af Menighedsraad 1 , Lov om nogle Forandringer i Gejstlighedens 
Lønningsmaade, Forslag til Lov om Kirke- og Præstegaardssyn, ' 
Udkast til Lov om nogle Forandringer i Fæstelovgivningen og til 
Lov om Forandringer i de Gejstliges Lønning, Forslag til Gejstlig- 
hedens faste Lønning. Ved Ministeriet Halls Fratræden 8, /i2 63 
blev han entl. som Min. for Kirke- og Undervisningsvæs., men blev 
s. D. Konsejlspræsident og Finantsmin., overtog tillige indtil videre 
Min. for Hert. Holsten og Lauenborg samt indtil 8 /i 64 Bestyrelsen 
af Udenrigsm.; ledsagede i Febr. Hs. Maj. Kongen paa en 
Rejse til Hæren i Slesvig; valgtes */s til Medl. af Rigsraadets Folke- 
thing for Maribo Amts 4de Kreds, overtog ogsaa midiert. Besty- 
relsen af Min. for Kirke- og Undervisningsvæs. a4 /s ; Stk. af Dbg. 8 4 ; 
entl. som Minister 1! /t; erholdt 84 /io Tilladelse til at bære Stk. af 
den spanske Carl III.s Orden og u /a 65 Stk. af den italienske 
Mauritius- og Lazarus-Orden; gjenvalgt til Rigsraadets Folkething 
*°/5 s. A. , men nedlagde sit Mandat V11 ; solgte Hummeltofte og 
erh. kgl. Till. til at nyde sin Pension i Udlandet; forlod Danmark 
30 /u og begav sig med sin Familie over England til Ny Zeeland, 
hvor han ankom til Port Nelson 84 / 8 66 °8> kjøbte en Landejendom. 
Kom tilbage til Fædrelandet i Slutn. af April 69; Sgpr. Brøndby- 
vester og Øster */? s * A. ; stillede sig til Folkethingsvalg i Helsingør 
Vb 71, men faldt for Konsularagent Kbmd. Regn. Ulstrup og i Roes- 
kilde 80 /9 72, da Ole Larsen Rørbæk blev valgt; Dr. theol. 5 /e 79 
ved Univ. 400-aarige Jubelfest; ved Balthasar Christensens Død 
valgtes han l6 /s 82 til Folkethingsmand i Odense Amts 4de Kreds 
(Middelfart), gjenvalgt * 6 /*84; et Legat stiftet af Lærere ved Borger- 
og Almueskolevæs. (for Skolelærerbørn) bærende hans Navn blev 10 Biskopper 

kgl. konf. 7 /» 73. — Foruden de hos Er. anførte Skr. kan bl. a. 
nævnes : Profeten Esaias, oversat fra Grundtexten, 66 ; Hiob og 
Psalmerne, overs, fra Grundtext., 65; Politiske Afh. 1—3 af D — d, 
€9—71; Om politiske Drømmerier, To Forelæsn., 70; Gamle Ny- 
Zeeland, 70; Den frie Tanke og Dr. Brandes Forelæsn. af 44, 72; 
Om den paatænkte Reform i Almueskolevæsenet, 72; Skoleloven 
og Folkethinget, 73; Nogle Bemærkn. vedrørende Troesbekj endelsen, 
73; Politiske Breve, 1—18, 74—78; Om Slaget ved Katekismen, 
74; Den første Kamp om den apost. Troesbekjend. Oprindelse, 75 ; 
Prædikener paa alle Søn- og Helligdage i Aaret, samt i Fasten» 
3 OpL, 78; Tro, Daab, Gjerning, Tilgivelse, 79; Fra Bønnens Ver- 
den, 5 OpL, 81; Den femte Bøn og dens Liv i Kirken indtil Luther, 
83. — 1) Gift Vs 40 m. Emilie Nathalie Lutthans, f. 21 /i 15 i Kblu, 
t 10 /9 7 li Dt- af Murmester, Oberstløjtn. i Brandkorpset Johann 
Heinr. L. og Louise Dorothea Borger. — 2) Gift 16 /t 75 m. Emmy 
Vilhelmine Elise Hage, f. Tutein, f. 4 /io 32 paa Marienborg, Dams- 
. holte S. (Enke e. Byfoged i Stege, Folkethingsmand Edv. PhiL 
Hother H., f. 9 /i 16, \ 9 fr 73), DL af HoQægermester Peter Adolph 
T. Godsejer og Anna Eckard. — Oldefader Mag. Fred. M. t. Aage- 
rup-Kirkerup, f 21 /i 1758, se Giessings Jubell. IH. 1 Side 232—33 
og 412. — Buste af Bissen, Portræt stukket af E. Sonne (Str. 
1882-84). Ribe Stift. 

29. "/s 1867. Carl Frederik Balslev* f. ">/ t 05, Søn af 
Kstrd. Rasmus B.* L Haarslev og Anna Salome Lautrup (DL af 
Joh. Christ L. t. Thyrstrup-Jerndrup v. Haderslev, f *k% 03). Stud. 
Odense 22, Kand. u /io 27 1 (1 — 1), Lærer v. West. Inst; Sgpr. 
Vejerslev-Blidstrup * 7 /a 33, ord. Kbh. . M /é. Udgav i 44 .Bibelhistorie 
tilligemed Lidet af Kirkens Historie, efter Apostlenes Dage; til 
Brug for Almueskoler;" denne er senere udkommen i 84 Oplag*. 
Skrev i 49 * Luthers Katekismus med en kort Forklaring. En Lære- 
bog for den ukonfirmerede Ungdom", der er udgivet 121 Gange; 
begge Bøger ere desuden oversatte paa Islandsk og Grønlandsk 
og Katekism. fiere Gange paa Tysk. Kaldtes '/* 50 til Stiftsprovst 
i Ribe, Provst for Ribe Provsti og Sgpr. v. Domkirken; R* 7i 66; 
Sgpr. N. Broby >/t 60 og Provst for Salling Herred **/i3 61. Ord. 
til Biskop 2. Pinsedag l0 /e67; DM. 28 /7 69; K* n h 75. Til Erin- 
dring om, at Præsteembedet i Haarslev 9 /» 1878 i 100 Aar havde 
været beklædt af Præster af Familien Balslev i 3 Slægtled: Fader, 11 s 

_ < 

^5 t-, co 

■ al ^ 

3 &* 

■ *1 js e o PQ i « a 

« o -s 

* ._ PQ fl a 8P- 9 i tf £ ~ 
OS -g 

•4J PQ 

o. 

& 

a 
a 

o s • 
s* 3 

Ej © 

- "g 6 

©*-•>© 

fl - .fi O -£PQ *• 
£ pq 

n 
• i • 
S 00 -i 

00 . ti 

•—* »*_ ^* 

CO 49« 


ao — 2 
os a>" 

W 15 S hi . 
S ***** 

is 
w °« a««'_ 

11*** 

• åJBm 

IBP 

«iCQ 

PQ o?. s** 

PQ^'s 2 

5 *+- . 

i* -s 

PQ 2S^ oo **£ 

owfl J PQ 

Sl- 
og-^ 

s« a 

o ^tn PQ .»h 

S ? J! 

'C S« 

BS5 • * 

Od g«3 *"* Ofr iH GO £«S 1*3*8*- PQ cc 

•^a; ti) "gPQco 


gPQ 

a «4 ( M S 12 Biskopper. 

Søn og Sønnesøn, oprettede han i Forening med sine Brødre et 
Legat paa 2000 Kroner for trængende Enker i dette Sogn (kgL 
konf. 27 / a 79); K 1 ai /is 78. Ved hans 60 Aars Jubilæum ,7 / 3 8» 
blev Minist. f. Kirke- og Undervisningsvæs. „bemyndiget til at be- 
vidne Biskoppen Hans Majestæt Kongens allernaadigste Anerkjen- 
delse af den udmærkede Nidkjærhed og Dygtighed, med hvilken 
han paa sin lange Embedsbane har virket i Kirkens Tjeneste, og 
Ønsket om, at det i hans fremrykkede Alder endnu maatte blive 
givet ham at fortsætte sin betydningsfulde Gjerning til Velsignelse 
for Præster og Menigheder i det hans Tilsyn betroede Stift* 
Kbhvns. Universitet sendte ham med allerhøjeste Billigelse Æres- 
diplom som Dr. theol., og Stiftets Præster lode hans Portræt male, 
hvilket nu er ophængt i Ribe Domkirke. — Som Biskop har han 
ordineret 104 Præster. — 1) Gift •/» 33 m. Ulrikke Christine Boesen 
f. * 8 /7 07 i Kbh., f 18 /* 37. — 2) Gift l */ 6 39 m. Louise Eleonore 
Boesen, f. * 8 /i 18 i Kbh., f 17 / n 50, begge vare Døtre af Jstrd. Jo- 
hannes B., Renteskriver (Kontorchef) i Fyenske og Loll. Kontor i 
Rentekammeret og Soph. Fred. Hammerich. — 3) Gift X8 /i 63 m. 
Maria Elise Hansen, f. 8 /s 24, F. Overkonsistorialraad Jep H. til 
Hjortkjær v. Aabenraa, kst. Superintendent for de danske Kirke- 
sogne i Sønderjylland, f 5 /i° 60; M. Elisab. Henriette Caroline 
Eckermann. — Slægt se Tavlen Side 11. — Hustr. Brødre 18. 24, 
711. 15, Søstersønner 265. 19, 272. 19. — Blandt hans Forfædre 
findes 4 Biskopper: Mag. Ludv. Munthe, Bergen 1636 — 49; Dr. theol. 
Laur. Jakobsen Hindsholm, Fyen 1651—63; Dr. theol. Niels Bang, 
Fyen 1663-76 og Mag. Ludv. Stoud, Kristianssand 1699--1705. — 
Portræt med Biografi i Illustr. Tid. 12 *%8. Sjællands Stift. 

20. u /il854. Hans Lassen Martensen, f. '% 08 i Flensborg, 
Søn af Skipper, senere nautisk Forfatter, Hans Andersen M. og 
Ane Marie Truelsen ; indtil sit 10de Aar, da Forældrene flyttede til 
Kbh., erholdt han tysk Opdragelse og Undervisn., kom først i v. 
West. Inst. , hvor Brammer var hans Lærer og optoges senere i 
Metrpsk., Stud. 27; Kand. 85 /io 32 egr. Theol. Manuduktør; blandt 
hans Manuducenter vare Søren Kierkegaard og Birkedal ; vandt i 34 
Universitetets Guldmed. for den theol. Prisopgave og erholdt offentl. 
Understøttelse til en videnskabelig Udenlandsrejse, som han til- 
traadte om Efteraaret sammen med Fred. Ghrist. Bornemann, 
senere Prof. jur., opholdt sig især i Berlin, hvor han hørte Fore- I 

Biskopper. 13 

* 

læsn. af Marheinecke og Steffens, Heidelberg (Prof. Daub), Munchen 
(Schelling og Fr. Baader) og Wien, hvor han stod i nøje Forbindelse 
med Digteren Lenau, der tilegnede ham sit store Digt „Savonarola" ; 
over Paris, hvor han studerede Mystikerne og sluttede livsvarigt Ven- 
skab med Joh. Ludv. Heiberg og dennes Hustru, vendte han i 
Eftersommeren 36 tilbage til Ebh. ; lærte s. A. Grundtvig at kjende, 
som han i en Række af Aar stod i et „venlig personligt Forhold" 
til; Lic. theol. 19 /t 37, da han forsvarede en lat. Afh. om .Selvbe- 
vidsthedens Autonomi i den christelige Dogmatik." S1 / 4 38 Lektor 
i Theologi ved Univ., idet det tillige blev ham overdraget i den 
da nys afd. Poul Møllers Sted at holde Forelæsn. over Moralfilosofi 
ved den filos. Examen. Skrev i 40 „Mester Eckart, et Bidrag til at 
oplyse Middelalderens Mystik* for den theol. Doktorgrad, men mod- 
tog samtidig Æresdiplom« som Dr. theol. fra Kiels Univ., hvis theoL 
Fakultet han saa tilegnede dette Arb.; blev 1 /" s - A. Prof. extra- 
ord. ; han holdt Forelæsn. over den spekulative Dogmatik, den alm. 
kristel. Dogmatik, den nyere Filosofies Historie og dennes Forh. 
til Theologien fra Kant til Hegel, endvidere over Ethik, Symbolik 
og lejlighedsvis Exegese. „Virkningen af mine Forelæsn. kan vistnok 
uden Overdrivelse betegnes som stor og ualmindelig. Et nyt Liv 
og Røre viste sig iblandt de theol. Studerende*)." Medl. af Viden- 
skabernes Selskab '/"41. Tænkte i 44 paa at søge Emb. som 
Sgpr. i Herlufsholm, da hans Stilling ved Univ. var meget ringe 
aflagt, men da Ghr. VIII. ønskede at han blev i Kbh., udnævntes 
han ie /s 45 til Hofprædikant, ord. 4 k af Mynster, til hvem han stod 
i et „Forhold, der var langsomt modnet'og befæstet***); R* 38 /6 47; 
Prof. ord. Vs 50. Erholdt i 51 Opfordir. til at modtage Embedet 
som Biskop i Slesvig; Dagen til Ordinationen var allerede fastsat, 
men ganske kort før denne, inden den kgl. Udn. endnu var kommen, 
traadte han med Ministeren, Grev Carl Moltkes Billigelse, tilbage. 
Valgtes til Medl. af Konsistoriet 30 /4 52; Medl. af Kommiss. til 
Kirkeforfatningens Ordning 17 /u53; ord. til Biskop af Dr. theol. 
Brammer 2. Pinsedag 5 /6 64; blev 17 /« 54 1ste Medlem af Direkt. 
for Pastoralsem. og af Missionskollegiet (indtil dette ophævedes ved 
kgl. Res. af 17 /s59); DM. 8 /4 s. A., K* »/i 59; Medl. af Kommiss. 
til at udarbejde et Lovforslag om Ægteskabsskilsmisse og Fraskiltes 
Vielse */t59; kgl. Konfessionarius 19 /i65; Ordensbiskop 4 /u65; 
Stk. af Dbg. */ å 67 ; Medlem af Kirkekommiss. 18 / 6 68, foretog s. A. 
en Rejse til Svejts; Stk. af den svenske Nordstjerneorden * 6 n 70 *) Af mit Levnet 2, Side 5. **) Smst. Side 70. 14 Biskopper. 

og af den græske Freberensorden u /io 72 ; rejste i Tyskland 76 
(besøgte Dollmger i Munchen). 15 A 79 højtideligholdtes hans 25- 
aarige Jubil. som Biskop, i hvilken Anl. han fra Venner og Disciple 
modtog et Gavebrev paa 20,000 Kr., hvoraf der for Halvdelen 
stiftedes et Legat, der i sin Tid skal anvendes til Rejseunderstøtt 
for theol. Kand. ; erholdt >/« s. A. ved Univers.-Jubilæet Rang i 1. Kl. 
Nr. 13 (Excellence). Entl. f */i 84, fra ll U s. A. at regne og blev 
„ derhos Minist for Kirke- og Undervisnmgsvæs. allernaadigst bemyn- 
diget til at tilkjendegive Biskop Martensen Hs. Maj. Kongens aller- 
højeste Beklagelse over den Nødvendighed, hvori han ser sig til at 
fratræde den betydningsfulde Stilling, som han i en lang Aarrække 
med Hæder og Værdighed har indtaget i Landets højeste kirkelige 
Embede, tilligemed Hans Majestæts allernaadigste Anerkjendelse af 
den udmærkede Nidkjærhed og Dygtighed, med hvilken han saavel 
i som udenfor det biskoppelige Embede har virket til Folkekirkens 
Tarv og til kristeligt Livs Næring og Befæstelse og kristelig Op- 
lysnings Fremme i Menighed og Folk.* f *(% s. A. Har ord. 8 
Biskopper og 356 Præster. — Hans store Forfattervirks. anføres 
hos Erslew ; har senere bl. a. udg. Taler ved Præstevielser, 3 Saml. ; 
flere Prædikensamlinger; Den danske Kirkes Forfatningsspørgsmål 
paany betragtet, 67 ; Om Tro og Viden, et Lejlighedsskr., 3 Opl., 67 ; 
Ghristi Lidelseshist. 12 Præd., 72; Katholicisme og Protestantisme, 
et Lejlighedsskr., 74; Til Forsvar mod den saakaldte Grundtvigia- 
nisme, 6 Opl., 74; Socialisme og Christendom. Brudstykke af den 
specielle Ethik, 2 Opl., 74; Præd. paa alle Søn- og Helligdage, forh. 
trykte og utrykte, 76; Om Gudstjenestens Indretn. i den lutherske 
Kirke, 2 Opl., 77 ; Den kristelige Ethik, 3 Opl., 79 ; Grundrids til Mo- 
ralfilosofiens System, 3 Opl., 79; Jacob Bdhme, Studier, 81 ; Den chri- 
stelige Dogmatik, 4. Opl. 83; Af mit Levnet 1—3, 82—83, Udtalelser 
deri om Sprogreskriptet af 51 og Kirkeforholdene i Sønderjylland, 
gav Anledn. til at 59 Præster, der tidligere havde været ansatte 
i Slesvig tilstillede ham en skriftlig Opfordring*) til at tage Sagen 
under fornyet Overvejelse og om muligt i et nyt Oplag at modifi- 
cere den udtalte Dom, hvilken Opfordring han imidlertid strax til- 
bagesendte. — 1) gift S2 /i2 38 m. Helene MathUde Hess, f. l9 U 17 
i Kbh., f S0 M7, Dt. afSkibskapt. og Havnefoged i Nyhavns Distr. 
Peter Math. H. og Mette Christine Hansen. — 2) gift ltt /n 48 m. 
Virginie Henriette Constance Bidoulac, f. V« 17 i Kbh., Dt. af fransk 
Sproglærer Joseph B. og Marie Sørensen. — Portr. malede afProL 
Monies og Kroyer, flere Gange lith. (Str. 1107—11). *) Berlingske Tidende 17. Decbr. 1883. Bidkopper. 15- 

21. * 8 /i 1884 fra 15 /4 s. A. at regne. Brun Juul Fog, f. 
n /s 19 i Stege, Søn af pens. Eapt. af Prins Christian Frederiks 
Reg. Lauritz F., dengang Landmand, senere Stadsvejermester i 
Kbh. og Christiane Bothilde Birgitte Munthe af Morgenstjerne. 
Stud. Mtrpsk. 37. »Henvist til Selveriiverv kunde han kun lidet 
benytte Universitetets Forelæsninger; kun Martensen hørte han be- 
standig.« Kand. 18 /i 48 1 (1 — *1). Kst. Adjunkt i Roskilde 8 /s 46, 
kgl. Udn. */* 46. Efter Indstilling af Overskænk Grev Danneskjold- 
Samsø, hos hvem han en kort Tid havde givet Undervisning, 
kaldtes han"/*47 tilSgpr. i Nestelsø-Mogenstrup, ord. ■/*. Dr. fil. ,8 / 6 5& 
„Cartesius, den nyere Philosophies Fader*. 1. res. Kapl. v. Holmens 
Kirke m k 57. „I de første Aar af denne sin Stilling holdt han med 
Understøttelse af Mmist. for Kirke- og Undervisningsvæs. theol. 
Forelæsninger ved Universitetet og udgav 61 en af disse: „Om det 
theologiske Studium*, et lille Skrift, som han endnu ikke anser for 
betydningsløst. Det var kun hans forøgede gejstlige Virksomhed, 
der nødte ham til at standse med denne ham kjære Virksomhed**). 
R* */io 62 ; Medlem af Direkt. for Pastoralseminariet * 6 /s 65, hvor 
han ledede de homiletiske Øvelser og holdt Forelæsn. over praktisk 
Theologi. Holmens Provst og Sgpr. v. Holmens K. * 7 /* 67 ; s. A. 
Over-Direktør ved de Massmannske Søndagsskoler (Haandværker- 
skoler). DM. "/? 69. Dr. theol. v. Universitetsjubilæet 8 /e 79. Bi- 
skop over Aarhus Stift ,4 /» 81, ord. •/" s. A. 1. Medl. af Direkt. 
for Pastoralsem. »*/* 84 ; K» 10 / 5 ; Meddir. f. Vilhelminestift. 14 /5 og v. 
Vajsenh. 6 /s- Udg.Præd. mell. Jul og Fasten, 67. Et Gjenmæle (om Pro- 
stitutionssagen) 80, se iøvr. Er. — 1) gift 10 /io 45 m. sit Søskendebarn 
Petra Emmerenze de Høegh-Guldberg, f. u j% 04 i Randers, f 15 /t 70, 
Dt. af Generalløjtn. af Eavall. Christian de H.-G. og Anna Dorothea 
Munthe af Morgenstjerne. — 2) gift 11 /ic 78 m. Jacobe Francisca 
Munter, f. n /io 85 i Kbh., Dt. af Konfessionarius hos Frederik VII., 
Dr. theol. Balthasar M., Provst og Sgpr. v. Holmens E. (Søn af 
Dr. theoL & fil. Fred. Christ. Carl Hinr. M., Biskop i Sjællands Stift, 
t */4 30) og Ida Louise Schmidt-Phiseldeck. — Broder 94. 20, Søster 
gift 1062.22, Broderdatter gift 43.21, Fættere 607.17 og 
1070. 18. — 1ste Hustrus Søster gift 857.14; — 2den Hustrus 
Morbroder 124. 16, Fætters Søn 506. 40. — Portr. litogr. af Fortling. 
Biogr. m. Portr. i Dlustr. Tid. 661 /n. *) Univenitetøprogram. X6 Biskopper. 

Viborg Stift. 

21. 7 /n 1854. Hardenack Otto Conrad Laub, f. % 05, Søn 
af Hieronymus L. ♦ t. Frørup, f *% 48 °8> Lovise Fred. Zinck, 
Stud. Rosk, 24; Eand. 13 /i 30 egr. (egr. — egr.). Alumnus paa 
Borchs Kolleg.; Sgpr. Ryslinge 31 /io 34, ord. ^ 35. „Ti Åar til- 
bragte han i sit første Embede, af een af hans Efterfølgere betegnet 
som den første Menighed i Danmark**); efter Opfordring af Grev 
Reventlow søgte han Brahetrolleborg-Krarup, hvortil Greven havde 
Indstillingsret og kaldtes dertil S6 /i45; , han fortrød det ikke, skjønt 
han i Begyndelsen dybt følte, at Forholdene vare anderledes end 
i den lille Menighed)*.* R* 8 /io 54. Ordineret til Biskop 2. Jule- 
dag 54 sammen med Jørgen Hjort Lautrup (kaldet t. Lolland-Fal- 
sters Stift 8 /io54, f. * 8 /sl798, f "/• &6). „Hvad der i dette Embede 
især maatte tiltrække ham, var Arbejdet i Sommertiden med Besøg 
i Menighederne og Gjenbesøg af Præsterne ved Landemodet Og- 
saa sit Forhold til sine Kolleger mindes han med Glæde, navnlig 
fra den Tid, da den ældste iblandt dem, Biskop Brammer i Aarhus, 
begyndte de a årlige Bispemøder. Paa en anden Maade kom han 
i et hjerteligt Forhold til sin Nabo mod Nord, Biskop Kierkegaard, 
naar han paa sine Visitatser i Stiftets nordlige Del endte i Aalborg 
med et Besøg hos denne*).* DM. 8 /io 56. K 1 "/s 67. Han har 
ordineret 65 Præster. Entl. 17 /n 77 fra V* 78 at regne, idetMinist. 
f. Kirke- og Undervisningsvæs. bemyndigedes til at „tilkjendegive ham 
Hs. M. Kongens Beklagelse af den Nødvendighed, hvori Biskoppen 
har set sig til at fratræde det biskoppelige Embede, som han i en 
saa lang Aarrække har beklædt med en Værdighed, Dygtighed og 
Nidkjærhed, som har vundet Hans Majestæts Paaskjønnelse." Tog 
Ophold i Kbh., f der 27 /s 82. — Udg. Prædikener, Hobro 66, se 
iøvr. Er. — Gift i Frørup 2, /s 35 m. Susanne Charlotte Hedevig 
Johanne Tostrup f. 14 s 07 i Odense, f 26 /n 54, Dt af Stiftsprovst 
Hans Jørg. T. t. Saxkjøbing, f 15 /» 20 og Magd. Cathr. Trojel. — 
Døtre gift 508. 16 og 635. 17 , Broder Hans Jørg. Trojel L. t 
Langaa-Ø., f 18/ i 68, Søster gift 216.11. — Hustrus Søstersøn 
31. 21. — Portræt med Biografi i Illustr. Tid. 9U m. 

22, ,7 /ii 1877 fra V» 1878. Hans Jørgen S wane, f. s Vio 21 
i Kbh. F. Lars S. Mægler, M. Julie Annette Clausen (Søster til 
Prof., Dr. theol. H. N. Clausen). Stud. Brgdsk. Krhavn. 38 ; Kand. 
8 °/io 43 1 (1 — 1). „I og nærmest Dniversitetsaarene var Martensen 
den, hvis Ord og Skrift udøvede mest Indflydelse paa hans theolo- *) Universitetsprogram. <• i pse **+*rnnf 1 £iél Sachas hm mdri. Ane #L ife hier v*t så* 
Fanes ^bAkc irt«r ac stmn ^£ a: i/wssik **t rarniumésc**^ 
p*i -e: Aar. t: hvilte mm tiftrapi*- åt t MaanMir Ti ,-mv. Ttøn* 
la^boic ^kt An^itr. *£. s: har mninofiJft&r: flfter sat H*nrofcotm>$ 
•£«• fcp~ Bestks^iae hk-r ænd; suk 5ii=?SBr«r iar Tfe<irv*»,i?srøj$ 
ffe-^un »i xL ^nnk, hvor hsc icciiAPT nufcl Sjjminem *: 4$ ap 
anpst hi heryat aer ban. g:me Leuichec dl a: hi ty fccc\V;ip iy«*4 

Zxienbr Kibl*i.* Esl A^TirnC San* * 4$u kpl r«ifc. -* SA. % IV * 
Aar. jhel har rlftrain i Scc«. hare ver« Lam ihiTYtax? Ak* alwe 
red ITjakBCBuhpoeB i sn tantede, hrnkee h*r tor foriftl rocvii 
trias dnf han- tZ sip. mm opsaa iorcora&ba 6*4 mn* Fttfethi. 
etcc haii har siaaet ti] nianpe »eb* ofr ifrti^inN&ae Ifcrcvi i og 
om Sen. irren han hvider meget i aaijieiig H*tts*HKk\. dtrM* 
bare Xwpaarwrende R S. Jnpmaziz af Pascor Jk^H^. F«\i FVtt- 
gtr*t- A Sgr. Hjenii35d4jftE^jorih«ie ***«- °*^ **** Prwst 
i MaJ d ri^rm cg Senderlvcg IL '•.ii Gu; S^pr. Frfk>sW<*4WS*ev 
:: '. GB. Pnnst t Skippinge og Ods H. "^ & A.: StifUpwst W 
botg ag Sgpr. Ylh- Ik*nk--Asmi)d-Tapdrup S 71 ; Provst t\ 
VSbcfg Kbstd. 'S s. A. R* 5 *74: DM, »»76. OnL til Rkkop 
2. Pinsedag : ** 78. Deltog i den Evangeliske Alliance 8d* ahiu 
Møde i Efafa. 84. Har udg. nogle Leilighedstakr. — Gift **» SO 
m. Magi*fii— »» Sørenna Bruun L n s 27 Asniildkloster« /* Kfrnl 
Pet. Dan. B_ Højesteretsass~ Landsthingets mangeaartge Formand, 
J/. Reinholdine Y3h. Chnstioe Sch»nheyder. — Fætters, Biskop 
Johannes dansen i Aarhus. 855. 15 og 1014. 14. Island. 

4. "/t 1866. Pjetnr Pjetttrson, f. 50 /io08 i MikIaba\Son *f 
Provst Pjetur P. og Thora Brynjolfsdottir (Sonnedt. af Hiskop 
Haldor Brynjolfsen paa Holum, f * 8 /io 1752), dim. fra Bossostad 
Latinsk. 27, tog han Exam. art i Kbh. 29 ; Kand. u /« 34 1 ; Sgpi\ 
Brejdabolstad "/i 36, ord. 17 /t (erh. kgl. Stadfæst, "/i 37); Helgafell 37; 
Stadastad ,f i§ 37; Provst for Snæfellsnæs og Hnappadals Provsti 38; 
disp. n /& 40 for den theol. Licentiatgrad (Symbolæ ad fldein et 
studia Tyranni Rufini presbyteri Aqvileiensis illustranda). I)r. UieoK 
tl s 44 for en Afhandl, om den isl. Kirkeret før og efter Hefornm- *} Viborg Stifts Vitaprotokol. 

2 18 Biskopper. 

tionen. Da den højere Dannelsesanstalt for vordende Gejstlige paa 
Jsl. blev oprettet ved Res. af 81 / 6 47, blev han Forstander for den 
samt Lektor theol.; Formand f. Byraadet i Reykj. 48—54; var 
første Forligelseskommis. fra 37—66; Professor 16 /s49; udn. 2 % 49 
til Medl. af Forsaml, om Islands Forfatningsforh., var 18 /9 46 bleven 
kongevalgt Medl. af Althinget og er stedse paany beskikket dertil ; 
fra 75 Form. f. dets øverste Afd.; R* 6 /io52; fungerede som Biskop 
under Biskop Helgi Thordersens Fraværelse 65—56; ord. til Biskop*) 
*/e 66; DM. f8 /7 69; K 2 */ 8 74; erh. «/ 5 76 Till. til at bære St Olafs- 
Ordenens K s ; K 1 7 /*83. — Formand for det isl. liter. Selskabs 
Afd. i Reykjavik 48 ; blev *k 55 Æresmedl. af dette Selskab, livsv. 
Medl. af det kgl. Nordiske Oldskr.-Selsk., siden 67 en af det En- 
gelske Bibelselskabs honorary Governors for life etc. Har skr.: 
Huspostil over Evang. 3 Opl.; Kristi. Betragtn. til Husandagt hver 
Aften fra Vinterens Beg. til Fasten, 2 Opl.; 50 Betragtn. over 
Kristi Lidelseshist., 3 Opl. ; Bønnebog, 3 Opl. ; Kristi. Foraarsbe- 
tragtn. fra Paaske til Pinse, 3 Opl.; Betragtn. over Kristi Ord paa 
Korset, 84; Det isl. Bibelselskabs Hist. ; EnLedetraad i Katekiseren, 
2 Opl. ; Revis. af den isl. Alterbog samt i Foren, med Lektor Mel- 
sted: Forklar, over nogle Steder i det Ny Test. 1—3 og Revis. af 
den isl. Bibelovers.; har desuden skr. nogle Afhandl, og mange 
Bidrag til isl. og danske Tidsskr. og Blade; se iøvr. Er. — 
1) gift 8 /n 35 m. Anna Sigridur Aresen, f/5 39, Dt. af Distriktskirurg 
Are A. paa Flugumyri i Skagafjords Syssel. — 2) gift *°/s 41 
m. Sigridur Benediktsson, f. **/e 18 i Stykkisholm, Dt. af Proprietær 
og Stud. Bogi B. og Jarthrudur Jonsdottir. ■*) Biskoppen bor i Reylgavik; indtil 1801 var Island delt i to Stifter, 
Biskopperne boede da i Skalholt og Holum. Præster. 1. Aaby og Bjergsted*). 

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift. 

15. 7 /i 1861. Balthasar Christopher Bøggild ("/t 73 Skiv- 
holm-S. se der). 

16. 16 /io 1873. Lorents Christian Ditlev Heilmann, f. "/s 85 
paa Gyldensten, N. Sandager S. F. Math. Vilh. H. Forp., M. Valborg 
Dreyer (Dt. af Provst Pet. D. t. Østrup-H., f "/ii 25) ; Stud. priv. 
44; deltog som Frivillig i Krigen 48—49; Kand. 16 / 6 52 h* (*1— 1); 
p. Kapl. Særslev 30 /i 54, ord. Vi; Haarby **h 65; Sgpr. Raabjerg 
%66; — gift ,6 /n57 m. Magdalene Elise Bang, f. 10 /n 36, f 24 A 73, 
Dt. af Laur. Peter B. t. Haarby, f 8 /s 65 og Sara Christine Gøtz- 
sche. — Broder 171.16. — Hustrus Broder 594.18; Morbroder 
203. 24. 

2. Nørre Aaby og Indslev. 

Vends Herred, Odense Amt, Fyene Stift. 

16. 10 /n 1850. Didrik August Holberg, f. 16 / 9 04 i Sorø, 
F. Hans Hoffmann H., Byfogedfuldm., M. Frederikke Bech; Stud. 
Vrdbg. 22 ; Kand. 18 /i 27 1 (1—1). Kat Rosk. U U 32, ord. n / 7 ; kst. 
Forstander f. Skaarup Seminarium 8 /n35, erh. kgl. Udn. 21 /io41; 
tillige Sgpr. i Skaarup l7 /s 42. Ved Valget til den grundlovgivende 
Rigsforsamling 5 <io48 stillede han sig i Svendborg Amts 5te Kreds. 
Medl. af Landsthinget for 6te Kreds (Fyen) fra 89 /n49 til han 19 /e 52 
nedlagde sit Mandat, var atter Landsthingsmand i samme Kreds 
fra »/• 53— */♦ 55, da ny Valg nødvendiggjordes paa Grund af den *) Ifølge kgl. Bes. af 16de Oktober 1873 skal Pastoratet deles eller et 
tast Kapellani oprettes, hvorfor samtl. Indtægter af Bjergsted, med 
Undt. af Offer og Accid., afgives til Stiftsmidlerne. 

2* 20 2—3. 

forestaaende Indskrænkning af Junigrundloven. Entl. "/4 72, f'/4 83. 
Se Er. Portr. litogr. (Str. 1175). — Gift "/s 38 m. Henriette Sophie 
Worsaae, f. * 9 /6 18 i Vejle, F. Jstrd. Jens W. Amtsforv., M. Margr. 
Elisab. Bertelsen (Dt. af Provst Pet. B. t. Torrild-V., fc f 80 /i*25). 
Søsterdatter gift 1101. 16. — Hustrus Broder fhv. Kirkeminister, 
Kinhr., Museumsdir. Jens Jac. Asm. Worsaae. 

17. *76 1872. Hans Peter Thostrup Krebs, f. V* 14 i 
Rudkbg., Søn af Joh. Christoph. Ambrosius K. t. Idestrup, f */* 48 
og Joh. Cathr. Christiane Hoskiær; Stud. Vrdbg. 32; Kand. *V 37 
n M tog atter Exam. 29 m39 h (h—h); p. Kapl. Karleby-H.-N. 0. 
a4 /i 40, ord. 20 /2 ; Past. vie. Skovlænge-S.-G. 42 ; p. Kapl. Aastrup 
u /i2 43; res. Kapl. Tirsted-S.-V. ao / 7 44; Sgpr. Koldby "/n 55; har 
udg. et Par Taler og Digte, se Er. — Gift * 9 lu 44 m. Johanne 
Louise Wichfeld, f. "/s *) 13 paa Engestofte, f 4 /i 79, I. Stamhus- 
besidder, Kmhr., kar. Oberstløjtn. Henning W., Kapt. a la suite i 
Danske Liv.-Regim., M. Anna Henr. Maria Braés. — Fru Krebs 
var Forf. t. I Mørkningen, Fortællinger for Ungdommen, Kbh. 64; 
Pennetegninger fra forskjell. Tidsaldere, Kbh. 66; Kontrasterne, 
Føljt. i Dagstelegr. ; en Afhandl, om Dronning Elisabeth i Blade 
fra Danske Kvinder, Kbh. 72; har desuden under Mærket J. L. K. 
ofte skrevet i Lolland-Falsters Stiftstid. dels Føljt. dels Afhandlinger 
om forskjell. Anliggender, navnlig om Opdragelsen. — Næstsøskende- 
barn 357.18, — Hustrus Søskendebarn, gift 1177.20. 3. Vester Aaby og Aastrup. 

Salling Herred, Svendborg Ant, Fyens Stift. 
13. 8 / 6 1839. Gestus Crinitus Inopinatus Krohn, f. % 12 i 
Nyborg, JF. Joh. Jac. K. Artillerimajor, M. Maren Rasmussen (Niel- 
sen). Stud. Brgdsk. Krhvn. 31, Kand. 8 / 5 37 *1 (1-1); p. Kapl. 
0. Hæsinge-H. 34 '4 38, ord. 28 /e; Svendborg Frue K., paa eget An- 
og Tilsvar, 27 /4 39; kaldet t. V. Aaby-Aa efter Indstill. af Grev 
Reventlow. Har skr. en Del om Palæstinas Geografi, se iøvr. Er. — 
Gift i Brahetrolleborg K. **U 40 m. Louise Cathrine Caroline Astrup, 
f. ll /e 14 i Kbh. (se Adels-Aarbogen), Dt. af Generalkrigskommissær 
Haagen Chr. A., Byfoged i Varde og Caroline Floberg, men op- 
dragen fra Barndommen af hos Grev Ditl. Chr. Ernst Reventlow 
paa Brahetrolleborg. — Søn 76. 18, Broder 349. 13. — Hustrus 
Søster gift 126. 15. *) Erslew og Wiberg anføre urigtigt 21 Juli. 4—6 21 

4. Aadum. 

Nørre Horne Herred, Ringkjøblng Amt Ribe Stift. 

16. 18 /i 1862. Jens Carl Frederik Adolf Hjorth ( 19 /i*73 
Roslev-R. se der). 

17. 5 /s 1874. Christian Ferdinand Storch ( 4 /io 78 Aale-T. 
se Lønborg-E.) 

18. w /i2 1878. Laurits Ludvig Gundelach Nyegaard ( 10 /i2 84 
Ølsted, se der). 

5. Aagerup og Kirkernp. 

Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællande Stift. 

13. * 5 /* 1851. Laurits Smith (Daabsatt. ang. Schmidt), f. 
*/i 1794 i Helsingør, F. Jens Lauritsen S. Toldbetjent, M. Chri- 
stiane Mortensdatter. Stud. Helsing. 11; Kand. a /*<> I 7 1 (egr.— h), 
kst. Adj. Rosk. Vs 18, kgl. Udn. »/" s. A.; Sgpr. Hasle-R. * 6 / 6 30, 
ord. 8 / 7 ; Saxkjøbing ie /* 36; f ,0 /'u7L — Gift n /io 22 m. Hedevig 
Margrethe Becker, f. ia /* 01 f 87 /j 66, Dt. af Gottfr. B. t. Alsted-B. 
f */ii 15 og Elisabeth Neergaard. — Søn 398. 21. — Hustrus Bro- 
der 262. 15. 

14. 24 /* 1872. Carl August Olivarius, f. M /s 13 i Rønne, 
F. Henr. Elias O. Regimentskirurg, Af. Adelheid Margr. Kirstine 
Rømer. Stud. Slagelse 31; Kand. 24 /n 36 1 (1—1); Timelærer Sla- 
gelse Latinsk. 81 /é 38, Acfrsstd. 19 /n 39; Kat. Rosk. *Vi 48, ord. « 4 / 8 ; 
Sgpr. Bregninge paa Taasinge */« 54 ; Ude og Oppe Sundby (Frede- 
rikssund) */g65; Provst f. Horns, Ølstykke og Lynge-Frederiksborg 
H. *U 69 ; har oversat : Serno, Paaskemaaltidet i Lidelsesugen, 61, 
og Strausz, Sinai og Golgatha, 61. — Gift 1 k 50 m. Anna Mar- 
grethe Rømer, f. 10 /s 24 i Rendsborg, F. Overauditør Ludv. Ferd. 
R., Regmt-Kvartermester og Audit. v. Holst. Artilleri Brigade, 
Af. Therese Adela Mourier. — Dt. 110.21, Brodersøn 1170.1; — 
Hustrus Broder 402. 20. 

6. Aaker. 

Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift. 

19. ,7 /7 1867. Peder Kjellerup Algreen, f. 25 /i 07 i Nykb. 
p. M., Søn af Skomager Peter A. og Ane Kirstine Nielsdatter, 
Seminarist fra Snedsted 26, 1. Kar. m. Udm., „blev strax derpaa 
ved kgl. Res. af 19 /» 26 ansat som Lærer ved dette Sem. i Dansk, 
Fædrelandshist. og Mathem., en Stilling, som baade dengang og 
siden skaffede mig stor Glæde, ligesom jeg og havde den Lykke 
at modtage flere mig kjære Beviser paa mine Foresattes Tilfredshed 22 6—7. 

med min Virksomhed. Hen da jeg , selv opvakt og troende, slut- 
tede mig til de Opvakte, som vare eller kom der paa Egnen, og 
dette dengang ansaas for en Daarskab, vel og for en Fordærvelse 
for mine Disciple, blev jeg, efter det kgl. danske Eancellies Res., 
med Vi Aars Varsel opsagt til at fratræde denne Virkekreds 1ste 
Maj 38* *). var derefter i 6 Aar Huslærer hos Provst J. K. Sørensen, 
da i Solbjerg. For at have holdt en gudelig Forsamling i Tødsø 
blev han i 40 sat under Tiltale efter Foranl. af Sgpr. Marc. Raa- 
hauge (589. 11), som derved søgte at sikre sig mod „Indtrængen i 
mit Pastorat af et Menneske, som dertil hverken har Guds eller 
menneskeligt Kald", han idømtes en Mulkt af 8 Rdl. og desuden 
5 Rdl. for i sit Forsvar at have brugt Udtrykket „aandløse Præ- 
ster*, hvilket Pastor R. antog sigtede til sig. Stud. pr. 46; stillede 
sig til Folkethingsvalg i Storehedinge "/s 53; Kand. *% 54 h* 
(egr.— egr); p. Kapl. Lyderslev-F. 9 /io 54, ord. 1B /io; res. Kapl. i 
Nykb.-L-E. **b 55; Sgpr. Vrejlev-H. 14 /s 59: f tT /» 77. - Gift */n 55 
ni. Bertha Marie Christiane Sørensen, f. * 7 /n 30 i Sønderhaa, Dt. 
af ovennævnte Provst Josef Krist. S. t. Karby-H-R., f * 5 / 10 6* °S 
Maren Birg. Kreutzkam. — Fættere 276. 17 og 873. 12. — Hustrus 
Brødre 466. 14 og 481. 13. — Se P. K. Algreens og Provst J. K. 
Sørensens Levnedsløb med den kristelige Vækkelseshistorie paa 
Mor.s af Fred. Nygaard. Nykb. p. M. 83. — Portr. litogr. (Str. 58). 

20. 4 /s 1877. Hans Vilhelm Teisen, Søn af 191. 16, f. M / 7 40 
i Lunde. Stud. Ribe 58 ; Kand. *°/i 64 1 (1— 1) ; P- Kapl. i Nysted-H. 
17 /ø66, ord. 10 /io; res. Kapl. Rønne-K. * 9 li 72, f ".'s 78. — Gift i 
Stege f % 67 m. Caroline Puttfercken, f. «/n 40 i Lybek, Dt. af Bog- 
holder Carl Frid. P. og Joh. Cathr. Doroth. Grube. 

21, M /io 1878. Christian Theodor Christensen, f. "/n 41 i 
Kbh., F. Christian Vilh. C. Brændevinsbr., M. Inger Andersen. 
Stud. Brgdsk. Krhavn 59 ; Lærer i Vajsenhuset 61 ; Kand. *% 65 
1 (1—1*); opholdt sig i Kristiania Aug.— Oktober 68 m. Underst, 
af et Universitets-Stip.; p. Kapl. hos sin Farbroder i Hjortshøj-E-E. 
10 / 9 69, ord. 16 /is; Kapl. p. 1. smst. 18 /*73; Sgpr. Elsted-E. 18 /6 74. 
— Gift 27 /6 71 m. Vilhelmine Mathilde Conradsen, f. */i 44 p. Ka- 
strupgaard, Fuglebjerg S., Dt. af Forp. Vilh. C. og Birg. Andersen. 

7. Valgmenigheden i Aaker. 

(Anerkjendt ved kgl. Resol. af 30. Septbr. 1872.) 
1. 8 °/» 1872. Peter Christian Trandberg, f. 18 / 8 32 paaBruns- *) Aalborg Stifts Ordinationsprot. 7 83 

gaard, Nylarsker S., Søn af Selvejer Christen Mortensen T. og 
Gjertrud Christine Andersen. Stud. Rønne 51; Eand. 25 /i 58 h 1 
(1*— 1); pers. Kapl. Tjele-V. 17 /4 68 foreløbig paa to Aar, ord. * 8 /«; 
fratraadte 6 /s 60. Begyndte derpaa at arbejde som fritvirkende 
Rejsepræst paa Bornholm, bestyrede i 5 Maaneder Aaker Sogne- 
kald for Pastor Mossin, der opholdt sig som Landsthingsmand i 
Kbh. og senere Olsker-Allinge under Sgpr. Bohrs Sygdom. 
Indsendte . Ansøgn. til Minist. om TiUadelse til at benytte Kirkerne 
til sine Prædikener paa de Tider, da Præsterne selv ikke maatte 
have dem i Brug; efter at have indhentet Erkl. fra Biskop Mar- 
tensen, Provst Meyn og Øens Sgpræster, nægtede Minist. ved Skr. af 
* */* 63 den ansøgte Till. ; „just som mit Opvækkelsesarbejde i Bo- 
dilsker og Nexø Kirker var i fuld og god Gang, kom det skjæbne- 
svangre Svar, som gav hele min Fremtidsvej og Fremtidsgjerning 
en Retning, som den ellers ikke vilde have faaet: Kirkerne bleve 
lukkede for mig." Han fortsatte da sin Virksomhed i Ladebygnin- 
ger og Skove under endnu større Tilslutning. Da Biskoppen s. A. 
holdt Visitats paa Øen, indsendtes der til denne 4 Andr. fra for- 
skjellige Steder, forsynede med flere Tusinde Underskrifter om at 
T. maatte faa Adgang til Kirkerne, „men alt var forgjæves. Kir- 
kerne vare lukkede og forbleve lukkede." „Efterhaanden havde 
Livsudviklingen og Modstanden derimod taget en saadan Retning, 
at en Udtrædelse maatte betragtes som en god og ønskelig Vej." 
Han udsendte da i Bladene Bekjendtgjørelse om, at han agtede 
ved et Møde paa St. Hansdag 63 „offentlig at sige Farvel til Stats- 
kirken og at frasige mig Lod og Del med den for bestandig**). 
Han dannede derpaa en Frimenighed, til hvilken s. A. over 1000 
Medlemmer sluttede sig og derfor udtraadte af Folkekirken, de 
fleste vare fra Aaker, Østermarie, Olsker-Allinge og Nexø-Bodilsker 
Sogne, flere Forsamlingshuse indrettedes og han oplærte nogle 
Medhjælpere. Foretog i Sommeren 66 for sin Helbred en Rejse 
til Ems og besøgte s. A. Birkedal; denne tog med tilbage til Born- 
holm og prædikede en Tid baade i Folkekirken og Frimenigheden. 
Da Yalgmenighedsloven var udkommen 68, ansøgte han Minist. om 
at maatte gjenoptages blandt Folkekirkens Præster, og at den af 
ham dannede Frimenighed maatte blive anerkjeudt som Valgmenig- 
hed; men Forhandlingerne førte da ikke til noget Resultat. Efter 
en fornyet Ansøgning og efter at have afgivet Erkl. om, „at han 
navnlig ved Skriftemaalet og dettes Forhold til Altergangen vil •) Dansk Kirketidende 1863 Side 608—20. 24 7—9. 

rette sig efter den i Folkekirken nu bestaaende Orden og at han 
navnlig ved Kirketugten vil rette sig efter den for Folkekirkens 
Præster gjældende Forskrift, ikke at udelukke nogen fra Alterens 
Sakramente, forinden han derom har raadført sig med Provst og 
Biskop**), blev han ved kgl. Resol. so /» 72 gjenoptagen blandt 
Folkekirkens Præster og virkede derpaa i denne Stilling indtil Udg» 
af Kirkeaaret 77. Derefter arb. han, saavidt hans Helbred tillod, 
som Rejsepræst dels paa Bornh. dels i Vestjylland og en kortere 
Tid i Kallundborgegnen og var Hjælpepræst under et Par Præsters 
Sygdom. I Begynd, af 82 modt. han Opfordr, fra tidl. Frimenig- 
hedsmedl., bosatte i Amerika, om at komme derover, forlod da Dan- 
mark 81 /ft ; virkede først 4 1 /* Maaned i Warren i Pennsylvanien og 
har fra 24 /n s. A. boet i Chicago, hvorfra han har foretaget mange 
Missionsrejser. — Skr. Afskedspræd. i Tjele og Vinge Menigh., 60; 
Et Forsvar og en Præd., 62; Aabent Sendebrev til Udg. af »Bud- 
skab fra Naadens Rige*, 66; Til Vejledning, 3 Taler, 78; Kamp 
for Freden, 79 ; Evangelisk Mission indenfor Folkekirken, 81 ; Dette 
til Betænkning, 82; Betragtn. og Meddelelser fra Amerika, 84. — 
Gift i Kbh. 9 /u 63 m. Hansine Christiane Gottholdine Luttichau, 
f. 4 /n 35 paa Tjele, var fra 60—63 Diakonisse først i Hannover, 
siden i Strasborg, Dt. af Emherre, Stamhusbesidder Christ. Ditl. L. 
og Idalia Fred. Pauline Dirckinck, Baronesse af Holmfeld. 

8. Aal. 

Vester Horne Herred, Ribe A*t eg Stift 

13. e /ii 1861. Peter Otto Bloch, f. * 5 /a 10 i Kvong, Søn af 
Fred. B. t. N. Nebel-L., f 21 /s 44 og Ane Christine Haagen. Stud. 
priv. 30; Kand. fy 37 h (1— *1); Lærer i Rosings Inst. i Horsens; 
Sgpr. Aadum 4 /u 51, ord. l7 /i». — Gift **U 52 m. Marie Margrethe 
Børling, f. 8 /io 18 i Vetterslev, f 80 /i»79; F. Hans Chr. Petersen B. 
Lærer i V. Egede, M. Inger Marie Helsinggreen. — Brødre 326.20, 
764. 18, Fætter 1117. 19, Oldefader Jørg. B. t. S. Næraa-Aarslev, 
f. **/« l«86i f Vi 1732. 

9—13. Aalborg. 

Aalborg Kjøbotads Provsti. 

9. Stiftsprovst i Aalborg Stift og Sognepræst til 

Budolfi Kirke. 

24. 7» 1859. Hans Egede Glahn, ("/e 71 Storehedinge, se der). *) Ministerialtideade 1872 A. Side 253. 9—11. 25 

25. "/» 1871. Christian Sophus Gad ("/» 84 Skjelby-Gunders- 
lev, se der). 

26. */is 1884. Peder Julius Pedersen, f. M /u 41 i St. Lihme 
Nørup S M F. Niels Ghr. P. Skolelærer, Af. Bodil Christensdatter. 
Ved Pastor H. Sveistrups Omsorg og Iver blev han sat i Ribe 
Skole, Stud. 59, Kand. "A 65 1 (1*— 1); Alumnus paa Borchs Koll., 
theol. Manuduktør, Huslærer 66; p. Kapl. Horne : % 70, ord. 
so n; Sgpr. Galtrup-Ø. J. u /* 74; Solbjerg-S. »ty 77; har skr. om 
,den seneste Tildragelse paa Mors og dens dybere Aars ager 4 (Fri- 
menighedsbevægelsen) i Alm. Kirketid. 83; ladet enkelte Præd. og 
Taler trykke. — Gift i Mern "/& 71m. Elisabeth Eallenbach, Dt. af 653.20 
f. 5 /n 40 Storehedinge. 

10. Residerende Kapellan ved Budolfi Kirke og 

Præst ved Hospitalet. 

24. 14 /4 1862. Ferdinand Peter Nicolai Nansen ( u h 73 
Næstved, se der). 

25. *°/io 1873. Sofus Marius Repsdorph, f. 18 / 4 40 i Lægaard 
Mølle v. Holstebro, F. Kmrd. Chr. R. Prok., Branddir., M. Marie 
Hansen ; Stud. Vibg. 58 ; Kand. 21 >i 64 h 1 (1— h) ; Privatlærer i Hjør- 
ring; p. Kapl. Hjerm-G. n /c 66, ord. 18 /i; underskrev den „lille" 
Askovadresse. — Gift i Trondhjem Domk. * 8 / 6 67 m. Marie Margrethe 
Berg, f. «°/i 42 i Trondhj., F Ludv. Munthe B. Kbmd., M. Eline 
Marie Mosling. 

11. Sognepræst til Frue Kirke og Nørre Tranders*). 

9. * l U 1858. Carsten Mathias Schou, f. 18 /i 14 i Kbh., F 
Lars S. Kand. fil. Sproglærer, M. Christiane Smith; Stud. v. 
West Inst. 30 ; Kand. "A 35 h, tog atter Exam. n / 7 36 1 (1—1). 
Lærer v. West. Inst.; Kateket Assens 14 /s 41, ord. * 9 / 6 ? Sgpr. Sand- 
ager-H. 14 /i51; Provst i KjærH. »U 72, f 8 /i* 76. — 1) Gift 8 / 5 41 
m. Johanne Ludovica Birgitte Bagger, f. 80 /i 12 i Kbh., f * 6/ * ^ 
F. Andr. Ludv. B. Chokolade- og Lakfabr. Urtekr., M. Engel Fred. 
With. — 2) Gift 16 /io46 m. Henriette Jacobine Nicoline Hedvig 
Thaulov, f. */? 21 i Kjertem., F Gilb. Laur. T. By- og Herredsskr., 
M. Joh. Dorth. Gram. — 1ste Hustrus Broder Jens Ludv. Fred. B. 
t Uldum-L., f 89 /io 60. — 2den Hustrus Søster gift 411. 13. ) Ved Reskr. af 15. Marts 1877 deltes Emb. i to selvstændige Kald og 
Pastor Lorenzen blev ansat med Forpligt, til ad interim tillige at 
bestyre N. Tranders. 26 11—13. 

10. 15 /s 1877. Christian Claus Lorenzen , f. */s29 Satrap 
i Sundeved, F. Claus L. Gaardejer, M. Maren Jørgensen. Gik i 
Flensb. Latinsk., men da den blev lukket en Tidlang efter Slaget 
v. Isted, blev han priv. dim. 51 ; Overlærer v. d. danske Garnisonsk, 
i Slesv. Vi 65; Kand. 28 6 56 v. Examinationskollegiet i Flensborg h l 
(svarende til laud. i Kbh.). Adj. v. Slesv. Domsk. * 9 /9 56 ; Sgpr. 
Siversted, Flensb. Provsti "/i 61, ord. '°/s; afsat af de tyske Civil- 
komm. 8 */4 64; entl. 38 /io s. A. Lærer ved Svendborg Brgsk.; res. 
Kapl. Aalb. Frue K. og Sgpr. S. Tranders 15 /i 71 ; underskrev 
Adressen til Biskop Martensen om Forh. i Sønderjyll. Har udg. 
bl. a. : Der Gottesdienst, wie er ist und wie er sein sollte, Slesv. 55 ; 
Gamle og Ny Minder fra Sundeved, Haderslev 59; Deutsches Lese- 
buch, 3 Opl., Slesv. 62 (med Understøtt. af det slesv. Min.) ; Danne- 
virke og Omegn, 2 Opl., 64; Thyreborgs Kjærminder, et Foredrag, 
Svendb. 67 ; Hist.-topogr. Meddel, om Gottorp Slot, Aalb. 75 ; Søn- 
og Helligdags Minder, Præd., Aalborg 76; Rejseskildr., Fortæll. og 
Sagn fra Sønderjyll. 77; har desuden meddelt Bidr. til Annaler f. 
nord. Oldkyndighed ; Hist. Tidsskrift; Dansk Maanedsskr.; Nær og 
fjern; Hist. Arkiv; Slesv. Provindsialefterretn. o. fl. a. — Gift 
a8 /i2 55 m. Sophie Marie Margrethe Hoffmann, f. u h 31 i Næstved, 
F Joh. Chr. H. Stabstrompeter, M. Kirst. Ottine Lange. 12. Residerende Kapellan til Frue Kirke og Sogne- 
præst til Sønder Tranders. 

12. 9 /s 1859. Hans Jørgen Theodor Haar ( 18 /n 70 Nykjø- 
bing-S., se der). 

13. 15 /i 1871. Christian Claus Lorenzen ( 15 /s 77 Sgpr. Aalb. 
Frue K.-N. T., se der). 

14. S6 /7 1877. Otto Frederik Begtrup Hansen, S. af 974. 19, 
f. 18 / 8 48 i Vejerslev. Stud. Sorø 67; Kand. «/ 6 73 h 1 (*1-1); p. 
Kapl. Lyderslev-F, l ty 4 74, ord. 18 / 4 . — Gift i Lyderslev 8 /n 77 m. 
Nancy Charlotte Isidore Thaning, Dt. af 620. 19, f. 18 /e 46 i Vol- 
lerslev. 

13. Kateket. 

3. 10 /t 1860. Andreas Fabricius Krarup Vilstrup (* /s69 
Bjørnsholm-M, se Bjerregrav-Aa). 

4. */t 1869. Thomas Christian Jensen Rudbeck, f. 9 /i 38 i 
Alstrup, Hvetbo H., F Jens Andersen R. Gaardejer, M. Joh. An- 
dersdatter. Seminarist fra Ranum 57 (udm. duelig) ; Lærer i Over- 13—15, 27 

lade; Studpriv. 60, Lærer ved Kbhvs. Kommunesk.; Kand. 18 /i 67 1 
(l—l); Andenlærer i Nakskov l /$ s. A., f 9 /io 71. Aaret efter blev 
hans „Efterladte Prædikener. Med en Skildring af Forf.* udg. — 
Gift " 6 68 m. Caroline Vilhelmine Jannsen, f. "/i*43 i Kbh., 
Plejedatter af Overretsraad Bendix Frid. Jannsens Enke, Anna Henr. 
Gutfeldt. — Efter sin Mands Død tog hun Lærerindeexamen og er 
nu ansat v. Kbhvs. Kommunesk* 

5. 80 /i 1872. Ludvig Peter Marius Christian Wittrup, (V5 76 
Torslev-L., se der). 

(Nedlagt ved kgl. Res. af 8. Februar 1877). 

14. Aale og Tørring. 

Vrads Herred, Aarhus Amt og Stift. 

15. f8 /s 1863. Peter Riber (V* 73 Raarup, se der). 

16. I8 /6 1873. Peter Andreas Caspar Simonsen ( 2 /s 78 Ons- 
bjerg, se Besser). 

17. *jio 1878. Christian Ferdinand Stor ch{^h% 81 Lønborg-E. 
se der). 

18. * 8 /t 1882. Alfred Georg Elmquist, Søn af 1133. 15 f. 3 /<> 50 
Aarhus, Stud. Aarh. 69, Kand. 28 / 6 75 1 (1— *1); p. Kapl. Magleby 
(V. Flakkeb H.) '/io 76, ord. V10; Sgpr. Endelave V10 77 — gift 
Aarh.Domk. 8 / 5 77 m. Laura Alfriede Walther f. 18 /* 50 Kbh. F Prof. 
Vilh. Theod. W. kgl. Bygningsinsp., M. Vilh. Kirst. Tydsk. 

15. Aalsø og Hoed. 

Sønder Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

17. 10 /t1861. Carl Vilhelm Prytz, L *I%\Q Krummerupgaard, F 
Prløjtn. i Kronens Reg. Chr. P., senere Postfører, Krigsass., M. 
Helene Elisab. Smith; Stud. Vrdbg. 28; Kand. 4 / 7 37 h (1—1). 
Skolebestyrer i Saxkbg. og Nykbg. p. F.; Sgpr. Nordstrømø ,6 /9 48, 
ord. «/u; Østerø 12 /i 55; entl. 17 /n 79. — Gift T /$ 43 m. Pauline 
Regine Lerche, f. 14 /s 12 i Næstved, f 30 /3 82, F Chr. L., Møller, 
senere Toldbetj. i Randers, AL Christine Sabine Risbrecht Harder. 
- Broder 365.16, Søster gift m. 676.15, Søskendebørn 375.18; 
857. 15. 

18. * 7 /i 1880. Carl Lorenzen Nissen, f. 15 /n 38 i Hønkys, 
Egvad S., Slesvig, F. Nis Nissen Jensen, Gaardmand, M. Maren 
Jørgensen. Stud. Hadersl. 60; Kand. 19 /i 66 1 (1-h); p. Kapl. Lin- 
delse n /9 66, ord. 19 /is; St. Jørgens-S. M /n67; Sgpr. S. Orame-H. 
S 73. Underskrev Askovadressen. — Gift a0 /i 72 m. Johanne Dor- 28 16—16. 

thea Marie Bredsdorff, f. ,4 »33 i Ollerup, F Thorn. Chr. B. til 
Vissenbjerg, f ls, /i 47, M. Rasmine Møller (Dt. af Biskop, Dr.theol. 
Rasm. M.). — Hustrus Broder 464. 19. 16. Aarby. 

Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift. 

19. *° io 1865. Joachim Christian Møller, f. 19 U 12 i Kbh., 
Søn af Prof. & Dr. theol. Jens M. og Abel Soph. Lund. Stud. 
Vrdbg. 30; Kand. * 6 /n 36 h (l—h); Ålumnus p. Walkendorfs KolL; 
Lærer i Efterslægtselsk. Sk.; Kat. Nyborg 87 /s 48, ord. 28 /t; Sgpr. 
Olsker-A. 19 /6 53; Vejlby-H. 8 /i* 57, entl. "A78; f 17 /* 79. Har 
skr: Christl. Betragtn. over Kirkeaarets Evangelietexter, Slagelse 70; 
Andagts- og Bønnebog for Mødre i velsign. Omstændigheder, 71, 
og en Del Digte, udg. Saml. af Psalmer, ældre og nyere, Slag. 73 
samt udfoldet en betydelig Oversættervirksomhed, se -fir. — 1) gift 
* 8 /s 44 m. Georgine Christiane Paulia Boethe, f. n /s 15 i Juellinge, 
Hellested S., f T /»45, F. Carl Joh. Jac. B. Bestyrer, M. Georgine 
Knipschild. — 2) gift 8S /* 48 m. Carolina Gustaf va Borgstrøm, f. 
n /i2 17 i Malmø, F Kancelliskriver, M. Ane Christine Borg- 
strøm. — 1ste Hustrus Broder, 481. 12. 

20. 8 /s 1878. Andreas Frederik Boje, f. lfl /* 41 i Kbh. , F 
Fred, Sev. B. Fabrik. Urtekræm., Søn af Andr. B. t. Stadager-N. K. 
t n /n 54, M. Anne Elisab. Hornemann Steenberg. Stud. Mtrpsk. 
60; Kand. 18 /i 66 1 (*1— 1); Huslærer 67-68, rejste som saadan i 
Italien og Frankr.; Alumnus p. Borchs KolL, Manuduktør; Adj. 
Herlufsholm Vs 70— 16 / 8 73, da han blev kst. Adj. i Rosk., kgl. Udn. 
18 /5 74 (hans Tjenestetid paa Herlufsh. blev regnet som Statstjen., 
m. H. t. Anciennitet) ; ord. 80 /k> 78. — Udg. Fort. om berømte 
Mænds Ungdom (Bearbejdelse) 73; overs. E. Naville, Om Pligten, 
2 Opl., 80; Bersier, Udvalgte Præd. 77; Godet, Lukas Evang. for- 
tolket, 1—2, 75; (og sammen m. M. T. Becker) Godet, Johannes 
Evang. 1—3, 78; lev. fra 68— 78 Overs. t. Tidsskr. for udenl. theol. 
Litteratur og t. flere Blade. — Gift i Frue K. "/s 75 m. Marie 
Sophie Mathilde Scharling, f. n /n 48, F Dr. fil. Edv. Aug. S., 
Prof. i Kemi v. Univ., M. Karen Ørsted (Dt. af Fysikeren Hans 
Chr. 0.). — Hustrus Farbrødre 54. 15, 1064. 10; Moster gift 55. 14; 
Fætter 748. 20. 17- 18. 29 

17. Aardestrup og Haverslev. 

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

(Udskilt fra Buderup-Gravlev og Brorstrup-Ravnkilde Sogne ved 
kgl. Res. af 28 /sl859, oprettet til selvstændigt Kald ved kgl. 

Resol. af 12 / 8 1884). 

— "/s 1884. OU Jensen ( 22 / 9 84 erh. han Till. til at forblive 
som res. Eapl. i Kattrup-Ø.-T., se der). 

1. **/» 1884. Kristian Rasmussen, f. 12 /n 64 i Ærøskjøbing, 
F. Chr. Ludv. R. Apotheker, M. Hansine Helene Christensen. Stud. 
Ribe 72; Kand. 28 /e 77 1 (1—1). Manuduktør, Alumnus p. Borchs 
Koll.; Sgpr. Tunø u /io 80, ord. i Kbh. 18 /io. - Gift i St. Jakobs 
K. i Kbh. 18 /e 81 m. Alma Theresia Bagger, f. 31 /s 58, F Etsrd, 
Jens Albr. Fred. B. Byfgd. og Borgmester i Varde, Herredsfgd. i 
Øster og Vester H., M. Jensine Marie Cathr. Christensen. — Fætter 
34. 19 ; — Hustrus Tvillingsøster gift 151. 15. 

18—22. Aarhus. 

Aarhus KJøbstads Provsti. 

18. Sognepræst til Domkirken og Stiftsprovst i 
Aarhus Stift, samt Provst for Aarhus Kjøbstad 

og Hasle Herred. 

24. 12 /i 1863. Emil Ferdinand Boesen, f. 31 /s 12 i Kbh., F. 
Jstrd. Johs. B. Renteskriver (Kontorchef) i Fyenske og Loll. Kontor 
i Rentekammeret, M. Soph. Fred. Hammerich. Stud. priv. 29; 
Kand. 21 /*34 i (1—1); Lærer i v. West. og det Langgaardske orto- 
pædiske Inst., hvor han tillige holdt Gudstjeneste hver anden Søn- 
og Helligdag; res. Kapl. Horsens 24 /io49, ord. 19 /i»; Sgpr. Horsens 
"/n61; R* "/s 67; Medl. af Kirkekommissionen 18 / 6 68; har udg. 
Nogle Præd., 69; entl. 14 /s 77 f l4 /» 81 — Gift */* 60 m - Sophie 
Lovise Caroline Holtermann, f. 4 /« 15 i Ørkedal, f 26 /» 79 » ^ Marc. 
Fred. H. Kapt. i 1ste Trondhjemske Inf. Reg., M. Vilh. Aug. Roh- 
leder. — Brødre 711.16, Carl Ulr. B. t. Høje-Taastrup, f **/•&; 
Søstre gift Biskop Balslev og Biskop Ulr. Sechmann Boesen; Sø- 
stersønner 266. 19, 272. 19 ; Søsterdatter gift 437. 13. 

25. A j% 1877. Hans Sørensen, f. 4 /s 31 p. Hulegaard, Vangede 
Mark, Gjentofte S., F. Søren Larsen, Gaardejer, Af. Ane Margrethe 
Hansdatter. Stud. Mtrpsk. 53; Kand. 24 /i 59 1 (1—1); p. Kapl. t. 
Høje-Taastrup */* 59, ord. 7 /<> ; Rosk. hos Domprovst Ortved 20 /io 61— 
,2 /i66; tillige Prædikant og Sygetrøster v. Rosk. Amts Syge-, 
Daare- og Arbejdsanstalt * 3 /g65; priv. Medhj. hos Domprovst Gude; 
Timelærer v. Rosk. Latinsk, (med ministeriel Udn. 15 /s66); Sgpr. 30 18-20. 

Bredsten (og indtil 29 / 6 72 Skibet) */i 69; R* ll /s 80; oph. sig i Ems 
i Sommeren 84 for sin Helbred; har udg. Flyveblad Nr. 5 fra Ste- 
fansforen., 77. — Gift i Frdberg 4 /« 62 m. Johanne Frederikke Bo- 
lette Koch, f. * 9 /s 38 i Kbh. , F. Ernst Bernh. K. Skrædermester, 
M. Marie Regine Schwartz. — Hustrus Broder 407. 13. 

19. Residerende Kapellan ved Domkirken. 

21. 80 /s 1861. Andreas Ferdinand Schjødte, f. * 6 /s 16 i Kbh., 
F. Laur. S. Oberstløjtn. i d. borg. Artill. Urtekræmmer, Af. Dider. 
Louise Bech (Dt. af Provst, Mag. Jens B. t. Vallekilde-H., f 18 Ao 06). 
Stud. Brgdsk. Kbh. 33 ; erh. 36 Accessit for Besvar, af Universite- 
tets filos. Prisopgave: „Utrum aliqua philosophiae Kantianæ capita 
majoris momenti ita sint demonstrata, ut immota maneant an mi- 
nus?" Kand. 8 /* 38 h, to 8 atter Exam. 5 /**l l(l--h); Alumnus p. 
Borchs Koll. 43-48; res. Kapl. Viborg Domk.-A.-T. 24 /»55, ord. 
7 /u; entl. **/* 79; har skr.: Om de dialektiske Grundbegreber hos 
Søren Kierkegaard, 74; Om Treenigheden, betragtet saavel fra det 
objektiv filosofiske Standpunkt, som set i Forh. til Følelsen eller 
den umiddelbare Selvbevidsthed, 76; se iøvr. Er. — Ugift. — 
Brødre 230. 16 og Jens Georg S. t. Ørslevkloster-Ø. (entl. 17 /a 60, 
t * 9 h 74) ; Søster gift 89. 16. 

22. 19 /s 1879. Henning Marinus Emanuel Bohn ( 19 / 4 83 
Ulsø-Ø. E., se der). 

23. 12 /e 1883. Vincents Charles Lindhardt, Søn af 471. 15, 
f. 27 / 3 50 i Farup. Stud. Rosk. 68; Kand. »/i 75 h 1 (1— *1); p. 
Kapl. Sværdborg 19 /* 80, ord. Odense 8 / 9 . — Ugift. — O. 

20. Sognepræst til Vor Frue Kirke og Hospitalet. 

32. "/• 1861. Peter Vincents Bendix ( 19 /io 69 Vindinge, 
se der). 

33. f »/• 1870. Ferdinand Emil Seidelin, f. 15 / 8 22 i Kbh., 
F. Jens S. Viceadmiral, M. Anna Elisab. Bonnevie. Stud. Mtrpsk. 
38 ; Kand. * 5 /* 44 *1 (*1 — 1) ; Andenlærer v. Vrdbg. Realsk. ved dens 
Oprettelse V» 47 ; søgte efter 7 Aars Forløb Afsked, for at faa 
bedre Tid og Lejlighed til Øvelse i den præstelige Gjerning; erholdt 
*/a 55 Tilladelse til at ord. til Past. vie. i Aal (under Pastor Petrus 
Lundsteens Ophold i Kbh. som Landsthingsmand), ord. */s; Past. 
vie. Holmsland u / 4 56; Sgpr. sstd. 9 / 9 57; under 99 /ø 69 blev Min. 
f. Kirke- og Undervisningsvæs. „bemyndiget til at tilkjendegive Pa- 
stor Seidelin H. Maj. Kongens særdeles allerhøjeste Paaskjønnelse 
af den opoffrende Nidkjærhed og Dygtighed, hvormed han har 20—23. 31 

virket og i saa væsentlig Grad bidraget til at Beboerne paa Holms- 
land Klit ville erholde deres egen Præst og de fornødne Kapeller 
paa Klitten« *). R* 88 /i 76. Er Medlem af Stefansforeningens Ho- 
vedbestyrelse og Formand i dens jydske Afdeling; den af ham i 
Aarhus oprettede Søndagsskole tæller c. 600 Børn; han har ogsaa 
virket for Hedningemissionen og er Kredsform. i det danske Mis- 
sionsselskab. Har udg. Stamtavle over Familien Seidelin, Aarhus 
77, og over Chr. Møller Schmidts Slægt, Aarhus 82; flere Prædi- 
kener, se iøvr. Er. — Gift i Janderup V* 61 m. sin Broderdatter 
Anna Mariane Vilhelmine Seidelin, Dt. af 916. 13, f: 5 /« 45 i Kbh. — 
Farfaders Fader Jens S. t. Ulsted, f *°/6 1750; Morbroder 1061. 14; 
Broderdatter gift 40. 3. 

91. Residerende Kapellan ved Vor Frue Kirke og 

Sognepræst til Aaby. 

3. "/» 1864. Jens Vahl (»% 69 0. Snede, se N. Vedby-N.A.) 

4. * 9 /n 1869. Theodor Vilhelm Laurentius Hansen ( 19 /* 77 
Østrup-H., se der). 

5. u /t 1877. Jacob Nicolai Zahrtmann, f. 8 / 8 45, F. Joh 
Henr. Z. t Hatting-T., f 8 /io 67, M. Marie Dorth. Poulsen. Stud. 
Horsens 64; Kand. "A 70 h 1 (*1— h); p. Kapl. Randlev-B. "/i 72, 
ord. 8 /*- — Ugift. — Morbroder 468. 17. — O. 

22. Sindssygeanstalten ved Aarhus. 

(Sognepræsterne i Vejlby (1085) have hidtil ogsaa modt. Udn. som 

Præster ved denne Anstalt). 

2. "/* 1865- Carl Emil Borch (* 7 /s 77 Skjørping-Faardrup, 
se der). 

3. ,9 /io 1877. Otto Herman Jensen ( S0 /6 82 Kappel, se der). 

4. 9 /i 1883. Henry Bræm Ussing y se Vejlby. 

23. Aars og Haubro. 

Aars Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

15. "/io 1862. Peter Klein ( 80 /i» 70 V.Ulslev, seGudme-B.) 

16. 4 I* 1871. Otto Johan Carsten Ottesen (> 77 Jungshoved, 
se der). 

17. 10 /io 1877. Iheophilus Elieser Trolle Barfoed, f. i Faxe *) Departementstidenden. 32 23—25. 

5 /s31, Søn af ProYst Hans Peter B. tFaxe, f u /n41 og Christiane 
Elisabeth Priergaard. Stud. Brgdsk. Krhavn 61; Kand. "/i 58 h 2 
(*1— *1) ; Lærer v. Borgersk. Nykb. p. F. "/• 69 ; Sgpr. Anholt */ 7 69, 
ord. i Nykb. "/ 8 ; Nautrup-S.-V. "/ 8 73. — Gift l7 / 6 61 m. Nielsine 
Margrethe Møller, f. i Radsted ,8 /» 35, Dt. af Stiftsprovst, Dr. fil. 
Hans Ulr. M. t. Thoreby, f *°/io 62 og Marie Lov. Hulda Sidenius. 
Slægt se 1057. 16; — Hustrus Slægt se 161. 18. 

24. Aarslev og Hørning. 

Sønder Hald Herred, Randers Amt, Aarhes Stift. 

16. 80 /i* 1858. Niels Bertelsen Gjølbye, f. i Dalsgaard, Taarup 
S. 14 /i 10, Søn af Niels G. t. Vig-A. (f 4 /* 43) og Christiane Marie 
Baadsgaard. Stud. Viborg 31; Kand. */? 38 h; tog atter Exam. 
18 /i39 1 (1— *1); Sgpr. Hersom-B.-K. 5 /t 50, ord. u /e, entl. "/»BO, 
f * 8 /i* 83. — Gift 21 /» 51 m. Franciska Maria Baadsgaard, f. i Ma- 
riager t4 /s 18, F. Chr. Fred. B. Postmester og Apotheker, M. Lovise 
Schuerer. - Hustrus Fætter 867.19. 

17. a8 /5 1880. Carl Frederik Theodor Strodfmann, f. i 
Egense **/9 26, F Christian S. Landskabsmaler, Musiklærer v. Skaa- 
rup Semin., M. Margr. Christine Corfixen. Stud. priv. 45; Kand. 
"/ 6 55 h 1 (1—1); p. Kapl. Kjøng (Fyen) 7 /s 61, ord. */ 4 ; Sgpr. Hel- 
ligsø-G. 28 /*72. — gift 16 /a 72 m. Hedevig Marie -Rohmann, f. "/i«41, 
Dt. af Provst Jørg. Lindegaard R. t. Rønninge-R., f */« 60 og Ca- 
thrine Louise Gøtzsche (Dt. af Hans Philip G. t. Jyderup-H., f 
fl /» 29). 

25. Aarslev og Tilst. 

Hasle Herred, Aarhus Amt og Stift. 

14. 2 */6 1854. Emilius Ferdinand Hansen, f. i Kbh. 9 /n 
1797, F. Svend H. Gartner, M. Johanne Dorothea Qvist. Stud. 
Mtrpsk. 17; Kand. "/« 25 h (1—1); Sgpr. Fjellerup-G. 8 /i 34, ord. 
14 /s; entl. * 7 /» 71, f i Kbh. 24 /4 74. — 1) Gift m. Ane Marie Løchte, 
f. i Randers 16 / 8 1794, f *°/i* 49, F Thom. Hansen L., M. Henr. Lov. 
Nyborg; — 2) gift 30 /i52 m. Caroline Mathilde Zachariæ, f. i Stege 
7 /7 15, F. Carl Peter Otto Z. Løjtn. v. Prinds Ferd. Drag., Krigsass., 
M. Karen Marie Thornam. — Broder Jac. Ludv. H. t. Glostrup, 
entl. 12 /t 58, f 18 /» 74. 

Ved kgl. Reskr. 12 /s 73 blev Aarslev annekteret til Brabrand, 
medens Tilst fik Kasted til Anneks. Embedet blev midlertidigt 
bestyret af Hjælpepræster, hvoriblandt: 26—27. ' 83 

Edvard Julius Theodor Rose, f. Kbh. 2a /e 09, F Jul. Kalish 
R. Landinsp., M. Ingeborg Hjorth. Stud. priv. 28; Eand. a9 /io 33 n. 
(h-h); p. Kapl. t. Skibsted L. */u 34— u /t 41, ord. 16 i 35; 
rejste i Italien 42 ; Hjælpepr. Astrup-R.-St. A. 43 ; p. Kapl. Gunde- 
rup-N. 10 /io46; res. Kapl. Byrum-V.-H. 39 /io50; Sgpr. Skrydstrup 
i Slesv. 7>o^9, fordreven af Tyskerne 21 / 6 64, en ^- 28 /*° s - A.: kst. 
ord. Skolelærer paa Christiansø lé /n 65— Vn 67, f 3 /9 72. — Gift 
* « 35 m. Elisabeth Holst, f. "/• 04 i Dt af Ks t r <*- Nic. H. * 
t Skibsted-L., f u /r 41 og Joh. Marie Due. — Søster gift 1148. 14. 

26, Aaeted og Skjærum. 

Heras Herred, HJerrleg Ant, Aalfcerg Stift 

15. ,T /6 1861. Frederik Nielsen ( i6 /8 73 Oure-V., se der). 

16. 1T /s 1874. Frederik Vincens Gad, Søn af 246. 17, f. «/■ 28 
i Næs (Østerø). Stud. Kold. 47; Kand. 2 »/i 56 h 1 (1— *1)5 P- Kapl. 
Borris-F. 8 %57— 80 / 6 61, ord. 10 /t57; Hjælpepr. Skjørping-Fræer; 
kst. Adj. minist. St. og Lille-Solt (Slesvig) * 7 /n 61- a */ 4 622 Hjælpepr. 
Vinding-V. s. A.; p. Kapl. Taulov * 4 /? 62; Sgpr. Frederiks-K. »/s 64. 
— Gift l0 /n 64 m. Elisa Nathalia Rygaard, f. 18 / 6 43 i Holstebro, 
F. Mads R. Kbmd., M. Ingeborg Jacobsen (Søster t. 78. 21). 

27. Aastrup. 

Falsters Seeder Herred, Maribo Ant, Lellaad-Faleters Stift. 

(Præsten bor i Moseby). 

15. 10 /4 1847. Antoinin Heineth, f. i Nørholm 7 /*06, Søn 
af Gotfr. H. L Viskinde, f l *fr 38 °8 Else Susanne Giøe (Dt. af 
Provst. Andr. Marc. G. t. Høje-Taastrup, f 8, /» 1784 )- Stud. Brgdsk. 
Kbh. 25; Kand. 3 /n 30 h (h-1); p. Kapl. Følleslev-S. 9 / 18 81, ord. 
"/i 32; Sgpr. Sejerø 16 /* 34, entl. 18 /io 72, f is /e 81. — Gift 3§ /io 34 
m. Magdalena Maria Hedevig Smith, f. 5 /i* 06 paa Frolands Jern- 
værk, F Sigv. Nic. S. Jernværksejer, M. Birg. Johanne Christiane 
Roosen. 

16. w /i 1873. Diderik Nicolai Blicher Glahn, f. "/« 12 i 
Olstrup (Ulsø S.), Søn af Poul Egede G., res. Kapl. v. Garnisons K. 
(t 15 /t 46) og Bodil Maria EBsab. Blicher (Dt. af Provst Didr. Nic. 
B. t. Gundslev. f "/e 06). Stud. Sorø 31; Kand. % 40 h (*1— h); 
Sgpr. Strynø 1S /* 42, ord. * 8 / 6 . — Gift 7 /s 42 m. Amalie Louise Au- 
gusta Berg, f. 2 % 21 p. Skjoldemose (Stenstrup S.), F Chr. Fred. 
B. Godsejer, M. Elisab. Esmith Hensier. — Brødre 895. 32, 913. 17 ; 
Søstre gift m. Biskop Kierkegaard og 881.18; Moster gift m. Grundt- 

3 ■ 34 27—30. 

Tig. — Hustrus Broder Jens Rud. Johs. B. t Dannemarre-T. 
f 3 u57; Søster gift m. Digteren Poul Martin Møller. 

28. Aastrup og Starup. 

Gjfrilif Herred, Ribe Aat •§ SWL 

19. u fa 1866. Jørgen Kristjan Leonhar d Petersen ( 8 /i*74 
Janderup-B., se der). 

20. Vs 1875. Albert Christian Henrik Theodor Schou, f. 
7 /t 29 i Gjødvad, Søn af Jens Pet S. t. Værslev-J., f lf A 67 og 
Petrine Georgine Albertine Hastrup. Stud. priv. 49; KancL "/« 58 
h* (*1— h); Lærer i Holbæk; ved Frue Kirkesk. iKbh. og Sk. i Frue 
Arbejdshus, ord. "/« 76. — Gift i Frederiksberg K. ll « 69 m. Al- 
berta Marie Nicoline Velschou, f. "/i 27 i Kbh., F. Jstrd. Chr.Bal- 
thasar V. Kasserer i Marinemin., M. Palmine Ane Jacob. Hastrup. 29. Adslev og Mesing. 

HJelmlev Herred, Airbis Art e§ Stift 

19. */• 1844. Ludvig Bendtsen, f. 7 /t 06 i Hillerød, K Prof. 
Dr. fil. Bendt. B. Rekt v. Frdbg. Sk., M. Anne Henr. Dorth.Goos; 
Stud. Frdbg. 25; Kand. »fa 32 h (h— h); Lærer ved Søetatens 
Drengesk. 37 ; uord. Kat. v. Holmens K. */u 43 ; ord. l *h 44 ; Sgpr. "/« 61 
Vrensted-T., men erh. 4 h Till. tfl at betr. som ikke kaldet ; f 17 /a 81. 
— Gift "/io 44 m. Martine Frederikke Svenstrup, f. "/ r 15 i Kbh., 
f "/n 60, F. Laur. Mart Chr. S. Konsum tionsinsp. i Hillerød, M. 
Henr. Nissen. — Broder 291.13; Broderdøtre gift m. 578.21 og 
926. 7. 

20. % U 1881. Ulrik Sophus Borch, f. 18 / 6 45 i Skjern, F 
Fred. B. Propr., M. Joh. Fred. Frausing. Stud. Rand. 65; Kand. 
* 7 /«70 h 1 (h 1 — h); p. Kapl. Grenaa-G. 17 /n 71, ord. "/n; Sgpr. 
Sennels so /i 77. — Gift i Kongens Lyngby *k 72 m. Frederikke 
Ferdinande Vilhelmine Faurschou, f. s, /t 46 Petersminde, Trige S. ; 
F. Kmrd. Anders F. Ejer af Tjømegaard, Gjentofte S., M. Albert. 
Christ Carol. Albrechtsen. — Broder 752. 18. 

30. Aggeraborg. 

Øeter Hu Herred, HJ en-lefl Aat, Aalborg Stift 

25. »/s 1864. Jens Lassen Knudsen ("/ 9 72 Lejrskov-J., se 
der). 

26. 4 /i2 1872. Christian Joachim Andreas Sørensen (*/io 78 
Karby-H.-R., se der). 30—33. 35 

27. 18 /i 1879. Henrik Nicolai Clausen Leth, Søn af 1134. 16 
t 7*43 i Viborg. Stud. Aalborg 62; Kand. * 8 /i 69 h 1 (*1-1); Læ- 
rer v. Kold. Realsk. 18 /9 72; ord. Odense *»/i 79. — Gift 4 /e 74 m. 
Diderikke Eathinka Holm, f. % 44 i Skive, F Ingvard Blegvad H. 
Postmester, Kand. filos., M. Christiane Fred. Qvistgaard. — Hustrus 
Søster gift m. 853. 14. 

31. Aggersø. 

Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællande Stift. 
21. M /8 1865. Hans Peter Carl Theodor Ostenfeld, f. "/» 18 
iKbh., A Jstrd. Christen Nic. Lind O. Stiftsrevisor i Fyen (Søn af Hans 
0. t. Ondløse- S., f x, /» 05 )t M - Petronella Abigail Tostrup. Stud. 
Odense 38; Kand. *h 45 h (hl); Past. vie. Olsker-A. 6 /n 62, ord. 
lo n. — Ugift. — Moster gift m. Biskop Laub. 

32. Agri og Egens. 

Hole Herred, Dandere Amt, Aarjine Stift. 

14. 1J, /ii 1859. Emil August Biltung, f. "/• 14 i Nakskov 
Søn af Hans Andr. B. t. Aalsø-H., f I0 / 8 &3 °S • Johanne Margr. 
Theisen. Stud. Aarh. 36; en Øjensvaghed, hvoraf han allerede som 
Barn havde været hjemsøgt, bevirkede ofte længere Afbrydelser i 
hans Studeringer; Kand. 25 4 43 og 18 /i 44 n., tog atter Ex. 5 7 44 
h (*1— h); p. Kapl. Agri-E. l */io 46— "/n 47. ord. 9 /i*46; Aalsø-H. 
»/,48— 10 / 8 53; Kristrup-H. 7 /n 54; entl. lb / 5 80, boer i Odense. — 
Gift i Hjørring *% 60 m. Laura Sophie Henriette Djørup, Dt. af 
485. 20, f. 80 / 8 35 i Hassing. 

15. t9 n 1880. Ntels Christian Hauge Hauch, f. 1( y 6 42 paa 
Hastrup, Tyregod S., F. Henr. Andr. Rosenover H., Ejer af Tim 
Hovedgaard, Af. Pouliné Elsesine Hauge. Stud. Vibg. 62; Kand. *°/i 69 
h* (*1_1) ; p . Kapl. Tunø * 7 / 8 71, ord. *»/» ; Sgpr. smst. */x 73: — 
1) gift a4 /i67 m. Gabriele Amalie Strandbygaard, f. 26 / 8 41 paa 
Borgensgaard, Vedersø S., f 10 /» 67 i & Bertel Rindom S. Propr., 
Af. Mette Lægaard. — 2) gift *Ai 73 m. Adamine Magdalene Fed- 
dersen, f. M /io 38 i Møgeltønder. F. Ingvar Chr. F. Birkeskriver i 
Møgeltønder-Ballum Birk, Godsinsp. paa Schackenborg, M. Nicoline 
Regine Rose. — Søster gift m. 328. 27. — O. 

33. Albæk og Voer, 

Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift 
17. >9 1850. Niels Muller, f. "/12OI i Nykb. p. F., F. 36 33—36. 

Morten M. Skrædermester, Ål. Gathr. Sophie Spur. Stud. Nykb. 
20; Kand. 20 /4 26 h (h— 1): p. Kapl. Hammer-L. 8 /is 26, ord. "/n; 
Hjælpepr. Rorup-G. l h27; Kat Hjørring l, /u 28; Sgpr. 0. Brøn- 
derslev-H. *Vio35; R* * 6 / 5 67, entl. 7 /2 73, bor i Randers. — Gift 
*/7 29 m. Magnine Homann, f. **/" 02, Dt. af Peter Jac. H. t Hammer- 
Li., f "A 27 og Magnine Horrebow. — Søn 883. 16. — Hustrus 
Broder Chr. Ludv. H. t Østerø, f "/• 24 ? Søster gift m. Dines 
Windekilde t. Kjøng (Sjæll.), f *A« 09. 

18. s % 1873. Frederik Christian Faaborg, f. "/ 4 21 i Odense, 
Søn af Provst Dankvart F. t. Dalum-Sanderum, f ,7 /n44 og Lovise 
Dor. Sivertsen. Stud. Odense 41; Kand. M /*50 h 1 ^— h); p. Kapl. 
Boddum-Y. i */7 52, ord. "'g ; Hillerslev-K. (paa eget An- og Tilsvar 
6 's 53; bestyrede Harridslev-R.-S. fra Slutn. af 58; res. Kapl. Nykb. 
L.-E. •>60; Sgpr. Vadum 14 ' 6 65. — Gift 16 / 5 55 m. Agathe Vilhel- 
mine Rohde, f. "/io 25 i Kbh., F. Andr. Gudmann R. Maanedsløjtn. 
i Flaaden, senere Møller p. Rosenborg M., M. Ingeborg Mar. Her- 
mansen. — Søster gift m. 93.17. — Hustrus Søster gift m. 389. 11. 

34. Allerup og Davinde. 

A«sm Herred, Odeiee Art, Fyeit Stift. 

18. 14 /n 1850. Andreas Mat/nas Barfoed, f. ,7 /u 01 i Odense, 
F. Hans Ahrendt B. Student, Lærer, Klokker v. Frue K. (Søn af 
Provst Anders B. t. Lumby, f "/« 17*l)i M. Ane Cathrine Kisbye, 
Stud. Odense 20; Kand. i8 /t 25 1 (1—1); Sgpr. Ølby-A.-F. 8, /u29, 
ord. i Odense 18 /s30; Sandager-H. 10 /$ 36, enU. */io 77, f Y» 83. — 
Gift 9 h 30 m. Sophie Margrethe Hempel, f. »h 04 i Odense, f M /n43, 
A Kanclr. Søren H., Raadmand, Stænderdeput, Ejer af Fyens 
Stiftsbogtryk., Boghandler, Kand. theoU (f lf A **)» M - Fred - Kirst 
Kisbye. - Søn 726.23. 

19. 7 /» 1878. Andreas Christian Ludvig Grove Rasmussen, 
f. */ 9 36 i Horsens, Søn af Peter Carl Junius R. t. Rise, f u k 61, og 
Andr. Christiane Nicoline Grove. Stud. Haderslev 55; Kand. ,l /« 60 
h 1 (1—1); p. Kapl. Balslev-E. *Vi62, ord. 16 M; Gram i Tørninglehn 
**,»64; for under Krigen at styrke Sammenholdet mellem de danske 
Slesv. var han med til at forfatte og udbrede et Flyveblad, der 
blev underskrevet .Holger Danske* og trykt i Ribe; i den Anledn. 
blev han fængslet og ført som Arrestant til Haderslev. Da det efter 
Slesvigs Afstaaelse blev paalagt af den tyske Styrelse at holde 
„Takkefest for Freden - , holdt og udgav han en Præd. „Tidernes 
Tegn og Tidernes Trøst - (Ribe 64), der fandt megen Udbredelse 
i Sønderjylland. Efter Pragerfreden blev det paalagt alle Embeds- 34. 37 

og Bestillingsmænd i Slesvig at aflægge Tjenesteed til den prøjss. 
Reg. ; da intet i dens Form var i Strid med hans Daabspagt, følte 
han det som sin Pligt at aflægge den, for saaledes efter Menig- 
hedens Opfordr, at kunne forblive der. Blev af Grev Brockenhuus- 
Schack kaldet t. Sgpr. i Fol paa Gram Gods, stadfæstet af Konsi- 
storiet i Kiel t9 h 68, men blev suspend. i 70 ved Udbruddet af 
Krigen mellem Frankr. og Tyskland, fordi han ikke i Kirken vilde 
bede for de tyske Vaabens Sejer (Sieg und Segen) ; han blev stæv- 
net til Haderslev, hvor Præs. for Konsist. i Kiel og Generalsuper- 
intendent Godt havde indfundet sig for at forhandle med ham om 
et Kompromis ; det lykkedes ikke at komme til noget Resultat og 
han blev saa afskediget. Opholdt sig om Vinteren i Kbh. og vir- 
kede for den „indre Mission*, rejste i Sommeren 71 til Amerika 
som Udsending fra „Udvalget for den dansk-amerikanske Mission" 
for at undersøge de danske Udvandreres kirkelige Tilstand og 
grundlægge en Mission iblandt dem. For sine egne Midler havde 
han kjøbt et Hus i Gram og der indrettet en stor Forsamlingssal, 
hvor han efter sin Hjemkomst fra Amerika hver Sønd. Eftermidd. 
holdt Gudstjeneste, i Ugens Løb rejste han om i Nordslesvig og 
holdt Møder; fra 67 havde han som Formand for „indre Missions 
Forening i Nordslesv." redig. Bladet „Elias"; da dette ikke blev 
støttet ved Subskript. fra Danm. og saaledes ikke gav nogen Ind- 
tægt og han ikke havde nogen Pension eller Underst., svandt hans 
lille Formue hurtig ind, saa han af pekun. Hensyn maatte forlade 
Slesv. og flytte til Danm., hvorfra han fortsatte sin Virksomhed 
som Rejsepræd., indtil Prøjserne forbød Præster, som boede i Danm. 
at tale i Sønderjyll. Sgpr. Harte-B. 2l /n 74. Underskr. Adressen 
til Biskop Martensen om Forh. i Sønderjyll. Har fra 82 redig. 
Dansk Missionsblad (for ydre Mission) ; har udg. „Jesus Christus og 
Ham korsfæstet", Syv Taler, 2 Opl., 67; To Præd. om Kjærlighed, 
2 Opl., 69; Rejseberetn. fra Amerika, Odense 71; Blodet og Van- 
det, Nogle opbyggelige Taler, 75; Taler ved Missionsmøder, 77; 
Kirkehist. Fortællinger og Sagn, 1—2, 78—80; desuden meddelt 
Bidr. til Theol. Tidsskr. og flere Tidsskr. og Blade, deriblandt til 
Dannevirke om sønderjyd. Forhold. — 1) gift i Borris 7 /» 65 m. 
Sophie Christine Elise Selchier, f. 18 /io 38, f 28 /i 68, Dt. af Hans 
Herra. S. t. Balslev-E., f 8 /io 63 og Christine Vilstrup (Dt. af 
101. 10). — 2) gift i Gram Va 69 m. Bertha Julie Henriette Jane 
Reimers, f. i Gram 9 / 7 43, K Dr. med. Mart. R. Fysikus i Haderslev 
Vestéramt, Af. Marie Vilh. Joachime Brandis. — Fætter 17.1; Mor- 
broder Tycho Imm. Chr. Grove t. Gadstrup-S., f 2 A* 66. 38 35—37. 

35. Allerslev. 

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællande Stift. 

(Præsten bor i Rekkende). 

14. 19 /6 1853. Jørgen Henrik Petersen, f. l0 /*02 i Kbh., 
F. August P. Handelsmand, M Barbara Raun. Stud. pr. 21; 
Kand. 17 /io26h. (h— h); Lærer v. Landkadetkorpset i Latin og Na- 
turhist. V 8 28, i Historie V« 31, kgl. Udn. l0 /2 39, entl. * 5 /i 51, tiUige 
Præst v. Citadels K. l4 /s 34, ord. 25 / 6 ; R* 24 /i52; entl. S1 /s 69, bor 
i Kbh. — Gift * 2 /* 32 m. Pouline Clausen, f. 2 /io 03 i Vrdbg., debu- 
terede 25 /s25 som Skuespillerinde paa det kgl. Teater, Dt. af Told- 
kontr. i Nyborg Pet. Chr. C. og Karen Goui Lundborg. — Søn 
291. 14. 

15. % 1869. Henrik Carl Vilhelm Find, Søn af 372. 11, f. 
15 /3 21 i Allerslev. Stud. Kold. 40; Kand. "/i 47 1 (1—1), uord. Medhj. 
hos sin Fader i Hjarup-V. 52; Sgpr. Hammelev Haderslev Provsti 
2 */io 54, ord. 29 /n i Flensb., afsat af de tyske Civilkomm. 8 /a 64, 
entl. 28 io. Underskr. Adressen t. Biskop Martensen om Forh. i 
Slesv. — Gift 24 /4 55 rn. Johanne Vilhelmine Jørgine Seehusen, f. 
27 /7 34 i Espe, Boeslunde S., F Chr. Albert S. Forp., Af. Jacoba 
Pfuhl. 

36. Allested og Vejle. 

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift 

17. "I& 1867. Henrik Anton Bay, f. */s 15 i Rudkbg., F 
Hans Henr. B. Kbmd.. M. Sidsel Kristine Hansen. Stud. Odense 
36; Kand. l3 /i 43 h (h— h); Past. vie. Rold-V. "/* 49, ord. %; kst 
Sgpr. Ensted, Aabenraa Amt n /9 50; kst. Kliplev, Aabenraa Amt 
9 /i2 s. A., fast ansat a8 /e 51, afsat af de tyske Civilkomm. 1? '9 64, 
entl. * 8 / 1( > s. A. Underskr. Adressen til Biskop Martensen om Forh. 
i Slesv. — Gift 30 / 5 51 m. Junia Vilhelmine Pilegaard, f. 16 /« 22 i 
Rudkbg., F. Jeppe Krogsgaard P. Kbmd., Ejer af Skovsbo, Fugls- 
bølle S., M. Joh. Hansen. — Broderdatter gift m. 82. 16. 

37. Allesø og Næsby hoved-Broby. 

Lunde Herred, Odenee Amt, Fyene Stift. 

21. 9 /i2 1848. Even Christoffer Meldal, f. u /e 04 i Kbh., 
Søn af Carsten Nic. M. t. Kallehave, f 8 A 33 og Ambrosia Paludan 
Hoelfeldt. Stud. Vdbg. 22; Kand. M /i27 1 (1-h); Kat. Bogense 
ie /*30, ord. 28 / 7 ; Sgpr. Guldbjerg-N. S. 17 /& 36; kaldet efter Ind- 
still. af Grev Bernstorff-Gyldensteen; R* * 7 /i*64, f 18 A»72. — Gift 37—39. 39 

7*42 m. Elisabeth Barfoed, f. 7 /* 16 p. Avernakø, f 18 ^67, Dt. af 
Thomas B. t. Jordløse-H., f l *h 4 & og Christine Quist. — Dt. gift 
m. 425. 3 ; Broder 965. 19. 

22. n /s 1873. Christian Gustav Svelmse. f. 87 / 8 21 i Søn- 
dersø, FL Carl Jac. S. Lærer, M. Ane Margrethe Elisab. Petersen. 
Stud. Odense 38; Kand. »V* 44 h(l— h); p. Kapl. Støvring-M. 27 /i49, 
ord. «/ 2 ; Past. vie. Svendborg Nic. K.-T. 10 /i*60; p. Kapl. Nyborg 
"•3 62; Sgpr. Jelstrup-L. 10 /6 69; Norup 10 /i*68, f 4 /u 82. — Gift 
"/* 54 m. Rudolphine Alexandrine Sophie Edsberg, f. * a /i 18 i 
Middelfart, Dt. af Joh. Henr. E. t. Søndersø, entl. 86 /s 58, f a 7» 71 
og Bodil Kirst. Baar. 

23. 9 /i 1883. Johan Peter Jørgen Engholm, f. 20 'i 36 i Kbh., 
A Joh. Peter E. Skibsekviperingshandler, M. Charl. Mariane Hansen. 
Stud. Brgdsk. Krhavn. 62; Kand. 20 /i 60 h 1 (1— *D; L «^r Brgdsk. 
p. Kapl. Ørslev-S. 4 /» 6 °i or( *- ai /n ; Hjælpepr. Tømmerup Vs 67 ; 
kst. ord. Skolelærer p. Christiansø 26 /n 67; Sgpr. Torslev-S. b k 74; 
Tømmerup l9 /j 77. Har skr.: Er det rigtigt, at smaa Børn blive 
døbte ? Slag. 63 ; har paany udg. Jonas Ramus, Naadens aandelige 
Markedstid; desuden lev. flere Bidr. t. Kirkeligt Maanedsblad og 
Indre Missionstid. — Gift 28 /s 61 m. Ane Marie Frederikke Sophie 
Wille, f. 87 /s 35, Dt. af Krgrd., Lærer v. Normalskolen, Hans Jørg. 
W. og Ane Margr. Hansen. 

38. Alling og Tulstrup! 

Gjern Herred, Aarhus Amt og Stift. 
14. 31 /s 1862. Johannes Meller Valeur, f. 8 /e 10 i Aarhus, 
Søn af Joh. Chr. V. t. Voer-E., f 29 /i 49 og Joh. Elisab. Knorr. 
Stud. priv. 32; Kand. 81 /io 39 n (1—1); p. Kapl. Voer-E. *»/ 7 41, ord. 
*/u; Lading-F.-S. 29 / 8 49; Aarslev-T. 18 /n 52; res. Kapl. Kattrup-Ø.- 
T. l0 > 3 56. — Gift 16 / 8 44 m. FrederikeJ Juliane Møller, f. 7 /» 11 p. 
Schildenseje, Voldum S., f f, /6 78, F. Christen Jørg. M., Ejer af 
Bladbjerg, Meirup S., M. Birthe Kirstine Hansdatter. — Broder 
60. 17, gift m. hans Hustrus Søster. 

39. Øster og Vester Alling, -5- 

Sfnder Hald Herred, Randers Ant, Aarhus Stift 

22. 8 /s 1866. Daniel Christian Vater, ( 21 /e 77 Hunseby, se 
der). 

23. "/s 1877. Jens Michael Marius Graåow, f. 9 /io 39 i 
Horsens, F. Jørg. G. Overlærer v. Frisk, i H., M. Julie Louise 
Charl. Schumacher. Stud. Horsens 58; Kand. 23 /i 66 h 1 (*1— 1); 40 39—41. 

Lærer v. Aarhus Kommunesk.; Sgpr. Thorsted-H. 19 it73, orcL 
so/ 2 74g _ Gift i Ousted *°/io 68 m. Sophie Bolette Schmidt, f. »^44 
i Kaihauge, Hornborg S., F. Chr. Jepsen S. Lærer, M. Joh. Eirst. 
Møller. — Moster gift m. 1084.91. 

40. Almind og Viuf. 

Brusk Herred, Vejle A»t, Ribe Stift. 

(Almind hørte tidl. til det res. Kapl. i Kolding, Viuf var Anneks 

til Herslev). 

1. 19 /4 1859. Adolph Emil Fritz (* e /i 69 Jersie-K., se der). 

2. 20 /4 1869, Ludvig Carl Moritz Wagner ( 7 /6 77 Sest, se 
der). 

3. 18 / 8 1877. Vilhelm Alfred Hey, f. «/n 47 i Odense, Fl 
Fred. Vilh. H. Vinhandler, Kirkeværge, M. Ida Christine Larsen. 
Stud. Odense 65; Kand. M /* 71 1 (1—1); Timelærer i Odense Latin« 
skole ; p. Kapl. Almind- V. 16 /g 75, ord. Odense 26 /* ; underskr. Askov- 
adressen; har givet Bidr. t. flere Blade, tildels under Navn. — 
Gift */n 72 m. Sofie Christine Seidelin, f. u /e 46 i Kbh., F Pet. 
Ant. S. Kommand. i Flaaden, Af. Petra Henr. Lutchen. — Fætter 
531. 2. - Hustrus Farbrødre 20. 38 og 916.13. - Mosters Døtre 
gift m. 358. 14 og 670. 16. 

41. Alrø. 

Hade Herred, Aarhus Amt eg Stift. 

17. 16 /4 1852. Frederik Nicolai Brockdorff, f. 18 /t 07 i Højby, 
Søn af Georg Joach. Ludv. B. t. Skjævinge-G., t w /» 37 °8 Anna 
Marie Lindam. Stud. Hrlfh. 28; Kand. 24 /io 34 h (*1- h); p. Kapl. 
Skjævinge-G. "/u 35, ord. 30 /i 2 ; Sgpr. Liørslev-Ø. 18 /» «; t l *A 79 - — 
Gift 16 / 8 36 m. Birgitte Antonette v. Haven, f. 81 / 6 09 i Overby, Dt. 
af Mag. Elias Chr. v. H. t. Odden, f 8 /» I 3 °g Maria Elisab - 
Lunn. — Hustrus Broder 1142. 18. — Pastor Brockdorff blev 
efterfulgt af sin Søn: 

18. 14 /s 1879. Christian Frederik Brockdorff, f. w /t 42 i 
Liørslev; gik til sin Konfirm. i Horsens Latinskoles Realklasser, 
lærte derefter Kolonialhandelen i Horsens, frekventerede i Aaret 
60- 61 Graners Handelsakademi og udgik fra samme med 1ste 
Kar.; var dernæst et Par Aar paa Notarialkontoret i Kbh. og 
»lagde sig derpaa efter nyere Sprog med den Tanke at tage en 
Magisterkonferents; blev Stud. priv..67, men Rasm. Nielsens Fore- 
æsn. i Forb. med Læsn. af Grundtvigs og Søren Kierkegaards 41—43. 41 

Skrifter førte ham til at studere Theologi." Kand. 25 /e 74h(*l~ h); 
p. Kapl. Ørting-F. n / 8 76, ord. 5 / 7 . — Gift 9 / 6 81 m. Anna Maria 
Raupach, f. 18 /n 59 i Odder, JF. Hagen Jul. Haagen R. Kbmd., Mi 
Maren Christine Elisab. Christensen. 

42. Als. 

Hindsted Herred, Aalborg Aml, Viborg Stift. 

16. n /4 1864. Mels Julius Bech, f. 18 / 8 06 i Aalborg, K 
Jens B. Klasselotterikoll., Stempelpapirsforh., M. Fred. Soph. CharL 
Luders. Stud. Aalb. 24; Kand. 9 / 7 29 h*(l— 1); Timelærer v. Aalb. 
Latinsk. 30—31; Sgpr. Thorsted-H. 81 /io 35, ord. i Aalb. 16 /i2; 
Bjergby-M. 18 /*43; entl. 6 /a83; loriFrdhvn. Om en Hændelse, der 
indtraf, medens han var Præst i Thorsted, har han meddelt: »Det var 
d. 7. Jan. 41 Kl. 9 Formiddag, at mit stivfrosne Legeme blev funden, 
tildækket af Sne, med bart Hoved paa en Hedebrink, over */* Mil 
fra Thorsted Præstegaard, efterat jeg Dagen i Forvejen i Tusmørket 
havde forladt Annekssognet Hovers Skole og strax derefter for- 
vildet mig paa den. med næsten alentyk Sne belagte, umaadelige 
Hede mellem Sognene. Først ved Aftentid kom jeg atter til Liv 
og Bevidsthed, befandt mig vel, men var selvfølgelig meget ud- 
mattet. Dette Døgn er udslettet af mit Livs Erindring. Det var 
et Guds Almagts Under, som vel kun Faa have oplevet Magen tiL 
Hans Navn være lovet! 1 * — Gift i Budolphi K. * 7 /* 36 m. Andrea 
Cathrine Margrethe Gay, f. "/* 09 i Aalborg, f 5 /* 82, F Anders G. 
Kbmd., M. Margr. Hansen. 

17. 7 /4 1883. Herman Nieolai Johannes Løchte, f. u /e 37 
i Kollerup, Søn af Johs. Jac. Kjeld. L. t. Ingstrup-H.-A., f 9 /» & 7 
og Andr. Jul. Octavia Bentzon (Dt. af Jens Winther B. t. Gladsaxe- 
H., f l9 h 23). Stud. Aalborg 55; Kand. 2fl /i 64 h'(l-*l); Institut- 
best. i Sæby 64 og Hørsholm 67 ; Andenlærer v. Realsk. i Nordby paa 
Fanø Vs68; res. Kapl. Holmsland Klit 15 / 9 73, ord. 17 /io; Sgpr. Gjøl 
1 y 5 77. — Gift 14 /b 68 m. Johanne Lovise Corfixen, f. 14 / 2 38 i Hvid- 
kilde Mølle, Egense S., F. Henning C. Møller, M. Lovise Krag, Dt. 
af Jens Groth K. t. Junget-T., f 18 /< 17. — Søsterdt. gift 199. 28, 
Morbr. Provst Niels Ludv. Chr. Bentzon t. Ringsted-B., f 15 /i2 46; 
Mostre gift m. Jac. Schjerning t. Fred. Trin. K.-V., f 3 /< 45 og 
Provst Knud Munch t. Ringe, f 17/ a 57. 

43, Alslev og Hostrup, 

Skads Herred, Ribe Amt og Stift. 
18. 4 /t 1855. Hans Lyder Roed Muller ( 80 /n 69 i Voldum-R., 
se der). 42 43-44. 

19. 7* 1870. Henrik Christian Leunbach ( lf /s 73 Kolding, 
se Skeby-O.). 

20. 28 7 1873. Hans Valdemar Sthyr, f. 8 /io 38 i Frdhavn, 
F Hans Hald S. Apotheker, M. Hansine Birg. Bay; Stud. Aalborg 
56; Kand. 18 / 6 61 1 (1—1); foretog fra 63 med off. Understøtt. en 
vidensk. Udenlandsrejse og tilbragte næsten 3 Aar navnlig i Hei- 
delberg, Strasborg, Paris, Rom, Florents, Genf og Leipzig; deltog 
i 66 i Konkurr. om en Docentpost i Ethik; Alumnus paa Borchs 
Koll. ; Manuduktør; var Medstifter af Forening til Evangeliets Fremme 
for danske Søfolk i fremmede Havne; ledede i et Aar den theol. 
Undervisn. ved den danske Missionssk. indtil dens Nedlægg. i 70; 
disp. 14 /2 s. A. for den theol. Licentiatgrad for en Afh. : Reforma- 
tionen i Frankr. før Calvin; Privatdocent i det theol. Fakultet; 
Medl. af den theol. Examenskomm. 18 /4 71; ord. * 7 /8 73; Professor 
theol., l0 /2 77; ved Folkethingsvalget w ji 81 .stillede han sig i Ribe 
Amts 2. Kr. (Esbjerg); "/128I Medl. af Dir. for Pastoralsem., hvor han 
holder Forel, over prakt. Theol. ; rejste i 84 til Frankr. med off. Un- 
derstøtt. — Har udg. : Lutheranerne i Frankr. i Aarene 1624 — 26, 
1879; enk. Præd.; redig. Theol. Tidsskr. for den danske Folke- 
kirke. — Gift 14 /io 74 m. Sophie Louise Elisabeth Lillienskjold, f. 
l4 /io 55 paa Serritslevgaard, Nebel S., F. Chr. Ludv. Montaigne L. 
Gaardejer, M. Louise Emilie Caroline Adler. — O. 

21. 17 / 9 1877. Peter Nielsen Petersen, f. n /io46 i Jejsing, 
Hostrup S., Slesv., F Peter Nielsen P. Gaardejer, Sognefgd., M. 
Anna Nielsen. Stud. Ribe 66; Kand. 2b k 72 1 (1—1): Manuduktør; 
Alumnus paa Borchs Koll.; Ord. 16 /u 77; Underskr. den „lille* 
Askovadresse; har medd. et Par Bidrag til Blade. — Gift i Johs. 
K. 16 /n 78 m. Anna Susanne Cathrine Fog, f. 10 /6 58 paa Venø, 
Dt. af Casp. Dav. Vilh. Munthe Fog t. Medolden i Sønderjylland, 
t 27 /s 67 og Anna Cathr. Bondo. — Hustrus Farbr. Biskop Fog og 
94. 20 ; Morbr. 1062. 22. 

44, Alsted og Bjergby. 

Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift. 

20. ,5 /i2 1850. Gomme Christian Graae f"/i 69 Søllested, 
se der), 

21. 30 /4 1869. Peter Andreas Ingerslev ( 3 /s 77 Tødsø-E., se 
Barrit-V.). 

22. 16 /t 1877. Kristian Sofus Borgen ( 26 /n 80 Røgen-S., 
se der). 

23. l0 /s 1881. Jakob Kristofer Jamen (»/i 84 Dragstrup-S., 
se der). 44-47. 48 

24. *% 1884. Thorvald Rasmus Petersen, f. */• 54 i Borup 
v. Ringsted, F. Rasm. P. Lærer, M. Ane Kirst. Sparre. Seminarist 
fra Jonstrup 74, 1ste Kar.; Huslærer; Stud. priv. 78; Kand. * 4 /i84 
h 1 (1-*1); ord. 16 /s 84. — Gift i Fredensborg 20 /s 84 m. Marie Pe- 
trine Larsine Christensen, f. "/* 80 i Asnæs, F Niels C. Skovrider, 
M. Petra Lars. Larsen. 

45. Alsted og Fjenneslev. 

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift. 

16. 14 /4 1866. Johan Peter Christian Lyngby e, f. 13 /n 11 i 
Branderslev, F. Lars L. Forp. paa Karenslyst, M. Eleonora Doro- 
thea Dan; Stud. Nakskov 30; Kand. * 8 /io 34 1 (1—1); Timelærer v. 
Nakskov Latinsk. 36-39; Kat. Aarhus 16 /s 40, ord. 5 /«; Sgpr. Lan- 
det u k 64; f 19 U 82. — Gift 18 /5 38 m. Bolette Abrahamine Just, 
£ 3 A* 15 i Nakskov, F. Tønnes J. Stadthauptmand, Kbmd., M. 
Mette Christine HoflFmann. 

17. 8 /t 1882. Carl Ludvig Fnis Lakier, f. 26 , 8 22, Søn af 
Poul Joh. L. t. Sværdborg, f ''/s 54 og Joh. Fred. Cathr. Widberg. 
Stud.Vrdbg. 40; Kand. "/4 47 1 (1-1); Lærer iKbh.; Sgpr.Langaa- 
0. 16 /*63, ord. 24 /7. Gift a */u 67 m. Vilhelmine Charlotte Sophie 
Mourier, f. */* 45 i Vemmetofte, F. Dr. med. Fred. Ferd. M. Kloster- 
læge, M. Soph. Overweg. — Brødre 490. 1 og 1034. 20. 

46. Anholt. 

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

36. 7 j$ 1863. Johan Carlsen (™ I* 69 Odden, se Tikjøb-H.-H.): 

37. */? 1869. Theophilus Elieser Trolle Barfoed (* 5 / 8 73 
Nautrup-S.-V., se Aars-H.). 

38. ao /io 1873. Georg Vilhelm Sodemann ( 7 /s 76 Hjortlund-K., 
se Rødding-K.). 

39. 4 A 1877. Peter Adolph Stricker (*/i*82 Gjerløv-E., 
se der). 

40. a8 / & 1883. Christian Thorvald Jørgensen, f. i Maribo 
14 /s 57, F Christoph. Peter J. Tømmerm., Jernstøber, M. Karen Joh. 
Jensen Kragh. Stud. Sorø 75 ; Kand. "/* 81 h 2 , tog atter Ex. */« 
82 h l (1— *1), ord. 4 /i 83. — Gift i Frdberg 7 / 8 83 m. Pouline Hen- 
riette Winding, Dt. af 733. 5, f. 6 /i 51 i Havrebjerg, f 81 /i2 84. 

47. Ansager. 

Øster Horne Herred, Ribe Amt og Stift. 
16. "/• 1847. Hans Jørgen Rhod, f. 30 /a 1791, Søn af 44 47. 

Amtsprovst Søren R. t. Langaa-T.-V., f 3 /ial7 og Elisab. Birg. 
Esmarch (Dt. af Hans Jørg. E. t. Houlbjerg-G., f 6 /io 03). Stud. 
Vibg. 14; Kand. 99 /io 28 n (h— h); ord. Degn paa Romø n /s 37, 
ord. ai / 5 ; t 28 /* 70 - — Gift 8/ » 37 m - Christiane Mortensen, f. »% 01 
i K. Helsinge, f 19 /" 71 i F * F° r P-i M - Joh- Cathr. Westergaard. 

17. 4 /t 1870. Jacob Kjer, f. «/4 25 v. Holstenborg i Syd- 
grønland, Søn af Knud K. t. Skjærbæk i Sønderjyll., f u h 6 & °g 
Caroline Christiane Røhr. Stud. Aarhus 46 ; Kand. *°/i 53 n (h— h) ; 
blev s. A. Alumn. i det grønl. Seminar.; Missionær i Grønland 
28 /s56, ord. 25 /*; først Sem.-Lærer i Jakobshavn, fra 57 Mission, i 
Holstenborg og Sukkertoppen, fik hos Minist. udv., at der ved et 
Udsted hørende dertil blev opført et Kapel og en Skole og senere, 
at der ved selve Sukkertoppen blev bygget en større Kirke af Gra- 
nit (de øvrige, som dengang fandtes i Grønl., vare af Træ), efter 
Bemynd. af Biskop Martensen indviede han den 30 /6 66. Efter at 
have virket i Grønl. i 13 Aar, hvilken Tid ikke dengang var naaet 
af nogen Missionær siden Egede, maatte han i 68 vende tilbage til 
Danm. p. Gr. af Tunghørighed, paadragenved de besværlige Rejser, 
dels paa Slæde, dels i aabne Baade; af samme Grund erholdt han 
24 /s 70 Till. til at betragtes som ikke kaldet til Ansager ; har senere 
været Hjælpepr. paa flere Steder, i 10 Aar hos Sgpr. i Ondløse-S. 
for et aarligt Honorar af 300 Kr. Ved Finantsloven er der bevilget 
ham en Pension paa 1200 Kr. Har fra 58 stadig meddelt Bidrag 
navnlig af krist. Indhold til et Tidsskr. „atuagagdliutit" , der udg. 
i Godthaab, endvidere deltaget i Revis. af den grønl. Salmebog, i 
hvilken flere Salmer af ham ere optagne; paa Minist. Foranstalte, 
har han i 80 udg. den første grønl. Læsebog „atuainiutit" 1—2. — 
Gift 24 /i2 54 m. Caroline Ferdinandine Margrethe Berth, f. 17 /i 28, 
F. Jac. B. Ritmester af Husarreg., M. Christiane Skeel. 

18. u / 9 1870. Vilhelm Skalstrup- Stilling (% 77 Vejerslev- 
A.-T., se der). 

19. 7 /i 1878. Henrik Muhle Hoff, f. "/ 4 49 i Sørbymagle, 
A Gerh. Tetens H. Skolelærer, M Gjertr. Kirst. Wium. Stud. 
Rosk. 67 ; Kand. 27 / 6 74 1 (1— *1), var i 2 Aar Huslærer hos Vilh. 
Beck; p. Kapl. Ørsted i Jyll- n /s 76, ord. V"- — Gift * 6 / 9 76 m. 
Hansine Henriette Tetens, Dt. af 778. 16, f. 21 /n 43 i St. Brøndum. — 
Fam. Hoff er en indvandret bøhmisk Adelsslægt, der blev natura- 
liseret ved Patent af 29 / 7 1779. 48—49. 46 

48. Anst og Gjesten. 

Anst Herred, Ribe Amt eg Stift 

(Præsten bor i Ganist). 

16. ty» 1850. Jens Christian Sckousboe, f. tyi 05 i Thor- 
strup, Søn af Vilh. Carl S. t. Skibet, f 16 /6 37 og Christiane Margr. 
Sølling (Dt. af Provst Christopher S. t. Thorstrup-H., f *°/> 09). 
Stud. Aarhus 26 ; Kand. a7 /io 30 1 (1— h) ; p. Kapl. Vejle-H. *ty 32 ; ord. 
*•/» ; Sgpr. Ringgive-Gadbjerg-Lindballe 9 e 35, Provst for Malt, Anst og 
Slaugs H. 18 /i 60; R* 18 / 7 77, entl. som Provst 18 /io 79, f ty 81; se Ær.— 
Gift i Aarh. *ty 35 m. Petrine Frederikke Råben, f. *ty ° 5 J Bygholms 
Mølle ved Horsens, f ,0 A 71 » F - Math - R - K*>*nd. ' Haderslev, M. 
Laurentia Mar. Guldager. — Søn 241.7; Dt. gift 336.18; Brødre 
691. 14, 967. 17, Søster gift 742. 21. 

(Embedet skal ifølge kgl. Res. af 16. Maj 1882 deles i 2 selv- 
stændige Sognekald, bestyres derfor indtil ty 1886 ved Konstitution.) 

17. Kst. Arthur Eduard Tiemroth, f. 18 /s 51 i Kbh., F. Re- 
gjeringsraad Chr. T., Medlem af Gouvernementet og Justitiarius i 
Retten i Trankebar, M. Charl. Math. Stricker. Gik i Schneeckloths 
Sk., som han forlod p. Gr. af Sygd.; Stud. priv. 72; Kand.. *ty 78 
h 1 (1—1); p. Kapl. Anst-G. *ty 79, ord. i Kbh. *% — Gift iFrdberg 
ty 82 m. Ingeborg Kirstine Petersen, f. *ty 53 i Kbh. f F. Jens Pet 
Chr. Ludv. P. Herredsfgd. i Gjørding og Malt Herreder (Holsted), 
AL Nielsine Olivia Elisab. Smith. 49. Arninge. 

Lollands Seeder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 
: 1«. 8 tyo 1853, Andreas Laurits Krogh (»ty 73 Ønslev-E., 
se der). 

20. V* 1873. Peter Martin Lund (*tyo 83 Halsted-A., 
se der). 

21. 10 /i 1884. Martin Carl Vilhelm Christensen, f. ty« 28 
i Middelfart, F Fred. C. Postmester i Frdsund, M. Anna Margr. 
Holst. Stud. Frdbg. 49; Kand. *ty 57 h 1 (1 — 1); p. Kapl. Nordborg 
p. Als 3 ty58, ord. ty; Randers St. Mortens K. 18 /s61; Sgpr.Hirts- 
holmene *tyi 63 ; Gislum-V. *ty 68 ; Egense ty 76. Har skr. : Vor 
Herres Jesu Christi Fristelseshist., 63; Skabelsen og Paradiset, 
lste Mosebog, 1ste og 2det Kap., 72. — Gift 27 / 7 59 m. Birtha 
Marie Olsen, f. 14, /4 21 i Kbh., Enke efter Propr. Hansen paa Taa* 
strups-Valby Mølle, F. Niels O. Jernhandl., M. Birthe Marie Hansen. 46 50—52. 

50. Asfærg og Faarnp. 

Nørhald Herred, Randers Amt, Aarhaa Stift. 

16. 19 /ia 1851. Christian Friis, f. 2 */s 03 i Hygom, Søn af 
Kstrd. Peder F. t. Østbirk-Y., f 28 /a 36 og Charl. Amalie Bagger. 
Stud. Vibg. 23; Kand. 27 / 4 29 h* (h— 1); Sgpr. S. og N. Onsfld 
21 /io35, ord. 18 /i»; entl. »/u 69, f 19 /* 75. — Gift »*/ a 29 m. Thalia 
Ursula Rønne, f. 7 /6 10 i Kbh., f /« 83, F Andr. Pedersen R. Jstrd., 
Kasserer i Kancelliet, M. Anne Dorth. Wilcken. — Broder 109. 20, 
Søster gift m. Sev. Ahlmann Mossin t. 0. Snede, f 17 /» 62. 

17. 22 /i 1870. ^*Aw il/arA« Valeur, f. so /io 21 i Mygind, 
Søn af Joh. Chr. V. t. Voer-E., f 29 A 49 og Joh. Elisab. Knorr. 
Stud. Aarhus 40; Kand. fl /n 46 1 (1—1*); p. Kapl. Stadil-T. % 53, 
ord. 2 */e ; Sgpr. V. Hornum-H.-F. «/? 59. — Gift i Gassum */« 54 
m. Grethe Grotum Møller, f. 16 /n 21 i St. Restrup. Sønderholm S., 
f 2B /s75, F. Christen Jørg. M. Ejer af Bladbjerg, Mejrup S., M. Birthe 
Kirst, Hansdatter. — Broder 38. 14, gift m. hans Hustrus Søster. 

51. Askø. 

Fuglse Herred, Maribo Ant, Lolland-Falsters Stift. 

30. 17 /» 1866. Niels Sehestedt ( 24 /4 74 Uggerslev-H., se der). 

31. 27 /6 1874. Peter Villiam Møller Holst ( 27 /i 82 Kyndby- 
K., se der). 

32. 80 /s 1882. Laurits Martin Frederik Søgaard Hofgaard, 
f. 13 /i 2 43 i Kbh., F Søren S. isl. Kbmd., M. Charlotte Amalie 
Slamberg, Adoptivforældre: Postmester i Vibg. Lud. Mart. H. og 
Jul. Marie Lutken. Stud. Vibg. 63; Kand. 27 /e 74 n (1— *1); uord. 
Medhjælper Egtved-Ø. Vr 74; p. Kapl. Pjedsted-G. 31 /s75, ord. "/i; 
Sgpr. Horne-A. % 78. — Gift i Holmens K. 14 /7 75 m. Dorothea 
Sara Cronskjold Jensen, f. 27 /7 33 i Kbh., 1) gift % 58 m. Adj. i 
Vibg. Jul. Georg Theod. Toepfer, f. * 9 li 33, f l8 Ao 67, F Erik J. 
Skræderm., M. Soph. Mar. Bang Cruse. — Morbroder 925. 18. 

52. Asminderød, Grønholt og Fredensborg 

Slotskapel, 

med Filialkirke i Humlebæk, indviet */ia 1868. 
Lynge Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift. 

23. 22 /i 1858. Ole Wiedemann* f. 17 /s 02 i Kbh., F Jac 
Gust. W. Skræderm., M. Inger Marie Lundgreen. Stud. Mtrpsk. 
20; Kand. "/t 25 1 (1—1); Kat. Ringsted »Vio 27, ord. u /i 28; Sgpr. 
Sal-E. 4 /t34; Æbeltoft-D. "/i 44; Folkethingsmand f. Randers Amts 52—54. 47 

5te Kreds (Æbeltoft) 4 / 8 52 indt. Opløsn. 18 /i 53 ; Sgpr. Bregninge-B. 
4 /u54; R* 21 /e76; entl. 8 /n 78, bor i Kbh. — 1) Gift '/s 89 m . 
Ane Rosine Antoinette Hansen, f. Vi 09 i Kbh., f */» 43, F Conr. 
H. Havneskr., M. Juliane Marie Nielsen. — 2) Gift %b ji 45 m. Clara 
Eveline Juel, f. 19 /ø 26 i Frdhavn, F Etrd. Niels J. Amtsforv. i 
Hjørring, M. Elise Henr. Landt (Dt. af Jørg. L. t. Olsker-A., f. 
*/« 04). — Dt gift 

24. "/a 1879. Andreas Christian Hansen, f. 29 /u 42 i Bil- 
lund, Jægerup S. Slesv., F. Hans Trøllund H. Gaardejer, M. Sindet 
Duborg. Stud. Frdbg. 65; Kand. "/$ 71 h 1 (1-1); erholdt J8 / 9 72 
kgl. Till. til at modt. Ord. for at blive Præst for de danske Søfolk 
i Newcastle og Hartepool og blev 24 /io s - A. anerkj. som Præst v. 
den danske luth. Menigh. i Newcastle, ord. 2S /io; res. Kapl. As- 
minderød-G.-F. "/s 76; Slotspræst 16 /s 84. — Gift 25 /io 72 m. 
Emilie Eleonora Hansine Cathrine Friis, f. 2 % 48 i Nykb. p. S., F. 
Hans Fred. Johan F. Boghandler i Kbh., M. Christiane Mortensen. 
- O. 

53. Kapellan i Asminderød, Grønholt og 

' Fredensborg. 

(Bor i Fredensborg). 

26. 12 /i 1866. Bernt Christopher Wilkens Lind Hjort ( 12 /n 
70 Nyborg, se der). 

27. 24 /i 1871. Jacob Peter Mynster Paulli ( 18 / 5 76 2. res. 
Kapl. v. Frue K. i Kbh., se der). 

28. 15 /» 1876. Andreas Christian Hansen ( 21 /s 79 Sogne- 
præst her). 

29. s /g 1879. Theobald Edvard Julius Blaumuller, f. 12 /i 51 
i Kbh., F. Bogbindermester Joh. Jul. B., M. Christine Charl. Amalie 
Jørgensen. Stud. Brgdsk. Krhavn 70 ; Kand. 80 /« 76 1 (1—1) ; Ma- 
nuduktør ; ord. *% 79 ; theol. Medarb. v. Dagbladet. — Gift 15 /e 80 
m. Elisabeth Petra Aline Bondo, Dt. af 1062. 22, f. 12 /i 52 i Vang. 

54, Asminderup og Grandløse, + 

Merløse Herred, Holbæk Aæt, Sjællande Stift. 
15. lt h 1855. Peter Scharling, f. 8 / u 11 i Kbh., F Simon 
Pet. S. Institutbest., M. Andrea Christiane Eberhard. Stud. Brgdsk. 
Kbh. 28; Kand. 8 / 7 34 1 (1—1); Kat. Storehedinge 6 /i 38, ord. so /3; 
res. Kapl. Besser-Onsbjerg 5 /*39; Sgpr. Koldby 9 /i45; Ferslev-V. 
"/« 66, men erh. 24 / 7 Till. t. at betragtes som ikke kaldet; entf 48 54—56, 

"/s 78; bor i Kbh. — Gift * 8 / 6 39 m. Frederikke Lovise Birch, f. 
13 / 9 15 i N. Aaby, f "/« «• Dt. af Provst Dav. Seidelin B. LStore- 
hedinge, f * 6 /« 64 og Nfc. Charl. Quistgaard. — Broder 1064. 10, 
Brodersøn 748. 20. — Hustrus Søstre gift m. 107. 14 og 1039. 14. — O. 
16. 80 /5 1873. Frederik Gustav Emil Petersen, f. 8 / 5 20 i 
Jyderup, F. Rasm. P. Lærer, M. Ane Cathrine Neumann. Stud. 
*v. West. Inst. 39 ; Kand. »/ 7 46 n., tog atter Ex. ao /i 47 h (*1— 1) ; 
p. Kapl. Grevinge 12 /n 51, ord. 10 /i»; Sgpr. Skjørping-Frær n /* 64. — 
Gift i Holmens K. 19 /s 54 m. Thale Caroline Margrethe Motzfeldt, 
f. */ T 22 i Kbh., f 2 7* 78, F Jstrd. Pet. M. Direkt. f. Grønl. Han- 
del, M. Emilie Vilh. Ernst. 

55, Asnæs. 

Ods Herred, Holbæk Amt, SJællaeds Stift. 
14. 18 /i» 1841. Søren Niels Peter Hasle, f. "/• 14 i Kbh., 
F Nic. Andr. H. Overretsprok., M. Ane Marie Ballum (Dt. af Niels 
B. t. Kjeldby, f 15 /* 1792). Stud. Brgdsk. i Kbh. 31 ; Kand. 8 / 7 36 
1 (1—1) ; ord. Provst for Skippinge og Ods H. 38 / 6 75, se Er. — Gift 
19 .i 43 m. sit Søskendebarn Anna Dorothea Maria Ørsted, f. 5 / 6 18 
i Kbh., f "•/• 50, Dt. af Fysikeren, Ghkonfrd., Prof., Dr. fil. Hans 
Chr. 0. og Inger Birg. Ballum. — Brodersøn 799. 22 ; Fætter Biskop 
Lind. — Hustrus Søsterdatter gift m. 16.20; Søskendebørn 637.18 
og 832. 19. 

56, Asperup ocj Rorslev, -*- 

Vende Herred, Odense Amt, Fyene Stift. 

18, »°/* 1845. Mads Melbye, f. 18 / 4 17, Søn af Thor M. * 
t. Middelfart-K., f I6 /e 29 og Caroline Christine Fred. Maaløe (Dt. 
af Mads M. t. Gamborg, f ! 7» 1789). Stud. Odense 36; Kand. Vi 40 
1 (1—1); Huslærer i Kiel og Flensborg; p. Kapl. Vejlø- V. E. n /«44, 
ord. 15 /s ; deltog i Appels Ord. paa Askov °/f 74 og ikjendtes der- 
for v. Højesteretsdom l *ji 77 en Mulkt paa 100 Kr. og Part i Sa- 
gens Omkostn., f al /i 79. — Har skr. Fortællinger afKirkehist. 1 — 2, 
3 Opl., 77—78, se iøvr. Er. — Gift 17 /io46 m. sin Søsterdatter, 
Elisabeth Antoinette Louise Hansen, f. 18 /s 23 i Kbh., F. Carl Møller 
H. Overretsprok., M. Viveke Margr. Melbye. — Hustrus Brødre 
313. 19 og 331. 12. — Pastor Melbye blev efterfulgt af sin Svigersøn : 

19. 15 /s 1879. Søren Carl Christian Lassen, Søn af 1199. 14, 
f. 2 /a 41. Stud. Odense 60; Kand. "/i 67 1 (1—1); Huslærer i Marslev 
Prgd.; p. Kapl. Ørsted (Fyen) *°/u 68, ord. »/i«; Hjælpepr. Østrup-H. 
76; Oure-V. 78; underskrev Askovadressen. — Gift **/io 79 m. Ka- 56—58. 49 

ren Julie Frederikke Elisabeth Melbye, f. *•/» 46- — ^ T - Stam- 
tavlen over Fam. Melbye, Kbh. 83. 

57. Øster og Vester Assels. 

Mors Sinder Herrod, Tbloted Art, Aalborg Stift. 

17. 20 /» 1858. Niels Christian Gamborg, f. «/ T 03 i Kbh., 
F. Anders G. Prof. i Filosofi v. Univ., Af. Maria Math. Claussen 
(Dt. af Dr. theol. Niels Chr. C. t. Fred. Trinit. K.-V., f 28 /e 1794). 
Stud priv. 22; Kand. a /s 31 n., tog atter Ex. 13 /i 32 h (*h— n); 
p. Kapl. Albæk-V. **/» 33, ord. "/s; Aasted-S. "/s 34; Børglum- 
Vejby-Fureby* 7 /i«36; Sgpr. Bedsted-G. *°/i 41 ; entl. 4 /*71; f 16 /*72; 
- Gift ty 41 m. Nanna Gyrithe Foersom, f. 16 /* 04 i Kbh., F. Peter 
Thun F. kgl. Skuespiller, Af. Joh. Gathr. Ebbesen, kgl. Skuespiller- 
inde. — Broder Fred. Vilh. G. t. Stenløse-V., f "/i 50. — Hustrus 
Broder 372. 16. 

18. 17 /i 1871. Edvard Vilhelm August Rambusch, f. */ 10 21 
i Korsør, F. Etatsrd. Hartv. Heinr. R., Amtsforv., Af. Alhed Marie 
Smith. Stud. Slagelse 40; Kand. 16 /t46 h (1-1*); p. Kapl. paa 
eget Ansvar Mesinge 18 /s 47, ord. * 7 /io ; Hjælpepr. Horne i Foraar. 
49; p. Kapl. srast. paa eget An- og Tilsvar u /s50; N. Lyndelse-H. 
M /8 52; Sgpr. S. Omme-H. 19 /n 58. — Har udg. en Del Præd., se 
Er. — Underskrev den »lille 41 Askovadresse; — gift i Ryslinge 
w /$ 56 m. Anna Olufine Posthuma Olufsen, f. 19 / 9 34 i Saxkb., F. 
Anders Jørg. O. Kommissionær, Af. Joh. Georgine Clausen. — Sø- 
stre gift 582. 16, 838. 18. 

58. Assens og Kjærum. 

Baag Herred, Odense Amt, Fyooo Stift. 
18. ,6 /« 1859. Mathias Christian Schaldemose, f. »°/io 10 i 
Søby (Fyen), Søn af Niels S. t. Ondløse-S., f M /r 46 og Elisab. 
Kirst. Selmer (Dt. af Math. S. t. Gamtofte, f 7" 08). Stud. Nybg. 
29; Kand. 14 /4 34 1 (1-1); Sgpr. Søby-T. (efter sin Fader) "/ 8 37, 
ord. i/n; — 1) gift i Søby "/» 38 m. Cordelia Emilie Antonie Bu- 
low, f. 10 / 5 12 i Svendborg, f */« 51; — 2) gift i Krogsbølle "/u 52 
m. Charlotte Vilhelmine Sophie Bulow, f. 88 /6 07 i Svendborg, f 
S9 /i82, begge vare Døtre af Batl. Kommand. v. Fyenske Lande- 
værnsregim., Major Adam Gottlob Josva B. og Anne Margrethe 
Eilersen. — Broder Peter Georg Theod. S. Kand. theol.; Søskende- 
børn 67. 16 og 203. 25. «0 59-61. 

59. Kateket i Assens. 

8. 18 /s 1861. Johan Julius Erlandsen ( 6 /s 69 Sandby, se 
Vestenskov). 

9. 12 /i 1870. Julius Christopher Vilhelm Schousboe, Søn af 
591. 14 f. */f 36 i Vejle. Stud. Vibg. 54; Kand. *% 60 h 1 (1-1); 
Lærer v. Assens Realsk. ; ord u /i ; f 4 /u 72 ; — gift 27 A 70 m. Clau- 
dine Pløyen, f. 88 /» 37 * Thorshavn, F. Kmhr. Chr. P. Amtmand i 
Holbæk A., Af. Anna Theod. Manthey. 

10. 8fl /i 1873. Hans Madsen Ruhveder (Vit 75 Farstrup-L., 
se Helgenæs). 

11. kst. »/e 1876. Carl Alfred Jensen ( M /n 81 Skorup-T., 
se der). 

(Nedlagt ved kgl. Resol. af 28. April 1882). 

» 

60. Assens og Klakring. -f- 

Bjerge Herred, Vejle Amt, Aarhus Stift. 

(Præsten bor i Kirkholm). 

15. 10 / 2 1849. Peter Plesner ("/ 5 74 Glud-H., se der). 

16. 8 / 8 1874. August Ehlers Blædel, f. */» 18, Søn af Kon- 
sist.-Ass. Verner Ludv. B. t. Assens-Kj., f **/a 62 og Anna Elisab. 
Dons. Stud. Odense 36; Kand. 6 /s 43 h (h— *1); Institutbestyrer i 
Assens 45; Skolelærer og Kirkes, i Søllested- V. 8 /s48; Sgpr. Lom- 
borg-R. "/s 58, ord. * 9 /io ; — gift * 1 /* 48 m. Vilhelmine Augusta 
Prahl, f. 16 / n 21 i Ekernførde, F. Chr. Fred. P. Læge v. Christians 
Plejehus (Søn af Jac. Nic. P. t. Birkerød, f */* 31), Af. Charl. Marie 
Therese Francoise Laurent. — Brødre 496. 19, 524. 14; Søstre gift 
475.17, Niels Munk Plum t. Taarnby, f 18 /s65; — Hustrus Mor- 
broder Har. Ant. Laurent t. Borup, f 16 /n 59. 61. Astrup og Storarden samt til 20 /s 1879 Rostrup. 

Hindsted Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

12. 10 /s 1863. Lconhard Severin Boberg, f. *\i 20 i Mantz- 
høj, Ods Herred, F. Vilh. Jac. B. Skovrider, Af. Gjertrud Kirst. 
Budtz. Stud. Nykb. 39; Kand. w / 4 44 1 (h-1); Kat. Rødby "/e 54, 
ord. 16 /g; f 29 /«75; — gift * fl /io 54 m. Caroline Severine Clausen, 
f. a 7ic 30 i Adslev, Dt. af Nic. Edinger Balle C. t. Vejlby (Fyen), 
t 13 A 65 og Joh. Fred. Schjødte. — Dt. gift 126. 16. — Hustrus 
Broder 621. 14. 

13. 9 /e 1875. Niels Clausen (% 80 Helsinge-V., se der). 61—64. 51 

14. **/* 1880- Ernst Henri Frederik Christian Sophus We- 
gener (V* 84 Vridsløselille, se der). 

15. 4 /e 1884. Holger Viggo Frandsen, Søn af 317. 18, f. 
6 s 50 paa Gjøl. Stud. Vibg. 68; Kand. *«/« 75 h 1 (1-*1); Lærer i 
Kbh., ord. "/ 8 . — Ugift. 

62. Astrup og Tulstrup samt til 9 k 1872 Hvilsted. 

Ning Herred, Aarhus Ant og Stift. 

15. * 4 /' 1855. Niels Johan Wagtmann (*°/ 7 70 Besser, 
se der). 

16. "/ii 1870. Frederik Christian Begtrup, f. * 7 /io (D. A. 
angiver 28 /io) 13 i Fredensborg, F. Krgrd. Jens Worm B. ; Kand. 
fil., Pagehovmester h. Juliane Marie, Løjtn. (Søn af Mag. Erik Gjø- 
rup B. t. Vistofte, f /i 1786), Af. Anne Elisab. Schwartz. Stud. 
Frdbg. 31; Kand. 6 /* 38 h (h-1); p. Kapl. Mørke-H. "/* 40- 26 /*47, 
ord. 7*40; Hjælpepræst 47— 51 i Randlev-B. hos den blinde Søren 
Tang Harpøth; Past. vie. Sjelle-S.-Laasby *jio51; Sgpr. Sjelle-S. 
8 /6 53. Prgd. brændte *% s « A., og det var kun med Nød og 
næppe at han og Hustru reddedes ud over det nedstyrtede Straa- 
tag; — 1) gift i Lellinge 4 /s 62 m. Andrea Marie Louise Hartvigsen, 
f. Vn 29 i Haarlev, f 15 /» 53, F Hans Vilh. H. Skolelærer, M Ane 
Cathr. Elisab. Damm ; — 2) gift i Fredensb. "/» 66 m. Clara Marie 
Jensine Fischer, f. "/i 25 i Gurre, F Henr. Georg Fred. F. Skov- 
rider, Forstrd., M. Meta Elisab. Petersen. — Broder 79. 18. 

63. Kapeli. p. 1. til Astrup, Tulstrup og Hvilsted. 

3. 24 /t 1863, Vilhelm Skalstrup Stilling ("/s 70 Ansager, 
se Vejerlev-A.-T.). 

4. fl /i 1871. Carl Erasmi Otterstrøm (»/i 72 Hvilsted, se 
Nordby paa Samsø). 

(Nedlagt ved kgl. Res. af 9. Januar 1872). 

64. Aulum og Hodsager. 

Hanmeram Herred, Rlngkføblng Ant, Ribe Stift. 

18. »/* 1867. Julius Jonas Collin Fjelstrup ( M /« 75 Koldby, 

se der). 

19. '% 1875. Anders Jensen ( 10 /9 79 Dover-V., se der). 

20. 13 /n 1879. Johan Alfred Heiberg, Søn af 496. 18, f. 
[ /t48 i Kbh. Stud. Mtrpsk. 66; Kand. 18 /i 72 h 1 (1—1); erh. 7 / 5 73 
kgl. Till. til at modtage Ord. for at blive Præst for den dansk- 

4* i 59 

lutherske Trinitatis Menigb. i Chicago, ord. "fc; indordnet under 
Tiis. af Sjæll. Biskop gjennem Provsten for Holmens Pr. % s. A., 
Provst for Hammerum H. "/18I; Formand f. Udvalget for den 
dansk-amerik. Mission, er Redakt af dettes ,Ny Meddelelser* ; For- 
mand i Kommiss. til Omord. af de kirkeL Forh. i Hammerum-H. — 
gift "/« 73 m. Julie Magdalena Lorentzen, f. ls .is 47 p. Krhvn., 
F. Carl Joh. Edv. L. Vexelmægler, 3/. Amalie Tolstrup. — Hustrus 
Søster gift 531. 2. 

65. Aunfllev og Bovense. ■*- 

Vfaiiiii Hørret, Svertbtrf Aat, Fyrat Stift 
(Præsten bor i Skalkendrup). 
14. "A 1844. Conrad Frederik Kisbye, f. "/* 11, Søn af 
Sgpr. her, Jens Brand K. (f. * 7 /s 1774, entl. 31 /» 44, f "* 51) og 
Soph. Vilh. Lund. Stud. Nybg. 32; Kand. 7 /t 37 h 0-1); p. Kapl. 
her u /é 38, ord. */« ; Sgpr. Avernakø ,7 /i 44 efter Indstill. af Baron 
Holsten-Lehn; — gift *,*41 m. Marie Dorthea Moritz, f. "/? 19 i 
Kbh., f "/s 83, A Ludv. M. Bagerm., M. Marie Dorth. Petersen. 

66. Avernakø, -s- 

SalllBf Herred, Sveeiberg Art, Fyeie Stift. 

23. "/• 1858. Christian Adam Egede Grønbech, f. »°/s 12 i 
Rø, Søn af Niels G.* L Nylarsker- Vestermarie, f g/ i 58 og Anne 
Dorth. Petronelle Erasmi. Stud. pr. 31 ; Kand. 7 h 42 h (h—1) ; 
Lærer i Rønne; ord. »/n, f l8 /*71; 1) gift ie /io42 m. Hansine 
Maria Mathia Høyer, f. ty 17, f "A 58, F Søren H. Kinafarer, M. 
Christine Andersen; — 2) gift *°/9 69 m. Maria Clausen, f. f /s 31 i 
Ærøskjøb., f t9 lt 66, F Otto Ludv. C. Møller, M. Maria Nissen; — 
3) gift % \\ 67 m. Karen Kirstine Pedersen, f. 4 /s 39 i Dongshøjrup, 
Kirkeby S., Fyen, F. Peder Nielsen, Smed, M. Ane Marie Jørgens- 
datter. — Broder 178. 16. 

24. "/« 1871. Christian Knudsen, f. "/4 28 i Ketting paa 
Als, F. Joh. Pet K. Kromand og Kjøbm., M. Christine Margr. 
Frost Stud. Od. 48; Kand. "/« 66 1 (h-*l); p. Kapl. paa eget 
An- og Tilsvar i Igen p. Als hos Biskop Hansen u /j 61, ord. u /a ; 
„efter Fredslutn., da denne ophørte med sin biskoppelige Virksom- 
hed, men forblev som Sgpr., betragtede han sin Stilling som Kapl. 
som ophævet, havde ikke heller Lyst til at søge Emb. under de 
nye Magthavere, men forblev paa Als og bistod Hansen som Hjæl- 
pepræst og anvendte sin Fritid til at samle Bidrag til Øens Hi- 
storie.* — Ugift. 67—68. 63 

67. Aversi og Testrup, -*- 

Tybjerg Herred, Præstø Art, Sjællands Stift. 

15. S1 /s 1846. Hans Peter Ovesen Balle, f. l *U 10 i Nord- 
borg, F. Distriktskirurg i Nørre Herred p. Als, Joh. Otto Aug. B. 
Krørd. (Søn af Biskop, Dr. theol. Nic. Edinger Balle, f. 18 /io 1744, 
t "/to 1816 og Frederikke Severine Grundtvig), M. Anne Sophie 
Ovesen. Stud. Hrlfh. 29; Kand. "/*35 1 (l— 1 ); \xsnx v. Vajsen- 
huset; res. Kapl. Besser-Onsbjerg * 3 /s 36, ord ,0 /io; Sgpr. Ulsø- 
Braaby '/is 38 efter Indstill. af Grev Danneskjold Samsø; Medlem 
af Præstø Amtsraad 59—71, f */s 79, se Er.\ — gift 4 /n 36 m. 
Nanny Henriette Jacobine Schack, f. 8 /s 16 i Kbh., F. Etsrd. Gre- 
gers S. Kammeradv., M. Anna Sophie Kirksteen; — Søn Nic. Edv. 
B. Miss. i Grønl. — Søster gift 115. 15. 

16. 7 k 1880. Frederik Selmer, f. »/n 26 i Rørup, F. Hans 
Phil. S. Prok., Godsforv. p. Søndergaarde og Erholm (Søn af Math. 
S. t Garn tofte, f •/» 08), M. Hedevig Eleonore Muhle. Stud. Od. 
44; Kand. "/i 60 h' (*1-1*); kst Adj. Hadersl. 66, fast ans. 9 /s 58; 
afsat af de tyske Civilkomm. u /s 64, entl. » 8 /io s. A.; Lærer v. og 
Medejer af Hadersl. Læreres Sk. i Kbh. ; Sgpr. S. Næraa "/s 72, 
ord. "/u ; har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande og Folk, udg. af 
Folkeskriftselsk. i Hadersl. 64; Cooks Rejser i Udtog udg. af Selsk. 
L Folkeoplysn. Fremme, 81; om „Endelsen løse i Nordiske Sted- 
navne* iAarbøger for Nord. Oldkynd. og Hist., 84; „om Religions- 
underv." i Ugeskrift f. den evang. Kirke i Danm.; — gift a /s 59 m 
Hulda Maria Eugenia Muhle, f. * 9 h 34 p. Søgaard, Rislev S., F. 
Mogens Chr. M. Prop., senere Kclrd., Bogh. i Kbhs. Skiftekomm., 
M. Betty Julie Marie Dalgas. — Broder 203. 26, Broderdt. gift 908. 17. 

68. Baagø, 

Baag Herred. Odense Amt, Fyeas Stift. 

(Kaldet oprettet ved kgl. Res. 18. Marts 1861; hørte tidligere til 
Assens-Kjærum ; Kirken blev indviet 3. Novbr. 1861. Præsten er 

tillige Skolelærer). 

1. ,5 /io 1861. Christian Hartvig Kjødt ( 8 /t 71 Dragstrup-S., 
se Husby-W.). 

2. "/» 1871. Niels Clausen (•/<> 76, Astrup-S.-R., se Hel- 
singe-V.). 

3. "/s 1875. Conrad Johan Martinus Krohn ( M /i 80 Bed- 
sted-G., se der). 

4. **/a 1880. Jens Sørensen Voldum ("/» 84 Elsted-E., 
se der). 64 68 70. 

5. * 8 /n 1884. Niels Peter Helm Oscar Petersen, f, 15 / 6 50 
i Søndersø, F. Jens Adolph P. Skolelærer, Af. Caroline Vilh. Pe- 
tersen. Stud. Od. 69; Kand. */i 81 n (h— 1); ord. 2 */u. — Ugift 

69, Baarse og Beldringe, 

Baarae Herred, Præet« Amt, Sjællande Stift. 

16. 28 /» 1857. Peter Frederik Thayssenjf f. 81 / 8 02 i Husum, 
Slesv., F. Etsrd. Pet. T. Postdir., Af. Christiane Vilh. Aug. Wittmack. 
Stud. v. West. Inst. 22; Kand. 18 / 7 29 1 (1-1); Kat. Stege *°/g 30, 
ord. 18 /io; Sgpr. Torup 16 /s40; — 1) gift i Frue K. u /io 30 m. 
Cecilie Marie Pouline Vilhelmine Kierrumgaard, f. l fiQ\ i Kbh., 
t "/*32, F. Hans K. Urtekræmmer, Af. Soph. Berner; — 2) gift 
i Frue K. "/• 33 m - Christine Cecilie Schouw, f. "/i» 1800 i Frede- 
riksnagor, f ls /i 41, F Poul Johan S. Faktor i Serampore (Ostin- 
dien), Af. Cecilie Marie Elisab. Bagger; — 3) gift 16 /u 42 m. Laura 
Christine Barfoed, f. * 8 /sll i Stege, F. Erik Chr. B. Apoth., Af. 
Anna Cathr. Laurberg. — 2. Hustrus Broder Fred. Chr. Schouw 
t. Fejø, f 10 A 58. — 3. Hustrus Brodersøn 448. 11. 

70. Ballerup og Maaløv. 

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællande Stift. 

16. "/« 1854. Michael Henrik Ludvig Dahlerup, f. 17 /s 02 
i Hillerød (Kirkebogen angiver fejlagtig 10 /g), F. Hans D. Hospitals- 
forst., Vejfiskal, Postmester, Af. Vilh. Marie Birch. Stud. Frdbg. 
19: Kand. "/io 24 1 (1—1); kst. Adj. Frdbg. 25, fast ans. */t 26; 
Sgpr. Vindblæs-D. 26 />i 28, ord. Aarhus 2, /i29; Gjerlev-E. Vi 39; 
Provst f. Gjerlev, Onsild og Nørhald H. 19 /i s. A.; Stiftsprovst i 
Aarhus 8 /n 45; R* 6 /io52; entl. * 9 /i*77; bor i Kbh.; — gift i 
Frdbg. 14 /« 29 m. Susanne Marie de le Sage Fontenay, f. a5 /8 05 i 
Hillerød, F. Kmrrd. Casp. Fred. 1. S. d. F. Konsumtionsinsp., Af. 
Karen Margr. Hansen. — Søn 148.9; Brødre 1049.16, 1179.13; 
Søster gift 907. 19. — Hustrus Broder 1040. 12. 

17. e A 1878. Isak Christian Koch, f. "/ 4 40 i Kbh., F. Jens 
Brandt K., Urtekræm., Af. Joh. Marie Georgine Mørck. Stud. v. 
West Inst. 58; Kand. 80 /e 63 1 (1-1); p. Kapl. Følleslev-S. 88 /i»65, 
ord. 17 /i 66; Kapl. p. 1. smst. n /n 68; Sgpr. Snodstrup ,8 /t 73; har 
skr. nogle Afh. og Præd. i Dansk Missionsbl., Sædemanden, indre 
Missionstid. o. fl.; — gift 17 k 66 m. Isadora Oxholm, f. 87 /«43 i 
Kolding, F Jac. Fred. O. Kbmd., Af. Dorth. Christine Koch. — 
Hustrus Næstsøskendebarn 104. 19. 71-73. 55 

71. Balling og Volling. 

Rødding Herred, Viborg Amt og Stift. 

11. m /t 1836. Adam Vilhelm Henriksen, f. »/« 07 i Kbh., 
F Henr. Vilh. H. Tjener, senere Gjæstg. Antvorskov, M. Ane 
Cathr. Jensen. Stud. Slagelse 26; Kand. 18 /i 32 1 (h-1); ord. 80 / 9 
36; entl. w /n 74, f M /io 76; — gift 18 /i 35 m. Ane Frederikke Ja- 
cobsen, f. 18 /ø 07 i Kbh., F Peder J., M. Ane Cathr. Andersdatter. 

12. n \% 1875. Michael Frederik Kamman Blichfeld ( 15 / 5 83 
Dronninglund, se der). 

13. 8 /a 1883. Eiler Thomsen Hagerup, f. * 7 / 7 54, Søn af 
Lic. theol. Ejler Henning H. t. St. og Lille Solt v. Flensborg, f 
l, /«63 og Betsy Lauritse Thomsen. Stud. Sorø 74; Kand. *°/i 81 
1 (1-h); p. Kapl. Stokkemarke l */ 9 81, ord. 4 /io; _ Ugift. — Søster 
gift 1163.2; Moster gift 1057. 16. 

72. Balslev og Eiby. + 

Vende Herred, Odenee Amt, Fyene Stift. 

19. 8 /i 1864. Andreas Evald Meinert Thomsen, f. 8 /7 11 i 
Hjortkjær, Aabenraa Provsti, Søn af Provst Claus Chr. T. ♦ t. Nord- 
borg p. Als, f 80 /i 63 og Marie Kirst. Meinert. Stud. Brgdsk. p. 
Krhavn. 30; Kand. 8 /t 36 h, tog atter Ex. V* 37 1 (1—1); kst. Adj. 
Aarh. 4 /io45, fast ans. 13 /u46; Sgpr. Mariemalene-K. 7 /** 48» ord. 
m /j49; entl. "/«79; *><>r i Odense; — gift 7 /e 46 m. Catharine Ni- 
coline Adelaide Nissen, f. */* 16 (D. A. angiver 17 /s) i Aabenraa, 
F Nic. N. Kbmd., AL Ingeborg Cathr. Lorenzen ; — Søster gift 
1013. 14. 

20. 10 /s> 1879. Henrik Gundermann Stgvard Sabroe, f. ll /4 45 
p. Ødstedgaard, Bredstrup S., F. Aug. Herm. Vilh. S. Kroejer, J/. 
Joh. Borring. Stud. Hors. 64; Kand. 21 / 6 70 h 1 (1*— 1); oph. sig 
som Huslærer med en dansk Fam. 2 Aar i Italien og Tyrol; p. 
Kapl. Vejlby (Fyen) V*73, ord. "/s; Vicepastor Kauslunde '/s 76. 
- gift T /6 73 m. Caroline Laurentine Ernstine Jacobsen, f. 83 /* 51 
paa Holmegaard, Branderslev S., F. Niels J. Kmrd., Af. Jensine 
Rasmine Andersen. — O. 

73. Bariøse. 

Baag Herred, Odenee Amt, Fyene Stift. 
15. 14 /io 1844. Hans Hartvig Møller, f. "/» 01 i Nykb. p. 
F., F Fred. Hartv. M. Garver og Sadelmag., M. Birte Kirst. Rager. 
Stud. Nykb. 20; Kand. «/ 4 26 h (h- h); Sgpr. Verst-B. "/i 29, til- 66 73—75. 

lige indtil "/10 32 Vorbasse, ord. *%o; f n /«80; — 1) gift "/* 30 
i Damsholte m. Andresine Karense Muller, f. i Nyborg 18 /is05, f 
4 /i«30, F Andr. H. Ebmd., M. Karoline Soph. Wolck; — 2) gift 
ll /io 39 m. Sophie Jacobine Janssen, f. 35 / 5 10 i Vonsbæk, Slesv., 
t 7 /i 60, Dt af Provst Chr. Ludv. J. t Gammel Haderslev, f 8 /n 54 
og Mette Marie Margr. Hoskiær; — Søn Hans Hartv. M. p. Eapl. 
Dt. gift 431.18; — 1ste Hustrus Søster gift 1077.15. 

16. 19 h 1880. Christian Johan Lodberg Vilstrup, Søn af 
101. 10, f. 18 /* 17. Stud. Brgdsk. Krhavn. 37 ; Kand. 8 /t 43 h (*1— h) ; 
p. Kapl. hos sin Fader i Borris-F. ,0 /n44, ord. *ji4b; Sgpr. Bøl- 
ling-S. "/i 56; Resen-H. "/» 66; — 1) gift i Borris 87 / 7 53 m. Julie 
Jansen, f. 18 /io 27 i Hobro, f u h 67, F Kclrd. Hans Billeschou J. 
Herredsfgd. i Bølling og Nørre H., M. Elise Jul. Høm; — 2) gift 
i Aarh. Domk. ,8 /i« 69 m. Caroline Tørsleff, f. M /n 46 i Assens, F. 
Laur. Chr. T. Førstelærer v. Borgersk. Transl., M. Sever. Hansine 
Steenberg (Dt. af Jac. S. t. Viby-Tiset, enU. l /i 65, f 7 /s 75). 

74. Barrit og Vrigsted. -h 

Bjerge Herred, Vejle Ast, Aarhis Stift 

16. 8 /s 1884. Rasmus Hansen Bøttger, f. i Kbh. "/s 06, F 
Melchior B. Silke- og Klædekræm., senere Rodemester, M. Fred. 
Marie Hansen. Stud. 25; Kand. M /*31 1 (1—1); ord. 17 /io 34; entl. 
18 /«83; f 6 A84; — gift 26 /io 34 m. Eleonora Christine Schmidt, f. 
fé /i 13 p. Barritskov, f 8 /» 75, F Fred. Christ. S., Godsforv., Over- 
retsprok., M. Christine Margr. Roedsted. — Dt. gift 1052.24. 

17. "/e 1883. Peder Andreas Ingerslev, f. */" 33 i Ørting, 
Søn af Hans I. t. Kongsted, entl. 88 /io 63, f u l* 75 og Christiane 
Margr. From (Dt. af Fred. Chr. F. t. Lillehedinge-H., f 8 /* 23 )- 
Stud. Frdborg 51; Kand. **/> 57 1 (1— *1); )). Kapl. hos sin Fader 
i Kongsted "/»68, ord. "/»; Kat. i Skive »»/i 63; Sgpr. Alsted-B. 
80 /4 69, Tødsø-E. 8 /* 77 ; underskr. Askovadressen ; - gift 7 /» 63 m. 
Frederikke Nicoline Mølsted, Dt. af 470. 16, f. % 35 i L. Næstved. — 
Broder 583. 20, Farbroder 93. 16 ; — Præsteslægt i 4 Led, stammer 
fra Landsbyen Ingerslev i Tiset Sogn. 75. Beder og Malling. -^ 

Ning Herred, Aarhus Amt og Stift. 

13. 21 / 8 1861. Harald Paludan (»°/ 7 69 Fejø, se der). 

14. 18 /io 1869. Knud Nielsen Knudsen, f. i Aarhus V* 20, 
F Niels K. Skræderm., M. Kristine Bech. Stud. Aarh. 39; Kand. 75—77. 57 

"A46 1 (1— h*); Huslærer h. Præsten P. A. Fenger; p. Kapl. Stor- 
rin^S.-G. */»&2, ord. » 8 / 4 ; Kapl. p. 1. for s. Menigh. 16 /*57; _ 
Ugift 76. Bedsted og Grarup. 

Hatalng Herred, Thisted Art, Aalborg 8tHt 

1 7. »% 1858. Carl Jultus Emil Jørgensen, f. »^ 16 i Kbh., F 
Peter Vilh. J. Malerm., M. Maren Petersen. Stud. v. West. Inst 
35; Kand. ie /io41, "/10 42, ,7 /io43 n og */7 44h(*h h); Missionær 
og Sem.-Lærer v. Godthaab 25 /i46, ord. *U; han underviste bl. a. 
i Sang og som Følge af Grønlændernes bekjendte store musikalske 
Anlæg bragte han det saa vidt, at Eleverne lærte at synge fler- 
stemmige Sange og Kanon; ved Holsteinborg, hvorhen han senere 
forflyttedes, gav han Kateketen Undervisn. i Orgelspil; flere Gange 
ugentlig samledes om Aftenen de unge Grønl. i Skolen, hvor han 
lærte dem 3- og 4-stemmige Sange og altid var Skolen fuld af 
Tilhørere; vendte tilbage t. Danm. 57; entl. 17 /n 79; bor i Kbh. og 
er Lærer ved Grønlænderhjemmet, hvor han hver anden Søndag 
prsed. paa Grønlandsk; — 1) gift lt l*46 m. Agnes Christine Han- 
sine Henriette Kluwer, f. */» 24, t l9 /» *** & Hans K. Kopist i Fi- 
nantsdeput., Af. Joh. Christine Henr. Rosendahl ; — 2) gift a8 /s 52 
m. Henriette Bolette Meyer, f. * 4 /* 25 i Sukkertoppen i Grønland, 
Plejedt. af Kolonibestyr. Edv. Emil M. og Adamine Spliid. 

18. w /i 1880. Conrad Johan Martinus Krohn, Søn af 3. 14, 
f. "/i*46 i V. Aaby. Stud. pr. 67; Kand. »•/• 74 fal (*1— *1); s 8P r - 
Baagø 18 /9 75, ord. */n ; — gift 17 /i» 75 m. Helene Schrøder, f. 
•/» 52 paa Rørdam, Husby S., F. Forstrd. Casp. Herm. S. Skov- 
rider paa Wedelsborg, M. Marie Elisab. Wildfang. 77. Valgmenigheden paa Berring Mark, Koldt Sogn. 

Nlng Herred, Aarhus Amt eg Stift. 

(Anerkjendt ved kgl. Res. af M /4 1876). 

1. ,0 /4 1876. Jørgen Teilmann, Søn af 727. 17, f. V* 35 * 
Bøvling. Stud. Aarh. 56; Kand. ■•/• 63 h l (1— h); p. Kapl. Tem 
M /s64, ord. 15 /*; Religionslærer v. Gjedved Frisem. Vio65; p. Kapl. 
Ormslev-K. hos sin Fader 17 /» 66 ; underskr. Askovadressen ; — gift 
M /u 64 m. Martine Georgia Leth, Dt. af 396. 11, f. M / 7 34 i Lille- 
hedinge. 68 78—79. 

78. Besser. 

Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhus Stift. 

(Onsbjerg var indtil 89 /s 67 Anneks hertil). 

21. *7* 1867. Frants Vogelius Steensirup Jacobsen, f. 12 h 10 
i Nykb. p. M., F. Jens J. Apoth. i Nibe, Af. Mette Marie Steen- 
strup. Stud. Aalb. 29; Kand. 12 / T 38 *1 (1 1); Lærer i Naturhist. 
i Kbh; kst. Adj. Sorø 15 /s 43, fast ans. »/n 44; deltog i de Skand. 
Naturforskeres Møde 47 ; Sgpr. Nordby p. S. *°/» 51 ord. * 8 /" 5 Provst 
for Samsø ia /s 62; medd. bet. Bidr. t. Wibergs Præstehist.; hans 
naturhist. Afh. ere anf. hos Er.; f 5 /s 70; — gift "/s 44 m. Lovise 
Caroline Kierkegaard, f. 20 /s 08 i Kbh., /: And. Andersen K. Klæde- 
h andler, AL Karen Jørgensen; — Søsterdatter gift 26.16. 

22. *°/t 1870. Niels Johan Wagtmann, f. 12 U 12 i Storehe- 
dinge, F. Carl Troels W. Major, Landinsp., Af. Engelke Thomasine 
Jørgensen. Stud. Brgdsk. Krhavn. 29 ; Kand. u !i 36 1 (h— 1) ; Sgpr. 
Vejlby (Jyll.) V« 46, ord. "/s ; Astrup-T.-H. 24 / 9 55 ; Provst for Samsø 
»/ii 70; R* 17 /4 79; entl. 9 / 8 82; bor i Sorø; - gift u / 5 55 m. Ma- 
riane Kirstine Abelone Jessen, f. 16 /n 33 i Aarh., f 84 /a 84, F. Jac. 
J. Boghandl., Af. Christiane Gyberg. 

23. 12 'io 1882. Peter Andreas Caspar Simonsen, f. "/* 34 i 
Randers, F. Jørg. Ernst S. Organ, i Nyborg, M. Ane Margr. Cathr. 
Vibe (Dt. af Provst Andr. Høstmark V. t. Rise, f u /i 41)- Stud. 
Od. 52; Kand. 18 / 6 58 h*, tog atter Ex. * 8 / 6 59 1 (1—1); p. Kapl. 
Egense "/e 60, ord. i9 j 9 ; Sgpr. Valsbøl, Flensborg Provsti % 62; af- 
sat af de tydske Civilkomm. 64; entl. 28 /™ s. A. ; Hjælpepr. Bjært 
65—68;' Sgpr. 0. Nykirke 8 /*69; Aale-T. 18 / 6 73; Provst f. Thyr- 
sting og Vrads H. Vs s. A. ; Sgpr. Onsbjerg */s 78 ; Provst for 
Samsø *"/2 83; underskr. Adress. t. Biskop Martensen om Forh. i 
Slesvig ; — gift 8 /io 62 m. Johanne Henriette Lindenhan, f. Zl /i 39 
i Aabenraa, F. Johs. L. Advokat, Af. Hanne Christine Dorth. Haun- 
dorph (Dt. af Provst Christ. H. t. M. Bjergby-B., der efter at have 
søgt sin Afsked erholdt Titel af Justitsraad 28 /6 15, mod at han 
forpl. sig til ikke at bære Ornat). 79. Birkerød. 

Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift. 

18. */i 1857. Erik Worm Begtrup, f. 6 /e 09 i Fredensb., 

F. Jens Worm B. Krgrd., Pagehovmester hos Juliane Marie, Løjtn., 

Af. Anne Elisab. Schwartz. Stud. Frdbg. 26; Kand. *'n 31 1 (1 h): 

Lærer v. Søetatens Drengesk. 35 ; Overlærer smst. 36 ; Sgpr. Flade-G. 79—81. 69 

"/s 45, ord. **/t; har skrevet om Mormonerne, se Er.\ — gift 15 /n 
45 m. sin Søsterdt. Elisabeth Mathiesen, f. 18 /s 21, Dt. af Marc. M. 
L K. Helsinge-D. og Christine Marie Begtrup. — Dt. gift 146. 3, 
Broder 63. 16; — Hustrus Brødre 128. SI og 270. 19. 

80. Bjergby og Mygdal. 

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 
å 11. "/« 1864. Frederik Theodor Barfoed, f. % 18 p. Ausum- 
faard, Vejrum S., Søn af Hans Pet. B. t. N. Snede-E., f S0 A 28 
og Georgine Dorth. Albert. Benzon. Stud. Vibg. 37; Kand. 15 /i 44 
n (h-h); Missionær og Sem.-Lærer i Godthaab ,a /«63, ord. u /s; 
senere Miss. i Frederikshaab ; entl. 8 /» 78 > t "/* 79 ; — gift i Aalb. 
*h 53 m. Petrine Kjerulff, f. "/s 30 i Flade, f fl '» 80, Dt. af Jac. K. 
L Ferslev-D.-V., f 13 /« 38 og Caroline Soph. Fred. Lund. 

12. lt /4 1878. Johan Severin Jacobsen, f. 7" 41 iRævkjær- 
gaard, Aaby S., F Joh. Fred. J. Forp., M. Karen Sørensdatter. 
Stud. Aalb. 59; Kand. *°/i 65 h 1 (h— 1); Privatlærer for unge Bøn- 
derkarle i Saltum og Aaby Sogne 67—68; p. Kapl. Bodilsker-N. 
IS /ii69, ord. i Aarh. l5 /i»69; fratr. 10 /*73; Hjælpepr. Gjødvad-B.; 
Sgpr. Raabjerg 19 /i»73; har overs. Ælnods Historia sancti Kanuti 
regis, Kbh. 74; — gift * 8 / 6 74 m. Cathrine Christensen, f. »Vii 43 i 
Aastrup, Aaby S., F. Niels Chr. Christensen, Ejer af Nyborg Tegl- 
gaard, Vadum S., M. Maren Larsdatter ; — Farbroder 736. 13. 

81. (Munke) Bjergby og Bromme. 

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift. 

18. 5 /i 1863. Nicolai Carl Voetmann, f. 18 /t 06 i Kbh., F. 
Andr. V. Fuldm. i Krigskommissariatet i Aarh. (Søn af Volhart V. 
L Louns-A., f l h 1792), M. Kirst. Marie Hammer. Stud pr. 28; 
Kand. "/, 36 h (1-h); p. Kapl. Storring-S.-G. 15 /i42, ord. 18 /t: 
Sgpr. Vindblæs-Dalbyover 6 /i 52, f 18 /«70; — gift 29 /io44 m. sit 
Søskendebarn Francisca Marie Philipsen, f. ,0 /* 12 i Odense, F Pet. 
Worm Ph. Kbmd., M. Bolette Cathr. Hammer. 

19. "/n 1870. Philip Christian Gøhsche, f. u /io 15 i Kiel, 
Søn af Lektor Henning Christopher G. t. Finderup, entl. */n 68, 
t **k 72 og Joh. Marie Jacobsen (Dt. af Chr. Fred. J. t. Stifts- 
bjergby-M., f 7 A33). Stud. pr. 32; Kand. lh k 39 1 (*1— 1); kst. 
Adj. Sorø «/i ±5, fast ans. »°/i46; Sgpr. Næsby-T. n A54, ord."/?; 
entl. "/» 80; bor i Kbh.; — gift 7 /s 47 m. Thora Fred. Guldbrand- 
sen, f. * n 20 i Kbh., f m h 77, F. Hans Vilh. G. kgl. Kapelm., M. 
Else Marie Topp. — Broder 216. 12, Søstre gift 215. 13, 238. 14, 60 81—82. 

1129.17 og Erik Assenius Bache t. Endelave, f aa /i*7; Mostre 
gift 92. 16, 238. 14 og 836. 14. — Hustrus Broder Andr. Fred. G. t. 
V. Ulslev, f 9 /t 49. 

20. 16 /s 1880. Anton Gregers Harald Reimer, f. w /s 28 i 
Haarslev, F. Hans Bertel R. Skolelærer, M. Christine Margr. Lund. 
Stud. Od. 48; Kand. "/« 66 h 1 (1-1); Lærer i Melchiors Borgersk. 
i 25 Aar, samt Medbestyr. af »Kbhvns. priv. Skolelærersem.« i 20 
Aar; ord. "A80; — gift «»/ e 63 m. Ida Pouline Emilie Melchior, 
f. 17 /is4;> i Kbh., F. Henr. Emil M. Skolebestyr., Kclrd., Kand. fil# 
il/. Ludovica Aug. Løser. — Hustrus Søster gift 112. 21. 

Slots Bjergby se Slotsbjergby. 
Stifts Bjergby se Stiftsbjergby. 

82. Bjerreby (paa Taasinge). -*- 

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

15. 10 /u 1840. Johan Erenst Heilmann, f. l V x 10 (D. Att 
ang. 10 /i) i Odense, F. Joh. Ernst H. Byskr. i Varde, Herredsskr. i 
0. og V. Horne H. (Søn af Joh. Ernst H. t. Kjerteminde-D„ f u hi 
1800). Stud. Ribe 27; Kand. 9 /t 34 1 (h— h); p. Kapl. Gosmer-H. 
16 /t36, ord. "/ 8 ; Sgpr. Maarslet «»/u 36, f *l* 79; se Er., hvor 
nogle æstetiske Arb. anføres, har skrevet Salmen Nr. 186 i Rosk. 
Konv. Salmeb.; — gift 3 /io 36 m. Pet. Car. Arendtine Utke, døbt r /r 10 
i Viby, Fyen, F. Krgrd. Joh. Fred. U. Landinsp., Ejer af Brolykke, 
M. Sophie Hedv. Heilmann. — Hustrus Søster 171. 16, 664. 19. 

16. 15 /9 1879. Sabinus Høgsbro, f. u /t 19, Søn af Amts- 
provst, Dr. filos. Hans Høxbroe t. Rødding-Skrave, Tørninglehn; 
t *%* 28 og Karen Christine Marie Arentzen (Dt. af Ole A. ♦ t S. 
Vissing-V.: f "/»46). Stud. Ribe 38; Kand. M /i 43 h (*1— h); p. 
Kapl. hos sin Morfader i S. Vissing-V. * 8 /i> 44 ; ord. u /a 46 ; Tod- 
bjerg-M. »/s 47— ll / 7 60; kst. Sgpr. Højst (Tønder Provsti) "/76O, 
fast ans. l6 /9 s. A. ; susp. af den prøjs. Reg. u /» 67 p. Gr. af Eds- 
nægtelse, afsat *% s. A.; Sgpr. Farup *l%68; — 1) gift i Bevtoft 
19 /n 50 m. Ghristence Kirstine Muller, f. 13 Vs 21 ; f b /« 55, Dt. af 
Didr. M. t. Gram og Maria Dorth. Wiborg; — 2) gift i Herslev 
,8 /i* 67 m. Hansine Henriette Andrea Bay, f. u /i 35 i Vissenbjerg, 
F. Niels Hanssen B. Møller, tidl. Skibsfører, Af. Ane Marie Jør- 
gensen. — Brødre Kand. theol. Folkethingsmand Soph. Magdalus 
H. og Christopher Sølling H. t. N. Felding-T., f 18 /n 52; Søster 
gift Chr. Carl Erh. Langhorn t. Herredskirke-L., f 6 /»64. — 1ste 
Hustrus Brødre 430. 16, 1146.15. — 2den Hustrus Farbroder 36. 17. 

\ 83—85. 61 

83. Bjerregrav og Aalum samt til n l* 1876 

Taanum. -s- 

Sønderlyng Herred, Viborg Amt og Stift. 

17. "/s 1846. Anton Carl Emil Christiani ( 17 /t 71 Nysted-H., 
se der). 

18. 30 /io 1871. Otto Harald Benedict Boisen ( 12 /4 78 Sax- 
kjøbing, se der). 

19. M /" 1878. Andreas Fabricius Krarup Vilstrup^ Søn af 
101. 10, f.i Borris 17 / 6 24; Stud. Brgdsk. Krhvn 41; Kand. 15 /i 49 h l 
(*1-1); Lærer v. Brgdsk. i Kbh. og Maribos Sk.; p. Eapl. og Se- 
minarielærer i Skaarup 80 /i 56, ord. 88 /s; Kat. Aalborg 10 /7 60 ; Sgpr. 
Bjørnsholm-M. og Seminarieforst Ranum 30 /s 69 ; Provst f. Middel- 
som og Sønderlyng H. 87 /*° 7 9; har skr.: Palestina, 2 Opl., 71; 
Lærebog i Palestinas Geografi, 2 Opl., 79; Ledetraad v. Underv. i 
dansk Sproglære, 69; udg. et Væggekort over Palestina, tegn. af 
Oberst Christiani, se iøvr. Er. ; — 1) gift 18 /t 50 m. Therese Vic- 
toria Rebekka Kayser, f. 4 /' 32 i Kbh., f *fa 55 (Portræt litogr. af 
Tegner), F. Jac. Hartv. K. Partikulier, M. Sara Sutton; — 2) gift 
*°/ii 68 m. Anna Sophie Lasson, f. 15 /a 37 i Øverste Ørkilds Mølle, 
Tved S, Fyen, F. Jens Fred. L. Krgrd., M. Mette Marie Nielsen. — 
2den Hustru er Sønnedatters Sønnedatter af Poul Vendelbo Løvenørn 
og Ingeborg Vinding (Plougs Digt: „Et Kys - ). 

84. Kes. Kapell. i Bjerregrav, Aalum og Tanum. 4- 

18. 18 /» 1862. Hans Jens Vilhelm Berthelsen (**/io 74 Lom- 
borg-R., se der). 

(Nedlagt ved kgl. Res. af 3. Decb. 1875). 85. Bjerring og Mammen. 

Mlddelso* Herred, Viborg Amt og Stift. 

16. "/* 1866. Niels Peter Raaschou ( 27 /4 78 Espe-V., 
se der). 

17. x /r 1878. Ditlev Ludvig Rogcrt Gøtzsche, f. l /» 33, F. 
Henr. Fred. G. t. Gjerslev, f M A 57, M. Anne Charl. Bendtsen (Dt. 
af Gottfr. Henr. B. t. Stenmagle-S., f 9 /» 49). Stud. Slag. 51 ; 
Kand. "/« 58 h 2 (h— h); p. Kapl. Magleby p. Langeland *°/s 62, 
ord. w / 4 ; res. Kapl. Holmsland Klit "/s 69; Sgpr. Haderup "/? 73; 
— gift 19 /n69 m. Louise Christiane Schjødte, Dt. af 228. 16, f. M /« 
36 i Vrou. - Broder 430.17; Søster gift 1136. 18; Fætter 216.12; s 62 86—87. 

Farfaderen Hans Phil. 6. ♦ t. Jyderup H., f */s 29 havde 5 Sønner, 
der vare Præster og 4 Døtre gifte med Præster. - O. 

86. Bjært 

Kelelif Herred, Vejle Aat, Ribe Stift 
16. lf /io 1868. Maurits Mørch, f. */« 16*) i Gunderup, Søn 
af Poul Hassing M. t. Mosbjerg-H., f 10 /« 3* °g Anne Cathr. Win- 
ther (2 gift m. Laur. Kjelder t Mosbjerg-H., f 4 /e 52). Stud. Aalb. 
33; Kand. V* 38 I (1-1); Huslærer; Sgpr. Rejsby i Tørninglehn 
"/s 49, ord. *°/7; Hostrup, Tønder Provsti */ 5 67; valgt *Vn 60 af 
Gejstligh. i 3die Distr. (Tønder) til Suppleant t. den slesv. Stæn- 
derfors.; fordreven af Tyskerne 64; entl. a8 /*° s - A.; Timelærer v. 
Vordingb. Realsk. ; Sgpr. 0. Starup-N. "/i 66 ; Provst for Elbo, 
Holmans, Brusk, Jerlev og Kolding H. **/« s. A.; R* w /s84; under- 
skrev Adressen t. Biskop Martensen om Forh. i Slesv.; — gift lf /s 
51 m. Kirstine Petrea Ørum, f. '/*© 27 i Ribe, F. Jstrd. Chr. Juel 
0. Branddir. i Ribe Amt, tidl. Prløjtn. v. Jyske Reg. lett. Drag. 
(Søn af Provst Jacob 0. t. Ørum-V.-V., f "/• 17), M. Else Cathr. 
Christensen. — Fættere 168. 20 og 1149. 14. 

87. Bjørnshohn og Malle. 

Slet Henret, Aalberf Aert, Viberi StHl 
(Præsten, der bor i Ranum, er tillige Seminarieforstander der). 

14. t0 /t 1869. Andreas Fabricius Krarup Vilstrup ("/« 78 
Bjerregrav-Aa, se der). 

15. *.t 1878. Jørgen Christensen Sørensen, f. iKettingskov 
p. Als u /t 35, F. Rasm. Andresen S. Murmester, Husmand, Af. 
Elisabeth Jørgensen. Kst Lærer Lysabild p. Als 1 I*51; Seminarist 
fra Jonstrup *'k 55 (meget duelig) ; Hjælpelærer Hunseby l /» s. A. ; 
Andenlærer Hørup p. Als V466; Lærer v. Borger- og Realsk. i 
Sønderborg 7"& 7 ; v - Døvstummeinst i Kbh. 7i62; Stud. pr. 64; 
Kand. "/« 70 1 (1 - *1); Sgpr. Faaborg-Aa */« 75, ord. «/ 4 ; Provst 
for Slet H. */• 81. Har skr. enkelte Art. i pædag. Tidsskr. — Gift 
i Jacobs K. i Kbh. */* 80 m - Amalie Caroline Kern Hoffmann 
(Allen) f. "/* 53 i Kbh., F Karl Chr. Georg Kern H. mathem. In- 
strumentmager, M. Caroline Antoinette Hansen. *) Forældrenes Yielsesdag var m / 4 1815 og ikke som Wiberg anfører u / 4 1816. 88— 90. 63 

88. Blegind og Hørning. 

HJelmlev Herred, Aarhus Amt og Stift. 

14. ie A 1852. Knud Peter Knudsen, f. i Reykjavik 10 / 3 11, 
F. Laur. Mich. K. Kbmd., M. Andrea Margr. Hylter. Stud. Ribe 
31; Kand. "Ao 35 og 28 /4 36 h, tog atter Ex. 14 /i 39 1 (h— 1); kst. 
Adj. Aarhus »/ f 39, fast ans. 28 /4 43; ord. 14 /t 52; f "/»84; — gift 
e /io 43 m. Maria Ripche, f. 6 /io 20 i Hamborg, F. Johann Poul R., 
Mægler, AL Johanna Maria Paetzoldt. — Fætter 599. 15. — Hu- 
strus Søster gift Jens Fred. Vilh. Edsberg t. Lindelse, f ia /4 67. — O. 

15. 2 /i2 1884. Hans Anton Hansen, f. a8 /s40 i Hatting, F 
Rasm. H. Skolelærer og Gaardejer, M. Ane Pedersen; en af Bi- 
skop Brammer foretagen Skolevisitats gav Anl. til, at han blev 
bestemt t. Studeringerne; dim. fra Hors. 61; stud. Filologi i l 1 /* 
Aar; Kand. * 4 As 68 h 1 (*1— 1); p. Kapl. Bødstrup •/■ 69; ord. «/»: 
Tranekjær-T. "/io 70; Sgpr. Ørum-V.-V. */ 5 76; — gift w /» 70 m. 
Margrethe Jensine Mathiassen, f. * 7 /4 46 i Horsens, F. Jens M. 
Kbmd. Raadmand, M. Ane Marie Secher. — Hustrus Søster gift 
1126. 13. 

89. Blidstrup. 

Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Sjællande Stift. 

16. "/» 1854. Conrad Sophus Nyegaard, f. *°/io 15 i Frede- 
rikskilde v. Sorø, F. Jstrd. Pet. Nic. N. Landvæsenskomm., Trans- 
latør, M. Cathr. Elisab. Ross. Stud. Sorø 33; Kand. * 7 /4 38 h, tog 
atter Ex. M /io 38 *1 (*1— 1); Kat. Skive "/^ 46, ord. * 6 / 8 ; entl. a /i*80, 
t 17 /i 82 ; — gift V« 46 m. Caroline Margrethe Schiødte, f. **h 18 
i Kbh., F Laur. S. Oberstløjtn. i borg. Artill., Urtekræmmer, M. 
Lov. Didr. Bech (Dt. af Mag. Provst Jens B. t. Vallekilde-H., f 
16 /io 06). — Søn 1176. 19, Datter gift 658. 18. — Hustrus Brødre 
19. 21 og 230. 16. — Blandt hans Forfædre er Biskop Jersin i Ribe. 

17. "/i 1881. Peder Thomsen, f. 15 /i 2 45 i Hvilsted, ^.Tho- 
mas Pedersen Boelsmand, M. Mariane Nielsdatter, arbejdede som 
Bondekarl til han var 20 Aar gi. Stud. pr. 70; Kand. "/« 75 h 1 
(1-*1); p. Kapl. her 7 /* 76, ord. "/s; — gift 14 /4 71 m. Christine 
Andrea Brynildsen, f. 19 /s 48 i Bergen, F John B. Skræderm., M. 
Kristine Andrea Moe. 

90. Bloustrød og Lillerød. 

Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift. 

15. 16 /n 1868. Carl Peter Brasen, f. 30 / 10 16 i Karrebæk, 64 90—92. 

F Ole B. t. Vejby-T., f * 9 A*29, M - Ane Marie Korn (Dt. af Provst 

Joh. Georg K. t. Vallensved, f 9 A*41). Stud. pr. 37; Kand. 28 /io44 

h (1—1) ; Lærer i Kbh. ; Sgpr. Treja (Slesv.) 7 /i 63, ord. i Flensb. 

8 /4 63; Vonsbæk * 5 /* 62; fordreven af Tyskerne 8 /s 64; entl. 28 /io; 

Provst f. Lynge-Kronb. H. 17 /e 79; — 1) gift 81 / ft 48 m. Emma Gyri- 

tha Sørensen, f. 18 /7 16 i Kbh., f */* 61 » &- Kclrd. og Kæmner, tidl. 

Vinhandler Knud S., M. Cecilie Elisab. Kaldre. — 2) gift */s 53 m. 

lste Hustrus Søsterdt. Vilhelmine Elisabeth Garlieb, f. 10 / 8 24iKbh., 

F. Kfrrd. Peter Joh. G. Dep.-Direkt. i Udenrigsmin. og Kolonial- 

direkt., M. Math. Elisab. Sørensen. — Broder 857. 14 ; Fætter 

376. 16. 

♦ 

91. Blære og Ejdrup. 

Aars Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

20. l8 /io 1865. Christian Mathiesen Weylandt ( l % 74 Vef- 
linge, se der). 

21. */» 1874. Otto Fredertk Paludan ( w /i 77 Torslev-S., se 
Gunderup-N.). 

22. M /» 1877. Frederik Olfert Jungersen ( 7 /« 81 Vig-A., 
se der). 

23. 15 /s 1881. Frederik Christian Broberg, f. 21 A 52 * Nykb. 
p. S., F Fred. B. Kbmd. (|62), M. Inger Marie Brønniche (gift 
2) Skibsfører Jul. Broberg). Stud. Brgdsk. Krhavn. 71; Kand. *°/i 
77 h l (1-1); p. Kapl. Haudrup-S. 9 /io78, ord. w /io. — Ugift. 

92. Boddum og Ydby. 

Refa Herred, Thisted Ant, Aalborg Stift. 

16. 8 /* 1853. Hans Christian Cramer, f. 9 /i 03 i Ørum, 
Fjends H., F. Hans Chr. C. t. Jyllinge-G., f 18 /* 36 (Søn af Udg. 
af den bekjendte Regnebog), M. Karen Marie Jansen (Dt. af Biskop 
Jansen i Aalborg). Stud. Aalb. 20; Kand. 19 /io26 h (h— h); Sgpr. 
Mandø 4 /n 29, ord. ai /i 30; N. Omine-B. ls /s 34; Solbjerg-S. »/• 44; 
entl. 10 /i*73, f ^84; — gift 8 /i 30 m. Erikke Bolette Maja Elisa 
Frederikke Jacobsen, f. i Stiftsbjergby l5 /s07, Dt. af Christ. Fred. 
J. t. Stiftsbjergby-M., f 7*33 og Margr. Amalie Gier. — Brødre 
849. 14, 902. 14 og Fred. C. Kateket i Rødby, f 19 M6; Søstersøn 
267.22; — Hustrus Søstre gift 238.14, 835. 14; Søstersøn 216. 12. 

17. 17 /s 1874. Anders Lassen Lundbye, f. 10 /* 32 paa N. 
Raunstrup, Dronningl. H., F. Jens Mogensen L. Hovedgaardsejer, 
Landmaaler, Af. Ane Møldrup (Dt. af Jens M. t. Brabrand-Kasted, 
f 7ul0). Stud. Aalb. 62; Kand. "1*69 h 1 (*1-1); Skolelærer i 92—94. 65 

Evetofte (Melby S.). i9 /n 69; Sgpr. Hvidbjerg-Ø.-L. »/4 71, ord. 8 /s; 
har skr. enkelte Præd. t. Indre Missionstid. ; — gift i Ballerup 
,4 /it 59 m. Maren Kirstine Jensen, f. i Pederstrup 13 /n 39, F. Jens 
Hansen Gaardejer, Af. Ane Olsdatter. 

93. Boeslunde. 

Slagelse Herred, Serø Ant, Sjællands Stift. 

16. w /n 1861. Hans Christian Ingerslev, f. 16 /n 1798, Søn af 
Jac. Abel I. t. Saxild-N., f "/• 21 og Vita Bering (Dt. af Peder B. 
t. Gylling, f "/t 1789). Stud. Aarh. 18; Kand. 18 /i 24 1 (1—1)? 
Sgpr. Vrendsted-T. 18 / 8 34, ord. "/ M ; entl. 8 /u 73; — gift 17 /n 39 
m. Vilhelmine Sophie Diederikke Barfred, f. *°/» 17 p. Barfredshøj, 
Rerslev S., F. Generalkrkomm. Jens Laur. B. Toldinsp. i Aalborg, 
tidl. Kaptløjtn. i Flaaden, Af. Marie Margr. Didriksen; — Broder 
Provst Ped. Laur. Bering I. t. Magleby p. M. (entl. 10 /n 59, f M /ti 
73); Brodersønner 74. 17 og 583.20; — Hustrus Søster gift 833. 16. 

17. 3 /i 1874. Jonas Christian Richter, f. 18 /i» 18 i Vinde- 
kilde, Faarevejle S., F. Etsrd. Einar R. kgl. Godsinsp. v. Domai- 
nerne i Sjæll., Fyen og Loll.-Falster, Af. Helene Fred. Birch. Stud. 
Slag. 38; Kand. 4 /i 44 1 (h— h); opholdt sig i Italien, Frankr. og 
Engl. ; Kat. Lemvig •/» 52, ord. 4 /s ; res. Kapl. Slag. St. Mikkels K. 
og Sgpr. Hejninge lfl /i*62; har udg. Hebræerbr. og enkelte Blad- 
artikler; — gift *°/ 7 62 m. Nielsine Stephanie Faaborg, f. 6 / 8 24, Dt. 
af Dankvart F. t. Dalum-S., f * 7 A» 44 og Lov. Dor. Sivertsen. — Søn 
Dankv. Faaborg R., p. Kapl. ; Fætter norsk Statsminister Ole Rich- 
ter. — Hustrus Broder 33. 18. 

94. Bogense og Skovby. 

Skovby Herred, Odenee Ant, Fyeiie Stift 

19. «/n 1864. Hans Christian Lassen, f. »/' 08 i Felsted, 
Slesv., F. Hans Hansen L. Farver, Af. Dorth. Hansen. Stud. pr. 
31; Kand. 9 /i 36 *1 (h-1); res. Kapl. Nykb.-L.-E. "/i*42, ord. '/*43; 
Sgpr. Adelby, Flensborg Provsti 4 /n60; R* 6 /io62; fordreven af 
Tyskerne ,4 /8 64, entl. "/">s.A. f * 8 /*72; — gift f /i 44 m. Nielsine 
Andrea Elisabeth Poulsen, f. 10 /io 26 i Nykb. p. M., F. Niels Kjeld- 
gaard P. Kbmd., Hospitalsforst., Af. Mette Marie Vestergaard. 

20. •/» 1873. Carl Jacob Henrik Fog, l. 4 /s 23 i Stege 

(Daabsatt. angiver fejlagtig */•) 5 F- Laur - F - P ens - Ka Pt- ^ Prins 
Chr. Fred. Reg., senere Stadsvejermester i Kbh., Af. Christ. Bothilde 
Birg. Munthe af Morgenstjerne. Stud. Mtrpsk. 41; Kand. 10 /t 46 1 
(1-1); opholdt sig i 47 som Huslærer hos Grev Danneskjold-Samsø 

5 66 94-96. 

6 Maaneder i England; Alumn. p. Borchs Eoll. 49; Lærer v. Sø- 
etatens Drengesk. "/126O, Overlærer smst. 24 /«53; Sgpr. Mejrup og 
Førstelærer v. Holstebro Skole * 8 /» 65, ord. 28 /i 66 (sammen med 
hans senere Svigerfader) ; still, sig 6 /s 64 i Holstebro t. Valg t. Rigs- 
raadets Folketing; Sgpr. Æbeltoft-D. 12 /s64; Provst f. Lunde, Skam 
og Skovby H. */» 83 ; har ofte skr. i Blade og Tidsskr. om Kirke- 
og Skolesager; ladet en Del Præd. og Taler trykke, under Mrk. 607 
skr. En Præst af den gamle Skole. 78 ; En Juleferie paa Landet og 
Plejeforældrene, 80; desuden adsk. Sange; — 1) gift i Slotskirken 
28 / 9 51 m. Marie Cathrine Drejer, f. * 7 / 6 32 iKbh., f 10 /s 64, F.Prot 
Dr. med., Hofmedikus Joch. Lund D. (Søn af Provst Fred. Chr. D. 
t. Kragerø, f "/• 28), Af. Henr. ConradineLøffler; — 2) gift iNaur 
,7 /s 66 m. Petrine Bolette Groth, Dt. af 394. 21, f. "/s 39 Kbh. — 
Broder Biskop Fog, Slægt se der. 

95. Kateket i Bogense. 

8. u h 1866. Niels Adolf Villiam Enkebølle ("/12 73 Tok- 
sværd, se Tanderup). 

(Ifølge kgl. Res. af * & / € 1874 ubesat til V? 77, nedlagt v. kgl. 
Res. af **/7 1878). 

96. Bogø. 

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

22. V» 1857 - Hans Andreas Wiborg, f. i Rønne ai /i 07, /. 
Jstrd. Jac. W., Overretsass. i Viborg, senere Byfgd. i Faaborg, .AI 
Cathr. Guldberg. Stud. Od. 26; Kand. **/< 35 h (h— h); p. Kapl. 
Bjerreby l8 /a37, ord. l9 /s; Hjælpepr. Horne; Sgpr. Kvong-L. * 4 /« 
46; entl. 19 /i* 73; bor i Vrdbg.; — gift »/« 46 m. Elisabeth Bolette 
Friis, f. 7 /t 10 Vib., f "/i 79, F. Jstrd. Carsten F. Overretsass. (Søn af 
Fred. F. t. Herrested, f 7» 07), M. Fred. Høst. — Broder 874. 22. 

23. »V« 1874. Laurits Gregorius Pasbjerg ("74 80 Torkild- 
strup-L., se der). 

24. 19 /7 1880. Hans Leon Wladimir Harald Biering, Søn 
af 935. 13, f. 26 A;46 i Langaa. Stud. Od. 65; Kand. u k 72 h 1 
(1*— 1); Lærer v. Nyborg Borgersk. **h s. A.; Sgpr. Tyregod- V. 
**/* 77, ord. »«/ n ; — 1) gift */ n 73 m. Anna Christine Søtoft, f. 15 /«. 50, 
t 5 /io76, Dt. af Chr. S. t. Norup, f l0/ * 54 og Vilh. Marie Lutken.— 
2) gift 22 /r, 78 m. Frederikke Lucie Thomasine Laurentze Koch, Dt. 
af 395. 13, f. «/e 44 i Skjærbæk, f "A 81 ; — 3) gift «»/» 83 m. Meta 
Margrethe Frederikke Jenny Boas, f. *Vu 62 p. Baadsgaard, Højslev 
S., Dt. af Propr. Vilh. B. og Ane Bodil jespersen, Plejedt. afKbmd. 
Ole Christopher Boas i Stubbekbg. 97—100. 67 

97. Borbjerg. 

Hjem Herred*), Ringkjøblng Amt, Ribe Stift. 
(Præsten bor i Borbjergholmgaard). 

18. 18 /6 1867. Carl Herman Gustav Alexis Kuhlmann, f. i 
Kjøge 14 /n 19, K Joh. Ant. Braém K. Prok. og Toldkasserer, Af. 
Caroline Helene Jacobsen. Stud. Rosk. 39; Kand. 12 /i 47 h 1 (1 — 1); 
p. Kapl. Sevel 9 /*48, ord. 18 /6; Hjælpepr. Grimstrup-Aarre 55; 
Sgpr. Nordby p. Fanø 19 /i*58; — gift 17 / 8 63 m. Elisabeth Kirstine 
Bøtcher, f. i Kobberup Y« 18, Di af Hans Jac. B. t. Sevel og Jo- 
sine Marie Thomasine Kuhlmann. — Oldefader Mag. Joh. Anjt. K. 
t. Rise-Marstal, f. V9 1697. — Hustrus Broder 828. 13. 

98. Bording. 

HanmeruH Herred, Ringkjøblng Amt. Ribe Stift. 

18. 10 /i* 1868. Peter Emil Blume (*/s 76 Vistofte, se Bøv- 
ling-F.). 

19. 17 /t 1876. Hans Christian Møller ( 18 /a 80 Holstebro-M., 
se der). 

20. ,9 /s 1880. Holger Brøndsted ("/* 84 Grundfør-S., 
se der). 

21. f /7 1884. Andreas Jørgensen, f. 8, /8 56 i Jolderup, Bjol- 
derup S., Slesvig, F. Kresten J. Gaardejer (blind fra sit 6te Aar, 
har aldrig set Hustru og sine 7 Børn), Af. Ellen Iversen; udvan- 
drede t. Danm. "/s 72. Stud. pr. 77; Kand. «/t 83 h*(h— h); ord. 
i Viborg "/g 84; — gift 9 /» 83 m. Karen Jensen, f. »7io62. — O. 

99. Sønder og Nørre Bork. 

Nørre Horne Herred, Rlngkjøbing Amt, Ribe Stift. 

14. u l% 1850. Ernst Frederik Jørgensen, f. 24 /i* 13 > Søn af 
Jørg. J. t. Hjarup-V., f *°/u 36 og Cecilie Gathr. Worch. Stud. 
Kold. 31; Kand. ,7 /i 39 l(h-l); Huslærer; ord. "/• 50. — Ugift. - 
Brødre 843. 15 og 1129. 17. — Prgd. brændte (ved Lynild) «*"/ 5 84. 

100. Borre. 

Møens Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift. 

21. 10 /2 1866. Christian Siemsen Jacobsen, f. 8 / B 08 i Kbh., 
F. Jstrd. Jac. Chr. J. Overlæge v. 6. Dragonreg., Af. Magd. Elisab. l ) Ved kgl. Res. af 16. Novbr. 1881 er Pastoratet i Henseende til Va- 
kancetj enestens Udførelse henl. til Ginding Herred. 

5* 68 100—107. 

Siemssen. Stud. pr. 27; Kand. 14 /t33 1 (h— h); p. Kapl. Lumby 
30 /io 35, ord. a /i 2 ; Sgpr. Harboøre-E. 6 /, 38; Mov 16 /9 48; entl. 9 /u81, 
f u /i*82; udg. en Præd., se Er.\ — gift 81 /s 38 m. sit Søskende- 
barn Dorthea Margrethe Jacobsen, f. i Kbh. l3 / 8 08, f n A« 79 i -^ 
Henr. Ludv. J. Urtekræm., siden Vognmand, Af. Karen Sophie Ras- 
mussen. — Søster gift m. hans Hustrus Broder 792. 21. 

22. 12 /i 1882. Macdonald Vissing Øllgaard, f. 26 /s 43 paa 
Tanderup, Sneibjerg S., F Balthasar Krarup 0. Prok. Gaardejer 
(Søn af Hans 0. t. Møborg-N., f I8 /u 56), Af. Christine Laurette 
Begtrup Krarup (Dt. af Hans Chr. Matth. K. t. Vejle-H., f * 9 I* 34 )- 
Stud. Mtrpsk. 60; Kand. »»/« 66 1 (1—1); p. Kapl. Føvling-H. 12 /»68, 
ord. 18 /io; Sgpr. Gimsing 80 /9 75; — gift 8 /« 71 m. sit Søskendebarn 
Magdalene Krarup, Dt. af 239. 16, f. 18 /4 51 i Bækbølling. 101. Borris og Faster. 

Bølling Herred, Rlngkjøblng Amt, Ribe Stift 

10. 2 / 6 1819. Claus Nicolai Vilstrup* f. 25 /i 1784 i Viborg, 
F. Andr. V. Organist v. Graabrødre (Nørre Sogns) K., M. Karen 
Nielsdatter. Stud. Vibg. 1800; Kand. 14 /io 05 1 (1—1); Andenlærer 
v. Borris Sem. 23 /5 06 ; Sgpr. Vorbasse-H. 1 ji 15, ord. 81 /e ; Medfor- 
stander og Andenlærer v. Seminariet samtidig med sin Udn. til 
Præst her; Forst, og Førstelærer 25 /* 21 indtil Semin. Ophævelse 
* 9 / 9 26; Konsistorialraad 18 / 9 46; R* 21 /s65; f lf /« 71 * se Er. — 
gift "/s 09 m. Christence Sophie Dorthea Krarup, f. 8 /t 1791, f 8, A° 
54, Dt. af Formanden her, Amtsprovst Chr. Joh. Lodberg K., (entl. 
2 / 6 19, f 3 /io 20) og Christine Fabricius. — Sønner 73. 16, 83. 19 ; 
Døtre gift Hans Herm. Selchier t. Balslev-E., f *A° 63 og Gomme 
Fred. Brandt t. Storring-S.-G., f V« 68; Dattersøn 1116. 16, Datter- 
datter gift 34. 19. — Kstrd. Vilstrup blev efterfulgt i Embedet af 
sin Søn: 

11. 80 /i 1872. Henrik Stampe Vilstrup, f. 10 /io 35. Stud. 
Kold. 53; Kand. 25 /i 69 h 1 (*1— *1); p. Kapl. her */ 8 61; ord. i Bor- 
ris Kirke 13 /s ; Provst for N. Horne, Bølling og Hind H. 27 /s> 75 ; 
har skr. nogle Bidrag t. det slesv. Blad „ Elias*; — gift 2 /2 72 rn. 
Johanne Frederikke Bruhn, f. 2 /*44 paa Rybjerg, Velling S., F 
Thorn. B. Propr., Af. Mette Marie Conr. Schønau. — Søskendebarn 
gift 120. 20. — Hustrus Søster gift 752. 17. 102—103. 69 

102. Borum og Lyngby. 

Framlev Herred, Aarhus Amt og Stift. 

22. "/» 1850. Peter Hørning, f. M /u 08, Søn af Rasm. H. 
L Sevel, f 7u 31 og Marie Soph. Mehl (Dt. af Henr. M. t. Rød- 
ding-K., f 9 /s 1784). Stud. Åalb. 28; Kand. 14 /i 34 h, tog atter 
Exam. 10 /7 34 h* og "/4 36 1 (1-h); Sgpr. Aulum-H. *% 42, ord. 
,0 /n; t "/108O; — gift "/s 44 m. Elisabeth Mauritzen, f. 19 /«21 
i Kbh., K Kclrd. Hans Chr. M. Kæmner, M. Lov. Cathr. Brandt. 
- Broder 607. 18; Søster gift 942. 11. 

23. "/i 1881. Jens Severin Jensen, f. *•/■ 38 i Aarhus, F. 
Jens J. Glarmester, M. Marie Cathr. Bjergager. Stud. Aarhus 58; 
Kand. *% 65 1 (1— *I) ; Lærer v. Aarh. Almuesk. 66 ; p. Kapl. Odden 
3 /i68; ord. 18 /i»; Sejerø 50 /s69; Sgpr. Gjesing-N. 17 / 7 75; — gift 
1J /« 68 m. Laura Marie Antonie Kuster, f. V* 38 l Aarh., F. Joh. 
Vilh. K. Slagterm., Af. Joh. Christine Jensen. 

103. Borup. 

Støvring * Herred, Raiders Amt, Aarhus Stift 

15. 14 /n 1866. Laurits Regner Tuxen, f. 18 /s 10 i Varde, 
F Kommandørkapt. Nic. Henr. T., Af. Anne Kirst. Fogtmann (Dat- 
terdt af Biskop H. A. Brorson). Stud. Mtrpsk. 30 ; Kand. % 37 
h (1— *1) ; Lærer v. Frederiks tyske Sk. p. Krhavn., præd. paa Valg 
til det danske Præsteemb. i Flensborg 40; Lærer v. Nik. Kirkesk. 
i Kbh. 42; Ka.. Stubbekjøbing 9 /»45, ord. l6 U; Sgpr. Tumby og 
Strukstrup, Gottorp Provsti, 29 /u 50; valgt t. 5te gejstlige Valgdi- 
strikts Suppleant v. Slesv. Stænderfors. "/u 60; afsat af de tyske 
Civilkomm. n /s64; en ti. af den danske Reg. S8 /io s. A.; entl. fra 
Borup 5 /n 69, f V* 75, se iøvr. £r. ; — gift 5 /» 45 m. Augusta 
Charlotte Gerhardine Andrea Høst, f. "/n 13 i Flensborg, f *A<> 82, 
F. Dr. med. Marc. Gerh. H., Af. Anna Cathr. Lund. — Hører til 
en gammel Præsteslægt, Søren T. blev 25 /s 1661 Præst i Asminde- 
rød; Fættere 170. 17 og 182. 18. 

16. "A W0. Hans Laurits Lund ( 19 /4 82 Voldum-R., 
se der). 

17. M /s 1882. Christian Carl Jens Stockholm, f. * 6 /i 28 i Aalb., 
Søn af Stiftspr. Jens S. fung. Biskop i Aalb., f *Vi 33 og Anne Svend- 
sen. Stud. Vibg. 48; Kand. "/s 54 og "/« 55 h* (l—h); p. Kapl. 
Vorning-K.-H. 8 /» 57; ord. "/»; Gunderup-N. 10 /j 66; Sgpr. Ulstrup-G. 
M /i 71; Provst f. Aars og Gislum H. 27 /s 78; — gift i Gjerding "/io 
71 m. Termine Nicoline Kirstine Windfeld, f. 16 /i 42 i Ulstrup, Dt. 70 103—104. 

af Kstrd. Term. Nic. W. t. Skibsted-L., f */• 67 og Kirst. Aabye. — 
Brødre 284. 15 og 698. 16; — Hustrus Broder 579. 2ø. 

104. Borup og Kimmerslev. + 

Raaaø Herrad, Kjabeabavns Aat, Sjællaada Stift. 

19. "/< 1867. Theodor Smidt Oxholm, f. 10 / 6 20 p. St. Croix, 
Søn af Jørg. Nic. O. t. Jyllinge-G., f "/* *9 og Soph. Christine 
Smidt. Stud. Rosk. 39; Kand. S0 /4 46 h (1— egr.); Præst ved Dom- 
huskapellet 26 /n 55, ord. 18 /i 56; ved Vridsløselille Straffeanstalt 
"UB1, f 8 /io69; — gift li fs 50 m. Claudia Olivia Petrea Monrath, 
f. ,s /s 17 i Kbh., F Jstrd. Pet. Holm M. Kontorchef i Magistraten, 
AI. Agathe Joh. Schouboe; — Søster gift 181.17. 

20. "/i 1870. Heinrich Ferdinand Binzer, f. "/u 13 i Baste- 
mose, Stoense S., F. Heinr. Ferdinand B., Kapt., Maleværkskontr. 
i Kbh., Af. Anna Margr. Henr. Rohder. Stud. pr. 32 ; Kand. */» 38 
h. tog atter Exam. ,9 /io s. A. 1 (1—1) ; Andenlærer v. Jellinge Sem. 
tl /io41; Sgpr. Alminde og res. Kapl. i Kolding *°/7 49, ord. fl /»; 
fra Slutn. af 50 tillige Lærer i Relig. i Kold. Latinsk. ; Folkethings- 
mand for Vejle Amts 2den Kreds (Kold.) 4 / 8 52 og w /i 53 indtil 
Rigsdagens Opløsn. 19 /a s. A. ; Sgpr. Skanderborg-S.-S. 8 /i 67, f "/• 
81, se Er.; — 1) gift V« 50 m. Anne Pauline Hansen, f. u /isl8 i 
Hjulbygaard v. Nyborg, f M A° 52, F Jørg. H. Kmrrd., Ejer af 
Bøgelund, Jelling S., M. Maren Møller; — 2) gift */s 54 m. Valborg* 
Christine Henriette Cathrine Schwendsen, f. Vs 24 i Kold., F. Chr. 
Lud. S. Prok., M. Laura Joh. Dort. Westengaard. — Broder. 1061. 15. 

21. */s 1881. Christian Emil Brunnemarm, f. * 9 /4 33 i Kbh., 
F. Kmrd. Theod. B. Toldforv. i Nysted, tidl. Prløjtn. i Jyske Jæ- 
gerkorps, M. Math. Henr. Antonie Rosted. Stud. pr. 51; Kand. 
«'/e 57 1 (1-1*); Alumn. p. Borchs Koll. 57—59; Lærer i Relig. og 
Musik; erh. "Ao 58 Univ. Guldmed. for Besvarelsen af den theol. 
Prisopgave; oppebar det Smithske Stip. i 2 Aar; theol. Manuduk- 
tør; Notarius v. d. theol. Fakult. 61-67; foretog m. off. Underst, 
en vidensk. Rejse i et Aar 63—64 til Tyskland, Frankrig, Svejts 
og Italien, besøgte især Univ. i Hejdelberg, Genf og Basel; deltog 
i 66 i Konkurrencen om den theol. Docentpost i Ethik v. Univ.; 
Timelærer v. Mtrpsk. V* 67 ; kst. Adj. l0 /e s. A., kgl. Udn. u h 68 ; 
Sgpr. Enderslev- V. **/i 73, ord. i Maribo 8 /">; har skr. „Genferkirken 
før og nu - i Ugeblad f. d. danske Folkekirke, 66; — gift */« 65 m. 
Sophie Marie Frederikke Dahlerup, Dt. af 1049. 15, f. V» 40 i 0. 
Ulslev. — Om Slægten Brunnemann, der stammer fra Holsten, 
Hinr. B. Borger i Itzehoe, f 1674, findes Stamtavle i Hamborg i 104 - 107. 71 

„Stadt Årchiv." — Moster gift m. Laur. Peter Winding Grimer, 
Andenpræst v. Rosk. Domk., entl. w /i« 65, f **/« 69. 

105. Brabrand og Kasted. 

Hasle Herred, Aarhas Ant og Stift. 

12. Vii 1863. Peder Thomsen ansat som Past. vie. af Bi- 
skoppen. 

(Nedlagt ved kgl. Reskr. af 12te Maj 1873, da der fandt en 
Om annekter in g Sted. Kasted blev Anneks til Tilst, der havde 
været annekteret til Aarslev). 

106. Brabrand og Aarslev. 

Hasle Herred, Aarhus Amt og Stift. 
1. ,2 /5 1873. Peder Thomsen, f. *7 S 33 p. Skaarupgaard, 
V. Vandet S., F. Thomas Jespersen, Gaardmand, AL Inger Christens- 
datter Nordentoft. Stud. Aalb. 62; Kand. *°A 59 1 (1-h); p. Kapl. 
Ormslev-K. * 8 /* s. A., ord. 9 *k i Viborg; entl. 30 /u 60; Hjælpepræst 
Brabrand-K. 7*61; Past. vie. smst. Vn63; — gift i Dover M / 4 64 
m. Vincentia Christiane Michelsen, Dt. af 164. 15, f. 19 /i 39 i Faa- 
borg. 

107. Brahetrolleborg og Krarup, -s- 

Salfing Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 
(Præsten bor i Haagerup). 

14. u !% 1855. Frederik Vilhelm Bagger, f. */i 05 i Slagelse 
F. Etatsrd. Rasmus Langeland B. Politimester, senere Borgmester i 
Kbh., AL Frederikke Gjersing. Stud. Mtrpsk. 24; Kand. M / 4 29 1 
(1—1); Lærer v. Søetatens Drengesk. 30; Overlærer smst. 32; Sgpr. 
Tanderup 3 /io34, ord. »/i 35; Vissenbjerg 10 /*47; entl. Va 77, f 
10 /s 84; - 1) gift 18 /» 35 m. Soph. Charl. Birch, f. i Vesterborg "/s 
07, f 18 /n 43, Dt. af Provst Dav. Seid. B. t. Storehedinge, f 26 /e 54 
AL Nic. Charl. Quistgaard ; — 2) gift i Egense ^ji 46 m. Mariane 
Lovise Elisabeth Tofte, f. «/io 08 i Ribe, f n /s 48, F. Kmrrd. Peter 
T. Toldforv., AL Mariane Køppen; — 3) gift i Odense St. Knuds 
K. */i 56 m. Eleonore Elisabeth Johanne Sophie Nyegaard, f. 18 /* 18 
i Næsborg, F. Gottlieb N. Prgd. Forp., AL. Ingeb. Marie Engelstoft gift 
1) Hans Jørg. Naschou, res. Kapl. t. Middelfart-K., f 18 /s »7, gift 2) 
Niels Lassen Thorning t. Næsb.-S.-O., f 15 /i» 13). — Søn 862.22: 
Datter gift 186.20; Søskendebørn 374.11 og Niels Oschatz Rutzou 72 107—109. 

I 

t. Linaa-Dallerup, f *°h ^1. — 1ste Hustrus Søstre gift 54. 16 og 
1039. 14 ; 3die Hustrus Halvbroder Biskop Engelstoft 

15. n U 1877. Marcus Thomas Weldike, f. 19 / 8 26 i Faaborg, 
Søn af Peder Rosenstand W. t. Taarnby, f "/* 60 og Dort Ellsab. 
Holst (Dt. af Prof. Christen Møller H. t. Randers St. Mortens K., 
f 7 /s 03). Stud. Brgdsk. Kbh. 43 ; stud. orient. Filologi og erholdt 
i 45 Accessit f. Univ. Prisopgave. »Ved en Sammenligning mellem 
Koranen og Evangelierne, saavel de kanoniske som de apokryfiske, 
at udvikle det Begreb, som Muhamed havde dannet sig om den 
kristelige Religion, og Beskaffenheden af de Kilder, hvoraf han 
havde øst sit Kjendskab til Jesu Liv"; Kand. 80 /i49 1 (1*— 1); s. A. 
Soldat v. 1. lette Inf.-Batajllons 5. Komp.; Skolelærer og Kirke- 
sanger i Taarnby so / 8 50; Sgpr. Skivum-G. M /4 6l; ord. i Kbh. **/* 
61; Provst f. Aars og Gislum H. **/* 71; Sgpr. Tersløse-S. 18 /t76, 
erh. l6 /s Till. t. at betragtes som ikke kaldet; Provst f. Salling H. 
u j% 80 ; se Er. ; — gift 16 /s 54 m. sit Søskendebarn Martha Tho- 
melly Holst, f. 18 /» 32 i Majbølle, Dt. af Konstrd. Christen Møller-H. 
t. Magleby-H., f "/• 62 og Elisa Maria Borch. - Broder 586. 18 
gift m. hans Hustrus Søster; Hustrus Broder 587.14, Søster gift 
752. 18. 

108. Brande. 

Nøl-vangs Herred, Vejle A«t, Ribe Stift. 

17. ,4 /ti 1866. Peter Christian Olesen, f. i St. Brøndum 
% 24, F. Ole Jensen Gaardmand, Sognefgd., M. Maren Pedersdatter. 
Stud. Aalborg 44; Kand. 17 /e 53 1 (1—1); p. Kapl. Humble s /i 57, 
ord. 8 / 4 ; Todbjerg-M. f8 /i 64. f 15 /t 75; — gift i Snøde */* 66 m. 
Marie Kirstine Hansen, f. paa Stensgaard 9 /i 37, R Niels H. Forp., 
M. Ane Sophie Petersen. 

18. ,0 / 9 1875. Jørgen Andersen ( 10 /* 79 Tved i Fyn, se der), 

19. is /n 1879. Uffe Birkedal (* 6 /n 84 St. Catharinæ K. i 
Ribe, se der). 

109. Bredsten og til "/« 1872 Skibet. 

Tørrild Herred, Vejle A«t, Ribe Stift. 
(Præsten bor i Balle). 

14. "/i 1866. Andreas Teilmann, f. "/s 12 i Jydstrup, Søn 
af Kstrd. Joh. Chr. T. t. Tostrup-U., f 21 A«66 og Mette Margr. 
Teilmann (Dt. af Hans T. t. Tølløse-Aa, f ,8 A 22). Stud. Rosk. 31; 
Kand. 8l /io 37 h (1—1); kst. Lærer v. Døvstummeinstitutet 38; uord. 109—110 73 

Medhjælper hos sin Fader 39 — 46; Lærer v. Borger- og Realsk. i 
Holb. l l*4b; p. Kapl. p. eget An- og Tilsvar Ondløse-S. 19 /s s. A., 
ord. **/»; Past. vie. Ulsø-Braaby 3 /» — 2 /**7; Hjælpepr. Terslev-Ø. 
io l%— 6 /7 s. A.;. p. Kapl. p. eget An- og Tilsvar Stillinge 25 /n 47— 
M /i49; Hjælpepr. Ormslev-K. 10 /io— 9 /i2 s. A.; Tølløse-Aa 18 /s— 
7*50; Førslev-S. 5 /*o 50— */a 51 ; Sgpr. S. Felding-A. 18 /» s. A., 
t 10 /» 69. Hans væsentligst personalhist. Forfvirksomhed anføres 
hos Er. ; — gift *% 52 m. Anna Marie Lovise Jensen, f. 6 / 10 31 i 
Svendborg, (2. gift i Frdberg K. */s 77 m. Chr. Lund, Kontorchef 
v. Orlogsværftets Lønningskont.), Dt. af Hans J. t. Brande, f f9 l* 65 
og Anne Marie Nielsen. 

15. */r 1869. Hans Sørensen ( 4 /b 77 Aarhus Domk., se der). 

16. 19 /io 1877. Georg Ernst Becker, f. ,7 /4 33 i Lysabild, 
Als, F. Jac. B. Degn, M. Charl. Jul. Roos. Seminarist fraJonstrup 
53, 1ste Kar.; Lærer ved Kbhs. Kommunesk. s. A.; Stud. pr. 56; 
Kand. *°/i 62 h 1 (h 1 — h 2 , aflagde de prakt. Prøver i Flensborg); 
Adjunctus minist. St. og Lille Solt i Angel 14 /*62— 1 »/ 6 63, ord. 
Flensborg V5 62, i Oxevad og Jarls, Haderslev Provsti x l% 63 ; for- 
dreven af Tyskerne Novbr. 64; Sømandspræst i Hull fra ,5 /i» s. A.; 
Kat. Æbeltoft */i68; Sgpr. Nørup-R. *% 74; Provst for Nørvang 
og Tørrild H. ,6 /u 77; har medd. nogle Bidr. t. fl. geograf. Tids- 
skrifter; — gift zo li 69 ra. Jakobine Sophie Mathilde Nielsen, f. % 
41 i Æbeltoft, F, Niels Andr. N. Kbmd., M. Math. Sophie Møldrup. 
— Broder Ernst B. t. Aller i Nordslesvig. 

110. Bredstrup. 

Elbo Herred, Vejle A«t, Ribe Stift. 
20. 9 /$ 1860. Frederik Siegfred Friis, f. "/* 13 i Assels, 
Søn af Kstrd. Ped. F. t. Østbirk-Y., f 28 /a 36 og Charl. Amal. Bag- 
ger. Stud. Aarh. 33; Kand. 8 / 7 39 h(h— h); „Institutbestyr. Hobro 
i 5 Aar; da indtraf det sørgelige Tilfælde, at han efter at skulle 
have været ansat som p. Kapl. i Simested, ved Sognepræst Niels 
Drejers uventede Død * 7 /» 44 blev udreven af hele sin Livsstilling 
og efter forgjæves at have søgt Ansætt. paa flere forskjell. Steder, 
uden at være saa heldig at opnaa nogen, nødsagedes til at kjøbe 
en lille Gaard i Lime, hvor han dog stedse under sin landlige 
Virks. øvede sig i at præd., ligesom han ogsaa daglig var beskjæf- 
tiget med Religionsundervisning;" p. Kapl. Voldum-R. 31 /is60, ord. 
V«; Sgpr. Hvornum-S. * 8 /9 54; skjænkede 71 et Orgel til den om- 
byggede Kirke i Bredstrup; entl. u /s 77, f 9 /» 79; — 1) gift 5 /i37 
m. Mette Johanne Faurschou, f. 16 /4 11 i Brendstrup, Tilst S., f 74 110—112. 

16 /i 68, F. Rasm. F. Stud., Gaardejer, M Joh. Cathr. Bagge; — 
2) gift s /2 69 in. Sophie Ludovica Dau, f. 10 /* 11 i Kbh., K Niels 
Ludv. D. Kapt. i Kongens Reg., M. Soph. Hermiche Platou. — 
Broder 50. 16. 

21. * 3 /i 1877. Albert Schack, f. */« 49 i Ring, Søn af Dr. 
fil. Marc. Andr. Tage S. t. Hersted-Ø.-V., f ™l* 62 og Hildeborg 
Maria Bruun. Stud. Brgdsk. Kbh. 66; Kand. "/e 72 1 (1*— 1); Læ- 
rer v. Rosk. Borger- og Realsk. */» 73; Kapl. p. 1. Raklev is /s 74; 
ord. Odense l7 /7; har medd. Præd. t. „Indre Missionstid.*; — gift 7 /« 
76 m. Louise Augusta Olivarius, Dt. af 5. 14, f. 17 /s 54 i Rosk. — O. 

111. Bregninge paa Taasinge. 

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift. 

13. * 4 / u 1865. Hans Johannes Gustav Bock^ f. sa /s 18 i 
Flensborg, F. Joach. Friedr. B. Kbmd., M. Soph. Caroline Vilh. 
Petermann. Stud. Mtrpsk. 38; Kand. 19 /i 43 1 (1— h); kst. Sgpr. 
Sterup (Flensb. Provsti) **/» 50, ord. 9 /*o; fast ans. 7 /ii s. A.; Es- 
kris, Flensb. Provsti 12 /i 52; afsat af de tyske Civilbehorde 81 /s 64, 
»weil Sie sich ausser Stande sehen innerlich bereit zur Durchfuhrung 
der Verordnung vorn 19steFebr. d. J. mitzuwirken"; entl. *^'io s. A., 
t 15 7i75; — gift i Kristianssand 2 /* 49 m. Eugenia Bernhardine 
Hansen, f. "/s 23 i Krsand, F. Jac. H. Kbmd., M. Marie Bloch. 

14. 17 /t 1875. Hans Christian Diderik Muller (»Vi 82 Led- 
øje-S., se der). 

15. f9 /s 1882. Conrad Rudolph Madsen, f. "/» 50 Hand- 
bjerg Hovgaard, F. Lars M. EJjer af Hovedgaarden Staarupgaard, 
Højslev S., M. Soph. Dorth. Jul. Froh. Stud. Vibg. 69; Kand. «»/i 

75 h 2 (1— *1); p. Kapl. Gamtofte 8 /i 77, ord. M /i; Sgpr. Turø 1A h 
79 ; — gift 8 */ 8 77 m - Jenny Andrea Kirstine Petersen, f. 14 /» 63 i 
Ran^grs, F. Jens Ring P. Sparekassedir. i Skive, M. Dorth. Chri- 
stiane Konnerup. 

112. Bregninge og Bjergsted. 

Skippinge Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift: 

20. *li 1865. Peter Frederik Julius Funder (*/s 80 Spjelle- 
rup-S., se der). 

21. m /t 1880. Edvard Mathias Richard Eller, f. 13 / 7 39 i 
Maribo, F. Jstrd. Math. Ghr. Siegfr. E. Amtsforv., Af. Pouline Birg. 
Løser. Stud. Hrlfh. 59; Kand. "/i 66 h 1 (*1— 1); Lærer v. Kbhvs. 
Kommunesk. Ve s. A.; Kat. Skive Vi o 69, ord. 12 /i 70; Sgpr.Nibe-V. 
11 /io75, f 2 /* 8 2; — gift i Frue K. * 9 /s 68 m. sit Søskendebarn Anna 112-114. 75 

Sophia Amalia Melchior, f. % 41 i Kbh., F Henr. Emil M. Skole- 
bestyr., Kclrd., Kand. fil., Af. Ludovica Aug. Løser. — Hustrus 
Søster gift 81. 20. 

22. 14 /4 1882. Gregers Gregersen, f. **/% 22 i Hessum, Skeby 
S. ? F Lars G. Lærer, AL Marie Poulsen. Stud. Od. 39; Lærer 
v. Sk. i Frelserens Arbh.; Kand. 19 /i 54 h 1 (1— h); Lærer i Aashøj, 
Herfølge S. 54, i Hasmark, Norup S. 19 A59; p. Kapl. Ugilt-T. %• 
59, ord. 18 / 7 ; Kåpl p. 1. smst. 89 /i 64; Sgpr. Øland »h x 68; Saltum- 
Il. M /*74; har skr. en Dansk Grammatik og medd. Digte t. L. P. 
Møllers Gæa, 47, se Er.; — gift i Saltum 80 /is 52 m. Anne Koefoed, 
f. Ve 27, Dt. af Andr. Agerbech K. t. Ingstrup-H.-A., f 9 /» 41 °S 
Karen Joh. Kruuse (Dt. af Provst Mandrup K. t. Højelse-L., f 14 /* 
46). — Hustrus Søskendebarn gift 170. 17. 

113. Bregninge og til '/« 1869 Søby. 

Ærø Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

(Emb. bestyredes fra u /i 64 af Knud Rasm. Edv. Sidenius). 

14. 9 /s 1869. Carl Edvard Klein, f. »Vi 20 i Stubbekbg., 
F Pet Helvig K. Dstrlæge, At. Fred. Mar. Nic. Canariis. Stud. 
Nykb. 39 ; Kand. "/é 45 h (1—1) ; p. Kapl. Aastrup 16 /i 46, ord. 14 /» ; 
Idestrup •/* 47 ; Ønslev-E. 39 /9 48, paa eget An- og Tilsvar 13 /s 52 ; 
Elmelunde "/s 53; Sgpr. Ærøeskjøbing 8 /i61; Provst f.Ærø 5 /u63; 
har skr. „Christ. Formaninger fra en Præst t. hans unge Søn", 77, 
se iøvr. Er.; — gift 4 k 53 m. Lovise Dorothea Hansen, f. */» 19 i 
Todbjerg, Dt. af Chr. Erh. H. t. Ønslev-E., f */» 63 og Anne Mar. 
Mørch. — Hustrus Brødre 168.20 og 1149.14, Søster gift 
1197. 13. 

114. Bringstrup og Sigersted. 

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift. 

17. 17 /n 1863. Johan Frederik Wedel, f. i Torup 3l /» 13, 
Søn af Provst Joh. Peter W. t. Helsinge- V.. f 23 /« 40 og Marie Cathrine 
Plum. Stud. Frdborg 31; Kand. 88 /4 37 og"/<38h (i_i) ; Skolebe- 
styrer i Hillerød 49; Sgpr. Aggersborg 13 /*53, ord. 25 /s; entl. 15 /* 
84; — gift * 4 /e 53 m. Anna Adolphine Louise Staffeldt, f. i Kbh. 
n \w 22, F. Kmjkr. Aug. Ludv. S. Kapt. v. Prins Chr. Fred. Reg., , 
renere Skovrider i Herløv, Af. Marie Dorth. Louise f. Staffeldt. — 
Brødre 369. 12 og Georg Tønnes W. Kat. i Svendborg, f w /» 49. 

18. 25 /4 1884. Victor Christian Guldberg, f. i Nyborg *°/i* 
27, F. Eggert Chr. G. Adj., AI. Marie Birg. Lemming. Stud. Od. 
47; Kand. 15 /e 55 h 1 (1— I); Lærer ved Kolding Realsk. 57; Sgpr. 76 114—116. 

Gjøl »/i 71 ord. u /i; Rimsø-K. 8 /s77; — gift */*65 m. Anna Jen- 
sine Kirstine Fønss, Dt af 1084. 21, f. i Aarhus "/i 43. 

115. Nørre Broby, -r 

Salltaf Herre«, Sveadberf Aat, Fyeee Stift 

14. "/• 1867. Rasmus Vilhelm Balslev *, f. "/e 07 Haarslev, 
Søn af Kstrd. Rasm. B. og Anna Salome Lautrup.. Stud. priv. 26; 
Kand. "/io 31 h (1—1) ; p. Kapl. hos sin Fader i Haarslev "/* 32, 
ord. lf /io ; Sgpr. Horsens-H. »% 41 ; Skydebjerg-O. f0 /s 54, f u h 
82 ; se Er. ; — gift */« 41 m. Nicoline Claudine (DaabsatL angiver 
istedetfor Vilhelmine) Frederikke Meyer, f. '•/» 0* * Løgumkloster, 
t *°A 84, F. Etsrd. Christ. Fred. M. Amtsforv. i Haderslev, M. Abel 
Soph. Margr. Henr. Foss. — Se Slægttavlen Side 11. 

15. 9 /u 1882. yens Mathias Blicher, f. "/« 22 i Kbh., F 
Gustav B. Oberstløjtn. i Artill. (Søn af Jens Math. B. t. Søllerød, 
begr. J0 /n 1786), M. Maltheline Birg. Engelsted. Stud. Aarhus 39; 
Kand. M /io46 h, tog atter Exam. 18 /t 47 1 (1— h); Huslærer hos 
Gunni Busck; Lærer ved Friis's Realsk., senere vedBrgdsk. i Kbh.; 
Lærer ved Søetatens Pigeskole fra 50, Overlærer fra 51, tillige 
Kat. ved Holmens K. **/6 59, ord. 7 / 9 ; Sgpr. Durup-T. «/" 61 ; V. 
Hæsinge-S. L. M /a70; — gift **/ 7 56 m. Frederikke Severine Balle, 
f. 25 /s 33 i Nordborg, F. Joh. Otto Aug. B. Distrkirurg i Nørre 
Herred p. Als, Krgrd. (Søn af Biskop, Dr. theol. Nic. Edinger Balle, 
f. "/io 1744 t 19 /io 1816), M Anna Joh. Thomsen; — Søskende- 
børn 935. 14 og 1188. 11 ; Næstsøskendebarn 117. 17. — Hustrus 
Broder 67. 15. 

116. Sønder Broby. -*- 

Stillag Herred, Svendborg Ant, Fyens Stift. 

13. 27 / 5 1863. Christian Frederik Carl Emil Hjort, L i 
Frøslev »Vs 06, Søn af Søren Spandet H. t. Jerne-S., f 84 /s 35 og 
Mechtilde Helene Hyphoff. Stud. Ribe 26; Kand. 9 h 33 h (1— h); p. 
Kapl. Nordby paa Fanø 23 /i2 35, ord. 4 /»36; Kat. Frederiksh. 5 /s39; 
Sgpr. Aastrup-S. u /io44; Brøns i Slesvig * fl / 5 52, entl. 80 /i 77; udg. 
„Lejlighedssange, en lille Nytaarsgave", 77; — gift **/4 39 m. Anna 
Rosine Erasmine Randrup, f. l8 /9 08 i Nykbg. p. Mors, F. Jstrd. 
Hans Michael R. Stiftsfysikus i Ribe, M. Agathe Vilh. Dort. Han- 
sen. — Broder 797. 15. 

14. 18 /* l 877 - Christen Pram Gad ( 7 /» 84 Sengeløse, se der). 

15. 9 /4 1884. Mathias Peder Bryndum, f. i Kolding **/ 3 37, 
F. Overlærer Andr. B., Kand. th., Adj. ved Kolding Latinsk., Søn 116—118. 77 

af Provst Andr. B. t. Marvede H. f ,x /» 3 1> M. Anna Cathr. Marie 
Elisab. Gravenhorst. Stud. Mtrpsk. 67; Kand. ai /i 63 h 1 (1—1); p. 
Kapl. Gjelsted-R. V* 63, ord. tA ji ; Hjælpepr. Udby, Fyen og Egense ; 
p. Kapl. Gjørlev-B. * 3 /i*65; Præst v. Viborg Tugthus 18 /i 72, entl. 
"/s 75; Sgpr. Vandborg-F. l4 /i 76; — gift i Slag. St. Peders K. */» 
72 m. Petra Nicoline Alvilde Hertel, f. p. Strenghøjgaard, Uvelse 
S. 7*43, F. Nic. Andr. H. Propr., M. Vibeke Jac. Christiane Her- 
tel. — Fætter 570. 20 (Søn af Faders Halvbroder). — Hustrus Sø- 
ster gift 876. 18, Morbroder 304. 24. 

117. Brorstrup, Ravnkilde og til "/e 1884 

Haverslev. 

Aars Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

(Præsten boede til 1875 i Smørup) 

16. i4 /io 1840. Frederik Spleth, f. i Kbh. 17 /io 1793, Pleje- 
søn af Aug. Vincens Spleth t. Magleby i S., f f V« 1818 > 8 lft ,6 / 8 94 
m. Maren Johanne Munthe f. Smith, (Dt. af Mag. Peder S. t, Mern, 
t M /n 1795). Stud. pr. 14; Kand. l9 h 22 h (1— h); p. Kapl. Ever- 
drup "/s 23, ord. */ii Sgpr. Sebber-A. 16 /?28: Provst for Aars, 
Slet og Gislum H. % 33— 12 /is 63, f "/» 71 ; — gift i Gladsaxe l9 / 9 
23 m. Frederikke Ellefsen, f. 7 / 10 99, f "A 68, F. Johs. E. Havne- 
kontr. i Kbh., Krigsass., tidl. Sek.-Løjtn. i Artill. og Kommandant 
p. Stisnæs v. Skjelskør, M. Maren Margr. Mohr. — Hustrus Søster 
gift 212. 16. 

17. ,7 /s 1871. Diderik Nicolai Blicher, f. "/" 12 Bjørne- 
mose v. Svendb., F. Peder B. Kand. fil., Landmand, senere Kas- 
serer v. Mtrpsk. (Søn af Provst Did. Nic. B. t. Gundslev, f * 7 /« 05), 
Af. Dorth. Kornbeck. Stud. pr. 31 ; Kand. 12 /t 41 h (h— 1) ; Lærer 
v. Faaborg højere Borgersk. 42 ; Sgpr. Aulum-H. *% 57, ord. Vs ; 
Onsbjerg M /»67; — gift "/s 41 m. Oline Charlotte Cecilie Olsen, 
f. •/• 13 i Kbh., F. Morten O. Brbrænder, M. Dorth. Cathr. Qvist. — 
Faster gift Grundtvig; Fættere 27. 16, 658.17, 895.32, 913.17; 
Næstsøskendebarn 115.15; — Oldefaders Fader Jens Nielsen Hor- 
sens (hvis Børn antoge Navnet Blicher), blev M /" 1675 Sgpr. i 
Bælum-S., fra ham nedstammer en talrig Slægt af Præster. 

118. Broust 

» 

Øster Han Herred, Hjørring Ant, Aalborg Stift. 
(Ifølge kgl. Res. af 14 /9 1883 er en Filialkirke bygget i Langeslund). 
22. %% \w 1866. Ludvig Jacob Marius Ulricus Thomsen 
( l4 /s 79 Slaglille-B., se der). 78 118-120. 

23. 19 /* 1879. Søren Schjøtt, Søn af 838. 17, f. »/? 38 paa 
Lykkesholm, Vissenbjerg S.; var ved Landvæsenet et Par Aar. 
Stud. pr. 59; Kand. ,4 /i 65 h 2 (*1 — *1); Lærer v. Kbhs. Kommunesk. 
og Søetatens Drengesk.; Kapl. p. 1. Hundstrup-Ø.-H. 20 /7 69, ord. 
*s; Sgpr. Kollerup-S.-H. 31 /? 74: Provst f. Øster og Vester HanH. 
Va 78 ; underskr. Askovadressen ; har overs. Kurtz Ledetraad i Kirke- 
hist. for højere Undervisningsanst., 67, og medd. flere Bidr. t. Blade 
og Tidsskr.; — gift * 7 /io 65 m. Thora Neergaard, f. 17 /#43 i Flade, 
Dt. af Peter N. t. Ugilt-T., f u /* 63 og Julie Erasm. Christiane 
Eibe. — Broder 564. 20 gift m. hans Hustrus Søster. 

119. Brylle, 

Odense Herred og Amt, Fyens Stift. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 12. Maj 1877, tidligere Anneks til 

Tommerup). 

1. l */* 1877. Carl Edvard Picker, f. ••/, 45 i Kbh., F Ge- 
org Fred. P. Drejermester, M. Caroline Charl. Grøndahl. Stud. 
Brgdsk. Krhavn 64; Kand. 19 A 70 1 (1-1); p. Kapl. Ballerup-M. 
% 71, ord. Aarh. 16 /e, f * 4 /" 7 8; — gift l0 /9 73 m. sin Farbroders 
Enke, Cathrine Jeffery Benzon, f. 18 / 8 38 i Falmouth, F. William 
B., Af. Zenobia Benson. 

2. n /a 1879. Mathias Weber ('Ve 80 Hasle-F., se der). 

3. ,9 /s 1880. John Madsen Møller, f. »*/n 47 p. Vejgaard, 
Vorbasse S., F. Volf Christopher Møller Johnsen, Gaardejer, Sogne- 
foged, M. Else Kirst. Sørensdatter. Stud. pr. 68; Kand. 18 /i 73 h 1 
(1—1); p. Kapl. Verninge 18 /n 78, ord. **/i; — Ugift. 

120. Brændekilde og Bellinge. 

Odense Herred eg Amt, Fy ene Stift. 

18. f % 1866. Frederik Christian Fritz * f. 4 / 9 1798, Søn 
af Thorn. F. t. Mygind-K.-S., f 10 /* 01 og Anna Lassen Mohr (Dt. 
af Math. M. t. Voldum-R., f 14 A> 1795). Stud. pr. 19; Kand. "/ 4 
24 h (1—1); p. Kapl. Vestervig-A. Vi 2 24, ord. "/, 25; Sgpr. Bcd- 
sted-G. 9 /s27; Kullerup-V. */ii40; R* 7 /i 2 74 i Anl. af sit 60aarige 
Jub. Vis; f f %» 7B ; — 8 ift 10/ * 27 ra - Nicoline Anne Marie Bendix, 
f. **/ 3 01, f 13 /»63, Dt. af Amtsprovst Pet. Chr.B. t. Vestervig-A., f 
* 2 /n 33 og Apollone Cathr. Jørgensen. — - Broder 426.15; Broder- 
søn 465.17; — Hustrus Søster gift Fred. Haugaard til Særslev, 
t w /a 57. 

19. 17 /s 1876. Holger Frederik Rørdam ( 13 /n 83 Lyngby, 
se der). 120—122. 79 

20. 19 /i 1884. Carl Frederik Vilhelm Olsen, f. x \i 26 i Kbh., 
F. Pet. Vilh. O. Musikhandl., M. Anne Joh. Nørregaard. Stud. pr. 
44; deltog i Krigen 49; Kand. 19 /i 54 1 (egr— 1*); Lærer ved Sø- 
etatens Drengesk. V* 58, senere Overlærer smst. ; res. Kapl. Ribe 
Domk. og Sgpr. Sem 19 /io 69, ord. 15 /i2; Sgpr. Nexø-B. 7 /i°75; har 
overs. Huhn : Beredelse til Herrens Bord, Skriftetaler og Skjærtors- 
dagspræd., 62 ; Nissens Samtaler over Bibelhist. 2den Del, 63 ; Ahl- 
feldt: Til Erindring ora Konfirm., 75; Samme: Menneskelivet, en 
krist. Haandbog, 6 Udg., 80; desuden flere Art. t. Clausens Tids- 
skr. for udenl. theol. Lit. — gift 19 /6 70 m. Louise Augusta Krarup, 
f. Via 40 i Kbh., F Dr. fil. Niels Bygom K. Bestyrer af Brgdsk. p. 
Krhavn, (Søn af Amtspr. Ghr. Joh. L. K. t. Borris-F., f a / 10 20), 
M. Christiane Amalie Møhl. — Fætter 786. 15. — Hustrus Faster 
gift 101. 10.; Moster gift 1177. 15. 121. Brænder up og Ore. 

Vends Herred, Odense Amt, Fyene Stift. 

15. 17 /s 1866. John David Bertram Koefoed, f. *°/ 8 16, 
Søn af Mag. Hans K. ♦ t. Aversi-T., f 28 /« 46 og Christine Soph. 
Munk. Stud. Rosk. 34; Kand. 10 / 7 40nog 18 /i 41 h (*1— h); Skolel. 
i Hjelmsømagle 43; ord. */s 66; — gift */io43 m. Christiane 
Emilie Thielsen, f. 2 % 19 i Kbh., F Evald Finck T. Silke- og 
Klædehandler, M. Julie Vilh. Fæster. — Broder 1164. 18; Søster 
pift Pet. Bernt Chr. Suhr. t. Hørby, f 7 /io 35. 122. Brøndby, Vester- og Øster-. 

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 
16. *fc 1844. Gunni Busck, f. n /s 1798 i Kbh., F Jstrd. 
Gunni B. Direkt. v. d. kgl. Bankkontor, M. Dorth. Ludvigsen. 
Stud. pr. 15; tog jur. Embedsexam. 14 /4 20 1; begyndte strax der- 
efter p. det theol. Stud. ; Kand. 20 /io 23 l(h— 1); Sgpr. Stiftsbjergby- 
M. 7 / 4 24, ord. u /*. I Kampen mellem Clausen og Grundtvig slut- 
tede han sig til den Sidste og udgav i 27 „De Christnes Tro, som 
den var, som den er og til Dagenes Ende vil blive*, og s. A 
„Christelig Opfordring til og Gjenmæle mod Dr. H. N. Clausen 8 ; 
29 „H. N. Clausens Forhold til Jesu Christi Kirke i Danmark* 
foruden de hos Er. anf. Skr. har han udg.: Om Biskop Martensens 
Grundtvigianisme, 67; Aab. Sendebrev til Biskop Brammer i Aarh., 67 80 122-123, 

I de Aar, Grundtvig var uden Emb. i Folkekirken, understøttede 
han denne, og det skyldes væsentligst ham, at Grundtvig fik Lej- 
lighed til at skrive sit „Sangværk"; f Paaskedag ,8 /s69; — 1) gift 
15 /s 24 m. Andrea Pouline Gutfeldt, f. 27 / 6 1797 i Korsør, f l h 32 
Dt. af Fred. Carl G. Provst og Sgpr. v. Holmens K. (f *h 23) og 
Caroline Fred. Bigum ; — 2) gift 11 /s 35 m. Juliane Maria Bech, f. 
10 /« 15 i Kbh., F Kfrrd. Herm. B. Deput. i Generaltoldkammer- og 
Kommercekoll., M. Marie Amalie Callisen. — 2den Hustrus Broder 
1013. 14, se Gunni Busck, et Levnedsløb i en Præstegaard, udg. af 
Henr. Bech, 2 Udg., 78, med 2 Portr.; Buste model, af Bissen. 

17. »/» 1869. Ditlev Gothard Monrad (»V* 71 Biskop over 
Lolland-Falsters Stift, se der). 

18. 12 /j 1871. Frederik Peter Welding, f. *«/io 11 i Kbh./ 
F. Jens Nielsen W. Bagerm., Af. Anna Hemme. Stud. Brgdsk. i 
Kbh. 30; Kand. 17 /n 36 1 (1—1); opholdt sig i 11 Aar hos Provst 
Neergaard (197. 23) dels som Huslærer for hans Børn og dels i de 
senere Aar som Medl\j. i hans forskj. Embedsforr. som Provst og 
Præst; Sgpr. Bjerring-M. f, /i 48, ord. 16 /»; Provst for Middelsom, 
Sønderlyng, Nør lyng og Rinds H. 19 /i 51; Stiftsprovst Viborg og 
Sgpr. Viborg Domk.-A.-T. * T /n 55; Provst for Viborg Kbstd. 8 /4 56; 
R* 15 /7 61; i hans Stilling i Viborg lykkedes det ham og trofaste 
Medhjælpere at faa Domkirkens Restaur. saa vidt gjennemført, at 
denne kunde afsluttes i 76; ved Indvielsen 10 /» udn. han til DM.: 
— gift 18 /$ 49 m. Anna Henriette Birgithe Kruse, f. %1 ji 18 i Kold., 
F. Christopher Winding K. Prok. i Varde, M. Hansine Petrine 
Nisson. — Søn 513. 10, Dt. gift m. Sømandspr. Simon Jensen. — 
Hustrus Søster gift 870. 18. 

123. Øster Brønderslev og Hallund. 

Birgliia Herred, Hjørring Ant, Aalborg Stift. 

16. u /s 1865. Carl Andreas Laurits Jessen (* 8 /« 76 Sten- 
løse-V., se der). 

17. **/ 9 1876. Janus Bøie Gad Thygesen, f. 10 /9 43 i Sjelle, 
Søn af Provst Lud. Chr. Johs. T. t. Søften-F. f 10 /io 57 og Vita 
Jens. Gerh. Christiane Charl. Borch (Dt. af Provst Pet. Holm B. t. 
Ledøje-S., f 14 A 33). Stud. Aarh. 62 ; Kand. "/« 68 1 (1—1) ; kst. 
Lærer v. Hrlfsh. (58; Inspekt. og Lærer v. Brgdsk. p. Krhavn 69; 
p. Kapl. 0. Egesborg "/* 73; ord. 8 /io; har medd. Bidrag t. Sæde- 
manden, Dansk Kirketid, og Nordsl. Søndagsblad ; — gift 6 / 6 ? 7 
m. Marie Dorph, Dt. af 167. 17, f. */io 45 i 0. Egesborg. — Broder 
848. 13. 124—126. 81 

124. Brøndshøj og Rødovre. 

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt Sjællands Stift. 

16. 7 /ii 1864. Carl Otto Schmidt-Phiseldeck, f. 6 /s 12 Kbh., 
F. Kfrrd. Conr. Friedr. S. Deput. i Gen.-Toldkammer- og Kom- 
mercekoll., M. Marie Vilh. Krohn. Stud. Mtrpsk. 30; Kand. ai /4 35 
1(1—1); res. Kapl. Asminderød-G.-F. "/ 7 44, ord. 81 / 8 ; kst. Sgpr. 
St. Michaelis K. i Slesvig By S4 /» 50 ? Sgpr. Si. Johannes K. i Flens- 
borg M /i 51 ; tillige Medl. af det theol. Examinationskoll. b k 53 ; 
Kommissoriet fornyet 16 /s58; afsat af de tydske Civilkomm. 64; f 
*/n 79: se Er.; — gift 28 /n 45 m. Frederikke Vilhelmine Antoinette 
Bournonville, f. "/• * 7 Kbh., F. Antoine B. Dansedirekt. v. kgl. Tea- 
ter, M. Louise Sundberg. — Søn 354. 10 ; Søsterdatter gift m. Bi- 
skop Fog. — Hustrus Broderdatter gift 182. 18. 

17. %1 I% 1880. Hans Ludvig Schielderup Parelius Koch, 
Søn af 1072.18, f. t9 h 37 Vodder. Stud. Nykb. 56; Kand. "/« <*1 
h 1 . (1— 1); deltog i Krigen 64; bestyrede en Privatsk. i Vejstruprød 
fra 66; Forstander for Folkehøjsk. i Brøns i Sønderjyll. 68—70, 
da den blev lukket af den prøjss. Reg. ; Kapl. p. 1. Nykb.-S. * 7 /* 
71, ord. ao /s ; Sgpr. Skjelby-Gjeddesby % k 76 ; Provst f. Smørum og 
Sokkelunds H. 27 li*82; blev ved off. Underst, sat i Stand til at 
foretage Undersøg, i Danske Kancellis og Kirkemin. Arkiver ; Udbyttet 
deraf har han nedlagt i en Række Skrifter : Biskop N. E. Balle, 76 ; 
den danske Kirkes Historie 1801—17, 79—80; den danske Lands- 
byskoles Hist., 82; den danske Kirkes Hist. 1817—54, 83; har des- 
uden skr. Kristendommen og den frie Tanke, 77, og medd. Bidr. 
t. Kalkars og Sthyrs theol. Tidsskr., kirkehist. Saml., Hist. Tidsskr. 
- gift n l* 66 m. Caroline Henriette Winding, f. * 8 /i 41 Højer, F 
Johs. Cramer W. Læge (Søn af Provst Hans Kruse W. t. Gundslev, 
f l2 /io 43), Af. Amalie Magd. Christiane Caroline Feddersen. — Hu- 
strus Fætter 758. 7. 

125. Brøndum og Hvidbjerg. 

Hindberg Herred, Viborg Amt og Stift. 
13. a, /» 1861. Johan Emil David Hornsyld Boeck, f. a4 /e 
16 Sæby, R Etsrd. Joh. Carl Chr. B. Herredsfgd. i Elbo, Brusk 
og Holmans H., Af. Anna Elisab. Buchhave. Stud. Fredericia 34; 
Kand. **/4 41 h (h — 1) ; Lærer v. Realsk. i Odense 43 ; Kat. Nakskov 
></n53, ord. Od. 7*54; _ gift i Trinitatis K. å /s44 m. Hanne 
Cæcilie Rundin, f. Kbh. 10 /s 14, f i2 /« 60, F. Jonas R., Garver, Af. 
Ane Cæcil. Lorentzen. — Broder 398. 20. 

6 82 126—128. 

126. Brøndum og Vester Nebel. 

Skade Herred, Ribe Amt og Stift. 

14. l5 /» 1854. Casper Christopher Muller ( 15 /i 71 Hygom-H., 
se der). 

15. V 4 1871. Niels Vilhelm Theodor Hansen, f. p. Skovsbo, 
Fuglsbølle S. 7 /2 10, F Ritmester Joh. Otto H., Ejer af Faarevejle, 
M. Mariane Lassen. Stud. Helsing. 31 ; Kand. 16 /i 38 h (1— h) ; 
Kat. i Ribe 16 /« 49, ord. "/s; Sgpr. Rejsby i Slesv. "/t 57, afsat p. 
Gr. af Edsnægtelse »%67; entl. fra Brøndum-V. N; *°/i 79; f 14 A 
83; — gift 8 / 9 49 m. Emilie Caroline Christine Åstrup, f. 28 / 8 12 p. 
Antvorskov, F Generalkrigskomm. Hagen Chr. A., Byfoged i Varde, 
M. Caroline Floberg. — Hustrus Søster gift 3. 13. 

16. *Vsl879. Erhard Christian Assens, Søn af 248.17, f. 15 /> 
51 Aalb. Stud. Aalb. 70; opholdt sig i 74 i Alslev Prgaard hos 
nuv. Prof. Sthyr for at manuduceres til Embedsex.; Kand. 1 /t 76 
h 1 (1—1); p. Kapl. Anst-G. 8 /a 77, ord. 16 /s; — gift 16 /io 79 m. 
Marie Boberg, Dt. af 61. 12, f. a4 /io 56 i Rødby. 

127. Store Brøndum, Siem og Thorup. ■*- 

Helium Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

19. 20 /s 1869. Anders Sandee Ørsted Petersen (*°'s 79 Ove- 
V., se der). 

20. 28 /6 1879. Halvor Herman Michael Clausen, f. ai /u 46 
Gjesing, F. Niels Knudsen C. Skolelærer, M. Ane Katr. Vonn. 
Stud. Randers 65; Kand. *°/i 71 h 1 (*1— 1); Bestyrer af Sæby pr. 
Realsk. fra Vi 73 ; Førstelærer v. Sæby Borgeirsk. 21 /u s. A. ; ord 30 /7 
79 ; — gift 24 /é 74 m. Anna Johanne Henriette Ahnfeldt, f. tø 49 
St. Rugtved, Albæk S., F. Joh. Henr. A. Godsejer, M Nielsine 
Cathr. Stenild. — Søster gift 452. 16 ; Moders Fætter 958. 12. - 
Hustrus Faster gift Otto Marsviin Laurberg t. Vejlby i Jylland, f 
3 % 64. 

128. Brørup og Lindknud. 

Malt Herred, Ribe Amt og Stift. 

(Præsten bor i Præstkjær). 

20. 88 /i 1869. Henning Frederik Feilberg (*'/i 76 Darum-B., 
se der). 

21. 81 /s 1876. Carl Emil Mathiesen, f. **l* 39, Søn af Marc. 
M. t. Kirke Helsinge-D., f a */i 49 og Christine Marie Begtrup. Stud. 
Rosk. 58; Kand. «/« 66 h 1 O--* 1 )? Lærer v. Wærnskeo. fl. Inst; p. 128—130. 83 

Kapl. Saxild-N. *«/i 69, ord. 10 /s; — gift 8 / 7 69 m. Meta Lovise Bli- 
cher, f. */n 46 Ringkbg., F. Jens Peter B. Distrlæge Middelfart, M m 
Jul. Joh. Maria Henr. Mantzius. — Broder 270. 19, Fætter 317. 19, 
Farfader Math. Jørg. M. t. Rye-S., f 7 / 5 1793; Morbrødre 62. 16 og 
79.18 gift m. hans Søster; — Hustrus Moster gift 356.37; Faders 
Fætter 117. 17 og Faster gift m. Grundtvig. 

129. Buderup og Gravlev og til 12 / 8 1884 

Aardestrup. 

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

(Præsten bor i Julstrup). 

20. 3i /s 1867. Hans Henrik Licht (Ve 73 Horne, se der). 

21. 16 /io 1873. Hans Rudolph Panduro (*/u 81 Magleby, 
Sjælland, se der). 

22. 10 /i 1882. Georg Gottlieb Jacobsen, f. 18 /s 44 Haderslev, 
F. Jørg. J. Orgelbygger, Pianofortefabr. , M. Cecilie Jørgensen. 
Stud. Haderslev 63 ; Kand. * 8 / 6 69 h 2 (ikke prakt.Pr.). Underkastede sig 
11—13. Marts 70 Kollokvium i samtl. theor. og prakt. Fag for 
Generalsuperintendent Dr. Godt i Bjolderup Prgd., Kirke og Skole 
og fik derved Berettigelse til at ansættes i slesv. Menigheder med 
dansk Kirke- og Skolesprog; p. Kapl. Lysabild p. Als 22 /s s. A., 
ord. 6 /t Skjærbæk af Dr. Godt; kst. Sgpr. Romø lu /2 72, fast ans. 
l */7 73; Randrup (Lø-Møgeltønder Provsti) 10 /n 74. Han blev af 
Synodeudv. i Aabenraa præsenteret til Præstekaldet i Varnæs og 
nogen Tid efter til Felsted, men Konsistoriet i Kiel strøg (af politi- 
ske Grunde) hans Navn paa begge Præsentationslisterne, hvilket 
gav Anledn. til, at han søgte Emb. i Danm. Udg. 79 »Nogle Præ- 
dikener fra Pinsetiden"; har lev. flere Bidr. til „ Kristelig Folkeka- 
lender for Nordslesvig" og skr. i „Kirkeligt Søndagsblad", „Danne- 
virke", „Flensborg Avis", „Dybbølposten*, deribl. om „Nordslesvigsk 
Asyl for forsømte Børn", en Forening, i hvis Grundlægg. han tog 
virksom Del; — gift i Haderslev 13 /ia72 m. Olga Fabiane Andrea 
Flatau, f. »% 45 Kbh., F Wulff Chr. F. Kbmd. i Hillerød, M. Julie 
Vilh. Petersen. — Søster gift 899. 22, Fætter 11. 10, Moders Søsken- 
debarn Biskop Hansen. 

130. Butterup og Tusse, 

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift. 
18. 10 /if 1868. Christian Jørgen Nielsen ( 3 /i*75 Sønderby, 

se der). 

6* 84 130- 138. 

19/ 18 /* 1876. Abraham Kali-Rasmussen, f. "/* 24 Kbh., 
F. Dr. filos. Jens Lassen R. Prof. orient, v. Univ., Af. Joh. Jac. 
Christiane Henr. Kali. Stud. Mtrpsk. 43; Kand. 18 /i 50 h 1 (h— *1); 
Lærer v. Døtresk. i Kbh.; Sgpr. Dollerup-F.-R. 6 /i67, ord. */«; har 
forf. Hist. topogr. Efterretn. om Musse Herred, 66, og var Medarb. 
af Traps Beskr. af Danmark, 1. Udg., især m. H. t. Kbhvn., Sjæl- 
land, Fyen og Lolland. — Ugift. — Broder Personalhistorikeren 
Prof. Kali-Rasmussen; Farfader Mich. R. t. Bogø, f n h 10 » Mo- 
sters Søn 931. 18. 

131. Byrum, Vesterø og Hals paa Læsø. 

Dronninglund Provsti, Hjfrring Ant, Aalborg Stift 

(Præsten er pligtig til hveranden Søndag skiftevis med den res. 
Kapl. at holde Gudstjeneste i Østerby Kapel). 

17. * 8 /s 1866. Niels Christensen, f. i Otting 7 /i 25, F Chri- 
sten N. Gaardm., M. Inger Pedersen ; kom i Latinskolen i Vibg. 39, 
hvor det skyldtes Biskop Øllgaards store Godgjørenhed, at han 
blev istand til at opholde sig. Stud. Vibg. 45; Kand. **/io 51 1 
(1—1); Lærer v. Bondehøjsk. i Krejbjerg 51 — 63; Huslærer; ord. 
4 /s 66 ; entl. 7 /* 84 ; bor paa Læsø. — Ugift. 

18. 8 /i* 1884. Nicolai Kruse Bøggild, Søn af 852. 17, f. 
12 /4 60 Vammen. Stud. Aalb. 79; Kand. **/« 84 h 1 (1— *1); ord. 
Aarh. *°/i* 84. — Ugift. 

132. Residerende Kapellan i Byrum, Vesterø 

og Hals. 

23. "/s 1861. Jens Thomsen Clausen ( 3 % 69 Hersom-B.-K., 
se Førslev-S.). 

24. 15 /u 1869. Tor jus Vilhelm Stabell (»/ 8 74 Rødding-L.- 
P., se Tanderup). 

25. »•/» 1874. Jens Peter Georg Deigaard ( M /n 79 Vilsted- 
V., se der). 

26. 12 /i 1880. Kristian Matthæi Riis, f. 15 /e 46 Burkal, 
Slesv., F. Detlev Ghr. Joh. Arend R. Lærer og Degn v. Mariekirken 
i Flensb., M. Meta Christine Carstensen. Stud. 64 m. Modenheds- 
bevis fra Flensb. Sk. p. Gr. af Krigen ; Kand. n k 73 h* (h— h) ; p. 
Kapl. Sværdborg ^ 76, ord. 84 /i77; Vejby-T. 12 /4 78; — gift lu /<> 
81 m. Ovidia Eleonora Hoffmann, f. *% 46 Østergaard, Byrum S., 
F Andreas Chr. H. Branddir., Exam. jur., R*, M. Maria Hjort. 133—134 85 

133. Bælum og Solbjerg. 

Helium Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift 

13. n /s 1865. Frederik Adolph Christian Møller ( 7 /io 72 
Hyllested- V.-H., se der). 

14. M A» 1872. Henrik Theodor Voss, f. ao /i 12 paa Førslev- 
gaard, F. Joh. Henr. V. Godsforv., M. Mette Regine Addit. Stud. 
Hrlfh. 33; Kand. ,5 /i 41 h (1— h); Lærer v. Landvæsensinst. paa 
Haraldslund 42, ved den højere Borgersk. i Aarh. 47; Kat. Nykb. 
p. F. 8 / T 51, ord. Yio; Sgpr. Sønderup-S. 4 /«59; f V128O; — gift 
%52 m. sit Søskendebarn Julie Theresia Frederikke Wilstrup, f. 
"/« 16 Kbh., F Johs. W. Toldkontr., Artilleriløjtn., M. Vilh. Au- 
gustine Voss. 

15. xl l% 1881. Theodor Petersen, Søn af 264. 19, f. a5 /4 41 
Borum. Stud. Hors. 59; Kand. ••/« 66 h 1 (*1— 1); p. Kapl. Gjerslev 
V468, ord. %; Stillinge n /i75; Sgpr. Ørslevkloster-Ø. b h 77; — 
gift u k 70 m. Hermine Marie Faye, f. »fy 45 Hjørring, f % 83, F 
Kmrrd. Carl Viggo Vexelsen F. Brand dir., Sandflugtskomm., M. 
Mar. Elisab. Ingwersen. — Hustrus Oldefader Provst Andr. Faye 
Sgpr. t 0. Moland og Tromø i Norge, f 1792. 134. Bødstrup. -*- 

Langelands Nørre Herred, Svendborg Anrt, Fyena Stift. 

14. **/i» 1852. Joachim Otto Poul Steenstrup, f. M / § 04, F 
Stiftsprovst Hans Resen S. t. Karleby-H.-N. 0., f "A 41, M. Joh. 
Magd. From. Stud. Hrlfh. 22; Kand. ll /i 28 1 (egr— 1); Sgpr. Ho- 
leby-B. "ft 81, ord. 30 /9: Taars 16 /i 40, f 18 /s70; — 1) gift 15 /9 34 
m. Jensine Anine Schow, f. «/s 10 Kbh., f M /« 43, F Niels S, 
Silke- og Klædekræm., M. Joh. Margr. Kaas (2. gift 15 m. Chr. 
Ludv. Homan t. Østerø, Færøerne, f "/s 24); — 2) gift 2 %49 m. 
sin Søsterdatter Hanne Christine Bekker, f. 20 /2 23, f *V« 78 i F - 
Fred. Chr. B. Forv. p. Grevskabet Christiansholm, Ål. Charl. Marie 
Steenstrup. — Søn Otto Gotthard Resen S., p. Kapl., Broder Joh. 
Sev. S. t. Holbæk-U., entl. 36 /s 66, f l4 /» 72 '» Søsterdt. gift 726. 22. 

15. 17 /s 1870. Carl Christian Emil Langhoff \ f. 4 /s 18 Odense, 
F. Tømmermester, Brandkapt. Hans L., M. Dorothea Møller. Stud. 
Od. 34; Kand. **/i 41 1 (1—1*); kst. Adj. Frederiksborg */n44, fast 
ans. n /io45; Sgpr. Mosbjerg-H. fy 51, ord. 18 /s; Lyngby- A. og tillige 
Forst for Seminariet i L. 7966; Prof. M /i63; Provst f. Østerlis- 
bjerg, Mols og Sønder H. 7 /io 65 ; Medl. af Kirkekommissionen 18 /e 
68, hvor han stillede Forslag om Tilvejebringelsen af en bestemt 86 134-136, 

Form for Troesbekjendelsen ; R* fl /i 69; Provst for Langeland l /» 
73; har udg. Hist. Beretn. om Lyngby Sem., 63, samt enk. Præd. 
navnlig i Indre Miss. Tid. ; — gift i Hørsholm 6 /n 44 m. Annette 
Augusta Emerenze Siegfriede Jung, f. 27 /i2 20 i Nordfeldt p. Møen, 
F. Johs. J. Ejer af Holtegaard, Søllerød S., M. Louise Aug. Rund- 
berg ; — Brødre 439. 28, 746. 18 ; Søstersøn 360. 18 ; Farbroder 
Jørg. L. t. Lynge-B., f V* 22; Faders Fætter Laur. L. t. N. Lyn- 
delse-H., f '/u 21 ; — Hustrus Søster gift 855. 14. 

Bølle se Vesterbølle. 
135. Bølling og Sæding. 

Billing Herred, Rlnjkjibtag A«t, Ribe Stift. 

19. 6 /n 1865. Vilhelm Theodor Kali, f. lfl /t 32 Vordingb., 
F. Dr. jur. Joh. Chr. K. Kmrrd., Byfgd., M. Ellen Barbara Abigael 
Monrad. Stud. Mtrpsk. 50 ; Kand. 18 /e 55 1 (1—1) ; p. Kapl. Beder- 
Bi. 15 /it60, ord. m /b61; Haraldsted-A. 26 ii61; en«. "/* 69; f paa 
Asylet ved Aarh. * 4 /* 72 5 — 8^ lf /» 66 m - Caroline Henriette Elisa- 
beth Quistgaard, f. *'/« 35 i Hersom, Dt. af Ludv. Emil Q. t Ha- 
raldsted-A., f */s 68 og Adelheide Jul. Henr. de Neergaard. 

20. 9 /s 1869. Jørgen Christian Fenger Olrik ( l4 /i 76 01god- 
S., se der). 

21. u l* 1876. Frederik Petersen Vincens Gottlieb (*°/*82 
Klinte-G., se der). 

22. ,4 /e 1882. Carl Ludvig Martin Scheel, f. 18 /s 45 Kbh., 
F Herm. Emil S. Apotheker, senere Ejer af Vilhelmsdal p. Falster, 
M. Karen Marie Ytting. Exam. jur. 64; Stud. pr. 69; maatte paa 
Gr. af Sygdom i 3 Aar standse med sit theol. Stud.; Kand. 9 h 79 
h 1 (*1— 1); Kapl. p. 1. Hammer-L. 17 /n s. A., ord. 26 /n; — gift 
14 /io 81 m. Ida Marie Elisabeth Louise Hansen, Dt. af 313. 19, f. 
«/t 57 i Vejen, f V* 84. — Søsterdatter gift 244. 19. 

136. Børglum og Furreby. 

Børglum Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

15. 14 /e 1859. Poul Edvard Lange ("/» 72 Sanderum, 
se der). 

16. */i» 1872. Hans Peter Malmstrøm (*/io 78 Humble, 
se der). 

17. 9 /i2 1878. Otto Johannes Jacobsen* f. i Kbh. u /ia 36, 
F. Andr. Chr. Abraham J. Galanterihandler, M. Hanna Soph. Na- 136—137. 87 

thanson. Stud. v. West. Inst. 55; Kand. ll k 61 h 1 (*1— h); Skole- 
bestyr. Silkeborg 61; Huslærer hos Grundtvig 63; Højskoleforst. 
Frerslev 67; res. Kapl. Nykbg-L.-E. */» 70, ord. */n; — 1) gift 
* 8 /is 61 m. sit Søskendebarn Emma v. Halle, f. Ve 38 Gøtheborg, 
t 2§ /i»71, F. Andr. Ludv. v. H. Kbmd., M. Sara Nathanson; — 
2) gift M /9 73 m. Maren Christensen, f. 8 /q 47 Frerslev, Herløv S., 
F. Chr. H. Gaardejer, Af. Inger Sørensdatter. — Morbrødre 703. 24 
og 970. 14. 

137. Bøvling og Flynder. 

Skodborg Horrod, Rlngkjiblng Amt, Ribe Stift. 

12. 8 /i 1847. Christian Ernst Dreyer, f. 8 /i2 01 Assens, F 
Jørg. Chr. D. Kbmd., M. Charl. Dorth. Møller. Stud. Rosk. 19; Kand. 
%29 1 (h— h); Sgpr. Tørring-H. «/s 34, ord. 8 / 9 ; entl. l0 /i 74; f 
,0 /g 76; — 1) gift 15 /i» 34 m. Ane Marie Secher, f. M / 2 09 Kjær- 
gaard, Elsted S., f f Vi 42, F. Hans Chr. S. Propr., M. Ingeborg 
Blichert (Dt. af Laur. B. L Tvede-L., f 10 A01); — 2) gift \% 43 
m. Anne Jacobine Elisabeth Faaborg, f. 17 /u 12 Næsbyho vedmølle, 
t a Vé48, F. Laur. F. Inspektør, Mølleejer, M. Thomine Vibeke 
Østrup ; — 3) gift M / 9 50 m. Theodora Frederikke Elisabeth Frede- 
riksen, f. Vi 27 Kbh., F. Mads F. Bryggeriarb., M. Ane Marie 
Christensdatter. 

13. *•/» 1874. Hans Jakob Julius Mygind ( 9 U 83 Fraugde, 
se der). 

14. 7 Ib 1883. Peter Emil Blume, Søn af 181. 16, f. 5 /i* 35 
Holstebro. Stud. Nykb. 53; Kand. "/• 59 h S to S atter Ex - 20 A 60 
1 0—1); Skolebestyr. Silkeborg 63; Overlærer v. Realsk. smst. i /s 
68; Sgpr. Bording 10 /ij s. A., ord. "/i 69; Vistofte */» 76. ErMedl. 
af Bestyrelsen for »Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark* ; 
har i 15 Aar været en stadig Medarb. af „Indre Missions Tid."; 
udg. Præd. over alle Kirkeaarets Lektier og Epistler samt Faste- 
præd., 2 Opl., 80; — 1) gift iEstvad 28 /7 69 m. Christiane Cathrine 
Bulow, f. 3 / 8 43 Odense, f 16 /» 7 6> F Fred. Vilh. B. Søkrigskomm., 
Mønsterskriver, M. Christiane Frandsen; — 2) gift i Hjortshøj a °/a 
77 m. Ida Marie Sofie With, f. 25 /io 44 Bodilsker, Dt. af Overskole- 
dir., Departementschef i Min. f. Kirke- og Underv., Carl Henr. 
W. tidL Stiftsprovst i Aalborg, f b k 65 og Ulrikke Cæcilie Eleonora 
Bang. — 1. Hustrus Brødre 335. 18, 378. 14 og 998. 18 ; 2. Hustrus 
Morbroder 775.21. 88 188—140. 

138. Valgmenigheden i Bøvling. 

(Anerkjendt v. kgl. Res. af 18. Oktbr. 1875. — En Filialkirke i 

Lemvig indviedes 16 /i* 1883). 

1. 18 /io 1875. Jes Anton Jessen, f. 24 /» 38 Ødis, Søn af 
Laust J. t. Ødis, entl. 8 /«60, f 7 /» 63 og Anna Maria Nielsen. 
Stud. Hadersl. 60; Kand. M / 6 66 h 1 (1— h); Huslærer hos Pastor 
Brandt i Ollerup ; p. Kapl. Bøvling-F. 4 U 70, ord. */* ; underskrev 
Askovadressen ; — gift 19 /io 75 m. Vilhelmine Høegh, f. 9 /» 50 Ramme, 
F. Hans Chr. H. Ejer af Rammegaard, Af. Flora Schonau. 

139. Christianssted. 

St. Crolx, Vestindien, inder Biskoppen I Sjællands Stift. 

(I)*). */n 1863. Joakim Godske Willemoes ( 10 /i77 V. Ulslev, 
se Fuglse-K.). 

(2). '/s 1878. Theodor Johannes Andreas Engholm ( 18 /s 81 
Skamby, se der). 

(3). u /7 1881. Emil Valdemar Lose, f. 7 / 8 34 Kbh., A Jørg. 
L. Snedkerm., M. Oline Margr. Johannsen. Stud. Mtrpsk. 55; 
Kand. M /e 61 h 1 (*1— 1); Lærer v. Kbhs. Kommunesk. J 66 var 
han bleven ansat ved den grønlandske Mission, men da man mod 
hans bestemt udtalte Betingelse for at modt. Ansætt. ikke vilde 
love ham at komme i Virks. i 67, men først i 68, opgav han Grøn- 
land og drog til vort andet Missionsland, hvor Emb. blev ham til- 
budt.« Sgpr. Frederikssted 17 /s 66, ord. Kbh. 19 j 9 ; St. Thomas og 
St. Jan 81 /g 71; har medd. Bidr. t. flere Tidsskr: og Blade; — gift 
u /n 64 m. Franciska Louise Elise Tegner, f. 81 /io 37 Trondhjem, 
f 8 /i83, F. Tegnelærer Chr. Mart. T., M. Helene Viborg. 

140. Christiansø. 

Bornholm« Amt, SJællaod« Stift. 

(Præsterne ansættes ved Konstit. som ord. Skolelærere). 

3. 28 /n 1867. Johan Peter Jørgen Engholm ( 8 /s 74 Torslev- 
S., se Allesø-B.). 

4. 28 /t 1874. Johannes Christian Thomsen ( T /io80 Nyord, 
se Gjøl). 

5. 18 /u 1880. Peder Mandrup Tuxen ( ll k 84 Kapl. p. 1. 
Rødby-R., se der). *) Se Tillæg og Ændringer. 141—148. 89 

141. Classenske Boligers Kirke. 

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 
(Ved kgl. Resol. af 25. Maj 1880 udskilt Ara Frederiksberg Sogn i 
kirkelig Henseende; Kirken indviet 20. Juni s. A.). 

1. "/s 1880. Johannes Levinsen, Søn af 941. 17, f. * 6 /io 53 
Kværn; Stud. Rand. 71; Kand. 80 /i 76 1 (1—1); „ efter et Aars Op- 
hold i Kbh. blev jeg Huslærer paa Brahetrolleborg; i 78 kom mine 
Elever til Herlfsh. og Grevinde Reventlows Rundhaandethed satte 
mig istand til et 6 Maaneders Ophold i Paris. Rejsen blev nær- 
mest foretaget i sprogligt Øjemed; men i den store Verdensstad fik 
jeg et saadant Indtryk af Guds Rige som en ecclesia militans, at 
det forekom mig, at ingen, der ved sin Opdragelse var forberedt 
til at blive en Jesu Christi Soldat kunde have Lov til at holde sig 
tilbage"*); p. Kapl. Holeby-B. 2 /s 79, ord. *h; „i Kbh. sluttede han 
sig strax helt til den indre Miss. og dens forsk. Virksomheder. 
Gaardmissionen fik i ham en fuldtro Ven, og mange Gange fulgte 
han med de Mænd, som under Spot og Skjældsord bringe Lov- 
sangen og Evangeliet ind i Gaardene og vidne om Frelsens Vej 
paa denne Maade. Ogsaa Magdalenehjemmet havde i ham en tro- 
fast Ven, i 83 foretog han en Rejse gjennem Jylland og holdt en 
hel Del Møder for det" **). f 7 A<> 84- — Ugift. 

142. Dalby og Stubberup. -s- 

BJerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 

14. lé /» 1859. Johannes Gotthilf Møller, f. 28 / 7 11 Slagelse, 
F. Gotth. Heinr. M. Major ved fyenske Inf. Reg., M. Joh. Jydt- 
mann. Stud. Fredericia 28 ; Kand. 80 /io 33 1* (l— 1 ) * Skolebestyr. 
Middelfart; Kat. Trin. K. Fred. f /i 38, ord. "/n; Sgpr. Hedensted- 
St. D. "/i«43; entl. » 4 /u 82; bor i Fredericia; — 1) gift 4 /u44 m. 
Louise Caroline Muller, f. 2 % 24 Fredericia , F. Herman Anker 
M. Toldkontr., Prløjtn. i Kongens Reg., Krgrd., M. Elisab. Hansen. — 
Datter gift 762. 18. 

15. f /i 1883. Anton Vilhelm Scheel Olrik, f. "/i 44 Hel- 
singør, F. Etsrd. Jac. Baden O., Borgmester, Medl. af den grund- 
lovg. Rigsforsamling, M. Helene Christine Rosenørn. Stud. Frdbg. 
63; Kand. 17 M 69 1 (1— *1); foretog 71 en længere Udenlandsrejse 
og opholdt sig 3 Mdr. i Rom; p. Kapl. Greve-K. u /4 73, ord. u k; 

>r. Estvad-R. 18 /i 77 ; — gift i Randers 8 /i 73 m. Elisa Victoria *) Ordinationsprot. **) Vilhelm Beck, Indre Miss. Tid. 2 Novbr. 1884. 90 142—144. 

Møller, f. 3 /io47 Rand, F. Pet Chr. M. Læge, J/. Elisa Amalia 
Secher. — 

143. Dalby og Tureby, -s- 

Faxe Herrod, Præstø Aat, Sjællands Stift 

16. ■/$ 1859. Emil Anton Conrad Olsen, f. i Kbh. 10 /$06; 
Stud. pr. 26; Kand. 80 /4 32 1 (h 1); Sgpr. Hem-S. 18 /s36, ord. %; 
Lime 16 /io88; Longelse-F. Vi 50, f l8 /«72; — gift is /s 35 ra. 
Amalia Johanne Rønne, f. »ty 07, f 4/ *° 8 3, Dt. af Bone Falch R. 
t. Lyngby, f "/» 23 og Fred. Marie Brandt. — Døtre gift 724. 18 
og 1005. 14. — Hustrus Brødre 449. 15 og 634. 19. 

17. 29 /4 1872. Andreas Lauritz Carl Listov, f. *°/» 17 Kbh., 
F. Manasse L. Overlærer v. Holmens Sognesk. (Søn af Richard L. 
til Døllefjelde-M., f u h 1789), M. Ane Elisab. Svendsen. Stud. 
v. West. lnst. 33 ; Kand. **U 39 1 (egr— 1*) ; Alumn. paa Borchs 
Koll., Lærer v. West. Inst. og Vajsenhuset; Huslærer for Thorvald- 
sens Dattersøn i Rom 45 — 47 f foretog derefter med off. Understøtt 
en 6 Maaneders Rejse gjennem Italien og Tyskl.; res. Kapl. Aal- 
borg Frue K. og Sgpr. S. Tranders *k 51, ord. Kbh. 9 /t ; Sgpr. 
Næstved 80 /u 58; valgt t. Medl. af Rigsraadets Landsthing f. 3die 
Kreds (Sorø og Præstø Amter) * 9 / 8 64; R* 17 /4 83; har skr.: Om 
Brødrene Wesly og Methodismen, 62 ; Luthers Ungdomshist. 1483— 
1517, 2 Udg., 62; Ordsaml. fra den norske æsteth. Lit siden 1842, 
ordn. og forkl. 66; Nestved Kbstd. i Middelalderen, Progr. Hrlfsh. 
72; Luthers Husliv 1526—46, 3 Udg., 74; Fra Luthers Vennekreds, 
80; Luthers Levned, Folkeudg., 80; Luthers Levned m. 48 Bill. i 
Kobberstik, 2 Opl., 81; se iøvr. Er.; — 1) gift 28 / 9 51 m. Frantzine 
Christiane Mathilde Howitz, f. "/„ 26 Klintholm p. Møen, f 5 /i° 52, 
F. Jstrd. Dan. Chr. Bonaventura H. Godsforv. p. Vemmetofte, M. 
Ane Joh. Kirst. Repholtz; — 2) gift 7 /n 54 m. Ane Frederikke 
Louise Conradt-Eberlin, f. 4 /s 25, F. Højesteretsass. Peter Joh. Alexei 
C.-E., M. Joh. Victorine v. d. Recke; — Fasters Søn 942.12; — 
1. Hustrus Søster gift 340. 17. 

144. Dalby neder, Raaby og Sødring. 

Gjerlev Herred, Randers Ant, Aarhus Stift. 

•/t 1869. Jes Mygdal (erh. *•/» Till. til at betr. som ikke 
kaldet, se Dover-D.). 

16. *•/• 1869. Christian Ludvig Nielsen (se Dalbyneder- 
Dalbyover). 
(Ifølge kgl. Res. af 18. Decbr. 1872 fandt en Omannektering Sted. 144-147. 91 

Dalbyover, der havde været forenet med Vindblæs, blev lagt til 
Dalbyneder, og Raaby-Sødring udskiltes til et selvstændigt Kald). 
i 

145. Dalbyneder og Dalbyover. 

Gjerlev Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

1. 18 /i» 1872. Christian Ludvig Nielsen ( l *k 79 Utterslev, 
se der). 

2. 14 /t* 1879. Johan JuHus Valdemar Prytz, f. 80 /« 43Kbh., 
F Joh. Gust. P. Skomagerm., M. Jul. Rebekka Intz. Stud. Mtrpsk. 
64; Kand. *% 71 h 1 (h—h); p. Kapl. Faarevejle-D. 7 /s 73, ord. lé /s; 
Kapl. p. 1. Vig-A. **/« 74; — gift i Vig 18 /io 77 m. Marie Bloch, Dt. 
af 1117. 19, f. V* 60 i Lønborg. 

146. Dallerup og Laasby. 

Gjern Herred, Aarhus Amt og Stift. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 13. Jan. 1854. Dallerup var tidligere 
Anneks til Linaa; Laasby forenet med Sjelle og Skjørring). 

1. 14 /i» 1855. Ferdinand Emil Binzer ( 80 /4 73 Vallekilde-H., 
se der). 

2. n /? 1873. Knud Sckott Deichmann ("/* 84 Hvidbjerg-L., 
se der). 

3. M /4 1884. Knud Peter Lind, Søn af 422. 17, f. Vejrum 
"/is 46. Stud. Vibg. 63; Kand. »% 71 1 (1-h); Sgpr. Dollerup-F.- 
R. 4 /*76, ord. "/t; — gift i Birkerød ,5 /s 76 m. Frederikke Beg- 
trup, Dt. af 79. 18, f. i Flade 8 / 8 53. 

147. Dalum. 

Odense Herred og Amt, Fyens Stift. 

13. 8 % 1869. Peter Alberg Holm («/» 80 Gamtofte, se der). 

14. 8 /n 1880. Hans Albert Damborg, f. 8 / 9 35Kbh M /'.Hof- 
forgylder Peter Chr. D., M. Margr. Cathr. Juul; kom efter Konf. i 
Lære hos Bogtrykker Thiele og blev Typograf i 54. Stud. pr. 56 ; 
Kand. "/« 61 1 (1—1) ; kst. Adj. Herlufsholm 27 /i 62, fast ans. 63 ; rejste 
68—69 udenl. for at lære kirkelige Forhold at kjende; Sgpr. Ham- 
melev-E. 8 % 75, ord. **/n; harskr. Abbed Vilhelms Levned iHrlfhs. 
Skprogr. 67; — gift i Rødding 25 / 5 77 m. Elna Marie Brix, Dt. af 
795. 16, f. Vie 44 i Foulum. 92 148-150. 

148. Damsholte. 

Møens Herred, Præsti Amt, Sjællands Stift. 

8. 4 /r 1856. Hans Peter Christian Koch, f. 17 /s 03 N. Ørs- 
lev, F Ole Stampe K. Student, Gaardejer (Søn af Hans Pet K. t. 
Horbelev-F., f *°/4 06), M. Maren Sørensdatter. Stud. Nykb. 21 ; 
Kand. 17 /io 26 1 (1—1); Kat. Nykbg.-S. "/4 29, ord. /«; Sgpr. Udby 
(Holb. A.) M / 7 35; Provst f. Merløse og Tusse H. Vs60; entl. 18 /i* 
76 ; bor i Kbh. ; — 1) gift 9 / 5 30 m. Petroline Diderikke Molrup, f. 
2 */2 05 Kbh., f 28 /s54, F Svend M. Skibskaptejn, M. Kirstine 
Diderikke Bech; — 2) gift 2 /s 55 m. Alvilde Cordelia Vilhelmine 
Jensen, f. 80 /t 33 Horsens, f 17 A 62, Dt. af Chr. Bagge J. t. 
Fredericia Trin. K., f 17 /io 36 og Anne Cathr. Hein; — 3) gift 25 /io 
67 m. Marie Kornerup, f. 18 /io45 Dybe, Dt. af Hans Jac. K. t. 
Jyderup-H., f 8 /i»61 og Henr. Hansine Biering ; — Fættere 395.13, 
395. 14, 1072. 18, se Stamtavle i Im. Barfod Falst. Gejstl.; — 2den 
Hustrus Fætter Biskop Brammer. 

9. 18 /s 1877. Caspar Frederik Dahlerup, Søn af 70. 16, f. 
28 / 5 30 Norup. Stud. Aarh. 48; Kand. 18 / 6 54 1 (1—1); Huslærer; 
Andenlærer v. Jonstrup Semin. 88 /io63; Sgpr. Tømmerup 18 /« 70, 
ord. 81 /8 i Odense; har udg. Oversigt over Danmarks Lit. ogSprog- 
hist., 66; desuden et Par Taler; — gift * 5 /* 66 m. Emilie Louise 
Augusta van Wylich, Dt. af 281. 12, f. 18 / 6 37 i Serup. 

149. Dannemarre og Tillitze. 

Lollands Sinder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

19. 9 /s 1858. Christopher Leberecht Tobiesen, * f. V* 07 i 
Vindinge, Søn af Fred. Holmsted T. t. Vindinge, f *°A * 9 °S Soph. 
Ernestine Hommel. Stud. Vordbg. 27, Kand. lfl /i 33 1 (1—1); p. 
Kapl. Stenstrup-L. 18 /io 33, ord. 18 /u; Sgpr. Hodde-T. 6 /»36; Tor- 
strup-H. 19 /t 45 ; Provst for 0. Horne, V. Horne og Skads H. 19 /s 
45; Medlem af den grundlovgivende Rigsforsaml. 5 /io48; Sgpr. 
Herslev 8 /i 56, men erh. 2 /s s. A. Tillad, til at betr. som ikke kal- 
det dertil; Provst for Lollands Sønder og Nørre H. 18 /i*64; R* 
26 /5 67; DM. 16 /io83 ved sit Jubilæum; Stiftsprovst for Lolland-Fal- 
sters Stift 81 /i 84; — gift i Vindinge 5 / 5 35 m. Bolette Elisabeth 
Lorentzen, f. i Odense 28 /io07 (Daabsatt. ang. 89 /io), t 80 A»69, F. 
Jørg. L. Kbmd., M. Birg. Marie Frantzen. — Søn 212. 17; Dt. gift 
524. 15, Søster gift 343. 12. 150—151. 93 

150. Darum og Bramminge. 

6|irdlng Herrad, Ribe kmt eg Stift. 

18. */ia 1860. Elieser Theophikis Gad, f. M /* 13 Skjævinge, 
Søn af Elieser G. Andenpræst t. Rosk. Domk., f 20 A 1 38 og Søster 
Christiane Brun Stenersen. Stud. Rosk. 31; Kand. ll /i 39 h 
(h-1); Lærer i Skibby "/i41; Sgpr. N. Sundby-H. 80 /i*64, ord. 
m /j 55 ; Medl. af Tiendekommis, for de forhen blandede Sogne i 
Ribe Stift l0 /i73; entl. »% 76, f io fc 76; — gift i Rosk. Domk. 
M /j42 m. Anna Christine Emilie Haar, f. 8 /io 14, f 6 /6 84,Dt. afEdv. 
Augustinus H. t. Himmelev-R., f 9/ » 20 og Caroline Fred. Baagø. — 
Brødre 248.17, 564.18, 918.17, Theod. Nonus G. t. Estvad-R., 
entl. "/s 51; Søster gift 1146.15; Brodersønner 855.16, 1014.14; 
Fætter 319.11; — Hustrus Broder 689.20. 

19. M /i 1876. Henning Frederik Feilberg, Søn af 344. 16, 
f. •/» 31 Hillerød. Stud. Ribe 49; Kand. 18 /i 56 1 (h— 1); Alumn. 
p. Borchs Koll.; Lærer i Frøken Zahles Inst. og Mariboes Sk.; 
Adj. min. Store og Lille Solt i Angel h h 56, ord. "/io ; Sgpr. Vals- 
bøl «/ 9 59; Store Vi "/* 62, afsat af den tydske Civilreg. **/* 64, 
•auf Grund der von Ihnen bei der letzten Kirchenvisitation abge- 
gebenen ErUårung, wonach Sie Ihre Mitwirkung zur Durchfuhrung 
unserer Verord. v. 28sten vorig. Mts. betreffend dem Gebrauch 
d. deutschen Sprache in Kirche u. Schule verweigern"; entl. a8 / 1 » 
s. A.; Hjælpepr. i Marslev omtr. et Aar fra Midten af 64; kst. Kat. 
Odense og Forst. f. den betal. Brgsk. ll /io 65— x l$67; Lærer v. Fru 
Heins Sk. smst.; Sgpr. Brørup-L. 88 /i 69; har foretaget en Rejse i 
England og Skotland og været et Par Gange i Norge sidst m. off. 
Underst, t. Filologmødet; har foruden en Del Overs., et Par Art. 
mod Præstevalg, nogle Præd. o. L. skr.: Fra Heden, 63; Smaa- 
prøver af forsk, jyske Landskabsmaal med Lydskrift, 81; Plan for 
en Ordbog over jysk Folkemaal, 82; Fra Vester- Jylland, et Kultur- 
billede i „Fra alle Lande", denne Art. skaffede ham en Underst. 
fra Garlsbergerfonden af 500 Kr. i 3 Aar til forberedende Studier 
over jysk Kulturhistorie; han arbejder desuden paa en jysk Ord- 
bog. Underskr. Adressen t. Biskop Martensen om Forh. i Sønder- 
jylland; gift "/46O m. Louise Anna Nutzhorn, f. 6 / 7 31 Kbh., F. 
Ditl. Andersen v. N. prakt. Læge, M. Charl. Katrine Feilberg. 

151. Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. 

FJøHds Herred, Viborg Amt og Stift. 

13. 3 /j 1866. Christian Frederik Læssøe (*/io 74 Galten-V., 
se der). 94 161-153. 

14. l4 /i2 1874. Christian Johan Frederik Friis ( 18 /e 80 Skyum- 
H., se der). 

15. 80 /8 1880. Theodor Ludvig Marius Rasmussen, f. i 
Sønderby (Baag H.) 28 /n 52, F Hans R. Skolelærer, M. Bolette 
Fred. Palludan. Stud. Od. 70; Kand. "/« 7 6 1 0—1*) ; P- Kapl. 
Aversi-T. 31 /i2 77, ord. Aarh. 20 /s78; bestyrede efter Sgpr.'s Død 
>/s 79 Embedet indtil ll h 80; — gift 2 */io 78 m. Edith Camilla Bag- 
ger, f. %1 k 58 Varde, F Etsrd. Jens Albr. Fred. B., Borgm. og By- 
fgd. i Varde, Herredsfgd. i Øster og Vester H., M. Jensine Marie 
Cathr. Christensen. — Hustrus Tvillingsøster gift 17. 1. 

152. Dejbjerg og Hanning. 

Billing Herred, Mogkjfbiog Aort, Ribe Stift. 

18. 6 /s 1864. Anders Faurschou, f. Vi 20 Holmstrupgaard 
Brabrand S., F Peder F. Propr., Af. Olive Olesen. Stud. Aarh. 
38; Kand. M /i 46 h (1— h); Kat. Lemvig */» 57, ord. Aalb. 6 /u ; t 
24 /i71; — gift i Pedersborg 4 /s 55 m. Eleonora Nancy Marolly, f. 
27 / 8 19 Kbh., F Francis Christ. M. Skibskapt., Plantageejer i Ost- 
indien, M. Marie Bumann. 

19. '/* 1871. Johannes Emil Wiberg ( 10 / 9 80 Østbirk-Y., 
se der). 

20. "/" 1880. Sofus Theodor Balslev, Søn af 115. 14, f. 
» 8 / 8 60 i Hammer. Stud. Od. 70; Kand. 21 /i 76 1 (1—1); Lærer v. 
Grundtvigs Højsk. 76; p. Kapl. Jelling-H. */n 77, ord. 16 /n; — gift 
i Nazareths K. 2 % 78 m. Nanna Ingeborg Birkedal, Dt. af 789. 1, 
f. «/s 54 i Ryslinge. 

Diakonissestiftelsen se Emmaus kirken. 
153. Dollerup, Finderup og Ravnstrup. 

Nørlyng Herred, Viborg Ant og Stift. 

24. 8 /é 1867. Abraham Kali Rasmussen ( 18 /a 76 Butterup- 
T., se der). 

25. V* 1876. Knud Peter Lind ( a9 / 4 84 Dallerup-L., se der). 

26. 4 /» 1884 - Lars Peter Gott/iard Larsen*) ( 24 /n 84 erholdt 
han Tilladelse til at betragtes som ikke kaldet). *) L. P. G. Larsen, £ 6 / 6 47 Randers F. Peter L. Overvagtmester. DM., 
M. Mette Cathr. Jacobine Bergmann. Stud. Randers 66; Kand. */* 
78 h» (h-*l); Lærer i Kbh. - Ugift. - Morbroder 1185. 14. 154—156. 95 

154. Dover og Venge. 

HJelmlev Herred, Aarhus Amt og Stift. 

(Præsten bor i Sveistrup). 

15. 8 /4 1861. Frederik Nicolai Severin Michelsen, f. * 7 /* 06 
Kbh., Søn af Hans Chr. M. 1. res. Kapl. t. Holmens K., f 12 l* 35, 
og Magd. Elisabeth Holm. Stud. Vordbg. 24; Kand. 12 / 7 30 h 
(1-1); Kat. Faaborg 6 / 5 35, ord. 5 / 6 ; Sgpr. V. og 0. Vandet a V° 
39; Vrendsted-T. 18 /*52, f 9 A 73; — gift 30 /i36 m. Annine Au- 
gusta Gottlieb, f. 15 /i* 12 Kbh., F. Vincens David G., Jstrd., Havne- 
kontr. i Ebh., tidl. Eaptløjtn. i Flaaden, M. Anna Dorothea Schrø- 
der; — Dt. gift 106. 1, Broder Provst Marc. Chr. Vilh. M. t. Thi- 
sted-T., f *%56; Brodersøn 740.25. — Hustrus Broder 213.16. 

16. 14 /s 1873. Jes Mygdal, f. 14 / 6 19 Kbh., F Christen M. 
kgL Fuldm. i Kbh.'s Vandvæsenskont., M. Mette Marg. Fæster (Dt. 
af Jes. F. t. Dover-V., f 26 /»09). Stud. Brgdsk. Kbh. 36; Kand. 
6 /*42 1 (1—1); Lærer i begge Brgdsk.; Kat. Vejle */io 51, ord. 5 /n ; 
Sgpr. N. Snede *Vi 59; Dalbyneder-R.-S. 6 /s 69, men blev * 8 /* fri- 
taget for at tiltræde det; entl. "/s 79; bor i Kbh.; — gift 1) 9 /*59 
m. Charlotte Thorkilsen, Dt. af 168. 19, f. 6 / 2 32 Ansager, f 
*°/3 71 ; — 2) gift i Ring *%* 72 m. Anna Birgitte Christiane Jensen, 
f. 3 /« 36 Øfjord paa Island, F. Andr. Pet. J. Distriktslæge i 
Brædstrup, Krgrd., M. Marie Andrea Riis. 

17. 10 /9 1879. Anders Jensen, f. 26 /» 38 Vidsted, Aaby S., 
Vendsyss., F. Jens Andersen Husmand, Af. Inger Nielsdatter. Stud. 
Aalb. 59 ; Kand. 17 /s 64 1 (h— *1) ; p. Kapl. Sejerslev-E.-J. « 2 / 5 67, 
ord. 5 /» ; Kapl. p. 1. smst. 19 /ia 73 ; Sgpr. Aulum-H. 30 / 8 75 ; — gift 
l0 /u 68 m. Julie Aline Ludoiska Iversen, f. 13 /i* 39 Helsingør, F. 
Chr. Fred. I. Kbmd., Translatør i Engelsk, M. Joh. Mar. Jensen. 

155. Kapellan p. L i Dover og Venge. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 14. Maj 1873; bor i Venge). 

1. "/» 1874. Jørgen Peter Melbye ( 10 /5 78 Serridslev-B., 
se der). 

156. Dragstrup og Skallerup. 

More Nørre Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift 

(Præsten bor i Vester Jølby). 
23. ,e /a 1860. Harald Andreas Christian Krog (* 5 /4 71 
Ramløse-A., se der). 96 156—158 

24. *h 1871. Christian Hartvig Kjødt ("/i 75 Husby-W., 
se der). 

25. 28 /s 1875. Carl Bendix Koch ( 20 /io 83 Vigsnæs, se der). 

26. 15 /i 1884. Jakob Christoffer Jansen, Søn af 466. 13, f. 
25 /s49 Stege. Stud. Aalb. 68; Kand. "/s 74 h 1 (h— h); p. Kapl. 
Finderup 28 /io 76, ord. i Ribe "/u; Kapl. p. 1. Klim-T\-V. 15 / 4 79; 
Sgpr. Alsted-B. 10 /s81; — gift i Thisted 10 / 9 78 m. Severine Au- 
gusta Friis, f. i Jølbygaards Mølle, Solbjerg S. 17 /z 59, F. Bagginus 
Andr. F., Møller, M. Kirstine Sof. Horne. — Hustrus Farfader Chr. 
Mich. Røttbøll F. t. Daugbjerg-M.-S., f 7« 43; Farbroder 892.18; 
Faster gift 828. 14. 

157. Drejø. + 

Sunds Herred, Svendborg Aat, Fyens Stift. 

21. 18 /4 1864. Adam Christopher Fabricius (* 8 /io 74 Holme- 
T., se der). 

22. ai /i* 1874. Peder Ottosen ( 20 /i 79 Hem-H.-D., se der). 

23. 7 /s 1879. Christian Henrik de Thurah, f. */ 7 30 Ribe, 
Søn af Chr. Erik de Th. t. Tommerup-B., entl. 5 /& 68, f * 8 /i 69 og 
Anna Cathr. Klingenberg. Stud. Ribe 47; Kand. 29 /i 56 h 1 (1*— 1); 
Lærer v. Enkedronning Caroline Amalies Asylskole s. A.; Inspekt. 
smst. 58 — 62 og Lærer v. Frk. Zahles Sk.; valgtes t. Folkethings- 
mand for Præstø Amts 6te Kreds (Stege) 7 /« 64» */« 66 og 12 /io s. A.; 
stillede sig i samme Kreds t. Valg til Rigsraadets Folkething */s 64, 
valgtes 31 /s 65, stemte mod den revid. Grundlov af * 8 / 7 66; Insp. og 
Lærer v. Hindsholm Folkehøjsk. 69; ord. Aalborg 2 /4 79; optraadte 
i Stridsskrifter mod Søren Kierkegaard 55 — 56 og mod Biskop Mar- 
tensen 63, se iøvr. Er. ; — gift i Vartov 16 /6 59 m. Thora Marie 
Frederikke Andersen, f. 7 /e 36 Kbh., F. Etsrd. Andr. Chr. A. Cha- 
tolkasserer hos Enkedronning Marie Soph. Fred., M. Anna Marie 
Stoffel; — Søster gift 1162.23; Familien blev adlet 22. April 1773. 

158. Dreslette. 

Baag Herred, Odense Amt, Fyene Stift. 

| 12. 10 / 8 1863. Christian Ernst Krag* f. ™\% 04, Søn af 

! Chr. K. t. Gjelsted-R., f * 8 /4l8 og Jul. Marie Bendixen. Stud. 

! Odense 23 ; Kand. 87 /4 29 h (h— 1) ; p. Kapl. Tommerup-B. 4 /i 32, 

ord. **/i; res. Kapl. Skovlænge-S.-G. */u84; Sgpr. S. Broby ™ji 
35, efter Indst. af Lehnsgr. Schaflfalitzky de Muckadell ; R* 4 /i 82 
ved sit 50 Aars Præstejubilæum ; — gift 7 /n 35 m. Marie Margrethe 
Vilhelmine Seidelin, f. 10 /i 14, Dt. af hans Formand, Kstrd., Provst 158- 161. 97 

Valentin Peter S., f 3 /i 63 (der v. sit 50-aarige Præstejubilæum er- 
holdt Rang med Biskopper) og Margr. Dorth. Jacobsen. — Søn 
528.1; Dt. gift 687.18; Søskendebørn gifte 288.15, 884.16. — 
Hustrus Broder Iver Jac. S. t. Søllested- V., entl. ,8 /u 60. 

159. Dronninglund. 

DrmtefllMd Herred, Hjørriig Amt, Aalberg Stift. 

(Præsten bor i Lunderager). 

18. "/s 1868. Jørgen Bang Biering (7*83 Vigersted-K., 
se der). 

19. l */s 1883. Michael Frederik Kamman Blichfeld, f. */* 
41 i Visby, Søn af Provst Mich. Fred. B. t. Vejby-T., entl. 18 /ii 68, 
t "/» 69 og Marie Kirst. Kamman. Stud. Frdbg. 59 ; Kand. * */i 66 
1 (1-1); P. Kapl. Tved, Jyll., **/n 66, ord. * 8 /i»; Sgpr. Balling-V. 
M /t76; — gift "/s 69 m. Kathrine Karoline Korn, f. "A 41 Kbh., 
F. Etatsr. Chr. Gottl. K. Chef f. Domæneexp. Kont, M. Ane To- 
bine Batcher. — Hustrus Broder 376. 16. 

160. Kapellan p. 1. Dronninglund. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 17. Maj 1870). 

1. "/• l 870 - *tob Peter Christensen ( 8 /i* 76 Ryde-H., 
se der). 

161. Durup og Tøndering. 

Harre Herred, Viborg Art og Stift. 

16. 8 /n 1861. Jens Mathias Blicher («/s 70 V. Hæsinge-L., 
se N. Broby). 

17. "/s 1870. Carl Kratzens tein Stub Jørgensen (tø 77 
Rødding-K., se der). 

18. "/» 1877. Hans Ludvig Møller, f. V" 43 Torkildstrup, 
Søn af Stiftsprovst, Dr. fil. Hans Ulr. M. t. Thoreby, f "/w 62 
(Søn af Biskop Rasm. M., f 9 A* *2)» og Marie Lov. Hulda Sidenius. 
Stud. Nykb.61; Kand. »Vi 68 h 1 (1—1); Skolebestyrer Nysted; Kapl. 
p. 1. Nysted-H. ls / 9 72, ord. "/*; — gift 81 /io 71 m. Marie Nielsine 
Elisabeth Nielsen, f. 80 / 8 47 Lyngby, Dt. af Stiftsprovst, Lic. theol., 
Prof. Fred. N. t. Thoreby, f 7* 67 og Helene Kirst. Hansine 
Perch. — Brødre 719.22, 1050.18; Søstre gift 23.17, 298.24, 
661. 13, 795. 18. — Hustrus Broder 392. 19, Søster gift 701. 17. 

7 98 162—163. 

162. Dybe og Ramme. 

Vandfald Herred, Rlngkjøblng Amt, Ribe Stift. 

18. »ty« 1859. Frederik Carl Christian Harboe, f. Vio 04 
Kbh., F. Kommandør Fred. Ludv. Carl H., Indrulleringschef, Af. 
Maren Kallager. Stud. priv. 27; Kand, n /i 33 h (1—1); Lærer v. 
Søetatens Drengesk. "/s 35; Sgpr. Fjaltring-T. » 8 /i*47,ord. u /»48; f 
ty 69; — 1) gift i Trin. K. l »/s34 m . Nicoline Lovise Christine 
Lithin, f. 6 /io 09 Kbh., f z l% 35, F. Joach. Kretschmer L. Sproglærer, 
M. Ingeborg Kirstine Tøxen (Dt. af Niels T. t. Nustrup, f *ty ° 3 ) ? 
2) gift i Ulvborg M /» 48 m. Maria Kirstine Krarup, f. Naur Vio 28, 
Dt. af Provst Ove Thorn. Nic. K. t Flødstrup-U., f "/« 62 og Math. 
Susanne Tang. — Sønner 343. 14 og 1051. 22 ; Farfaders Broder Bi- 
skop Ludv. Harboe, f "/« 1783 - — Hustrus Broder 1036. 14. 

19. »ty 1869. Johannes Boye Broager, f. »/• 12 Rerslev, 
Søn af Eggert Christopher B. t. Gadstrup-S., f *% 40 og Soph. 
Magd. Dorph. Stud. Rosk. 33; Kand. »ty 41 h (*h— h); Lærer v. 
Frelserens Arbejdshus Sk. p. Krhvn. ty 51 ; Sgpr. Ørslevkloster-Ø., 
»tyo 60, ord. "/12; entl. «/i 84; bor i Kbh.; — gift i Rerslev »/i 61 
m. Inger Marie Rasmusdatter, f. i Lading »ty 20, K Rasmus Mad- 
sen, Gaardejer, M. Ane Mikkelsdatter. — Søster gift Niels Chri- 
stopher Schultz t. Rorup-G., f M /i 39 ; Fætter 167. 17. 

20. 4 /s 1884. Niels Peter Christian Nielsen, f. »tyi 49 N. 
Smidstrup, Snesere S., F. Hans Nielsen, Gaardejer, M. Kirsten 
Kristensen. Seminarist Jellinge 70, 1. Kar.; var i l l /s Aar Lærer 
v. Saxild Sk.; tog udvid. Prøliminærexam. 71; Stud. priv. 75; Kand. 
»ty 80 h 1 (1—1); p. Kapl.Dybe-R. "/i81, ord. "/s; — gift i Vejers- 
lev 28 /8 81 m. Else Jensen Nørgaard, f. i Hee ty * 6 » & J ens Ander- 
sen N. Gaardejer, M. Johanne Rasmusdatter. 

163. Døllefjelde og Musse. -s- 

Musse Herred, Maribo Amt, LollaRd-Falttert Stift. 

18. */io 1847. Carl Louis Herbst Gulstad, f. */u 06 Helsingør, 
F. Mads Larsen G. Tøjhusløjtn. paa Kronborg, M. Anna Lov. 
Stricker. Stud. Helsingør 26; Kand. *ty 32 1 (h— 1); Sgpr.Henne- 
L. 29 h 36, ord. 7 /i»; entl. ty 82; bor i Hjørring; — gift i Frelsers 
K. »ty 37 m. Alhed Henriette Schmidt, f. »Vi 04 Kbh., f 1# /t 74, 
F. Thorn. Wulfsen S., Skibskapt., M. Christiane Magd. Knudsen. 
— Søn 315. 2. — O. 

19. ty 1882. Christian Carl August Lange, f. »ty 30 Kbh., 
F. Fred. Erik Aug. L. Kopist i Brandkorn. -Kontor, Af. Jul. Jac. 
Zipelius. Stud. Brgdsk. Krhvn. 47; Kand. *»/i 54 1 (1—1); Lærer 163—165. 99 

?. Vajsenhuset V* 56 ; Sgpr. Fæmø i9 h 72, ord. 3 y 9 ; — gift 6 /fc 62 
m. Louise Rasmine Cronberg, f. 89 /i 40 Kristiania, F. Jens Larsen 
C. Skuespiller, Af. Oline Fred. Enger. 

Ebeltoft se Æbeltoft. 
164. Egebjerg. 

Ods Herred, Holbæk Ant, 8JællaBds Stift. 

18. u /t 1864. Christen Wolf ( 9 k 75 Nordrup-F., se der). 

19. 8 % 1876. Frederik Alexander Lassen ( l /s 83 Sværdborg, 
se der). 

20. */* 1883. . Johan Johannes Ludvig Schierner, f. 17 /i 26 
Stisnæs, Magleby S. ved Skjelskør, F. Skolelærer Joh. Samuel S., 
senere Landmand, Af. Christine Meyland (Dt. af Johan M. t. Som- 
mersted v. Hadersl., f 6 /V 23). Stud. Slagelse 44; Kand. ll U 49 h 1 
(1*— *1); p. Kapl. Vestenskov-K. J5 /»o 55, ord. M /ii; Sgpr. Grindsted- 
G. l8 /«64; Kobberup-F.-G. ll /i 71; Provst for Fjends H. 18 /s 77; — 
gift M /s66 m. Elise Kathinka Nannestad, Dt. af 1103. 15, f. M /s28 
Utterslev. 

165. Vester Egede og Braaby. 

Tybjerg Herred, Præstø A«t, Sjællande Stift. 

2. f /n 1850. Joachim Melchior Holten Friboe Funch, f. */* 
06 Kjøge, F Fred. Chr. F. Oberstløjtn. v. Jyske Reg. lette Drag., Af. 
Vibeke Margr. Petrea Friboe. Stud. Rand. 28 ; Kand. u /i 34 h (1— h) ; 
Missionær Godthaab »Vi 36— 41, ord. "/s 35; Sgpr. Alling-T. 18 /*42; 
entl. M /i72, f "/"80; — gift *•/• 48 m. Thora Anine Jacobine 
Elise Børgesen, f. •/§ 17 Kbh., F Etsrd. Peter Andr. B. Kontorchef 
i Holmens Ekvipage- og Kommandokont., Af. Anne Jacobsen. — 
Fætter 878. 12. 

8. % Ja 1872. Julius Raimund Baumann, Søn af 969. 16, f. 
7 M3 Kjerte. Stud. Haderslev 60; Kand. "/* 66 1 0— 1); p. Kapl. 
Sværdborg */n 68, ord. u /n; har skr. i Kalkars Tidsskr. om „vor 
Tids Prædiken*, 74; „om Forholdet mellem Forkyndelsen og den 
Forkyndendes krist. Individualitet«, 76; om „Forargelsens Moment i 
den krist. Forkyndelse«, 78; desuden enk. Art. i kirk. Blade; — 
gift u /ti 73 m. Petra Johanne Antonia Rasmussen, f. 9 /a 48 Jettehøj, 
Braaby S., F Etsrd. Otto Fred. Chr. R. Godsforv. v. Gisselfeld 
Kloster, Af. Frankine Vilh. Holm (Dt. af Peter H. t. Hellested, f 
*h 31). 100 166—168. 

166. Egense. + 

Sundt Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

14. 24 A 1866. Rasmus Prip ( 7 / 4 70 Svendborg Frue Kirke, 
se der). 

15. ,8 /« 1870. Rasmus Laurits Balslev ( 8 /s 76 Paarup, 
se der). 

16. «/* 1876. Martin Carl Vilhelm Christensen ( 10 /i 84 Ar- 
ninge, se der). 

17. "/* 1884. Christian Magnus Olrik, f. Tikjøb «»/« 48, 
Søn af Provst Chr. Magn. O. t. Tikjøb-H.-H., f "/« 47 °& A™* 
Birgitte Maria Wulfsberg. Stud.Frdborg 66; Kand. "/« 72 1 (h — 1) ; 
Huslærer hos Konsejlspræs., Finantsmin. Estrup 72 — 75; p. Eapl. 
Viskinde-A. *°/io 75, ord. ,T /io, men tiltraadte ikke Emb. p. Grund 
af Sognepræst Rask's Død; Kirkehelsinge-D. "/« 75; — gift w /*76 
m. Johanne Annine Cathrine Schougaard, f. Kbh. n J6 51, f "/"^i 
F. Hans Jens Peter S. Manufakturhandler (Gammeltoft & Co.), M. 
Jensine Marie Bolette Ftensburg. — Broder 1174. 16, Fætter 142. 16. 

167. Øster Egesborg. 

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællande Stift, 

17. 2e /8 1844- Hans Peter Coster Dorph, f. "/" 1° Klint " 
holm, Møen, F. Kmrd. Jens Fred. Sigfr. D. Godsforv. p. Gjorsløv, 
M. Joh. Charl. Coster (Dt. af Hans C. t. Magleby paa Møen, f 8 /» 
1786). Stud. Vrdbg. 29; Kand. »/i 36 1 (1— h); kst. Adj. Vrdbg. 
14 /7 38, fast ans. * 3 / 4 39; ord. 4 /*o 44; still, sig v. Valg. t. d. grundlovg. 
Rigsfors. 5 /io 48 i Præstø Amts 6. Kreds; se Er.; — gift 2 /u 38 m. Fre- 
derikke Marie Aagaard, f. "/s 16 Kbh., JF. Holger Halling Aa. Gods- 
ejer Iselingen v. Vrdbg., Krigsass., M. Marie Koés. — Sønner Hol- 
ger Aagaard D. Kand. theol., f. 87 /i2 39, f 18 /*79; Fred. D. Kand. 
theol.; Døtre gifte 123.17, 303.19, 865.19; Søster gift Professor 
Allen; Farbroder Johs. D. t. Vigersted-K., entl. 12 /i 62, f ll A» 7 3; 
Fættere 162.19, 1103.16. 

168. Egeslevmagle. 

Veeter Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift. 

19. */s 1848. Christen Ihorkilsen, f. 17 /ii 1794 p. Vester- 
gaard, Hveisel S., F. Torkel Christensen, Gaardmand, M. Kirsten 
Christensdatter ; gik i Landsbysk. til han 12 Aar gi. selv blev Læ- 
rer; dernæst forberedt af Provst Marc. Plesner i Uldum til Opta- 
gelse i Horsens Sk., Stud. derfra 16; Kand. 16 /i 23 1 (1 — 1); Lærer 
v. West. Inst. i 8 Aar; Sgpr. Ansager * 5 /ii 25, ord. Kbh. 10 /*26; 168—169. 101 

Sørbymagle-K. 8 /i34; f u h 70; se Er.; Portræt se Str.; — gift 
"/* 24 m. Oline Petrine Beyerholm, f. Kbh. 25 /a 1796, f *h 64, F 
Ole B. Lærer v. Søetatens Sk., M. Marie Soph. Fred. Hertz. — 
DL gift 154. 16. 

20. 7 /i* 1870. Niels Hansen, f. *'/« 13 Todbjerg, Søn af 
Chr. Erh. H. t. Ønslev-E., f 8 /» & 3 °& Anne Marie Mørch (Dt. af 
Maurits M. t Ferslev-D.-V., f 2 */9 01). Stud. Nykb. 33 ; Kand. V* 
39 1 (1*— 1); kst. Lærer v. Nykb. Sk. n /?40; Adj. 14 /a41; Sgpr. 
Snedsted-N. * /* 48, ord. 4 /u> ; Fjelstrup i Slesvig 26 /i 64, men kunde 
formedelst Krigen ikke tiltræde det og erholdt 27 /i2 s. A. Tilladelse til 
at blive i Snedsted, f 5 A 72 - Havde i sin Tid paatænkt at udg. en 
Præstehist for Thyland i Lighed med Imm. Barfods „Falsters Gejst- 
lighed*, hvortil der haves Forarbejder, se ogsaa Er.; — gift 18 /s42 
m. Nicoline Biering, f. i Jernved 8 /i2 18, Dt. af Prof. Joh. Fred. B. 
t Vig-A., f 80 /» 67 og Dort. Bened. Benzon. — Broder 1149. 14, 
Søstre gift 113. 14, 1197. 13. — Hustrus Broder 1120. 18. 

21. V* 1872. Niels Vrigsted Hunderup, l *«/ 8 11 Hjermes- 
levgaard, F. Mads H. Forp., M. Anne Kirstine Nielsen. Stud. 
priv. 31; Kand. * 8 /4 37 h (1—1); p. Kapl. Jerslev-V. B. 81 /g 39, ord. 
,8 /io; Sgpr. 0. og V. Vandet 2b J4.b2; Provst for Hillerslev-Hund- 
borg H. »74 65; entl. "/u 81,. f 2{ 7« 84; — gift 18 /io 55 m. Caroline 
Gustava Hjort, f. 15 /i 2 28 Præstkjær, f 8 7" 76, Dt. af Niels Schiør- 
ring H. t. Tømmerup, f */• 42 °S Karen Cathr. Lind. — Søster 
gift Hans Riber t. Jerslev-V. B., f 13 /7 62; — Hustrus Brødre 
174. 19, 684. 21. 

22. * 7 /i 1882. Angelius Anker Borch Hansen, f. 18 /io 36 
Kbh., F. Joh. Fred. H. Urtekræm. (Søn af Anker Borch H. t. Al- 
leslev, f so /ii 05), J/. Karen Soph. Catrine Holm. Stud. v. West. 
Inst. 54: Kand. "/« 60 h 1 (1 — 1); Lærer v. Kbhs. Kommunesk. 61; 
Kat. Ringsted 12 /s 70, ord. 80 / 8 ; Sgpr. Øsse-N. «/s 76 ; — gift i Birke- 
rød 8 /n 63 m. Emma Augusta Weber, f. *% 35 Hørsholm, F. Chr. 
Fred. W. Distrlæge, M. Christine Margr. Jensen. 

169. Egtved og indtil Vi 1879 Ødsted. 

Jerlev Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 

(Ved kgl. Resol. af 10. April 1875 blev det bestemt, at Emb. skulde 

deles i 2 selvstændige Sognekald). 

13. 6 /s 1864. Johan Georg Tilemann, f. **/* 06 Vibg., Søn 
af Amtsprovst Joh. Nic. T. t. Assens-Kjærum, f "'• 28 og Edle 
Margr. Høst. Stud. Ribe 26; Kand. ao /4 31 *1 (1—1); Sgpr. V.Hor- 
num-H.-F. »mSS, ord. ie /s; Knebel-R. 18 /io49; f u /«75; — gift 102 169-170. 

J /r 32 m. Sophie Hedvig Friis, f. * 6 / 8 06 Dalsgaard, Dt. af Ghr. Fred. 
F. L Herrested, f lf /» 25 og Henr. Christiane Georgine Richter. 

14. •/« 1875 - Sofus Skeel Brummer, f. */n 20 Sønderhaa, 
Søn af Kstrd. Nic. B.* t. Paarup, f 16 /»57 og Soph. Cathr. Han- 
sen. Stud. Odense 39 ; Eand. */u 45h(h— h); p. Kapl. hos sin Fader 
i Paarup 31 /» 46, ord. ,6 /" \ kst. Kat. Hjørring Vs 60; Sgpr. Mariemalene- 
K. u ls6é; underskr. Askovadressen; — 1) gift "/i 60 m. Simonia 
Kirstine Caroline Tamdrup, f. 18 /s 22 Od., f 9 /« 63, F Gumme Chr. 
T. Farver, Af. Anna Cecilie Harboe ; — 2) gift u k 66 m. Frederikke 
Kirstine Pfaff, f. 10 U 45 Snedsted, f *A 68, /. Georg Phil. P. Lærer 
i Kjøng, Sjæll., Af. Fred. Kirst. Willemoes; — 3) gift "/* 69 m. 
Ane Kathrine Caroline Larsen, f. ,8 /9 37 Karleby, F. Ole L. Ejer 
af Kirstineberg, Tøstrup S., R*, Af. Gunild Kathr. Sjørslef. — Bro- 
der 710. 18. 

170. Ejby og Dalby. + 

Ramsf Herred, KJibenhavis Amt, 8|allaids Stift 

16. 19 /i 1861. Vilhelm Burchard Poulsen, f. Kbh. */» *<>» 
F. Hans P. Økonom v. Tugthuset, Af. Margr. Elisab. Kaufmann. 
Stud. v. West. Inst. 27 ; Kand. 19 k 34 1 (1—1) ; Andenlærer v. Jon- 
strup Sem. w /i 39 ; Sgpr. Kornerup-S: "/s s. A., ord. **/« ; Rorup-G. 
19 ln 46; Provst f. Ramsø-Thune H. M /io68; R* '/* 74; entl. u /i 82; 
bor i Rosk. ; — gift i Christiansborg Slotsk. *h 39 m. Thora Na- 
thalia Paulli, f. Kbh. M /» 17, F. Overkrigskomm. Rich. Aug. P. 
Kontroll. v. Assistentshuset, Af. Dorothea Margr. Orlamundt. — 
Dt. gift 193. 16. — Hustrus Brodersøn 506. 40. 

17. 80 /s 1882. Carl Elias Holger Tuxen, f. Kbh. "/• 25, 
F. Joh. Georg Chr. T. Major v. 1. Jyske Inf.-Reg., Af. Christiane 
Cathr. Vedsted (Dt. af Holg. Andr. V. t. Nørholm og Restrup Ka- 
pel, f i0 /* l 800 )- st ud. priv. 42; Kand. "/s 49 egr. (egr.— 
egr.), erholdt ogsaa Udmærkelse til Ex am. art. og ligesaa til 2. 
Exam. laud. p. c. i alle 9 Fag; Huslærer paa Knuthenborg og 
Tranekjær Slot, var som saadan Vinteren 53 — 54 i Paris og Rom; 
Sgpr. Vinkel-R. 10 /b 66, ord. 18 /»o; Gadstrup-S. *°/i 77; Provst for 
Ramsø-Thune H. S1 /* 82; skr. i Mathematisk Tidsskr. 1881 ,Om 
Primtallenes Rækkefølge*, se iøvr. Er.; — gift i Tranekjær 9 /n64 
m. Karen Elise Augusta Kruuse, f. p. Kyholm 2l /*36, jr. Casp. 
Fred. K. Kaptløjtn. i Flaaden (Søn af Provst Mandrup K. t. Højelse- 
L., f 14 M 6 )i M. Erika Joh. Amalia Budde; — Fættere 103.15, 
182. 18. — Hustrus Søskendebarn gift 112. 22. 171—173. 103 

171. Ejlby og Melby, -s- 

Skovby Herred, Odense A*t, Fyeae Stift 
16. 19 /e 1847. Rasmus Christian Heilmann, f. 81 /« (D. Att. 
ang. *%) 17 p. Margaard, Vigerslev S., F. Math. Vilh. H. Forp. p. 
Gyldensten, Af. Valborg Dreier (Dt. af Peter D. t. Østrup-H., f 
n /n25). Stud. priv. 38; Kand. **/**& h (h—l); kaldet efter Ind- 
still. af Grev Bernstorff paa Gyldensten, ord. * 5 / 8 47 ; — gift 17 /ii 
47 m. Adolphine Vilhelmine Charlotte Utke, f. p. Brolykke, Viby S., 
"/« 16, F. Krgrd. Joh. Fred. U. Landinsp., Propr., M. Soph. Hedv. 
Heilmann. — Broder 1. 16. — Hustrus Søstre gift 82. 15 og 654 19. 

172. Ellidshøj og Svenstrup. + 

Hornua Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

16. 1, /r 1856. Niels Vrigsted Blixencrone Albrechtsen^ f. 
"io 14 Agdrup, V. Brønderslev S., R Jens A. Landmand, M. Vil- 
helmine Nielsen. Stud. Aalb. 34; Kand. */n 40 h (1—1); p. Kapl. 
her "/? 41, ord. M /» ; bestyrede Embedet paa eget An- og Tilsvar 
fra i0 /i49; Provst for Fieskum og Hornum H. 19 /s 70; — gift 9 /n 
56 m. Johanne Caroline Christine Bøggild, f. 80 / 5 22, Dt. af For- 
manden Thyro B., der var Sgpr. her 19 /i 13— 8 /* 66 * t 5 /»5 9 og 
Ane Deichmann Aagaard (Dt. af Jens Bloch Aa. t. Aardestrup-B.- 
6., f M A 03). — Hustrus Broder 365. 17. 

173. Elling og Tolne. 

Hores Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

19. "/s 1859. yens Daniel Frederik Bøggild (Ve 71 Kjette- 
rup-6., se Hillerslev-K.). 

20. M /io 1871. Jacob Severin Deichmann Branth ( u /6 80 
0usted-T., se der). 

21. f /» 1880. Michael Cbsmus Bornemann Nielsen, Søn af 
476.17, f. 8 /n47 Langebæk. Stud. Nykb. 66; efter at have stud. 
et Par Aar Theol. opgav han dette for at lægge sig efter Land- 
væsenet, men vendte 72 atter tilbage t. Univers. ; Kand. * l /i 75 1 
G — 1); p. Kapl. hos sin Fader i Kallehave *°/io s. A.; ord. 27 /io? 
Sgpr. Oure-V. x ff> 84, men erh. 29 k Till. til at betragtes som ikke 
kaldet; Provst for Horns H. */n 84; — gift i Vordingb. "/• 76 m. 
Ane Emilie Karoline Teisen, f. * 5 /» 54 Rosenfeldt, Kastrup S., F. 
Hans T. Godsforv., M. Henr. Marie Margr. Theisen. 104 174—175. 

174. Elmelunde. 

Møens Herred, Præstø Amt, Sjattende Stift. 

(Præsten bor i Hjertebjerg). 

19. 10 /7 1865. Jens Mathias Lind Hjort, f. 5 /" 24, Søn af 
Niels Schjørring H. t. Tømmerup, f V«*2 (Søn af Biskop i Ribe 

Viet. Chr. Hjort, f H h 18 )> °8 Karen Cathr - Lind - Slud - Mtrpsk. 
42 ; Kand. 19 /i 48 1 (1 — egr) ; theol. Manuduktør ; oppebar j 6 Aar 
det Smithske Stip.; Lærer v. Søetatens Drengesk. * 8 /n 50, Overlærer 
smst. ,8 /» 59 ; Sekretær og Protokolfører ved Kommissionen til 
Kirkeforfatningens Ordning, 54; res. Kapl. Kolding og Førstelærer 
v. Borgersk. 8 /«59, ord. * 5 / 3 ? Sgpr. Tønder og Provst f. Tønder- 
Løgumkloster Provsti **/» 60 ; afsat af den tyske Civilkomm. i Paaske- 
ugen 64 ; entl. 28 /io s. A. ; R* 88 /i 76 ; Provst f. Baarse og Mønbo 
H. 3 /ia80; var Redakt. af , Ugeskrift for den evangel. Kirke i Dan- 
mark*, se iøvr. Er.\ har senere udg. nogle Lejlighedsskr., en Del 
Prædikener og Taler og besørget et Par Udg. af Alterbogen og 
Udtoget af den; — gift * 8 /io 63 m. sit Søskendebarn Clara 
Dorothea Schou, f. 10 h 24 Kbh., F Jstrd. Laur. Chr. S., Hoved- 
bogh. i Nationalbanken, M. Elisabeth Lind. — Søn 796. 21, Broder 
684.21; Søster gift 168.21; Moster gift Provst Jørg. Alex. Lassen 
t. Tølløse-Aa., entl. M /is68; — Fasters Sønner 260.18, 1121.20; 
Mosters Søn 866. 22. 

175. Elsted og Elev. 

Veeter Uefejeri Herred, Aarhus Amt oø Stift. 

(Oprettet ved kgl. Resol. af 1. April 1874. Elsted vartidl. annekt 

til Skjødstrup, Elev til Hjortshøj og Egaa). 

1. 16 /e 1874. Christian Theodor Christensen (* 6 /io 78 Aaker, 
se der). 

2. *°/is 1878. Stephan Tetens Tram ("/s 84 S. Kirkeby-S. A., 
se der). 

8. * 3 /s 1884. Jens Sørensen Voldum, f. l fi 53 Nyledshuset, 
Voldum S., F. Søren Knudsen Jensen, Gaardejer, M. Ellen Jens- 
datter. Stud. Aarh. 73; erholdt 7 /s 78 kgl. Bevill. til at føre Nav- 
net Voldum; Kand. so /i 79 1 (h— h); Sgpr. Baagø "/s 80, ord. ie /*; 
har under sit Døbenavn Jens Sørensen skr. en Novelle „Kirkegaar- 
den« i Fyens Tid. 77; — gift i Hornslet * 5 /*80 m. Ane Marie 
Madsen, f. 16 /s64 Todbjerg, F. Mads Christensen, Smed i Krad- 
bjerg, M. Marie Sofie Larsen. 176—177. 105 

176, Bltang og Vilstrup. 

Brusk Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 

(Præsten bor i Nørre Stenderup). 

13. "/« 1859. Ludvig Anton Christian Knudsen, f. "/» 13 
Fensmark, Søn af Christ. K. t. Rønnebæk-O., f l6 /< 65 °K Maren 
Topp. Stud. Hrlfh. 32; Kand. * 4 /*37 i (*1— 1); kst. Adj. Horsens 
,5 *38, kgl. Udn. ao /io46; Sgpr. Agri-E. "/s 48, ord. 10 /5; entl. */ u 
82; bor i Kold.; — gift i Frue K. 81 /n 38 m. Laura Møller, f. 17 /» 
08 Kbh., F Peter M. Hørkræm., M. Erasmine Dort. Thonning. — 
Sød 1067.23; Søskendebarn gift 81.19. — Pastor Knudsen blev 
efterfulgt af sin Svigersøn: 

14. 15 /8 1883. Holger Vilhelm Rosenstand, f. 5 /a 49 Aarhus, 
F. Sigvard Wolf R. Sparekassebestyr. i Ribe, Kmrass., Af. Elisab. 
Margr. Knudsen. Stud. Ribe 67; Kand. "/$ 73 h 1 (h— 1); erholdt 
s /io 73 Till. til at modt. Ord. for at blive Præst for den dansk- 
luth. Menighed i Manistee-Michigan i Nord-Amerika, ord. i Ribe 
n /io; i Manistee blev Kirken fuldført, som Anneks betjente han 
Muskegon 100 engl. Mile derfra, ogsaa der blev en Kirke bygget 
(af Sten) ; han grundlagde Menighederne i Big Rapids, Grand Ra- 
pids Gowen. I Dwight, Illinois, hvor der blev opført en Kirke af 
Træ, var han Præst fra Maj 77 for en Menighed af Sønderjyder; 
han stiftede den luth. Menighed i Rankin og foretog 2 Missions- 
rejser til Omaha, Nebraska, hvoraf Frugten blev, at de Danske i 
Omaha ønskede og fik Betjening fra den dansk-arner. Mission. 
Overanstrengelse gav Anledn. til, at han 10 /9 78 vendte tilbage til 
Fædrelandet; p. Kapl. Eltang-S. V. 34 /u 79; — gift 88 /io 73 m. 
Erasmine Dorothea Marie Knudsen, f. 18 /«41 i Horsens. 

177, Emmauskirken (Diakonissestiftelsen), 

Sokkelunde Herred, Kjøbenhavns Ant, Sjællande Stift. 
(Ved kgl. Res. af 26. Febr. 1877 blev Stillingen som Præst aner- 

kjendt, tidligere havde den været privat). 

1. (1863). Andreas Gabriel Fich (se Karlebo). 

2. (1869). Hans Knudsen, f. u /i 13 Kbh., F Niels K. Skibs- 
kapt, M. Ane Cathr. Hall. Stud. v. West. Inst. 30; Kand. 80 /4 36 
1 (h— 1); Præst f. Zions Menigh. og første Missionær v. Etabl. 
Trankebar i Ostindien 18 /s 36, ord. 17 /» 37 ; afrejste s. A. ; tiltraadte 
Emb. i 38, men maatte formedelst Sygdom vende tilbage t. Danm. 
i Foraaret 43, entl. ia /*45; Sgpr. Gjerlev-E. */i 46; Bregninge-B. 
Vi li68; entl. htfå; Præst v. Diakonissestiftelsen fra Foraaret 69 til 106 177. 

Mikkelsdag 72, da han frasagde sig denne Stilling; stiftede %l j\o s. 
A. Samfundet som antager sig vanføre og lemlæstede Børn og har 
siden stadig været Formand; det afholdt under Lægekongressen i 
Kbh. i 84 en Udstilling, hvorved det blev konstateret, at der hver- 
ken i England, Skotland, Irland, Frankr., Rusland, Østrig, Tyskl. 
Norge eller Amerika findes Noget, der svarer til dets Skole; R* 
* 8 /*81; foretog med Understøtt. fra Class. Fidejkommis i 82 en 
Rejse til Paris for at gjøre sig bekjendt med forskjellige Grene af 
filantropisk Virks. „Af hans Skr. har et „Grundtvigianismen, Pa- 
pismen og Kirke-Unionen, Bidrag til en kirkelig Tids-Betragtning,* 
54, fremkaldt betydelige Forhandlinger, og senere har han ved en 
Betænkn. over et Forslag til en Kirkeforfatning (Ev. Ugeskrift 2 R., 
1860 Nr. 31 flg.) grebet afgjørende ind i Forhandl, derom. Det 
Samme er sket ved* „Breve om Forslag til nye Kirkebønner* (Ev. 
Ugeblad 1866, Mærke r. d.); har endvidere skr. Vor Herre og 
Frelsers Jesu Ghristi Lignelser, udi. og forkl. i Bibellæsn., 68; Vor 
Herres Jesu Ghristi tre Besøg i Bethanien, Bibellæs. 74 ; Om Skab- 
ningens Forlængsel og Haab, et Bidr. til at belyse Dyrenes Stilling, 
Vilkaar og Udsigter, 76; er overs, og udg. paa Svensk; Exposé 
statist, des institutions et sociétes danois ayant pour but l'amelio- 
ration de la condit. des classes ouvriéres et peu aises, 4to, 76; 
„Om Jesu Christi Person og Liv. En Række Studier", udgives med 
Understøtt. af Min. for Kirke- og Underv.; har desuden meddelt 
mange Bidr. t. Blade og Tidsskr.; naar man blot vil se paa Om- 
fanget af hans litt. Virksomhed udgjør den henv. 300 Ark*, se iøvr. 
Er.; — gift i Trankebar 8 /io41 m. Adelheid Vilhelmine Hall, f. 
*°/t 23 Krhvn., A Bødkermest., Prløjtn. i d. borg. Inf., Vilh. H., M. 
Adelaide Seemann. — Søstre gifte 987. 21 og Iver Bentzen t. Ørs- 
levkloster-Ø., f u h Bl. — Hustrus Søster gift 1040.13; Farbroder 
221. 12. 

3. ( 6 /io 1872) "/» 1877. Harald August Edvard Stein (se 
Matthæus K. i Kbh.). 

4. "/i 1880. Nicolai Christian Dalhoff, f. 18 /6 43 Kbh., F. 
Hofguldsmed, Fabrikant Jørg. Balthazar D. (Søn af Peder D. t 
Ønslev-E., f 19 /s 27), M. Vilhelmine Henr. Hanuschke. Stud. Brgdsk. 
Krhvn. 62; Officersaspirant 64 ; Kand. 15 /e 69 h 1 (egr— 1); Huslærer 
Broholm; p. Kapl. Skjørping-Faardrup 18 /i;75, ord. '/* ; entl. "/i*; kst- 
Præst ved St. Hans Hosp. p. Bidstrup "/12 s. A., tillige Præst ved Rosk. 
Amts Syge-, Arbejds- og Daareanstalt og priv. Medhj. hos Dompr. 
Gude; foretog i 77 m. Underst, fra Kbhs. Magistr. en Rejse i 
Norge, Sverig og Danmark for at besøge Sindssygeanst, og gjorde 
sig samtidig bekjendt med Ædruelighedskampen i Broderrigerne; 177—179. 107 

var i 81 og 84 i Kaiserswerth a. Rh. til Diakon. Generalkonferentse 
og besøgte flere udenlandske Diakonissestift, og lignende Anst.; 
udn. til Medlem af Tilsynskomiteen for de Kellerske Abnormanst. 
,7 /u84; har skr.: „Vore Sindssyge", 79, er overs, paa Tysk af 
A. Michelsen „Unsere Gemuthskranken*, Carlsruhe u. Leipz. 83; 
,En farlig Ven" (om Ædruelighed) 84; udg. fra 81 ,Føbe", Maa- 
nedsblad for krist. Kjærlighedsgj. ; har medd. Bidrag til „Indre Miss. 
Tid.% Kalkars og Sthyrs theol. Tidsskr., „Fædrelandet", „Dagbl.", 
»Berlingske Tid." o. fl. særlig om Ædruelighedssagen og Sindssyge- 
væsenet ; — gift % 76 m. Helene Marie Christine Munk, f. **/s 60 
Horsens, F. Johs. M. Ebmd., TømmerhandL, Af. Christiane Thom- 
sen. — Farbroder Peter Schæffer D. t. Damsholte, f 5 /s 65 ; Oldefa- 
ders Fader Peder D. t. Slangerup-U., f "/* 1738. 

178. Endelave. 

Nin Herred, Aarhus Aat eg Stift. 

15. W A 1867. Andreas Bjørn Grønbech, f. ,0 /s 15 Rø, Søn 
af Niels 6. ♦ t. Nylarsker- Vestermarie, f 9 /i 68 og Anne Dort. Pe- 
tronelle Erasmi. Stud. priv. 35; Kand. */»46 n (h— h); p. Kapl. 
Nylarsker-M. %% \\ 46— "/« 56, ord. 8 /* 46 ; Gaardejer paa Bomholm ; 
entl. I8 / 6 77; f n /*82; — gift /? 53 m. Louise Margrethe Mattat, f. 
,8 /i 20 Randers, f 17 /e 77, F. Charl. Louis Franciscus M. Handske- 
mager, Af. Charl. Louise Klæstrup. — Broder 66.23. 

16. Vio 1877. Alfred Georg Elmquist ( M /i82 Aale-T., 
se der). 

17. "/* 1882. Hans Peter Christian Christensen, f. »Vio 63 
Næstved, F. Fred. Edv. G. Kbmd., Af. Joh. Jensine Lund. Stud. 
Nykb. 71; Kand. "/i 78 h 1 (*1— 1); p. Kapl. Thoreby </"> 78, ord. 
4 /ti; Kapl. p. 1. Rødby-R. 18 /s80; — gift i Thoreby 15 / 6 83 m. 
Rosalie Thusnelde Kofoed-Hansen, Dt. af 978. 18, f. "/e 62 i GI. 
Haderslev. 

179. Enderslev og Vraaby. -5- 

BJeverekov Herred, Præstø Ant, Sjællande Stift. 

19. **ln 1861. Ove Frederik Mathias Hasselbalch Steenberg, 
( l, /«73 Højelse-L., se der). 

20. ,8 /t 1873. Christian Emil Brunnemann ( h k 81 Borup-K., 
se der). 

21. M /i 1881. Frits Alfred Oscar Rugaard, f. t0 / 4 44 Kbh., 
F. Daniel Eiler R., Lærer, Folkethingsmand, Af. Grethe Fred. Mo- 
gensen. Stud. v.West. Inst. 61; Kand. » 5 /«66hS tog atter Exam, 108 179—181. 

*«/« 67 1 (1—1) ; p. Kapl. Thorup 80 /t 69, ord. l */» ; Hjælpepræst As- 
minderup-G. 72; Hjælpepræst Frederiksberg-H. V* 73; 2. Kapl. p. 
1. smst. fl /n s. Å.; eneste Kapl. der fra ",io80; erholdt "/s 70 
Accessit for Besvarelsen af den theol. Prisopg.: .Skildring af den 
danske Kirkes synodale Virksomhed i Middelalderen og efter Refor- 
mationen*; har lev. et Bidr. til Kirkehist. Saml. ; — gift i Trinitatis 
K. 18 /n 76 m. Cathrine Christiane Cecilie Rugaard, f. Frederikssund 
8 /* 43, F. Hans Chr. R. Snedkermester, M. Bodil Kirst. Knudsen. — 
Faders Morfader Hans Schousboe t. Dalby-T., f t4 /§ 1798. 

180. Engom. 

Hatting Herred, Vejle Amt, Aarhus Stltt. 

12. *lu 1851. Jacob Buntzen Jiirgensen, f. "/g 13 Kolding, 
F. Peter J. Kordegn, M. Christine Sophie Buntzen. Stud. Kold. 
32; Kand. M /i37 h (1— h); kst Lærer v. Kold. Latinsk. 30 /u37; 
Adjunkt 8 /« 39; ord. "/n 61; entl. l9 /ia 73; bor i Vejle. — Ugift — 
Brødre 443. 18, Chr. Åug. J. t. Emmerlev i Nordslesv., entl. 80 /i» 
63, f % 67 og Jurg. J. t. Høien-J., f 17 /n BL — O. 

13. */t 1874. Johannes Erasmus Balslev, Søn af Biskop, 
Dr. theol. Balslev, f. 8 / 7 35 Vejerslev. Stud. Ribe 55 ; Kand. "/c 63 
1 (1—1); p. Kapl. Østrup-H. "/g 66, ord. 'ty; Kapl. p. 1. Storring- 
S.-G. M /i 70; f *°/i*78; — gift 9 /n 70 m. Hertha Constance Møller, 
f. * 9 /« 50 p. Østrupgaard, F Jørg. Jensen M. Stamhusbesidder, M. 
Elisab. Nue. 

14. 14 /a 1879. Harald Leopold Brix, Søn af 795. 16, f. ll U 
49 Foulum. Stud. Viborg 68; Kand. *•/• 75 h 1 (1—1); p. Kapl. 
hos sin Fader i Rødding-K. 8 /« 76, ord. 1, /t ; under Pastor Balslevs 
Sygdom blev han i Efteraaret 77 med Biskop Bramniers Tilladelse 
Medhjælper i Engom ; — gift 16 /* 80 med sin Formands Enke. 

181. Errindlev og Olstrup, +- 

Fnglte Herred, Maribo Ant, Lolland-Falsters Stift. 

16. ,0 /io 1858. Adser Hansen B lutrie, f. * 8 /u 04 Mølby, 
Spandet S., Slesvig, F. Villads Jensen Kniplingshandler, senere 
Degn, M. Maren Adsersdatter: opdraget hos sin Farbroder, Kclrd. 
Heiredsfgd. Niels Jensenius B. i Rosk. Stud. Rosk. 23; Rand. 7 /7 
29 *1 (h—l); Adj. Rosk. 8 /9 29; Sgpr. Mejrup og Førstelærer ved 
Borgersk. i Holstebro 15 /c 32, ord. "/s; Ølby-A.-F. 6 /i«36; Stubbe- 
kjøbing-M. 4 /i 48 ; still, sig til Folkethingsv. i Maribo A. 5. Kreds (Stub- 
bekbg. 4 /i*49 og 4 /s52; valgt til 2den Landsthingsmand for 5. Kreds 
(Lolland-Falst.) »/« 53, nedlagde sit Mandat **/* 54 ; Provst f. Fuglse 
H. 8 /n61; R* 7 / 5 74; f 19 l* 76; se Er.; — gift »ty 82 m. Karen 181—183. 109 

Severine Johanne Heiberg, f. i Kbh. 81 /i*08 (flere Steder anføres 
urigtigt 1809); f 16 Ai 63, F Politisekr. Pet. Wilcken H. Forst. f. 
Vartov, M. Else Christine (Cathrine) Schrøder. — Søn 137. 14, Fætter 
973. 19. — Hustrus Broder 347. 26. 

17. * 7 /n 1876. Johan Frederik Julius Retfenstein, f. 81 /t 
18 Helsingør, F. Fred. Chr. R. Ebmd., M. Christiane Birg. Søren- 
sen. Stud. Hels. 37; Kand. **ji47 h (1—1); Sgpr. Brarup, Tønder 
Provsti */« 53, ord.Flensb. 15 /«; Havetoft, Gottorp Pr. *°/ 8 59; afsat af 
de tyske Civilkomm. * 6 / 9 64? en tl- * 8 A°5 Hjælpepræst Besser-O. 66; 
Frederiks Hosp. og Fødselsstift. */n 67, till. kst. v. Alm. Hosp. 75; 
underskr. Adress. t. Biskop Martensen om Forh. i Slesv.; — gift i 
Brøndby-Øster "/*<> 53 m. Agathe Christiane Marie Oxholm, f. M /u 
28 Sønderup, Dt. af Jørg. Nic. O. t. Jylling-G., f n l* 49 og Soph. 
Christine Smidt. — Hustrus Broder 104. 19. 

182. Esbønderup og Nøddebo. 

Holbo Herred, Frederiksberg Aat, Sjællande Stift 

18. M /e 1867. Mandrup Peder Tuxen, f. Kbh. "/e 18, F. 
Ped. Mandr. T, Kommandørkapt., M. Elisab. Marie Simonsen. Stud. 
Brgdsk. Krhavn. 36; Kand. *°/4 41 1 (*1— 1); Huslærer hos Grev 
Moltke Bregentved s. A. ; foretog 2 Udenlandsrejser m. Ophold i 
Italien (Rom og Neapel), v. tyske Universiteter og i Paris. Sgpr. 
Tandslet p. Als l, /s 60, ord. s % ; suspenderet i Febr. 67, da han 
vægrede sig ved at aflægge Ed til den prøjssiske Konge, afsat ao /s 
s. A. og udvist. — Gift i Christiansb. Slotsk. "/* 52 m. Louise An- 
toinette Augusta Bournonville, f. * 8 /* 31 Kbh., F. Hofballetmester 
Ant Aug. B., M. Helene Fred. Håkansson. — Brodersøn 793. 3 ; 
Fættere 103. 15 og 170. 17. — Hustrus Faster gift 124. 16. 

183. Espe og Våntinge. -*- 

Salling Herred, Svendbore Amt, Fyene Stift 

15. ,0 /9 1841. Peter Frederik Hansen, f. »°/ 5 07 p. Boltinge- 
gaard, Ringe S., F. Christian H., Kclrd., M. Adamine Bened. Koch. 
Stud. Odense 25; Kand. 18 /i 31 h* (1—1); p. Kapl. S. Broby 19 /*33, 
ord. »A; res. Kapl. Skovlænge-G.-S. 9 /c35; f fl /i 78; — gift 4 /io38 
m. Marie Svendsen, f. Slagelse 9 /s 17, F. Jørgen S., Bommand og 
Instrumentsliber, M. Charlotte Helene Plum. — Søster gift Joh. 
Chr. Hempel t. Herringe-G., f *n 52. 

16. * 7 /« 1878. Niels Peter Raaschou, Søn af 943. 19, f. »% 23 
Holsteinborg. Stud. Frdborg 41; Kand. n /&48 1 (1—1); Lærer ved 
Kbhs. Kommunesk.; Kat. Ribe 5 /i° 57 i °rd. *°/n; Sgpr. Bjerring-M. 110 183—185. 

u/, 66: — 1) gift Vi 64 m. Fanny Eline Annette Grundtvig, f. "/a 
41 Saxkbg., f Vit 79, F Fred. Theod. Vilhelm 6. Apotheker, M. 
Fanny Eline Annette Schjerning; — 8) gift 1T /s83 m. Johanne 
Marie Jespersen, DL af 411. 13, f. "/* 56 Vandborg. — 1. Hustrus 
Moster gift m. Stiftsprovst Carl Chr. Boisen i Ribe, f •/* 66. 

184. Estvad og Rønbjerg. 

fiMtof Harre*, Rtafkjøhtaf Aat, Ribe SWL 

16. "/ii 1864. Harald Vilhelm Bulow (Vi 72 Ølby-A.-F„ 
se Todbjerg-M.). 

17. **U 1872. Christian Mørk Jungersen («/n 76 Ferslev-V., 
se der). 

18. "/i 1877. Anton Vilhelm Scheel Olrik (*/i 83 Dalby-S., 
se der). 

19. */4 1883. George William Steen, f. 10 /»48 Helsingør, 
F. Even S. Styrmand, M. Oline Serine Holgersen (Blom). Stud. 
priv. 70; Kand. */« 77 h« (*1— *1); p. Kapl. Skelund-V. «/ii 78, ord. 
»/, 79. _ gift i Randers lfl /» 84 m. Olivia Sophie Olsen, f. »/" * 6 
Helsingør, F Andr. O. KbmcL, M. Ane Kirsi Olsen. 

185. Everdrup. 

Baarte Herrad, Prasti Aat, S|alla«4t Stift 

19. ,0 /* 1869. Peter Jessen, f. 4 /io 18 Kbh., F Peter Krogh 
Bonsach J. Bygningsinsp., M. Magd. Dorth. Willerup. Stud. Mtrpsk. 
36 ; Kand. "/« 43 1 (1—1) ; Lærer v. Søetatens . Drengesk, 8 /? 46 ; 
Overlærer smst 47; Kat. v. Holmens K. 16 /s51. ord. '/*; res - Kapl. 
v. Trinitatis Nordre Sogn (St. Pouls) M /s68; f M /u71; — gift 
lt k 59 m. Maren Elisabeth Frederikke Haureberg, f. Rosk. M /» 18, 
F Peter H., Møller, M. .Karen Augustine Jensen. 

20. % k 1872. Frederik Zeuthen, Søn af 216. 11, f. 8 /i 37 
Grimstrup. Stud. Sorø 57; Kand. **k 62 1 (1—1); Huslærer; Under- 
korporal v. 4. Regim. i Krigen 64, deltog i Kampene 17 /s og *•/« 
(Dybbøl og Als); Alumn. p. Borchs Koll.; p. Kapl. Udby-Ø. S4 /n 
65; ord. ,7 /i 66; er Medlem af Bestyrelsen for „Kirkelig Forening 
for indre Mission i Danmark"; har medd. mange Bidr. (Præd.) til 
„Indre Missions Tid."; skr. ; „Om Lyksalighedsdriften og Samvittig- 
heden som de naturi. Forudsætn. for den kristne Tro" i Evang. 
Ugeskr., 64; „Om Muligheden af en krist Filosofi" i Ugeblad for 
den danske Folkekirke, 65; „Om Underet", 77; om „den frie Tanke*, 
77 og „Gjælder Mose Loven for de Kristne", 79 i Theol. Tidsskr. — 185—188. 111 

gift Brahetrolleborg u /io 68 m. Rasmine Frederikke Bagger, Dt. af 
107. 14, f. »»/s 40 Tanderup. 

186. Faaborg og Diernisse. 

Salltao Herred, Sveidborg Ant, Fyens Stift. 
19. 4 /t 1859. Joachim Christian Chievitz, f. 6 /4l5 Grenaa, 
F. Kapt. af 1. Jyske Inf.-Reg. Joh. Henr. C, Student, Inspektør v. 
Brgdsk. Krhvn., Toldbetjent i Kbh., M. Witta Hedevig Møller. 
Stud. Brgdsk. Kbh. 33; Eand. w /«40 *1 (h— 1); Lærer i Kbh.; Kat. 
Svendborg s s49, ord. 7 /»; — gift x% \% 49 m. Mette Juliane Lund, 
f. '/" 14 Kbh., F. Ole L. Kbmd., Direktør ved Fattigvæsenet, M. 
Karen Monberg. — Morbroders Søn 16. 19. — Hustrus Søster gift 
877. JL7. — Søn Joh. Henr. C. Lektor anat. v. Kbhs. Universitet. 

187. Kateket i Faaborg. 

9. g /4 1863. Claus Vadum (»/s 70 Hyllested-R., se der). 

10. ,0 /i 1870. Niels Orten Mathias Bøving (»V* 80 N. Sund- 
by-H., se der). 

11. 19 /io 1880. Christian Bruun (*% 84 Vorde-F.-R., 
se der). 

12. 4 /» 1884. Richard Lauritz Jiirgensen, f. "/s 54 Kbh., 
F Hans Ludv. J. Vinhandler, Løjtn. i borg. Inf., M. Joh. Birg. Ja- 
cobsen. Stud. Hadersl. Læreres Sk. 72; Kand. f, /i 79 h 1 (h— 1); 
Lærer v. Fredericia Latinsk. 80—82; ord. * 8 /n; — Ugift- — Far- 
broder 928. 21. 

188. Faaborg og Aarre. 

Skad« Herred, Ribe kwX og Stift 

(Oprettet ved kgl. Res. af 16. Decbr. 1869. Faaborg var tidligere 

Anneks t. V. Nykirke; Aarre t. Grimstrup). 

1. M /t 1860. Diderik Peter Svendsen (*/» 69 Thorstrup-H., 
se St og L. Fuglede). 

2. w /4 1869. Christen Stub Heiberg ("/n 74 Vrejlev-H., se 
Feldballe-N.). 

3. *•/» 1875. Jørgen Christensen Sørensen ( 6 /» 78 Bjørns- 
holm-M., se der). 

4. 8 /n 1878. Peter Vilhelm Ranøe Wiimh, f. "/ 8 44 Kbh., 
F. Andr. Ranøe W. Kopist i Generaltoldk. og Kommercekolleg., M. 
Margr. Elisab. Kjerulf. Stud. Brgdsk. Krhvn. 63; Kand. »Ve 69 h l 
1*1-1); Kapl. p. 1. Magleby-H. "/» 72, ord. *»/io; — gift 10 A 77 m. 112 188—189. 

Anna Catrine Poulsen, f. 10 /u48Kbh., R Peter P. Overpolitibetjent, 
Af. Maria Catrine Falck. — Oldefaders Oldefader Provst Søren 
Kjerulf t. Sønderholm-F., blev ord. 7 / 5 1673. 

189. Faare vejle og Dragsholm Kapel. 

Ods Herred, Holbæk Ant, Sjællands Stift. 

15. 10 /t 1843. Christian Benedict Garde * f. 80 /i 03 Rubbe- 
lykke, Søn af Provst Hans Fribo G. t. Horshinde-N., f 8 /io 19 og 
Inger Marie Bruun. Stud. Nykb. 21 ; Kand. **U 27 h (1— h) ; Sgpr. 
Syderø u /e 29, ord. 26 /s; Østerø 6 /4 32; Provst for Færøerne */" 38; 
Provst f. Skippinge og Ods H. 9 /i 72; entl. som Pr. »7$ 75; R*"/i 
76; i Anl. af sit Jubil. DM. l4 / 8 79; entl. »/s 81; f Ve 82; se Er.; 
— gift 18 /8 29 m. sit Søskendebarn Inger Dorothea Kornerup, f. 
28 /a08 Præstø, R. Rasm. K. Kbmd., M. Karen Margr. Bruun. — 
Døtre gifte 799. 22, 943. 20 og 1065. 26 (hans Brodersøn) ; Søstre 
gifte Daniel Ludv. Blechingberg t. Flemløse, f l */s45; Mogens Nic. 
Thune t. Vaabensted-E., f 16 /*43- 

16. 7 /e 1881. Christian Heilmann Rosen, f. * 7 /» 32 Hals, 
Søn af Fred. Carl R. t. Kjettinge-B., f 81 /t 47 og Bodil Marie Man- 
dix. Stud. Nykb. 49; Kand. l7 /i 55 1 (1— h); Lærer v. Opfostrings- 
huset V* 65— 7*56; Missionær og Seminarielærer Godthaab lg /s£8, 
ord. M /s; Missionær Julianehaab fra 61; Sgpr. Rold-V. M /n 69; har 
skr. nogle Bladartikler; — gift i L. Lyngby f, /4 68 m. sit Sø- 
skendebarn Caroline Adelaide Rosen, f. i Trankebar 14 /s 35, Dt. af 
David R. t. L. Lyngby-Ø., f "/* 57 °8 Anna Elisab. Halse. 

190, Falslev og fra "/«t72 Vindblæs. 

Onsild Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

16. 9 ji 1859. Carl Vilhelm Wulff, f. 6 /u 11 Elkjærholm, V. 
Nebel, S., R Jstrd. Hans Andr. W., Møller, Af. Caroline Christiane 
Poulsen. Stud. priv. 32 ; Kand. T /» 44 h (h— 1) ; Missionær Egedes- 
minde Vi 48, ord. 10 / 5 ; bestyrede tillige Vindblæs fra 63 ; f "/s 80 ; 
— - gift 7s48 m. Marie Sophie Juliane Andrea Moth, f. Kallundbg. 
•/s 15, R. Løjtn. i Artill. Carl Fred. M., Toldbetjent i Dragør, M. 
Mette Kirst. Møller. 

16. "/s 1880. Altert Emil Theodor Kønigsfeldt, f. "/* 50 
Frederiksborg, P. Overlærer Johs. Peter Fred. K., Docent i Hebraisk, 
hist. Forfatter, M. Vilh. Christiane Krogh. Stud.Frdbg. 68; Kand. 
,5 /6 73 1 (h— 1); Huslærer h. Lehnsgreve Reventlow; Kat. Ærøes- 
kjøbing »/i 77, ord. »%; — gift i Holmens K. V* 77 m. Charlotte 
Frederikke Louise Hedemann, f. "/i 54 Kbh., v. Naturalisations- 190—198. 113 

patent opt. i den danske Adel "/« 73, F. Chr. Fred. H. Kaptløjtn. 
i Flaaden, M. Margr. Vilh. Soph. Hedemann (Dt. af Generalløjtn. 
Hans Christopher Georg Fred. H., der var kommand. General i 1. 
slesv. Krig). 

191. Fanefjord. 

Møen« Horred, Pratt* Aat, SJøllarie 8Wft. 
(Præsten bor i Vollerup). 

16. 9 li 1867. Marcus Peter Teisen, f. 16 / 8 11 Odense, F. 
Hans T. Kbmd., M. Dorothea Elisabeth Abel. Stud. Od. 28 ; Eand. 
M /io32 1 (h— h); Sgpr. Lunde-O. * */* 37, ord. u /io; t ,6 /t80; — 
1) gift f %39 m. Pauline Christiane Gustava Hohn, f. u (a 17, f 
"/i 53, Dt. af Vilh. H. t. Brændekilde-B., f M /4 38 og Vilh. Gottlo- 
bine Storch ; — 2) gift i Lunde "/* 54 m. Thora Sophie Elisa 
Holck, f. 18 /4 26 Skanderb., F Fred. Carl Emil H. Konsumtionsin- 
spekt i Slagelse, M. Anna Margr. Grarup. — Søn 6. 20 ; Datter 
gift 705. 16; — 1ste Hustrus Søstre gifte 445. 1 og 468. 18. 

17. »/• 1880. Johan Konrad Bolwig, f. * 8 /io 21 (Daabs-Att. 
ang. M /io) p. Karensdal, Pjedsted S., F. Jens Gert. B. Propr. Krigs- 
ass., fhv. Sec-Løjtn. i Fynske Inf.-Reg., M. Cathrine Margr. Chri- 
stiane Dau. Stud. Fredericia 40; Kand. ,8 /*46 1 (1*— 1); p. Kapl. 
paa eget An- og Tilsvar Greis-S. 17 /s 47, ord. u /s ; Past. vie. 0. Ny- 
kirke-G. 67; Sgpr. 0. Nykirke 19 /*59 (og til "/' ** Give); Vaalse 
*lu 68; — gift i Bergen M /i 54 m. Sophie Jaunsen, f. '/is 26 Berg.. 
F Nikolai Severin J. Mægler, M. Nicoline Schjoldberg. — Broder 
Laur. Enevold B., p. Kapl. Gamtofte, f. **k 19, f 9 I* 66 ? Søster 
gift 256. 16. 

192. Farstrup og Lundby. 

Slet Herred, Aalborg Ant, Viber« Stift. 

18. 10 /s 1863. Frederik Christian (Ditlev) Olesen (*% 75 
Føns-Ø., se Vesterborg-B.). 

19. Vis 1876. Hans Madsen Ruhweder (",'i 83 Helgenæs, 
se der). 

20. l5 /s 1883. Hans Edvard Rudolf Bay Olsen, f. "/ 4 60 
Randers, F. Ole O. Kbmd., M. Soph. -Bay. Stud. Rand. 69; Kand. 
*°/i76 1 (1—*1); p.' Kapl. Aarslev-H. 18 /n 76, ord. 19 /i 77; Sgpr. 
Hvam-H. w /ii 79; — gift Frederiksberg Vs 78 m. sit Søskendebarn 
Mathilde Bay, f. "k 56 Aalb., F Herm. Rud. B. Skibskapt. og 
Mægler i Aalb., senere Grosserer i London, M. Julie Marie Nisted. — 
Faster gift 360. 17. 

8 114 193—194. 

193. Farum og Værløse. 

Ølstykke Herred, Frederiksborg Amt Sollands Stift. 

15. 17 /n 1863. Jens Christian Edvard Theodor Mau, f. 
10 /io 08 Odense, F Carl Heinr. M. (Søn af Andr. Jac. Friedr. M. t. 
Altenkrempe i Holsten, f 1779), Hosp.-Apotheker, M. Juliane Marie 
Feveile. Stud. Od. 27; Kand. "/t 31 1 (1—1); Sgpr. Haarslev-T. 
s Vi2 34 efter Indstill. af Lehnsgreve Holstein-Holsteinborg, ord. * 7 /s 
35; foretog i 46 en Rejse til Norge for at lære de religiøse og- 
kirk. Forhold at kjende ; Medstifter og Medbestyr. af Selsk. f. Dan- 
marks Kirkehist. 48; Sgpr. Skjellerup-E. 14 /t 50; stillede sig til 
Folkethingsvalg i Præstø Amts 5te Kreds 4 /i*49; Landsthingsmand 
f. 6te Kreds (Odense og Svendb. Amter) % 52 indtil Opløsn. l9 l* 
53; i de nordiske Kirkemøder i Kbh. (57), Lund (59) og Kristiania 
(61) tog han virksom Del; foretog atter en Rejse t. Norge 59; 
foranl. at et alm. Missionsmøde blev holdt i Nyborg 18 - ,4 /6 60; R* 
**li 69; Ridder af den svenske Wasaorden "/r 69 og den franske 
Æreslegion * 7 /i 72; har udg. Johs. Ferd. Fenger, et Mindeskrift 66; 
Ludv. Harms, et Livsbillede, 66 ; Aandeligt Skatkammer, 68 ; Kriste- 
lige Vidnesbyrd, en ny Postil, 69; Alvor og Gammen, 2 Udg. 71; 
Psalmer og Sange for mindre Børn, 3 Udg., 71; 400 Fortællinger 
for Skolen og Hjemmet, 5 Opl., 77; Dansk Ordsprogsskat, 1 — 2, 
79; Ghristelig Samler og senere Ny Christelig Samler; desuden 
mangfold. Bidrag til Tidsskr. og Blade, se iøvr. Er. ; Portr. (Str. 1816) ; 
entl. * 8 /5 80; bor i Kbh.; — - gift 10 h 36 m. Adolphine Steensen, f. 
l *h 14 Torpegaard, S. Næraa S., F. Kapt. af Livgarden til Fods, 
Godsejer Hans Henr. Otto S. (han hørte til en gammel dansk Adels- 
slægt, der uddøde paa Mandslinien 25 /9 63), M. Anne Rasmussen. — 
Hustrus Søster gift m. Thure Krarup t. Kongsted, f "/s 40- 

16. 11 /s 1880. Christian Cornelius Lerche Schiødte, Søn af 
230. 16, f. *Vii40 Vrou. Stud. Rosk. 58; Kand. "/i 66 1 (egr— 1*); 
Kat. Skanderborg * 5 /e 70, ord. Odense 81 /8; Sgpr. Mariemalene-K. 
80 / 8 75 ; — gift i Ejby a5 /* 70 m. Dorothea Camilla Elisabeth Poul- 
sen, Dt. af 170. 16, f. 7 k 42 i Kornerup. 

194. Kapellan p. 1. i Farum og Værløse. 

1. 16 /s 1858. Carl Kratzenstein Stub Jørgensen ( ,4 / 5 70 Du- 
rup-T., se Rødding-K.). 

2. l2 /io 1870. Peter Rudolf Volf (Vn 74 St. Stephans K. i 
Kbh., se der). 

3. 8 /a 1875. Jørgen Herman Monrad ( 7 /i 78 Lem-V., se 
Kjøge. 194—197. 115 

4. ls 7s 1878. Søren Jacobsen, f. */» 49 Skjoldgaard, Gjen- 
tofte S., F. Jens Peter J. Gaardejer, Af. Birthe Joh. Petersen. 
Stud Brgdsk. Krhvn. 69; Kand. M /i 75 1 (1—1); ord. "/* 78; — 
Ugift. 

195 Farup. 

Ribe Herred, Amt og Stift. 

18. 3 /s 1868. Sabinus Høgsbro ( 16 /ø 79 Bjerreby pea Taa- 
singe, se der). 

19. »Vi« 1879. Niels Karl Kristian Tranberg, f. "/io 43 
Kjærbøl, Farup S., F Terman T., Exam. jur., Ejer af Dortheas- 
hvile, Af. Dorth. Vindfeld. Stud. Ribe 63; Kand.' «»/ 6 75 h 1 (1—1); 
p. Kapl. Tørring-H. ,7 /» 76, ord. " 1 ja ; Beboerne i hans Fødesogn 
Farup androgé omtrent enstemmig om at faå ham til Sognepræst; 
underskrev den „lille Askovadresse" ; — gift "/s 76 m. Anna Sig- 
ride Friis, f. */» 52 Kbh., F Carl Edv. F. Malermester, Af. Ragn- 
hild Bjarnesen (Islænderinde). 

196. Fausing og Auning. + 

Sønderhald Herred, Rander* Amt, Aarhus Stift 

14. 21 /s 1864. Guslav Alberl Vilhelm Hasselriis (Ve 77 
Mern, se der). 

15. */io 1877. Anion Andreas Sofus Kirkeby, Søn af 
247. 15, f. Rubjerg */* 34. Stud. Horsens 52; Kand. "As 58 1 (1—1); 
p. Kapl. Bjørnsholm-M. 8 /c, 59, ord. *% ; Odder lu / 5 62 ; Gangsted-S. 
7*66; Sgpr. Lem-V. l % 70; har medd. Bidr. t. Kirkebladet; Præd. 
i Brandt og Nielsens „En AargangPræd."; f '"/n 83; — gift 4 /* 71 
m. Rakel Holga Bertha Kirstine Schåffer, f. *7 5 47 Rathlousdal, 
F. Marcus Andr. S. Distriktslæge, Af. Mette Henrikke Møller. 

16. 6 /» 1884. August Frederik Basse, f. l7 /9 48 Kbh., F 
Xic. Emil B. Tapetserer, Af. Bentine Rochenberg. Stud. Brgdsk. 

Krhvn. 67; Kand. "/« 7 * • ('— *•)? Læver j Kbh '> Ka P L P- L Ho1 - 
bæk-M. V«76, ord. 4 /u>; Sgpr. Gimming-L. "/i 80; — gift »1*71 
m. Charlotte Dujardin, f. ■/» s & Randers, F Livinus D. Kbmd., Af. 
Marie Friis. 

197. Faxe. 

Faxe Herred, Præst« Amt, SJallands Stift. 

23. "/e 1850. Johan Thomas Neergaard* f. *»/* 17940ster- 
gaard, Mern S., F Niels Pet. N. Propr., Af. Joh. Margr. Møller. 
Stui Schouboeske Inst. 11; Kand. 17 /t 15 egr. (1—1); Lærer v. 

8* 116 197—199. 

Brgdsk. Kbh.; Sgpr. Sjelle-S.-L. 7 /s 22, ord. 4 /io; Ude og Oppe 
Sundby (Frdsund) og Provst for Lynge-Frederiksborg, Ølstykke og 
Horns H. 81 /i2 30; Sgpr. Frederiksborg-H.-H. ll /7 39; Medlem af 
Frdbg. Amtsraad *•/* 42; R* * 8 /« s. A. ; Provst f. Faxe, Bjeverskov og 
Stevns H. 21 / 7 ^ 5 en *'- som Provst for de to sidstnævnte Herreder 
2, /s56 og for Faxe H. 8 /» 62; ved sit 50-aarige Jubil. V% 72 DM. ; entl. 
7 /i 73; t ,9 A<> 77 5 * iar U( tø- et P* 1 " Lejlighedstaler, se Er.\ — gift 
M / 10 22 m. Juliane Elisa Ponsaing, f. e /s 1797 Kbh., f U A» 71, F 
Major i det borg. Inf. Joh. Georg Jac. P., Silke- og Klædehandler, 
M. Ane Kirst. (Christine) Wickelsøe. — Søn 680. 17, Døtre gifte 
483. 20. — Hustrus Søster gift Chr. Nic. Pingel t. Dover- V., f 10 /> 60. 
24. ,5 /9 1873. Daniel Christian Møller, f. 10 / 9 16 Kbh., F 
Niels M. Apoth. p. Ørneapoth. (Vesterbro), M. Martha Gathr. Sorte- 
rup. Stud. priv. 33; Kand. 4 /» 39 1 (1 — 1); Alumn. p. Borchs Koll.; 
Lærer i Relig. v. Blindeinst. 41 ; Sgpr. Frederikshavn 4 /i 48, ord. 
8 /s; Vonsbæk, Haderslev Provsti, xl /2 61; valgt t. Stænderdeput. for 
Slesvigs 1ste gejstlige Valgdistr. *% 54, nedlagde sit Mandat 18 /i59; 
R* 28 /i«57; Sgpr. Hopdrup, Haderslev Provsti, 12 /io 61, afsat af de 
tyske Civilkomm. % 64; entl. * 8 /i° s - A..; Sgpr. Haarby u /i 65; se Ær. — 
gift Flade 27 /e 49 m. Henriette Elise Caroline Vilhelmine Dehnfeldt, 
f. %9 lu2G Augustenborg, f ,6 A Mi & Lorentz D. Sergent og Fægte- 
mester, senere Skovfgd., M. Christine Georgine Hube. 

198. Kapellan p. 1. i Faxe. 

1. 16 /i* 1865. Vilhelm August Estnann ( 18 /i74 S. Højrup- 
Aa., se Karise-A.). 

2. "A 1875. Peter Henrik Barthold Baumann (*/ n 77 St 
Magleby, se der). 

(Nedlagt ved kgl. Res. af 13. Novbr. 1879; — se Hylleholt). 

199. Fejø. 

Fuglse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

26. 80 /6 1858. Peter Christian Garde ( 6 /s 69 Søborg-G., 
se der). 

27. 80 /t 1869. Harald Paludan, f. 18 / 9 09 Kbh., F. Jens 
Jacob P. Kommandør i Flaaden (Søn af Peter P. t. Asminderød- 
G.-F., f M /io 1799), M. Louise Fred. Grodtschilling. Stud. priv. 
27 ; Kand. 17 /i 38 h (*1— *1) ; Overlærer ved Søetatens Skole 10 /io 43 ; 
uord. $at i Holmens Sogn l? /s60; Sgpr. Hurup 9 /n 54, ord. A \\hh\ 
Beder-M. * l l*6l; entl. fl /»83; f w /n s. A.; — gift «/u 58 m. Jo- 199—202.. 117 

« 

hanne Cathrine Christensen, f. "/* 36 Hvidbjerg, Dt. af Michael 
Paludan C. t Søndbjerg-O., f 29 /i 59 og Johanne Larsen. 

28. T /4 1883. Niels Bahne Christian Ewaldsen, Søn af 
281. 13, f. 4 / 8 49 Viborg. Stud. Schneekloths Sk. 69; Kand. "/ 6 76 
h 1 (*1 — *1) ; Sgpr. Sydstrømø •/* 77, ord. Ribe "/s; — gift i Thorshavn 
8 /s 81 m. Marie Jacobine Jensen, f. */« 62 Hjørring, F. Henr. Ker- 
stein J. Ebmd., Fabrikbestyrer, M. Joh. Emilie Antoinette Løchte. — 
Hustrus Morbroder 42. 17. 

200. Feldballe og Nødager. 

Sinder Herred, Randers Amt, Aarhus Stift 

17. 31 /s 1860. Rasmus Malling Schmidt, f. "/u 08 Aarhus, 
F. Christen Schmidt Kbmd., M. Maren Wissing. Stud. Aarh. 31; 
Kand, »/ 5 38 h (1— h); p. Kapl. Feldballe-N. »/ 6 40— "/s 47, ord. V« 
40; Hjælpepræst Nimtofte-T. 48; p. Kapl. Harlev-F. ,7 /*49; Sgpr. 
Blære-E. *'/ 5 63; f 9 h 82; — gift Feldballe 18 /io 49 m. Ida Margrethe 
Secher, f. 11 /7 04 Østergaard, Fjellerup S., f M /s 73, F. Overkrigs- 
komm. Jørg. Mørch S., Ejer af Kvelstrup, Tved S., Mols, M. 
Caroline WulflF. 

18. t0 /9 1882. Christen Stub Heiberg, f. 18 /i* 26 Ringkbg., 
F. Hans Leganger H. Apotheker, M. Edel Mar. Bjerrum. Stud. 
Ribe 44; Kand. 10 /i 61 h 1 (h— h); Lærer v. Thisted Realsk. 58; 
Skolebestyr. Odense 61; Sgpr. Faaborg-Aa. *%69» ord - '/«; Vre J- 
lev-H. * Vn 74; — gift i Ringkbg. **/* B5 m - Franciska Cecilie Caro- 
line Mantzius, f. 10 /4 32 Kbh., F. Major Carl Joh. Pet M., Komp.- 
chef v. 2. Jyske Inf.-Reg., M. Mette Marie Fogh. — Hustrus Søster 
gift 366.34; Søsterdatter gift 128.21. 

201. Nørre Felding og Tvis. 

Ulvborg Herred, Ringkjfblng Herred, Ribe Stift * 

14. 14 /s 1859. Henrik Georg Marius Hansen (« 8 /t 73 Va- 
dum, se der). 

16. 8 /io 1873. Peter Ammundsen (**/» 7 8 Pjedsted-G., se der)/ 

16. */» 1878. Jens Peter Møller ("/ 6 83 Seiling-S., se der). 

17. 8 /» 1883. Niels Kristian Armose Poulsen, f. **\\%hh 
Lomborg, Tvis S., F. Poul Andersen Refskou, M. Maren Gravers- 
datter Kjærgaard. Som Søn af en fattig Landsbysmed kom han 
allerede 10 Aar gi. ud at tjene; var efter Konfirm: hjemme et Aar 
og hjalp Faderen i Smedien; var derpaa atter ude at tjene; men 
da hans Hu stod til Bogen, blev han sat i Holstebro Realsk. for 
muligt at uddannes til Seminarist ; Sognepræsten der, Pastor Reumert 118 201-203. 

(894. 18) tilbød da at forberede ham til Adgangsexam. til Univers., 
efter sin Forflyttelse til Sorterup-O. havde Pastor R. ham et Aar 
i sit Hus og vedblev til sin Død at støtte ham medRaad ogDaad. 
Stud. priv. 78 ; Kand. 26 /t 83 1 (1— h) ; fra Febr. 83 uord. Medhjæl- 
per Ring-F.; u / n s. A. ord. i Ribe til Sgpr. i sit Fødesogn; — 
gift i Johs. K. 23 /7 84 m. Alma Sofie Kristine Georgine Evers, f. 10 A 
53 Kbh., F. Kmrass. Chr. Laur. E. Fuldm. i 3die Postsekretariat, 
M. Christiane Margr. Georgine Klevving. — Hustrus Broder 532. 7, 
Søster gift 944. 2. 

202. Sønder Felding og Assing. 

Hammerum Herred, Ringkjøblrig Amt, Ribe Stift. 

24. * 8 /3 1866. Jens Peter Melchior Sørensen^ f. Nørhaa 
8 % 18, Søn af Hans Søren S. t. Sæby-H., f 15 /e 36 og Øllegaard 
Soph. Leschly. Stud. priv. 38 ; Kand. 5 /* 48 h* (1—1) ; Lærer ved 
Frelsers Kirkesk.; Sgpr. Galtrup-Ø.-J. 6 /s 64, men erholdt 12 /r s. A. Till. 
til at betragtes som ikke kaldet ; ord. V$ 66 ; — gift 14 /9 66 m. Emma 
Bølck, f. 10 / 6 32 Aarh., F. Poul Fred. B. Vinhandler, Af. Anna 
Dort. Elisab. Stellfeld. — Brodersøn 459. 20. 

203. Fensmark og Rislev. + 

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift. 

24. 10 /t 1835. Gottfred Emil Gotzscke, f. 15 /s 09, Søn af 
Hans Philip G.* t. Jyderup-Il., f 6 /s 29 og Petronelle Christiane 
Geisler. Stud. Fredericia 26 ; Kand. K h 31 h (h— 1) ; ord. ™/i> 35. 
Han var Medstifter af og Formand for „Foreningen til Forbedring 
af Husmands- og Arbejderklassens Kaar i Præstø Amt 8 og redig. 
sammes Maanedsblad 70—71 ; f ,f A 72 ; — gift 23 /io 35 m. Elisa- 
beth Vilhelmine Jacobine de Neergaard, f. 18 /i 14 Gunderslevholra, 
F. Etsrd, Peter Joach. de N. Godsejer, M. Anna Henr. Elisabeth 
Schow. — Se Slægttavlen Side 126. 

25. U U 1872. Georg Anton Selmer, f. u i* 20 Rørup, F. 
.Hans Phil. S. Prok., Godsforv. p. Søndergaarde og Erholm (Søn 
af Math. S. t. Gamtofte, f 9 /i» 08), M Hedevig Eleonore Muhle. 
Stud. Fredericia 38 ; Kand. 8 / 7 43 h*, tog atter Exam. 9 /s 44 1 (1—1) ; 
Huslærer; Skolebestyr. Odense 51; Sgpr. Simested-H.-H. 15 /io 60, 
ord. 12 /ia; — gift 26 /4 52 m. Kalharine Mathilde Elisabeth Rasmus- 
sen, f. 4 /»23 Sparretorn, Føns S., F. Ludv. Julian R. Forp., M. 
Caroline Hald. — Broder 67. 16; Broderdatter gift 908. 17. — Hu- 
strus Broder Prof. Harald Vald. R., fhv. Sgpr. t. Halk i Slesvig. 204—206. 119 

204. Ferslev, Dal og Valsted. 

Fieskum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift 

12. V« 183& Rasmus Severin Deichmann, f. l7 /a 1798 
Torslev, Søn af Amtspr. Knud Schott D. t. Torslev-^,., f */> 23 og 
Johanne Finderup (Dt. af Provst Rasm. F. t. Vammen-B.-L., f 
w /s01). Stud. Aalb. 17; Kand. 17 /? 23 1 (1—1); p. Kapl. Taarnby 
V«25, ord. Vi; Sgpr. Lime 18 /4 28; Provst f. Fieskum og Hornum 
H. 7*60; R* 8 /io62; entl. 9 / 8 69; oprettede et den */ u 58 kgl. konf. 
Legat paa 8000 Kr. for ældre ugifte Præstedøtre i Viborg Stift, 
hvilket han senere forøgede med et Legat paa 4000 Kr., konf. 12 /io 
71; f *7" 79; se Er.; — gift 7 /t 28 m. Dorothea Maria Bruun, f. 
VuOl, f 7 /» 71, Dt. af Kstrd. Lambert Datau'B. t. Taarnby, f 2 7»39 
og Anna Margr. Mackeprang. — Brodersøn 422. 18; Søstersøn 
731.14; — Hustrus Broder 814.19. 

13. «/n 1869. Caspar Martin Kopp ("/i 78 Sandby-V., 
se der). 

14. u k 1878. Vilhelm Schalstrup Flensborg, Søn af 429. 16, 
f. 19 /i* 36 paa Gjøl. Stud. Aarh. 68; Kand. 28 /s 65 h* (*1— h); p. 
Kapl. hos sin Fader iHvorslev-G. 18 /» 68, ord. * 5 /u; — gift Hvors- 
lev l9 /» 69 m. Louise Charlotte Augusta Frederikke Lauritzen, f. 13 /$ 
46 Aarh., F. Hans L. Farver, AL Trine Soph. Munk. — Hustrus 
Farfader Kstrd. Ant. Fred. Chr. L. t. Voldum-R., f **U 60. 

205. Ferslev og Vellerup. 

Horns Herred, Frederiksborg Ant, Sjællande Stift 

20. 80 /n 1868. Peter Estrup Jungersen, f. 18 / 8 19 St. Brøn- 
dum, Søn af Jørg. Holg. Andr. J. t. Bregninge-B., f Va 54 og 
Charl. Mar. Mørch. Stud. priv. 37 ; Kand. 24 / 4 43 h (1— h) ; p. Kapl. 
Hobro-S. M /i 46~ ,0 /u 47, ord. 37 / a 47; Bredsten-S. "/«48; Sgpr. 
Brøndum-S.-T. l s 57*); f 3 /» 76; — gift 3 % 56 m. Beate Helm, 
f. */» 27 Hobro, F. Henr. Gerner H. Apoth., AL Anania Gjern. — 
Brødre 856.15, 1117.20; han blev efterfulgt af sin Broder : 

21. u /n 1876. Christian Alørk Jungersen, f. % 32 Har- 
ritslev v. Randers. Stud. Slagelse 51; Kand. a8 /i 68 h 1 (1—1); Læ- 
rer v. Nyborg Borgersk. hi 61 ; Sgpr. Estvad-R. ™U 72, ord. 3 A ; 
- gift i Bogense 2 / 8 61 m. Laura Christiane Balslev, f. * 9 / 9 29, Dt. 
af Laur. Nic. B. t. Eilby-M., f 23 V* 34 °g Gjertr. Kirst. Eccardine •) Fra "/? 1789- u /i 18 var hans Farfader Provst Anders J. (f M / u 20) 
og fra •/• 18— M /i 28 hans Fader Sgpr. der. 120 306-207. 

Sidenius. — Oldefader Provst Ped. Jensen J. t.Gjøl, f 31 /t 1796. — 
Næstsøskendebarn Konseilspræsident, Finantsminist. J. B. S. Estrup 
Hustrus Slægt se Stamtavle Side 11. 

1 206. Finderup. 

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift 

15. w /i 1869. Poul Johan Budtz, f. "/s 08 Elysiumgaard, 
N. Vedby S., F. Carl Ludv. Jul. B. Landm., M. Inger Kirstine 
Glahn (Dt. af Provst Henr. Christopher G. t. N. Vedby-N.-A., f * l f* 
04). Stud. Nykb. 28; Kand. "/io 38 h (1— h); Lærer v. Søetatens 
Pigesk. 39; Sgpr. Avernakø "/* 44, ord. "/s; Havrebjerg-G. 18 /t 58; 
t 8 /*77; — gift * / 7 40 m. Ephrahimne Christine Vilhelmine Mertins, 
f. 21 /io 11 Nykb. p, F., F Vilh. Ferd. M. Murmester, M. Maren 
Kirstine Sylling. 

16. 18 /t 1877. Theodor Rohde, f. 80 /* 21 Kbh., F. Kclrd. 
Peter R. Bogh. i Skiftekomm., M. Joh. Holm. Stud. v. West. Inst 
39 ; Kand. ,0 /i 46 *1 (1—1*) ; Lærer v. Kbhs. Kommunesk. 48 ; In- 
spekt. v. Sk. i Nørre Allé 54; Sgpr. Søllested-V. »Vi 61, ord. 5 A; 
Solbjerg-S. »/* 67 ; — gift i Frue K. l % 58 m.' Camilla Augusta 
Butzow, f. » 7 /io 26 Kbh., F Thies Christoph. B. Vexelmægler, M. 
Christiane Elisab. Schøne. — Brødre 643. 21, 975. 23. 

• • 

207. Fjaltring og Trans. 

Vandfald Herred, Ringkøbing Amt, Ribe Stift. 

14. »»/t 1860. Andreas Evald Meinert (»°/4 69 Havrebjerg- 
er se Tostrup). 

15. »°/7 1869. Marcus Ancher Secher Lund ( l9 /i 81 Vium- 
S.-A., se der). 

16. "/* 1881. Niels Christian Hostrup Spur, t Kbh. 6 /t 4&, 
Søn af Joh. Henr. S. t. Hobro-S., f ,3 '« 68 og Laura Marie Elise 
Hostrup (Søster til Digteren Hostrup 366. 37). Stud. Frdbg. 67 ; 
Kand. u /i 74 h 1 (1—1) ; erholdt 7 /i* 76 Till. t. at ord. for at fungere som 
Vikar i Hem-S., medens Pastor Kahrs (350. 8) var paa en Uden- 
landsrejse, ord. 19 /i 77; Kapl. p. 1. Nysted-H. s /u77; — gift **h 80 
m. Johanne Margrethe Hoyrup, f. 19 /s66 Skjødegaard, Bække S., 
F. Thorn. H. Propr., M. Marie Kristine Petri. — Søster gift 1096. 18 ; 
Farfader Niels Chr. S. t. Hobro-S., f 8 /u 17, gift m. Bolette Fran- 
ciska Ingemann, f V* 6 & (Søster til Digteren B. S. Ingemann). — 
Hustrus Morbroder 1143. 20; Mostre gift 808. 19 og 889. 18. 208—809. 121 

208. Fjellerup og Glæsborg. 

Nørre Horred, Randers Anrt, Aarhus Stift. 

16. »% 1868. Peter Carl Dyrhauge ( 17 /u 77 Gjerrild-H., 
se der). 

17. 17 /i 1878. Jørgen Carl la Cour, f. l0 /é 33 Mejlgaard, 
Glæsborg S., F. Holger Magarus la C. Ejer afHovedgaarden Kjær- 
gaard, Elsted S., M. Edle Charl. Ingerslev. Stud. Aarh. 53; Kand. 
M /i 60 h* (1*— 1); Huslærer h. Grev Moltke Nørager; p. Kapl. Hel- 
singe-V. *>/ 7 69, ord. % ; Sgpr. Taarup-K.-B. *% 73 ; — gift •/* 74 
m. Adelaide Charlotte Frantzisca Giovanina v. Huth, f. lf /n 44 Kbh., 
F Hofjkr., Kapt. af Inf. Fred. Joh. Herm. v. H., Intendant v. Ar- 
tilleristaben, M. Adolphine Eleonore Emilie Møller. — Farbrødre 
345. 20 ; Søskendebørn gifte 948. 18 og 1026. 22. — Hustrus Søster 
gift 220. 14. 209. Fjelsted og Harndrup. 

Vende Herred, Odenee Amt, Fyens Stift. 

(Præsten bor i Fjellerup). 

15. M /n 1860. Severin Clemens Langøe, f. * 6 / 8 1793 Kbh., 
/. Tønnes Sørensen L M Skibskapt, M. Christine Clemensen. Stud. 
Schouboes Inst. 11 ; Kand. l »ji 24 h (1—1) ; Kat. Ringkjøbing "/s 27, 
ord. 14 /it; Sgpr. Dejbjerg-H. * 7 /9 36; entl. 10 /i*73; f % 76; — gift 
lf /s31 m. Johanne Margrethe Smidt, f. 4 /%07 Lemvig, F. Mogens 
S. Skomager, M. Ane Marie Hausgaard. 

16. */i 1874. Iver Christian Theodor- Vesterboe, f. % 16, 
Søn af Mart. V. t. Gyrstinge-F., f 15 /io 17 og Fred. Christine Fal- 
ckenthal. Stud. Rosk. 34; Institutbestyr. Lyngby 35; Kand. 7 /n 43 
h (1—1); Lærer v. Bredgadens Drengesk. 7" 51, v. Opfostringshuset 
,6 / 8 62; Kat. Odense M /«65, ord. « 8 /s; Sgpr. Torslev-S; io /t65; entl. 
"/i 83; bor i Kbh.; — gift i Fraugde 10 /n 66 m. sit Søskendebarn 
Elise Ivare Frederikke Cecilie Ibsen, f. Vs 18 Mørup, Fjenneslev S., 
DL af daværende Godsejer, senere Sgpr. t. Lyngby Peter Diderik 
I., f Vio 55 og Dorth. Elisab. Falckenthal. — Broder 210. 20. — Hu- 
strus Brodersøn 886. 24. — O. 

17. V* 1883. Mads Christian Jensen, f. h l* 48 Sødinge, 
Ringe S/, F Jens Madsen, Boelsmand, M. Kirsten Hansdatter. 
Stud. priv. 72; Kand. »tø 77 h 1 (1*— 1); ord. i Kbh. «/n 77 til Mis- 
sionær i Santhalistan i Indien (den Børresenske Mission), Sygdom 
nødte ham til at opgive sin Virksomhed der i 81; Hjælpepræst 
Fjelsted-H. 7io s. A.; p. Kapl. smst. l 7*82; — gift i Ryslinge u /» 122 209—211. 

77 m. Sara Marie Jensen, f. l, /e 58 Sødinge, F Jens Jørg. Rasmus- 
sen, Gaardmand, M. Ane Cathr. Diderikke Jensen. 

210. Flade og Draaby*). 

Mors Nørre Herred, Thisted Ant, Aalborg Stift. 

20. 7 /n 1854. Hans Frederik Iver Henrik Vester boe, f. 
*V 18 13, Søn af Mart. V. t. Gyrstinge-F. og Fred. Christine Falcken- 
thal. Stud. Rosk. 32 ; Kand. 14 /i 40 n (*1— 1) ; Missionær i Juliane- 
haab "/»43— % 51, ord. '"/s 43; Hjælpepr. Blidstrup * 8 /n 52— «/" 54 
entl. * 8 /*74; f V» 78; - gift i Helligaands K. **/»43 m. Ida Vil- 
helmine Behrend, f. 20 /» 19 Kbh., f l8 A» 69, F Ghr. Vilh. B. Vexel- 
mægler, il/. Ane Kirstine Meyer. — Broder 209. 16. 

21. 5 /* 1874. Niels Benzon, f. 8 /> 32, Søn af Ghr. Henr. 
Biering B. t. Slagelse St. Peders K. og Annette Sev. Marcelline 
Bang. Stud. Slagelse 50; Kand. ?°i66 h« (h— h); p. Kapl. Gim- 
linge 7 /io58, ord. ,3 /io; Hjælpepr. Odden 6 /io67; Dragstrup-S. s /i 68 ; 
Tømmerup 69; Sgpr. Vejby-S. "/i 70; entl. l7 /is 80; bor i Kbh. ; — gifl 
19 /u 71 m. Emma Jensine Christine Lassen, f. 7 /i*39 Børglum, f 8 /» 
75, F Ernst L. Forp. paa Nielsminde, Af. Cathr. Marie Schmidt. 

22. 30 /s 1881. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig Golc 
Birkedal Barfod (*/» 84 Hjørlunde, se der). 

23. V« 1884. Jens Riis, f. w /n> 55 Vejle, F Hans Carsten- 
sen R. Gaardejer i Janderup, Af. Marie Louise Møller. Seminarist 
fra Jellinge 76 (meget duelig); Stud. priv. 79; Kand. f4 i 84 h l 
(*1— *1); ord. i Ribe n /«84; — gift i Jellinge 7 / 8 84 m. Dorthea 
Augusta Jørgensen, f. 7 /$ 58 Haderslev, F Mathias J. Lærer, M. 
Cathr. Marie Møller. — Farbroder 1108.21; Fætter 132.26. 

211. Flade og Gjærum. 

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

25. l /s 1857. Henrik Carsten Boldsen ( l0 /6 76 Fruering- V., 
se der). 

26. 30 /e 1875. Peter Carl Christian Neergaard ( 18 /4 84 Nor- 
drup-F., se der). 

27. M /s 1884. Vilhelm Konrad Ludvig Kleffel, f. "/* 48 
Kbh., F Carl Vilh. Ferd. K. Drejermester, AI. Marie Soph. Olivia 
Jensen. Stud. Brgdsk. Krhvn. 67; Kand. 20 / 6 73 h l (1—4); Lærer 
v. Kbhs. Kommunesk. ; Kat. Skive 7 /2 76, ord. ,4 / a » ~~ Ugift. *) Se Tillæg og Ændringer. 212—213. 123 

212. Flemløse. 

Btag Herred, Odense Amt, Fyene Stift. 

16. "s 1845. Johan Riber Esbensen* f. 80 /s 1798 p. Trol- 
leborg Semin., F. Andr. E. Lærer i Tandslet paa Als, M. Calhr. 
Marie Lucie Dyring. Stud. priv. 18; Kand. lå /i 23 1 (1—1); Sgpr. 
Langaa-Ø. */* 25, ord. w /*; entl. * 8 /i83; bor i Flemløse; — gift 
*/*26 ni. Lovise Caroline Ellefsen, f. «/i04Kbh., f é /i 71, AJohs. 
E. Havnekontr. i Kbh., Krigsass., tidl. Sek.-Løjtn. i Artill., M. Ma- 
ren Margr. Mohr. — Hustrus Søster gift 117.16. 

17. 12 /4 1883. Leopold Ernst Ludvig Tobiesen, Søn af 
149.19, f. 8 /it41 Hodde. Stud. Ribe 59; Kand. "/e 65 h 1 (1—1); 
p. Kapl. Stillinge 18 /9 68 hos Provst Zahle; ord. ll /n, og %x \i 73 
hos Eftermanden Provst Bondesen; res. Kapl. Slagelse St. Mikkels 
K. og Sgpr. Heininge "/* 74 ; Sgpr. Tanderup *°/i 77 ; Provst for 
Baag H. ld /*81; Fader og Søn vare da samtidig fungerende Prov- 
ster, et yderst sjeldent Tilfælde. Har udg. i 78 »den grundtvigske 
Folkehøjskole, et Bidr. til en Tidsbetragtning* af — p.; under for- 
skjell. Mærker, „Tex tf , „78* o. a. har han skr. Art., mest politiske, 
til .Fædrelandet"; i „Sædemanden* og „Nordslesv. Søndagsblad* 
findes flere Præd. og Taler under hans Navn; — gift i Gamtofte 
l % 70 m. Marie Acton Bøgh, Dt. at 246. 14, f. * 9 /io 45 i Skamstrup. 

213. Flødstrup og Ullerslev. -*- 

Vlndiag Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift. 

16. 81 /b 1862. Edvard Emil Gottlieb, f. * 9 k 06 Kbh., F 
Jstrd. Vincens David G. Havnekontr., tidl. Kaptløjtn. i Flaaden, M. 
Anna Dorothea Schrøder. Stud. priv. 25; Kand. l3 /i 82 h (1 — 1) ; Læ- 
rer v. Søetat. Pigesk. 33 ; 3. (uord.) Kat. v. Holmens K. t4 /4 38, 2. Kat. 
,3 /s39, ord. l7 / 5 39; Sgpr. Olsker-A. "/s 46; Vraa-E. */*53; Provst 
f. Børglum og Hvetbo H. 8 /i.59; f * 9 /s 77; — gift "/i* 35 m. Char- 
lotte Amalie Snour, f. 14 /i*09 Kbh., f ,8 /t 75, F Jac. Henr. S., 
Hoved- og Klædnings-Mag.-Forv. i Flaaden, M. Elisab. Marie Frede- 
riksen. — Søster gift 154. 15 ; Fætters Søn 559. 14. 

17. M /n 1877. Alfred Valdemar Meinert, f. *°/4 29 paa 
Krhavn, F. Nic. Jonathan M. Grosserer, Raadmand, M. Mette Chri- 
stine Tang. Stud. Brgdsk. Krhvn. 47; Kand. 24 /i W h 1 (1— h); erh. 
*°/i«54 Till. t. at ord. som Hjælpepr. hos Lic. Viet. Bloch i Løn- 
borg-E. og fulgte med denne til Kjerteminde-D., hvor han forblev 
til Marts '66; ord. */ 8 65; p. Kapl. Flødstrup-U. **/4 66; Kat. ved 
Frelsers K. "/s 60; res. Kapl. Nykb.-L.-E. 8 «b65; Sgpr. Ljørslev-Ø. 
n /e 70. En Ligtale er trykt i Budstikken 62 ; — gift "/s 66 m. Ida 124 813—815. 

Annina Mariane Larsen, Dt. af 691.88, f. ls /io43 Randers. — Bro- 
der 1011. 14; Faster gift 614.80; Moders Søstersøn 1036.14. 

214. Fodby. 

Beter Flakkebjerf Herred, Sorø Aert, S]ælltedt Stift. 
20. ,8 /» 1868. Edvard Emil Hippolyt Mackeprang, f. 16 /*17, 
Søn af Kstrd. Hans Jørg. M. t. Damsholte, f "/i 81 og Ester Ida 
Elisa (Sophie) Ealisch, Enke e. Dr. med. Samuel Jacobi. Stud. 
Brgdsk. Kbh. 34; Kand. 15 /i 41 h (h— h); p. Kapl. Sønderup-N. 
"A 46— «Vn 48; ord. Vt46; Hjælpepr. Kyndby-K. 49; p. Kapl 
Soderup-E. «/i 50 ; Sgpr. Butterup-T. */« 60 ; — gift */* 61 m. Marie 
Jensen, f. ie /s 16 (1. gift Joh. Chr. Bartholin, Bestyr, af Brgdsk. 
Kbh.), Dt. af Kstrd. Henning J. t Soderup-E., f M /» &9 °g Anne 
Margr. Reingaard. — Halvbroder 983. 81. — Hustrus Broder 730. 17. 

215. Fraugde. 

Aaeun Herred, Odenee Amt, Fyeee Stift. 

12. 15 /t 1858. Frederik Andreas Hansen, f. 6 /i» 07 Hjallese, 
Søn af Hans Chr. Frølich H. * t. Skeby-O., f 6 A 5 1 og Ingeborg 
Petronelle Åndresen (Dt. af Peter A. t. Søllinge-H., f V« 02). 
Stud. Odense 25; Kand. * 8 /io 30 1 (1—1); Alumn. p. Walkendorfs 
KolL; Actø. Rosk. */» 38; till. Gymnastik- og SVfemmelærer; Sgpr. 
0. Hornum-R. f /io38 ord. l4 /i2; Folkethingsmand f. Aalborg Amts 
6te Kreds (Nibe) 4 /it49; Provst f. Bjerge og Aasum H. "/$61; R* 
* 8 /i 76 ; entl. som Provst */i 80, som Sgpr. "/i 83 5 b °r i Odense. 
Var i 48 Formand f. „det Nørrejyske Konvent i Viborg* ; Forhand- 
lingerne meddelte han i „Dansk Kirketidende*, ligesom senere et 
Par And-Grundtvigianske Artikler; var ogsaa Formand f. d. „ældre 
„Konvent for Fyens Stift 11 Aaret før det opløstes; er, saaledes som 
Er. antog, Forf. af „Breve om kirkelige Gjenstande fra en Præst i 
Jylland til en Ven i Sjælland*, 46; har desuden skr. fl. Art. # og 
Digte til Bladene; — gift i Skeby ao /i39 m. Claudine Marie Jør- 
gensen, f. "/io 13 Prøvegaard, Farringløse S., F. Kapt. Jørgen J. 
v. Lollandske Jægerkorps, senere Proprietær, M. Kirsten Klestrup. — 
Fætter 311. 3. 

13. •/* 1883- Hans Jakob Julius Mygind, f. "/i* 30 Aal- 
borg, F. Niels M. Strandtoldkontr. i Mullerup, DM., AI. Joh. Peder- 
sen. Stud. Aalb. 48; Kand. n k 55 h* (h— 1); Lærer ved Kbhs. 
Almuesk. ; ved Korsør Borgersk. 9 /» & 7 J Sgpr. Omø u /n 65 ; ord. 
17 li 66; Grindsted-G. Ve71;Bøvling-F. n/ s 74; — gift */« 67 m. Henriette 915-316. 126 

Augusta Gøtzsche, f. M /»36, DL afHenn. Christopher 6. L Finderup 
og Johanne Marie Jacobsen. — Broder 385.21. — Hustrus Slægt se 
Stamtavlen paa omstaaende Side. 

Fredensborg se Asminderød. 
216—219. Fredericia. 

Elbo Herred, Vejle Ant. Rib« Stift. 
216. Sognepræst til St. Michaelis Kirke og Erritsø. 

11. 8 /u 1860. Frederik Ludvig Bang Zeuthen, f. 4 k 05, 
Søn af Estrd. Fred. Bagger Z. t. Skamby, f 12 /c 51 og Maria Magd. 
Steffens (Søster til Filosofen Henrik Steffens). Stud. Od. 22; Kand. 
l0 ,i 26 1 (1 — 1); disputerede for Magistergraden 7 /*33 (de notione 
modestiæ, inprimis philosophicæ) ; rejste i April s. A. med offentl. 
UndersL til Tyskland og Italien, kom hjem i Aug. 34; Sgpr. Grim- 
strup-Aarre 6 /s 35, ord. * 4 /« ; Tømmerup "/* 42 5 Sorø 16 /2 49 ; (Dr. 
phil. *%54); R* e /i 60; f i0 /» 74; har skr.: Et Par Aar af mit 
Liv, med et Tillæg, 69; Nogle Ord om Troesbekjendelsen og Daa- 
ben, Sendebrev til Fr. Barfod, 73; hans Sønner udg.: Min Uden- 
landsrejse 1833 — 34, med et Tillæg, 75 og Udv. theol. og philoso- 
phiske Afhandlinger, se iøvr. Er.\ — gift 80 /9 35 m. Magdalene 
Hedvig Johanne Laub, f. "/i 14, f 19 /s 81, DL af Hieronymus L. t. 
Frørup og Lov. Fred. Zinck. — Søn 185. 20. — Søster gift 252. 14 ; 
Søstersønner 856. 16 og 1135. 18. Familien, der stammer fra Søf- 
ten, Aarhus Stift, er en af Landets ældste Præsteslægter og naar 
helt op til Reformationstiden, Giessing og senere Lengnick have 
udg. Stamtavler over den. — Hustrus Broder Biskop Laub. 

12. l Vi 1876. Karl Viggo Gøizsche, f. 15 /i 33, Søn af Hen- 
ning Christopher G. t. Finderup (entl. */" 68, j */» 72) og Joh. 
Marie Jacobsen. Stud. Slag. 49 ; Kand. 19 /i 55 1 (1—1) ; theol. Manu- 
duktør; rejste i Italien 58—59; Kat. ved Trinitatis K. i Fredericia 
**/*61, ord. •*/*; Sgpr. Sæby-G. M /«68; har udg. „Kirkeligt Maa- 
nedsblad" 67—68; „Det babyloniske Fangenskab, 10 bibelske Fore- 
drag 11 83; var Medindbyder til Kirkemødet i Odense 15 " 16 /io 84, 
hvor man „m. H. t. Mødets kirkelige Karakter og Grundretning 
gik ud fra, at Præstefrihed (dogmatisk og liturgisk Frihed) vil føre 
til den evang.-luth. Kirkes Opløsning og at man derfor bør modsætte 
sig samme.* — gift i Finderup 84 /s 61 m. Ane Marie Pouline Hjort, 
t */*37 Frdværk, F. Jstrd. Siegfr. Chr. Fred. H. Herredsfgd. i Løve 
H. (Søn af Biskop Viet. Chr. H. i Ribe, f i8 /t 18), M Fred. Elise Arm- 
gaard Budde. — Slægt se Stamtavlen paa omstaaende Side. — 
Hustrus Fættere 174. 19, 260. 18, 684. 21 og 1121. 20. 126 

o« ID m w CP © M-' SS© 

OP ^ <t> CP <j p, BB' 
- w o 

alS. ? l WQ <P 1 NK et- 


CO -+© P>M © OD 


.0Q © <p . * « c . 


*a 

§| Ml, 

O P »O 

• C* * . • ær 

fr© O h SIFS 


2E5-<Kg ^* ** i-T •— • fc* 
C»*r£ P 

• -cd CW • 
c* i 

~©^ o 

g- - g S S- 

• • © QH5 

-2-2 to a 

O I ' 

s+*3b •^ ^i <p Qj (p 

•4 55^ 


Mg 1 - •• w S s-i 

-+■ QDHd 

^ 5-cr*© W 

»-»: Q C *-• f 1 * ,_, ^ 

g2g£,®g*QS 

i? QD«> • p J p- •^8 &S: 


8 -»<r © p &*^^ 
i- ?♦» i © w 

^" • • • 

* r © _ ^ 
• s* 1 c 

tr 
3. 

00 

et- 
te*. 


© 

»i 

© 

© 

© 

82 JB 
S 3 2 

cf Hf pr 

pil 

^&» 

ES"' 

i-- • 

»O CC 

© 

© 

c 

ns 

i 05 217—220. 127 

217. Kateket tf I St. Michaelis Kirke. 

5. 1t /t 1859. Jacob Sidenius ( 18 /2 72 Ærøskjøbing, se der). 

6. '"/« 1872. Ludvig Michael Valeur ("/s 80 Fredericia Trini- 
tatis K.-V., se der). 

7. 16 /t 1880. Gustav Adolph Schneekloth, f. 5 /s 63 Kbh., F 
Prof. Hans S. Skolebestyr., Af. Marie Emilie Hansen. Stud. Schnee- 
kloths Sk. 72; Kand. "/i 79 l(egr— 1); uord. Medhjælper N. Næraa- 
B.; ord. Odense 8 /s 80; har oph. sig ved Badesteder i Norge og 
Tyskland; — gift *°/*81 m . Julie Sophie Kirstine Jensine Brøndum, 
f. */* 53 Horne, F. Jens Christensen B., Lærer og Organist i Millinge, 
Svanninge S., Af. Bolette Jensine Schmidt. — Hustrus Broder Chri- 
sten Alfr. B., p. Kapl. i Skaarup. 

218. Sognepræst til Trinitatis Kirke og Vejlby. 

16. 10 /s 1863. -Johannes Clausen ( 8 /i 72 Horsens, nu Biskop 
i Aarhus). 

17. 8 /e 1872. Frederik Julius Dall ("/i 80 Slemminge-F., 
se der). 

18. ,4 /» 1880. Ludvig Afichael Valeur, Søn af 1140. 13, f. 
"/t 38 S. Felding. Stud. Aarhus 56 ; Kand. "/i 62 h 1 (1—1) ; Lærer 
ved Latin- og Realsk. i Fredericia 10 /s63; Kat. Michaelis K. »/* 72, 
ord. '/*; har udg. enkelte Præd. og Taler dels i Indre Miss. Tid. 
og Nordslesv. Søndagsbl., dels særskilt; — gift 18 /» 72 m. Caroline 
Christine Valeur, f. ,8 /n 46 Fredericia, F. Jens Glerup V. Proku- 
rator, Kmrrd., Af. Ane Cathr. Magd. Høst (Dt. af Provst Pet. Dam- 
gaard H. t. Smidstrup-S., f */« 21. 

219. Kateket til Trinitatis Kirke. 

12. f /n 1868. Jacob Aagaard (*°U 73 Snejbjerg-T., seGjør- 
ding-V.). 

220. Frederiks og Karup. 

Lysgaard Herred, Viborg Art, Aarhus Stift. 

11. •/• 1864. Frederik Vincens Gad ( 17 /» 74 Aasted-S„ 
se der). 

12. "/* 1874. Rud Hroar Gad, Søn af 918. 17, f. M / 9 39 
Roskilde. Stud. Hors. 59 ; Kand. *Vi 67 1 (1—1) ; Lærer Kbh. ; ord. 
*'»74; entl. paa Grund af Svagelighed 8 /i 77; opholder sig paa 
Asylet ved Aarhus ; — gift ,8 /is 70 m. Louise Magdalene Bisted, f. 
w /n 40 Fredensborg, Dt. af Hans Peter B. t. Gjerlev-D., f * 7 /" 66 
og Jul. Marie Ree. 

13. */i 1877. Christopher Otto Andresen ( 18 /4 83 Hvilsager- 
L., se der). 128 220-221. 

14. so /t 1883. Marhn Johannes Georg Smith, Søn af 857. 16, 
f. 15 / 8 56 Aarhus. Stud. Rosk. 75 ; Kand. *°/ 6 81 1 (1—1); Lærer v. Faa- 
borg Realsk. s. A.; ord. Medhjælp. Frdberg-H. 10 /t 82: ord. Odense **h; 
— gift i Citadelskirken 15 /? 83 m. Mathilde Andrea Augusta v. Huth, f. 
* 9 /n 60 Odense, F. Eapt. af Inf., Hofjkr. Fred. Johs. Herm. v. H., Inten- 
dant v. Artilleristaben, M. Mariane Louise Charl. Schmidt. — Hu- 
strus Søster gift 208. 17. 

221 — 224, Frederiksberg og Hvidovre. 

Sokkeland Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 

221. Sognepræst. 

12. *°/i 1863- Peter Elias Hall, f. M /» 06 (Daabsatt. angiver 
urigtig */§) Krhvn., F. Oberstløj tn. v. d. borg. Inf. Mads Christensen 
H. Bødkermester, M. Anne Helene Lykke. Stud. Brgdsk Krhvn. 
22; Kand. ,6 /4 28 1 (egr— 1); 2. Kat. v. Holmens K. 8 /i*30; ord. 8 /4 
31 ; 1. Kat. ' 7 /» 35 °8> s * A. ^- Lærer i Relig. v. Søkadetakademiet ; 
Sgpr. Svendborg Frue K. "/u 39; Provst f. Sunds H. 'fy 61; Sgpr. 
Karlebo 10 /s 54; Provst f. Lynge-Kronborg H. J1 /n57; R* Vi 59; 
entl. 14 /i 76; var Formand i Komitéen for Opførelsen af en ny 
Kirke for Frederiksberg og Vesterbro (Matthæus Kirke); DM. 7 /n80; 
bor i Frederiksberg ; se Er. ; Portr. xylogr. ; — gift 7 /» 36 m. Han- 
sine Nicoline Christiane Gustave Michaelsen, f. 38 /* 12 Kbh., F. Ge- 
neralmajor i Inf. Fred. Chr. v. M., blev lt li 09 optaget i d. danske 

Adelsstand, M. Sophie Fred. Prætorius Dt. gift 338. 16; Søster 

gift Georg Tønnes Wedel, Kat. i Svendborg, f 18 A 49; Broder Hs. 
Excell. Gehejmekfrrd., Dr. jur. Carl Christian Hall, fhv. Minister f. 
Kirke- og Underv. samt Udenrigsminister og Konsejlspræsident. 

13. 17 /i 1876. Christen Ewaldsen, f. 15 /i 19 Kbh., F. Niels 
Børre E. Skipper og Borger i Randers, (Søn af Christen £. t. Thors- 
ager-B., \ *A* 1796), M. Elisab. Stibolt. Stud. Randers 35; Kand. 
18 /i41 h (1—1); 2. Lærer v. Fredericia lærde Inst. ll /n46; Sgpr. 
Brodersby-Thorsted (Gottorp Provsti) 81 /io51, ord. n /n; Nicolai K. 
i Flensborg *lio67; afsat af d. tyske Regj. l jxt6i; Privatlærer i 
Kbh.; 1. res. Kapl. v. Frue K. i Kbh. 16 /n65; R* * 8 / 7 69; Supple- 
ant i Bestyr, for Frederik VII. Stiftelse paa Jægerspris 74; foretog 
s. A. m. Understøtt. fra Classenske Fidejkommis en Rejse t. Tysk- 
land og Holland for at gjøre sig bekjendt med forskj. kris ti. Opdra- 
gelsesanst.; har skr.: Tolv Præd., 68; Tolv Præd, 69; Svar til 
Hr. Pastor J. Clausen i Ryslinge paa hans Skrift „Om Ledelsen af 
den danske Missionsvirksomhed*, 70; Pauli Brev til Menigheden i 
Ephesus, udi. i Bibellæsn., 72; Dagen efter Døden, betragtet i Lyset 221—224. 129 

af Herrens Ord, 74 ; Ti af Davids Psalmer, udi. i Bibellæsn., 80 ; 
se iøvr. Er.\ blev i 51 Medl. af det kgl. nord. Oldskriftsselskab ; 
Portr. lithogr. af Fortling; — gift * 6 /n 46 m. Henriette Louise Au- 
gusta Bah n son, f. "/? 21 Asmild, F. Jstrd. Bahne Ghr. B., Brand- 
direkt. i Viborg Amt, tidl. Prløjtn. i 3. Jyske Inf.-Reg., M. Regine 
Vilhelmine Philippine Castonier. — Søn 199. 28. 

222. 1ste Kapellan pro loco. 

1. «»/io 1863. Christian Ludvig Nielsen ( w /i 69 Dalbyneder- 
R.-S., se Utterslev). 

2. 16 /fi 1869. Andreas Herman Vilhelm Sørensen ( u /s 76 
Taanum-H., se Føns-Ø.). 

3. V* 1876. kst. Johan Jacob M*hr ( w /io 80 res. Kapl. St. 
Matthæus E., se der). 

(Nedlagt ved kgl. Res. af 26. Oktbr. 1880). 

223. 2den Kapellan pro loco. 
(Oprettet ved kgl. Resol. af 21. Novbr. 1873). 

1. f Vn 1873. Frits Alfred Oscar Rugaard ( 2 '/ 7 81 Endes- 
lev-V., se der). 

2. "/* 1882. Otto Valdemar Glahn, f. M /» 47 Hjørring, F. 
Hans Otto 6., Ingeniøroberst, M. Ane Sophie Augusta Kierboe. 
Stud. Sorø 65; oppebar det Smithske Stip.; Kand. W J6 72 h 1 (1—1); 
Lærer v. Schneekloths Sk. ; ord. Medhjælper Frdberg-H. **/» 76 * 
ord. */io; — gift i Frederiksberg K. "tø 83 (viet af Biskop Monrad) 
m. Ellen Wiehe, f. n /6 66, F. Joh. Henr. W. kgl. Skuespiller, Af. 
Fanny Petersen. — Faster gift 895. 30, Slægt se der. 

224. Ord. Medhjælper. 

1. * 9 /u 1868. Anders Herman Vilhelm Sørensen ( ie /« 69 
Kapl. p. 1. her). 

2. "/i* 1869. Jens Christian Valdemar Bergstrøm ( l */i 75 
2. res. Kapl. Randers, se der). 

3. "/» 1876. Otto Valdemar Glahn (* 8 /i 82 Kapl. p. 1. her). 

4. 10 /? 1882. Martin Johannes Georg Smith ( 81 /t 83 Frede- 
riks-K., se der). 

5. 8 /io 1883. Gustav Harald Emil Darre, f. u /i 58 Nyborg, 
F. Jul. D. Oberst i Fodf., M. Mathea Margr. Bondo. Stud. v. West. 
hst. 75; Kand. **/* 83 h 1 (1—1); ord. Odense S4 /io83. — Ugift. 

9 132 229—231. 

» 4 /i81 h 1 (1— *1); p. Kapl. Saxild-N. "/* 81, ord. Ribe 7 /io; — gift 
10 /s 82 m. Doris Sophie Marie Eye, f. 81 /i 62 Skive, R Mikael E. 
Uhrmager, M. Eulalia Erichsen. 

230. Store og Lille Fuglede. 

Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællande Stift 

16. 19 /t 1846. Jørgen Carl Schiødte, f. "/s 06 Kbh., /: Lau- 
ritz S. Oberstløjtn. i det borg. Artill., Urtekræmm., M. Dider. 
Louise Bech (Dt. af Mag., Provst Jens B. t. Vallekilde-H., f l6 A<> 
06). Stud. Brgdsk. Kbh. 23; Kand. l5 /io 27 1 (1*— 1); Sgpr. Vrou- 
R. 4 /i 32, ord. '**; entl. "/ u 74; bor i Kbh.; — gift i Kbh. ll h 32 
m. sit Søskendebarn Valgjerd Margrete Vilhelmine Bjarnesen, f. */» 
08 Frederiksværn (Norge), f 7* 74 > F- Kand. fil. Haldor B. Lærer 
og Klokker, M. Anne Christiane Bech (Dt. af ovenn. Provst B.). — 
Søn 193. 16, Datter gift 85. 17 ; — Brødre 19. 21 og Jens Georg S. 
t. Ørslevkloster-Ø. (entl. 17 / 8 60, f * 9 h 74 )i Søster gift 89. 16. 

17. 18 /$ 1875. Hans Christian Sonne, f. lfl / 8 17 Nexø, F. 
Herm. Jac. S. Kbmd., Strandingskomm., engelsk Vicekonsul, M. 
Joh. Doroth. Saxtorph (Dt. af Ole Chr. S. t. Nexø-B., f */« 33). 
Stud. Rønne 36 ; Kand. **7i 41 *1 (*1— 1) ; Huslærer h. Grev Lerche 
paa Lerchenborg s. A.; Sgpr. Møgeltønder 1 /5 45; R* 2 h 68; Thi- 
sted-T. 19 m64; Provst f. Hundborg og Hillerslev-H. a4 /fi 72; Provst 
f. Arts og Løve H. 23 /7 79 ; virkede paa mange Maader for Arbejder- 
sagen; skr. : Om Arbejderforeninger, 2 Opl., 67; 26 Prædikener, 77; 
se iøvr. Er.; f 3d /i80; — gift 19 /i49 m. Margrethe Caroline Rothe, 
f. S8 /7 23 Buderupholm, F. Kfrrd. Chr. R. Kommitt. i Rentekamm., 
M. Joh. Cathr. Marie Selmer. — Søster gift 928. 21. 

18. lå /s 1880. Diderik Peter Svendsen (Daabs Att ang. 
Schwensen), f. */»**i ^ J ens Peter S. Kmrd., Prok., Ejer af Helge- 
næs Hovedgaard, Branderslev S., M. Bodild Cathr. Abrahamine 
Diderichsen. Stud. Brgdsk. Krhvn. 43; Kand. u /t 48 1 (1— *1); Læ- 
rer v. Søetatens Drengesk. 10 /4 51; Overlærer smst. 1 */u54; Sgpr. 
Faaborg-Aa. M /a 60, ord. */5 ; Thorstrup-H. 6 /* 69 ; har medd. nogle 
Bidr. t. Evang. Ugeskr. og Dansk Maanedsskr.; se Er.; + IS /ii84; — 
gift i Holmens K. 80 / 7 51 m. Caroline Andersen, f. **/* 27 Kbh., F. 
Jørg. A. Palaisforv. og Fourer hos Arveprinsen, M. Kirst. Nic. Funch. 

231. Fuglse og Krønge. 

. Fiiglee Herred, Maribo Amt, Loliand-Faletere Stift. 
16. l8 /s 1866. Andreas Ludvig Løve, f. *% 06 Kbh., F. 
Jstrd. Andr. L., Toldkass. i Vejle, M. Christiane Lov. Gjeding. 231—282. 133 

Stud. Kold. 26 ; Kand. "U 34 n, tog atter Exam. 8 / 7 35 h (h— h) ; 
p. Kapl. Grejs-S. 16 io 38. ord. 20/ n; Vicepastor Jernved s /4 47; 
Sgpr. Sandager-H. "/t 68; f 26 /u 77; — gift i Vejle *% 41 m. Na- 
thalie Olivia Pengel, f. * e /i 11 Kbh., F Joh. Joach. P. Snedkerm., 
M. Joh. Margr. Madsen. — Søster gift 1193. 12. 

17. 4 /s 1878. Ole Frederik Hieronymus Mynster, f. io /* 20 
Ølsted, Søn af Niels Olaus M. t. Baarse-B., f *°k 54 og Elisab. 
Marie Bruun. Stud. Vordingb. 40; Kand. 18 /i 50 h 1 (*1— h); Lærer 
v. Vdbg. Realsk. 51; Institutbestyr. Skodborg 58; Sgpr. Ladelund 
(Slesvig), valgt 91 ji 69, stadfæstet 9 h; ord. Flensb. 12 /io; afsat af 
t die Civilbehorde" */s 64; entl. ,8 /*o s. A.; med Biskoppens Tillad. 
Hjælpepr. Harlev-F. 64; Sgpr. Serridslev-V. B. > 4 /* 66; Provst for 
Børglum og Hvetbo H. * 8 /i 74; f l *h 80; — gift 31 /t 57 m. Louise 
Sophie Marie Rudinger, f. * 4 /*32 Kbh., F. Friedr. R. Grosserer, 
M. Martha Cecil. Jensen. — Broder Carl Pet. Joh. M. t. Hundborg-J., 
t * 8 /io65; Søster gift Laur. Chr. Ipsen t..N. Broby, f 22 /*60. 

18. u l$ 1880. Joakim Godske Willemoes, f. 18 /i2 28Haarlev, 
Søn af Joach. Godske W. t. Herfølge-S., f 1% h & 8 °8 An e Marie 
Qvistgaard. Stud. v. West. Inst. 47; Kand. *'/ 6 54 h 1 (1— *1); P- 
Kapl. Herfølge-S. 8 /»65, ord. 7 /«; Kapl. p. 1. smst. 14 /t*58; Sgpr. 
Christianssted 5 /i2 63; V. Ulslev 10 /*77; — gift 10 /i 66 m. Agnes 
Rosaline Isabella Forsberg, f. "/s 42 Chrsted, f 4/ " 76, F Jstrd. 
Ant. Fred. Vilh. F., Politimester i Centerdistriktet p. St. Croix, M. 
Rosaline Wallich ; — Faders Søstersøn 892. 17 ; Moders Brodersøn 
361. 20. 232. Fur. 

Harre Herred, Viborg Amt og Stift. 

17. 15 /io 1853. Michael Rodenvald Gjørup Brandt, f. 17 /i* 
19 Brandstrup, Søn af Jørg. Ludv. B. t Asperup-R., f "'12 44 og 
Elisab. Gjørup. Stud. Vibg. 37; Kand. 'Vi 41 1 (1—1*); kst. Lærer 
21 \ 47 og Adjunkt« Vi 50 iRønne; ord. ' 9 /n 53; entl. 16 /4 70; se Ær.; bor i 
Hinnerup v. Skive; — 1) gift \w 48 m. Francisca Nicolette Frede- 
rikke Bulow, f. * 3 / 8 20 Aalb., f -*'* 6 &* F Kapt. Magn. Lutzow B., 
Reg.-Kvartermester i 3. Jyske Inf.-Reg., M. Christiane Charl. Jen- 
sen; — 2) gift * 4 Ia$1 m. Else Andersen (Bjerre), f. 18 /i2 34 paa 
Fur, F. Anders Christensen, Husmand, M. Ane Sørensdatter. — 
Fættere 248. 18, 288. 15, 792. 22. — O. 

18. "/6 1870. Anton Christian Hansen, f. a /i* 13 Frdhavn, 
F. Ancher Chr. H. Apotheker, senere Teglværksejer, M. Anna 
Green. Stud. Aalb. 34; Kand. V u 42 n (h— 1); Institutbestyr. Frd- 184 232—234. 

havn 46; p. Eapl. Dronninglund so /s 49— s /io 50, ord. "/s; Hjælpe- 
præst i Thisted og Sennels ; Boghandler i Thisted 66 ; Pastor vie. Oure- 
V. »/i* 66— 74 57 ; Thostrup-U. 58; p. Kapl. Hagested-G. "/i 59— 5 /t 60; 
Past. vie. GjerrHd-H. 60; Sgpr. Sandø 7*61; f * 6 /*83; — gift /s 
45 m. Arrina Elisabeth Metthea Pedersen, f. 1& /9 93 Nyborg, f 4 /n 
69, F. Hans P. Amtstuefuldm. , Af. Leopoldine Henr. Schaum- 
burg. — Søster gift Provst Mare. Chr. Vilh. Michelsen t Thisted- 
T., f *% 65. 

Wk 19. 8 /s 1883. Hans Valdemar Olsen, f. "/« 56 Nykb. Falst., 
F. Peter Carl Olivius O. Kantor, Kordegn, Af. Fanny Caroline 
Math. Corfitsen. Stud. Nykb. 74; Kand. "A80 h 1 (1— *1); ord. */io 
83 ; — gift i Frue K. 9 /» 84 m. Elisabeth Augusta Marie Petersen, 
f, 10 /i 60 Kbh., F. Peter Phil. P. Murmester, Af. Laur. Nic. Justesen. 

233. Fæmø. 

Fnglse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

26. 31 /s 1860. Poul Høy Blicher (* l / 5 72 Tingsted, se Kjet- 
tinge-B.). 

27. *7t 1872. Christian Carl August Lange (*/s 82 Dølle- 
fjelde-M., se der). 

28. 8 /* 1882. Jens Kjørbo Smidth, f. "/io 40 Kristiania, F. 
Kand. fil. Ant. Jul. S. Skuespiller, Regjeringens Konsulent i Fiskeri- 
sager, Ridder af Æresleg. (Søn af Professor Jens Hansen S. t Aa- 
strup, f ,0 /i 47), Af. Betty Christiane Christensen, Skuespillerinde 
v. Casino. Stud. priv. 59; deltog som Frivillig i Krigen 64, blev 
haardt saaret 18 /* v. Dybbøl som Skansekommandør (Sergent) i Nr. 3, 
Sek.-Løjtn. "/s 64; entl. a i 65 med Till. til at bære invalide Officerers 
Uniform ; Kand. 21 /i 67 h 1 (*1— *1); arbejdede for Havfiskeriets Fremme 
ved Vesterhavet, Færøerne og Island (jvfr. Rigsdagstidende 72); 
Sekret, v. „Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme i Bergen* 
ty 79— Ve 81; har skr. en Del i Bladene om Fiskerisagen; fransk 
Sproglærer ; Lærer v. Kbhs. Kommunesk. ty 81 ; uord. Medhjælper 
Frederiksberg-H. 7n81; erholdt Indfødsret v. Lov af 16 /2 82; ord. 
7? ; — gift i Johannes K. 14 /s 81 m. Betzy Alvilda Andersen, f. 
19 /is 45 Kbh., F. Jens Andr. A. Vinhandler, Af. Caroline Zwergius 
(af gi. Præsteslægt). — Fasters Søn 818. 18. 

234. Følleslev og Særslev. 

Skippinge Herred, Helbæk Ant, SJallandt Stift 
18. 10 /i 1868. Hans Jørgen Swane (*/* 71 Viborg Domkirke- 
\.-T., nu Biskop i Viborg). 834—237. 185' 

19. 18 /n 1871. Harald Peter Ipsen ( l8 /io 78 Gjentofte, 
se der). 

20. V* 1873. Johannes Christian Faber, f. «/s 22 Holstebro, 
F. Henning Andr. F. Apotheker, Af. Soph. Kirstine Hefri. Stud. 
Viborg 39; Kand. * 4 /io44 1 (1—1); kst. Adj. Viborg *je&l; fast ans. 
"/s 52; Kat Aarhus 18 /» 64, ord. 7 /n; res. Kapl. og Hospitalspræst 
Horsens 6 /4 62; — 1) gift M / 7 52 m. Bartholine Guldberg, f. "/• 24 
Viborg, f 80 /i 64, F. Agent Peter G., Af. Ane Gathr. Christensen ; — 
2) gift */* 65 m. Sophie Eleonore Wolder, f. *°/e 36 Horsens, f "/« 
71; — 3) gift M /io 73 m. Hansine Wolder, f. 12 /t44 Horsens, f */* 
82, hans to sidste Hustruer vare Døtre af Postmester Hans Hendr. 
W. i Horsens og Jensine Pouline Malling. — Søn 259. 17 ; Søster 
gift 1106. 16. 

235. Kapellan p. 1. til Følleslev og Særslev. 

1. ll /n 1868. Isak Christian Koch ("/ T 73 Snodstrup, se 
Ballerup-M.). 

2. * 7 /io 1873. Carl Christian Hansen ( 5 /t 77 Thorsager-B., 
se der). 

3. u /n 1877. Ludvig Daniel Nielssen ( 19 / 8 80 res. Kapl. 
Vissenbjerg, nu Sømandspræst i Hull). 

236. Føns og Ørslev. + 

Vende Herred, Odense Art, Fyene Stift. 

18. */t 1864. Johan Henrik Nissen ( 9 k 75 Vissenbjerg, 
se der). 

14. *% 1875. Frederik Christian (Ditlev) Olesen ( M /i 82 Ve- 
sterborg-B., se der). 

15. t9 /s 1882. Anders Herman Vilhelm Sørensen, f. ,7 /e 40 
Randers, F. Kmrrd. Casp. Verner Andr. Moltke S. Strandkontr. v. 
Hevringholmsstrand, Af. Ida Fred. Winding. Stud. Randers 58; 
Kand. * 5 /i 65 1 (1 — 1); bestyrede sammen med sin Hustru en højere 
Pigeskole p. Prdberg 65—76; erh. Ordinationstill, som Medhjælper 
hos Sognepræsten i Frederiksberg-H. * 9 /i»68; ord. Aarh. 10 /»69; 1. 
Kapl. p. 1. Frdberg-H. 18 /s 69 ; Sgpr. Taanum-H. n /s 76 ; — gift i Vivild 
14 /g 65 m. Charlotte Amalie Cecilie Friis, f. 80 /5 23 Viborg, Dt. af 
Imm. F. t. Kallundborg, f 31 A 41 og Mar. Hemmine Petersen. 

237. Førslev. 

Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællande Stift. 

19. 3 % 1863. Michael Peter Ellert Lendrop ( is /i 72 Tjæreby, 
se der). 136 237—238. 

20. n k 1872. Haldor Ferdinand Jørgenzen («/? 81 Haudrup- 
S., se der). 

21. ,4 / 9 1881. Hans Peter Holst, f. *«/» 39 Saxkbg., F Enius 
Cathants H. Kbmd. (Søn af Jens H. res. Kapl. Nysted-H., f "/» 10), M» 
Hansine Eonradine Hedv. Kraglund. Stud. Nykb. 58 ; Eand. 2, /i 64 1 
(1—1); Alumn. p. Borchs Koll.; Kat. Ærøskøbing M /9 68, ord. 9 /i»; 
Sgpr. Seden- Aa. 17 /V 76; har udg.: B Efter Døden*, 74; „Præstese- 
minarium eller Universitetsdannelse*, 75; Afskedspræd. i Ærøskbg., 
76; Præd. i Indre Miss. Tid. og Bidrag i Blade og Tidsskr., mest 
uden Navn; — 1) gift i Holmens K. % *U 69 m. Caroline Emilie Andrea- 
sen, f. 15 /9 42 Kbh., f "/i* 74, F Hans Peter A. Høker og Hus- 
ejer, M. Soph. Marie Svendsen ; — 2) gift 80 /4 76 m. Sophie Chri- 
stine Binas, f. 17 /i 50 Ærøskbg., F Hans Curt Gottlieb B. Skibs- 
fører og Rheder, M. Ane Eriksen. — Moster gift 1049. 15 ; Mo- 
ders Farfader Hans Schack Kraglund t. Herfølge-S., f l % 1792 » 
nedstammede fra Dr. theol. Peder Jensen Kragelund, Biskop i Ribe 
1650—81. 238. Førslev og Sneslev. -*- 

Ringsted Herred, Serø Art, Sjallande Stift. 

14. 15 /i* 1857. Christian Erhard Bagger, f. 28 /n 07 Lemvig, 
F. Eggert Chr. B. Distrkirurg (Søn af Jac. B. t. Kundby, begr. 
18 /s 1789), M. Claudine Margr. Borgen (Dt. af Provst David B. t 
Lyngaa-S., f 18 /» 1797). Stud. Brgdsk. Krhvn. 24; Kand. * 4 m 29 
1 (1—1); Sgpr. Rær-H.-V. 8 /i 34, ord. l8 /4j 0. og V. Assels »/ § 43; 
Medl. af den grundlovgivende Rigsfors. f. Thisted Amts 4. Kreds 
(Nykb. Mors); stillede sig v. Valget t. Rigsraadets Folkething 31 ,*65 
i Sorø Amts 1. Kreds (Ringsted), men faldt for Major Mullen ; entl. 
80 /ii 77; f Via 80; — 1) gift 7»34 m. Henriette Amalie Jacobsen, 
f. n /i 10, f 19 faM, Dt. af Chr. Fred. J. t. Stiftsbjergby-M., f 7 /*33 
og Margr. Amalie Gier ; — 2) gift 26 /9 59 m. 1. Hustrus Søsterdt 
Erica Amalie Christiane Gøtzsche, f. 17 /9 19 Kiel, f 2 *A 81, Dt af 
Henning Christoph. G. t. Finderup, se Slægttavlen Side 126. — 
1. Hustrus Søstre gifte 92. 16 og 835. 14; Søstersøn 216. 12. 

15. V» 1878. Johan Philip Jeansson, f. 8 /t 35 Rosk., F. 
Joh. Phil. Fred. J. Bagermester, Inspekt. v. Rosk.. Amts Syge-, 
Daare- og Arbejdsanstalt, M. Hanne Louise Rauchmaul. Stud. priv. 
64; Kand. * 9 / 6 63 1 (egr— 1); p. Kapl. Græsted-M. *h 64— 80 /7 67, 
ord. 27 / 4 ^; var derpaa ans. i , Indre Missions" Tjeneste med Bolig 
i Odense; Sgpr. Horne-A. 88 /io 71; har medd.Præd. og andre Bidr. 
til Indre Miss. Tid.; f 18 /" 78; — gift "/« 64 m. Frederikke Chri- 238—239. 137 

stiane Conradine Sommer, f. 26 /n 33 Fredensb., F. Chr. Poul S., 
Bagermester, M. Dorthea Bruun. 

16. "/i 1879. Jens Thomsen Clausen, f. M /i 23 Nør-Farup 
ved Ribe, F. Thom. C. Kbmd. i Varde, M. Margr. Jacobsdatter 
Møller. Stud. priv. 39; Kand. 4 /u 60 h 1 (1—1); Huslærer; p. Kapl. 
Stadil-T. 2 */*69; ord. « 6 /io; Døstrup (Lø Herred, Ribe Amt og Stift) 
"/» 60 ; res. Kapl. Byrum- V.-H. "/s 61; Sgpr. Hersom-B.-K. 80 / 8 69 ; — 
gift i Adsbøl "/* 62 m. Johanne Emilie Pauline Engell, f. "/ s 38 
Spjellerup, Dt. af Nic. Emil E. t. Adsbøl og Graasten i Slesv., f 
17 /4 61 og Cathr. Gjertrud Hinsch. 

239. Føvling og Holsted. + 

Malt Herred, Ribe Art og Stift. 

(Præsten bor i Bækbølling). 

16. 14 /n 1847. Christen Krarup, f. "/♦!» Bækbølling, Søn 
af Hans Chr. Math. E. t. Vejle-H. og Magd. Wissing. Stud. Kold. 
29; Kand. 6 / T 36 h (l—h); p. Kapl. Egtved-Ø. l4 /» 39, ord. 16 /io; 
Ribe Domk. M /s 42 ; stillede sig til Folkethingsvalg i Ribe Amts 3. 
Kreds "£68; entl. "/i 76; f 80 /s 79; — gift 2fl /io 48 m. AnnaKnu- 
dine Hansine Storm, f. a, /n 18 Gjellerup, f «/ 7 73, Dt. af Knud S. 
t Egtved-Ø., f M /n41 og Bodil Kirst. Storm (Dt. af Ancher S. t. 
Egtved-Ø., f 12 /7 1785). — Datter gift 100. 22. — Slægt se 405. 8. 

17. 8, /s 1876. Henrik Vilhelm Theodor Falkenberg Bang, 
f. fl /s 43 Horsens, F. Jens Thykjær B. Konsul, Kbmd., M. Lyna 
Emilie Mikisch. Stud. Hors. 62; Kand. 17 /e 69 h 1 (h— h); havde 
samtidig studeret dansk-norsk Personal- og Kulturhistorie; foretog 
65 en Rejse i Norge; kst. Førstelærer v. Storehedinge Borgersk. */* 
71; Sgpr. Omø **/ 10 s.* A., ord. Aarhus 18 /u; har skr.: „Præste- 
gaardsliv i Tidsrummet fra Reform, til det syttende Aarhundredes 
Slutning", 83; „Præsten Jacob Worm, et Livs- og Tidsbillede*, samt 
8 Hexeforfølgelser i gamle Dage særlig i Danmark*, 84, i Historisk 
Arkiv; „En Birkedommer som Drabsmand, en Kriminalsag fra 
Læsø i det syttende Aarhundrede*, og „Fra Jyske Præstegaarde 
(efter Arkiver)"; i Samlinger til Jysk Historie og Topografi 9de 
og 10de Bind; flere Biografier i „Nutiden"; en Del Art. mest ang. 
kirkelige Spørgsmaal i „Fædrelandet", „Dagbladet" og „National- 
tidende"; enkelte Digte dels under dels uden Navn; nogle polit. 
Artikler i „Slagelseposten", 74; fra hans Haand kan ventes en 
udførlig „Bispekrønike, fra Reform, t. Nutiden"; — gift i Kbhs. 
Trinit K. 80 /5 71 m. Kamilla Vilhelmine Agathe Lassen, f. 18 /* 45 
Haders!., F. Gehejmeetatsr. Gust. Fred. L., Overpræsident i Flens- 
borg, M. Corinna Bartholin. — Hustrus Søster gift 273. 16. 138 »40-848. 

240. Gaarslev. 

Holaus Herred, Vejle Art, Ribe Stift. 

(Tidligere Anneks til Pjedsted, skilt derfra ved kgl. Res. af 

29. Oktbr. 1883). 

1. 29 /io 1883. Rudolf Leopold Bastrup, f. M / 6 62 Kolding, 
F Niels Wormslev B. Kbmd. (Søn af Andr. Jørg. Fischer B. t. 0. 
Nykirke-G., f l3 /io 19), M. Gathr. Louise Gjørtz (Dt. af Balthasar 
G. t. Nustrup i Tørning-Lehn, f */*21). Stud. Hadersl. Læreres 
Sk. 70; Kand. * 5 /i 77 1 (1—1); foretog i 78 og 80 længere Rejser t. 
Italien, Svejts og Frankrig; p. Kapl. Thoreby 5 /* 80, ord. 18 /i«; — 
gift i Thoreby »/4 84 m. Sophie Gyrithe Kofoed-Hansen, Dt. af 
978. 18, f. */6 52 Haderslev. — Fætter 964. 22. 

241. Gadbjerg og Lindballe. 

Nirvana Herred, Vejle Aat, Ribe Stift. 
(Var fra "/» 1684— "/i 1866 annekteret til Ringgive). 

6. M /i 18 66. Hans Hansen Andersen Meier ( l8 /s 76 Løs- 
ning~K., se der). 

7. m /t 1876. Peter SøUtng Schousboe, Søn af 48. 16, f. •/• 
41 Ringgive. Stud. Ribe 60; Kand. "/i 66 h 1 (1—1); p. Kapl. hos 
sin Fader Anst-G. 7 /is 66, ord. 80 /i 67 ; — 1) gift i V. Skjerninge 
11 Is 76 m. Julie Davide Gjellebøl, Dt. af 860. 18, f. n /u 49 Kbh., 
f "/s 76; — 2) gift l, /i>80 m. Cathrine Christine Omøe, f. 8 t44 
Kallundb., F. Ludv. O. Mægler, M. Anne Margr. Kirstine Bache. 

242. Gadstrup og Syv. -*- 

Hamø Herred, K|øbeihavos Aat, Sjallaøda Stift. 

19. l9 h 1864. Jens Vilhelm Leth, f. l k 10 Farum, F Peder 
L. Leerer, Student, M. Anna Marie Tønning. Stud. Frdbg. 29; 
Kand. Vi 36 h (1— 1); kst Adj. Vordingb. 14 /io43— ls /a46; Adj. 
Aarh. * 7 /n46; Sgpr. Nidløse Vn 52, ord. •/«; f 15 Ao76; — gift 
,6 /i48 m. Laura Elisa Sophie Schytte, f. n 'e 24 Tersløsegaard, F 
Jstrd. Joh. Jac. Gottfr. S. Amtsforv. Vordingb., M. Emilie Georg. 
Hansen. — Broder 823. 17. 

20. *°i 1877. Carl Elias Holger Tuxen (*<>/• 82 Etfby-D., 
se der). 

21. 18 6 1882. Søren Christian Muller, f. *°/a21 Kbh., F 
Fred. Ludv. M. Toldkontrollør, Udi. Kapt. i d. borg. Artilleri og 
Farver, M. Dorothea Ørsted. Blev af sin Morbroder Fysikeren H. 
Chr. Ørsted sat i Brgdsk. i Kbh.; Stud. 41; Alumn. paa Ehlers 242—243. 139 

KolL; Kand. 14 /i 48 h l (1— h); Lærer v. Holmens Sognesk. u / 9 50, 
Overlærer (Bestyrer) smtd. 52; prædikede samtidig meget ofte, 
mest til Aftensang og Fropræd. i Frue og Holmens E.; „Kolera* 
aaret 53 blev Anledn. til et Foretagende, som kronedes med over- 
ordentlig Held; han opfordrede nemlig i „Berl. Tid." Landboerne 
til at modtage fattige Børn i Sommerferien. Vel blev Resultatet 
dette Aar kun ubetydeligt, men dog stort nok til at Planen ikke 
burde opgives, og det følgende Aar søgte han at faa dannet en 
Komite af Inspektører ved de større Almueskoler; den daværende 
Skoledirektør, Prof. (senere Kultusminister) Borgens Tilslutning 
overvandt disses Betænkeligheder og Mistvivl, og den fornyede Op- 
fordring til Landboerne bragte et overraskende Resultat.* Kat. 
Vejle * 7 /5 59, ord. l7 / 8 ; Sgpr. 0. Velling-H.-G. 18 /n 70; har udg.: 
9 Den hellige Skrift i Udtog«, 3 Opl., 63, se iøvr. Er.; i de senere 
Aar har han beskjæftiget sig med liturg. Stud. ; et Udkast til en 
revideret Alterbog, hvis Udg. Biskop Engelstoft tilraadede, er ikke 
udkommet af Mangel paa Forlægger; — gift 17 /s 55 m. Ida Hansine 
Frederikke Petrea Gjerding, f. *»k 29 Nysted, R Hans Bredahl G. 
Kbmd., M. Karen Emilie Kjeldsen. — Dt. gift 285.11; Fættere 
637. 18 og 832. 19. 

243. Galten og Vissing. 

fiatten Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

10. 81 /ii 1823. Iver Hansen Vadum* døbt "/s 1793, Søn 
af Claus V. t. Mosbjerg-H., f % 21 og Margr. Milling. Stud. Aalb. 
12; Kand. «/io 17 1 (1—1); p. Kapl. Mosbjerg-H. »°/io 18, ord "/4W; 
Sgpr. Henne-L. t7 /a22; Horne-A. 7 / 8 s. A.; R* 18 /io 68 i Anl. af 
sit Jubil. so io; f n b 74; — gift * 5 / 7 23 m. Elisabeth Caroline Budtz, 
f. 10 /io 01, f "'« 74, Dt. af Kstrd. Bertel Chr. B. t. Thorsager-B., 
t 1B /s 61 og Cec. Marie Friis. — Søn 433. 16, Døtre gifte 423. 23 
og 687. 14. — Hustrus Søstersøn 1079. 4. 

11. */*° I 874 - Kristian Frederik Læssøe, l i Frdhavn */t 13, 
jF. Niels Fred. L. Havnekontrollør i Kbh., M. Margr. Juliane Signe 
Abrahamson. Stud. Brgdsk. Kbh. 33; Kand. M /*41 h (1— h); Læ- 
rer v. Fattigvæs. Sk. i Kbh. i 3 Aar; Lærer i Udby, Holbæk Amt, 
46, indførte her efter Opfordr. afKmherreCastenskjold paa Hørby- 
gaard den Villarske Undervisningsmaade , hvorfor Skolen, efter 
Kirke- og Undervisningsminist. Foranledning, i 54 besøgtes af Bi- 
skop Brammer; Sgpr. Kvong-L. Vio 57, ord. ,0 /n; Daugbjerg-M.-S. 
'/s 66; se Er. ; — gift Farum u fc 46 ni. Elisabeth Dorothea Pingel, f. 4 / 10 
26 i Rønne, K Kclrd. Jac. Claudius P. Byfoged (Søn af Jac. Sev. 140 243—245. 

P. t.AUested-V., f 32 Farum*), M. Janusine Christiane Prahl Arboe, 
Enke e. Generalkrigskomm. Joh. Hendr. Aug. Valentin Kohl. — 
Datter gift 351. 21, Brødre 929. 17 og Oberst Læssøe, der faldt ved 
Isted. 

244. Galtrup og Øster Jølby. 

Mors Nørre Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift. 

16. 12 /t 1864. Edvard Theodor Brask (*% 74 Torup, 
se der). 

17. n /4 1874. Peder Julius Pedersen ("/* 77 Solbjerg-S., 
se Aalborg Budolfi K.). 

18. 26 /n 1877. Theodor Aastrup ( 27 /s 83 Tødse-E., se der). 

19. 29 /io 1883. Johannes Jultus Theodor Gottlieb Lebech, 
f. 18 i56 i Hørup v. Flensb., F. Ludv. Wollrat Clausen L. Lærer, 
M. Joh. Helene Jannsen. Stud. Hors. 74; Kand. M /i 80 1 (1—1); 
Tredielærer ved Nyborg Realsk. *% 80 ; Kapl. p. 1. Nysted-H. ,4 /* 
82 ; ord. Odense 8 /» ; — gift i Frue K. i Kbh. '/i 81 m. Karen Marie 
Emilie Stybe, f. 19 /n 57 Nykbg. p. F., F. Andr. Jørg. S. Kbmd., 
M. Louise Aug. Karen Scheel. — Hustrus Morbroder 135.92. 

245. Gamborg, -r- 

Vends Herred, Odense A«t, Fyens Stift. 

14. 8 /i 1857. Magdalus Catharus Brorson* f. 28 /* 1800 i 
Sæby, F. Etatsr. Rasm. Bondesen B. Byskr. i Aalb. (Sønnesøn af 
Biskop Hans Ad. B. i Ribe), M. Cathr. Marie Ferslev. Stud. Aal- 
borg 19; Kand. 4 /" 24 h (1—1); res. Kapl. Nykbg.-L.-E. ,0 i25; 
ord. 29 /r,; Sgpr. Flade-G. 13 / 5 29; Veggerby-B. 20 /i 30; ved sit 50- 
aarige Jubil. R* 20 /475; entl. M /i 77; f a3 *78; — gift 7 /»41 m. 
Mathilde Margrethe Fangel, f. 1 k 15 Vildmosegaard, Mov S., f */* 
84, F. Jens F. Forp., Kystbefalingsmand (Søn af Amtspr. Holger 
F. t. Nordborg, Als), M. Maria Rehders. — Søn 431. 18. — Hu- 
strus Morbroder Kstrd. Conrad Rehders t. Skæve, f 3 /» 1852. 

15. 19 /4 1877. Peter Severin Nyeborg, f. */ 9 34 Thisted, F. 
Jens N. Exam. jur., tysk Konsul, nordamerikansk Konsularagent, 
M Gjertrud Marie Gundorph (Dt. af Jeppe G. t. Ølby-A.-F., f 19 /» 
21). Stud. Rand. 61; Kand. 28 A 66 1 (1*— 1); rejste 56— 57 i Frank- 
rig og Tyskland; kst. Lærer v. Sorø Akad. 28 /9 67; Adj. 1 jiobS; 
rejste 68—69 i Italien, Grækenland, Tyrkiet, Lille Asien, Syrien og 
Ægypten; Sgpr. Voer-E. 4 /» 71, ord. 24 /s; har skr. a Om Skilsmisse 
og Vielse«, 81; medd. Bidr. t. Theol. Tidsskr., nytTheol. Tidsskr., 

*) Oplysninger om Dødsdagen er forgjæves segt fra Farum. 245—247. 141 

Ugeblad for den danske Folkekirke, 111. Tid. m. fl. ; — 1) gift «/" 
64 m. Augusta Hansine Hagen, f. 14 /s 43 Kbh., f 80 /n 65, F Sekr. 
Alb. Pet. Bartholin H. Exam. jur., Af. Anna Soph. Fred. Nielsen; — 
2) gift i Tranderup */* 71 m. forriges Søster Ida Oline Hagen, f. 
"Aitø Kbh. (1. gift Vexelmægler Butzow, f 12 A 66). — Morbroder 
1012. 15. 

Gammel og Ny Sogn, se Holmsland. 

246. Gamtofte. 

Baag Herred, Odease Aart, Fyena Stift. 

14. "/« 1857. Nicolai Seidelin Bøgh, f. 16 / 9 05 Præstø, Søn 
af Amtspr. Math. Fred. Georg B. t. Herfølge-S., f u 'i° 31 og Vic- 
torine Juliane Fog. Stud. Rosk. 24; Kand. 8 /? 30 h (1—1); p.Kapl. 
Kundby 4 s 32; ord. l *k; Sgpr. Skamstrup-F. ■/• 36; Provst f. Baag 
H. 8 /ii 62; f 18 /»80; — gift *•/" 8* m. Charlotte Dons, f. * 8 /* 16 
Kbh., F. Poul D. Fuldm. i d. alm. Enkekasse, AL Henriette Smith. — 
Døtre gifte 212. 17 og 888. 19 ; — Søster gift Fred. Bagger Tauber 
L Ejby-D., f * 4 /« 66. — Hustrus Søster gift 524. 14. 

15. f 8 /e 1880. Peter Alberg Holm, f. 34 /» 23 Kirkjuteyg, Søn 
af Niels Lassen H. t. Nordstrømø, f 1 h 39 og Johanna Jonsson 
(Helle). Stud. Brgdsk. Kbh. 41; Kand. Vn 47 1 (1— *1); kat. Adj. 
Aarhus *°/«49, fast ans. 4 /i50; Adj. Rosk. 18 /s 66; Sgpr. Vetterslev- 
H. 1A /io62, ord. l0 /i«; Dalum 30 / 6 69; se Er.\ — 1) gift % 61 m. 
Petra Conradine Steger, f. l9 / 8 31 Kbh., f w /n 69, .F.Etatsrd. Rasm. 
Carl S. Finantshovedkass., M. Soph. Therese Alberg; — 2) gift i 
Frelsers K. f *l* 72 m. Anna Fenger, f. s /s 37 Slotsbjergby, Dt. af 
514.20; — Datter gift 1183. 19. 

247. Gangsted og Søvind. 

Ver Herred, Aarhus Ant e| Stift. 

(Præsten bor i Elbæk). 

15. 16 A 1849. Mathias Anchersen Kirkebye, f. 17 /io 1795, 
Søn af Math. K. t. Vejlby-H., f 30 /i»26 og Ane Anchersen Haasum 
(DL af Anders H. t. Gjerrild-H., f */• 1777). Stud. Randers 16; 
Kand. "i 21 h (l—h) ; p. Kapl. hos sin Fader i Vejlby-H. t8 /n 23, 
ord. */»»*; Kat. Hjørring 18 /i28; p. Kapl. Mørke-H. 1! /4 28; Sgpr. 
Rubjerg-M. 8 /n s. A.; Strandby-Farsø 18 /t 36; entl. "/* 72, f l7 /a80; — 
gift T /6 29 m. Vilhelmine Reininghaus, f. "Vn 04 Lubeck, f S1 /s 74, 
F- Henn. Leopold R. Kbmd., Af. Maria Soph. Muusmann. — Søn 
196. 16. 142 247- 249. 

16. 10 h 1872. Rasmus Balslev, f. "/» 81, Søn af Laur. Nie. 
B. t. Eilby-M. og Gjertr. Kirst. Eccardine Sidenius. Stud. Odense 
60; Kand. * 4 /i 56 1 (1—1); p. Kapl. Skeby-O. 18 /i 60, ord. * 8 /i; Dre- 
slette */' s. A. ; res. Kapl. Kattrup-Ø.-T. "/» 62 ; — gift ,7 /» 7 3 m. 
Marie Søltoft, f. 14 /» 46 Tyrrestrup, Søvind S., F Ole Joh. S. Gods- 
ejer, At. Henr. Christiane Emilie Fischer. — Søster gift 205. 21 ; 
se Slægttavlen Side 11. — Hustrus Moster gift 1161.11. 

248. Gauerslund og indtil 8 A 1880 Vinding. 

Holaans Herred, Vejle Ant, Ribe Stift. 

17. */» 1855. Jørgen Gad* f. "/ 9 1799 Rø, Søn af Elieser 
G., Andenpræst t. Rosk. Domk., f * 0/l1 38 og Søster Christiane 
Brun Stenersen. Stud. Frdb. 16; Kand. * 4 /**tt h (1-1); Sgpr. 
Østerø Vi* 24, ord. n /s26; Herslef-Viuf 4 /i 32 ; Kstrd. "/6 47; ved 
sit 50-aarige Jubl. R* Vi2 74; f 8 /*79; se Er.\ — gift 18 / 8 26 m. 
Frederikke Dorothea Kornerup, f. * 6 /» 1800 Rosk., f l7 /« 7 *i F - J ac 
K. Kbmd., At. Maria El is ab. Bruun. — Sønner 26. 16 og 823. 18. 
Slægt se 855.15. 

18. »/i 1880. Mikael Rodevald Gjørup Assens, f. 10 / 6 24 
Heilskov, Søn af Provst Erh. Chr. A. t. N. Aaby-I., f l9 /« 38 og 
Karen Basse Gjørup. Stud. priv. 40; Kand. 8 /*44 1 O -1 ); kst - 
Lærer Aalb. Kathedrsk. 5 /9 46; Adj. 10 /n47; Sgpr. Jerne-S. */ 6 58, 
ord. 4 /b; Provst f. 0. Horne, V. Horne og Skads H. 18 /s 66; R* 
21 /i2 78; har udg. „Arithmetikkens Begyndelsesgrunde*, se Ær.; — 
1) gift n /s 49 m. sit Søskendebarn Sofie Erasmine Assens, f. */? 24, 
t **/4 65, Dt. af Villads Kasbjerg A. t. Aarslev-Tilst, f *fr 54 Og 
Ane Elisab. Kirst. Knudsen (Dt. af Andr. Hyllerup K. t. Borum-L., 
f 5 /i 06) ? —* 2) gift i Jerne * 8 /s 70 m. Ovine Dorthea Sommer, f. 
Schmidt*), f. "/* 24 Vedbæk, F Krgrd. Andr. Petrus S. Toldkontr., 
tidl. Prløjtn. v. 2. jyske Inf.-Reg., At. Lucia Magd. Kolding. — Søn 
126. 16; Brødre 288.15 og 792.22; Fætter 481. 16. 

249. Gimlinge. 

Øtter Flakkebjerg Herred, Sorø Art, Sjællande Stift. 
17. 9 /s 1867. Johan Christian Lautrup Winther, f. "/s 2« *) 1) gift V? 55 m. Frederik Magnus Sommer, f. '«/, 21 Grindsted, Sen af 
Provst Jerg. Gottberg S. t. Tjæreby-A., f 8, /u 46 og Mette Christine 
Jenses. Stud. Rosk. 38; Kand. l0 / 6 44 1 (1—1*); erholdt ie /i 50 Till. 
til at ord. t. Past. vie. i Spjellerup-S. , medens Provst Plum var i 
Slesvig, ord. */„; Hjælpepr. i Vordingborg-K, 53; Past. vie. smst. 54; 
Sgpr. Thorstrup-H. "/708; f f 7n68. — Broder 1009.21. 249 261. 143 

Hindevad, Haarslev S., F. Hans Kronberg W. Lærer, M. Caroline 
Christine Lautrup (Dt. af Joh. Ghr. L. t. Thyrstrup i Slesv). Stud. 
Odense 44; Kand. 17 /i 50 1 (1— egr); p. Kapl. Særslev 81 /i»50, ord. 
M /t51; Tostrup-U. 80 /i 54; Kat. Holbæk ie /!>58; Provst f. 0. og 
V. Flakkebjerg H. ,5 /s 70; R* 17 /i83; har udg. enkelte Præd.; — 
gift 8, /s 54 m. Cathrine Margrethe Samsøe Teilmann, f. Tostrup 
j 7t26, Dt. af Kstrd. Joh. Chr. T. t. Tostrup-U., f "A* 66 og Mette 
Margr. Teilmann. — Søn 1019. 5 ; Fætter Biskop Balslev. — Hu- 
strus Broder 109. 14; Søster gift 1011. 13; Farbroder 727. 17. 

250. Gimming og Lem. 

Stfvrleg Hørred, Randers Ant, Aarlm Stift. 

». lfl /i8 1862. Hans Steensirup Ipsen, f. 10 /4 08, Søn af Andr. 
L t N. Broby, f ">i 29 og Birgitte Kirstine Møller. Stud. Odense 
30; Kand. 14 /i 36 h (1—1); p. Kapl. Skydebjerg-O. *°/9 39, ord. *°/n ; 
Sgpr Rørbæk-G.-S. *Vi50; entl. 18 /u79; oprettede et Legat for 
værdige Trængende i Menigh., kgl. konf. 17 /i? 79; bor i Odense; — 
gift 19 /u 42 m. Johanne Marie Christiane Møller, f. *°/a 140rritslev- 
gaard, Otterup S., F. Niels M. Propr., M. Nicoline Margr. Møller 
(Dt. af Andr. M. t. Horslunde-N., begr. 80 /5 09). — Broder Laur. 
Chr. L t. N. Broby, f *'4 60; Søstersøn 446.20. 

10. l9 /i 1880. August Frederik Basse ( 6 /s 84 Fausing-A., 
se der). 

11. 9 /4 1884. Carl Emil Skjerbek, f. 15 /* 55 Grenaa, F Jørg. 
Laur. S. Postmester, Kapt. af Inf., AI Nielssine Vilh. Sopb, Olsen. 
Stud. Aarh. 72; Kand. *Vi 78 h*(h— h); uord. Medhjælper Asminde- 
rød-G. ^6 78; Ring-F. »/n s. A.; p. Kapl. Vellev 10 / 7 79, ord. l7 /io; — 
Ugift. — Faster gift 812.3; Moster gift 659.27. 

251. Gimsing (Struer). 

Hjem Herred, Rlngkjøbiig Ant, Ribe Stift. 
(Tidligere Anneks til Hjenn, fraskilt ved kgl Resol. af 30te 

September 1875). 

1. M /» 1875. Macdonald Wissing ØUgaard ("/i 82 Borre, 
se der). 

2. *•/• 1882. Theodor Frederik Laurentius Larsen, f. l6 /io 
50 Randers, F. Laurentius L. Organist og Kantor, M. Aug. Lorck. 
Stud. Rand. 71 ; Kand. »/i 77 h» (*1— h) ; p. Kapl. Vesterborg-B. 
Va77, ord. Hu; Kat. Jakobs K. i Kbh. 8 %80; — gift i Jakobs 
K. 18 /io 82 m. Johanne Marie Busck, f. 17 /n 58 Mygdal, S. Kongers- 
lev S., F. Carl B. Propr., M. Christine Birg. Charl. Laurence Lassen. 144 252—253. 

252. Gislev og Eliested. 

Gvdne Herred, Sveidborg Ant, Fyeie Stift. 

14. "/« 1844. Hans Joachim Evald Knudsen* f. */ 7 1798, 
Søn af Knud E. t. N. Næraa-B., f 7 /» 22 og Anna Christine Ewald 
(Dt. af Joch.E. tHviding iNordslesv., f "A 26, næst 101 Aar gi.). Stud. 
Odense 10; Kand. 18 /io 16 1 (1—1); fulgte efter sin Fader som Sgpr. i N. 
Næraa-B., efter Indstill. af Grev Petersdorff, M /i 18, ord. fl /s; Krogs- 
bølle m /t 31, ogsaa efter IndstiU. af Grev Petersdorff, "/? 31 ; Provst 
f. Lunde, Skam og Skovby H. * 7 /s 36; R* l % 68; f V* 77; — gift 
16 /t 18 m. Henriette Susanne Zeuthen, f. 15 /io 1798 Kullerup, f */»84, 
Dt. af Kstrd. Fred. Bagger Z. t. Skamby, f is /e 61 og Maria Magd. 
Steffens. — Dt. gift 788. 19. Præsteslægt i 6 Led, der stedse kun 
har været paa Fyen. — Hustrus Broder 216. 1 1 ; Brodersønner 
856. 16 og 1135. 18. 

15. 10 /s 1877. Eduard v. Spreckelsen, f. "/s 25 Nibe, F. 
Barthold v. S. Prokurator, M, Mette Kirst Hopp (Dt. af Daniel H. 
t Hvornum-S., f l fr 21). Stud. Aalb. 43; Kand. 17 /i49 1 (1—1*); 
deltog i Krigen 49—60; Alumn. paa Ehlers Koll.; p. Kapl. (Kon- 
gens) Lyngby "/n 53, ord. l4 /i»; Kapl. p. 1. smst *°/u 56; Sgpr. 
Hellevad-Ø. »/• 68; Provst f. Dronninglund H. V« 74; — 1) gift i 
Lyngby lt /§ 57 m. Fanny Malvina Thalbitzer, f. "/>o 21 Kbh., f 
f »/i 74, R Carl Henr. T. Oberstløjtn. i Inf., M. Fanny Math. Bel- 
four ; — 2) . gift Frederiksberg */» 75 m. sin 1ste Hustrus Søster- 
datter Fanny Julie Jacobi, Dt. af 923. 21, f. l % 49 Ribe. — Søster- 
datter gift 1053.22; Fætter Laur. Bartholomæus v. S. t. Uggersiev- 
N. H., f n fr 62; Faders Fætter 204. 12. 

253. Gislum og Vonsild. 

GielHH Herred, Aalborg Ant, Vlberg Stift. 

22. "/9 1868. Martin Carl Vilhelm Christensen («/ 4 76 
Egense, se Arninge). 

23. 17 /t 1876. Caspar Ulrik Christian Kragh (»/i 84 Jersi- 
K. S., se der). 

24. *% 1884. Frederik Vilhelm Nellemann, Søn af 786. 14, 
f. "/s 42 Rye. Stud. Rosk. 62; Kand. "/« 69 h« (h— *h); p. Kapl. 
Gjedsted-F. 18 /i71, ord. 10 /i72; Hjælpepræst N. Snede-E. 17 /io76; 
Sgpr. Raabjerg "/ 6 78. — Ugift. 264—255. 145 

254. Gjedsted og Fjelsø. 

Binets Herred, Viborg Amt og Stift. 

15. ,9 /4 1856. Jørgen Tommerup Henrichsen, f. 15 /« 13 
Ringsted, F. Jac. H. Postmester, Af. Karen Sorterup (Dt. af Student 
Jørgen S., Ejer af Gjæstgivergaarden ,3 Hjorte" i Kbh.). Stud. 
Hrifeh. 32; Kand. 4 /" 39 h (h— 1); oprettede 45 en Skole i Frede- 
rikssund ; Lærer v. Kbhs. Kommunesk. 50 ; ord. *ji 56 ; f 2B i* 76 ; — 
gift Vi 46 in. Marie Elisabeth Jørgensen, f. » 9 /a 19 Kallundborg, F m 
Jørgen J., Kbmd. og Kæmner, Af. Sidsel. Marie Lauritzen. 

16. u /a 1876. Frederik Schjønning Aagaard (Vi 83 Kousted- 
R., se der). 

ll s 5 /i 1883. I rederik Heiberg, Søn af 496. 18, f. 28 /« 50 p. 
Døvstummctinst. i Kbh. Stud. Mtrpsk. 70 ; Lærer y. Døvstummeinst. 
il /io73; Kand. ■»/• 77 h 1 (*1— 1); res. Kapl. Karby-H.-R. 89 /i 79, 
ord. JU ; — gift i Frue K. 8 /» 79 m. Fanny Margrethe Louise Gam- 
meltoft, f. 18 /i58 p. Herløvgaard, Herløv S., F. Jens Hansen Lund 
G., Kmrfd., Propriet., Al. Henriette Marie Stannis. 

255. Gjellerup og Sunds. 

Hannerun Herred, Rlngkjeblng Amt, Ribe Stift. 

16. n k 1848. Jacob Frederik Aagaard, f. "/s 01, Søn af 
Jac. A. t. Aller og Taps, f * 5 /** 24 og Wiwecke Frid. Cretschmer 
(Dt. af Kstrd. Provst Joach. C, Past. prim. i Haders!., f * 4 /* 1798). 
Stud. Kold. 23; Kand. I8 /t 30 h (1— h); Sgpr. Hvidbjerg-Ø.-L. 16 /io 
38, ord. 19 /n; t 13 /s71; — gift 80 /" 39 m. Charlotte Amalie Bol- 
wig, f. »7* 16 Karensdal, Pjedsted S., f 6 A 76, F. Jens Gert. B. 
Propr., Krgass., fhv. Sek.-Løjtn. i Fynske Inf.-Reg., Af. Cathr. 
Margr. Christiane Dau. — Søn 945. 17. — Hustrus Broder 191. 17. 
Derefter bestyredes Embedet i 3 Aar af: 

17. Vio 1874. Frederik Thorvald Tesch (Vio 77 Tern, 
se der). 

18. Vii 1877. Helmer Blom, f. 21 /4 43 Kbh., F. Peder Ludv. 
B. Murmester, Af. Thora Aug. Janssen, Stedfader Stadslæge i Aarh. 
Herra. Chr. Ernst Schmiegelow. Stud. Aarh. 62; Kand. 21 /i 69 h 1 
(I— 1); p. Kapl. Snøde-S. "/* 70, ord. 3I /e; har foretaget mange 
Rejser og holdt Møder for „Indre Mission" ; — gift i Odense St. 
Hans K. 7 /i 71 m. Caroline Sophie Frederiksen, f. 7 /s> 48 Aarhus, f 
19 /t 81, F. Fred. Vilh. Ferd. ■ F. Ritmester v. 3. Dragon-Reg., Af. 
Eiisab. Vilh. M$rth.Røse. — Morbroder 1162. 24; Moster gift 812.1. 

10 146 256—257. 

256. (xjelsted og Rørup. -*- 

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 

14. "/* 1864. Kristen Karstensen, f. * 5 /i09 Kjær, Ulkebøl 
S., Als, F. Karsten Davidsen, Boelsmand, M. Marie Hansdatter. 
Stud. Ribe 31; Kand. 8 /t 36 1 (1 — h) ; Sgpr. Dybbøl "/*39, ord. ll /«; 
afsat af den saakaldte • provis. Regj. 18 /io48, gjenindsat I5 /n49; 
Provst f. Sønderborg Provsti, samt kst. Provst f. Aabenraa Provsti 
88 / 5 57; Sgpr. Broager 6 /i»57; R* Vi 59; afsat af de tyske Civil- 
komm. 64; se Ær.; f x ju 82; — gift 31 /s 39 m. Emma Jensine 
Kieldsen, f. 10 /9 11 Kbh., f '7«>76, F Jens K. Uhrmager i Rand., M 
Helene Lundgreen. — Søn 965.20. 

15. 28 /i 1883. Janus Severinus Mollerup, f. 20 /io 24 Aarh., 
Søn af Provst Hans Peter M. t. Harridslev-A., f *% 62 °g Ane 
Marie Stougaard. Stud. Aarh. 44; Kand. 10 /t 51 1 (1*— 1*); kst 
Adj. Rosk. ft /i 55; Aarh. 18 /s s. A.; fast ans. Va56; p. KapL hos 
sin Fader Harridslev-A. 21 /»62, ord. ai /»5 Sgpr. Ljørslev-Ø. * 7 /is s. 
A.; Tæbring-O.-R. ,8 /i70; Houlbjerg-G. e /*78; Provst f. Lysgaards, 
Hids og Houlbjerg H. 81 /s s. A. ; — 1) gift 17 /s 55 m. Johanne 
Marie Georgine Høyer, f. * 8 /s 30 Aarh., f h 60, F Jstrd. Erik H. 
Byfgd. i Hobro, Herredsfgd. i Rinds og Gislum H., Af. Margr. Gro- 
tum Berg Stougaard ; — 2) gift 2B h 63 m. Anna Kirstine Hagemann, 
f. * 7 / 6 43 Vibg., f 15 A 78 ; — 3) gift 5 /» 83 m. Johanne Agathe Hage- 
mann, f. 8 /io 54, hans 2 sidste Hustruer ere Døtre af Mart. Nic. H. 
t. Støvring-M., f 18 /is58 og Marie Soph. Georgine Dahl, deres Bro- 
der er 1127.1; Søster gift 366.38; Morbroder 818.18. 

267. Gjentofte 

med Ordrup Kapel som Filialkirke, der indviedes **/i 1876. 
Sokkelunde Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 

18. 18 / 6 1852. Boie Frederik Outzen Boisen* l 20 /io 1793 
Vesterborg, Søn af Biskop over Lolland-Falsters Stift Peter Outzen 
B., f 10 M1 og Anna Hansen. Stud. Nykb. 13; Kand. «V* 17 1 
(1 — egr); Vicepastor Vesterborg-B. og Lærer v. Vesterborg Semin. 
30 /io 18 (Faderen vedblev at være Sognepræst og Semin.-Forstander 
samtidig m. at han var Biskop), ord. 18 /n ; Sgpr. Saxkb. 14 /9 25; Provst f. 
Musse og Fuglse H. U99; Sgpr. Søllerød *% 36; Medl.afRitualkora. 
Provst f. Sokkelunds og Smørum H. "fa 40 ; Amtsraadsmedl. i.Kbhs. A. 
42; R** 8 /c s. A. ; stillede sig til Valg til den grundl. Rigsforsaml. 5 A° 
48 i Kbhs. Amts 2. Kreds (Lyngby); byggede 62 et Børneasyl i 
Gjentofte, hvortil han skjænkede 8,000 Rdl.; DM. 12 /i 64; erh. 
Rang i 3. Kl. Nr. 9 (med Biskopper) 28 / 5 67 ; ved sit 50-aarige Jubl. 257—259. ' 147 

30 io 68 K 1 af Dbg. ; entl. efter Ansøgn., men uden Pension */* 72; .f ia /s 
76; — gift ie /*19 m. Christiane Hansine Møller, f. * 6 /io 1795 Skjels- 
tofte, Vesterborg S., F. Chr. Ditl. M. Kmrrd., Goclsinspekt, AL 
Dorth. Hincheldey. — Slægt se 903. 28. 

19. * 8 /io 1872. Harald Ipsen, f. «/» 13 Kbh., F Krgrd. 
Ludv. Fred. I. Havneskriver, Af. Anne Margr. Perbøll. Stud. priv. 
32; Kand. 1 /%4l n, tog atter Exam. 5 /i 42 h (1—1); Lærer v. Mari- 
boes Sk.; Præst i Citadellet 7 /n 64, ord. 7 /*55; Følleslev-S. 18 /n 71; 
R* "/« 72 ; f *"/» 76 ; — gift Nykb. F. */i 43 m. Anna Petra Margr. Rou- 
slng, f. ",i 14 Stubbekbg., F Peter R. Kmrrd., Byfgd., M. Joh. Chri- 
stiane Munthe af Morgenstjerne. — Søster gift ni. Professor Sibbern. 

20. */» 1876. Albert Thorvald Jantzen, f. M /* 40 Kbh. F 
Jstrd. Hans Henr. J. Chef f. Generalstabens Sekretariat, Af. Inger 
Fred. Weinert. Stud. Brgdsk. Krhvn. 68; Kand. "/i 64 1 (1—1); 
Huslærer p. Knuthenborg s. A.; Lærer for DD. KK. HH. Prins- 
Valdemar og Prinsesse Thyra 10 /t 65 ; ledsagede Prinsen paa en 
Rejse til England 66 og til Grækenland og Italien "/" 71— "A 72: 
Ridder af den græske Frelserens Orden * 8 /t72; Kapl. p. 1. Gjen- 
tofte */*73, ord. "/s; R* »/» 73; DM. 8 /s83; har skr. Indledn. og 
Anmærkn. til den danske Oversættelse af Pascals Provindsialbreve 
samt adskilt. Anmeld, og mindre Afhandl, til Tidsskr. m. v.; — 
gift Garnisonsk. */< 68 m. Jenny Albertine Julie Johnsen, f. ls /s 44 
Husavik paa Island, F Jacob J. Handelsfaktor, Af. Hildur Jonsdottir 
(DL af Jon Jonsson t. Grenjardarstad, R*, Læge). 

258. Kapellan p. 1. Gjentofte. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 28. Oktbr. 1872). 

1. 5 /» 1873. Albert Thorvald Jantzen ( 4 /» 76 Sgpr. smst.). 

2. 18 /i» 1876. Frederik Julius Andresen ( n /i 79 Haslund- 
0., se der). 

3. **/» 1879. Carl Emil Tauson, f. »/» 54 Helsingør, F Carl 
Gust T. Skibsklarerer, Af. Ida Julie Holm. Stud. Frdborg 72; 
Kand. «/ x 77 1 (1—1); p. Kapl. Høje-Taastrup 21 /io 78, ord. 8 %oi — 
gift i Høje-Taastrup "/g 80 m. Frederikke Louise Schousboe, Dt. 
af 967. 17, f. 17 /n 60 Slangerup. 

* 

259, Gjerding og Blenstrup. -s- 

Helln Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

15. 14 /6 1865. Rasmus Windfeldt (> 6 /n 77 Kristrup, se der). 

16. "/i 1878. Simon Ploug Rasmussen (**/» 84 Saxild-N., 
se der). 

10* 148 • 259—261. 

17. **!* 1884. Ludvig Oscar Faber, Søn af 234. 20, f. n /s 55 
Aarh. Stud. Horsens 72; Kand. M /i 77 1 (1—1); p. Kapl. Barrit-V. 
«/ 9 79, ord. 17 /io; Kapl. p. 1. Stege 2 /s81; — gift 80 /5 81 m. Eleonora 
Christine Levinsen, f. **lu 60 Rosenvold, Stouby S M F. Ånt. Peter 
Nic. L. Godsforv., J/. Alvilda Louise Bøttger (DL af 74. 16). — Hustr. 
Farbrødre 509. 1, 941. 17, Fættere489.23,989. 32, Moster gift 1052.24. 

260. Gjerlev og Draaby. 

Horns Herred, Frederiksborg Ant, Slædende Stift. 

17. 2 /» 1867. Peder Wodschou Bruun, f. "/n 10 Rand., 
F Joh. Jac. B. Oberstløjtn., Toldkass. i Aalb., M. Christ/ane Margr. 
Bulow. Stud. Aalb. 28; Kand. fl /n 37 h (!*— 1); p. Kapl. Nors-T. 
3 Vi* 40, ord. f */s41; Hundstrup-Ø.-H. *Vio41; res. Kapl. Vi- 
borg Domk.-A.-T. ,0 /7 47 ; Hovedpræst i Sønderborg s /» 64 ; afsat 
af de tyske Civilkomm. 8 / 8 64; entl. * 8 /io s. A.; f *A 83; — 1) gift 
3 /n 47 m. Nathalie Lovise Caroline Bulow, f. 10 /i 16 Uby, f "/« 5* 
— 2) gift 8 /n 47 m. Elise Henriette Marie Bulow, f. *°/4 14 Kbh., 
begge vare Døtre af Sejrherren ved Fredericia Generalløjtn. Fred. Rubeck 
Henr. Bulow og Henr. Birtine Dame (DL af Kstrd. Joh. Fred. D. ♦ 
t. Uby, f 5 /i40). — Søn 605.17; Broder 936.18; Søstre gift 
894. 19, Jens Ghr. Petersen t. Terslev-Ø., f n /s 63 ; Broderdatter 
gift 286. 17. — Hustrus Broder 894. 19. 

18. IT /e 1883. Viktor Kristjan Hjort Koch, f. */ie 28 Ravnsø 
Prgd., Nykirke S., Søn af Joh. Peter Koch t. Astrup-R.-S. A., f 
fl /i2 62 og Nic. Maria Hjort (Dt. af Biskop Viet. Ghr. H. i Ribe). 
Stud. Ribe 47; Kand. »•/• 55 h 1 (1—1); p. Kapl. Als "/i 57— »°/i 64, 
ord. 18 /9 57 ; Hjælpepr. Øland, Jetsmark, Todbjerg-M., Bredsten-S. ; 
Sgpr. Haverslev-B. 12 /io 68; Kornum-L. 28 /ioV3; underskrev Askov- 
adressen; — 1) gift i Als l8 /io60 m. Maren Christine Wanning, 
f. m/u 37 Førslev, f 26 /s 75, Dt. af Poul Gottfr. W. t. Als, f 2 % 64 og 
Dorth. Margr. Krarup; — 2) gift i Vejle 10 /io 76 m. Anine. Ghristence 
Holgeria Obel, f. 9 /a 43, Dt. af Holg. Andr. Bondorff O. L Jetsmark, 
entl. **/io 64, f /a 70 og Jac. Caroline Giessing (Dt. af Rasm. Jørg. 
G. L Bogense-S., f Vio 12). — Broder 1121.20; Søster gift 273.16; 
Fættere 174. 19 og 684. 21. 

261. Gjerley og Engler. 

Gjerlev Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

17. 15 A 1858. Ancher Jørgen Secher, f. 28 /i2 06 Brendstrup, 

Tilst S., F. Jørgen Mørch S. Propr., Af. Maria Pauline Gregersen 

(Dt. af Laur. G. t. Todbjerg-M., f 88 A 11). Stud. Aarh. 28; Kand. 

4 /5 36 n (1—1); p. Kapl. Fruering- V. * 5 / 9 38, ord. 23 /n; Braband-K. 261—263. 149 

"/io47; Sgpr. V. Torslev-S. "/i 52; f 18 /*75; - gift * l / u 57 m. 
Rebekka Petrine Rasch, f. 4 /i 11 Flensborg, F. Ole Magnus R. (Søn 
af Fred. R. t. Harridslev-A., f 8 A 18) Portræt- og Miniaturmaler, 
Af. Christiane Møller. 

18. *% 1875. Frederik Theodor Jacobsen ( 5 /io 82 Nebsager- 
B., se der). 

19. 9 /i» 1882. Peter Adolf Stricker, f. «/ 8 50 Flynderupgd., 
Tikjøb S., F. Børge Thor Carl S. Ejer af Langebjerggd. v. Rosk., 
AL Cathr. Agathe Hansen. Stud. Rosk. 68; Kand. "/ 6 75 h l (*l— 1); 
Lærer p. Grundtvigs Højsk. Marielyst; Sgpr. Anholt K \\ 77, ord. 
Kbh. M /i; Præd. af ham findes i „Indre Miss. Tid." — Ugift. 

262. Gjern og Skanderup. 

Gjern Herred, Skanderborg Amt, Aarhus Stift. 

15. n /s 1855. Abraham Becher, f. Ve 04, Søn af Gottfr. B. 
I Alsted-F., f 3 /n 15 og Elisab. Neergaard. Stud. Rosk. 25; stud. 
i nogle Aar Medicin ; Lærer v. Kbhs. Almuesk. ; Kand. V* 39 h 
(h— 1); ord. u / 5 65; f 17 M2; — gift 23 /u 50 m. Anne Cathrine 
Damm, f. ,7 /» 03 Kbh., F. Joh. Arendt Iversen D., Kopist., M. Aga- 
the Hoy. — Søster gift 5. 13. 

16. t5 /9 1872. Christian Petersen Ussing, f. * 5 /» 14 Ribe, 
F. Theodosius U. Hospitalsforst., Overretsprok., Af. Elisab. Cathr. 
Rothmann Kaalund. Stud. Ribe 33 ; Kand. 4 /* 39 h (h— 1) ; kst. Lærer 
v. Ribe Latinsk. I5 /s 40 ; Kat. Bogense 81 /n 50, ord. "/» 51 ; Sgpr. Romø 
Vi 64; Roager, Tørning Lehn, 10 /9 60; afsat af den prøjss. Regj. 
,0 /$ 67, da han negtede at aflægge Hyldingsed tilden prøjss. Konge; 
entl. fra Gjern-S. 22 /*i 83; bor i Randers; — gift p. Sejerø S1 / 10 *9 
m. Johanne Marie Marence Ravn, f. * 9 /a 14 Vivild, Dt. af Hans R. 
L Dalbyneder-R.-S., f 18 / 8 36 og Mariane Sørensen. — Broder 
839.18; Fættere 857.16, 1173.21. — Hustrus Broder 820.22. 

17. f Vi 1884. Ludvig Christensen, Søn af 378. 13, f. 3 /n 54 
Hobro. Stud. Aarh. 73 ; Kand. 80 /i 79 h 1 (*1— 1) ; Lærer v. Vajsen- 
huset; res. Kapl. S. Omme-H. ll k 80, ord. *°/io; — gift 80 /s81 m. 
Ebba Samuelitta Sletting, f. "/s 47 Skanderborg, f! Jac. S. Told- 
iaspekt. i Nakskov, Kapt. i Kongens Livkorps, M. Eleonora Sophie 
Starinsky. — Fætter 6. 2 1 ; — Hustrus Søster gift 804. 24. 

263. Gjerrild og Hemmet. 

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 
17. M /4 1861. Hans Christopher Elers Koch ( M /s 77 Horbe- 
ler-F., se der). 150 263—265. 

18. 17 /u 1877. Peter Carl Dyrhauge, f. M /n 19 paa Aunø, 
Kjøng S., F Valerius D. Forp., M. Johanne Margr. Friis (Sønnedt 
af Provst Mauritz Trap F. til Marslev-B., f 7 Ao 08). Stud. Vrdbg. 
39 ; Kand. 6 /t 46 h (1—1) ; Institutbestyr. Sæby 54 ; Kat. Grenaa 
26 /io57, ord. « 6 /s58; Sgpr. Fjellerup-G. * 7 /*68; har i Aarenes Løb 
havt 33 unge Mennesker (Drenge og Piger) i Huset til Opdragelse 
og Undervisning: — gift i Ulsted * 6 /* 64 m. Marie Jensine Frost, 
f. i Kaarup Mølle, Visborg S., a 7* 32, F Erh. Chr. F. Efcr af Klit- 
gaard, M. Vilh. Henr. Nicoline Fangel. 

264. Gjerslev. 

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællande Stift. 

19. 31 A 1867. Jens Christian Petersen, l 4 j 9 1800 Ditlevs- 
høj, Hømb S., F. Peter Christian P. Birkedommer ved det. davæ- 
rende Baroni Conradsborg, senere Byfgd. i Faaborg, M. Birgitte Soph. 
Gruusberg. Stud. Hrlfsh. 20 ; Kand. 19 h 21 (1—1) ; Sgpr. Borum-L. 
•/i 35; ord. e / 5 ; Tersløse-S. 10 /u44; entl. »/n 74; bor i Kbh.; - 
gift i Kattrup 8 /s 36 m. Marie Kirstine Jespersen, f. 26 /s 14 paa Mal- 
linggaard, Skanderup S., F. Propr., tidl. Postmester i Skanderborg 
Søren J., M. Soph. Magd. Schmidt (Dt. af Provst Jens S. t. Vær- 
N., f 18 /a 01). — Naar Erslew (B. 651) anfører Pastor Petersen som 
Forf. af t Et Ord paa Himmelbjerget", Aarhus (skal være Randers) 
1841, er her indløben en Forvexling med Pastor Johannes Peter- 
sen til Stenderup (905.16). — Søn 133.15; Datter gift 621.14. - 
Hustrus Fætter 1025. 13. 

20. "/« 1875. Gerhard Grove, f. 18 /t 18 p. Søkadetafcademiet 
p. Amalienborg i Kbh., F. Joh. Chr. G. Kapt i Flaaden, M. Wen- 
niche Garmann. Stud. priv. 38 ; Kand. b ji 43 h (h— h) ; Lærer i 
Kbh.; foretog 46 en pædag. Rejse t. Holland, Frankrig og Svejts; 
p. Kapl. Igen paa Als S5 /n 48 paa eget An- og Tilsvar, da Sgpræ- 
sten Jørg. Hansen u /» var bleven Biskop for Als-Ærø, ord. 17 /u, 
tillige kst. Præst Augustenborg 58—59; Sgpr. Nyker ,x /i 59; — 
1) gift i Igen ™U 61 m. Anna Cathrine Helene Hansen, f. 8 /< 32 
Notmark, f ,0 /s 75, Dt. af Biskop Jørgen H. og Anna Margr. Schwen- 
sen; — 2) gift i Johs. K. i Kbh. 2 k 76 m. Gudrun Lovise Herdis 
Wulff, f. 80 /i 62 Stege, f *l* 77, F Ant. Pet. W. Kbmd., M. Vilh. 
Jac. Benedictsen. • 

265. Gjesing og Nørager. 

Rougsø Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

17. 8 /i 1868. Carl Nicolai Hansen ( l9 / 4 75 Kjerte, se der). 265—267. 151 

• 18. 17 /» 1875. Jens Severin Jensen ( lf /i 81 Borum-L., 
se der). 

19. 18 /s 1881. Christian Fenger, f. 6 /t 43 Liunge (Lynge), 
Søn af Lic. theol. Johs. Ferd. F. t. Høje-Taastrup, f 7* 61 °S 
Marie Magd. Boesen. Stud. Brgdsk. Krhvn. 63; Kand. 21 / 6 71 h* 
(1— h), Studiet var afbrudt ved en langvarig Sygdom; p. Kapl. 
Saxild-N. 8 /» 76, ord. Vn ; har saml. og udg. Smaaskrifter af Jo- 
hannes Fenger, 73. — Ugift. — Broder 272. 19, Søster gift 437. 13 ; 
Farbrødre 420.16, 514.20; — Morbrødre 18.24, 711.15, Carl Ulr. 
Boesen t. Høje-Taastrup, f **/* 68; Mostre gifte m. Biskop Balslev 
og Biskop Ulr. Sechmann Boesen. 

266. Gjødvad og Balle. 

Hids Herred, Viborg Amt, Aarbue Stift 

19. 5 /a 1864. Mathias Theodor Madsen ("U 74 Ringe, 
se der). 

20. 8 /7 1874. Jacob Ludvig Bang ( 15 /» 82 Langaa-Ø., se der). 

21. "/« 1882 - Frederik Vilhelm Henrik Hansen, f. * 5 / 5 53 
Odense, F Carl Ferd. H. Kbmd., M. Laurine Magdalene Rønning. 
Stud. Od. 71; Kand. 8 % 77 1 (*1— h); Lærer v. Gjedved Højsk. og 
FVisemin. ; p. Kapl. Bariøse **h 79, ord. 28 /io ; Kapl. p. 1. Vester- 
borg-B. 7 /t 80 ; underskr. Askovadressen ; vil overtage Stillingen 
som Præst for den Valgmenighed, som efter Nytaar 85 vil blive op- 
rettet i Balle, Bredsten S.; — gift 28 / 8 79 m. Anna Jutta Thora 
Brodersen, f. 8 'u 52 Lindegaarden, Skibby S., F. Jørg. Pet. Blicher 
B., Dr. med. & chir., Distrlæge i Randers, M. Gharl. Oline Horne- 
mann. 

267. Gjøl. 

Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

19. 80 /io 1860. Jo^an Frederik Langballe ( w /io 70 Kristrup- 
H., se Ørsted i Jyll.). 

20. 15 /i 1871. Victor Vhristtan Guldberg ( 8 / 8 .77 Rimsø-K., 
se Bringstrup-S.). 

21. n /s 1877. Herman Nicolai Johannes Løchie ( 2 / 4 83 Als, 
se der). 

22. lf /e 1883. Johannes Christian Thomsen, f. 18 /n 35 Thors- 
havn, Søn af Peter T. t. VeggeHøse, entl. 10 / 8 66, f 27 /i 76 og Stine 
Cramer. Stud. priv. 56; Kand. *°/i 65 h* (h— h); erholdt 14 /t 74 
Ordinationstill, og blev 28 /7 kst. ord. Skolelærer paa Christiansø, 
ord. Aarhus */ 9 ; Sgpr.Nyord V108O; — gift i Ishøj s / 8 75 ni. Chri- 152 267—270. « stine Petersen, f. H /i 46, Dt. af Andr. Aug. P. t. Rise, f n /s 54 og 
Anna Charl. Carstens. — Morbrødre 92. 16, 849. 14 og 902. 14. 

268. Nørre Gjørding, Vemb og Bur. 

HJerm Herred, Rlngkjøbing Aat, Ribe StHt. 

19. 18 /n 1841. Jess Lauridsen Corydon, f. »Vi 1796 Gam- 
melhaderslev, F. Laur. Jessen, Gaardmand, Af. Mette Cathr. Nis- 
datter (Hansen). Stud. i Kiel 22; Rand. paa Gottorp 26 (III.); p. 
Kapl. Beftoft-Tislund u /4 32, ord. Ribe 19 / 6 ; Skjærbæk 18 /4 39; entl 
87 / 9 73; f fé A 74; — gift f8 /4 43 m. Mette Marie Larsen, f. lfl /e 19 
Naur, F. Pet. L. Møller, Af. Johanne Christensen. 

20. 19 /is 1873. Daniel Maximilian Lundsteen, f. % 38 Vor- 
god, Søn af Petrus L. t. Aal, Landsthingsmand, f s % 61 og Christiane 
Mar. Elisab. Hansen. Stud. Ribe 57 ; Kand. "i 64 h« (h— h) ; p. 
Kapl. Harlev-F. (hos sin senere Svigerf.) V 1 *^, or ^- * 8 A*5 Bjet- 
tinge-B. "/n 70; — gift i Beder 8 % 72 m. Laura Petra Winsløv, 
f. lb h 35 Østerlarsker, Dt. af 317. 11. 

269. Sønder Gjørding og Vejrup. 

ejørdlng Herred, Ribe Amt og Stift. 

20. M /n 1860. Peter Høeg ("/i 77 Greis-S., se der). 

21. 3 /s 1877. Jacob Aagaard, f. 18 /n 31 Ribe, F. Knud Aa. 
Bager, Af. Caroline Knudsen. Stud 4 Ribe 50; Kand. fl /€ 58 h 1 
(h 1 — 1); Lærer v. Helsingørs Realsk. 59; Kat. Fredericia Trinit. K. 
2 /u 68, ord. * 7 /i 69; Sgpr. Snejberg-T. *°/4 73; — gift Hels. St. Olai K. 
5 /i62 m. Magna Johanne Elisabeth Lindhard, f. 19 /«39 Højbjerg, 
F. Johs. L. Lærer (Søn af Stiftsprovst Mogens L.^ i Aarh., f "/• 
45), Af. Elisab. Pouline Groth, Plejefader Kbmd. Isak Sidenius Pon- 
toppidan i Helsingør. — Faster gift 619. 15 ; Morbroder 599. 16. 

270. Gjerlev og Bakkendrup. -*- 

Løve Herred, Holbak Amt, Sjællande Stift. 

18. 1T /n 1833. Frederik Christian Appeldorn, f. */« 1796 
Hillerød, F. Adolph A. Garver, Af. Math. Trøye. Stud. Frdbg. 13; 
tog Exam. som Forstkand. 17 v. Forstinst. i Kiel. Kand. l9 /r 27 h 
(l— h); p. Kapl. Herfølge-S. M /s 28, ord. 8 io; Kat Korsør »fc 32; 
entl. 8 /i 73; f 7 " 81; — gift * 8 /i»32 ni. Engelbrechtine Olivia Hes- 
selberg, f. 7 /< 06 i Glumsø, Dt. af Abraham H. t. Næstelsø-M., 
t n /i*-36 og Karen Borch. — HuiArus Søster gift Peter Chr. Erh. 
Schougaard t. Refsnæs, entl. 7 /s 60, f 14 /s 83. 

— ( 5 /4 1873. Carl Verner Blume, 18 / 6 s. A. erh. han Till. 
til at forblive i Nørup-R., se Terslev-Ø.). 370—272. 153 

19. "/* 1873. Mathias Jørgen Mathiesen, f. •/* 19, Søn af 
3Urc. M. t K. Helsinge-D., f *Vi49 og Christine Marie Begtrup. 
Sted Slag. 39; Kand. 81 /io 45 h (h— h); p. Kapl. paa eget An- og 
Tifcrar Todbjerg-M. »*/» 50— 19 /e 53, ord! 3S /n 50; Sæby-H. * 9 /i55; 
Hjælpepr. Sengeløse s. A.; p. Kapl. smst. M /i 57— l8 /s s. A.; Hjæl- 
pepr. Refsnæs ; Sgpr. Jegindø 19 /*59; — gift Frederiksberg 8/ t59 
hl Elisa Cathrine Schmidt, f. 31 /io 23 Od., f*l*81, F.Joh. S. Sned- 
kermester, M. Ernestine Margr. Gress. — Broder 128.21; Fætter 
|317. 19; Morbrødre 62.16 og 79.18 gift m. hans ældste Søster. 

271. Gladsaxe og Herlev. 

i 

Sokkelunds Herred, Kløbenhavne Anrt, Sjællands Stift 

16. »/" 1868. Adam Vilhelm Holm, f. l '/4 24Kbh., .F.Kfrrd. 
Chr. Fred. H. Departementsdir. i Finantsmin., M. Marie Elisabeth 
Engelbreth (Dt. af Dr. theol., Kstrd. Wolf Fred. E.* t. Lyderslev-F., 
f tt /»62). Stud. Brgdsk. Kbh. 40; Kand. s, /io45 1 (1—1); Lærer i 
H>h.; Sgpr. Jersi-K. S. */« 51, ord. l0 Ju; valgtes *% 73 til For- 
mand f. d. danske Missionsselskab, leverer stadig Medd. om dette 
Selskabs Virksomhed i Indien til Dansk Missionstidende; har udg.: 
Aabent Sendebrev til J. L. Grev Holstein, 73, og Et Bidrag til Be- 
lysning ai den papistiske PoMfcnik, .74; — gift i Snoldeløv u /io 63 
m. Ane Katinka Isidora Johanne Marie Brunstz, f. 6 /is 30 Besser, 
F. Joh. B. Bager, M. Anne Eline Christophersen. — Mostre gifte 
313.18 og 607. 17; — * Hustrus Moster gift Hans Gammerød* 
L Jersi-K. S., f »•/• 51 - 

272. Glenstrup. 

Nerhald Herred, Randere Amt, Aarhus Stift. 

18. 27 /9 1868. Carl Peter Diering, f. 15 /e 12 Næsgaard, Aa- 
strup S., F. Verner Chr. B. Forp. (Søn af Mag. Chr. Henr. B. t. 
Aastrup, f 8 /» O*)* M. Karen Hee. Stud. Ribe 30; Kand. 10 /i 37 h 
(1— h); p. Kapl. paa eget An- og Tilsvar Nordby paa Fanø 21 /5 41, 
ord. 18 / 8 ; Sgpr. smst. 10 /n 44; entl. *Vn83; bor i Kbh.; — gift i 
Bredsten 26 /» *3 m. Laura Johanne Schaarup, f. */« 14 Kbh., f */io 
48, F. Jørg. S. Tæller i Nationalbanken, M. Petronelle Strøm. — 
Fættere 935. 13 og 1120. 18, se Stamtavle i Imm. Barfods Falsters 
Gejstlighed. 

19. **/* 1884. Johannes Fer dinatid Fenger, f. V* 61 Liunge 
(Lynge), Søn af Hc. theol. Johs. Ferd. F. t. Høje-Taastrup, f 9/ » 61 
og Marie Magd.*Boesen. Stud. Brgdsk. Krhvn.; Kand. */* 76 h 1 
(*l— *1); Lærer ved Grundtvigs Højskole (Marielyst) s. A.; p. Kapl. 154 272—274. 

Munkebo V* 83, ord. 16 /s; har foretaget et Par Udenlandsrejser med 
pædag. Formaal. — Ugift. — Broder 265. 19, Slægt se der. 273. Gloslunde og Græshave. 

Lollands Sønderherrød, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

15. u l% 1868. Alexander Frederik Lassen ( 80 / B 75 Egebjerg, 
se Sværdborg). 

16. 6 /i2 1875. Lars Simon Hansen, f. 15 /s 29 Svanevig Mølle, 
Østofte S., F. Fred. Pet. H. Forp., senere Ejer af Lerbjerggaard, 
M. Laurentze Clausen. Stud. Nykb. 48; Kand. 16 /s 56 h* (1—1); 
Lærer ved Frisk, paa Krhvn. 59 ; Adjunctus ministerii Hjortkjær, 
Aabenraa Provsti, 12 /s 60, ord. Flensb. s /io; p. Kapl. Idestrup 80 /» 61; 
Sgpr. Olderup, Husum-Bredsted Provsti, l7 /io61; afsat af de tyske 
Civilkomm. n /s 64; entl. 28 /io s. A.; Lærer v. Garnisonsk. i Kbh.; 
Præst v. Horsens Straffeanst. e /u 65 ; underskr. Adressen til Biskop 
Martensen om Forh. i Sønderjylland; — 1) gift i Østofte 88 /6 62m. 
Charlotte Johanne Louise Augusta Lassen, f. * 9 /t '35 Tinnum paa 
Sild, f 4 /» 68 i *• Gehejmeetsrd. Gustav Fred. L. Overpræs. i Flens- 
borg, M. Corinna Soph. Bartholin; — 2) gift 6 /9 72 m. Antoinette 
Emilie Mazanti, f. 2e /g 54 Horsens, -f#Vii 76, F. Ferd.Ant. M. In- 
spekt. v. Horsens Straffeanst., M. Ant. Dorth. Woldemar; — 3) gift 
Vartov 4 /i 78 m. Christ. Frederikke Emerentze Koch, f. * 8 /io 36 i Ravnsø 
Prgd., V. Nykirke S., f 10 /i2 84, Dt. af Joh. Pet*. K. t. Astrup-R.-St. A. og 
Nic. Maria Hjort (Dt. af Biskop Viet. Chr. H. i Ribe). — 1. Hu- 
strus Søster gift 239.17; 2. Hustrus Farbroder 1040. 13; 3. Hustrus 
Brødre 260. 18 og 1121. 20. 

274. Glostrup. 

Snørun Herred, KJøbsnhavns Amt, Sjællands Stift. 

14. *V* 1868. Carl Frederik Stub, f. l % 05 Kbh. f F Joh. 
Fred. S. Stadsvrager, M. Pouline Nicolette Aulum (Dt. af Niels A. 
t. Karlslunde-K., f 02). Stud.Mtrpsk. 26; Kand. 19 /i 32 h(l-l); 
Lærer i Dansk for Frederik VI.s Overkammerjunker, Alfonso 
d'Aguirre et Gadea Greve Yoldi; var i omtr. 6 Aar ansat i. Uni- 
versitets-Direktionens Sekretariat; Kat og Aftensangspræst Holbæk 
10 /8 38, ord. 80 /s; Sgpr. Vallensbæk 22 /n 41, hvortil han var beret- 
tiget paa Gr. af sit Slægtskab med Legatstifteren, Etsrd.,- Borgme- 
I ster i Kbh. Hans Nic. Nissen og Hustru Eva Cathr. Pechule; se 

Ær.; — gift i Frue K. u /e 38 m. Nicoline Frederikke Kieler, f. »'• 
10 Assens, f 30 /3 84, F. Overkrigskomm. Jens Benzon K., M. Lene 274—276. 165 

Marie Just — Moster gift m. Provst Frants Dan. Mellerup * t. Gre- 
ve-K., f */• 47. — Hustrus Broder 948. 17. 

275. Glud og Hjarnø. 

Bjerge Herred, Vejle Ant, Aarhus Stift. 

10. 15 / 6 1818. Matthæus Plesner* f. */i 1785 Uldum, Søn 
af Provst Chr. P. t. Glud-H. (entl. 15 / 4 18, f 'Vs 23) og Joh. Adol- 
phine Hjelmcrone. Stud. Horsens 01 ; Kand. * 4 /io 04 1(1—1) ; p. Kapl. 
hos sin Fader med Successionsret * l fc 15, ord. u ji ; Provst f. Bjerge og 
Hatting H. "/« 23— */it 52 ; R* "/s 47; DM. 10 / 7 65; f ao /»74; se 
Er. ; — gift Vio 18 m. Petrine Nicoline Muller, f. i5 /» 93 Randers, 
f /s 78, F Pet. M., Dr. med., Af. Anna Hedv. Tegder (Dt. af Joh. 
Ernst T. t. Skjødstrup-E., f 19 fc 1779); Provst Plesner blev efter- 
fulgt af sin Søn: 

11. "/» 1874. Peter Plesner, f. 14 /* 21. Stud. Hors. 3»; 
Kand. * 7 /i42 *1 (1— *1); p. Kapl. hos sin Fader 1 ?/io46, ord. f /it; 
Sgpr. Assens-K., efter priv. Indstill., 10 /a49; se Er.\ — gift i Glud 
,0 /io 49 m. sin Fasters Dt. Caroline Eskildsen, f. a6 /n 27, Dt. af 
Eskil E. t. Alrø, f */w 31 °« Bir 8- Kirst - Plesner. — Fætter 494. 22 ; 
Næstsøskendebarn 1073. 13. — Siden Reformationen har der ialt 
kun været 11 Præster i Glud-Hjarnø, af disse have 5 efter hinanden 
hørt til samme Slægt (nemlig Familien Glud, som nu ejer Jensgaard i 
Sognet) og beklædt Embedet i 197 Aar, fra 1583 til 1780, og fra 
I8 /* 1791 har nu Familien Plesner beklædt Embedet i 3 Slægtled, 
Fader, Søn og Sønnesøn. Skjønt Kaldet i visse Maader er tem- 
melig besværligt, idet Annekset er en 0, hvortil Overfarten stundom 
er vanskelig, saa har dog aldrig nogen Præst flyttet derfra eller 
faaet andet Embede. 

276. Glumsø og Bavelse. 

Tybjerg Herred, Præstø Ant, Sjællande Stift. 
17. 10 /n 1861. Niels Nielsen, f. M / 9 08 Aalborg, F. Agent 
Joseph N. Kbmd., Stænderdeput, Forligskomm., AL. Christiane Ja- 
cobi Tranmoes. Stud. Aalb. 24; Kand. 30 /io 28 h; kst. Adj. 
Aalb. ,5 /ii s. A., kgl. Udn. * 5 /» 30, tog som saadan atter theol. Exam. 
u /t 31 1 (1—1); Sgpr. Tolstrup-S. * e / 8 35, ord, u /io; Hals 20 /»42; 
Sindal-A. 4 /i48; entl. 19 /i 8 78; f 7e79; se Er.\ — gift 2 /n36 m. 
Henriette Jacobine Møller, f. 9l h 14 Aalb., F Agent PouJ M. Kbmd., 
JK Bartholine Clementine Glerup. — Broder 873. 12 gift m. hans 
Hustrus Søster; Halvbroders Søn 873.13; Søskendebarn 6.19. 166 276—278. 

18. **/* 1879. Christian Andreas Reinau, f. 7 /9 32 Saxkbg., 
F. Joh. Jac. Chr. R. Murmest., M. Ane Marie Trap. Stud. Hrlfsh. 
53; Kand. 21 /c 58 h 1 (1— h); p. Kapl. Aagerup-K. *°/io 61, ord. 4 /i*; 
Sgpr. Frederikshavn *k 72 ; Provst for Horns H. % 74 ; bestyrede 
75 — 77 tillige Sgpremb. p. Hirtshblmene; — gift i Sorø *°/u 72 m. 
Emma Magdalene Jørgensen, f. */* 44 Kbh., F. Chr. Aug. J. Kand. 
phil., Landmaaler, M. Marie Magd. Thieme. 

277. Grosmer og Halling, -s- 

Hads Herred, Aarhus Ant og Stift 

(Præsten bor i Præstholm). 

14. l6 /* 1858. Hellen Theodor Mygind* f. "/ 8 05 Kbh., F 
Johannes M. Bogholder, M, Birg. Cecil. Olivarius. Stud. Aarh. 24; 
Kand. *Vio 29 1 (egr— 1); Sgpr. Nautrup-S.-V. 15 /e 32, ord. "/*; 
tøm-V. M /i39; Randlev-B. 8 /t 50; Provst for Hads og Ning H. 
n /u67; R* «/i 76; DM. 27 /i2 82; — gift i Æbeltoft 17 / 7 32 m. Fre- 
derikke Arnoldine Marie Fischer, f. 4 k 06 (Daabs Att. ang. %), F 
Hans Chr. F. Ejer af Strandmosegaard, Asminderød S., Al. Marie 
Kirst. Pedersen. — Søn 968.6. 

278. Greis og Sindbjerg. 

Nfrvang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 

14. ai /8 1857. Jetis Frederik Winstrup, f. 10 /i 05 Aarh., F 
Jens W. Amtsforv. i Assens, Af. Maren Haasum Berg (E)t. af Provst 
Fred. B. t. Virring-E., f 4 /n 1787). Stud. Fredericia 24; Kand. *h 
29 h, tog atter Exam. 12 /i 30 1 (h— 1) ; Sgpr. Jelstrup-L. A k 34, ord. 
,å /i; Harridslev-S.-R. 9 / 5 46!; entl. 30 /n76; f 2 A79; se Ær.; — gift 
16 /» 34 m. sit Søskendebarn Charlotte Amalie Fosie Berg, f. V 8 11 
Højbjerg, f 28/ » 64, Dt. af Michael Andr. Fosie B. t. V. Aaby-Aa., 
t 3 % 39 og Ingeborg Aaboe. 

15. a 7* 1877. Peter Høeg, f. •/* 17 Nyborg, F. Jeremias 
Mullef H., Kand. theol. (Søn af Peder H. t. 0. Tørslev, f 7* 32), 
Al. Marie Elisab. Husum. Stud. priv. 37;. Kand. */n 42 n., tog 
atter Exam. **k 43 h (1 — h) ; Lærer ved Søetatens Pigesk. og Kbhs. 
Komraunesk.; Kat. Fred. Trin. K. 29 /i 2 51, ord. 19 /s52; stillede sig 
14 / 6 58 til Folkethingsvalg i Vejle Amts 1. Kreds (Fredericia); Sgpr. 
S. Gjørding-V. ls /i 2 60; — gift *°/i« 45 m. Christiane Børgine Risbricht 
Høeg, f. 7t 09 Kbh., f 21 /io 79, R Hans Adolph H. Urtekræmnu 
AL Anna Marie Ravn. — Hustrus Broder 1009.20. — O. 279-281. 167 

279. Grenaa og Gammel sogn 

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

21. l8 /7 1857. Carl Ulrik Danher, f. *U 16 Kbh., F. Joh. 
Pet. D. Stenhuggermest., Kapt. i Brandkorps., Af. Birg. Antpnette 
Amundin. Stud. priv. 34; Kand. 6 /* 41 h (*1 — h); Lærer v. Frue 
Sogneskole i Kbh. 44; Kat. Grenaa */ 9 61, ord. 28 /n; entl. 2 /?77; 
t 2 7i*78; — 1) gift * 8 /io46 m. Christiane Elisabeth Jensine Har- 
boe, f. M /s 14 Krhvn., f *h 57 > & ^hs H - Grosserer, Af. Ane Elisab. 
Christensen; — 2) gift 28 /io68 m. Louise Manon Krebs, f* 8 /ia 15 
Kbh., F. Major Pet* Ludv. % K., Kapt. v. Jyske Skarpskyttekorps, 
Landinsp., Af. Manon Linde. — Søsterdatter gift 332. 21 ; — 2. 
Hustrus Broder 367.18; Søster gift 583.20. 

22. 10 /io 1877. Carl Hugo Edvin Jacobi, Søn af 923. 21, 
f. 5 / 6 43 Ribe. Stud. Ribe 61; Kand. 25 /i 69 h 1 (1—*1); Lærer ved 
Kbhs. Kommunesk. ; p. Kapl. Horbelev-F. a8 /s 72, ord. %1 h ; res. 
Kapl. Viborg Domk.-A.-T. "/» 74; — gift i Vibg. Domk. 2 / 7 78 m. 
Petra Henriette Zahrtmann, f. 18 ao 52, Dt. af Joh. Henr. Z. t. Hat- 
ting-T., f 8 /w 67 °K Mar. Dorth. Poulsen. — Hustrus Broder 21. 5, 
Morbroder 486. 17. 

280. Kateket i Grenaa. 

5. */n 1868* Harald Ludvig Petersen ( 6 / 7 73 Tiset, se der). 
(Nedlagt ved kgl. Resol. af 3 Novbr. 1873). 

281. Greve og Kildebrønde. 

Thune Herred, Kjøbenhavns Amt. Sjællande Still. 

12. 10 /4 1847. Peter William Dan Wylich, f, Kbh. "/• 02, 
F. Overkrigskomm. Peter Fred. v. W. Grosserer, Regimentskvarterm. 
v. Livjægerk., AL Maria Elisabeth Ehrhardt. Stud..priv. 20; Kand. 
% 24 1 (1 — 1); Lærer v. Søetatens Drengesk. 27, Overlærer smst'.; 
Sgpr. Serup-L. 7 / 9 32, ord. 12 /io; Næstelsø-M. 7 /s37; R* 26 /* 67; entl. 
so /i77; f 4 M1; se Ær.; Portr. Str. 3352; — gift »Vio 27 m. Hen- 
riette Christine Michelsen, f. * 8 / s 03, & Nicolai Lund M. Kopist i 
Nordenfjeldske Told- og Konsumtionskont. , M. Joh. Christiane 
Grimm. — Dt. gift 148. 9. 

13. ti 1877. Carl Emil Kirketerp, f. "/u 21 Kbh., F. Hans 
K. Grosserer, Af. Marie Christine Sundorph. Stud. Brgdsk. Kbh. 
39; Kand. 3 /n 46 *1 (1—1); Lærer i Kbh.; p. Kapl. Rerslev-Vind. 
M /s 52, ord. 9 /7 ; indsat som Hjælpepr. (kst. Kapl. p. 1.) Hyllestcd- 
V.-H. «/? 53 ; Sgpr. Uldum-L. 3 /i 61 ; har medd. Præd. t. Brandt og 158 981-283. 

Nielsens „En AargangPræd.*; — gift i Nyborg n /» 61 m. Hedevig 
Antoinette Vilhelmine d'Origny, f. 10 /& 22 Kbh., F. Kmherre, Oberst 
Fred. Jul. d'O., Chef for 1. Jyske Inf.-Reg., fung. Kommandant i 
Kbh., M. Ane fiedev. Schultz. — Broder 742. 20 ; Halvsøster gift 
1020. 9. 

— • 

• 282. Grevinge. 

Ods Herred, Holbæk Amt, Sløllande Stift. 
16. 14 /s 1865. Andreas Ferdinand Phister, f. 14 /u 09 Kbh., 
F. Kand. fil. Ludv. Harboe P. Klokker, ved Hfelligaands K. (Søn af 
Joach. Fred. P. til Gjerslev, f 4 /§ 1797), M. Christine Marie Zahrt- 
mann. Stud. Mtrpsk. 28; Kand. 18 /é34 h (h— 1); Lærer ved Nic. 
Kirkeskole i Kbh. V? 34; Sgpr. Bølling-S. fl /i 44, ord. "/a; 0. Brøn- 
derslev-H. 4 /n60; — gift tfcAA 0. Hæsinge m. Emma Emilie Pe- 
tersen, f. f Yt 11 Frederiksborg, F. Joh. Jordan P. Kapt. v. Pr. 
Christians Rgmt., Toldforv. i Eckernførde, M. Susanne Svitzer (Dt 
af Zeuthen Eiler S. t. 0. Hæsinge-H., f 8 /» 38). — Søstersøn 1077. 
17. — Hustrus Fætter 714.17. — Broder Professor, kgl. Skuespiller 
Ludvig Phister. 

283. Grimstrup og fra "/«' 1859 Vester Nykirke. 

Skade Herred, Ribe Amt og Stift. 

(Aarre, der nu er forenet med Faaborg, var tidl. Anneks til Grim- 
strup; Vester Nykirke havde Faaborg til Anneks). 

19. 18 /s 1861. Niels Frederik Lange, f. **h 16 Kbh., F. 
Fred. Ludv. L. Amtskirurg, M. Helene Charl. Gjedde. Stud. Brgdsk. 
Kbh. 35; Kand. 14 /i 46 h (*1— 1); Lærer v. Næstved Realsk. s. A; 
ord. "/i 61; f *h 7 U — 1) 8 ift V* 54 m - Dorothea Marie Quist- 
gaard, f. 90 /i 25 Braaby, f "A 66 » F - 3**t- Cari Q- Toldassist.; Al. 
Agathe Kirst. Beck; — 2) gift 28 A 67 m. Christiane Damgaard, f. 
M /n 35 Vonsbæk, F. Christen Jensen D. Politibetjent, Arrestforv. i 
Varde, M. Ane Cathr. Askov. 

20. Vi* 1871. Nicolai Henrik Jørgensen, f. *% 09 Sest, F 
Jørgen J. Mølleejer, M. Joh. Ant. Diechmann. Stud. Kolding 31; 
Kand. lf /i 39 n (h— h) ; p. Kapl. Anst-G. "/s 43, ord. M /n ; 0. Snede 
"/i50; Sgpr. Mandø 8 /i53; Vodder i Tørning Lehn 10 / 5 58; afsat 
*°A 67, da han nægtede at aflægge Ed til den prøjss. Konge ; entl. 
fra Grimstrup- V. N. 4 /« 84 ; — gift i Sest V<s 45 m. Ane Kirstine 
Hørling, f. 31 /ia07 Kbh., F. Niels Nielsen H. Handelsmand, M Ma- 
ren Jensdatter. — Fætter 923. 22. 

21. 3 /n 1884. Jens Andersen, f. * 9 /i 66 Brede ved Tønder, 283-285. 159 

F Anders Ped. Hammelef, Boelsmand, M. Mette Cathrine Jensen. 
Var en kort Tid Elev i Missionsskolen i Kbh. ; Stud. Fredericia 79 ; 
Kand. *'/« 84 h 1 (1— I); ord. 17 /ia ; — gift */io 84 Ødis m. Karen Mad- 
sen, f. * 2 /io 54 Nybølle, Hillerslev S., Fyen, F. Jacob M. Ejer af 
Drenderup, Ødis S., M. Mette Larsen. — Hustrus Søster gift 1 192. 
15. — O. 

284. GrinderslQv, Grønning og indtil n /6 1884 Tise. 

Nørre Herrad, Viborg Amt og Stift 

(Præsten bor i Breum). 

16. "/» 1864. Jens Bing Stockholm, f. M / 8 25 Vammen, Søn 
af Stiftspr. i Aalb. Jens S., f *Vi 33 og Anna Svendsen, f M A 72. 
Stud. Aalb. 43; Kand. Vn 49 l(h— *1); erholdt i 50 Univ. Guldmed. 
for Besvarelsen af den theol. Prisopgave: „ Fremstilling af Lactantii 
theol. Lærebegreb med tilføjet Oplysning om, i hvilke Punkter dette 
er afveget fra hans Tids Kirkelære* ; foretog 52 — 54 m. off. Under- 
støtt. en Rejse i Tyskland, Svejts og Italien dels for at fortsætte 
sine theol. Stud., dels for at gjøre sig bekjendt med Almueskole- 
væsenets Tilstand; udg. „Evangelisk Ugeskrift* 59—64 ord. *°/s64; 
har skr. en Livsskildring af „Andreas Gottlob Rudelbach* i Kirke- 
lig Kalend. for Norge, Kristiania 75, S. 36—118; se iøvr. Er.; — 
gift i Grønning 8 /» 74 m. Erikke Margrethe Marie Kirketerp, f. Ach- 
ton, f. 5 / 9 30 paa Lykkesholm, Lyngby S., F. Peter A. Propr., M. 
Margrethe Grotum Secher Mønsted (1. gift 14 /*51 m. Rasm. Jul. 
Kirketerp, Ejer af Grinderslev Kloster, f. 18 /u 23, f M /« 66). — 
Brødre 103. 17 og 598. 16. 

285. Grindsted og Grene. 

Slaugs Herred, Ribe Amt og Stift. 

8. 1% k 1864. Johan Johannes Ludvig Schjerncr ( lf /§ 71 
Kobberap-F.-G., se Egebjerg). 

9. Vi 1871. Hans Jacob Julius Mygind ( M /s 74 Bøvling-F:, 
se Fraugde). 

10. */e 1874. Emil Frederik Bøllemose (»/s 80 Skjelby-Gjed. f 
se der).- 

11. "/* 1880. Heino Gotlob Melchior Hammer Buchholtz, 
Søn af 1096.18, f. »/s 51 Løgstør. Stud. Vibg. 69; Kand. "/e 78 
h* (*1— h); p. Kapl. Harring-S. 8 /s 79, ord. Kbh. 18 / 6 ; — gift i 0. 
Velling */*81 m . Bodil Emilie Dorothea Muller, Dt. af 242.21, f. * 6 /4 
58 i Kbh, 160 286-388. 

286. Grruudfør og Spørring. 

Veeterllabjerg Herred, Aarhus Amt og Stift 

16. 22 / 8 1862. Johan Sigismund Schmidt \ f. Nyborg ,8 /" 1^» 
F. Math. Henr. S. Ritmester i Holst. Landsenerreg., M. Anna Doro- 
thea Johne. Stud. Nybg. 32; Kand. l8 /n 36 1 (1— I); kst.' Lærer v. 
Helsingør Latinsk. 37; Roskilde 38; Adj. smst. 4 /»40; Sgpr. Grind- 
sted-G. * 5 /io s. A., ord. »/«; Sest "/e 50; Kirkemin. tilskrev ^k 62 
Biskoppen om „at ville paalægge S. snarest mulig at tiltræde Em- 
bedet i G rundfør- S., da der i Anledn. af hans indg. Ansøgn. om 
at maatte betragtes som ikke kaldet dertil, ikke vil blive foretaget 
noget videre 11 ; entl. 13 /2 84; bor i Kbh.; — gift a7 / T 41 m. Ida Eli- 
sabeth Spies, f. "Ai 14 N. Sundby, f 7» 75, F. Kclrd. Vilh. S, By- 
skriver i Helsingør, Af. Cecilie Christiane Klingberg. 

.17. 21 /4 1884. Holger Brøndsted, f. 80 / 6 49 paa Gyldenholm, 
Sørbymagle S., F Jstrd. Georg Koes B. Godsejer, JL Julie Eulalia 
f. Brøndsted. Stud. Brgdsk. Krhvn. 68; Kand. * 4 /i 76 h l (h— *1); 
p. Kapl. Sværdborg 10 / 6 78, ord. 15 /*; Sgpr. Bording 19 /»80; under- 
skrev den „lille" Askovadresse; — gift i Holmens K. 12 /io 80 m/ 
Kristine Margrethe Bruun, f. 5 /s 58 Horsens, F. Jstrd. Frederik B. 
Fængselsdir., Kand. theol., M. Elisab. Cathr. Thalette Wigelsen. — 
Hustrus Farbrødre 260. 17, 936. 18; Faster gift 894. 19. 

287. Græse og Sigerslév. 

Lynge Frederiksborg Herred, Frederikeborg Amt, Sjællands Stift. 

27. 8 /2 1859. Frederik Aagaard, f. i Kullerup 8 /i*09, Søn af 
Kstrd. Rasm. Aa. t. Farum- V. f **/* 57 og Axeline Barbara Pingel, 
Stud. priv. 29 ; Kand. •/» 39 h (1—1) ; Lærer v. Kbhs. Alrauesk. ; 
ord. n /s69; f 9 /i* 73. — Ugift. — Broder 1095.15, Søster gift 
709. 20. 

28. */s 1874. Hans Jørgen Lohmann, f. 29 /< 22 L. Appe- 
gaard, Brylle S., F. Ghr. Albr. L. Gaardejer, M. Mariane Mads- 
datter (Mortensen). Stud. Frdb. 43 ; Kand. 24 /i50 h 1 (1—1); p. Kapl. 
Tranebjerg 4 /» 53, ord. 5 /io ; Agerskov, Nordslesv., *°k 55 ; Hvirring- 
H. fl /s58; Sgpr. Nordstrømø 6 / 8 62; — gift i Helligaands K. 18 /<> 62 
m. Thora Alvilda Juby, f. 16 / 5 32 Kbh., f 18 Ao 83, F. Carl Chr. J. 
Bagerm.,' M. Louise Aug. Holmboe. — Farbroder Joh. Christopher 
L. t. Kyndby-K., f 2 % 46. 

288. Græsted og Maarum. 

Holbo Horred, Frederiksborg Amt, Sjællande Stift. 
15. M /u 1867. Rasmus Winther Assens, f. 9 / 7 21 Hejlskov, 288—290. 161 

Søn af Provst Erh. Ghr. A. t. N. Aaby-L, f 12 /« 38 og Karen Basse 
Gjørup. Stud. Od. 39; Kand. 7 / 7 43 1 (1—1); Manudukt. i Filosofi; 
ksL Lærer v. Sorø Akad. 18 /s 47 ; Adjunkt. "/« 48 og Inspekt. ved den 
daglige Undervisn. V* &2 ? Sgpr. Staby-M. xl ji 57, ord. 7 /« ; — gift 
"/» 48 m. Margrethe Krag, f. 28 /4 20 t Dt. af Maurits Gotthold K. t. 
Gjelsted-R., f "/« w °8 Maren Dorph. — Brødre 248.18, 792.22; 
Fættere 232. 17, 431. 16; — Hustrus Broder Christian K. t. Farstrup- 
L, f 10 /» 63, Søster gift 884. 16, Farbroder 158. 12. 

289. Grønbæk og Svostrup. 

Lysgaard Herred, Viborg Amt, Aarhus Stift. 

15. "/« 1857. Peter Neergaard Jessen, f. 14 /& 22, Søn af 
Joh. J. t. Røgen-S., f * 4 /* 52 °g Magd. Soph. Neergaard. Stud. 
Rand. 41; Kand. * 7 /io46 h (h— n); p. Kapl. hos sin Fader i Rø- 
gen-S. 4 /n47, ord. 12 /i48; Grønbæk-S. Vi 53; Virring-E. 4 /f&5; 
Provst for Lysgaard, Hids og Houlbjerg H. 18 /s61; f * 6 /* 73 ? — 
gift n /io 53 m. Ane Kirstine Kiilsgaard, f. l7 /» 25 paa Peterslyst, 
Gjern S., F. Pet. Ghr. K. Bygmester hos Grev Frijs, M. Mette Jens- 
datter. — Søn 229. 32, Datter gift 560. 14. — Præstegaarden brændte 
S0 6 1868. 

16. 15 /9 1873. Jotiannes William Kristofer Skram, f. "/ 8 
31 Kbh., F. Joh. Ghr. Gust. Schram adm. Direkt. v. de sjæll. Jernb., 
M Joh. Margr. Klein. Stud. Sorø 51 ; Kand. M /i 58 h 2 (h— 1) ; 
Miss. og Sem.-Lærer v. Jacobshavn, Nordgrønland, 16 /4 59, ord. n /s ; 
Egedesminde 61, tillige 1 Aar kst. Upernivik, rejste hjem t. Danm. 
Vs 72; har overs. Meyers Kommentar t. Filippenserbr. og skr. nogle 
Rejseskitser fra Grønl. ; — gift i Hasle (Sjæll.) 15 /s 59 m. Georgine 
Marie Sophie Dumreicher, f. 28 / 7 37 Bregentved, F. Aug. Fred. D. 
Forv., AL Elise Georgine Boethe. — Hustrus Søster gift 731. 14; 
Morbroder 481. 12. 

290. Grønland. 

Præsterne (Missionærer) erholde ikke Udnævnelse til noget bestemt 
Embede, men ansættes af Kirkeministeriet paa de Stationer (Mis- 
sionariater), hvor der er stærkest Trang for dem, de sortere under 
Sjællands Biskop. Rækkefølgen af Missionærer siden Egede er ikke 
angivet her; Oplysninger om Missionærer i ældre Tider kan søges 
i Fengers: „Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske Missions 
Historie. — Pastor H. F. Jørgensen (332. 21) er Ministeriets Konsulent. 

(1). 6 / 2 1852. Ulrik Peter Christian Nissen (*% 73 Ugilt-T., 
se der). 

11 162 390. 

(2). "/ 8 1858. Moritz Christian Julius Ånthon ("/« 76 Hu- 
rup, sé der). • 

(3). "/ 4 1859 Johannes William Kristoffer Skram ( 15 / 9 73 
Grønbæk-S., se der). 

(4). "/i 1864. Johannes Emil Wiberg ('Ml Dejbjerg-H., 
se Østbirk-Y.). 

(5). »/ 8 1865. Nikolaj Edinger Balle, Søn af 67. 15, f. 12 U 
39 Olstrup. Stud. Hrlfsh. 58; Kand. **I 6 M h l (1—1); Alumn. paa 
Ehlers Koll. „Fra Barndommen havde han haft Tanken og Sindet 
henvendt paa Hans Egede og Grønland"; blev 65 ans. som Semi- 
narielærer v. Jakobshavn, ord. 3 /s, 67 tillige Missionær for Umanak 
(med fast Ophold v. Jakobsh. Sem.); 69 kst. Sem.-Forst. ved Ja- 
kobsh. (hvorfra tillige Umanaks Missionariat fremdeles berejstes); 
Sem.-Forst. og Miss. Godthaab 70; fra 72— 75 tillige Miss. for Suk- 
kertoppen; 75 — 77 i Danm. m. 3 unge Grønlændere, som tænktes 
uddannede til indfødte Præster, og af hvilke den ene senere er 
død; fra 77 atter Sem.-Forst. og Miss. i Godthaab samt tillige 
Miss. f. Holsteinborg og Sukkertoppen; opholdt sig med sin Fam. 
i Vinteren 83—84 i Danm. Har overs, flere Ting paa Grønlandsk 
til Tidsskr. „Atuagagdliutit", der trykkes i Godthaab; nogle Breve 
fra ham findes i Dansk Missionsblad og Dansk Kirketid, uden dog 
at være skr. eller indsendte til Optagelse; — gift Jakobshavn l2 /i69 
m. Kathrine Justine Juliane Fleischer, f. 16 /i2 49Upernivik, F. Knud 
Gelmuyden F. Kolonibest., M. Regine Magdalene. — Se Slægttavlen 
546. 15. — Hustrus Søster gift Past. Chr. Vilh. Rasmussen, se nedenf. 

(6) 3 / 3 1866. Thøger Sørensen («/ 7 77 Ulvborg-R., se Vrej- 
lev-H.). 

(7). so /i 1867. Osvald Vilhelm Bøggild ( 6 / 9 78 Skjørping- 
Frær, se der). 

(8). 4 /i 1868. Lauritz Theodor Ostenfeld (* 9 /i 78 Hjerm, 
se der). 

(9). *°/s 1869. Peter Christian Jensen ("/n 80 Nors-T., 
se der). 

(10). i/4 1873. Christian Vilhelm Rasmussen, f. * 5 /n 46 Skrods- 
bjerg, Vraaby S., F. Lars R. Lærer, M. Ane Kirstine Lange. Stud. 
Hrlfsh. 65; Kand. 19 /i 72 h 1 (h— *1); ord. 7 / 5 73. Miss. for Umanaks 
og Jakobshavn Missionariater i Nordgrønland, ankom dertil 9 /? 73, 
maatte paa Grund af Sygdom opholde sig i Kbh. i Vinteren 74 — 
75; — 1) gift i Trinitatis K. "/* 73 m. Karen Henriette Vilhelmine 
Clausen, f. */i*49 Kbh., f 27 /» 74, F. Henrik Ancher G. Skomager- 
mester, M. Anna Nic. Gathr. Bisserup; — 2) gift Jakobshavn 15 /n 
75 m. Sophie Lovise Susanne Fleischer, f. l3 /io 42 Rittenbænk, F. 390. 163 

Knud Gelmuyden F., Kolonibestyrer, M. Regine Magdalene. — 
Hustrus Søster gift Pastor Nik. Ed. Balle, se ovenfor. 

(11). 19 /5 1874. Tobias Severin Christian Mørch, f. 15 / 9 40 
Umanak, F Hans Peter M. Kateket (Skolelærer), M. Joh. Birg. 
Charl. Møller. Blev i 55 opt. i Jakobshavns Sem., dimitt. derfra 
58 og rejste derpaa til Danmark med Seminarieforst. Pastor Wolf 
(336. 18) ; Overkateket Upernivik 59 (den nordligste Koloni i 
Grønland), rejste atter til Danmark 72 for at uddannes til Præst, 
aflagde et Besøg i Grønland 73, væsentligst for at gjenvinde sin 
Helbred, da han var bleven syg hernede. Da han atter kom til 
Ebh. medbragte han sin Hustru og sine Børn, aflagde en theol. 
Prøve 74**), ord. 18 /&; blev derpaa ans. som Præst i Upernivik, 
forflyttedes 81 til Jakobshavn, hvor han arbejdede sammen med 
Missionær Rasmussen; har fra 82 overtaget Egedesmindes Mis- 
sionariat. „Medens jeg var i Upernivik som Overkateket har jeg 
af egen Lyst for at røre mig drevet Sælhundefangst om Vinteren ; 
men jeg har aldrig været Fanger eller Fangstmand ; om Sommeren 
har jeg ikke gjort det, da jeg ikke havde lært at ro i Kajak. Siden 
jeg kom fra Danmark tilbage til mit Fødeland som ord. Præst, har 
jeg ikke villet befatte mig dermed"; — gift i Upernivik */i»66 m. 
Marie Regine Lynge, f. 30 /s 50 Upernivik, F. Jak. Georg Nielsen L 
Erhverver (Fangstmand), M. Soph. Math. Cortsen. 

(12). w/t 1877. Kristian Peter Kristensen, f. J0 / 8 51 Bollers- 
lev v. Aabenraa, F. Krist. K. Gaardmand, M. Lene Kjestine Han- 
sen. Stud. priv. 72; Kand. 19 / 6 76 h l (h— h); ord. * 4 /i 77; Missionær 
Jakobshavn 77 — 79; Egedesminde 79 — 81; er nu i Upernivik; har 
overs, nogle Fortæll. og Salmer og skr. en Salme paa Grønlandsk 
til Tidsskr. n Atuagagdliutit* ; desuden skr. en Præd. og „ Juleaften 
i Fiskerhytten" til „Nordslesv. Søndagsblad* samt enk. Art. til 
Bladene ; — gift */« 77 m. Lovise Frederikke Andersen, f. a /n 68 Arløse, 
Førslev S., F Jens Peter A. Lærer, M. Edele Dorth. Marie Rudolph. 

(15). «/io 1878. Otto Christoffer Skaarup, f. 18 /s 51 Flakke- 
bjerg, F. Ghr. Peter S. Lærer v. Hindholm Højskole, M. Charl. 
Soph. Cornelia Schousboe (Dt. af Otto Christoffer S. t. Førslev, f 
*7»*51). Seminarist 69 (1. Kar.); Huslærer; Stud. priv. 74; Kand. 
,f /c78 h 1 (1—1), ord. ao /io; Missionær i Julianehaab; — gift 19 /i 79 
m. Louise Marie Christensen, f. * 5 /» 49 Hulby, Taarnborg S., F. 
Jens C. Lærer i Høve, M. Sus. Marie Brammer (Broderdatter af 
Biskop Brammer). 

(14). M/ t 1883. Edvard Egidius Lytzen, f. 18 /io 57 Sande- *) En udførlig Fremstilling findes i Ministerialtid. 1874 B., Side 301-304. 164 290 -291. 

gjerde, Sydstrømø Præstegjeld, F Andr. Ghr. L. Lærer v. Borgersk. 
i Thorshavn, M. Eva Margr. Fred. Jacobsdatter. Stud. Sorø 77, 
Kand. "/e 82 1 (*1— h); ord. Aarh. 7 / 8 83; Miss. v. Frederikshaab ; — 
gift Kbh. Frue K. 14 /a83 m. Emilie Birgitte Clausen, f. 16 /i 2 64 Aalb-, 
F Peter Georg C. Kbmd., Af. Gharl. Margr. Formann. 

(15). b U 1883. Jens Anton Barsilai Ignatius Chemnitz, f. 
24 /n 53 Østprøven i Sydgrønland, F. Jens Karl Vilh. C. Udligger 
(Uqderkjøbmand), Af. Maria Elisab. Egede. Blev dimitt. fra Godt- 
haabs Sem. 74, men forblev der endnu et Aar; opholdt sig i Dan- 
mark 75—77 og deltog derpaa i Kateket-Gjerningen i Godthaab, 
medens han yderligere uddannedes ved Seminariet; efter Kirke- 
ministeriets Bestemmelse kom han atter til Kbh. 84 / 9 $0 f° r a * u d- 
dannes til Præst ; underkastede sig *fa 83 Examen for Biskop Mar- 
tensen; ord. 18 /* til Overkateket; er ansat i Julianehaab; — gift 
8 /e 84 m. Marie Holm. 

(16). */ 4 1883. Lars Jens Ernek Johan Berthelsen, f. 5 /s 55 
Godthaab, F. Rasm. Storm Josva B. Overkateket og Hjælpelærer 
v. Godthaabs Sem. Opholdt sig fra 71 v. Godthaabs Sem.; kom 
til Danmark 75 for at modtage en videre Uddannelse; vendte 2 
Aar efter tilbage til Godthaab og deltog derpaa i Kateket-Gjernin- 
gen, medens han selv modtog yderligere Undervisn. v. Seminariet; 
kom efter Kirkeministeriets Bestemmelse atter til Kbh. * 4 /» 80 for 
at uddannes til Præst ; underkastede sig */• 83 Examen for Biskop 
Martensen; ord. 18 /4 til Overkateket; blev ans. først ved Godthaab, 
er nu i Holsteinborg. 

291. Gudbjerg. 

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift. • 

13. *U 1853. Andreas Jørgen Bendtsen * f. * 8 /t 1799 Fre- 
deriksborg, F. Prof., Mag. Bendt B. Rektor, AL Anne Henr. Dorth. 
Gooss. Stud. Frdborg 18; Kand. 3 /n 24 h (1— h); Sgpr. Torsted- 
H. »V»85 f ord. Rosk. Domk. 7 / T ; Aasted-S. »7 7 36; entl. n h 78; f 
9 /io s. A. ; — 1) gift M /s 26 m. Juliane Frederikke Christence Thom- 
sen, f. »/» 03 Frdborg, f ls A 59, F. Fred. T. Kbmd., AL Andrea- 
Jul. Wegener; — 2) gift ,8 /n 60 m. Laura Hermandine Jensen, f. 
n /io39 Kbh., F Joh. Erik J., Bud i Kirkeminist, AL Hermandine 
Frølich. — Broder 29.19; Broderdøtre gifte 678.21 og 926.7. — 
Præstegaarderi brændte 28 /s 63. 

14. a8 /io 1878. Harald Frithiof Henrik Julius Petersen, 
Søn af 35. 14, f. 8 /i 34 Kbh. Stud. Mtrpsk. 52; Kand. "/c 68 1 (1—1) ; 
p. Kapl. Skaarup og Lærer v. Seminariet 8 /u 60, ord. Kbh. fl /n ; 291—894. 165 

Sgpr. Kværndrup ™k 71; — gift i Garnisons K. ,8 /t 61 m. Frede- 
rikke Mariane Schepelern, f. **/» 37 Kbh., F. Generalløjtn. Chr. 
Aug. S., Kommandant i Kbh., Af. Alexandrine Charl. Flensborg. — 
Hustrus Fætter 608. 16. 

292. Gudme og Brudager. + 

Gudme Herred, Svendborg Ant, Fyene Stift. 

14. 8 /io 1832. Hans Magnus Kjær, f. */« 01 (Daabsatt. ang. 
,0 /n) Marslev, K Pet. Bernh. K. Skolelærer, Af. Laurine Friis. 
Stud. Odense 22; Kand. 80 /4 29 h (h—l); ord. * 7 /i»5 f 16 /io76; — 
gift 10 s33 m. Hedvig Kirstine Friis, f. 14 /io 11. Nyborg, f 19 /i2 80, 
F. Hans F. Bager, Af. Gjertrud Marie Andersen. — Præstegaarden 
brændte ie /s61. 

15. ,6 /e 1877. Peter Klein, f. Vi o 22 Kbh., F. Jstrd. Henr. 
Adolph Esaias K. Byskr. i Stege, Herredsskr. p. Møen, Af. Christi- 
ane Andr. Petrine Funder. Stud. Mtrpsk. 39 ; Kand. 10 / 7 44 h (1—1) ; 
Lærer i Sprog og Musik i Randers ; Kat. Rønne 29 /io 55, ord. 18 /i 56 ; 
Sgpr. Aars-H. 15 /io62; Provst f. Aars og Gislum H. ia /io 68; Sgpr. 
V. Ulslev 20 /u 70 ; se Er. ; — gift «/r 62 m. Vilhelmine Grønning, 
f. *•/# 33 Skive, F. Jens G. Gjæstgiver, Af. Ane Cathr. Domp. — 
Oldefaders Oldefader Mag. Henr. K. t. Jerslev- V. Brønderslev, f 
1734; Broder Dr. jur. C. S. Klein, fhv. Minister for Island og Ju- 
stitsminister. 

293. Gudum og Fabjerg. 

Skodborg Herred, Rlnøkjøbiiig Amt, Ribe Stift. 

19. 6 /io 1854. Carl Junius Optatus Steenberg ( 30 / 6 69 Sande- 
rum, se der). 

20. 18 /9 1869. Rasmus Toxen Worm, f. 19 /i 16, Søn af 
Emil Chr. W.* t. Ørum-D., f l5 /*55 og Magd. Helms. Stud. Hors. 
33; Kand. 8 /* 38 1 (1—1); kst. Adj. ved den vidensk. Realskole i 
Aarh. 17 /» 39, kgl. Udn. 10 /i2 40; Sgpr. Rold-V. 4 / 8 49, ord. 12 / 9 ; — 
gift !0 /4 50 m. Laura Christiane Frederikke Raae, f. V* 31 Aarh., 
I\ Pet. Chr. R. Kbmd., AL Christine Fred. Sophie Muller. — Sø- 
ster gift Carl Chr. Nic. Balle t. Nebsager-B., f 8 /»55; Broderdøtre 
gifte 297. 19 og 1072. 19. 

294. Gudum, Lillevorde og ad interim Sejlflod, -s- 

FleskHn Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift 
11. */* 1845. Niels Olsen, f. 31 /s 07 Vordingborg, F. Ole N. 166 294—296. 

Brændevinsbr., M. Mette Nielsdatter. Stud. Vrdbg. 27; Eand. 15 /i 
35 h (1—1); p. Kapl. Ingstrup-H.-A. 6 /n 38, ord. 19 /i>; Skjærbæk, 
Slesv., Ribe Stift 81 /i* 41— "A 42; Sgpr. Rær-H.-V. 14 A 43, 
entl. ai / 8 82; f 14 £83; — gift 80 A 44 m. Elisabeth Ottilie Juliane 
Christine Baronesse Juel, f. Ve 19, F. Major Ivar Adolph. Ludv. 
Baron J. Ejer af Refsnæs, M. Birg. Christiane Christensen. — Dat- 
ter gift 849. 15. 

12. M /s 1882. Thorvald Jørgen Adolf Elmquist, Søn af 
1133. 15, f. 17 /io47 Aarh. Stud. Aarh. 66; Kand. 1T /« 72 1 (1— *1); 
p. Kapl. Aarslev-H. */n s. A., ord. 18 /i*; Sgpr. Ørre-S. u /ilQ; Ry 
29 /j> 78; underskrev den „lille* Askovadresse; blev %l k 84 valgt til 
Medl. af den danske Komité for Santalmissionen; har skr.: „Om 
den saakaldte Irvingianisme", 75, „Om de sidste Tider og Herrens 
Gjenkomst", 82, „Nadverbordet", 84, desuden en Del Art. i kirke- 
lige Blade; udg. fra V7 83 „Kirkebladet" i Forening m. Th. L. Rør- 
dam (1090.17); — gift i Hørning 7 / 8 73 m. Sofie Marie Ring, t 
u h 53 Virring, F. Niels Chr. R. Lærer i Hørning, M. Marie Balle. 

295. Guldager. 

Skad* Herred, Ribe Amt eg Stift. 

20. 15 /s 1858. Christian Cornelius Lerche Lakjer (7*72 0. 
Tørslev, 

21. 8 / 6 1872. Gjerlev Christian Krog Schiøler ( 18 /s 77 Gun- 
derup-N., se Hersted 0. og V.). 

22. 19 /s 1877. Johan Christian Resen Valeur, Søn af 1140. 13, 
f. * 8 /io43 Stauning. Stud. Aarh. 62; Kand. **/i 69 h 1 , tog atter 
Exam. «/i 70 1 (1—1); p. Kapl. Sandby- V. 17 /n 71; Provst f. Sfcads 
samt 0. og V. Horne H. 10 /s80; — gift i Sandby */s 75 m. Mariane 
Thomsen (Berg), f. 17 /s 55 Dannemarre, Dt. af Jens Rud. Johs. B. 
t. Dannemarre-T., f s /is57 og Karen Cathr. Engel, Adoptivdatter af 
Pastor Hans Buhl Thomsen (811. 18), ifølge kgl. Bevill. af * 6 /u €3. 

296. Guldbjerg og Nørre Sandager. -s- 

Sktvby Herred, Odense Amt, Fyus Stift. 

(Præsten bor i Kaalshave). 

19. «/2 1849. Wtchmann Blauenfeldt (*h 74 Lundforlund-G M 
se der). 

20. * 5 /9 1874. Vilhelm Theodor Johansen ( 13 / 9 80 Tranderup, 
se der). 

21, M /n 1880. Johan Frederik Sigismund Mesting Krag y 
f. "A* 3B Ringsted, F Etsrd. Georg Andr. Kragh, Åmtsforv. Aalb., 
M. Margr. Reinholdine Elisab. Henr. Krogh. Stud. Sorø 55; Kand. 296—298. 167 

"/s 61 h 1 (1—1); Huslærer hos Provst Dr. theol. Andersen; p. Kapl. 
Saltum-H. ll /n 68, ord. ia /i»; Sgpr. Kragelund-F. 15 /s 73; — gift i 
Balle **h 74 m. Mary Elisa Kabell, f. 17 /io 36 Viborg, F Peder 
Christoffer K. Boghandler, senere Ejer af Kjærgaard, Balle S., Af. 
Eline Rebekka Buchwaldt. 

297. Gunderup og Nøvling. 

Fleskim Herred, Aalborg Anf, Viborg Stift. 

16. 22 /i* 1862. Henrik Wulff, f. */i 1795 Rendsborg, F 
Wulff Jonas W. Kbmd. i Assens (f 1848, 93 Aar gi.), Af. Fred. 
Hertz (f 1856, 90 Aar gi.). Stud. Od. 15; Huslærer; døbt *°/ 8 22*); 
Lærer v. Fredericia lærde Inst. */i 26 ; Kand. 16 /i 32 *1 (1—1) ; Sgpr. 
Farstrup-L. 26 /* 37, ord. i9 ln; Medl. af Aalb. Amtsrd. 42; Sgpr. Lev- 
ring-H. 7 /a 46 ; Provst f. Lysgaard, Hids og Houlbjerg H. 4 k s. A. ; 
Medl. af Viborg Amtsraad; entl. som Sognepræst 18 /i2 7] ; bor i 
Aalb.; har udg. enk. Taler; — gift i Fodslette w /» 26 m. Susanne 
Jacobine Høffding, f. M /u 1800 Skien, Norge, f M A 84 » F - J st rd-< 
Dr. med. Daniel H., Stiftsfysikus i Ribe (Søn af Ole H. t. Marvede- 
H., begr. *•/* 1797), Af. Søster Glausine Brandt — Broder 779. 25, 
Brodersøn 903.29. 

17/ 9 /s 1872. Lars Christian Christopher Nyholm ( 8 /i 77 
Frørup, se der). 

18. 18 /s 1877. Gjerløv Christian Krog Schiøler ( 10 / 8 84 Her- 
sted 0. og V., se der). 

19. 10 /s 1884. Otto Frederik Paludan, Søn af 742. 19, f. 9 /e 
36 Alrø. Stud. priv. 57; Kand. ■»/« 63 h* (1— h); p. Kapl. hos sin 
Fader i Raarup "/i©64, ord. 7 /*»; Kapl. p. 1. smst. * 8 /* 70; Sgpr. 
Blære-E. % k 74; Torslev-S. 90 /t77; underskrev den »lille* Askov- 
adresse ; — gift i Søllerød 10 /? 67 m. Sophie Frederikke Worm, f. 
7« 44 Aldumgaard, Stenderup S. vedHors., F Jac. Ghr. W. Propr., 
Exam. jur. (Søn af Emil Chr. W.* t. Ørum-D., f 15 /*55), M. Vilh. 
Andriette Justine Hastrup. — Hustrus Søster gift 1072. 19 ; Mor- 
broder 293.20. 

298. Gundslev. 

Faletere Nørre Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

23. 18 /« 1854. Johan Gunløg Gunløgsen Briem, f. 19 /a01 p. 
Grund, Øfjordssyssel, Island, F. Kmrrd. Gunløg Guldbrandsen, Sys- 
selmand, Matrikulsekretær, M. Valgerd Arnadottir (Dt. af Provst 
Arnå Sigurdarson t. Holt i Rangarvalla Syssel, f 26 /»05). Stud. 
Slag. 20; Kand. 2 /s 25 h (1— egr); res. Kapl. Bjerregrav.-Aa.-T. 

*) Se Tillæg og Ændringer. 168 298—299. 

6 /io26, ord. */n; Sgpr. Kousted-R. «°/2 35; entl. 10 /9 71; f e /s80; 
se Er. ; — gift 4 /s 27 m. Petroline Francisca Snitker, f. 10 /e 02 Sla- 
gelse, f 18 /io 80, F. Jens Peter S. Adj., M. Soph. Kirst. Bruun. — 
Datter gift 676. 20. — Hustrus Søstre gifte 662. 26 og Vilh. Theod. 
Lindegaard t. Slaglille-B., f 7" 69. 

24. Via 1871. Valdemar Frederik Carl Worsøe, f. M /s 30 
Kundby, F Laur. Christoffer W. Amts-Vejpikør, M. Caroline Soph. 
Pechmann, Dt. af Hans P. t. Sæby-G., begr. 6 /s 1796. Stud.Rosk. 47; 
Kand. "/« 64 h 1 (1~*1); Skolebestyr. Nykb. p. F. 68; Kat. Nysted 
10 /e62, ord. M /io; — gift i Thoreby 20 / 8 68 m. Bodil Marie Møller, 
f. l % 24 Vindeby, Dt. af Stiftsprovst, Dr. fil. Hans Ulr. M. t. Tho- 
reby, f so /io 62 og Marie Lov. Hulda Sidenius. — Broder 900. 17. — 
Hustrus Broder 161. 18, Slægt se der. 

299. Gylling, 

Hads Herred, Aarhus Amt og Stift. 

10. is /s 1841. Hans Larsen Møller, f. l0 / 7 1797 Elleskov 
Mølle, Hundstrup S., Fyen, F. Lars Hansen, Møller, Af. Ane Chri- 
stophersdatter. Stud. Odense 17; Kand. 16 /i 23 1 (h — 1); p. Kapl. 
Spjellerup-S. 31 /5 23, ord. 8 /i; Sgpr. Taarup-K.-B. 29 /s27; se Er.; 
t 3 /io70; — gift «/4 28 m. Sidse Marie Lang, f. "/4O8 Strøby, f 
16 /9 77, F Otto L. Lærer (Sønnesøn af Jørg. L. t. Højrup-Gjestelev, 
begr. 30 /ia 1758), M. Anna Margr. Nielsdatter. — Pastor Møller 
blev efterfulgt af sin Søn: 

11. ,0 /i2 1870. Lars Otto Møller, f. *°/s 81 Dalsgaard. Stud. 
Hors. 52; Kand. l9 /i 68 1 (L*—*\); p. Kapl. hos sin Fader l0 /x 60, 
ord. 15 /*60; har udg.: Smaabidrag til at oplyse den kirkelige An- 
skuelses Berettigelse, 66 ; Det faldne Menneskes Gjenfødelse og For- 
nyelse ved Daab og Nadver, 70; Skolegjerningen, Foredrag ved 
given Lejlighed, 72; Den hellige Nadver belyst fra forskjelligt Syns- 
punkt i 7 Skjærtorsdagspræd., 72; Politik og Christendom, en 
lille Lejlighedsbetragtning, 73; Gudstjeneste i Skolen, 4 Foredrag 
drag for Lærere, 73 ; Til Alvor i Skole og Folkeliv, 4 Foredrag, 76 ; 
Det gjenoprejste Menneskes Tjeneste i Ordets Forkyndelse og Be- 
kjendelse, 77; Den danske Højskole i Sorø betragt, som en dansk 
Velfærdssag, 78; Jomfru Maria, 7 Taler fra Bebudelsesdagen, 79; 
Den evang. Hist., 1—2, 79; Konfirmation, 80; Til Forstaaelse og 
Bedømmelse af Nutidens Fritænkeri, 81; Om Flertalsregimente, 
nogle kun for Christne forstaaelige Overvejelser, 83; Over »Her- 
rens Bord", 7 Skjærtorsdagspræd., 83; Om Jesu Christi Liv, Død 
og Opstandelse til Verdens Frelse, forsøgt fremstillet i Sam- 
menhæng, 84; har desuden meddelt Bidrag til Dansk Kirke- 299—301. 169 

tidende ; Budstikken ; Nordisk Tidsskrift far Folkeskolen ; Nord. Maa- 
nedsskr.; Højskolebladet; Vægteren; Nordslesv. Søndagsblad; — gift 
14 /io 68 m. Johanne Frederikke Holm, f. i6 /* ^ Ronæs, Dt. af Claus H. t. 
Udby i Fyen, f fy 60 og Elisab.Regensdorff. — Hustrus Broder 862. 21. 

300. Gyrstinge og Flinterup. 

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift 

19. */io 1868. Emil Boesen, f. 21 /a 14 Sest, Søn af Ulrik 
Christian B. t. Eltang-V., f 38 Ai 40 og Marie Christine Schiøtt. 
Stud. Vrdborg 32; Kand. "/io 39 h (h— 1); p. Kapl. Raabjerg 7 /io 
43, ord. **/n ; p. Kapl. paa eget An- og Tilsvar Hundstrup-Ø.-H. 
14 /io47— 3l /3 51; Folkethingsmand for Thisted Amts 2. Kreds "/s 
53— "/e 54; Præst v. Horsens Straffeanstalt l8 /6 54; Fængselspræst 
paa Kristianshavn 7 /*65; R* 26 /io65; — gift i Tversted 18 /io44 m. 
Karen Marie Wesenberg, f. n /i 15 Aalb., F. Carl August Hans W. 
Kmrrd., Stiftslandinspektør i Ribe, Af. Ingeborg Christence Brix. — 
Brødre Biskop i Slesvig Ulr. Sechmann B., f u /»67, 320.17, 808.17 
og Stiftsprovst Carl Vilh. B. t. Harridslev-A., f 28 /» 67 ; Fættere 
18. 24, 711. 15; Søskendebørn gifte Biskop Balslev, 303. 18, 1199. 14.— 
Hustrus Søstersøn 776.21. 

301. Haarby. 

Btao Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 

(Præsten bor i Akkerup). 

11. u h 1865. Christian Daniel Møller ( 15 / 9 73 Faxe, se der). 

12. ,9 /i» 1873. Ove Steenberg, f. »«/n 14 Hillerød, F Joh. 
Fred. S. Regiment sskriver, Landmand. Af. Henr. Jensine Grum. 
Stud. Helsingør 33; Kand. M /*o 38 h (1—1); Lærer v. Kbhs. Fattig- 
væsens Sk. V* 39, ved Rønne Borgersk. Vi 44; Kat. Rønne l0 h 49, 
ord. 18 /a; Sgpr. Vrou-R. * /e65; Nexø-B. 4 /s57; Marstal 22 /i2 66; 
entl. OT /i*82; bor i Valby; — gift so /i 50 m. Ingeborg Dorthea 
Marcher, f. 5 /t 20 Rønne, F. Hans Peter M. Kbmd., Oberst i Born- 
holms Milice, Af. Karen Elisab. Sonne. — Faders Oldefader Ove 
Steenberg t. Hedensted, f 1761, Faders Fætter 768. 17. 

13. 20 /» 1883. Hans Peter Beckmann, f. "/» 46 Borød, Pe- 
dersborg S., F. Peter Jacobsen B. Vævenii., Af. Ellen Olsdatter. 
Stud. Sorø 64; Kand. ■*/« 69 * fl— h); Kat. i Viborg og Inspektør 
v. Borger- og Almueskolevæsenet der so /g 75, ord. 1 /i%; — gift i 
Løgstør "/* 83 m. Asta Thusnelda Faber, f. 10 /i 52 i Aalborg, F 
Math. Jørg. F. Dampskibsfører, Af. Sophie Magd. Mathiesen. — 
Hustrus Morbrødre 128. 21 og 270. 19. 170 302—303. 

302. Haarlev og Himlingøje, -f- 

BJeverskov Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift. 

21. 27 /5 1868. Theodor Sextus Kuhnel, f. 8 / 2 13 Nyborg, 
F. Aug. Gottlieb K. Kapt- Vagtmester i Nyb., senere Kclrd., By- 
og Raadstueskr. i Randers, M. Joh. Magd. Meyer. Stud. Vibg. 32 ; 
Kand. *»/n 36 h* (1—1) ; Jnstitutbestyr. Vibg. ; Religionslærer ved 
Skolen for ukonfirm. Fanger i Viborg Tugt- og Forbedringshus 19 /i 39; 
Kat. Lemvig 9 /u41; ord. Viborg 10 /i 42; Sgpr. Sæby 10 /i 46 ; stillede 
sig 4 /i2 49 t. Folkethingsv. i Hjørring A. 2. Kreds (Sæby); Sgpr. Ulsnæs 
(Slesvig) 7 /i53; Farup * 4 / 6 62; valgtes til Medl. af Rigsdagens Folke- 
thing f. Ribe Amts 3. Kreds (Ribe) 7 / 6 64, «/« ** °« 12/ "> 66 samt 
t. Rigsraadets Folkething f. samme Kreds 5 /s 64, men faldt v. Val- 
get »% 65 mod Pastor Riis-Lowson (1108.21); har skr. ,en Del 
Salmer og Sange og medd. flere poet. Bidr. t. Dagspressen, deribl. 
t. »Vort Forsvar*, se iøvr. Er.; — gift i Randers 14 /io 37 m. Betzy 
Larsen, f. »Vi 12 Kbh., F. Rasm. L. Politivagtmester, M. Ane Soph. 
Fred. Svendsholm. — Broder 823. 16. 

303. Haarslev. ■*- 

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 

18. 18 /i 1841. Johan Christian Balslev* f. 88 /s 1798 Haars- 
lev, Søn af Formanden der Kstrd. Rasm. B.* f * 5 /n40 og Anna 
Salome Lautrup. Stud. Odense 17; Kand. 18 / 7 22 1 (1—1); p. Kapl. 
hos sin Fader 6 /n 26, ord. 10 /i 27 ; Sgpr. Uggerslev-N.-H. 17 / 8 31 ; R* 
8 /i8 76 i Anl. af sit 50-aarige Jubil. Til Erindr, om, atPræsteemb. i 
Haarslev 9 /» 1878 i 100 Aar havde været beklædt af Præster af Fam. 
Balslev i 3 Slægtled : Fader, Søn og Sønnesøn, oprettede han i Forening 
med sine Brødre et Legat paa 2000 Kroner for trængende Enker i 
dette Sogn (kgl. konf. * 7 /s 79) ; var Senior for Danmarks Gejstlighed 
fra »% 83; entl. * 4 /*84; bor i Haarslev; — 1) gift u /& 32 m. Mar- 
tine Henriette Boesen, f. »/• 08, f 18 A ^ Dt. af Provst Jens Fred. 
B. * t. Vigerslev- Veflinge, f "/« 39 og Gathr. Ewald (Dt. af Joch. 
E. *'t. Hviding i Tørning Lehn, f 1S V*26, næsten 101 Aar gi.); — 
2) gift 8 /* 43 m. Pouline Erasmine Dorothea (Doris) Kruger, f. "/g 
11 Odense, F. Fred. Theod. K. Apoth., Af. Christiane Lov. Lassen 
(Dt. af Rasm. L. t. Kværndrup, f "/* 25). — Slægt se Stamtavlen 
Side 11. — 1. Hustrus Broder 711. 15, Søster gift 1199. 14, Fætter 
300. 19. — Pastor Balslev blev efterfulgt af sin Søn : 

19. 27 /i2 1884. Laurits Nicolaj Vilhelm Balslev, f. 6 / 8 50. 
Stud. Hadersl. Læreres Sk. 69; Kand. 18 * 75 h 1 (1—1); p. Kapl. 0. 
Egesborg, hos sin senere Svigerfader, 3 A77, ord. * 7 /«5 Haarslev 
hos sin Fader 8 /» 80; har ski*. „Kristelig Ledsager, En Formanings- 303—305. 171 

og Trøstebog for Unge og Gamle af en Landsbypræst*, 83 (se 
Hingstenbergs evang. Kirchen Zeitung); i Forb. med Lærer M. E. 
Mathiessen 100 Sange til Brug ved Foredragsmøder og andre Sam- 
menkomster samt i Skoler", 2. Opl., 83, og sammen med Pastor 
John Hansen „En lille Huspostllle med Præd. til alle Kirkeaarets 
Søn- og Festdage* ; — gift i 0. Egesborg 14 /io 80 m. Ingeborg 
Dorph, DL af 167. 17, f. "/« 66 0, Egesborg. 

304. Haarslev og Tinggjeilinge. -s- 

Vetter Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællande Stift. 

24. * 5 /9 1850. August Wolfgang Hertel, f. * 8 / 9 06 Vrdbg., 
Søn af Jørg. Lund H. t. Ballerup-M., f 18 /» 31 <>8 Vilh - Magd. Haff- 
ner. Stud. Mtrpsk. 25; Kand. »*/* 31 h (1*— 1); p. Kapl. Ølstykke 
"/s 32, ord. * 6 /io; Vemmetofte 17 /i*34; Kat. Korsør * 6 / 8 37; Sgpr. 
fløjbjerg-E. 10 /i*42; f *7s72; — gift "/s 38 m. Agathe Lovise 
Hertel, f. «/ 7 16 p. Torp, Skuldelev S., F Joh. Pet. H. Forp. paa 
Vemmetofte, Ejer af Petersborg v. Hillerød, M. Andr. Cecilie Eng- 
berg. — Søn Magn. Theod. Nic. H., Kand. theol — Brodersønner 
455. 1 og 1138. 13. — Hustrus Broder Hans Ghr. H., Kand. theol, 
Adj. Frdbg. 

25. 4 /i* 1872. Hans Jørgen Hansen, f. n /i» 18 Ribe, F 
Elsrd. Hans Palle Hoff H. Stiftsfysikus i Aalb., M. Ane Cathr. 
Muller (Dt. af Provst Terk. M. t. Ormslev-K., f * 9 /" 07). Stud. 
Aalb. 37; Kand. */n 42 *1 0—1); P- Kapl. Løsning-K. ,0 /s47, ord. 
l *k ; Sgpr. Sæby 8 /i 53 ; Provst for Dronninglund H. 8 /i 59 ; Sgpr. 
Vrensted-T. 18 /e 62; Provst f. Børglum og Hvetbo H. 12 /i63; — 
gift i Budolfi K. 2 »/ 7 53 m. Emma Mathilde Munster, f. "/* 24 Bror- 
holt, Vadum S., F. Major Joach. Godske M., Komp.-Ghef ved 3. 
Jyske Inf.-Rgmt., M. Helene Dorth. Gleerup. — Brødre 1018. 29, 
Thorkild H., f. 7 /e 15, Kand. theol. 18 /i 38, Adj. Aalb., Ejer afHoved- 
gaarden Petersholm v. Vejle, f 19 /io 81, Gustav H., f. 4 /i 17, Kand. 
theol. "/i 39, f 13 /n 40. — Hustrus Broder Gust. Adolph Munster, 
f. 6 /»19, Kand. theol. 8 /*44, Adj. Aalborg, f 19 l* 81. 

305. Haasuui og Ramsing. 

Riddino Herred, Vlbtrg Amt og Stift. 

19. 3, /s 1857. August Abraham Reimert Sinding (»/« 72 
Hem-H.-D., se der). 

20. "/• 1873. Frederik Vilhelm Biilow (*/ 8 78 Havrebjerg- 
er se der). 172 305—307. 

21. ty 1878. August Ludvig Schrøder, f. "/to 48 Kbh., F. 
Joh. Ludv. Boye S., kgl. Fuldni. i Kbhs. Magistr., M. Emilie Atig. 
Lanzky. Stud. priv. 66; Kand. 27 /i 76 h 1 (1— *1); Lærer ved 
Mantzius's Skole i Birkerød; ord. Kbh. l % 78; har medd. Bidr. til 
Dansk Kirketid., Højskolebladet, Nordisk Maanedsskr., Vægteren 
m. fl.; skrev i nogle Aar sit Navn Skrøder; f & /»84; — gifl i 
Birkerød 16 /t 75 m. Anna Sophie Nissen, f. 81 /ii 35 Kbh., F. Oberst- 
løjtn. Jac. Edv. N., Chef f. 2. Reserve-Inf.-Bat., M. Franziska Margr. 
Baden. — Hustrus Farbroder Provst Ludv. Aug. Nissen t. Nysted- 
H., f 8 /n48. 

22. V» 18 ^4. Mads Christian Andreas Østergaard, f. 14 /»56 
Tudsenæs, Hørby S. t F. Jens Madsen 0., Lærer i Søndersted, M. 
Anna Andersen. Stud. Sorø 74; Kand. 24 /i 80 h* (h— *1); ord. 
"/s 84. — Ugift. 

306. Haderup. 

Ginding Herred, Rlngkjøblng Amt, Ribe Stift. 

18. ty 1866. Niels Peter Fønss (*ty 73 Romdrup-K. 
se der). 

19. h /t 1873. Ditlev Ludvig Rogert Gøtzsche (V? 78 Bjer- 
ring-M., se der). 

20. ty 1878. Harald Laurits Engberg ( 5 / 9 81 Hemmet-S. V., 
se der). 

21. "/i 1882. Manus Peter Malte Jensen, f. 17 /i» 53 Nykb. 
p. Sjæll., F. Jstrd. Niels Laur. Chr. J. Amtsforv. f. Kbhs. Amtstue- 
distr., M. Agnetine Soph. Fred. Pedersen. Stud. Sorø 72; Kand. 
*ty 76 h 1 (*1— 1); Huslærer hos Pastor Henr. Bech; p. Kapl. Dal- 
by-S. l0 /i 79, ord. »•/« ; — gi f t i R«nne 6 /« 79 m. Kristine Rebekka 
Christensen, Dt. af 798. 24, f. « 6 /io 55 Kbh. 

307. Hagested og Gislinge. 

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift. . 

16. 80 /a 1865. Hans Ludvig Lange, f. '% 15 Kbh., F. Hans 
Chr. L. Hørkræmmer, M. Maren Marie Bonde. Stud. Brgdsk. Kbh. 
34; Kand. "/* 41 h (1—1); Institutbestyr. Rosk.; Kat. Rosk. ,7 / 8 54, 
ord. 25 /io ; — gift "/* 51 m. Inger Marie Brønniche, f. 8 /i* 31 Rosk.. 
F. Peder B., Møller, M. Dorthea Susanne Rugaard. — Broder 
1152.23. 308—310. 173 

308. Hald og Kjærby. 

Nirhald Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

7. 19 /6 1853. Niels Landmark, f. 18 /n 10 Nyborg, F Joh. 
Peter L. Gjæstg., M. Ane Hansen. Stud. Nybg. 29; Kand. 7 /? 34 
1 (]-]); Sgpr. Nautrup-S.-V. * 3 / 4 39, ord. 17 / 7 ; entl. 17 /*83; f la /* 
83 ; — gift s /u 39 m. Christiane Daniele Klenov, f. * l h 08 Nyborg, 
t ll i\ 81, F. Jørg. Christopher K., Kapt. v. 1. Jyske Inf.-Rgmt., 
AL Sophie Magd. Koller. 

8. 18 / € 1883. John Theodor Knuhtsen, Søn af 657. 17, f. 
3 /s51 S. Jernløse. Stud. Aalb. 71; Kand. 20 / 6 77 h*, tog atter Ex. 

* 

"/« 78 h 1 (h— *1); Inspektør paa Ehlers Koll.; Kapl. p. 1. Lading- 
F.-S. 13 /i2 80; ord. 26 /i 81; — gift 19 /4 82 ni. Anna Rosine Nyebølle, 
f. "/« 54 Kbh., F Joh. Gothard N. Klædefabr., M. Fred. Vogt. 

309. Hals. 

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift. 

18. ai /* 1864. Karl Vilhelm Lange, f. "/« 22 Ærøskbg., Søn 
af Niels Chr. Tobias L. t. Viskinde-A., f 23 / 5 52 og Engelke Charl. 
Schmauck. Stud. Odense 40 ; Kand. 14 /i 47 h (h— n) ; p. Kapl. 
hos sin Fader Viskinde-A. * Vi s 47, ord. 24 /s48; Vejby-T. * 9 / 9 53— 
13 n58; underskr. Askovadressen; — 1) gift Viskinde 97 /4 48 m. 
Bodil Marie Wiel, f. ie /j 31 Frederikshald, f 2 /io 61, F. Kommercerd. 
Johs. Arbo W. Ejer af Bærby i Norge, M. Boel Marie Omsted 
Foyn ; — 2) gift Id Kirke * 5 / 9 66 m. 1. Hustrus Søsterdt. Boel Marie 
Wiel Graff, f. 26 /i 47, f ,6 A 76, F Kapt. Chr. Fred. G., Ejer af Øhr 
v. Frdhald, M. Cathr. Magd. Bull Wiel , — 8) gift Hjørring «/io 79 
ra. Jensine Pauline Andresen, f. 10 /e 43 Taars, F. Hans Jacob A. 
Lærer, M. Sønje Hansen. — Søn 645. 8. 

310. Halsted og Aunede. -*- 

Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 
15. 9 /2 1845. Johan Jørgen Stiller Wegener, f. 8 / 8 11 Gud- 
bjerg, Søn af Hans Chr. W. t. Gudbjerg, f 28 /s 31 og Matthie Kir- 
stine Kellinghusen. Stud. priv. 31 ; Kand. 1 h 37 h*, tog atter Ex. 
18 /i 38 *1 (1 — 1) ; JMedhjælper hos Seminarieforst. paa Jonstrup 38— 
39; Forst, for Rødding Folkehøjskole 7 /n44; ord. * e /s46; Folke- 
tingsmand for Maribo Amts 1. Kreds 4 /9 49 og */s 52. Er Forf. 
af flere Art. af hist. og politisk Indhold nærmest vedrørende Perio- 
den 1814—64 og Slesvigs Forhold, se Er. ; f 8 7* 83 ; — gift 7 /io 45 
m. Frederikke Malvine Theone Plesner, f. 18 /ia 18 Longeise, Dt. af 
Provst Ulr. Adolph P. * t. Humble, f 7* 61 °8 Anna Christine 174 310-311. 

Brandt. — Søn 409,14; — Fætters Søn 1158.4; — Farbroder 
Kstrd. og Seminarieforst. paaJonstrup Jens Ernst Wegener (p. Kapl. 
hos Domprovsten i Rosk. 5 /s 09— * 4 /* 19, f 16 Ao 46). — Hustrus Bro- 
der 1073. 12. — Broder Gehejmekfrd., Gehejmearkivar, kgl. Historio- 
graf, Dr. fil. Caspar Fred. Wegener (Kand. theol. u /i 28). 

16. * 9 /io 1883. Peter Martin Lund, f. 13 /s 31 p. Fæmø, F. 
Chr. Andersen L. Lærer, M. Kirst. Mortensen. Paa en Visitatsrejse 
blev Biskop Brammer opmærksom paa ham, hvilket foranledigede, 
at han blev sat i Nykb. Skole. Stud. derfra 49; Kand. "/« 55 h 1 
(1* — 1); Andenlærer v. Nakskov Real- og Borgersk. l ji% 58; Kat. 
Nakskov 16 /*62, ord. 18 /s; Sgpr. Arninge */4 73; Folkethingsmand 
for Maribo Amts 1. Valgkreds (Nakskov) */e 66 og deltog i den 
sidste Rigsdagssaml., der vedtog den reviderede Grundlov, som han 
ogsaa stemte for; valgtes til Medlem af Folkethinget for Maribo 
Amts 2. Kreds (Maribo) 8 /i 79, og gjenvalgtes "/* 81 efter Opløsn. ; 
da Thinget paany opløstes faldt han ved Valget * 6 / 7 s « A. mod 
Wederkinck-Madsen. Har skr. „Den christelige Børnelærdom*, 72, 
„Den hellige Historie*, 75; „Folkelige Foredrag*, 79, samt overs, 
nogle Præd. af den engelske Præst Robertson ; — gift 19 U 59 m. 
Hanne Francisca Holm, f. 17 /s 35 Nakskov, F. Henr. Ernst H. Bryg- 
ger (Søn af Chr. H. t. Hunseby, f 15 /i 42), M. Maren Cathr. 
Thorsen. 

311. Hammel, Voldby og Søby. -s- 

QJern Herrod, Aarhoo Amt og Stift. 

3. 12 U 1841. Peter Michael Andresen, f. 8 /s 10 Søilinge, 
Søn af Kstrd. Ghristoph. Otto Andr. A. t. Kjeldby, f 8 A 6 & °8 
Christiane Lov. Vilh. Holmer. Stud. Rand. 29 ; Kand. 10 / 7 35 h* 
(1— h); p. Kapl. Vellev »/u 37, ord. 9 / 2 38; entl. 18 / 8 77; f ,4/ io s. 
A.; — gift 28 /*42 m. Christine Elisabeth Sophie Bay, f. l8 / 8 11 
Randers, f 8 /s 48, F. Niels B. Kbmd., svensk-norsk Vicekonsul, M. 
Anne Pauline Aarslev. — Søn 424. 6. 

4. 4 /n 1877. Johannes Christian Herman Møller, f. fy 47 
Kbh., F. Chr. Elias M. Urtekræmm., M. Mariane Sørensen. Stud. 
v. West. Inst 65; Kand. 28 / 6 71 1 (*1— *1); Kapl. p. 1. Højby 8 /io73, 
ord. 8 Ao; Provst f. Hjelmslev og Gjern H. tt /s 84; —gift ^ 81 m. Ida 
Christiane Augusta Amundin Friis, f. 9 /u 61 Hammel, F. Niels 
Anker F. Prok., Branddir., Godsforv. v. Bistrup (Søn af Chr. Fred. 
F. t. Aarslev-Hørning-Lime, f "/• 30 )» M* J°h. Charl. Elisa Amundin. 
— Hustrus Søskendebørn 375. 15 og 847. 16. 312—313. 176 

312. Haminelev og Enslev. 

Nørre Herred, Randere Amt, Aarhus Stift. 

16. * 8 /s 1859. Peter Thun Foersom, f. 13 / 9 06 Kbh., F Peter 
Thun F. kgl. Skuespiller, M. Joh. Cathr. Ebbesen kgl. Skuespiller- 
inde. Stud. Brgdsk. Kbh. 25; Kand. n h 34 h (h— 1); Lærer ved 
Fattigvæsenets Sk. i Kbh.; Sgpr. Rødding-L.-P. 10 /i2 46; ord. 6 /*47; 
t u fr 76 ; — gift Rødding *% 48 m. Caroline Thomsen, f. */* 22 
Aastrup, F. Niels T. Lærer, M. Ellen Marie Sundstrup. 

17. 30 /s> 1875. Hans Albert Damborg (*ki 80 Dalum, se der). 

18. 17 /i 1881. Jørgen Gad Olsen Brix ( w /i 84 Skjødstrup, 
se der). 

19. "/» 1884. Ove Emil Gottlieb, f. «/*54Rosk., F.Vincent 
Ernst G. Apoth. (Søn af Alb. Ludv. G. t. Finderup, f 10 A 22), M. 
Camilla Petrine Egholm. Stud. Rosk. 71; Kand. M / 6 77 1 (1-1); 
Kat. Kjøge 30 /a 78, ord. :u /io; — gift V" 78 ra. Justine Østerberg, 
f. 14 /i50 Præstø, F. Gustav Adolf 0. Skomagermester, M. Maren 
Nielsen. — Fætter 659. 14; Faders Søskendebarn 213. 16. 

313. Hammer og Lundby. 

Haner Herred, Præsti Amt, Sjællande Stift. 
18. "/9 1860. Hans Christian Rørdam, f. 18 /a03 Serup, 
Søn af Provst Thomas Schatt R. t Tølløse-Aa., f 18 /» 31 og Cathr. 
Georgia Teilmann (Dt. af Hans T. t. Tølløse-Aa., f 18 A 22). Stud. 
Rosk. 20; Kand. * 7 /io 24 1 (1—1); Lærer i v. West. Inst.; Lic. theol. 
6 /ii 28 (Commentat. de authentia epist. Bamabæ, pars. prior) ; Sgpr. 
Laastrup-S. 9 i29; ord. lu /4; Dr. theol. 30 / 5 39 (de fide Patrum 
eccl. Christ. antiquissimæ in iis, qvæ de origine Evangeliorum cano- 
nicoruni, maxime Matthæi tradiderunt) ; Sgpr. Fred. Michaelis K.-E. 
s /n40; stillede sig til Valg til den grundlovg. Rigsforsamling 5 /">48 
i Vejle Amts 1ste Kreds (Fredericia); Medlem af Komiteen til „Un- 
derstøttelse af de i Fredericia ved Bombardementet betrængte Ind- 
vaanere", senere ogsaa af den af Regj. udnævnte Komité; R* 17 /s 
50; Medlem af Kommissionen til Kirkeforfatningens Ordning 17 /i 2 63; 
søgte i 66 Domprovstemb. i Rosk. sammen med Dr. Kaikar og 
Pastor Gude; DM. l8 /s s. A. ; Medlem af Kirkekommissionen 18 /6 68 
og indbragte der Forsi, om Oprettelse af en theol. Examenskom- 
miss.; om en Reform med Hensyn til det kirkelige Skriftemaal; om 
en Revision af Kirkeritualet af 1685; om en Revision af de offent- 
lige og af de private Bønner, som lindes aftrykte i Psalmebogen; 
om Salget af Psalmebøger og Bibler, henhørende under Vajsen- 
huseta Privileg.; om Udvidelse af Valgmenighedsloven ; se Er.\ f 176 313—315. 

ai /ia69; — gift 7 /8*29 m. Conradine Engelbreth, f. "/a 07, Dt.afDr. 
theol. Wolf Fred. E. * t. Lyderslev-F., f ">* 62, M. Kirstine Marie 
Petersen. — Sønner 511.41, 623.17; Brødre 623.16, 724.17; Sø- 
stre gifte 344. 16, 346. 26 og 496. 18, se „En gammel Præsteslægb 
Historie" i Ny Kirkehist. Saml., 3 K., 2 B. ; — Hustrus Broder 
Provst Hans Peter E. t. Ørbæk, f 81 /? 68; Søster gift 607. 17; Sø- 
stersøn 271. 16. 

19. 7 / 5 1870. Sophus Carl Vtggo Hatisen, f. M /i 2 17 Kbh., 
F Carl Møller H. Overretsprok., Af. Viveke Margr. Melbye. Stud. 
Mtrpsk. 35; Kand. "/i 41 *I (*1— 1); res. Kapl. Tikjøb-H.-H. ^48, 
ord. 10 /5; Sgpr. Vejen-L. 24 /s56; har medd. en Præd. t. „Bud- 
stikken"; — 1) gift 8 /io48 m. Helene Marie Augusta Kirstein, f. 
* 8 /* 29 Lindenborg, Blenstrup S., f 18 /i 52, F Kmrrd. Ernst Andr. 
K. Godsinspekt., Af. Cathr. Magd. Krenchel; — 2) gift 8 /i*&* m. 
Anna Nicoline Johanne Holm, f. 13 U 34 Helsingør, F. Jstrd. Carl 
Fred. H. Toldkasserer i Horsens, Folkethingsmand, M. Aug. Anna 
Fred. Elisab. Liebmann. — Broder 331.12; Morbroder og Svoger 
56. 18; Søskendebarn 1106. 16. 

314. Kapellan p. 1. i Hammer og Lundby. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 7. Maj 1870). 

1. 18 /io 1871. Poul Theodor Sveistrup ( 10 /& 78 Harte-B., 
se der). 

2. "/u 1879. Carl Ludvig Martin Scheel ("/s 82 Bølling- 
S., se der). 

3. 5 / 10 1882. Frederik Christian Steenbuch Brandt \ Søn af 
1078.17, f. * 5 /i»57 Havetoft, Slesvig. Stud. Nykb. 75; Kand. "/« 
81 1 (1— *1); ord. n /io82; — gift i Stavanger Domk. 19 /5 83 ni. Dor- 
thea Kathrine Wandel Randulf Bull Kielland, f. 14 /s 57 Stavanger, 
F. Laur. Chr. K. Bogtrykker, Forlagsbogh., Af. Joh. Mette Colbjørn- 
sen Munch. 

Hammer og Horsens, se Horsens og Hammer. 

315. St. Hans og St. Olai, 

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

(Oprettet ved kgl. Resol. af 21. Juli 1873. Præsten bor i Hjørring). 

1. 2 V? 1873. Hans Bartholomæus Tønnesen (*% 82 Saltum- 
H., se der). 

2. 18 /9 1882. Gustav Jultus Gulstad, Søn af 163. 18, f. ,$ /» 
44 Henne. Stud. Brgdsk. Kbh. 65; Kand. "/i 72 h* (*l-h): p. 315-317. 177 

Kapl. Kjettinge-B. 7« 74 i °rd. * 5 /*; Døllefjelde-M. hos sin Fader 
10 /s76; — gift i Kongens Lyngby 25 /io 74 ni. Agnes Ragnhilde He- 
lene Scheller, f. 18 /g 54 Kbh., F Joh. Carl Balthasar S. Sejlmager- 
mester v. Orlogsværftet, M. Ellen Emilie Helene Hardtmann. 

316. St. Hans Hospital paa Bistrup. 

Siune Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 

(1). kst. 8 /s 1866. Christen Pram Gad ( 15 /n 69 Ørslevkloster- 
0., se Sengeløse). 

(2). kst. 10 /n 1869. Christian Ditlev Ammentorp Voigt ( 8 /i 73 
Rørby, se der). 

(5). kst. 31 / 5 1873. Søren Christian Sørensen ( ,0 /9 75 Nyborg 
res. Kapl., se Kbhs. Garnisons K.). 

(4). kst. 2 3 1 2 1875. Nicolai Christian Dalhojff ( 28 '4 80 Emmaus- 
kirken, se der). 

(5). kst. 7 /a 1880. Alfred Sveistrup Poulsen ( 18 / 2 83 Slotskirken, 
se der). 

(6). kst. 18 /4 1883. Christian Frederik Madelung, Søn af 835. 14, 
f. ll /i50 Sjørring. Stud. Aalb. 67; Huslærer; Kand. 29 /i 81 h l 
(1— h); p. Kapl. Hvalsø-S. ,3 /e 81, ord. **k; entl. efter Ansøgning 
l V*83 for at kunne overtage Still, ved St. Hans Hosp.; — gift i 
Holmens K. 5 /*o 83 m. Ingeborg Eleonora Dorothea Diederichsen, 
f. 15 /4 57 Kbh., F. Diederich Herm. D. Generalmajor, M. Nanna 
Joh. Caroline Kirst. Jahn. 

317. Haraldsted og Allindemagle. -s- 

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift. 

18. * 7 A 1868. Hans Peder Frandsen, f. 4 /s 13 i Holbæk, 
/. Joh. Arent F. Kbmd., AL Karen Pedersen. Stud. Frdbg. 
32; Kand. 6 /n 37 1 (1—1); Lærer og Kirkesanger i Smørum 38; 
Sgpr. Gjøl **/i»45, ord. "/s48; Tødse-E. "»/s 53; entl. 28 /n82; — 
gift V» 38 m. Charlotte Gottholdine Plesner, f. 8 / 7 11 i Fjellerup, 
t "/78I, Dt. af Johan Ernst P. * t. Skjelby-Gund., f * 6 /i*46 og 
Ida Sophia Petersen. — Søn 61. 15. — Hustrus Søster gift 1126. 12. 

19. V* 1883. Theodor Demetrius Ferdinand Mathiesen, f. 

w /if86 Rye, Søn af Kstrd. Fred. Chr. M.* t. Højby, f w /if 66 

og Louise Borch. Stud. Rosk. 64; Kand. as /fi 63 h 1 (*1— 1); rejste 

i Italien og Svejts for at gjøre sig bekjendt med de kat. og ref. 

Kirkeforh.; Kat. Rudkjøbing »% 69, ord. «/ 9 ; Skarrild-A. "/s 73; 

har skr. om Præstelønn. og Skoleref. i „Berl. Tid.* ; — gift Vartov 

l *lu 69 m. Louise Margrethe Møller, f. vi k 61 Kbh., F. Jstrd. Hans 

Peter Koefoed M., Byfgd. Middelfart og Herredsfgd. i Vends H., 

12 178 317-320. 

M. Juliane Marie Bruun. — Fættere 128. 21 og 270. 19 ; — Hu- 
strus Søster gift 408.14; Morbrødre 260.17, 936.18. 

318. Harboøre og Engbjerg. 

Vandfuld Herred, Ringkjøbinø Amt, Ribe Stift. 

9. l % 1858. Frederik Ludvig Vaupell^ 12 Lunde-O., se der). 

10. * 4 /« 1872. John Peter Johnsen ( 2 */» 77 Hyllested-R., se der). 

11. 8 / 5 1877. Carl Julius Moe, Søn af 759. 19, f. Rosk. 
M /s48. Stud. Ribe 66; Kand. 21 k 72 1 (1— *1); p. Kapl. Stenstrup- 
Li. 20 /io 73, ord. 28 /n ; Medl. af „ Indre Missions u Udvalg for Børne- 
gudstjen. og Ynglingeforeninger ; — gift Rosk. ao /« 74 m. Thalia 
Frederikke Michelsen, f. 29 / 8 ^ 5 Præstø, F. Georg Ghr. M. Kordegn, 
M. Susanne Birg. Louise Gottlieb. — Hu-strus Fættere 312. 19 og 
569. 14. 

319. Harlev og Framlev. 

Franlev Herred, Aarhus Amt og Stift. 

11. * e * 1852. Lars Winslmv, f. 8 /io 1797, Søn af Chr. W. 
t. Povelsker, f 7* 12 og Marie Gad (Dt. af Jørg. G. t. Vejby-T., 
t 28 /i*1786). Stud. Frdbg. 16; Kand. **/iu 21 h (h— 1); p. Kapl. 
Nexø-B. "/» 23, ord. 3 / 7 ; Sgpr. Sejerø 20 /*29; Østerlarsker 9 h 34; 
Østermarie 19 /i43; entl. 28 /s 70; f 18 /n 73; — gift "/i 25 m. Anna 
Cathrine Sonne, f. *°/i, 02 Rønne, f 7^48, F Uhrniager, Artilleri- 
kapt. Fred. S., M. Cathrine Sonne. — Datter gift 268.20; Fættere 
189. 18, 306. 14, 679. 18 og 1101. 16. 

12. 18 / 6 1870. Rasmus Ludvig Riis, f. 30 /io 20 Slagelse, 
Søn af Pet. Uldahl Andr. R. t. Oure-V., f * 4 /« 64 og Mette Cathr. 
Hjærnø. Stud. Slag. 38; Kand. 25 /io42 1 (h— 1); Alumn. p. Ehlers 
Koll. ; p. Kapl. paa eget An- og Tilsvar Oure-V. 14 /io 47, ord. ^/io ; 
Sgpr. Henne-L. u /t 56; — gift l5 /6 54 m. Caroline Sophie Antonia 
Erichsen, f. l9 hi 26 Nybg., F Erik Chr. E. Koffardikapt., Maaneds- 
løjtn., M. Rachel Tobia Wolch. 

320. Harridslev og Albæk. 

Støvring Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

17. 9 /» 1867. Georg Ferdinand Boesen, f. 3 /io 10 Sest, Søn 
af Ulr. Chr. B. t. Eltang-V., f 2 7" 40 og Marie Christine Schjøtt. 
Stud. priv. 31; Kand. 7 /t 36 h (1—1*); Lærer v. Vajsenhuset; Sgpr. 
Vodder i Tørninglehn 18 /3 46, ord. 8 /s ? Agerskov smst. * 7 /* 68, af- 
sat 20 /& 67, da han vægrede sig ved at aflægge Ed til den prøjss. 
Konge; entl. fra Harridslev -A. 29 /u81; bor i Kbh. ; underskrev 
Adressen til Biskop Martensen om Forh. i Sønderjylland; se Ær.; — 320—322. 179 

gift 19 /i 41 m. Elise Nicoline Bruns, f. 9 /io 15 Kbh., f *V« 73 - — 
Slægt se 300. 19. 

18. */i 1882. Rottbøll Danæus, f. 5 / 6 23 p. Læsø, Søn af 
Jac. Alb. Sadolin D. t. Egebjerg, f 10 m67 og Anna Elisab. Søren- 
sen. Stud. Vibg. 42; Kand. 9 h 51 n, tog atter Exam. **/* 52 h 1 
(1—1); p. Kapl. Østofte 80 /5 54, ord. 12 / 7 ; Tved i Fyen 12 /*59; Sgpr. 
Kolind-E.-S. "/» 68 ; — gift 19 h bl m. Augusta Emilie Mathiesen, 
f. ,6 /i» 10 Kbh., f S8 /n 80, A Pet. Nic. M. Kbmd., Rodemester, M. 
Ingeb. Marie Bache. 

321. Harridslev og Rakkeby. 

Vennebjerg Henrad, HJørrleg Amt, Aalborg Stift. 

(Seilstrup, der nu er Anneks til Veiby, hørte forhen hertil, men 

blev fraskilt ved Reskr. af 27 /n 1857). 

22. 15 /i* 1860. Johannes Henrik Caspar Buchholtz (*/ 7 69 
Ølgod-S., se der). 

23. 10 /9 1869. Peter Christian Carl Neergaard (*% 75 Flade- 
G., se Nordrup-F.). 

24. s /i2 1875. Harald Peter Nicolai Ifydde Lund ( ll k 80 
Nidløse, se der). 

25. 19 /n 1880. Kristian Agerskov Lunøe, f. 8! /8 51 Grenaa, 
/. Lars Joh. L. Prok., Af. Cecine Marie Agerskov. Stud. Aarh. 
70; Kand. "/• 76 h*, tog atter Exam. 90 / 6 77 h 1 (*1— 1); p. Kapl. 
Hvidbjerg-L. "/« 78, ord. "/» (uord. Medhjælper der fra 1 li%71); — 
gift Kold. 14 /e 79 m. Henriette Margrethe Ploug, f. 8 / 5 55 Kbh., A 
Kclrd. Gerh. Ghr. P., Chef f. 1ste Postsekretariat, M. Helene Os- 
valdi Henr. Margr. Boysen. — Broder 614. 23 ; — Hustrus Farbro- 
der Dr. fil., Landsthingsmand Parmo Carl Ploug. 

322. Harring og Stagstrup. 

Hassing Herred, Tbiated Amt, Aalborg Stift. 

(Præsten bor i Rosholm). 

18. 9 /ia 1848. Peter Nicolai Fibiger, f. 2 /i 10, Søn af Chr. 
Fred. F. t. Jetsmark, f 30 M9 og Soph. Cathr. Worm (Dt. af Provst 
Peder Hostrup W. t. Ingstrup-V. H.-A., f "/« 07). Stud. Aalb. 
29; Kand. */i 38 *1 (1—1); Kat. Ribe »i 41, ord. 9 / 6 ; Provst f. 
Hassing og Refs H. 15 /» 64; R* 7 /* 74; entl. som Provst 8 /t 78; f 3l A 80 ; 
— gift 18 /s41 in. sit Søskendebarn Julie Marie Frost, f. 4 k 17 
Ringkbg., Dt. af Stiftsprovst i Ribe, Dr. fil. Peter Nic. F., f ,8 /»46" 

12* 180 322-324. 

og Petrea Cathr. Worm. — Provst Fibiger blev efterfulgt af sin 
Søn: 

19. l0 A 1880. Emil Fibiger, f. ai / 8 46 Ribe. Stud. Aalb. 
65; Kand. 2 % 72 h 1 (1*— 1*); p. Kapl. Sjørring-T. V* 73, ord. » m; 
Harring-S. hos sin Fader :u / 7 74; Sgpr. Skyum-H. u /4 77; — gift 
Harring a8 /u> 74 m. Johanne Maria Josefa Nielsen, f. f ;ia 44Krhvn M 
F. Søren Vilh. N. Musikdirekt., AL Birthe Joh. Dorth. Nielsen, 
Plejefader Dr. theol. & fil. Andr. Gottlob Rudelbach t. Slagelse 
St. Mikkels K., f 8 /*62; — Hustrus Søster gift 1156.19. 

323. Harte og Bramdrup. 

Brusk Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 

20. 29 /i 1864. Johan Frederik Wesenberg, f. ll l$ 14 Ran- 
ders, F. Jac. Dan W. Krgrd., Herredsfgd. i Nørhald, Støvring og 
Galten H., AL Ane Friis. Stud. priv. 32; Kand. 3 /n 40 h (1— h); 
p. Kapl. Ørum-G. 12 /» 42, ord. 18 /u; Sgpr. Vorbasse-H. lb / 7 66; 
entl. 14 /»74; bor i Kbh.; — 1) gift 5 /io 56 ni. Charlotte Louise 
Fischer, f. 26 /i 10 Kbh., f u h 60, F. Carl Gottlieb F. Klejnsmedem., 
M. Susanne Dorth. Ritzmann; — 2) gift 8 e69 m. Constance Chri- 
stiane Helene Krarup, f. 4 /7 23 Bækbølling, f 6 /7 70, Dt. af Hans 
Chr. Math. K. t. Vejle-H., f * 9 h 34 og Magd. Wissing. — Broder 
589. 13; — 2den Hustrus Broder 239. 16; Slægt se 812.3. 

21. *Yn 1874. Andreas Christian Ludvig Grove Rasmussen 
( 7 /s78 Allerup-D., se der). 

22. *% 1878. Poul Theodor Sveistrup, Søn af 1081. 16, 
f. l /3*3 Nørup. Stud. Horsens 64; Kand. l */i 70 h 1 (1—1); KapL 
p. 1. Hammer-L. 18 /io 71, ord. 25 io; underskrev den „lille* Askov- 
adresse; — gift St. Johs. K. 5 /* 72 m. Hilda Marcussen, f. 15 /7 44 
Helsingør, K Ulr. Chr. M. Grosserer, belgisk Konsul, Af. Agnes 
Mac-Gregor. — Hustrus Søstre gifte 335. 18 og 754. 19; Fætter 
984. 34. 

324. Hasle og Rutsker. 

Nfrre Herred, Bornholm Aat, Sjælland« Stift. 

23. V« 1865. Michael Herman Theodor Hertz, f. */« 20 
Kallundb., F. Herni. Adolph H. Læge (Søn af Dr. theol. Jens Mich. 
H., Biskop i Ribe, f *k 25), AL Cathr. (Ketty) Thomassine Potter. 
Stud. Hosk. 37; Kand. "/ 4 45 n (1— *1); Institutbestyr. Kallundb.; 
p. Kapl. Bogenso-S. 2 /i2 47— * 9 /*62, rd. 9 I*48; Hjælpepr. Longelse- 
F. 53; p. Kapl. Odense St. Hans K. u /s s. A.; bestyrede detledigt- 
staaende Emb. efter Sgpr. Westengaards Død 13 /io53; blev 17 / 6 54 324—326. 181 

kst. Feltpræst for de dansktalende Tropper i Holsten, med Bopæl 
i Rendsborg; Hjælpepr. N. Næraa-B. 65. Har udg. „Efterretn. om 
gejst 1. Emb. i Danmark, deres Indtægter og Byrder. Prgds. Be- 
skaffenhed, samt topogr. statist. Oplysn.*, »Gejstlig statist. Kalender*, 
se iøvr. Er\ f ao /n 73; — gift ty 54 m. Cecilie Larsen, f. 2B h 29 
Bogense, jF. Peter Clausen L. Distrlæge, M. Soph. Magd. Utke. — 
Fætter 774.9, Fætters Søn 427.4; - Hustrus Søster gift 1132.16. 

24. 8 /» l 87 *. M*™ Christian Stephanus Brix ( x «/u 81 Sva- 
neke-I., se der). 

25. u ji 1882. Christian Theodor Thomsen, Søn af 852. 16, 
f. "/*45 Skivholme. Stud. Aarh. 66; Kand. »/i 72 h * (h— *1); p. 
Kapl. Gjerlev-E. "/« 73, ord. *°U; Kapl. p. 1. Østofte-B. 13 / 9 75; — 
gift Aarh. Frue K. * 4 /a 74 m. Agnes Elise Walther, f. Vii 52 Ran- 
ders, F. Joh. Leop. W. Fotograf, AL Elise Fred. Birg. Holm, Pleje- 
fader Kbmd. O. A. Hahn i Aarhus. 

325. Hasle og Frerslev. -4- 

Ringsted Herrod, Sorø Amt, Siællands Stift. 

12. f, /5 1841. Otto Mandrup Schjøh, f. 16 / 8 06 Brahesborg, 
Gamtofte S., F. Ghrist. S. Gartner, AL. Joh. Dorth. Bøttcher. Stud. 
Od. 23; Kand. 12 / 7 31 h (1—1); 2den Underbibliothekar v. Univer- 
sitetsbibl. 29 /i° 31 — M /«33; Huslærer p. Bregentved; ord. fy 41; 
f 11 /4 80; — gift 31 /s42 m. Josepha Seraphine Angelika Keyper, f. 
* 6 /i 06 Kbh., f 17 A 77, F. Franz Anton Leopold Joseph K., 1ste 
Kontrabassist i det kgl. Kapel, AL. Jac. Christ. Sørensen. — En 
Søn, Otto Leop. Chr. S., Prløjtn. i Artilleriet, er bleven optagen i 
tysk Adelsstand. 

13. »Ve 1880. Afathtas Weber, f. 88 / 9 50 Odense, F. Chr. 
Heinr. Theod. W. Kbmd., AL Anne Christine Elisab. Hansen. 
Stud. Od. 68; Kand. 20 /i 74 1 (1—1); p. Kapl. Paarup 6 / 8 75, ord. 
3 /*; Vejlby, Fyen, 10 / 3 76; Sgpr. Brylle 2, /i. 79; - gift 18 /* 76 m. 
Marie Theodora Faber, f. 5 / 9 54, F. Chr. Gotfr. Weber F., Adjunkt 
Odense, Kand. theol. (Søn af Dr. theol. Nic. Faber Biskop i Fyen, 
f 15 /s 48), AL Bertha Magd. Bruun Muus. — Hustrus Moster gift 
496. 20. 

326. Hasle, Skejby og Lisbjerg. 

Hasle Herred, Aarhus Amt og Stift. 

20. 14 / 8 1850. Hans Carl Bloch, f. tø 02 Kvong, Søn af 
Fred. B. t. N. Nebel-L., f "/* 44 og Ane Christine Haagen. Stud. 
Ribe 23; Kand. 14 /i 30 1 (1— h); Sgpr. Vigsnæs efter priv. Indstill. 182 326—329. 

88 /ii32; ord. Ribe ,7 /s33; entl. 8 /* 79; bor i Aarh.; sq Er.; — 
gift * 6 /4 33 m. Helene Sophie Kampmann, f. 19 /s 10, f u /» 64 Sncum- 
gaard, F. Niels Øllgaard K. Propr., Af. Ane Christiane Hedevig Jes- 
sen. — Brødre 8. 13. 764. 18; Fætter 1117. 19. — Hustrus Broder 381. 18. 
* 21. M /i 1879. Markus Anton Siegumfeldt ( i2 /ia84 Søften- 
F., se der). 

327. Haslund og Ølst. 

Galten Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

12. 19 /n 1858. Hans Adolph Sølling, f. i Hjørlunde u u 08 
Søn af Peter S. t. Frederiksborg-H.-H., f 28 /» 39 og Joh. Vilh. 
Starinsky. Stud. Frdbg. 26; Kand. 17 /i34 h (1—1); Kat. Rudkbg. 
28 / 6 41, ord. l5 / 9 ; Sgpr. Ryde-H. 26 /e48; Provst f. Støvring og Gal- 
ten H. 15 /n 67; f n /*79; — gift "/? 42 ni. Julie Augusta Bay, f 
i Rudkbg. 7* 16, /*. Erik B. Kbmd., Af. Zidsel Ring. — Broder 
418. 18; Søsterdøtre gifte 578. 21 og 926. 7; Søster gift Niels Peter 
Rasmussen t. Pedersborg-K., f 2S /6 42. 

13. "/i 1879. Frederik Julius Andresen, f. l4 /n 42 Ørn- 
feldt, Kjølstrup S., F. Jens Chr. A. Propr., M. Fred. Sørine Thom- 
sen. Stud. priv. 64; Kand. **k 69 h l (1—1); p. Kapl. Dover-V., 
J7 /s71— »/i 78; ord. "/ 9 71: Feltpræst i Lejren v. Hald 75; Kapl. 
p. 1. Gjentofte 18 /i»76. — Ugift. 

328. Hassing og Villerslev. 

Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift. 

26. 18 /s 1863. Jens Dahl (* 8 / 7 73 Sejerslev-E.-J., se der). 

27. 3 /io 1873. Peder Julius Rosenstand FausbøU, f. l5 /i* 17 
Hove (Hygom), Søn af Chr. Nissen F. t. Hasle-S.-L., f 23 /» *° og 
Dorth. Appolone Hacksen. Stud. Aarh. 36; Kand. : 7? 43 h (*1— h): 
)). KapL Østbirk-Y. */i*47; ord. 12 /i48; Holme-T. %53; Sgpr. 
Torsted-H. Ve 67 ; — gift l8 /n 67 m. Hedvig Margrethe Christiane 
Hauch, f. ,8 /» 44 Lervanggaard, Ølstrup S., F. Henr. Andr. Rosen- 
over H. Ejer af Timgaard, Af. Pouline Elsesine Hauge. — Broder 
Mich. Viggo F., Kand. theol., Prof. i orient. Filologi. — Hustrus 
Broder 32. 15. 

329. Vester og Øster Hassing. 

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift. 
23. 16 /i» 1862. Hans Vilhelm Riber Schøler, f. l8 / 8 11 Ham- 
mel, F. Nic. Pedersen S. Skolelærer, Af. Margr. Sommer (Dt. af 329—331. 183 

Laur. S. t. Gosmer-H., f 7sl792). stud - Aarh - 81 ? Kand - 2 A 39 
h* og å j\\ s. A. 1 (1—1); rejste udenlands 40 — 42 og opholdt sig 
længere Tid i Berlin og Lund; Sgpr. Vodder (Tørninglehn) 8 /n43; 
ord. 5 /i 44: Medbestyr. af Rødding Højskole 44; Staby-M. 6 /i46 og 
oprettede der en Folkehøjsk. 52; res. Kapl. Frelsers K. p. Krhvn. 
4 /s 67 ; valgtes til Folkethingsmand for Ringkbg. Amts 1ste Valg- 
kreds (Ringkbg.) 4 /u49; gjenvalgtes 4 /s 52, »•/» 53, 27 /* 53 og 7i 9 54, 
men nedlagde sit Mandat 7 /«56; ^ ev va l?t *• Medl. af Rigsraadeis 
Folkething f. Aalb. Amts 1ste Valgkreds (N. Sundby) 5 /s 64; t "/» 
75; se Er.; — 1) gift Kongens Lyngby 3 /i*43 m. Johanne Maria 
Ammitzbøll, f. 8 /n 14 p. Mørup, Fjenneslev S., f 88 /e 64, F. Ivar A. 
Godsejer, M. Dorth. Elisab. Falckenthal (Stedfader Pet. Did. 
Ibsen t. Lyngby, f 7 /io55); — 2) gift M /» 65 m. Amalia Elisabeth 
Norden Sølling, f. »/n42 Kbh., F Jstrd. Erik Norden S. Told- 
kontr., AI. Erasm. Henr. Fred. Ammitzbøll. — 1ste Hustrus Halv- 
søster gift 209. 16. 

24. ,8 /3 1876. Jens Jacobsen Kokholm Bjerre, f. U J4±7 
Kokholm, Tørring S., F Jac. Pedersen B. Gaardejer, AI Ane Chri- 
stensen. Stud. priv. 66; Kand. * i5 /i 71 h 1 ; kst. Førstelærer i Grenaa 
i 9 Maaneder s. A.; tog atter Exam. * 2 /e 72 1 (1—1); Kapl. p. 1. 
V. og 0. Hassing a / 8 73, ord. 30 / 4 . — Ugift. 

330. Kapellan p. 1. i Vester og Øster Hassing. 

1. * 8 /* 1864. Christian Joachim Andreas Sørensen ( 4 /i2 72 
Aggersborg, se Karby-H.-R.). 

2. */s 1783. Jens Jacobsen Kokholm Bjerre ( 13 /3 76 Sgpr. smst.). 

3. Ve 1876. Christian August Obelitz ( 25 / 9 -79 Sneum-T., 
se der). 

331. Hatting og ad interim Torsted. 

Hatting Herred, Vejle Amt, Aarhus Stift. 

12. 12 /9 1868. Ham Abel Leonhard Hansen, f. fl /i 16 Kbh., 
F. Carl Møller H. Overretsprok., AI. Viveke Margr. Melbye (Dt. af 
Thor M. t. Middelfart-K., f X6 /e 29). Stud. Mtrpsk. 34; Kand. 27 / 4 
40 I (1 — 1); kst. Lærer v. Kolding Latinsk. 8 /4 43; Randers a /n44; 
Adj. smst. * & /9 47; Sgpr. Norup f9 / 7 54, ord. *%; entl. V* 77; bor i 
Kbh.; — gift Vejlby, Fyen, 19 k 47 m. Helene Bolette Holm, f. 
M /n 20 Randers, K Peter Schmidt H. Toldbetj., tidl. Kbmd. Mid- 
delfart, AI. Ane Barbara Høeg (Dt. af Prof. Niels H. t. Skedsmo 
og Lørenskogen i Kristiania Stift). — Broder 313. 19. — Morbroder 
og Svoger 56.18; Fætter 1106. 16. — Hustrus Plejefader Hehr. 
Chr. Åscanius t. Veilby, Fyen, f * 8 /»57. 184 331—333. 

• 

13. **h 1877. Ascan Carl Holm, Søn af 1021.14, f. Vi»27 
Lemb. Stud. Aarh. 48; Kand. 22 /i 65 1 (*1— *1); Lærer v. Melchiors 
Sk.; Kat. Æbeltoft 30 / 4 60, ord. 18 / 6 ; Sgpr. Tern i8 / 10 67; Jeg kom 
der under vanskelige Forhold, da Formanden, Pastor Falkenskjold 
havde søgt sin Afsked efter langvarig* Strid om, hvorvidt Præsten 
var pligtig fil at døbe efter Alterbogens Ordlyd; denne Strid gjen- 
nemkæmpedes og bragtes til Hvile under de første Aar af min 
Embedsvirksomhed der;* 1 har medd. nogle Præd. og Afhandl, til 
Indre Miss. Tid. og andre kirkel. Blade ; — gift 14 /s 58 m. Georgine 
Joachimine Francisca Knipschildt, f. **/* 27, F Frants Carl K. Skov- 
rider p. Bregentved, Af. Maren Kirst. Sønderup. 

332. Haudrup og Solrød. -^ 

Tune Herred, Københavns Amt, Sjællands Stift. 

20. ,0 /i« 1868. Frederik Vilhelm Milo, f. '% 15 Odense, F. 
Kclrd. Joh. M. Boghandl., Bogtrykker og Bogbinder, Af Dorth. 
Larsen. Stud. Od. 34; Kand. 6 /» 40 h (h— 1); Sgpr. Kornerup-S. 
»/i47, ord. 10 / 3 ; entl. 21 m81; f "Af s. A.; — gift "A47 m. Charl. 
Emilie Bruun, f. 26 / 7 12 Saltofte, Kjærum S., f 9 k 82, Af. Petrine 
Dorth. Steenberg. — Søstre gifte 459. 18. 

21. 6 ,7 1881. Haldor Ferdinand Jørgensen, f. 4 /i 2 31 Kbh., 
Søn af Provst Otto Fred. Chr. J. t. Saxild-N., Landsthingsmand, 
f % 58 og Charl. Christine Emilie Tøxen. Stud. Mtrpsk. 61; Kand. 
**/i 55 h 2 (1 — h); Missionær Grønland 28 /a 55, ord. 25 / 4 » ansat ved 
Godthaab, Sem.-Forst. smst. 57 ; vendte hjem derfra 69 ; blev s. A. 
Lektor i Grønlandsk og erji. 17 fa 77 kgl. Udn. med en aarlig Gage af 
1200 Kroner; fung. till. som Kirkemin. Konsulent i Grønlandske 
Sager; Sgpr. Førslev n /* 72; har arb. en Del i den grønl. Literatur, 
deribl. besørget Udg. af Kleinschmidts Grønl. Ordbog og den revid. 
og forøgede Grønl. Salmebog, samt været Medarb. v. den Grønl. 
Bibeloversætt. ; — gift * 7 /* 55 m. Ida Emilie Augusta Preisler, f. 
*/n 37 Kbh., F Soph. Georg P. Landmand, Af Sanne Marie Michae- 
line Dantzer. — Hustrus Morbroder 279.21; Moster gift 391.13. 

333. Haurum og Sald. ^ 

Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Aarhus Stift. 

(Præsten bor i Niær). 

22. 16 /6 1849. Thøger Lassen AWwlt Flensborg, f. 15 /* 20 
Borum, Søn af Andr. Nic. F. t. Skivholme-S., f 7* 1 48 °8 Cecilie 
Marie Bay. Stud. priv. 39; Kand. 88 /4 46 h (1— *1); p. Kapl. La- 333—335. 186 

ding-F.-S. 8 /n47; ord. »A48; f 2 /n 69; — gift 2a /s50 m. Emilie 
Mathilde Saabye, f. •*/« 20 Skivholme, Dt. af Erhard S. t. Lading- 
F.-S., f "A»51 og Susanne Schmidt. — Brødre 429.16 og Ole F. 
t. Vellev, f "A 68; Søster gift 852. 16. 

23. ai /i 1870. Christian Frederik Wulff ( 6 /* 81 Stege, se der). 

24. * 4 /9 1881. Kristen Hans Jørgen Dahl, f. 31 /*30Frdbg., 
/'. Prof. Fred. Peter Jac. D. Overlærer (Søn af Fred. Peter Jac. D. 
t. Skjævinge-G., f 4 / s 13), Af. Tønnesine Antoinette Langøe. Stud. 
Mtrpsk. 49; Kand. **[i 55 1 (1 — 1); Lærer v. Kbhs. Kommunesk.; 
p. Kapl. Fjelsted-H. a / 9 63, ord. «/n ; Kat. Svendborg 16 /io 65 ; 
Sgpr. Skorup-T. x8 /*73; har særl. skr. om Modersmaalet, isærBog- 
maalets Rensning fra fremmed Ord; 100 danske Ord, 68; dansk 
Hjælpeordbog, 75; om vore Blades Røgt af Modersmaalet; Fred. 
Ghr. Sibbem og Modersmaalet, 84; desuden flere Afh. iTidsskr. og 
Blade; — gift 15 /n 65 m. Andrine Henriette Henriksen, f. "/* 42 Kristia- 
nia, /. Morten H. Skrædermester, M. Andrine Olsdatter. — Brødre 
476.18 og Fred. Clemens Bendtsen D., Rektor (Realskolebestyrer) 
i Slagelse, Folkethingsmand. 

334. Haverslev og Bejstrup. 

Øster Han Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

(Ifølge kgl. Res. af 31. Juli 1874 skal ved indtrædende Tjenstledighed 
finde en Omlægning Sted, saaledes at Bejstrup bliver Anneks til 
Aggersborg, og Skræm, der nu er forenet med Kollerup og Hjort- 
dal, bliver henlagt til Haverslev). 

17. 12 /io 1868. Viktor Kristjan Hjort Koch («/io 73 Kor- 
num-L.-L., se Gjerlev-D.). 

18. 10 /i 1874. Christian Michael Ammentorp ( 7 /s 77 Kjette- 
rup-G., se der). 

19. 31 /s 1877. Peter Christian Møller, f. 9 /n 39 paa „ Fri- 
heden* i Høsterkjøb, Birkerød S., F. Henr. Flint M. Propr., M. 
Sophie Jul. Jeppesen. Stud. v. West. Inst. 59; Kand. a2 A 67 h 1 
(1—1); „har stud. Musik tildels under Oph. i Udlandet og har i 
Rom og Neapel søgt at sætte sig ind i det kath. Kirke- og Menig- 
hedsliv*; Kapl. p. 1. Ringsted-B. n /4 74, ord. "/s: — gift 22 /s 78 
m. Laura Albertine Schou, f. 29 /i 60 Ringsted, F Chr. S. Redaktør 
af Sjællandsposten, M. Henriette Cecilie Dørge. 

335. Havrebjerg og Gudum. 

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift. 
16. 18 .7 1858. Poul Johan Budtz (**'i 69 Finderup, se der). 186 336—336. 

17. * /* 1869. Andreas Ewald Meinert ( 31 /i2 77 Tostrup-U., 
se der). 

18. V« 1878. Frederik Vilhelm Biilow, f. i Odense S0 / 5 40 
F. Fred. Vilh. B. Søkrigskomm. og Mønsterskriver, M. Christine 
Cathr. Frandsen. Stud.Mtrpsk. 68; Kand. M /i 64 1(*1— 1); p. Kapl. 
Bredsten-S. * 9 /4 67, ord. * l /6; Højelse-L. 28 /io69, Sgpr. Haasum-R. 
11 /» 73; erholdt 17 /s 81 Naturalisationspatent som Dansk Adels- 
mand ; — gift Johs. K. %0 I% 73 m. Alice Ulrikke Marcussen, f. 19 /g 42 
Helsingør, K Ulr. Chr. M., Grosserer, belgisk Konsul, Af. Agnes 
Mac-Gregor. — Brødre 378. 14 og 998. 18 ; — Hustrus Søstre gifte 
323. 22 og 764. 19. 

336. Hedensted og Store Dalby. 

Hatting Herred, Vejle Ant, Aarhue Stift. 

17. u lic 1869. Jacob Frederik Rudolph Wolf, f. »/< 16 
(D. Att. ang. 8 /±) Vordingb., /'. Hans W. geografisk Landmaaler, 
M. Bolette Cathr. Hansen. Stud. priv. 37; Kand. ,0 /n 46 h (1— i); 
Missionær Grønland 31 /i*49; ord. 18 /i 50; Sem.-Forst. Jacobshavn 
63; kom tilb. til Danm. 58; opholdt sig 70 og 71 af Helbredshen- 
syn i Sandefjord; entl. I9 /io80; bor i Kbh.; — gift Holmens K. 
2 /i 50 m. Hansine Elisabeth Antoinette Ottilia Kjerulf, f. "/» 17 
Kbh., F. Pet. Didr. K. Ekvipagemester i asiatisk Koinp. (Søn af 

Provst Poul K. t. Svindinge, f *A 1781 )» M - Jul - Mar - Rohde. — 
Broder 421. 14. 

18. 81 A 1881. Jens Kristian Terkildsen, f. */i 25 Kbh., F 
Jens T. Urtekræmm., J/. Marie Soph. Johansen. Stud. priv. 45; 
Kand. 18 / 6 64 h* (h— 1); p. Kapl. Søndbjerg-O. 8 /i59; paa Gr. af 
Sgprs., Pastor Mich. Paludan Thorning Christensens Død (* 9 /i) til- 
traadte han ikke denne Stilling; Lyderslev-F. 2S / 4 ^0, ord. 16 /s: 
Sgpr. Malt-F. 30 /io71; var tilstede ved Appels Ordin. i Askov 30 / 7 7 * ; 
erlagde 78 en Bøde paa 80 Kr., fordi han paa 4. Sønd. e. Trin. 
havde ladet en Lægmand (Løjtn. Becker) præd. i Malt og Folding K. ; 
har skr. enkelte Bladartikler; — gift Anst 8 /e 74 m. Agnes Stephanie 
Schousboe, Dt. af 48. 16, f. 21 /* 45 Ringgive. 

Lille Hedinge, se Lillehedinge. 
Store Hedinge, se Storehedinge. 337—338, 187 

337. Hee og fra '/« 1878 No. 

Hind Herred, Ringkøbing Amt, Ribe Stift. 

(Præsten blev kaldet med Forpligtelse til at prædike 2 Gange om 
Maaneden i Skolen i No, i hvilket Sogn der ingen Kirke havde 
været siden Midten af det 17de Aarhundrede. En ny Kirke blev 

indviet 1. Decbr. 1878). 

14. w /it 1868. Johannes Carl Hiet onymus Molbech \ f. 5 /* 16 
Slagelse, F. Prof. Carl Fred. M. Lektor i Græsk v. Sorø Akademi, 
AI. Cathr. Mar. Schjertner. Stud. Frdbg. 36; Kand. 19 /i 43 h 
(*1— h) ; Lærer i Faxe l h 43 (kaldet af Konsistorium) ; Sgpr. Stadil 
og ad interim Thim % 60; ord. *% i Stadil K., da Biskop Daugaard 
mente, at det vilde være til Opbyggelse for Menigheden om Ord. 
foregik der. 1ste Paaskedag (V*) 77 lagde han Grundstenen til 
Kirken i No; — gift Herløv lo /io43 m. sit Søskendebarn Amalia 
Pouline Hubner, f. "/*» 20 Hillerød, F. HansChr. H. Amtstuefuldm., 
LotterikoH.. Af. Pouline Schjertner. — Hustrus Broder Chr. Hieron. 
H. L Røgen-S., f 7* 67. 

Hejninge 

se Slagelse St. Mikkels Kirke, res. Kapellan. 

338. Hejls og indtil »/* 1878 Vejstrup. 

Kolding Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 

15. ,6 /9 1850. Peter Høy Aabye, f. 8 /i 01 Horsens, F Rasm. 
Aa. Skræderm., M. Ane Helene Høy. Stud. Hors. 19; Kand. n /> 
26 1 (egr— 1); kst. Adj. Horsens tA jz21\ res. Kapl. Skovl ænge-S.-G. 
J /»28, ord. »/ 4 ; Sgpr. Tæbring-O.-R. *°/t30; Vaalse "A 45 ; Anst-G. 
10 3 49; entl. "/s 70; \ ll h 74; — gift l, /i»29 m . Ovidea Margrethe 
Lytzen, f. *°/4 06 Rødby, R Niels L. Kbmd., M. Palline Kirst. Margr. 
Saabye. 

16. * 4 /i 1871. Frederik Vilhelm Wolf gang Topsøe, f. **/»**» 
Søn af Johan Fred. T. t. Hørsholm, f 8 A 65 og Caroline Jac. Wulff. 
Stud. Mtrpsk. 53 ; Kand. 24 /ts 59 I (1—1) ; Kat. Storehedinge 21 / 9 63, 
ord. **/n; stillede sig "/io 66 t. Folkethingsvalg i Præstø Amts 1. 
Kreds (Storehed.); var tilstede ved Appels Ordin. i Askov 80 /7 74; 
underskr. Askovadressen; har foruden Artikler i Dansk Kirketid., 
Højskolebladet, Dagbladet, Stevns Avis , Nordsl. Søndagsblad, 
Dannevirke, Elias m. fl. skr. „Jep Fink, Et Mindeskrift for 
Venner,* Kold. 82, og „ Nation alitetsbevægelserne i den nyere Tid, 1 * 
Kbh. 82; — gilt Frederiksberg * 7 /n 63 m. Frederikke Christiane 
Hall, Dt. af 221. 12, f. "/* 37 Kbh. 188 339—340. 

339. Helgenæs. 

Mols Herred, Randers Ant, Aarhus Stift. 

15. u /e 1858. Johannes Georg la Cour, f. */* 15 Møllemose- 
gaard, Hillerslev S., Fyen, F. Pet. David la G. Prokurator, Student, 
M. Ane Clausine Haastrup. Stud. Od. 34; Kand. u /a41 n og 8 /n 
s. A. h (h — 1); p. Kapl. Helgenæs p. eget An- og Tilsvar 18 7 45, 
ord. * a /io; kjøbte 18 /e 45 den ene af Kongsgaardene smst., solgte 
atter 59 Gaarden; f 4 As82; — gift Holme 80 /i° 45 m. sit Søskende- 
barn Christine Cathrine la Cour, f. 24 /* 20 p. Svendsholm, Staby S., 
F Otto Aug. la C. Ejer af Timgaard og Stensmark, Stænderdep., 
AL Ane Cathr. Strandby gaard. — Søn 927. 2. — Hustrus Søster 
gift Gomme Fred. Brandt t. Storring-S.-G., f 8 /e 68. 

16. 13 / 2 1883. lians Madsen Ruhveder*), f. "/* 38 Jelstrup, 
/. Mads Christen Hansen, Husmand, AL Birg. Elisab. Hansdatter, 
Jordemoder. Kom paa en Folkehøjsk. ; Semin. fra Ranum 59, lstc 
Kar. ; Lærer N. Uttrup, N. Sundby S. 60 ; deltog i Krigen 64 og stod 
en Tid ved Aarøes »flyvende" Korps; Stud. priv. 67; Lærer ved 
Kbhs. Kommunesk. s. A. ; erholdt Understøttelse af Enkedronning 
Caroline Amalie; Kand. 24 /i 7 2 h- (1—1); Kat. Assens * 9 /i 73, ord. 
19 /»; Sgpr. Farstrup-L. 7^75; — gift Vang b k 73 m. Tomine 
Hummel, f. 21 /s 48i F- Bernh. Otto Ferd. H., Kand. jur., Fuldm. i 
Skiftekomm., AL Karen Marie Jensen. 

340. Hellested. - 

Steves Herred, Præstø Amt, Sjællande Stift. 

17. 88 /t 1865. Terkel Thaning, f. 16 / n 18 Enderslev, Søn 
af Chr. T. t. Karise-A., f n A» 61 °S Anna Christine Bræstrup. 
Stud. Brgdsk. Krhvn. 37 ; Kand. 31 /io 44 1 (h— 1) ; Sek.-Løjtn. i Inf. 
11 h 48, Prløjtn. 10 /9 50; entl. */» 61 ; Lærer ved Søetatens Drengesk. 
73 51; Sgpr. Valløby-T. 19 /s 52, ord. 2 */»5 Provst for Bjeverskov, 
Stevns og Faxe H. "/g 65; R* 28 /i 76; — gift "/i 52 in. Severine 
Johanne Louise Karoline Hovvitz, f. 7i* 23 p. Klintholm, F. Jstrd. 
Dan. Chr. Bonaventura H., Godsforv. v. Vemmetofte Kloster, AL 
Ane Joh. Kirst. Repholtz. — Farbroder 620. 19. — Hustrus Søster 
gift 143. 17 ; Morbroder Math. Georg Pet. Repholtz t. Saxkjøbing, 
t 16 /s25. •) Dette Navn findes ikke anført i Kirkebogen og han har ikke erholdt 
kgl. Bevilling til at fere det. 341—343. 189 

341. Hellevad og Ørum. 

Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

(Præsten bor i Bredkjær). 

20. 12 /9 1868. Edvard v. Spreckelsen ( l0 / 8 77 Gislev-E., 
se der). 

21. 15 /io 1877. Adam Gottlob Boserup Wind, f. 17 /i37 
Herlufsholm, F Adam W. Skovrider, M. Eva Christiane Boserup. 
Stud. priv. 66; Kand. 21 /i 64 h 2 (h— 1); kst. Lærer v. Borgersk. Assens 
15 /» 66, fast ans. */* 66; Sgpr. Mandø 18 / 6 73, ord. »/? ; — gift 97 /a 73 m. 
Nielsine Petrine Andersen, f. i2 lu49 Assens, F Fred. Vilh. A. 
Manufakturh., M. Christiane Jac. Risting. — Morfaders Broder Mag. 
Chr. Jac. B. t. Terslev-Ø., f 4 h H- 

342. Helligsø og Gjettrup. 

Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift. 

21. 5 /s 1863. Peter Vilhelm Heerup, f. 17 /is 19 Kbh., F 
Johs. Nielsen H., Bud i Rentekammeret, M. Ane Christine Liebe. 
Stud. priv. 38 ; Kand. 6 /u 46 h (1— h) ; Lærer v. Sønderborg Skoles 
Realafd. Vi* 52: p. Kapl. Egebjerg 14 /i* 66; ord. 4 /s67; t 10 /ii71; — 
gift »h 63 m. Laura Marie Helsted, f. l8 / 2 25 Kbh., F Siiger H., 
Kapelmusikus, Porcellænshandl., M. Elisab. Joh. Stendrup. — Sø- 
sterdatter gift 225. 9. 

22. **l% 1872. Carl Theodor Frederik Strodttnann ( 38 / 5 80 
Aarslev-H., se der). 

23. */s 1880. Jens Theodor Nikolaj Løgstrup, f. l0 /e 53 
Rand., F Hans L. Overlærer v. d. Bay-Kirketerpske Borgersk., M. 
Maren Ussing. Stud. Rand. 71; Kand. 20 /i 77 1 (1-1); p. Kapl. 
N. Vedby-N. A. 5 /io 77, ord. J3 /n; har skr. „En Række Bibeltexter«, 
og s Om Læsn. i Bibelen," samt medd. Bidr. t. Dansk Kirketid., 
Indre Missions Tid. og Dansk Missionsblad; — gift l8 /io 80 m. 
Marie Larsen, f. 28 /s 57 Aarhus, F Lars L. Skomagerm. , Rets- 
vidne, M. Ane Dort. Carol. Kirst. Liisberg. — Morbroder 1173. 21. 

343. Helnæs. 

Baag Herred, Odenae Amt, Fyene Stift. 

12. ll k 1859. Laurits Frants Salomon Joachim Lange, f. 
H /io 14 Ørbæklunde, Ørbæk S., F. Jstrd. Rasm. L. Godsejer, Af. 
Laurentse Lindegaard. Stud. Od. 34; Kand. 13 /i 40 h (*1— *h); 
p. Kapl. Vindinge 18 / 7 44— *°/i 49, ord. n / 9 44; Ringe "/? 50; Sgpr. 
Linnerup-H. ll lib8, men erholdt u /s Till. til at betragtes som ikke 
kaldet, og ligeledes Kjerte * 2 /*— ,9 /4 75; entl. a7 / 6 77; bor i Kbh.; — 190 343—344. 

gift Herrested ll /io 53 m. Henriette Christiane Tobiesen, f. 9 /is 03 
(1. gift 10 /i 27 m. Jens Ludv. Bechmann t. Syderø, f. ai /t 01, f 
19 /4 29), Dt. af Fred. Holmsted T. * t. Vindinge, f *°A 49 og Soph. 
Ernestine Hommel. — Farbroder Villads Knudsen L. t. Ørbæk, f 
is /s34; Faster gift Amtsprovst Otto Westengaard t. Kundby, f 9 /s 
35, se Imm. Barfod: den svendborgske Famil. Graae. — Hustrus 
Broder 149. 19. 

13. 5 / 9 1877. Hans Dahlerup ( 15 /s83 Skjørping-Faardrup, 
se der). 

14. 15 /5 1883. Frederik Carl Ludvig Harboe, Søn af 162.18, 
f. 9 /i 50 Fjaltring. Stud. Vibg. 68; Kand. * 5 / 6 75 h 1 (1—1); p. Kapl. 
Stenstrup-L. **h 77, ord. "/io; — gift * 7 /e 78 m. Caroline Charlotte 
Elisabeth Linnemann Møller, f. *°/2 58 paa Glorup, F Jens Pet. M. 
Godsforv., M. Henriette Linnemann. 

344. (Kirke) Helsinge og Drøsselbjerg. +- 

Løve Herred, Holbæk Art, Sjællands Stift. 

16. 24 /n 1865. Nikolaj Lævrentius Feilberg* f. * 7 /« 06 Kbh., 
A Jstrd. Henning Fred. F. Chef for Nationalbankens Laanekontor, 
Voxlysfabrikant , AL Lovise Brummer. Stud. Brgdsk. Kbh. 23; 
Kand. *V*28 1 (1—1); Adj. Frederiksborg ««/i S9 (til */*o33); Sgpr. 
Alslev-H. S1 /i 34, ord. Kbh. ™U; V. Vedsted 16 /io 38; Ulle- 
rup i Sønderborg Provsti 24 /» 47 ; afsat af den saakaldte provi- 
soriske Regjering l3 /io48; gjenindsat af Bestyrelseskommiss. 7 /i 50, 
blev imidlertid i Decbr. 48 kst. i Adserballe paa Als, og i Juli 49 
kst. Feltpræst ved Lazaretherne i Odense ; Paarup Vi 57, men efter 
Ansøgn. fritaget 84 /4 58 ; afsat h 64 af de tyske Givilkommiss. og 
udvist af Slesvig med 3 Dages Varsel; entl. * 8 /io; erholdt 66 Kon- 
stitution som Sgpr. i Grevinge, men gav den tilbage efter Biskop 
Martensens Opfordr.; var s. A. Hjælpepr. hos Pastor Strøm i 
Mijrslev-B.; R* * 7 /n82; entl. * 7 /n 83; se Er.; — 1) gift Citadelsk. 
*/» 30 m. Conradine Antonette Caroline Købke, f. Kbh. * 8 /* 09, f 
21 /io 56, F. Pet. Berend K. Entreprenør v. d. milit. Bageri, Af. Ce- 
cilie Margr. Petersen ; — 2) gift Lyngby **/« 67 m. Bolette Chri- 
stine Rørdam, f. •/» 16 Ondløse, Dt. af Provst Thorn. Schatt R. 
t. Tølløse-Aa. og Cathr. Georgia Teilmann. — Søn 160. 19 ; Broder 
226. 3. — 2. Hustrus Brødre 313. 18, 623. 16 og 724. 17 ; Søstre 
gifte 346. 26 og 496. 18. 

17. ,s /* 1884. Gustav Peter Joakim Heiberg, Søn af 346.26, 
f. V»* 38 Lunde. Stud. Od. 56; Kand. * 4 /i 62 I (*1— 1); Huslærer 
\ Lehnsgreve Moltke-Bregentved; Kapl. p. 1. Lyngby "/io 68, ord. 344—346. 191 

,l /n ? Sgpr. Hundstrup-Ø.-H. 17 /*75; har skr. enk. Art. i kirkelige 
Blade; — gift **/n 68 ra. Frederikke Sophie Møller, f. 7 /* 43 Lem- 
vig, F Math. M., svensk-norsk Vicekonsul, fhv. Kbmd., Sparekasse- 
bogh., M. Marie Katrine Vestergaard. 

345. Helsinge og Valby. 

Holbo Herred, Frederikeborg Amt, Sjællande Stift. 

19. *V» 1847. Carl Georg la Cour, f. % 08 Odder, F. Kand. 
theol. Jørg. la C. Degn og Gaardejer, Af. Christine Charl. Guld- 
berg (2. gift **/ 8 17 m. Provst Hans Pet. Barfod t.Faxe, f 14 /u 41). 
Stud. priv. 26; Kand. "/io 30 1 (1—1); Adj. Hrlfsh. ll /i*30 og sam- 
tidig Adj. Sorø, men foretrak den første Kaldelse; rejste t. Carls- 
bad 32 ; Sgpr. Bjørnsholm-M. 4 / 6 34 * or( *- 8 /» ; Provst for Strø og 
Holbo H. so /n 56— 18 /is 72; R* * 8 / 7 69; foretog nogle Gange pædag. 
Rejser, særlig for at gjøre sig bekjendt m. Gymnastiken; se iøvr. 
Er; Portr. litogr.; entl. 19 /i80; f 13 A* s - A.; — *) P ft Vemme- 
tofte 85 / 5 35 m. Ida Theodora Vilhelmine Møller, f. 80 /i2 14 Vordbg., 
f 16 /»75, F. Kmrrd. Ludv. Nic. M. Godsforv. paa Vemmetofte, Af. 
Joh. Kirst. Morthorst; — 2) gift Lemvig 26 /s 76 m. Hanne Vilhel- 
mine Sølling, f. J5 / i0 48 Rudkbg. (2. gift jyllinge 4 /* 83 in. Oluf Fred. 
Obel, Kand. fil., Kantor i Varde, f. «/ 6 31 i Jetsmark), K Gust. Emil S. 
Distrlæge, Af. Henr. Cathr. Plum. — Halvbroder 1067.16; Broder- 
søn 208. 17; Broderdøtre gifte 948.18 og 1026.22; se Fred. Barfods 
Stamt. over Slægt, la Cour, Kbh. 77.-2. Hustr. Søster gift 766. 17. 

20. % 1880. Niels Clausen, f. n /4 36 Odense, F. Claus C. 
Brændevinsbr., Af. Maren Andersen. Stud. Od. 54; Kand. "/* 61 
1 (1*— 1); uord. Medhjælper h. Provst Fønss (1084.21); rejste 3 /iAar 
i Udlandet og oph. sig i Lausanne og Erlangen; gjorde Tjeneste 
Krigen 64 som Menig v. 5. Rgmts. 8. Komp., og deltog bl. a. 
Fægtningen 10 /2 ved Nybøl og 17 /s udenfor Dybbølstillingen; kst 
Førstelærer, Kordegn og Klokker i Assens 3 /t 65, fast ans. */3 67 ; Sgpr 
Baagø * 7 8 71, ord. 25 /io; Aastrup-S.-R. 9 / 6 75; — gift St. Hans K 
io k 67 m. Emma Elfride Larsen, f. 17 /e 38 Odense, F. Lars Chr 
Henr. L. Instrumentmager, Af. Nielsine Fred. Sivert. 

346—348. Helsingør. 

Lyege-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællande Stift. 

346. Sognepræst ved St. Olai Kirke. 

26. ,0 /4 1855. Arve Christian Linde Heiberg?* f. s /t 05 Ring- 
sted, /. Gabriel H. Kordegn, Klokker og Lærer (Søn af Arve Chr. 
Linde H. t. Rennesø i Stavanger Provsti), M. Elisab. Siersted. 192 346—348. 

Stud. Rosk. 33; Kand. 10 / 7 29 1 (1—1); Lærer i v. West. Inst.; Kat. 
Fredericia Trin. K. 26 /s 31, ord. Kbh. 19 /io; Sgpr. Lunde */s32; 
Kjerteminde-D. 8 /e 40; Provst for Bjerge og Aasum H. ll ji s. A-; 
R* 8 /io52; DM. 24 /»81; entl. 23 /n 82; bor i Kbh.; skrev 52 Biskop 
Thomas Kingos Levnet ; se iøvr. Er. ; har senere udg. Biskop Peder 
Palladius Visitatsbog; — gift M /i# 31 ni. Georgine Samsine Rørdam, 
f. "/* 08 Ondløse, f M /» 83, /: Provst Thorn. Schatt R. t. Tølløse- 
Aa., AL Gathr. Georgia Teilmann. — Sønner 344. 17 og 1098. 20 ; 
Datter gift 716. 29. — Hustrus Slægt se 344. 16. — O. 

27. */« 1883. Otto Kyd Bertelsen, f. 2, /i 44 Egeland, Sta- 
rup S. v. Kold., F. Joh. Vilh. B. Propr., J/. Mette Marie Buhl. 
Stud. Haderslev 64; Kand. 19 /i 70 h 1 (1-1); p. Kapl. K. Helsinge- 
D. 12 /io 70, ord. */ii ; entl. 27 /» 75 efter at være valgt til dansk Sø- 
mandspræst i London; erh. 3 % Anerkjendelse som saadan; Sgpr. 
Sundby p. Amager 6 /» 78 ; — gift Drøsselbjerg 7 /7 72 m. Sophie Elisa- 
beth Grave, f. «/n 43 Slaglille, F Jac. Vilh. G. Ejer af Overslem- 
minggaard, Enslev S., AL Thora Hansen. — Søstre gifte m. Kand. 
theol. Bend Conr. Heinr. Andersen Nutzhorn og Folkethingets For- 
mand Christen Poulsen Berg. 

347. Sognepræst ved St. Mariæ Kirke, Slotspræst paa 
Kronborg og Præst ved Helsingørs Hospital. 

21. 31 /* 1863. Philip Christopher Friedcnreuh, f. 29 /i 14 
Kbh., F. Oberstløjtn., Kommandør f. det borg. Inf., Peder Johs. 
F. Vinhandler (Søn af Mag. Christopher Didr. F. t. Farum-V., f 
10 / 4 1797), M. Anne Cathrine Ordtholm. Stud. Brgdsk. Kbh. 33; 
Kand. lQ ji 38 h (1— h) ; Lærer i Efterslægtselskabets og Friis's 
Realsk. ; Kat. Næstved 30 /s 52, ord. 9 /i ; Helsingør 20 /e 59 ; se Ær. ; — 
gift 18 /7 46 m. Nicoline Semine Hansen f. Bang, f. */« H Vindeby, 
t 24 / s 80 (1- pft 1S / 7 28 in. Landmand Rasm. Nic. Broch Hansen, 
f. V* 05, separ.), Dt. af Hans Pet. B. t. S. Kirkeby-tS. A., f *°l* 24 
og Ellen Marie Holm. 

348. Kateket. 

7. "/s 1863. Nicolai William Theodorus Bondesen (»/i 72 
Præstø-S., se der). 

8. 2 */t 1872. Jens Carl Wesenberg Nielsen ( l0 / 7 79 Roholte, 
se der). 

9. n /io 1879. Jacob Laurits Nicolai Nørregaard (* 8 /4 82 
Rye-S., se der). 

10. Vn 1882. Johannes Leonhardt Faartoft, f. Ve 56 i Hil- 
lerød, F. Niels Ettrup F. kst. Byskriver, M. Jensine Dorothea 348—350. 193 

Smith. Stud. Frdborg 73; Kand. ,4 /6 80 h 1 (1— *1); p. Kapl. Bar- 
rit-V. "/ s 81, ord. Ribe 7 /io ; — gift Hjortlund '°/ 3 83 m. Mette 
Marie Jespersen, f. 15 /s 56 i Randers, F Jstrd. Jens Bloch J. Her- 
redsfgd. for Galten, Støvring og Nørhald H., M. Sophie Caroline 
Bentzien (Dt. af Provst Vilh. Bartholomæus B. t. Asminderød-G.-F., 
t 8 /io 67). — Hustrus Broder 377. 21. 

349. Hem, Hind borg og Dølby. 

Hindborg Herred, Viborg Amt og Stift. 

13. 12 /» 1830. Ludolph Johan Krohn, f. »/» 01 Birkerød, 
F. Joh. Jac. K. Artilleiimajor, At. Maren Rasmussen (Nielsen). 
Stud. priv. 21; Kand. "/t 27 h (1— 1); ord. "/s 30; f f /e72; — 
gift Frue K. ,3 / 6 30 m. Hansine Jacobine Frederikke Hansen, f. 
**/i*1799 Kbh., f 17 /»53, F. Hans Jac. H. Kopist i Admiralitetet, 
M. Ane Cathrine Krohn. — Broder 3. 13. 

14. 23 /u 1872. August Abra/iam Reimer t Sinding, f. 2 /a 14 
Højby, F. Niels Ferslev S. Lærer (Søn af Poul Chr. S. t. Bjerre- 
grav-Aa.-T., f V* 1786), Af. Kirsten Jørgensen. Stud. Slag. 34; 
Kand. 4 '» 41 h (h— 1) ; Lærer i Hanehoved, Melby S. 10 /s 42 ; Sgpr. 
Haasum-R. 8I /e 57, f * fl Ao78; — gift 10 /* 41 m. Kirstine Sophie 
Jacobsen, f. *•/■ 07 Kbh., f u ln77, A Joh. Georg (Gottlieb) J. Bundt- 
mager, Af. Andrea Susanne Sinding. 

15. *°/i 1879. Peder Ottosen, f. % 38 Bode, Ørsted S., F. 
Otto Pedersen Husmand, Af. Kirsten Marie Jensdatter. Stud. 
Rand. 60; Kand. * 6 / 6 66 h 1 (1—1); p. Kapl. Krummerup-F. u /t 68, 
ord. «/u; Skelund- V. %! 70; Sgpr. Drejø *Vn74; harmedd. Præd. 
t. Indre Miss. Tid.; — gift 12 /n 68 m. Anna Marie Benzen, f. ,8 /s 40 
Krhvn., F. Rasm. Fritz B. Urtekr., Af. Andrea Fred. Søtoft. 

350. Hem og Sem. 

Oneild Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 
8. 8 /i 1862. Ole Christian Kahrs, f. 80 /s 22 Kbh., F Ditmar 
K. Fuldm. i Rentekammerets Kbhske Kontor (Sønnesøn af Provst 
Ditm. K. t. Fjeldberg i Bergens Stift), Af. Margr. Usia Saxtorph 
(Dt. af Ole Chr. S. t. Nexø-B., f 9 I* 33). Stud. Brgdsk. Kbh. 39; 
Kand. 19 'i 46 1 (h— 1); Huslærer; ord. * l /962; har flere Gange fore- 
taget Rejser i Udi.; i Anledn. af en af disse erholdt Niels Chr. 
Hostrup Spur (207. 16) 7 /u 76 Ordinationstill, for at fungere som 
Vicar; — gift Vartov ll h 62 m. Anna Henriette Elisabeth de Neer- 
gaard, f. ,4 /» 36 Rindomgaard v. Ringkbg., A Kmherre Joh. Ferd. 

13 194 350—353. 

de N. Amtmand over Præstø Amt, Stænderdep., M. Charl. Louise 
Olsen. 

351. Hemmet og Sønder Vium, 

Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, Ribe Stift. 

20. 29 /io 1866. Jens Peter Or s le/ Quistgaard, f. 8 /i*21 
Slangerupgaard v. Ringst., F. Morten Q. Propr., M. Edel Marie 
Vedsted. Stud. Rosk. 41; Kand. * 6 / 4 47 h (1—1); p. Kapl. Hjem- 
bæk-S. */ 7 53, ord. 7 / 9 ; t ■*/• 81 ; — gift Hjembæk 1T /io 59 m. Anna 
Margrethe Wolff, f. a0 /e 23 Christianssted p. St. Groix, F. Jac. W. 
Kæmner, AL Emilie de Verga Bøhm. 

21. % 1881. Harald Laurits Engberg, Søn af 1011. 13, f. 
18 /3 50 Holbæk. Stud. Ribe 67; Kand. * 6 /e 73 h 1 (1— *h); p. Kapl. 
Hatting-T. a7 /n 75, ord. "/12; Tostrup-U. hos sin Fader, «/9 77; 
Sgpr. Haderup 6 /» 78 ; har medd. enkelte Bidr. t. Bladene ; — gift 
Galten * 5 /4 76 m. Frederikke Læssøe, Dt. af 243.11, f. u h 50 Udby. 

352. Henne og Lønne. 

Vester Horne Herred, Ribe Amt og Stift. 

22. n h 1856. Rasmus Ludvig Riis ( 18 / 6 70 Harlev-F., 
se der). 

23. 24 /9 1870. Christian Ulrik Top Mielche, f. »/s 33 Næst- 
ved, /. Ernst Aug. Fred. M. Kbmd., AL. Anne Soph. Dorth. Top. 
Stud. Hrlfsh. 50; Kand. "/i 57 h a (h— *1); Missionær v. Umanak 

' i Nordgrønland 19 /s58— 19 / 8 67; ord. 12 /s58; — 1) gift Ritenbenk 
10 /s61 m. Hanne Dorothea Nielsen, f. 31 /a41 Noursuak, f ,8 A» M i 
F. Niels Rud. N. Udligger (Underkjøbmand) (Søn af Lars N.4* i 
Ramløse-A., f 6 /n 49), M. Karen Dorth. Pedersen; — 2) gift Sorø 
% 72 m. Engeline Christensen, f. s6 /4 46 Kbh., F. Jensenius Theod. 
C. Fuldm. i Domænekont, Kand. jur., AL. Mette Marie Myhre. 

353. Herfølge og Sædder. + 

Bjeverskov Herred, Prattø Amt, Sjællands Stift 

21. M /2 1869. Morten Thomsen Becher, f. i Faaborg 9 /i 17, 
Søn af Claus Henr. B. * t. V. Hæsinge-S.-L. (f 18 /? 62) og Ca- 
thrine Marie Soph. Bredsdorff (Dt. af Provst Morten B. t. V. Skjer- 
ninge-U., f */* 41). Stud. Od. 36; Kand. 19 /4 41 1 (1-1); Anden- 
lærer v. Jonstrup Sem. 28 /s48; Sgpr. Pedersborg-K. 17 /a 57, ord. 
4 /s; har ofte skr. under Mærket „m" i „ Fædrelandet" om kirkel. 
og polit. Forh. ; har medd. Bidr. til Dansk Kirketid, og flere pædag. 363-365. 195 

Tidsskr., se Er.\ er senere optraadt i Lit. navnlig med Oversætt. 
af Bungener, Godet, Monod, Pressensé o. fl. ; — gift Petri K. i Kbh. 
* 4 /* 48 m. Johanne Marie Caroline Jantzen, f. i Kbh. 27 /i 24, F. 
Krigscancellisekr. Præben J. Stadsbedemand, M. Hanne Caroline 
Charlotte Birch. - - Moster gift 396. 11. 

354. Kapellan p. 1. i Herfølge og Sædeler. 

8. »/« 1864. Frederik Benedict Møller ( 2 */» 74 Sejling-S., 
se Rønninge-R.). 

9. "/i 1876. Carl Christian Jørgen Sc/ieel Whitte ( 21 /i 81 
Melby, se der). 

10. V* 1881. Conrad Friedrich Valdemar Schmidt-Phiseldeck, 
Søn af 124. 16, f. i Flensb. **/» 51. Stud. Mtrpsk. 70; Kand. »*/i 77 
1 (1—1); p. Kapl. Ledøje-S. 15 /io77, ord. 81 /n; opholdt sig i Syd- 
frankrig fra Septbr. 82 til Maj 83 paa Grupd af sin Hustrus Hel- 
bredstilstand og paafølgende Død ; entl. u k 83 og tiltraadte der- 
efter en Rejse for at studere det kirkelige og theol. Liv hos Prote- 
stanterne i Frankrig og det franske Schweitz; — gift Ramløsa i 
Sverig 14 /» 82 ni. Anna Maria Sigrid Hansen, Dt. af 598. 17, f . i 
Husby i Slesv. "/» 56, f i Arcachon "/» 83. 

11. "/s 1883. Johannes Malta-Muller, Søn af 494. 22, f. i 
Rand. "/* 53. Stud. Nykbg. 72; Kand. *% 79 h* (h-h); p. Kapl. 
Skjolde 17 /ia80; ord. * 8 /i81; (den sidste, Biskop Brammer ordi- 
nerede). — Ugift. 

355. Herlufmagle og Tybjerg, -f- 

Tybjerg Herred, Præsti Amt, Sjællande Stift. 

16. "/* 1849. Alfred Beyer, f. i Kbh. 13 /io 07, /: Andr. 
Fred. B. Kand. theol., Grosserer, Sukkerraffinadør (Søn af Mag. 

Ped. Grove B. t. Glumsø-B., f "/» 1790 )' M - E,ise Høst - stud - 
priv. (dim. af P. G. Brammer) 25; Kand. * 6 /io 31 1 (1—1); Huslærer 
hos Grev A. V. Moltke-Bregentved ; Sgpr. V. og 0. Egede */« 33 ? 
ord. »/ I0 ; t l0 /ti81; se Er.\ - gift Næstved Set. Ped. K. 17 /e 36 
m. Cecilie Lovise Crone, f. i Nybg. s % 16, F Jstrd. Rasm. C. Amts- 
forv., M. Anna Fred. Lønborg. — Søn Folkethingsmand Fred. 
Bajer. — Præstegaarden brændte * 8 /* 76. 

17. 80 /4 1882. Ola/ur Waage, f. i Kbh. »/•34 1 Søn af Dr. 

theol. Georg Holg. W. Direktør f. Sorø Akademi, tidl. 1. res. Kapl. 

v. Vor Frue K. i Kbh., f u /i*42 og Juliane Fred. Broager. Stud. 

Sorø 52; Kand. 84 /i 59 1 (1*— 1*); Lærer v. Efterslægtselsk. Skole; 

foretog 60—61 en Rejse i Tyskland, Italien og Frankrig; deltog 66 

13* 196 355—357. 

i Koncurrencen om en theol. Docentplads i Ethik v. Univ.; oppebar 
fra 67—70 det Smithske Stip. ; disp. V* 67 for den theol. Licen- 
tiatgrad over en Afh.: „J. P. Mynster og de filosofiske Bevægelser 
paa hans Tid i Danmark;* Sgpr. Næsby-T. **/* 71, ord. 15 /j; Provst 
f. Hammer og Tybjerg H. 2 /i* 75; har skr. enkelte Taler og Literatur- 
anmeld. — gift i Garnisonsk. 14 7 67 m. Marie Christine Nyeborg, 
f. i Helsingør 9 /io 41, F Etsrd. Gottlieb N. Borgmest og Byfgd. i 
Grenaa, M. Emilie Annette Holm. — Søster gift 1178. 21. — Hu- 
strus Broder 1122. 19. 

356. Herlufsholm. 

Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift. 

24. 28 /s 1844. Poul Christian Ttllisch, f. Viskinde *°/* 05, 
F Georg Fred. T. Oberst, M. Augusta Elisabeth Stemann. Stud. 
Rosk. 25; Kand. * 7 /io-31 *i (h— 1); Adj. v. Herlufsholm 81; Sgpr. 
Ballum 24 /io32, ord. '/i*; Borup-K. a %33; entl. ai /n 74; Menighe- 
den stiftede til Minde om ham et Legat for to trængende Enker 
i Sognet, kgl. konf. 6. Decbr. 75; f *7« 76 p. Vallø; — gift Frue 
K. 2 */s 33 m. Johanne Jacobine Nicoline Hass, f. Kbh. 17 /s 13, f 
27 / 9 78, F Nicolai H. Farver, M. Alhed Marie Bang. — Søn Stift- 
amtmand i Viborg Georg Fred. Tillisch, se Adelsaarbogen. 

25. 10 /3 1875. Frederik Vilhelm Munck, f. Kbh. 19 /i 33, F. 
Hans Fred. Brygmann M. Vinhandl., J/. Christiane Fred. Louise Tol- 
strup. Stud. Brgdsk. Krhvn. 50 ; Kand. *Vi 58 1 (1—1) ; Adj. v. Flensborg 
Latinsk. 9 / 9 59 ; Kat. ved den fri danske Menighed i Flensb. 17 /s 62, 
ord. 10 /io; afsat af Preusserne 20 / 8 64; Kat. Frelsers K. S4 /n65; 
Præst v. Straffeanst. paa Krhvn. B iu 69 ; har bl. a. skr. et Par Af- 
handl, om Fattigforholdene i Kbhvn. ; — gift Tjæreby 8 V* 60 m. 
Marie Ludomilie Charlotte Fabricius, f. s0 /4 36 Lindelse, F. Ferd. 
Erik Chr. F. Kand. fil., Forp. p. Basnæs, M. Caroline Andersen. 357. Herredskirke og Lille Løjtofte, -s- 

Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

(Præsten bor i ftarleby). 

17. 6 /s 1864. Immanuel Barfod ( s /s 74 Vaabensted-E., 
se der). 

18. 14 /io 1874. Axel Andreas Gabriel Krebs, f. Kbh. » 4 /sl7, 
A Major Peter Ludv. K. Kapt. v. Jyske Skarpskyttekorps, Land- 
inspekt., M. Manon Linde. Stud. Hors. 36; Kand. * l /i 46 h (1—1); 
Huslærer paa Vennerslund paa Falst. 46—50; deltog som saadan 357—369. 197 

i 47 i en Rejse til Rom og Neapel; var samtidig p. Kapl. Stad- 
ager-N. Kirkeby a9 '*46, ord. 80 /io; entl. 1/9 60 og Lærer v. Borger- 
og Realsk. i Nykb. F.; Sgpr. Nyord * 9 /io55; Vindeby "/ u 63; — 
gift 10 /n 60 m. Constance Caroline Christiane Henckel, f. Aalborg 
n /i»26, f 17 /io65, F. Oberstl. Fred. Ferd. H., Kommand. for 1ste 
Res.-Inf.-Batl., M. Augusta Soph. Caroline Rodenborg. — Søstre 
gifte 279.21 og 683.20; — Næstsøskendebarn 2.17. 

358. Herrested og Kristi Kapel paa Ravnholt. -h 

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift. 
14. 16 /s 1849. Martin Anton Christian Crotie, f. *°/g 17 
Odense, F. David Eberh. C. Kbmd. (Søn af Provst Hans G. t. 
Flødstrup-U., f 80 /5 25), M. Fred. Caspara Briand. Stud. Od. 34; 
Kand. 30 /io89 1 (1—1*); kst. Adj. Od. 3 /io40, fast ansat * 3 /io41; 
ord. * 7 /« 49 ; har medd. Bidr. t. Saml. t. Fyens Hist. og Topogr. ; 
se iøvr. Er. ; — gift Mesinge 12 /5 67 m. Sophie Kirstine Gnudtz- 
mann, f. */io 34 Kbh., F. Jens Fred. Gottlob G. Hørkræmm., Kapt. 
i d. borg. Inf., M. Joh. Susan. Lutken. — Morbroder 947. 17 ; — Fa- 
ders Søstersønner 489. 21 og 582. 16. — Hustrus Broder 670. 16 ; 
Moders Søskendebørn 664. 19 og 1167. 17. 

359. Herringe og Gjestelev. 

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

21. V11 1852. Jørgen Christian Ludvig Camradt, f. Kbh. 
"/s 07, F. Johs. Ludv. C. Blomstermaler, Medl. af Kunstakad., M. 
Marie Elisab. Johanette Weyse. Stud. priv. 25; „kastede mig 
med Liv og Sjæl over Medicinen, gik paa Frederiks Hospital, hvor 
flere Syges Behandling blev mig betroet af Withusen; men da min 
Fader havde ønsket, at jeg skulde være Præst, efterkom jeg hans 
Ønske i det Haab, at jeg siden igjen kunde tage fat paa mit Ynd- 
lingsstudium" ; Kand. * 7 /io 31 h (h— h); Sgpr. Endelave 7i»41, ord. 
w /u; „min Kundskab i Lægefaget kom her til Nytte, da der den 
Gang ingen Læge fandtes paa Øen"; f 13 /i 69; — gift 15 /*42 m. 
Laura Elisabeth Henr. Rossing, f. Stege 80 /i 19, F. Krgsass. Carl 
Vilh. R, Forp. paa Liselund, M. Anna Hedvig Petersen. — Søn 
666.26; — Hustrus Søster gift Jens Engelsted t. Lundforlund-G., 
t 7 h 67. 

22. * 6 /io 1869. Ludvig Peter Bertelsen ( 7 /s82 Lindelse, 
se der). 

23. is /s 1882. Werner Ludvig Nannestad, Søn af 1103. 15, 
f. 9 /u>39 0. Velling. Stud. Nykbg. 59; Kand. « 6 /i 66 1 (1— *1); kst. 198 359—361. 

Adj. Rosk. * 8 /it69, fast ans. 8 /* 71; opholdt sig af Helbredshensyn 
i Italien og Frankrig 72—73; ord. * 5 /* 82; har skr. en theol. Afh. 
i Ugeblad for den danske Folkekirke: Tanke og Villie, Videnskab 
og Theologi" og i Hist. Tidsskr. : „Hertugen af Gottorps Indflydelse 
paa Fredsforhandlingerne i Nimvegen, Fontainebleau og Lund"; — 
gift Rosk. "/s 82 m. Thora Rittraer Jacobsen, f. ! /i64 Skovlunde, 
Ballerup S., F. Emil Bartholin Ritm. J., Lærer i Herringløse, Hved- 
strup S., M. Anna Marie Brock. 

360. Herslev. 

Bruk Herred, Vejle Ant, Ribe Stift. 

17. ai /i» 1863. Ove Christian Jensen, f. •/» 1S Aarh., F. 
Jens Troels J. Amtstuefuldm., Ejer af Bøllebjerg, Kristrup S., Af. 
Nicoline Guldberg. Stud. Rand. 29; Kand. M /4 36 1 (1—1); Hus- 
lærer p. 61. Estrup 7 /t 37 hos Grev Scheel ; efter Indstill. af denne, 
Sgpr. Fausing-A. "/*39, ord. 2 %; entl. «/n 74; f 7*84; — gift 
1) Værum 14 /s40 m. Clara Nathalia Bay, f. 13 /*21 Mariager, f 
15 /i»46, A Gort Hansen B. Kbmd. i Rand., AI. Joh. Tiedemann; — 
gift 2) Fausing »/n 47 ni. Theresia Robl, f. Vit 15 Rand., /: Mi- 
chael R. Skræder, Af. Kirsten Simonsdatter Walter. 

18. u /2 1875. Carl Ferdinand Emil Jørgensen, f. J /6 36 
Odense, F. Kclrd. Poul J., Brænderiejer, M. Gunhild Sof. Langhofif. 
Stud. Od. 55; Kand. u j* 61 og * 7 / 6 62 h l (1—1); Lærer Kbh.; p. 
Kapl. Pjedsted-G. 19 h 68, ord. l6 /io; — gift Vejlby 20 / 5 73 m. Nanna 
Emilie Jørgensen f. Fønss (Enke efter hans Broder, Løjtnant, Han- 
delsboghold. Georg Fred. J., f * 6 /» 70), Dt. af 1084.21, f. 15 /i*47 
Aarhus. 

361. Herslev og Gjevninge. -*- 

Sønme Herred, Kjøbenhavns Aat, Sjællands Stift. 

12. e /s 1862. Victor Salomon, f. Odense 6 /s 07, døbt i Frede- 
riksberg Kirke ls /i* 30, F Wulf S. Brygger, Af. Sara Oppenheim. 
Kand. pharm. 28, 1. Kar. Stud. priv. 29; Kand. u h 37 1 (h— h); Time- 
lærer v. Hors. Latinsk. 4 h 46, Insp. smst. 15 /s ; kst. Adj. */i 47, fast 
ans. "/» s. A.; Kat. Horsens n l$ 49, ord. l9 jto; Sgpr. Vetterslev-H. 
19 /i 64; f 8 /* 75; — gift 81 /io 46 m. Caroline Amalie Fischer-Benzon, 
f. %% !a 12 Skjersø, Draaby S., F. Major Jac. Ludv. F.-B., Fidejkom- 
misbesid., Branddir. i Segeberg, Af. Margr. Emilie Danielsen. 

13. a % 1876. Halvor Emtl Wolf, f. * 9 lu 12 Taaderup, 
Søn af Prof. Niels Gjessing W. t. Helligaands K., f 18 /io 48 og 
Aug. Margr. Didrichsen. Stud. Brgdsk. Kbh. 33; Lærer v. Kbhs. 361—363. 199 

Almuesk. ; Kand. 2e /*44 h (h — h); Lærer v. Blindeinst. og Døv- 
stummeinst. ; Sgpr. Klemensker lb h 56, ord. 15 /io; — gift Gjentofte 
19 /io 56 m. Frederikke Christine Schmidt, f. 25 /n 28 Kbh., F. Søren Nic. 
S. Mægler, AL Frederikke Olsen. — Broder 680. 16 ; Søster gift 798. 24. 

362. Hersom, Bjerregrav og Klejtrup. 

Rinds Herrød, Viborg Ant og Stift. 

18. 10 /s 1869. Niels Peter Schandorff, f. "/io 10 Tarskov 
Mølle, Harlev S., F. Peter S., Møller, Overkrigskomm., AL Karen 
Fred. Nic. Hoffmann. Stud. priv. 33; Kand. 19 fr 39 h (*1— 1); p. 
Kapl. Eltang-V. 7is47, ord. 18 /i 48; f 17 /e 69. — Ugift. 

19. so /s 1869. Jens Thomsen Clausen ( 2T /i 79 Førslev-S., 
se der). 

— "/s 1879. Saren Nielsen (erh. "/s 79 p. Gr. af Syg- 
dom Tilladelse til at betragtes som ikke kaldet, se Seden-Aa.). 

20. * 9 /s 1879. Ernst Prorn Selcliau ( 20 / 6 84 Vandborg-F., 
se der). 

21. ,6 /n 1884. Peter Eggert Benzon, f. * 5 /u 57 Holstebro, 
/. Lor. Jac. Nic. B. Distrlæge Herning, AL. Nic. Georgine Berg. 
Stud. Mtrpsk. 75; Kand. »Vi 81 1 (1— *1); Lærer v. Vordingborg 
Realsk. tø 81; (ord. 18 /*86); har udg. en Digtsaml.: „Kornmod", 
83, og „Hvorledes optræder den indre Mission her i Landet i vore 
Dage, Gjensvar til Pastor Brandt i Væggerløse ", 83 og skr. An- 
meld, til „Højskolebladet* og „Fra Bethesda"; — gift 18 /5 83 m. 
Vilhelmine Christine Julie Schrøder, f. n /e 69 Kbh., F Chr. Peter 
S. Baadsmandsmat, M. Vilh. Lov. Christine Mortensen. 

363. Hersted-Øster og Vester. 

Smørum Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 

18. * 2 /ia 1862. Johan Christian Lrederik Victor Melby c y f. 
8 /«08 Kbh., F Krgrd. Ulr. Chr. M. Toldassist. (Søn af Thor M.* 
t Middelfart-K., f 16 /e 29), AL Anne Margr. Jørgensen. Stud. 
Mtrpsk. 26; Kand. 18 /i 32 h (1*— 1); Lærer v. Kbhs. Almuesk. og 
søsterlig Velgjørenhedsselskabs Sk. ; Sgpr. Lemvig-N. 8 /* 89, ord. 
H /io; Kyndby-K. »ty 54; entl. » 4 /is83; bor i Kbh.; — gift Kbh. 
Trinitatis JC. "/" 37 m. Christine Christensen, f. u k 11 Kbh., F 
Anders C. kgl. Postholder, Vognmand, M. Kirst. Christensen. — 
Farbroder 56. 18. 

19. 10 /s 1884. Gjerløv Christian Krog Schiøler, f. 20 /i 34 
Stenmagle, F. Thorn. Larsen S., Møller, AL Inger Marie Hansen 
(Plejedt. af Provst Gjerløv Chr. Krog t. Stege, f 2 A 30). Stud. 200 363—365. 

Sorø 54; Kand. ,0 /e 60 h* (*1— 1); p. Kapl. Haudrup-S. "/• 64— ,8 /s 
69, ord. * 8 /» 64; priv. Hjælpepr. hos sin Svigerfader i Mesinge; Sgpr. 
Guldager *fc 72 ; Gunderup-N. 18 /s 77 ; — gift 18 /s 60 m. Elise Sophie 
Frederikke Lehn, DL af 654. 19, f. 14 /i 33 Stuppeshoved, Brudager 
S. — Søn Thom. Larsen S. Kand. theol. 

364. Hesselager. 

Gudne Herred, Svendborg Ant, Fyeet Still. 

19. 7 /9 1869. Peter Jurgensen, f. Kold. 6 /t 02, F. Peter J. 
Kordegn, M. Christine Soph. Buntzen. Stud. Kold. 21; Kand. 
18 /* 26 1 (h— 1) ; Sgpr. Aggersø-Omø V« 28 ; ord. p. Omø ved Kir- 
kens Indvielse u /»; Darum-B. u /s34; Oxevad-Jels S7 /» 47 » en ^- 
l, /«72; t 27 /s76; — gift 8 /» 29 m. Sophie Conradine Brøndsted, f. i 
Hviding m /t 10, Dt. af Provst Gert. Johs. B. t. Asminderød-G.-F., 
f 17 /s 46 og Charl. Hedv. Fridsch. — Brødre Chr. Aug. J. t. Em- 
merlev i Tørninglehn, f */ 8 67 og Jørgen J. t. Høien-J., f Vn 61. — 
Hustrus Broder 869. 9. 

20. J /7 1872. Hans Jacob Hansen Koefoed, i. »/s 17 Kbh M 
F. Gehejmekfrrd. Hans Jac. K. , Højesteretsass., Generalauditør i 
Søetaten, gift m. Joh. Sev. Rottbøll. Stud. priv. 36; Kand. 10 /?43 
h (1 — h) ; erh. 18 /i 63 Till. til at ordineres af Biskoppen over Fyens 
Stift, for efter dennes Bestemmelse at fungere som Hjælpepræst 
paa de Steder, hvor der maatte være Brug for ham; Hjælpepræst 
Skjellerup-E., N. Aaby-I. 3 Gange, Haarby, Gamtofte, Skamstrup- 
F., Jelling-H.; Sgpr. S. Næraa-A. a, /i*67; har rejst m. Vilh. Birkedal 
i et større Følge til Trondhjem og Stiklestad; har medd. enkelte 
Bidr. t. Højskolebladet; underskrev Askovadressen; — gift Rosk. 
Domk. n h 57 m. Minona Emilie Holm, f. 16 /s 34 Lejbøllegaard, 
Bødstrup S., F Jstrd. Jørg. Nis H. Byskriver Rosk., M. Vilh. Aug 
Meyer. — Hustrus Moster gift 789. 1. 

365. Hillerslev og Kaastrup. 

Hlllerelev Herred, Thisted Ant, Aalborg Stift. 
16. »V* 1858. Peter Christian Prytz, f. 30 /io 07 Appelsbjerg, 
Hyllested S., F. Prløjtn. i Kronens Rgmt. Chr. P. Postfører, Krigs- 
ass., M. Helene Elisab. Smith (Dt. af Troels S. * t. Holbæk-M., t 
Vis 23). Stud. Vrdbg. 34; Kand. 18 /t 35 1 (1—1); Sgpr. Torslev-S. 
10 /7 41, ord. 6 /i° ; stillede sig til Valg i Halvrimme, Hjørring Amt l 
den grundlovgivende Rigsforsaml. 4 /io 48 og smst. til Folkethings- 
valg Vi » 49; f 18 A 77; — gift 10 /» 41 m. Anna Eline Garben, f. 10 !$ 366—367. 201 

14 Aalb., F Martin 6. Rebslagerm., M. Dorth. Christine Lund. — 
Broder 15. 17; Søster gift 676. 15; Søskendebørn 575. 18 og 867. 15. 
17. >7 /s 1877. Jens Daniel Frederik Bøggild, f. 18 /*2l, 
Søn af Thyro B. t. Ellidshøj-S., f 5 /s 69 og Ane Deichmann Aa- 
gaard. Stud. Aalb. 39; Kand. «»/«46 1 (i— 1); p. Kapl. Als "/• 48 » 
ord. %; Jerslev-V.-B. 1S V 8 52; Sgpr. Elling-T. "/s 59; Kjettrup-G. 
V« 71; Provst f. Øster og Vester Han H. 18 /i 72; — gift 0. Brønderslev 
!1 /i»53 m. Maria Magdalene Knutzen, f. 8 /» 26 Frdhavn, F Jac. Joh. 
K. Uhrmager, M. Birg. Christine Høgsted. — Søster gift 172. 16. 

366—368. Hillerød, Herløv og Frederiksborg. 

Lynge-Frederiksborg Herred, Frederikeborg A«t, Sjællands Stift. 
366. Sogne- og Slotspræst. 

37. ,0 /n 1862. Jens Christian Hostrup, f. ,0 / 5 18 Kbh., F. 
Peder H. Justermester, M. Anne Lene Joh. Irgens (Dt. af Jochum 

1. t. Als, f ls /» 1787). Stud. Mtrpsk. 37; Aluran. paa Regensen; 
Kand. */n 43 1 (1*— 1); var Huslærer i 3 Aar og levede dernæst i 
Kbh. af poetisk Forfattervirksomhed; deltog i de nordiske Studen- 
termøder i Upsala 43, Kbh. 45, Kristiania 51 og 52, og foretog 
med offentl. Understøtt. en Rejse gjennem Tyskland til Italien, til- 
bragte Vinteren 52 — 53 i Rom. „ Uagtet mit Studenterliv ved Pro- 
fessor Martensens Forelæsninger og ved Omgang med de Alvorligere 
blandt de yngre Studenter tidlig havde faaet en religiøs Retning, 
saa laa det i Forholdene og hele min Natur, at jeg tog levende 
Del i Alt, hvad der bevægede den studerende Ungdom og jeg blev 
saaledes bragt ind i en Forfattervirksomhed, som jeg en Tid lang 
betragtede som mit egentlige Kald; 41 Sgpr. Silkeborg-L. u /i*55, 
ord. Vs66; var Deltager i Studentermøderne Kbh. 62 og Kristiania 
69: R* */* 61; erholdt ved Finantsloven fra V* 78 en aarlig Digter- 
gage af 3000 Kr.; entl. 28 /n 81; bor i Kbh.; har foruden æsthetiske 
Arb. udg. „ Prædikener paa alle Søn- og Helligdage i Kirkeaaret," 

2. Opl., 82; „ Opstandelsen og Livet, nye Præd.*, 83; „ Folkelige 
Foredrag*, 3 Opl, 84; se iøvr. Er.; Portræt (Str. 719—22); — 
1) gift */ii 48 m. Henriette Vilhelmine Lovise Mantzius, f. *°/&25 
Kbh., f '.i 49, A Major Carl Joh. Peter M., Kapt. v. 2. Jyske Inf.- 
Rgmt., Af. Mette Marie Fogh; — 2) gift Frederiksberg Slotskapel 
"/« 55 ni. Christiane Georgine Elisabeth Hauch, f. s /n> 32 Sorø, Dt. 
af Digteren Johs. Carsten H., Prof. i Æsthetik v. Kbhs. Univers., 
Dr. fil, Kfrrd. og Fred. Elisab. Brun Juul. — Søstersøn 207. 16, 
Sesterdt gift 1096.18. — 1. Hustrus Søster gift 200.18. — 2. Hu- 
strus Søster gift 511.40. 

38. H /i 1882. Bernhard Luctan Paludan-Muller, Søn af 202 367- 370. 

887. 18, f. 6 /io45 Sorø. Stud. Aalb. 63; Kand. 18 /i 69 1 (1-*1); 
p. Kapl. Fuglebjerg-K. 10 /» 71, ord. 12 /»; Kapl. p. 1. Ugilt-T. 18 /,72; 
Sgpr. Vadum 15 /9 76; harskr.: „Den prophet. Inspiration*, 72; ,Det 
Synlige og Usynlige, et Forsøg p. Opsjør. m. Nyrationalism.*, 77, 
overs. p. Tysk, 79; udg. „Sædemanden" ; — gift St. Johs. K. 1 k 73 in. 
Emmy Louise Jacobe Hagemann, f. a2 /i 47 Vibg., Dt. af Mart. Nic. H. t. 
Støvring M., f 13/ *58 og Marie Soph. Georg. Dahl. — Hustrus 
Broder 1127. 1; Søster gift 256.15. 

367. Kapellan pro loco og Præst ved Hospitalet. 

(Nedlagt ved Reskr. af 29. Juli 1803, paany oprettet ved kgl. 

Resol. af 10. Decbr. 1877). 

21. 18 /a 1878. yens Vilhelm Malling ( s / 5 81 Ørslevkloster- 
0„ se der). 

22. "/i 1881. Henrik Nikolaj Kemp, f. »% 51 Jellinge, 
Søn af Seminarieforst. Carl Emil K., f 17 / 9 55 og Joh. Henr. Møller. 
Stud. Mtrpsk. 70; Kand. M /i 76 fal og 20 /* 77 ' O" 1 ); Kat. Trinita- 
tis K. 10 /io79; p. Kapl. Ørting-F. 13 /u s. Å.; ord. Kbh. M /n; - 
Ugift. — Broder 625. 1 ; Fætter 461. 16. 

368. Kateket. 

4. 10 /i2 1858. Frits Carl Emil Andersen ( 20 / 8 73 res. Kapl. 
i Horsens, se der). 

5. 28 /i 1874. ^/^rj^w^( l V3 77S.Vissing-V., se Nexø-B.). 
(Nedlagt ved kgl. Resol. af 10. Decbr. 1877). 

369. Himmelev og Roskilde adelige Jomfrukloster. 

Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællande Stift. 

12. 8 A 1860. Nissenius Claus Wedel, f. * 7 /4 09 Torup, Søn 
af Provst Joh. Pet. W. t. Helsinge-V., f * 8 /e 40 og Marie Cathr. 
Plum. Stud. Frdbg. 28; Kand. 30 /4 35 h (h— 1); Institutbestyrer 
Frdbg.; Sgpr. Bredstrup * 4 /« 49, ord. •/§; — gift *%* 41 m. Doris 
Margrethe Jensen, f. 4 k 09 Gjentofte, F. Fred. J. Skolelærer, AL 
Ane Margr. Timm. — Søn 982.25; Broder 114.17, Georg Tønnes 
W., Kat. i Svendborg, f ,3 '* 49. — Hustrus Broder 549. 24. 

370. Hinge og Vinderslev. 

Lysgaard Herred* Viborg Amt, Aarhus Stift. 
15. 21 /a 1864. Jessenius Theodor Petersen, f. å /4l4 paa 
Bejerholm, Halk S., Søn af Ivar P. t. Stenderup, f 19 /i 49 og Maria 
Cathr. Scherebek Jacobsen. Stud. Kiel 36; Kand. Gottorp 17 /io41h; 
Diakon i Satrup i Angel 48, ans. af Oprørsreg., ord. i Aabenr. af Provst 
Rehhoflf ; afsat s. A. ; p. Kapl. Østbirk-Y. 6 /io 54 ; Sgpr. Frederiks-K. 5 /a 57 : 371—373. 203 

— gift 9 I$ 57 m. Anna Sophie Muller, f. **lu 23 Hamborg, F Christ. 
Gotthilf M. Kbmd. i Kiel, M. Soph. Henr. Christine Capsius. 

371. Hirtsholmene. 

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

25. *°/n 1868. Niels Andreas Buchwaldt ( 18 /a 73 Rær-H.-V., 
se S. Højrup-Aa.). 

26. M /* 1873. Niels Hofman (Bang) ( 18 /> 75 Vorde-F.-R., 
se Ørum-G.). 

27. 10 /n 1877. Rasmus Schandorff Hansted (*k 81 Malt-F., 
se der). 

372. Hjarup og til 10 /e 1875 Vamdrup. 

Anet Herred, Ribe Amt og Stift. 

11. »/• 1837 - Henrik Carl Vilhelm Find* f. 15 /s 1785 
Vallø, F. Fred. F. Gjæstgiver, M. Birg. Scherning. Stud. priv. 04; 
Kand. * 8 /* 11 1(1—1); Landmand i Alleslev; Kat. Assens * 7 / 2 22, 
ord. »/,; Sgpr. Sest 4 /s 27; f 10 k 72; (R* 1X /« 72); — gift 13 /io 15 m. 
Annette Margrethe Henriette Ungerland, f. 28 /a 1785 i Aurich i Ostfries- 
land, f 18 /n 69, F Fritz U. Førster, M. Anna Clara Schlefogt. — 
Søn 35. 16. — Pastor Find blev efterfulgt af sin Søn. 

12. * 8 /i 1876. Ludvig Frederik Find, f. "/s 16 Alleslev. 
Stud. priv. 39; Kand. 16 /i 46 h (h*— 1); p. KapL p. eget An- og 
Tilsvar Estvad-R. "/a 50, ord. l9 /4 ; Ørum-V.-V. p. eget An- og 
Tilsvar hos sin^ senere Svigerfader 20 /7 61; hos sin Fader Hjarup-V. 
*7s 56; bestyrede dette Emb. som Past. vie. fra ,0 / 6 72; — gift *% 52 
m. Jensine Dorthea Hjorth, f. %1 h 12 p. Christiansø, f S1 /i* 67, Dt. af 
Jens Anton H. t. Ørum-V.-V., f l *l* 53 og Fred. Christiane Bech. 

373. Hjembæk og Svinninge. -=- 

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift. 

13. 10 /t 1866. Christian Albrecht Ravn, f. 1S V* 22 Kbh., F. 
Vilh. Fred. R. Kommandørkapt. iFlaaden, M. Marie Elisab. Bluhme. 
Stud. Brgdsk. 39; Kand. 80 /«46 1(1—1); Lærer v. Søetatens Drenge- 
skole **/io46; Overlærer smst. 15 /4 48; Sgpr. Hasle-R. M / 9 56 ; Provst 
f. Merløse og Tusse H. * 9 /a76; har medd. en Præd. iRosk. Lande- 
modsforh. 81; overs, en Del theol. Arb. afMonod, Vinet, Bungener 
o. fl.; se £r.\ — gift * 9 j* 66 m. Anna Mathilde Friess, f. 4 /a 33 
Kbh., F. Overkrigskomm. Niels Carl F., Toldforv. Sorø, M. Soph. 
Vilh. Dahlbom. — Søn 543. 3 ; Moders Oldefader var Christian VI.s 
Hofpræst og Konfessionarius Johs. Bartholomæus Bluhme, Medl. af 
General-Kirke-Inspektions-Kollegiet, f * 5 /io 1753. 204 374—375. 

374. Hjerk og Harre. 

Harre Herred, Viborg Amt og Stift. 

11. "/« 1868. Christian Ludvig Bagger, f. 4 /n 10 Slagelse. 
/. Marcus Nic. B. Student, Avlsbruger, Stempelpapirsforh., M. Ca- 
roline Marie Kjerulff. Stud. Slag. 28 ; Kand. 80 /4 35 h (h— h) ; Læ- 
rer v. Kbhs. Kommunesk. ; Sgpr. Lomborg-R. 17 /s 48, ord. 19 :; entl. 
18 /io71; f 26 A84. — Ugift. — Fætter 107.14. 

12. Vi 1872. Hans Pettr Barfoed Høyer (* 7 /io 79 Langaa- 
T.-S. V., se der). 

13. 8 /i 1880. Theodor Kristian Fabricius Møller, f. J1 /s42 
Breum, Søn af Provst Jens M. t. Grinderslev-G.-T., f 18 '« 63 °% 
Cecilie Giessing Leth. Stud. Hors. 62 ; Kand. * 6 /i 69 1 (1— h) : p. 
Kapl. Lunde-O. M /io 71; ord. Odense **/io; Udby-Ø. *k 72; Hjælpe- 
præst Junget-T. l fi 75; Sgpr. Velling Vs 75; har skr. enkelte Art. i 
Tidsskr., deribl. „Om den grundtvigske Slægt i Udby Præstegaard\ 
i „Nord. Maanedsskr." 73, Tale i „Mindeblade fra Grundtvigs Hundred 
aarsfest" ; — gift Velling b ju 75 m. Laura Petrine Elise Johnsen, 
f. i Reykjavik 16 /*46, I\ Etsrd. John J. Byfgd. Aalb.; Medl. af den 
grundlovg. Rigsforsaml., AL Anne Cathr. Martine Blichert (DL af 
Peter Arrild B. t. Kolding, f 8 /*37). - Brødre 553.13, 802. li 
Jens Leth M. t. Tyregod- V., f 18 /4 64 ; Søster gift 748. 20 ; Morbro- 
der 1134. 16. — Hustrus Søster gift 376. 16. 

375. Hjerm og til 80 /» 1875 Gimsing. 

Hjem Herred, Ringkjøblng Amt, Ribe Stift. 

13. *U 1828. Søren A/øller Tranberg, f. 28 /i 01 Holstebro, 
F. Jstrd. Jørg. T. Byfgd., Ejer af Bækmark, M. Christine Grøn. 
Stud. Ribe 20; Kand. Vn 24 1 (1—1); Sgpr. Estvad-R. *% 27, ord. 
4 /?; entl. 18 /« 7 *5 t "/• s. A.; — gift Hodde "/ 5 28 m. Frederikke 
Sophie Elisabeth Wilgaard, f. 8 /i* 1796 Krummerup, f l9 /*79, A 
Holg. Andr. W., Degn, Af. Soph. Hedv. Breinholm, Plejedatter af Jens 

Foss t. Hodde, f "/» 38 - 

14. 21 /n 1874. Ole Carl Ipsen (**/n 77 0. Snede, se der). 

15. M /i 1878. Laurits Theodor Ostenfeldt, f. 10 / 8 41 Skjør- 
ring, F. Rasm. Sørensen O. Mølleéjer, Af. Marie Christiane Friis 
(Dt. af Chr. Fred. F. t. Aarslev-Hørning-Lime, f 2 */b 30). Stud. 
Randers 61; Kand. *% 67 h 1 (*1--1); Missionær i Grønland (Godt- 
haab, Frederikshaab og Julianehaab) */* 68— 15 /s 77, ord. e s; — 
gift 9 / 5 68 m. Christine Augusta Bursche, f. 10 /s 42 Aarh., F. Hans 
Chr. B. Kbmd. , Af. Ane Marie Mørch Secher. — Broder 847. 16 ; 
Søskendebarn gift 311.4. 376—377. 205 

376. Hjermind, Lee og Hjorthede. 

Middeltom Herred, Viborg A«t og Stift. 

15. V* l8 68. Anton Adolph Georg Muller, f. 6 /i 20 S. Omme, 
Søn af Dr. fil. Jerem. M. t. Vejby-T., f 17 /* 48 og Birg. Cathr. Gut- 
feldt Kragballe. Stud. priv. 37; Kand. **U 42 1 (1-1); kst. Adj. 
Kolding 8 %45, fast ans. 16 /iu 46 indtil Skolens Nedlæggelse **A>56; 
Sgpr. V. Tørslev-S. 16 / 9 68, ord. 8 /n; f 7 /»82; — gift 27 /io 49 m. 
Marie Louise Spreckler, f. * fl / 7 23 Sest, f lf /e 82, A Ulr. Carl S., 
Ejer af Virkelyst, M. Maren Éirg. Slott. — Broder 494. 22 ; Faster 
gift 275. 10. 

16. u /< 1882. Johan Georg Korn, f. 12 / 6 36 Kbh., AEtsrd. 
Chr. Gottlieb K. Chef f. Domæneexp.-Kont. (Søn af Joh. Georg K. ♦ 
L Vallensved, f ^u 41), M. Ane Tobine Bøtcher (Dt. af Henr. 
Pontoppidan B. t. Kvislemark-F., f 18 /» 25 )- Stud. v. West. Inst. 
55 ; Kand. * °/i 62 h 8 (1—1) ; Friskolelærer Farum ; deltog i Krigen 
64, først indkaldt, derefter som Frivillig ; p. Kapl. Houlbjerg-G. hos 
sin senere Svigerfader 9 ls 66, ord. I8 /s af Biskop Laub, der paa 
Grund af Biskop Brammers Sygdom i den Anledn. var tagen til 
Aarhus; Sgpr. Vorbasse-H. 13 /s 77; — 1) gift Houlbjerg 28 / 7 69 m. 
Helga Magdalene Jensen, Dt. af 407. 11, f. 15 ,io 39 i Skjolde, f M fc 
82 ; — 2) gift Hjermind */? 83 m. Anna Elisabeth Johnsen, f. 17 /« 50 
Aalb., F. Etsrd. John J. Byfoged, Medlem af den grundlovg. Rigs- 
fors., M. Anne Cathr. Martine Blichert (Dt. af Peter Arrild B. t. 
Kolding). — Søster gift 159. 19. — 2. Hustrus Søster gift 374. 13. 

377. Hjortlund og Kalslund. 

Ribe Herred, Amt og Stift. 

(Forhen Kalslund Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift). 

18. 8 /t 1851. Martin Julius Balslev ( 20 /n 69 Strø, se der). 

19. 2 */i 1870. Christian Frants Henrik Sodemann (*/i 2 75 
Klemensker, se der). 

20. 7 /s 1876. Georg Vilhelm Sodemann ( l8 /s81 Rødding-K., 
se der). 

21. */« 1881. Jesper Carl Lorentz Jespersen, f. '/s 48 Kbh., 
A Jstrd. Jens Bloch J. Herredfgd. Nørhald, Støvring og Galten H., 
M. Georgine Mimi Christine Bahnson. Stud. Rand. 67 ; Kand. 20 /i 
Hl (h— 1); p. Kapl. Faarevejle-D. *> 74, ord. «/n; — gift Rosk. 
"/|77 m. Anna Qvistgaard, f. 7 /io 49 Kallundbg., ABorgm., Byfgd. 
Jorg. Mauritz Q., M. Christine Jensine Knæckenborg. — Søster gift 
348.10; Farbroder 411. 13; Fættere 498. 24, 635. 17. — Hustrus 
Morbroder 879. 21. 206 378—380. 

378. Hjortshøj, Egaa og indtil "/« 1874 Elev. 

Øster Lisbjerg Herred, Ruders A«t, Asrfcss Stift. 

13. * 6 /n 1861. Ludvig Peter Christian Christensen, f. ,0 /u. ' 
09 Ørholm, Lyngby S,, F. Christian C. Fuldm. v. Papirfabr., senere 
Brændevinsbr. paa Krhvn., Af. Dorthea Lind. Stud. Mtrpsk. 26: 
Kand. * /* 33 1 (1—1*); Lærer v. Frelsers Sogns Fattigsk. «/*34: 
erholdt i 40 af Kancelliet Till. t. sammen m. et Par andre Kand. 
at holde Gudstjeneste i Frelsers Årbejdshus ; Sgpr. Hobro-S. /$ 48, 
ord. 10 /5? f l0 /i 72; — gift 4 /n 48 m. Emilie Severine Laurine Con- 
radsen, f. * 8 /m 14 Kbh., F. Johs. C. Hofmedaillør, AL Dorth. Lau- 
rine Møller. — Søn 262. 17 ; Brodersøn 6. 21. 

14. 18 /4 1872. Frants Adam Hans Bulow, f. 3 /u 26 Svend- 
borg, F. Fred. Vilh. B. Søkrigskomm., Mønstringsbestyr., Af. Chri- 
stiane Frandsen. Stud Odense 43; Kand. 31 /io48 1(1 — 1*); p. Kapl. 
Assens-Kj. is /n 52, ord. 8 /it; Sgpr. Bording 31 /io59; Skjødstrup-E. 
"/s 68; Provst for Østerlisbjerg, Mols og Sønder H. 10 /»70; R* 
,7 /« 81 ; har ikke saaledes som sine Brødre søgt Optagelse i den 
danske Adelsstand; — gift 29 /io 67 Ødis m. Karen Rasmussen, f. 
18 /s 31 Gildebro Mølle, Fjelsted S., Nordslesvig, F. Hans Niels R, 
Mølleejer, Af. Cathr. Elisab. Margr. Krag. — Brødre 335.18 og 
998. 

379. Kapellan pro loco. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 18. Marts 1873). 

1. 18 /s 1873. Christian Theodor Christensen ("/* 74 Elsted- 
E., se Aaker). 

(Nedlagt 16. Juni 1874 ifølge kgl. Res. af 1. April s. A.). 

380. Hjørlunde. 

Lynge-Frederiksberg Herred, Frederiksborg Ant, S|ællands Stift 

21. 14 /* 1859. Herman Peter Arboe, f. 10 /« 15 Rønne, A 
Otto A. Kbmd., Af. Barb. Elisab. Rasch. Stud. Rønne 36; Kand. 
8 /5 42 h (1—1) ; p. Kapl. Slangerup-U. hos sin senere Svigerfader 
26 /e 45, ord. **/» ; f */ii 83; — 1) gift M ; 6 46 m. Emma Ane Bolette Hau- 
berg, f. 10 /n 17 Storeh., f ^47, F Peter Chr. H. Kbmd., AL Karen 
Sophie Wenzel ; — 2) gift 17 /» 50 m. Axelline Theresia Hansen, 
f. Vi t 25, f "/i 83, Dt. af Kstrd. Peter H. * t. Slangerup-U.„ t 
*°/s 59 og Marie Nic. Schou. — 2. Hustrus Brødre 747. 15 og Niels 
Peter H. t. Bølling-S., f V* 56. 

22. V* !884. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig Gok 380—383. 207 

BirkedaLBarfod, f. 18 /s 48 Kbh., F Kand. fil. Povl Fred. B., fhv. 
Arkivfuldm. og Bibliotheksassist., Medl. af den grundlovg. Rigsfors. 
og Folkethinget (Søn af Provst Hans Peter B. t. Faxe, f 14 /n 41), 
M. Emilia Birkedal. Stud. Schneekl. Sk. 67; Kand. »/« 73 h 1 (1—1); 
opr. s. A. Frederiksberg højere Pigeskole ; p. Kapl. Rerslev-R. V. 17 /n 
77, ord. *Vu; Sgpr. Flade-D. 80 /s81; maatte søge Forflyttelse derfra 
til en mildere Egn efter at være opereret for en Polyp paa Stemme- 
baandet; har skr.: „Malte Konrad Bruun, en biogr. Skildring", 71, 
Fire Foredrag imod Baptistsekten Adventisterne, 79, Luther og 
Grundtvig, et Lejlighedsskrift, 81, desuden flere Afh. mest aftheol. 
Natur til Blade og Tidsskr.; — gift **/i 74 m. Anna Marie Bar- 
fred, f. 18 /t 50 Kjøge, F Adolf Andr. B. Kbmd., M. Margr. Winge. — 
Slægt se 1057.16; Morbroder 788.1. 

381—382. Hjørring og indtil «/t 1873 St. Hans 

og St Olai. 

VenR6b]erg Herred, Hjørring Ant, Aalborg Stift. 
381. Sognepræst. 

18. 5 /i2 1863. Christian Peter Georg Kampmann^ f. 17 /s 16 
Sneumgaard; F. Niels Øllgaard K. Hovedgaardsejer, M. Ane Chri- 
stiane Hedevig v. Jessen. Stud. priv. 35 ; Kand. 10 ji 40 1 (1—1) ; 
p. Kapl. Harlev-F. 81 /9 43; ord. 10 /n; Sgpr. Sejling-S. 7 /i 2 48; Æbel- 
toft-D. ll /io55; Provst for Vennebjerg H. 5 /»64; R* Vs 74; — gift 
Harlev *h 49 m. Johanne Margrethe Marie Schmidt, f. * 8 /* 24 Lyk- 
kesholm, Homø S., F. Thom. Secher S. Ejer af Tarskov Mølle, 
Harlev, S., Af. Joh. Bolette Margr. Mønsted. — Søn Thom. Schmidt 
K., p. Kapl. — Søster gift 326. 20. 

382. Residerende Kapellan. 

28. u Jn 1866. Markus Antoti Siegumfeldt ( l *U 73 Sneum- 
T., se Søften-F.). 

(Nedlagt v. kgl. Resol. af 21. Juli 1873, da St. Hans og St. 
Olaj blev udskilt til et selvstændigt Kald). 

383. Ho og Oxby. 

Vester-Horne Herred, Ribe Ant og Stift. 

16. **/? 1858. Rasmus Rasmussen ( 12 /n 70 N. Nebel-L., 
se der). 

17. ,5 /i 1871. Conrad Frederik Bugge Aschhmd, f. * 8 /n 24 
Kbh., F. Einar Scv. A. Sagførerfuldm., M. Joh. Margr. Nielsen; 208 383—385. 

„som forældreløst Barn blev jeg 2 Aar gi. sat i Pleje hos Skolelærer 
Cronberg i Røjle-Thaarup ved Middelfart og forblev der indtil jeg 
af min Farbroder, Landmaaler Arent A., i 34 blev sat i Slagelse , 
Sk.; Stud. derfra 42; tog 44 Adgangsexamen v. den militære Høj- i 
skole og bestod Afgangsexamen 48; var V* 46 bleven udnævnt til ! 
Sek.-Løjtn. i Ingeniørkorpset (med Anciennitet fra V« 44) ? Prløjtn. 
7 /9 49 ; Kapt. 21 /a 53 ; blev ofter Ansøgn. afskediget »°/ 7 61 i Naade 
og med Pension, samt m. Till. til at bære den for Officerer, der 
afskediges efter 16 Aars Tjeneste reglementerede Uniform; skjøndt 
gift og pensioneret lykkedes det mig dog, ved kgl. Resol. af * 8 /3 62 
at erholde Regentsen og Kommunitetet i Aarene 62—66;* Kand. 
M /i 66 h l (*1— *1); erholdt "/* 66 Till. til at ord. som Hjælpepræst 
i Besser-Onsbjerg, ord. 28 /n, og har derefter bestyret Emb. eller 
været Hjælpepr. Endelave, Lidemark-B., Hem-S., Nexø-B., Rom- 
drup-K.-S., Vollerslev-G., Gjedsted-F.; har skr. »Luthers Minde 4 
(ved Lutherfesten 83) i Indre Miss. Tid., 84; — gift Fredericia 'h 
57 m. Ketty Christiane Neckelmann, f. 16 /n 30 Ballegaard, Mariager 
S., F. Joh. Fred. N., Major v. 2. Jyske Inf.-Rgmt, M. Anne Kirst. 
Bang. — Hustrus Broder 469. 18; Søster gift 1185. 14. 

384. Hobro og Skjellerup. 

Onsild Herred, Ramlers Amt, Aarhis Stift. 

20. li /9 1868. Jens Vilhelm Hansen (* 6 /r 80 Spentrup-G., 
se der). 

21. 4 A<> 1880. Carl Hambro Gyberg, Søn af 463. 13, f. "i* 
37 Jern ved. Stud. Mtrpsk. 56; Kand. "/i 62 1 (1—1); rejste 66 til 
Rom; p. Kapl. hos sin Fader i S. Jernløse-S. l /it s. A.; ord. l7 /i66; 
Sgpr. Mygind-K.-S. 20 /i 74; — gift Holmens K. ll /n 74 m. Louise 
Emilie Meta Hald, f. 15 /i 51 Hamborg, F Magn. Thorn. Erik H. 
Kbmd. (Søn af Joh. Ped. H. t. Aarh. Frue K.-Aaby, f 18 /n 25), Al 
Charl. Laar. — Hustrus Farbrødre 669. 25 og 889. 16. 

385. Hodde og Tistrup. 

Øster-Horne Herred, Ribe Amt og Stift 

19. M /i 1664. Jens Nicolai Ludvig Schjørring ( 7 /s 78 Ørs- 
lev-B., se der). 

20. 10 / 5 1878. Jørgen Emil Lindberg, f. 31 /s 46 Taaderup, 
Søn af Dr. fil. Jac. Ghr. L. t. L. Lyngby-Ø., f l0 '^ 57 og Anne 
Cathr. Elisab. Hansen. Stud. priv. 65; Kand. 26 /s 72 h 1 (h-h); 
Skolebestyr. Stege; p. Kapl. Gudme-B. 15 /i*75; ord. M /i 76; Viby 
p. F. hos sin senere Svigerfader 4 /i77; f f /i 82; — gift Odense 386—387. 209 

19 /«79 m. Charlotte Amalia Fischer, Dt; af 1115.15, f. 81 /*49 paa 
Fur. — Broder 500. 2. 

21. **/» 1882. Georg Frederik Mygind, f. ,8 /s 45 Næstved, 
F Niels M. Strandkontr. i Mullerup, Af. Joh. Pedersen. Seminarist 
Jonstrup 66 (udmærket duelig) ; tog i 69 udvidet Skolelærerexamen i 
Kbh. Stud. priv. 72; Kand. l9 /i 77 1 (*1— *1); Kat Frelsers K. 7 / 6 
77, ord. a7 /«> p. Kapl. Kallehave 8 /i i 80 ; underskr. Askovadressen ; — 
gift Vartov K. 16 /n 80 m.. Johanne Dorthea Marstrand, f. 27 /» & 2 
Kbh., F. Theod. M. Maskinfabr., Af. Anna Henr. Math. Janssen. — 
Broder 215. 13. — Hustrus Søster gift p. Kapl. Brikker. 

386—388. Holbæk og Merløse. 

Mtrlfte Herred, Holbæk Amt, Sjællande 8tlft 

386. Sognepræst. 

(Den nyopførte Kirke indviedes af Biskoppen 2den Pinsedag, 

20. Maj 1872). 

14. 9 /e 1849. yens Severin Hvistendahl Galskjøt, f. 18 /io 
1797, Søn af Thorn. Martin Braém G. * t. Hyllested-V.-H., f 23 /» 
28 og Karen Hvistendahl (Dt. af Mads EL, 2. res. Kapl. v. Frue K. 
i Kbh., f * 4 /» 1777). Stud. Hrlfsh. 15; Kand. "/* 20 1 (h— 1); Kat. 
Rosk. 13 /io 26, ord. */" ; res. Kapl. Kolding og Sgpr. Almind 18 /i2 31 ; 
Sgpr. Kolding ,4 / 6 37; R* * 7 / 5 72; entl. 16 ;s75; f * Holbæk » 4 /»83; 
gift Odense Frue K. 15 /$ 32 m. Anna Elisabeth Johanne Heide, f. 
7* 1795, f ai /io 61, F. Generalmajor Andr. Grani H. Ejer af La- 
vindsgaard, Al. Anna Elisab. Badstuber, — Dattersøn 991.1; Bro- 
der 637.17; Fætter 912.17. 

15. */» 1875 - Anders Herskind, f. »/u 23 Aalborg, F Jens 
Schibbye H. Kbmd., Konsul, Af. Ane Kirstine Elmquist. Stud. 
priv. 43 ; Kand. 16 /i 60 1 (1*— *1) ; Institutbestyr. Thisted ; Kat. Æbel- 
toft 11/766, ord. 10 / 9 ; Kat. Horsens * 3 /i60i Sgpr. Nexø-B. 9 /s67; 
har udg.: Nogle Bibellæsn. over de 5 første Kap. af Apost. Gjern. 
— gift Vivild M7 /n 50 m. Alvilda Emilie Laussen, f. 6 /» 25 Aarh., 
F. Christopher Mathias L. Hitmester v. Prins Ferdinands Dragon- 
rgmL, Af. Christiane Fred. 1 Holm (Dt. af Christopher H. t. Elme- 
lunde, f 81 /s 19). — Fætter 1133. 1>; Næstsøskendebarn 622. 18. 

387. Kapellan pro loco. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 8. Juni 1876). 

1. 4 /» 1876. August Frederik Basse ( 19 /i 80 Gimming-L., 
se Fausing-A.). 

14 210 387—391. 

2. 24 /s 1880. Georg Daniel Dresler (* l /i 84 Olsker-A., 
se der). 

3. M / 3 1884. Peder Bruun Juul Bondo, Søn af 1062. 22, 
f. 7 /io63 Vang. Stud. Mtrpsk. 72; Kand. "/« 82 1(1—1); °rd. M /4 84 
- Ugift. 

388. Kateket. 

7. **k 1867. Frederik Peter Jacob Dahl ( 7 /i 76 Søllinge-H., 
se Kallehave). 

(Nedlagt ved kgl. Res. .af 8. Juni 1876). 

389. Holbæk og Udby. - 

Rougsø Hørrød, Randers Awt, Aarlws Stift. 

11. »/s 1866. Edvard Carl Vilhelm Ortmann, f. s, /i 22, 
Søn af Joh. Chr. O.* t. Magleby p. L., f l9 h 59 og Christiane 
Mathea Friis (Dt. af Knud Arrild F.' t. Skjellerup-E., f */« n )- 
Stud. Odense 41; Kand. 12 / 7 50 1 (1—1); p. Kapl. hos sin Fader i 
Magleby l8 /s 54, ord. 5 / 5 : Sgpr. Pedersker 8 /< 61 ; — gift M /u 63 m. 
sin Broders Enke Ingeborg Henriette Rhode, f. 5 /i3lKbh., F.Anår. 
Gudmann R. Ejer af Rosenborg Mølle, Maanedsløjtn. i Flaaden, 
M. Ingeb. Marie Hermansen. — Hustrus Søster gift 33. 18. — 0. 

390. Holeby og Bursø. 

Fuglse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift 

18. *% 1855. Hans Jacob Peter Dorph Paludan ( 10 /9 71 
Vestenskov-K., se der). 

19. Vi* 1871. Otto Reinhold Emil Pontoppidan, f. »/s 17 
Nakskov, F Etsrd. Erik Pet. P. Birkedommer p. Falster, Af. Charl. 
Vilh. Elisab. Westberg. Stød. Nakskov 35; Kand. x /» *1 h (h— h); 
p. Kapl. Rødby-R. ' 6 /„45; entl. Vi 2 48; ord. 17 /»45; Kippinge-B. 
10 /s49; Past. vie. Linaa-Dallerup 18 /i 52; Sgpr. Ørre-S. 10 /4 55; 
Ølby-A.-F. u lu 66; entl. 17 /9 80; fKbh. */« 83; — gift Frelsers K. 10 /s 
56 m. Thora Vilhelmine Rud, f. A h 31 Krhvn., F. Lars Andersen R. 
Pladsform. v. Grønlandske Handel, M. Sidse Marie Blank. 

20. M /n 1880. Hans Kristian Rørdam ( 6 /n84 Ondløse-S., 
se der). 

391. Holme og Tranbjerg, -s- 

Ning Herred, Aarhus Amt og Stift. 

13. 8 /i 1857. Vilhelm Ludvig Frendrup, f. 17 /* 05 Helsingør, • 391-392. 211 

F. Sever. Chr. F. Løjtn. v. Kronens Rgmt., senere Told- og Kon- 
sumtionsbetj. i Slagelse, M. Fred. Kirst. Thomsen. Stud. Slagelse 
25; Kand. 12 /i 32 h (1—1); Sgpr. Tirstrup-F. 26 /* 36, ord. 19 /8? t 7» 
74; — gift 30 /io36 m. Hansine Gondella Caroline Dantzer, f. 13 /s0 9 
Kbh., f 21 /» 84, F. Joh. Pet. D. Stenhuggermester, Kapt. i Kbhs. 
Brandkorps, Af. Birg. Antonette Amundin. — Hustrus Broder 279.21, 
Hustrus Søsterdatter gift 332. 21. 

14. * 8 /io 1874. Adam Christoffer Fabricius, f. "/ 7 22 Bøv- 
ling, Søn af Kstrd. Johs. F.* t. Sjørring-T., f 2 /n 47 og Nic. Kirst. 
Marie Dahl. Stud. Aalb. 41 ; Kand. 19 /i 47 *1 (h— h) ; foretog s. A. 
en Rejse til Stockholm og Upsala for at gjøre sig nærmere bekjendt 
med svensk Sprog, Folkeliv og Historie; kst. Adj. Aarhus 17 /io48, 
kgl. Udn. 18 /io49; i 55 erholdt han Tilladelse til en toaarig Uden- 
landsrejse, nærmest for at undersøge de nordiske Spor i de sydlige 
Lande. Han besøgte Tyskland, Svejts, Italien, Spanien, Frankrig 
og England; længst opholdt han sig i Paris og Normandiet, der 
gave ham det rigeste Udbytte; tillige besøgte han de betydelige 
protest. Skolelærerseminarier i Berlin, Dresden, Ziirich, Lausanne, 
Courbevoie o. fl.; Sgpr. Bjørnsholm-M. og Forst, for Ranum 
Semin. 81 /s 69, ord. 25 /s; Drejø 18 /4 64. Af hans lit. Arbejder er 
Illustreret Danmarks Historie for Folket 1—2., 2. Udg. 62, mest 
bekjendt; har Skr. : Los historiadores Espafioles en pruebas escogi- . 
das, Leipz. 58; Lærebog i Christendom, 70; Ingeborg Philip Au- 
gust's Dronning, 70; Forbindelserne mellem Norden og den 
spanske Halvø i ældre Tider, 82; Drejø Beskr. og Historie, 82; 
Sulamiths Breve om Messias, 3. Udg., 82 ; desuden en Mængde Afh. 
i Blade og Tidsskr., se iøvr. Er, ; — gift Aarh. Domk. 5 /» 65 ro- 
Nikoline Frederikke Jensen , f. 10 /a 39 Kallundb., K Carl Chr. J. 
Kbmd., Af. Anna Sarine Krog. — Søstre gifte 787.13, 1138.11. 

392. Holmsland, Gammel- og Ny-Sogn. 

Hild Herred, Ringkjøblng Amt, Ribe Stift. 

17. 9 /9 1857. Ferdinand Emil Seidelin (* 3 / 5 70 Aarhus Frue 
K. og Hospital, se der). 

18. * 4 /* 1870. Frits Phister Ingerslev ( 8 /s 79 Veggerby-B., 
se der). 

19. "/i 1879. Frederik Adolph Nielsen, f. 16 / a 45 Lyngby, 
Son af Stiftsprovst, Lic. theol., Prof. Fred. N. t. Thoreby, Lands- 
tingsmand, f 9 J9 67 og Helene Kirst. Hansine Perch. Stud. Rosk. 
tø; Kand. *% 71 h 1 (1—1); Kat. Maribo % 75, ord. lft /i 2 ; har jevn- 
lig medd. Præd. L Indre Miss. Tid. ; — gift Frederiksberg K. 15 /s 77 

U* 212 392—395. 

m. Helga Judithe Berg, Dt. af 701. 16, f. 27 /9 56 i Næsborg. - Sø- 
stre gifte 161.18 og 701.17; Farbroder 476.17. 

393. Besid. Kapellan paa Holmsland. 

(Nedlagt efter Reskr. af 12 /s 1803, paany oprettet ved kgl. Res. af 
* a /9 1869. Kapellanen bor i Aargab og" bestyrer de gejstlige Em- 
bedsforretninger i Klitdistriktet selvstændigt og uafhængigt af Sogne- 
præsten paa' Holmsland). 

6. a9 /s> 1869. Ditlev Ludvig Roger t Gøtzscke ( ll / 7 73 Hade- 
rup, se Bjerring-M.). 

7. 15 /9 1873. Herman Nicolai Johannes Løchte ( n k 77 
Gjøl, se Als). 

8. 17 /» 1877. Hakon Victor Graae ( 17 /< 82 Vroue-R., se der). 

9. * 4 /e 1882. Johan Theodor Engberg, Søn af 1011. 13, f. 
12 /e 54 Skaarup. Stud. Brgdsk. Krhvn. 73; Kand. 23 /i 80 h 1 (1— *1); 
Lærer p. Ryslinge Højskole; p. Kapl. Ølgod-S. a5 / 8 81, ord. * h \i\ — 
Ugift. 

394. Holstebro og Maabjerg. 

Hjerm Herred, Ringkjiblng Amt, Ribe Stift. 

20. Ve 1857. Alexander Balthasar Carl Reumert ("/« 73 
Sorterup-O.i se der). 

21. 28 /* 1873. Simon Peter Groth, f. 5 /n 13 Kbh., /. Jens 
Peter G. Apoth. p. Vajsenhusapoth., M. Gathr. Marie Magd. Arends. 
Stud. Brgdsk. 32 ; Kand. 9 h 39 h (1— h) ; Sgpr. Naur-S. */u 56 ; 
ord. 2 */i56; f/iSO; — gift 4 /* 38 m. Caroline Sophie Groth, f. 
83 s 14 Christianssand, f 10 !*&h & Peter G. Kbmd., Skibsmægler, 
M. Bolette Rasmussen; — Datter gift 94.20; Søster gift 1180.17; 
Broderdøtre gifte 516. 8 og 539. 2. 

22. 16 /s 1880. Hans Christian Møller, f. */4 44 Horsens, /. 
Niels Peter M. Sadelmagerm., AL Karen Georg. Dancker. Stud. 
Hors. 64; Kand. l *k 70 h 1 (h— 1); p. Kapl. Bjergby-M. 13 /i 72, ord. 
Vs ; Sgpr. Bording "/? 76. — Ugift. . 

395. Horbelev og Falkerslev. 

Falsters Sinder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

13. 10 /i 1856. Johan Buntzen Koch, f. 3 /4 04 i Falkerslev, 
Søn af Kstrd. Hans Christopher K. * der var Sgpr. her, f 18 / 7 47 
og Laurenze Marie Buntzen. Stud. Nykb. 21 ; Kand. 13 /i 26 1 (egr— 1); 
kst. Lærer v. Nykb. lærde Sk. 7*26; Adj. smst. * 5 /n s. A.; Sgpr. 
Højrup i Tørninglehn A k 30, ord. i Maribo Vi ; Skjerbæk i Tørning- 395—396. 213 

lehn 26 /* 42 ; t 4 /e77; se Ær.; — gift % h 31 m. sit Søskendebarn 
Petrea Pouline Taarning, f. 17 /i2 06 Butterup, f 85 /" 49 > & Nie,s 
Poulsen T., Degn, M. Dorth. Elisab. Koch. — Datter gift 96. 24. — 
Pastor Koch blev efterfulgt af sin Broder: 

14. 81 /s 1877. Hans Christopher Elers Koch, i. «/s 19. Stud. 
Nykb. 39; Kand. 4 /n 44 h og 80 /io45 1 (1—1); p. Kapl. hos sin 
Fader i Horbelev-F. 27 /i*45; ord. 6 /a46; Veggerløse * 3 /9 48; Sgpr. 
Gjesing-N. n /io56; Provst for Rougsø, Sønderhald og Nørre H. 
»/« 59 ; Sgpr. Gjerrild-H. 86 /i 61 ; — gift Holmens K. u /4 56 m. 
Karen Elisabeth Paludan, f. 18 /i2 21 Aamodt Prgd. i Hamar Stift, 
Dt af Provst Jul. Fred. P. t. Næs og Baldeshol i Hedemarken, f 
l *m 51 (Søn af Joh. P. t. Fanefjord, f 10 A 21) og Gurine Elisab. 
Thesen, Plejedatter af sin Farbroder, Kommandør Ghr. Carl P. — 
Søn Ghr. Carl Paludan K., Kand. theol. ; Broder 1072. 18. — Over 
Slægten, der nedstammer fra Hans Peter K., ♦ der blev Præst i 
Horbelev-F. 8 /* 1765 og f 20 /* 1806 findes en Stamtavle i Barfods 
Falst. Gejstlighed. 

396. Horne*), -s- 

Sallfng Herred, Svendberg Art, Fyena Stift. 

11. 15 /7 1862. Lars Balslev Leth, f. 14 /i2 1796, Søn af Jens 
Math. L. t. Svanninge, f 2a /» 13 og Salome Balslev (se Slægttavlen 
Side 11). Stud. Odense 14; Kand. l8 /4 18 1(1—1); Lærer v. Brgdsk. 

*Kbh.; Kat Vejle u /»25; ord. 2 *jio; Sgpr. Lillehedinge-H. efter priv. 
IndstiU. 5 /4 26; entl. e /* 7 3; bor i Faaborg; se Ær.; — gift 80 /ia 25 
m. Johanne Henriette Jacobe Bredsdorff, f. 9 /& 1797„ Dt. af Amtspr. 
Morten Thomsen B. ♦ t. V. Skjerninge-U., f f /» 41 og Ellen Cathr. 
Hornemann (Dt. af Jac. Utzon H. t. Marstal, f 10 /a W?)- — Søn 
674.15; Døtre gifte 77.11, 733.5 og 921. 16; Broder 931.17. — 
Hustrus Brodersøn 464. 19. 

12. Ve 1873. Hans Henrik Licht, f. 4 /e 14 Vordingb., F. 
Chr. Fred. Rask L. Maskinbygger, M. Anne Kirst. Kjær. Stud. 
Vordingb. 33; Kand. '1*41 h (1-1); p. Kapl. Vestervig-A. u /is43; 
ord. * 8 /«44; Kat. Hobro 8 %47; Sgpr. Hundborg-J. 18 /a56; Folke- 
thingsmand for Thisted Amts 2. Kreds (Thisted) 14 /e61; Sgpr. 
Buderup-G.-Aa. 3l /s 67 ; — gift %9 fi 54 m. Annanie Elisa Cathrine 
Wogelius, f. 5 /n 25, Dt. af Magn. W. t. Hobro-S., f 9 /" * 7 og 
Martha Maria Gjern. *} Et Kapellani pro loco er oprettet ved kgl. Resol. af 1. Aug. 1873, men 
skal ferst besættes, naar Pensionen til Fastor Leth bortfalder. 214 397—399. 

397. Horne og Asdal. 

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

24. 25 /8 1868. Jacob Jørgen Frederik Friis ( 7 /$ 71 Vegger- 
by-B., se der). 

25. a8 /io 1871. Johan Philip Jeansson (Vs 78 Førslev-S., se der). 

26. % 1878. Laurits Afartin Frederik Søgaard Hofgaari 
( S0 /s82 Askø, se der). 

27. 20 /9 1882. Herman Axel Emil Otto Busch, f. S1 /i° 54 
Kbh., Søn af Dr. theol. Andr. Casp. Fred. B., Professor v. Uni- 
vers, i Dorpat i Rusland, Statsraad, og Math. Juliane Leuckfeld. 
Stud. Sorø 73; Kand. * 3 / 6 79 h 1 (1— i); Sgpr. Venø "/e 80, ord. 
80 /io; — gift Volduni 9 /n 80 m. Fanny Andrea Luise Ohsten, f. */* 
57 Kappel, F. Joh. Chr. O. Toldforv., Af. Francisca Mariane Lind. 

398. Hornslet og Rosenholms Kapel. -^ 

Øster-Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

20. 4 /n 1851. Johan Christian Carl Boeck, f. Sæby */ia 09, 
F Etsrd. Chr. Carl B., Herredsfgd. i Holmans, Elbo og Brusk H M 
Af. Anna Elisab. Buchhave. Stud. Fredericia 28; Kand. "/4 33 1 
(h— h); p. Kapl. Hvirring-H. 7*35; ord. 6 /s ; Assens-Kl. 7 / 5 36; 
Tnorsager-B. 16 / 7 39; Sgpr. Ulstrup-G. 7u41; entl. l0 /» 80; bor i 
Kbh.; — 1) gift 15 A42 m. Anna Laursine Davidia Martine Eng- 
berg, f. ao /» 16 p. Palsgaard, f V? 46, F Fred. Bagger E. Godsforv., 
Af. Else Ludovica Hartmann; — 2) gift 5 /»46 m . Petræa Sophie 
Henriette Engberg, f. 12 / 5 16, Dt. af Andr. E. t. Svanninge, f n h» 
20 og Carol. Birg. Nyholm. — Sønner 837. 27, Christopher Nyholm 
B., Kand. theol. ; Broder 125. 13 ; Farbroder Kstrd. Joh. Fred. B. t. 
Maribo-H., f 4 /s 43. — Begge Hustruers Farfader Laurits Engberg 
t. Kullerup-R., f 31 A 1796. 

21. l0 /4 1880. Jens Gotfred Smith, Søn af 5. 13, f. 19 /« 23 
Rosk. Stud. priv. 45; Kand. 19 /i 63 h* (*1— 1); Lærer Kbh.; 
Sgpr. Hvornum-S. 15 /» 71, ord. * 4 /s; — gift Aagerup 8l /s 64 m. 
Julie Margrethe Elise Wandler, f. «% 20 Od., F. Jørg. W. Kapt., 
Af. Anne Margr. Klug. — O. 

399. Vester Hornum, Hyllebjerg og Fleisborg, 

Aars Herred, Aalborg Awt, Viberg Stift. 

18. **h 1859. Anton AfarHn Valeur ( M 'i 70 Asfærg-F., se der). 

19. 9 /4 1870. Christen Frausing Borch (% 78 Randlev-B., se der). 

20. lf /el878. Rasmus Vilhelm Aagaard, f. «/ 4 42 Strandby, 
Haarby S., F Hans Aa., Lærer i Stenstrup, Af. Vilh. Cathr. Lehn. 399—402. 215 

Stud. Od. 62; Officersaspir. 64; gjorde Tjeneste i Krigen ved 8de 
Rgmt.; Kand. 17 / 6 69 h 1 (1— h); Sec.-Løjtn. i Fodf. at /y67; uord. 
Medhjælp. V. Skjerninge-U. fra a7 /i 70; p. Kap], smst. 8 /s s. A.; 
entl. som Løjtn. 20 /8, ord. ,|l /»; Baarse-B. "/e 72; Kap), p. 1. Stor- 
ring-S.-G. 88 / 5 74; — gift Svendb. Nic. K. f'u 74 in. Anna Hertha 
Camilla Dagmar Mønster, f. 19 /w 61 Slagelse, Dt. af Kand.. theol. 
Carl Chr. M. fhv. Adj. ved Slagelse Latinsk., Lærer ved Idiotanst 
og Julie Hansine Borgen. — Morbrødre 654. 19 og 1157. 17. 

400, Øster Hornum, 

Hornum Herred, Aalborg Ant, Viborg Stift. 

18. u l* 1860. Jeremias Wøldike ( 10 /i 79 Kværndrup, 
se der). 

19. M /i 1879. Axel Riber, Søn af 742.21, f. 6 /i 2 49 Aale. 
Stud. Hors. 68; Kand. "/« 72 1 (1—1); Alumn. paa Borchs Kolleg., 
Kapl. p. 1. Raarup 81 /n 74, ord. 16 /n. — Ugift. 

401 — 404. Horsens. 

Nim Herred, Aarhus Ant og Stift. 

401. Sognepræst. 

17. *°/3 1863. Frederik Ludvig Bang ( 13 /i 72 Tersløse-S., 
se der). 

18. 8 /4 1872. Johannes Clausen [ 28 / 8 84 (fra l5 /4> Biskop 
over Aarhus Stift, se der]. 

19. * 8 /<5 1884. Jens Carl Christian Skou, f. 31 /i» 31 Cita- 
dellet Frederikshavn (Daabsatt. ang. urigtig x \\ 32), F Andr. S. 
Stabshornblæser v. Sjæll. Jægerkorps, DM., AL Christine Jensine Heil- 
maim. Stud. Brgdsk. Krhvn. 49; Kand. 18 / 6 55 h l (1*— 1); Kat. 
Skanderborg 91 /»63, rd. 10 /4; Sgpr. Skanderborg-S.-S. "/s 70; 
Provst for Hjelmslev og Gjern H. 14 / 5 75 ; entl. "/i 78 ; R* s. D. ; — 
gift Christiansborg Slotsk. 21 /5 58 m. Laura Birgitte Vilhelmine 
Dahlenborg, f. 8 / 7 33 Kbh., F. Jens Chr. D. kgl. Vognmester, M 
Emilie Lønholdt. 

402. Resid. Kapellan og Hospitalspræst. 

18. 8 A 18 2. Johannes Christian Faber (V* 73 Følleslev-S., 
se der). 

19. *°/s 1873. Frits Carl Emil Andersen, f. * 5 /9 29 Kbh., 
F. Jens A. Bud i d. alm. Enkekasse, DM. Af. Jul. Marie Høepfner. 
Stud. Mtrpsk. 49; Kand. J0 /i 66 1 (egr— 1); Kat.* Hillerød i0 /i 2 58, . 
ord. "/*59; j 28^75. _ gift 26^59 m. Caroline Marie Nørgaard, 
Dt. af 805. 14, f. 80 /i 34 i Ousted. 216 402—405. 

20. */n 1875. Ludvig Ferdinand Rømer, L 8 /a 23 Rends- 
borg, K Overauditør Ludv. Ferd. R. Rgmt-Kvartermester og Audit, 
v. Holst. Artill. Brigade, Af. Therese Adela Mourier. Stud. Brgdsk. 
Kbh. 42; Kand. n /i 54 h 1 (*1— 1); Lærer Kbh.; rejste udenlands 
63—64 ; Lærer Vejle 65, v. Borgersk. smst. lf k 67 ; ord. Medhjælper 
Vejle-H. V12 71, ord. 8 /i2. — Ugift. — Søster gift 5. 14. — O. 

403. Kateket. 

8. 18 /e 1867. Edvard Albert Baadh, f. 15 / s 21 Kbh., A Gott- 
hard Alb. B. Kand. jur., Over- og Underretsprok. i Slagelse, Al. 
Ane Margr. Volmeister. Stud. Slaff. 38; Kand. Vs 46 h (h— 1); 
Sgpr. Kosel, Hiitten Provsti, Sydslesvig, 18 /s 53, ord. /s ; afsat af 
den tyske- Regj. 64; entl. 28 /io s. A.; Sgpr. Karlby-V. is /n 76, men 
erh. 21 /ia Till. til at betragtes som ikke kaldet; R* * 7 /e81; — gift 
Frederiksborg l9 k 49 m. Laura Arcadia Goelestine Hindberg, f. 8i /t 
18 Kbh., F. Coelestinus H. Toldkasserer, Af. Arcadia Lynge. 

404. Præster ved Horsens Tugthus. 

2. 8 /n 1865. Lars Simon Hansen ( 6 /n 75 Gloslunde-G., 
se der). 

8. xt k 1876. Jacob Ha?isen Andresen ( ,7 /n 83 Kornum-L.-L M 
se der). 

4. 6 /2 1884. Salomon Maurits Krusenstferna Haf strøm* f. 
* s /5 47 Helsingør, F. Herm. Lambert H., svensk-norsk Vicekonsul, 
M. Carolina Bernhardina Tørnstrøm. . Kontorist paa Hels. Byskri- 
verkont. ; Exam. jur. */* 67, 1. Kar.; Fuldm. smst. til Hi 70; Stud. 
priv. 72; Kand. 28 / 6 77 1 (*1— *1); p. Kapl. Hornslet 81 /i 78, ord. 
20 / 8 ; Kapl. p. 1. Raarup 29 / 5 79; Sgpr. Kragelund-F. 8 / 8 81; — gift 
17 /io 82 m. Caroline Frederikke Marie Dreyer, f. 3 /s 62 paa Rosen- 
holm, Hornslet S., F. Christian D. Skovrider, Af. Fred. Soph. Mørch 
(Sønnedatter af Joh. Christopher M. t. Gjesing-N., f u h 1799). 

405. Horsens og Hammer. 

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift. 

(1877 blev'Præstegaarden flyttet fra Hammer til Horsens). 

7. 88 /4 1868. Jens Peter Bekker ( 18 / 9 75 Sulsted-Å., se der). 

8. *7* 1876. Hans Christian Matthias Krarup, f. 8, /9 43 
Hygom, Søn af Provst Enoch Chr. K. t. Søften-F., f 8 /» 65 og Anne 
Marie Krarup. Stud. Aarh. 63; Kand. 2S /e 69 h 1 (1— h); p. Kapl. 
Bjørnsholm-M. */n 70, ord. 80 /n ; — gift Johs. K. ia /« 72 m. Cecilia 405—407. 217 

Johanne Severine Hall, f. *k 50 Kbh., F Carl Chr. Fred. H. Gross., 
M. Karen Pouline Hasle. — Slægt se Stamtavlen 812. 3. 

406. Horslunde og Nordlunde. •*- 

Lollaads Nirre Herred, Maribo Awt, Lolland-Falsters Stift. 
20. *°/t 1868. Edvard Julius Anger, f. 8 /io 13 Kbh., F. 
Sanmel A. Børstenbinder, DM., M. Vilh. Marie Henningsen. Stud. 
Brgdsk. Kbh. 30; Kand: 7 / 7 35 1(1—1*); Lærer i Kbh., dimitterede til 
Exani. art.; Sgpr. Svanneke-I. */» 45, ord. 24 /9j Gyrstinge-F. 8 /i2 56; 
Medl. af Examenskom. t. Afholdelse af Skolelærer- og Lærerindeexam. 
'''4 69— s, /s 84 ; var Examinator i Relig. og Censor i Dansk; R* * 8 / 7 
69; har udg. Vejledning for Lægfolk til at forvare sig imod og 
gendrive Baptisternes Vildfarelser m. H. t. Daaben, 59*; Vejl. for 
Lægfolk under Læsn. af Brevet til Romerne, .73; 12 Prædikener, 
65; Nissens Samtaler over bibelske Fortællinger i fri og afkortet 
Oversætt., 76; Større Bibelhist. for højere Skoler, 4. Opl. 82; Mindre 
Bibelhist. for Almuesk., 3. Opl. 84; Christelig Katechismus (i Foren, 
m. Pastor Rindom) 76; — gift Frue K. */n 39 m. Karoline Augusta 
Wiglar, f. 18 /4 18 Kbh., F Fred. Joach. W. Løjtn. i Husarrgmt., M. 
Maren Christine Gjertrud Mustrup. 

40 7. Houlbjerg og Granslev. + 

Houlbjerg Herred, Viborg Ant, Aarhos Stift. 

11. "/j 1840. Johan Christian Jensen* f. »Ve 1790*) Kbh., 
F Hans J. Kantor v. Rosk. Domk., M. Joh. Christiane Clausen 
(2. gift * Vi o 06 m. Personalhistorikeren, Etsrd. Emm. Tauber, Rek- 
tor i Aalb.). Stud. Aarh. 10; Kand. 19 / 7 25 h (h— h); Lærer paa 
Frijsenborg; Sgpr. Laurbjerg-L. (efter Indstill. af Grev Frys) 13 /? 27, 
ord. **/*; efter sammes Indstill. t. Skjolde 4 /s31 og t. Houlbjerg-G. ; 
ved sit Jubil. R* n h 77; entl. 19 /i2 s. A. ; bor Marielyst ved Ran- 
ders ; — gift Aalborg 5 /e 28 m. Johanne Birgitte Worm, f. * 4 /« 05 
Præstø, F Chr. W. Kbmd., M. Rachel Rebekka Staal. — Døtre 
gifte 376. 16 og 1133. 15. 

12. *k 1878. Janus Severin Mollerup ("/i 83 Gjelsted-R., 
?e der). 

13. *k 1883. Emil Ferdinand Koch, f. e / 8 35 Kbh., F Ernst 
Bernh. K. Skræderm./ senere Fyrbøder i Kbhs. Brandforsikr., Af. *) Pastor Jensen, der nu er Landets ældste Præst, har, efter at han er 
fyldt 95 Aar, egenhændigt meddelt Oplysninger til Præstehistorien. , 218 407- 408. 

Marie Regine Schwartz. Stud. Mtrpsk. 53; Kand. 18 / 6 68 1 (1—1); 
Lærer Kbh. ; Alumnus paa Borchs Koll.; erh. i 65 Universitetets 
Guldmed. for en theol. Afh.: „ Jesper Brockmand som theol. og 
asketisk Skribent ", trykt i Ny Kirkehist. Sam., 3. B.; Dr. fil. r « 
66 for en Disp.: „Oluf Borch, en biogr.-literærhist. Afhandl.* ; fore- 
tog i 69 m. offentl. Underst, en vidensk. Rejse og opholdt sig ved 
Univ. i Strasbourg og atter i 71 oph. han sig i Rom og ved Univ. 
i Genf. Sgpr. Skibet »/e 72; ord. * 8 / 8 ; Til&t-K. 8 /n 78; Provst for 
Lysgaard, Hids og Houlbjerg H. l Vi 2 83; har skr.: „Liberalismen 
i den fransk-protestantiske Theologi" i Dansk Tidsskr., 70; „Den 
positive Liberalisme", et Rejseindtryk fra Genf i Sommeren 71 i 
Theol. Tidsskr. 71; Et Blad af Opbyggelsesliteraturens Historie i 
det 17de Aarh. smst. 74; „Mindetale over H. N. Clausen* smst. 
77; Præd. i „Hindholm" og „Indre Miss. Tid. 14 ; theol. Literatur- 
anmeldelser; Rejseskitser i „Fra Alle Lande* og „Fremtidens Nyt- 
aarsgave* ; desuden novellistiske Skitser, Digte og Viser. — Ugift. — 
Søster gift 18. 25 ; Farmoder var Søskendebarn til Grundtvig. 408. Humble, -s- 

Langelande Sinder Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift 
12. * 7 /6 1861. Hans Jacob Drejer, f. 4 / 10 03 Kbh., F. Etsrd. 
Peter Rasch D. Chef f. Kancelliets 1. Revisionskont., AI. Magd. 
Christine Knoph. Stud. Brgdsk. Kbh. 22; Kand. 17 /7.27 1 (1-1); 
Enelærer v. d. Wærnske Inst.; Kat. Rudkbg. 18 /4 30, ord. 18 /?; Sgpr. 
Tryggelev-F. 14 /s32; entl. 80 / 6 78; opr. et Legat paa 2000 Kr. for 
Trængende i Humble, konf. 24 /7 79 ; f */• s - A. ; se Er. ; — gift 
25 / 8 30 m. Petrosine Christophine Abigail Arild, f. 5 /t 09 Odense, 
t "/? 44, F Bert. Friis A. Kbmd. i Naksk., Al. Maren Marie Bech. 
. 13. 4 /io 1878. Hans Peter Malmstrøm, f. Vi 27 Aalb., F 
Haagen M. Skorstensfejerm., AL Ane Pedersen. Stud. Aalb. 47; 
Sek.-Løjtn. i Artilleriets Krigsreserve i0 /9 61; Pr.-Løjtn. "/s 63; afsk. 
8 / 8 65; Kand. 17 /e 66 h 1 (1— 1); kst. Adj. Aalb. l0 /n 57, fast ans. s /u 
58; Sgpr. Børglum-F. 9 /i» 72, ord. "i 73; f 80 /io83; — gift b 59 
m. Charlotte Florentine Marie Hellesen, f. l9 /» 37 Kbh., f 8 A 82 » 
F. Chr. Didr. H. Kbmd., Al. Flora Top. 

14. M /i 1884. Carl Høyrup, f. 8 /t 28 Fredericia, Allans H.Kbrad., 
Brændevbr., Avlsbruger, AL Mette Cathr. Lorentzen. Stud. Fred. 47 ; 
Kand. * 8 /i 64 h a og M /i 55 h 1 (1—1); p. Kapl. Middelfart-K. 8 /i62. 
ord. l8 /*; Vicepast. Kauslunde 7 /i* 66 ; Sgpr. S. Kirkeby-S. A. */i* 75; - 
gift Frederiksberg 8 /i 67 m. Augusta Møller, f. 10 /io 43 Kbh., F. 408-411. 219 

Jstrd. Hans Peter Koefoed M. Byfgd. Middelfart, Herredsfgd. Vends 
H., M. Juliane Marie Bruun. — Hustrus Søster gift 317.19; Mor- 
brødre 260. 17, 936. 18 ; Moster gift 894. 19. 

4Q9. Kapellan pro loco i Humble. 

11. 29 jn 1866. Ludvig Otto Grundtvig Blædel, Søn af 
496. 19, f. *\x 41 Brande. Stud. Haderslev 59; Kand. 38 /i 65 1 (1—1); 
ord. "/H66; f »Via 69; — gift * 7 /» 67 m. Thyra Nielsen, Dt. af 
228. 12, f. «/» 42 i Jelling. 

12. "/* 1870. Jens Daniel Valdemar Holme ( u / 5 77 Sjelle- 
S., se der). 

13. Vio 1877. Axel Nicolai Johannes Buus ( 80 /io §3 Verst- 
B., se der). 

14. 10 /i 1884. Caspar Frederik Johansen Wegener, Søn af 
310.15, f. 18 /is51 i Halsted. Stud. Hadersl. Læreres Sk. 69; Kand. 
M /« 76 1 (1—1); Alumn. p. Borchs Koll.; theol. Manuduktør; foretog 
fra Midten af 79 m. offentl. Underst, en vidensk. Udenlandsrejse i 
lViAar i Tyskland (Erlangen), Frankrig, Svejts (Neuchatel) og Italien 
(Rom); ord. 7 / 3 84. — Ugift. — Søstre gifte 970. 15 og 1188.12. 

410. Hundborg og Jannerup. 

Hmidborg Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift. 

(En Filialkirke i Vorupør blev indviet 15. Septbr. 1878). 

19. 8 /" 1867. Nicolai Vilhelm Kofide ( S6 /4 75 Thisted-T., 
se der). 

20. ,7 /t 1875. Heino Andreas Gerhard Gad, f. 18 /io 33 Hel- 
singør, F Hans Svane Benevolens G. Kbmd. (Søn af Heino Gerh. 
6. t. Everdrup, f 8 /a 34), M* Vilhelmine Augusta Werner. Stud. 
Aarh. 53; Kand. "/i 60 h 3 og »/« 61 h l (h— h); p.Kapl. Vejerslev- 
B. "/i 62, ord. »»/ 8 ; Sgpr. Jelstrup-L. "/s 72; — gift Vrejlev 22 /t63 
ni. Ane Birgitte Sørensen, f. 13 /n 35 Solbjerg, Dt. af Provst Josef 
Kristian S. t. Karby-H.-R., f 25 /io 61 og Maren Birg. Kreutzkam. — 
Søster gift 1155.4; Faders Fætter 150.18, se der. — Hustrus 
Brødre 466.14, 481.13; Søster gift 6.19. 

411. Hundslund. 

Hads Herred, Aarhus Amt og Stift. 

13. SI /i 1862. Thomas Andreas Jespersen, f. *°/4 16 Viborg, 
y. Kfrrd. Jesp. J. Justitiarius i Landsoverretten, M. Mette Marie 
Bang. Stud. Vibg.33; Kand. 9 /n 40 h og 28 /i42 1(1— egr); p.Kapl. 220 411—412. 

Aarh. Donik. M /it48, ord. */i43; Astrup-T.-H. fy 47; Sgpr. Vand- 
borg-F. 88 /4 63; f "/a 71; — gift 8 / 5 50 m. Caroline Vilhelmine So- 
phie Elise Thaulov, f. *°/ 6 26 Kjertem., R Gilbert Lauri T M By- og 
Herredsskr., AL Johanne Dorth. Gram. — DL gift 183. 16 ; Broder- 
sønner 377.21, 498.24 og 635.17. — Hustrus Søster gift 11.9. 

14. 12 /u 1871. Carl Lauritz Emil Mule, f. M /i 18 Odense, 
Søn af Ulr. Chr. M. t. N. Lyndelse-H., f 7 /* 60 og Laurine Meyer. 
Stud. Od. 39; Kand. f4 /i 45 h (1—1); p. Kapl. hos sin Fader N. 
Lyndelse-H. 10 /i 49, ord. 8 /g ; Sgpr. Fjolde (Slesvig) valgt af Menig- 
heden 12 /5 52, kgl. stadfæstet *je; afsat af de tyske Magthavere 64; 
entl. * 8 /io s. A. ; derefter Hjælpepræst i Rudkbg., Marstal, N. Næraa, 
Rerslev;' Gunderup, Søborg, Ballerup, Ledøje og Allested; harudg.: 
Livsbilleder af Christi Rige i gamle og nye Tider, Odense 62 og 
Livsbilleder, Ny Saml., Kbh. 80: bearbejdet og oversat en Del 
pastoraltheol. Værker; meddelt Minder fra den yderste danske 
Sproggrændse i Sønderjylland i „ Nationaltidende" 4 /a84; underskrev 
Adressen til Biskop Martensen om Forh. i Slesvig; — 1) gift "/w 
52 m. Johanne Cathrine Mumme, f. 80 /6 27 Faaborg, f "A B6 ? — 
2) gift 6 /io57 m. Juliane Mumme, f. 9 j\ 34 Faaborg; begge Døtre 
af Hans Pet. M. Kantor v. St. Knuds K. i Odense og Anna 
Kirst. Boemann. — Pastor Mule hører til en af Landets ældste 
Præsteslægter; Stamfaderen, Dr. theol. Hans Mikkelsen, f. l /i 1578 
blev Biskop i Fyens Stift 1616 og døde **/* 1651, dennes Søn. 
Mag., Provst Mikkel Hansen t. N. Broby, f 8 A 16*8 var gift m. 
Karen Clausdatter Mule fra Nislevgaard, hvis Slægt, der kan føres 
tilbage tiJ 1368, blev adlet 1444 af Christoffer af Bajern; 15 /s 1679 
blev Adelspatentet fornyet for Etsrd., Højesteretsass. Vilh. Mule. 

412. Hundstrup, Østerild og Hjardemaal. 

Hillerslev Herred, Thisted A«t, Aalborg Stift. 

17. 9 fc 1858. Erasmus Ditlev Frederik Ulrich, f. 15 /» 12 
Sorø, F. Jørg* Chr. U. Forstinsp. v. Sorø Akad., M. Soph. Margr. 
SpaiTe. Stud. Sorø 81; Kand. 16 /n 36 h (h— h); p. Kapl. Følles- 
lev-S. »/i 41, ord. "/s; Sgpr. Horne-A. n /n60, f Ve 76; — gift 
*% 57 m. Cecilie Christine Stauning, f. "/t 32 Daler i Møgeltønder, 
Dt. af Jens Bille S. t. Herlufmagle-T, f 16 /< 49 og Joh. Elisab. 
Rose. 

18. 17 /4 1875. Gustav Peter Joakim Heiberg ("/* 84 Kirke- 
Helsinge-D., se der). 

19. 10 /s 1884. Kristen Josefsen Klausen, f. "/* 42 Ærøs- 
kbg., F. Pet. K. Skipper, M. Christiane Petersen. Blev efter be- 418—414. 221 

staaet offentl. Prøve Hjælpelærer i N. Brarup i Angel 67 — 69; 
Se min. fra Skaarup 62 (meget duelig); Hjælpelærer Haarslev s. A.; 
Lærer v. Kbhs. Kommunesk. 63; Stud. priv. 67 (dimit af Pastor 
Theod. Chr. Balslev, 426. 3) ; Lærer i Tjørnelunde, Finderup S. 69 ; 
havde Permission */* Aar for at gaa paa theol. Skriveøvelser; Pa- 
stor L. N. Balslev (437. 13) vejledede ham iøvrigt under hans Selv- 
studium; Kand. *°/ 6 74 h 1 (*1— *1); Sgpr. Tømmerby-L. «/• 76, ord. 
'%; har skr. i „Dansk Kirketid.* 84 om Sprogforh. i Slesvig; — 
gift 18 / 6 69 m. Martine Henriette Balslev, Dt. af 303. 18, f. l0 k 44 i 
Haarslev, se Slægttavlen Side 11. . 

« 

413. Kapellan pro loco i Hundstrup, Østerild og 

Hjardemaal. 

1. 14 /n 1868. Poul Martin Møller ( fl / 8 69 Kapl. p. 1. Ugilt- 
T. t se Ulsted). 

2. *°fr 1869. Søren Schjøtt (»/t 74 Kollerup-S.-H., se Broust). 

3. 18 /io 1874. Lavrids Karl Kristian Ussing ( lfl /i 78 Ølby- 
A.-F., se der). 

414. Hunseby. -r 

Mme Herred, Maribo A«t, Lolland-Falsters Stift. 

21. n / 6 1866. Niels Kirkmoe Bechmann, f. * 6 / 8 07 Hvirring, 
Søn af Kstrd. Hans Gram B. t. Raarup, f 81 / 12 36 og Amalie Elisab. 
Brasch. Stud. Hors. 25; Kand. •/" 30 1 (h— h); kst. Adj. Hors. 
"A34, fast. ans. M /s35; Sgpr. Fuur 4 /n 35, ord. l8 /i 8 ; Hald-K. 80 /i 
41; Hundstrup-Ø.-H. 8 /4 53; Fuglse-K. 20 /*58; var udsat forstor 
Livsfare ved Hunseby Præstegaards Brand u tu73; entl. s Ja77; 
t M /*78; se Er.\ — 1) gift 7 /n 34 m. Juliane Bønnélykke, f. M /i» 
04 Hors., f 9 Ao 39, F. .Mads Pagh B. Tobaksfabr., M. Anne Margr. 
Hansen; — 2) gift 15 /ia40 m. Søsteren Maren Bønnelykke, f. u /e 
03, f l s /ii 45; — 3) gift J/9 48 m. Christine Louise Brorson, f. */4 
06, F Jstrd. Fred. Quist B. Herredsfgd. i Bjerre-Hatting H. (Søn 
af Johs. B. t. Thisted-T., f S4 /9 72), M. Christine Elisab. Bagger. — 
Søn 1126.13; Broder 1086.14; Søster gift 675.22. — 1ste Hu- 
strus Søster gift 815. 23. 

22. 81 /e 1877. Daniel Christjern Vater, f. ",1 27 Vibg., R 
Joseph V. Kbmd. (Katolik), M. Joh. Lund. Stud. Vibg. 45 ; Soldat 
49; Kand. 16 / 6 54 h 1 (1—1); Lærer i Kbh.; Sgpr. Frederikssted 7 /io 
58; ord. Vi«; 0- og V. Alling 8 / 5 66; — gift */i2 58 m. Camilla 
Marie Unna, f. */» 32 Helsingør, F. Simon U. Kbmd., M. Joh. Marie 
Schrøder. 222 415-416. 

415. Hurup. 

Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift. 

(har tidl. været annekteret til Boddum og Ydby). 

9. 6 /n 1861. Caspar Marcus Frederik Høegh ( 5 /4 76 Taage- 
. rup-T., se der). 

10. 16 /e 1876. Morits Christian Julius Anthon, f. Aarh. Vi 
29, F Jstrd. Jørg. Chr. A. Toldinspekt. Horsens, Af. Jul. Etzardine 
Caroline, f. Komtesse Holstein-Ledreborg. Stud. Hors. 49; Kand. 
28 /*58 n (*h— *h); Miss. Upernivik 19 /s58, ord. "/», kom hjem 66: 
Miss. Julianehaab 68 — 74; priv. Medhjælper hos Provst Hall paa 
Frdberg. 75; — gift % 58 m. Anna Mathilde Elisabeth Heboe, f. 
Kbh. 14 /e 37, F. Peter Chr. H. Kopist i Hof- og Stadsretten, M 
Eva Louise Petersen. — Fætter Folkethingsmand Greve Holstein 
Ledreborg. 416. Husby og Sønder Nissum. 

Ulvborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift 

18. 10 /i2 1850. Christen Christensen Østergaard^ f. U V04 
p. Østergaard, He S., F Christen Iversen, Gaardejer, M. Anne 
Cathr. Christensdatter. Gik hjemme i en Omgangsskole, der om Vin- 
teren i nogle Uger blev holdt af en gammel Bondemand; i Efter- 
aaret 20 blev han Biskolelærer i Velling og var der de efterføl- 
gende 3 Vintre, var ellers beskjæftiget med Bondegjerning; 20 Aar 
gi. henvendte han sig til Missionsselskabets Stifter, Pastor Rønne, 
for at blive uddannet til Missionær. Der forhandledes om at sende 
ham til Missionsskolen i Basel, men der var da ikke Plads til Op* 
tagelse af flere Elever; han kom da til Kbh., blev priv. undervist 
og Stud. 28; Kand. 30 /io 32 n (1—1). „At sætte mig ind i hvad 
der dengang lærtes som Theologi ved Univ., for derved at gjøre 
en god Examen, hvor det at skulle explicere sig paa Latin tillige 
stod mig i Vejen, var mig ikke saa vigtigt, som det, snart at kunne 
blive færdig og opnaa det, jeg havde arbejdet for." Missionær 
Grønland t8 /4 33, ord. U U; »her ønskede jeg helst at komme til Hed- 
ningerne til Upernivik, hvor jeg da begyndte som den nordligste 
Præst i Verden, for den* danske Besætning og den vidt adspredte 
og forholdsvis lille Befolkning af Indfødte. Efterhaanden under- 
vistes og døbtes over 70 af de voxne Hedninger, foruden de Døb- 
tes Børn; andre vare Katekumener, hvorved Missionen der, inden 
min Bortrejse var bragt i den samme rette eller skæve Gang som 
i det hele øvrige Grønland. Henved et Par Snese, der vilde leve 416—417. 223 

i 

og dø som Hedninger, vare de sidste af dette Navn i Landet 4 ; entl. 
* 7 /n40, men kom først tilbage t. Danm. i Januar 42; Sgpr. S.Fel- 
ding-A. "/4 s. A.; Understed-K. 7 /io 64, men erh. 27 /u Till. til at 
betragtes som ikke kaldet dertil. Fik den graa Stær og maatte 
underkaste sig en Operation, hvorved han en Tid fik sit Syn igjen ; 
entl. *% 77; blev boende i Husby S.; stiftede et Legat paa 5300 
Kr. for den danske Hedningemiss. (særlig i Grønland og Santhali- 
stan), kgl. konf. */* 81 og et paa 9000 Kr. f. Træng, i S. Felding- 
A. og Husby-S. N. Sogne, kgl. konf. S0 /3 82, sit Bibi. skjænkede 
han til Askov Højst ; har overs. Heinr. Mullers aandelige Hvile- 
timer; udg. nogle Præd. og medd. nogle Bidr. t. Budstikken, Dansk 
Missionsblad, Dajsk Kirketid., Blochs Christeligt Folkeblad, seiøvr. 
Er.; f "/s 83; — J) gift 30 /s33 m. Lovise Nicoline Garnæs, f. *°/ 8 
02 Ourdal i Norge, f 80 Ao 37; — 2) gift ,8 /»44 m. Juliane Eleonore 
Garnæs, f. 88 / 6 H Kold., begge vare Døtre af Jens Joh. G. t. Kold., 
t u /2 17 og Vita Elisab. Boserup (Dt. af Chr. Redlich B. t. Helge- 
næs, f 1786). 

19. 3 /u 1877. Jakob Søren Hansen, f. »/, 46 Kbh., /: Jak. 
H. Værtshusholder, M. Cecilie Helene Moldrup. Stud. v. West. 
Inst. 63; Kand. l8 /i 69 h 1 (*1— h); p. Kapl. Husby-S.-N. 80 /io 71, 
ord. %s; underskrev den »lille* Askovadresse; — gift Husby 19 /s 
74 m. Vitha Lovise Garnæs, f. "/s 48 Slaglille, F Fred. Chr. G. 
Parcellist (Broder t. Præsten Østergaards Hustru), M. Joh. Adol- 
phine Christine Plesner (Dt. af Provst Christen P. t. Ledøje-S., 
t 88 /a 40). 

417. Husby og Wedellsborg Kapel. -5- 

Yends Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 

(Præsten bor i Sønder-Aaby). • 

17. 9 U 1834. Mogens Schiødte, f. 19 /io 1798 Snøde, Søn af 
Math. S. t. Snøde-S., f ll l* 03 og Fred. Lov. Schmidt. Stud. Ny- 
borg 17; Kand. * l /i 26 1 (1—1); Sgpr. Kvong-L. ll U 28, ord. 3 /*; 
Smidstrup-S. ,4 /io 53, men erh. * 8 /n s. A. Till. til at betragtes som 
ikke kaldet dertil; entl. 4 /i 75; f 29 /e80; — gift ,8 /n 28 m. Henrica 
Dorothea Caroline Bendz, f. 4 /io 1800 Odense, f t8 /3 70, F Etsrd. 
Laur. Mart. B. Borgmester i Od., M. Regine Christence Bang. — 
Broder Laur. S. Stiftsprovst Viborg , f 28 /e 43 ; Fætters Sønner 
19.21 og 230.16; — Hustrus Søstersøn 909.10; Søsterdatter gift 
477. 32. 

18. 18 /s 1875. Kristian Hartvig Kjødt, f. l9 / 4 31, Søn af 
Jørg. Valent. K. t. Vorgod-N. V., f */* 37 og Dorth. Margr. Møller. 224 417—419. 

Stud. Nykbg. 47 ; Kand. 12 /e 54 1 (h— 1) ; Huslærer ; Sgpr. Baagø 
28 /io 61, ord. Baagø, samtidig med Kirkens Indvielse */n ; Drag- 
strup-S. 8 / 7 71 ; — 1) gift 26 /9 61 m. Hermine Kohlstadt, f. «/ f 34 
Hamborg, f 9 h 67 » ^ Fried. K. Kbmd.. M. Lucie Fred. Nissen; — 
2) gift 28 / 9 70 m. Margrete Birgitte Jensen, f. M / 3 45 Stubbekbg., R 
Henr. J. Skibsf., M. Ane Marie Kjødt. — Hustrus Søster gift 
1121.20. 

418. (Kirke) Hvalsø og Særløse. -:- 

Voldborg Herred, KJøbonhavno Amt, Sjallands Stift. 

(Ifølge Reskr. af 11. Maj 1744 er Præsten pligtig til at prædike i 

Ledreborg Kapel hver 4de Kirketjenestedag istedetfor i 

Særløse Kirke). 

18. Vi* 1854. Samuel Anton Sølling, f. * 6 /* 04 Hjørlunde, 
Søn af Peter S. t. Frederiksborg-H.-H., f "/s 39 og Joh. Vilh. Sta- 
rinsky. Stud. Frdbg. 23; Kand. 81 /io 32 h (1—1); p. Kapl. hos sin 
Fader Frederiksborg-H.-H. 17 /i* 34, ord. 28 /i35; Sgpr. Ørre-S. »/i 
41; entl. 12 /is 83; f "/i 84; — gift »/e 41 m. Anna Cathrine Mau- 
ritzen, f. V« 09 Kblu, f 4 A 56 i ^ Kclrå. Hans Ghr. M. Stadskæmner, 
M. Lov. Cathr. Brandt. — Broder 327. 12; Søsterdøtre gifte 578. 21 
og 926. 7. 

19. **/* 1884. Victor Dons Blædel, Søn af 524. 14, f. */g52. 
Stud. Hadersl. Læreres Sk. 71; Kand. u /i 78 h 1 (1—1); foretog s. 
A. en vidensk. Udenlandsrejse, oph. sig i Rom til Begynd, af 79; 
Lærer v. Classenske Legatsk. ; Alumn. p. Borchs Koll. ; har udg. 2. 
Udg. af sin. Faders Værk: Udvidet „Konfirmations Undervisning 
efter evang.-luth. Kirkelære", 84; har tidl. skr. enk. Skitser t No- 
vellesaml.: ord. Viborg sl /»84; — gift 8 /i 81 m. Francisca Henriette 
Berggreen, f. 2 /9 52 Kbh., F. Gottfr. B. Overretsprok., M. Laura 
Aug. Breslau v. Bressendorfif. . — Hustrus Fætter 602. 22 ; Moster 
gift 1039. 17. 

419. Hvam og Hvilsom. 

Rinds Herred, Viborg Amt og Stift. 

(Oprettet ved Reskr. af 10. Oktbr. 1879, var tidligere henlagt til 
Simested, der nu har Thestrup til Anneks). 

1. 27 /n 1879. Hans Edvard Rudolf Bay Olsen ( 15 / 5 83 Far- 
strup-L., se der). 

2. 6 /9 1883. Hans Georg Daniel Barth, f. 27 / 5 50 Kragerø 
i Norge, Søn af Kateket Hans Georg DaiL B., f */6 56 og Charl. Prunst 419—421. 226 

Stud. Sneekloths Sk. 68; erholdt Indfødsret 19 /i 76 i Henh. til Lov 
af »tø 74; Kand. **/e 80 h* (1— h); p. Kapl. Vesterborg-B. "/i 81, 
ord. 16 /j; Kapl. p. 1. Rødby-R. *°/9 82; — gift «/n 82 ni. Johanne 
Frederikke Sara Ernestine Nielsen, Dt. af 1104. 16, f. V&46 iFrede- 
rikshaab i Grønland. 

420. Hvedstrup og Fløng. 

Søøme Harred, Kjøbenhavns Aat, 8)«llande Stift. 

15. f8 /t 1869. Peter Svets/rup, f. l */i 10 Maltbæk, Søn af 
Poul S. t. Nørup-R., f "/i 40 og Dorth. Margr. Krarup. Stud. 
Kold. 27; Kand. l «/i 32 1 (1—1); Sgpr. N. Gjørding-V.-B. 9 /*36, 
ord. »/ 4 ; Rind-H. "/6 41; Højen-J. "/s 62; f 13 /*72; — 1) gift «/• 
36 m. Ane Dorothea Johanpe Friis, f. 28 /i 09 Idom, f */e 36, Dt. a£ 
Hans Chr. F. t. Sjørring-T., f 10 /* 28 og Mette Helene .Krarup ; — 
2) gift w /n 43 ni. Balthasarine Nielsine Bolvig Krarup, f. 19 /i» 20 i 
Bækbølling, Dt. af Hans Chr. Math. K. t Vejle-H., f u h 34 og 
Mag*. Wissing. — Broder 1081. 16; Søn Poul S., Kand. theol. & 
jur.; se Slægttavlen 812.3. 

16. m /t 1872. Rasmus Theodor Fenger, l */n 16 Krhvn., 
Søn af Rasm. F. t. Frelsers K., f 20 /* 2 & °8 Martha Helene Meinert. 
Stud. Brgdsk. Krhvn. 33; Kand 80 /4 39 1 (1—1); Lærer v. Asylsk. 
5g Medlem af dens Bestyr.; Lærer f. Thorvaldsens Dattersøn 43— 
44 og oph. sig i Rom; Sgpr. Aale-T. **/* &3, ord. "/«; Hyllested-V.-H. 
w /i 63; var Medudg. af Dansk Kirketid. 1—8. Aarg.; har udg. An- 
dagtsbog for Gamle og Syge 78 og Udv. Bibelstykker t. hver Dag 
i Aaret 80; se iøvr. Ær.; — gift Aale */e 53 m. Louise Jacobine 
Adamine Henningsen, f. M /$ 28 Kbh., f 9 /» 74, F Frants Peter H. 
Urtekr., At. Marie Elisab. Olding. — Brødre 614, 20 og Finans- 
minister, Dr. med. Fenger, Brodersønner 265. 17 og 272. 19 ; Fæt- 
ters Søn 515. 25. — Hustrus Søster gift 546. 16. 

421. Hveisel og Givskud. 

Nørvange Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 

14. 18 /j 1849. Eiler Sophus Wolf* f. M / 6 1800 Nexø. /. 
Hans W. kgl. geograf. Landmaaler, M. Bolette Cathr. Hansen. 
Stud. Brgdsk; Kbh. 18; Kand. 27 /«24 1(1—1); Huslærer Snesere 
Prgd; Sgpr. N. Snede-E. l7 /& 28, ord. 8 /io ; Provst f. Thyrsting og Vrads 
H. "/*32 og f. Nørvang-Tørrild H. "M9— »*/io 68; var tillige med 
3 andre Famil. i N. Snede l1 /« 49 Gjenstand for Kurhessernes rø- 
veriske Plyndring og Hevntog ; R* * s /9 67, egenhændig dekoreret af 
Fr. VII.; entl. 20 /n 79; bor i Hveisel; — gift **/* 32 m. Thomy 
Elisabeth Warthoe, f. u /e 06 Nykbg. p.Mors, f **M2, PtafJoach. " 

15 326 481-428. 

Otto Schack W. t. Snesere, f 4 /> 33 og Anna Flye Eilschou. — 
Broder 336. 17 ; Næstsøskendebørn 360. 13 og 680. 16. 

15. */» 1900. Peter Jessen Bertelsen, f. w /t 83 Ballum, 
Tørninglehn, F. Bert. Nissen B. Gaardejer, M. Gyde Marie Lassen. 
Gjorde som Skibsdreng 2 Rejser til Island. Stud. priv. 52; Kand. 
2, /i 58 h 1 (1— h); p. Kapl. Emmerlev, Møgeltønder Provsti 18 /8 61— 
V» 64 ; ord. Ribe "/« 61 ; ord. Medhjælp. Jelling-H. "/e 64 ; Sgpr. 
Sønderup-S. ls /«73; har udg.: »Evangelium og Lov*, Odense 77, 
og et Digt „Kain* i Nord. Maanedsskr. 82; underskr. den »lille* 
Askovadresse ; — gift 7 /s 63 m. Anny Sofie Emilie Herskind, f. 10 /n 
41 Aarh., F. Pet. H. svensk-norsk og nederlandsk Vicekons., Kbmd., 
M. Ane Marie Margr. Petersen. — Faders Morfader Gasp. Hansen 
t. Randerup i Nordslesv., f 1797. — Hustrus Broder 622. 18 ; Sø- 
ster gift 918. 18. 

422. Hvidbjerg og Lyngs. 

Refe Herred, Thisted kmt, Aalberi Stift. 

17. */» 1867. Jens Lind* f. M /io 1800 Naur, Søn af Provst 
Knud Peter L. t. Eltang-V., f «/r 33 og Birgitte ØUgaard. Stud. 
Aarh. 23 ; Kand. "/* 28 h (1—1) ; Sgpr. Vejrum, efter pr. Indst. f /e 30, 
ord. V' ; Tiendekomm.; R* */« 80 ved sit 50-aarige Jubil. ; entl. *Vw 83 J 
bor i Struer; — gift "/b 30 m. Sophie Charlotte Karite Krarup, L 10 /é 09 
Vejrum, f U A» 62 i Ét. ^ hans Formand i Vejrum Provst Janus 
Balth. K. t. Gjerlev-D., f 10 A 6* <>8 Marie Christine Grundtvig. - 
Søn 146. 3 ; Broder Dines Peter L. t Skjødstrup-E., entl. "/? 68, 
f 3 /s 81. — Hustrus Slægt se Stamtavlen 812. 3. 

18. "/» 1884. Knud Schott Deichman* f. 7 /n 32 Ulbjerg, 
Søn af Jac. D. t Sime$ted-HL-H., f 1A h 61 °8 Fred. Sev. Grundt- 
vig. Stud. Aalb. 51; Kand. '% 57 1 (*1— 1); p. Kapl. Kristrup-H. 
hos sin senere Svigerfader l0 /i 60, ord. ls /»; Sgpr. Møborg-N. */s66; 
Dallerup-L. u / 7 73; Provst f. Hjelmslev og Gjern H. Sl /s 78; — gift 
M /s 63 m. Karen Abelone Dorthea Worm, f. M /n 30 Hyllested, Dt. 
af Peter W. t Kristrup-H., f M /i 65 og Lov. Theod. Petrine Hjjort 
(Dt. af Fred. Chr. H. t Hyllested-R., f V* 20)- — Fætter 731 - 1 *> 
se A. H. Nielsens Stamtavle over J. P. Deichmanns Descend. Aalb. 
51 og Slægttavlen 546. 15. — Hustrus Søster Forfatterinden Pauline 
Worm. 

423. Hvidbjerg (Vesten-Aa), Ørum og Lodbjerg. 

Htttiif Herred, TMeted Amt, Aalkerf Sttfl 
23. J1 /n 1857. Andreas Lymann Breinholt* f. "/élSNjær, * 423-486. 227 

Søn af Henr. Vilh. B. t. Tyrsted-U., f M A 41 °K 0vea Karen Pe " 
træa Benedicte Lymann (Dt. af Andr. L. t. Gloslunde-G., f Ve 1799). 
Stud. Hors. 35; Kand. 8 / 7 42 h (h—h); p. Kapl. Haslund-Ø. 2 / 7 46, 
ord. l */ 8 og paa eget An- og Tilsvar a4 /* 50 ; entL 10 /i71; f s /4 83; — 
gift V« fi 8 m. Margrethe Cecilie Vadum, Dt. af 243. 10, f. 17 /i 26 i 
Galten. — Søstre gifte Jens Nielsen Hornbeck t. Højbjerg-E., f 
M /i 38 og Peter Vilhelm Christensen t. Tønning i Slesv., f 26 A 63. 

24. */* 1871 - Anders Lassen Lundbye ( 1T /a74 Boddum-Y., 
se der). 

25. 8 A 1874. Jens Gert Aagaard (* t 77 Søby-S.-H., 
se der). 

26. V" 1877 - Johan Frederik Andreas Coldings Søn af 
555. 15, f. 10 >u 46 Anholt. Stud. Vibg. 67 ; Kand. »% 75 h* -(1—1) ; 
uord. Medhj. N. Næraa-B. Januar 76; ord. l9 /i*77; — gift Kjøng 
M /s 78 m. Sophie Emilie Primon, f. lft /«*49 Nyborg, R Rud. Mor. 
P. Bogh. v. Statsbanerne i Aarhus, M. Soph. Henr. Schalburg. 

424. Hvilsager og Lime. 

Sønderhald Herred, Randers Amt, Aarhus Stift.« 

(Hvilsager var tidligere henlagt til Mørke, og Lime til Aarslev og 
Hørning; ved Heskr. af 1. Juli 1851 fandt Omannektering Sted). 

2. l7 /s 1862. Lars Christian Christopher Nyholm ( 9 /s 72 
Gunderup-N., se Frørup). 

3. * l /j 1872. Johan Peter Olaf Korff («»/»77 Mørke, 
se der). 

4. "/* 1877. Laurits Nicolai Balslev (•/* 83 V. Hæsinge- 
S. L., se der). 

5. **/* 1883. Christopher Otto Andresen, Søn af 31 h 3, f. 
,8 /s44 Hammel. Stud. Rand. 64; Kand. 19 /i 71 h* (h-h); Skole- 
bestyr. Stege; p. Kapl. Alling-T. 8 /i» 74, ord. l6 /i«; Sgpr. Frederiks 
K. M /i 77 ; — gift w /io 73 m. Louise Kramer, f. «•/$ 39 Slotsmøllen 
v. Holbæk, F. Balthasar K. Forp., M. Soph. Charl. Emilie Nørgaard. — 
Hustrus Morbroder 805. 14. 

425. Hvilsted. 

Hads Herred, Aarhus Amt og Stift. 

(Tidligere Anneks til Astrup og Tulstrup, fraskilt ved kgl Res. af 

9. Januar .1872). 

1. 9 /i 1872. Carl Erastni Otterstrøm ( 4 /s 76 Nordby p. S., 

se der). 

15* 228 425—427. 

2. m /t 1876. Jørgen Høegh Leunbach ("/s 80 Lidemark-B., 
se der). 

3. n l* 1880. Theodor Christian Balslev, Søn af 303. 18, f. 
18 /s46 i Haarslev. Stud. i Foraaret 64 ra. Modenhedsbevis fra 
Haderslev Sk.; underkastede sig ikke Ex. art paa Grund af den 
fjendtlige Okkupation; opholdt sig formedelst Sygdom et Par Aar 
hjemme; 'Kand. "/i 72 h 1 (h— h); p. Kapl. hos sin Fader i Haars- 
lev "/n 72, ord. 18 /u; — gift Haarslev "/« 75 m. Elisabeth Meldal, 
Dt. af 37.21, f. 8 /i57 i Allesø. — Se Slægttavlen Side 11. 

426. Hvirring og Hornborg. + 

Nlm Herred, Aarhus Amt og Stift. 

15. 21 /s 1835. Niels Fritz,* f. 4 /i 1791, Søn af Thorn. F. 
t. Mygind-K.-S., f '% 01 og Anna Mohr (Dt. af Math. M. t. Vol- 
dum-R, f 14 A* 1795). Stud. Rand. 08; stud. en Tid Medicin; 
Kand. 9 / 7 16 1 (1—1); Lærer v. Søkadetakad. ; Sgpr. Mou * 7 /s 22, 
ord. 15 / 5 ; R* n /t; 72; entl. 5 / 8 73; f 12 /e 74 iSølund v. Skanderb. ; — 
gift 16 /io 24 m. Karen Kirstine Færch, f. "/.. 02 Nibe, f 18 /« 72, F. 
Søren F. Kbfnd., M. Birg. Soph. Bierre. — Søn 1033. 19; Broder 
120. 18; Brodersøn 466. 17. 

16. *% 1873. Kristian Daniel Konradsen, f. 8 /* 23 p. Bi- 
m strupgaard, F. Lars Fred. K. Inspekt. v. St. Hans Hosp., Af. Birg. 
" Marie Bastian. Stud. Rosk. 41.; Kand. 5 /n 46 h (1*— 1); Soldat 49, 

Underofficer v. 2. lette Inf.-Batl., Sek.-Løjtn. v. 1. Forstærknings 
Jægerkorps 80 /« 50 ; permitt. V* 62 ; Huslærer h. Grev Reventlow p. 
Pederstrup> rejste i Tyskland 56 og 57; uddannede sig t. praktisk 
Præstegjern. h. Provst Wolf i Hveisel; p. Kapl. Junget-T. ,0 /n58, 
ord. 18 /* 59; Sgpr. Nautrup-S.-V. 80 /9 63; Medl. af Skanderborg Amts- 
raad; deltog i Appels Ordination i Askov og ikjendtes derfor v. 
Højesteretsdom af 18 /4 77 en Bøde paa 100 Kr. og Part i Sagens 
Omkostn.; — 1) gift Soderup 3 /s 69 m. Sophie Georgine Pptronella 
Francisca Begemann, f. 12 /2 36 Biickeburg i Schaumburg-Lippe, t 
18 /5 69, Dt. af Hofpræst Heinr. Ludw. Emil Theodor B. og Aug. 
Thornton; — 2) gift Jebjerg 15 /a 72 m. Elise Glud, Dt. af 457.12, 
f. * B U 46 i Jebjerg. — 1. Hustrus Søster gift Sgpr. Joh. Aug. Herm. 
Bolten i Moltrup i Nordslesvig, f. 80 /ia 33. 

427. Kapellan p. 1. i Hvirring og Hornborg. 

(Oprettet ved kgl. Resol. af 29. Maj 1873). 

1. 23 /s 1874. Ludvig Theodor Mygind ( 7 /i 77 Tamdrup. 
se der). 427—429. 229 

2. n /e 1877. Vilhelm Ludvig Larsen ( 6 ' 8 79 res. Kapl. ved 
St. Johannes K. Kbh., se der). 

3. 16 /io 1879. Axel Heinrich Saxtorph Helweg ( 17 / 9 83 Vel- 
ling, se der). 

4. ty 1884. Axel Viggo Thrige Hertz, f. Vi 2 58 Flensborg, 
F. Jens Mich. H. Handelsagent (Søn af Jens Mich. H., Kat. Hjør- 
ring t **/• ***, forinden Ordinationen), M. Aug. Mar. Margr. Sa- 
muelsen. Stud. Hadersl. Læreres Sk. 76 ; Kand. 20 /i 82 1 (1— h) ; 
Huslærer i Snoldelev Prgrd; ord. Frue K. w /i84; — gift *ty 84 
m. Hanne Sophie Jørgensen, f. ty 67 Odense, F. Generalmajor Carl 
Thorv. J. Chef f. Ingeniørrgmt., M. Magd. Barbara Bruun. — Olde- 
fader Dr. theol. Jens Mich. Hertz, Biskop i Ribe, f ty 25 ; Faders 
Søskendebørn 324. 23 og 774. 9. 

428. Hvornum og Snæbum. 

Onslld Herred, Raiders A»t, Aarhus Stift 
17/ 17 /s 1860. Carl Christian Emil Jacobsen ( 12 /n 70 Vive- 

O.-V., se Hvorslev-6. 

— l ty 1871. Gyntelberg Abel (erholdt ! ty 71 Till. til at 

betragtes som ikke kaldet, se Ring-F.). 

18. ,5 /» 1871. Jens Gotfred Smith ( l0 U 80 Hornslet, se der). 

19. *ty 1880. Theodor Otto Christian Diderik Lund, Søn 
af 576. 17, f. 13 / 7 48 Gjern. Stud. Od. 67; Kand. »°,6 74 h* (\-*\); 
p. Kapl. Alling-T. *ty 77, ord. ty ; — gift Skjolde »ty 77 m. Inge- 
borg Andrea Petra Weismann, f. 80 /i 56 paa Faurskov, Lyngaa S., 
F. Lor. Peter W. Skovrider paa Boller, Af. Anna Sof. Andreasen. 

429. Hvorslev og Gjerning. -^ 

Houlbjerg Herred, Vlberg Amt, Aarhus Stift. 

16. »tyo 1845. Johan Arent Flensborg, f. 18 /u 07 Borum, 
Søn af Andr. Nic. F. t. Skivholme-S., f *'« 48 og Cecilie Marie 
Bay. Stud. Aarh. 26; Kand. 19 /4 31 1 (1—1); Sgpr.Gjøl ty 85 f rd. 
x% \%\ t 2 ty80; - gift ty 35 m. Mette Schalstrup, f. "h 05, ^1 Vilh. 
S. Forp. p. Lyngballe, Lading S., M. Cathr. Sophie Petersen. — 
Sønner 204. 12 og Andr. Nic. F., p. Kapl.; Dt. gift 678. 23; Brødre 
333.22, Ole F. t. Vellev, f *ty 68; Søster gift 852. 16. 

17. tyol880. Carl Christian Emil Jacobsen, f. »ty 17 Kbh., F. 
Johs. Jacobi J. Byfgd. i Hasle, Herredsfgd. i Bornti. Nørre H. (Søn 
af Provst Jac. J. t. Dreslette, f 23 A 09 )» M - Maren Kirst. Rye. 
Stud. Rønne 37; Kand. l ty 43 h (h— h); p. Kapl. Dreslette tyi 43, 330 429—430. 

ord. 13 /ia; Sgpr. Hvornum-S. 16 /s 60; Vive (og Ove-Valsgaard til 
15 /s 79, fra den Tid Rostrup) 12 /n 70; f t9 h **; — gift Hobro 7 /n 
60 ra. Johanne Frederikke Hassing, f. ,7 /i2 33 Sæby, F. Chr. H. 
Kmrrd., Toldkass. og Prok. i Hobro (Søn af Peder H. t. Vraa-E. 
og Serridslev, f 19 /» 35), Af. Else Caroline Søborg. — Broder 865. 18, 
Søster gift 903. 29. 

18. 2 /i2 1884. Niels Jørgen Jensen Lund, f. 19 /s 40 Kbh., 
F. Kmrrd. Niels L. Kantor v. Helligaands K., DM., M. Margr. Mar. 
Emilie Jensen. Stud. v. West. Inst. 58; Kand. 18 /e 65 1 (1 — 1); var 
fra 55 — 63 Organist v. (katholsk) St. Ansgarius K. ; Lærer ved „de 
forenede Kirkesk." 66; Alumnus p. Borchs Koll.; Kat. Trinitatis 
K. 24 /i 68 > or d- "/■» Sgpr. Povelsker 14 /io74; har skr: „Smertens 
Vaaben", 77; flere Art. t. Kalkars Theol. Tidsskr.; Indre Missions 
Tid., Sædemanden, Anmeld, i Dagbladene og overs. »Luthardts 
Apolog. Foredrag, tf 78; — gift Helligaands K. "/* 68 m. Clara 
Emilie Vilhelmine Kolthoff, Dt. af 511.40, f. «/io 44 Kbh.; — Sø- 
ster gift 825. 4. 

430. Hygom og Hove. 

Vandfuld Herred, RioQkjiblng Amt, Ribe Stift 

15. u /s 1868. Christian Frederik Møller ( 9 / u 70 Stenløse- 
F:, se der). 

16.. 16 /i 1871. Caspar Christoffer Muller, f. S1 /i 15 Fohl, 
Tørnmglehn, Søn af Didr. M. t. Gram, f 9 / a 4 & °8 Maria Dorth. 
Wiborg. Stud. Ribe 31; Kand. * 7 /4 88 h (*1— 1*); Trédielærer ved 
Lyngby Sem. 38; Andenlærer 44; Kat. Rødby Vs 46, ord. *°/io; 
Sgpr. Brøndum-N. 15 /*54; entl. 80 /i 79; bor i Horsens; — gifl 15 /io 
47 m. Hedevig Margrethe Hovmand, f. 24 /s28 Rødby, F. Hans 
Chr. H. Kbmd., M. Ane Margr. Lund. — Brødre 1146. 15, Chr. 
Fred. M. t. S. Løgum i Slesvig, \ 7 / 6 57 ; Søster gift 82. 16. 

17. 88 /s 1879. Christian Carl Gøtzscke, f. 8 / 7 35, Søn af 
Henr. Fred. 6. t. Gjerslev og Anna Charl. Bendtsen. Stud. 
Slag. 52; Kand. 17 / 6 58 h 1 (*1— *1); Huslærer Nakskov 58; Lærer 
v. Realsk. smst. 9 /s62; Vicepastor Ulbjerg-L. 18 /e 74, ord. 19 /s; — 
gift 7 i6 67 m. Laura Caroline Sofie Petrea Barfoed, f. 6 /« 40 Naksk., F. 
Georg Laur. B. Prokur. (Søn af Provst Hans Pet. B. t. Faxe, f u /n 41), 
Af. Caroline Erasmine Margr. Hochland. — Se Slægttavlen Side 
126. — Hustrus Slægt se 1057. 16. 4*1—433. 331 

431. Hylke. 

Vor Herred, Aarhus Amt og Stift. 

16. so /a 1865. Rasmus Winther Assens Ferslev, f. 17 /s 29 
Aalb., F. Jens Laasby Michael F. Kbmd., M. Anna Marie Dor. 
Assens (Di af Rasm. Winther A. t. Aarslev-T M f */• l 9 )- Stud. 
Aalb. 47; Kand. 27 / 6 64 h 1 (*1— 1); Kat. Stubbekbg. ™/*63, ord. 
14 /t ; Sgpr. Lyksborg, Slesvig, % 63 ; afsat af de tyske Civilkomm. 
8 /*64; entl. "/io s. A.; f "M2; — gift 17 /io 63 m. Elisabeth Tho- 
masine Thamsen Madden, f. * 5 /» 25 i Dublin, F. Robert M. Artilleri- 
officer, Af. Elisab. Marie f. Madden. — Fættere 248. 18, 288. 15 
og 792. 22. 

17. * 9 /** 1872. Søren Rasmussen Ostenfeldt ( 28 /s 80 Skibby, 
se der). 

18. ll /a 1880. Rasmus Bundesen Brorson, Søn' af 245. 14, 
f. "/i 42 Kirketerp. Stud. priv. 62 ; Kand. M /i 71 h* (*1— 1); p. Kapl. 
hos sin Fader i Gamborg 80 /» 71, ord. 25 /io; res. Kapl. Kattrup-T.- 
0. "Ao76; — gift l lxll m. Hedevig Elise Margrethe Møller, Dt. 
af 73. 15, f. 9 /s 61 i Bariøse. 

432. Hylleholt. 

Faxe Herred, Prøetø Ant, 8]ællaads Stift. 
(Oprettet ifølge Reskr. af 13. Novbr. 1879 ved Udskillelse fra Faxe 
Sogn, da Kapellan iet p. 1. der samtidigt blev nedlagt Kirken 
blev indviet 8. Septbr. 1878; den er bygget af Lehijsgreve Moltke 
Bregentved og Vemmetofte Kloster, efter hvis Indstilling den første 

Præst blev .kaldet). 

1. l8 /n 1879. Erik Lassen Oksen, f. 6 /s 49 Moesbøl, Skjær- 
bæk S., Tørninglehn, F> Kjeld Petersen O. Gaardejer, M. Cathr. 
Adolph. Stud. Ribe 68; Kand. w /> 74 1(*1— 1); Huslærer h. Lehns- 
greve Moltke-Bregentved; har foretaget fire Rejser til Tyskland, 
Østrig, Svejts og Paris, hvor han havde megen Glæde og Udbytte 
af Pastor Bersier; ord. M /u 79; — gift 5 /it 79 m. Fro Louise Neer- 
gaard, L 19 /s 50 Rantzausgave, Hvilsted S., F. Jægermester, Gods- 
ejer Peter Johs. N. paa Aakjær og Dybvad, M. Aug. Friis. • 

433. Hyllested og Rosmus. 

Sønder Herred, Raiders Art, Aarhus Stift. 

14. u /i 1858. Adrian Brøndlund Pontoppidan, f. 16 /4 08 
Styoldborg, Søn af Jens P. t. Ørting-F., t 19 A»28 og Mariane Brønd- 
lund. Stud. Hors. 28; Kand. 81 /io34 h (h—h); p. Kapl. Karlslunde 284 436—438. 

40; Kanel. 15 /i 46 1 (1—1); ksti Adj. Horsens 19 / 3 60, fast ans. «/*51: 
Sgpr. Tødsø-E. 12 /» 68, ord. 7 /n> ; bar overs, de 5 første Kap. af 
Tassos: Befriede Jerusalem t. Horsens Skoleprog.; — gift Ollerup 
u /8 52 m. Louise Pauline Frederikke Tornøe, f. 7 1 * 26 Nielstrup 
v. Svendborg, J\ Jens Venzel T. Birkedommer over Baroniet Lehns 
Birk, Af. Eleonore Jac. Lacoppidan. — Fætters Dt. gift 220. 12. 

437. Vester-Hæsinge og Sandholts-Lyndelse. -5- 

Salling Herred, Svendborg Aat, Fye«e Stift. 

11. 15 /io 1862. Carl Edvard Thorup ( 18 /i 70 0. Hæsinge-H., 
se Skuldelev-S.). 

12. "/» 1870. Jens Mathias Blicher ( 9 /i«82 N. Broby, 
se der). 

13. 8 /s.l883. Lauritz Nicolai Balslev, Søn af 116. 14, f. 
17 /io 46 i den nu nedlagte Hammer Prgd. Gik i Haderslev Skole 
indtil Krigen ; Stud. priv. 66 ; Kand. 10 /i 71 1 (1— h); p. Kapl. Brænde- 
kilde-B. Vi* 76, ord. 5 /u ; blev v. Kirkemin. Skr. af "/* 76 Hjælpe- 
præst hos Stiftsprovst Boesen i Aarhus; Sgpr. Hvilsager-L. 29 /s77; 
har medd. flere Bidr. t. kirkel. Blade; — gift Johs. K. "/*<> 76 m. 
Marie Magdalene Fenger, f. 9 / 8 49 Liunge, Dt. af Lic. theol. Johs. 
Ferd. F. t. Høje-Taastrup, f 9/ » 61 og Marie Magd. Boesen. — Se 
Slægttavlen Side IL — Hustrus Brødre 265. 19 og 272. 19. 

438. Øster-Hæsinge og Hillerslev, -s- 

SaUIng Herred, Svondborg Ant, Fyene 8Wt. 
15. 30 /9 1841. Hans Agerbek, f. V* 1798, Søn af Hans 
Adolph A. t. Skydebjerg-O., f B h 1799 og Helene Birthe Marie 
Bachmann (Dt. af Hans Peder B. t. 0. Hæsinge-H., f 9 A© 1796 og 
2. gift m. Jstrd. Peter Joach. Baumann, Distrkirurg i Assens). Ef- 
ter Moderens Død "/» 06 kom han i Huset hos sin. Moster, gift m. 
Zeuthen Eiler Svitzer t. 0. Hæsinge-H., og blev opdraget sammen 
med dennes Søn Hans Peter S. (714. 17). Stud. priv. 16; Kand. 
**/t22 1 (1*—1); p. Kapl. Vemmelev-H. 19 /s23, ord. w /*; res. Kapl. 
Thisted-T. og Sgpr. Skinnerup * 3 /» 27 ; Sgpr. Bredstrup 5 /s 30; 
Espe-V. ls y*34; „han var den fynske Præst, jder nærmest sluttede 
sig til de Opvakte ; han hørte til de Stille i Landet, der ikke ønskede 
andet end at passe sin Gjerning. Men han erkjendte, at det var 
en virkelig Hunger og Tørst efter Naaden, der drev disse Menne- 
sker, og det var ham en Glæde at antage sig dem og deltage i 
deres Forsamlinger, hvorfor de ogsaa hjerteligt sluttede sig til 
ham.* R* * 6 /*67; har skr. Salmen „Uforsagt, vær paa Vagt*; 438—440. 235 

udg. flere Præd.; medd. Bidr. t. Grundtvigs og Rudelbachs theol. 
Maanedsskr.; se iøvr. Er.; f u /9 69; — gift ao /*27 m. Marie Fri- 
senberg, f. 6 /a 1796 Gislingegaard, f 7» **, F Johs. F. Propr., M. 
Susanne Svitzer. 

16. 18 /i 1870. Carl Edvard Thorup (*Vs 79 Skuldelev-S., 
se der). 

17. * 8 /« 1879. Sofus Julius Emil Juul, f. "/* 26 Svalle- 
bølle, Bødstrup S., F. Niels Peter J. Kapi, M. Stine Storm. Stud. 
Vrdbg. 46; Kand. 18 /i 55 h 1 (1— *1); Huslærer hos Dr. theol., Provst 
Andersen; p. Kapl. Terslev-Ø. 2t l*62; ord. 9 /*5 Sgpr. Strynø V* 
73 ; — gift * 8 /io 65 m. Charlotte Emilie Vilhelmine Laurentia Husum, 
Dt. af 1013. 13, f. 10 /i 39 i Tranderup. 

439. Højbjerg og Elsborg. 

Lysgaard Herred, Viborg Ant, Aarhus Stift. 
28. % 1861. Julius Ferdinand Bjerager Langhoff, f. 4 /» 14 
Odense, F. Hans L. Brandkapt., Tømmermester, R* M. Dorothea 
Møller. Stud. Od. 34; Kand. 8 / 7 40 h (h— 1); p. Kapl. Skeby-O. 
*% 44— e /i 51 ; ord. n /i2 44; Pastor vie. Gudbjerg 52; p. Kapl. Besser- 
Onsbjerg ,6 /* 53; — gift so /5 50 m. Dorthea Marie Hansteen, f, ,9 /io 23, 
Dt. af Niels Lunde H. t. Tranebjerg, f 7« 58 og Elisab. Marie Sor- 
terup. — Brødre 134. 15 og 746. 18. ■»- Hustrus Søskendebørn 
197. 24 og 874. 23. 

440. Højby. 

Ods Herred, Holbæk Aat, Sjællands Stift. 

17. u h 1866. Carl Ferdinand Emil Engel, f. 8 % 10 Kbh., 
F. Peter Chr. E. Slotsforv. paa Fredensb., M. Marie Olsen. Stud. 
Frdbg. 28; Kand. ,3 /io 33 1 (1—1); Lærer v. Kbhs. Almuesk. 36; 
Sgpr. Nim-U. is /ft44, ord. 18 /t; Udby iSjæll. M /»55; har skr. nogle 
Art i „Fædrelandet*, om Skolevæs. i Kbh.; entl. n /«77; bor i 
Kbh. ; — gitt Nim 30 /9 46 m. Sophie Elisabeth Christensen, f. "/s 
12 Kbh., t. Jens Nielsen C. Grovsmedemester, M. Ane Margr. Rye. 

18. 17 /9 1877. Frederik Nicolai Freuchen, f. 9 ji 31 Magleby 
p. M., Søn af Provst Ole Joh. F. t. Faxe, f u /*50, (der havde 
været Lærer for Frederik VII.) og Petrine Caroline Uldall. Stud. 
Sorø 53; Kand. **/6 59 h å (h— 1); Lærer v. Kbhs. Almuesk. s. A.; 
Sgpr. Nykirke, Flensb. Provsti, l5 /*62, ord. */&; afsat af Prøjsserne 
64; entl. 28 /*° s * A.; atter Lærer v. Kbhs. Almuesk.; Præst ved 
Vridsløselille Straffeanst. * 7 /t67; fra 65 indtil Prof. Clausens Død 
arb. han som stadig Oversætter t. Tidsskr. f. udenl. theol. Litera- 236 440-443. 

tur; underskr. Adressen t. Biskop Martensen om Forh. i Sønder- 
jyll. ; — gift Christiansb. Slotsk. 15 /t 62 m. Alvilde Sophie Voss, f. 
18 /t 40 Kbh., døbt i tysk reform. IKirke, F Prof. Ghr. Ludw. V., 
Dr. med. & chir., Hoftandlæge, M. Thora MufFelmann. — Hustrus 
Søster gift 877. 19. 

441. Kapellan p. 1. i Højby. 

1. * 5 /i° 1867. Niels Valdemar Ambrosius Jensen (V» 73 
Skjørping-Fr., se Thorslunde-I.)* 

2. 6 /io 1873. Johannes Christian, Herman Møller (Vn 77 
Hammel-V.-S., se der). 

442. Højelse og Lellinge. -*- 

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Ant, Sjællande Stift. 

13. so /s 1846. Holger Vilhelm Nyholm* f. 18 / u 1792 Sølle- 
rød, Søn af Christopher N. t. Nyborg, f 15 /" 26 °8 Beate Jac. 
Wurnfeldt. Stud. Nykbg. 11; Kand. 17 /* 16 1 (h— h); kst. Actøunkt 
Frdbg. 16, fast ans. 15 /s 18; Sgpr. Valløby-T. efter priv. Indstilling 
n /n 18, ord. ,0 /n; Haarlev-H. */« 32, ligeledes efter priv. IndstilL; 
R*' 8 /n68 i Anl. af sit Jubl. «/ii; entl. "/i73; f 88 /»81; — gift 
28 '5 19 m. sjt Søskendebarn Georgine Vilhelmine Nyholm, f. 8 /4l7{K> 
Bregentved, f 18 /io 72, f. Jstrd. Lars Chr. N. Landinsp. (Søn af Christo- 
pher N. t. Slaglille-B., f I4 /e 1768), AL Anne Brandt. — Sønner 228. 13 
og Georg Vilh. N. Kand. theol. ; Dattersøn 459.20; Broderdt gift 
802. 13 ; Søsterdt. gift 398. 20, se V. A. Guldbrandsen : Faml. Nyholm. 
14. l *k 1873. Ove Matthias Frederik Hasselbalch Steenberg y 
f. 9 /» 18 Vallø, F Etsrd. Jørg. Fog S. Stiftslæge (Søn af Ove S. t. 
Knebel-R., f "/» 1800), AL Regine Magd. Knorr. Stud. Brgdsk. 
Krhvn. 37; Kand. 29 /io44 h (1— h); p. Kapl. Højelse-L. l8 /u45; 
ord. 9 /i46; Magleby-H. 16 /t47; Ejby-D. 18 /u48; Sgpr. Endeslev-V. 
25 /n 61 ; — gift 26 ii 62 m. Caroline Amalie Raae, f. M / 8 24 Aarh., 
F Peter Chr. R. Kbmd., M. Christine Fred. Soph. Muller. — Hu- 
strus Søster gift 293. 20. — O. 

443. Højen og Jerlev, 

Jerlev Herred, Vejle Ant, Ribe Stift. 

16. * 7 /« 1852. Peter Sveistrup ( i6 /i 69 Hvedstrup-F., se der). 

16. *°4 1869. Frederik Werliin, f. 2 */i 12 Kbh., F Andr. 
Fred. W. Malerm., AL Inger Thrane. Stud. priv. 31 ; Kand. T ' 7 40 
1 (1—1); Kapl. p. 1. Hyllested-V.-H. 2 %41, ord. tø; Sgpr. Romø 443-446. 237 

M /iu 46 ; Hviding i Tørninglehn u /io 53 ; afsat % 67, da han væg- 
rede sig ved at aflægge Ed til den prøjss. Konge; — gift Frelsers 
K. 4 /i 2 46 m. Frederikke Marie Norup, f. ål /sl9 Krhvn., F Søren 
Rasmussen N. Sømand, M. Margr. Charl. Graves. — Broder Lic. 
theol. Chr. W, t. Ferslev-V,, f "/« 66. 

444. Højrup. 

Stevns Herred, Præstø Aat, Sjællands Stift. 
2. "/« 1867. Hans Jacob Hørning ( 81 /» 79 L. Hedinge-H., 
se der). 

3. "/* 1879. Hans Schultz Gad, Søn af 564. 18, f. l9 /a 37 i 
Estvad. Stud. Kold. 56; Kand. 81 /i 62 1(1— *1); Huslærer h. Provst 
Aleth Hansen; ord. Medhjælp, hos sin Fader i Kolding 81 /*66; 
ord. Kold. **/' 65; Sgpr. Vejerslev-B. 18 / 6 78; — gift Kolding 3 /e 74 
ra. Louise Grandjean Eiler, f. 12 /to 37, Dt. af Provst Laur. E. t. 
Lejrskov- J., # f 7* *5 °8 Dor. Margr. Joh. Krarup, se Slægttav- 
len 812. 3. 

445. Sønder Højrup og fra 2 /io 57 Aarslev. 

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

(Indtil u /io 1846 hørte Gjestelev, der nu er henlagt til Herringe, 
til S. Højrup. Aarslev var. tidligere forenet med S. Næråa). 

1. 16 /i 1847. Peter WesseLBroivn, f. *«/* ° 6 , Søn af Holg. 
Fred- W.-B.* t. Brænderup-O., f 15 /*37 og Karen Solgaard Mar- 
strand (Dt. af Jens M. t. Simmerbølle, f *7* 03). Stud. Odense 
24; Kand. 6 /* 29 h (1— h); p. Kapl. hos sin Fader i Brænderup-O. * 
t3 /i 2 35; ord. »/s 36; Sgpr. Helnæs 6 /i 38; entl. 24 /i 74; f Kbh. 18 / 5 
78; — gift Sønderby "/ 6 41 m. Nielsine Elise Holm, f. 7 / 5 08, f 
8T /s 73, Dt. af Vilh. H. t.. Brændekilde-B., f lt U 38 og Vilh. Gottlo- 
bine Storch. — Søster gift 969. 19. — Hustrus Søstre gifte 191. 16 
og 468. 18. 

2. 18 /*1874. Vilhelm August Esmann (^ 77 Karise-A., se der). 
— u /s 1877. Søren Rasmussen Ostenfeldt (erh. *h 77 Till. 

til at betragtes som ikke kaldet, se Skibby). 

3. *h 1877. Niels Andreas Buchwaldt, f. 25 /s 35 Viborg, F. . 
Sev. Andr. Morell B. Grosserer, M. Henr. Jul. Elisab. Høyer. Stud. 
Vibg. 54; Kand. «*/i 60 h 2 (*1— h); p. Kapl. Dronninglund w / 8 61, 
ord. M /ie ; entl. efter Ansøgn. 26 /n 66 og antaget i den indre Miss. 
Tjeneste fra Vn ; udtraadte deraf i April 68 ; ansat af Bestyrelsen 
for Foreningen for Evangeliets Fremme for nord. Søfolk 8 /e 68 som 
Søiftandspræst i St. Petersborg; Sgpr. og Skolelærer p. Hirtshol- 
roene *°/u s. A.; Rær-H.-V. 18 /»73; — gift 88 /io 62 m. Valborg 238 445—447. 

Wissing, f. 7*i 43 Skallerup, Dt. af Peter Manderup Due W. t 
Dronninglund, entl. * 7 /* 68, f * 6 /* 79 og Henr. Emilie Edsberg (Dt. 
af Thorn. E.* t. Svallerup, f 50). 

446. Højslev, Dommerby og Lundø. 

F]eod8 Herred, Viborg Ant oo Stift. 

18. 21 /s 1861. Peter Hansen (*% 74 S. og N. Kongerclev-K., 
se der). 

19. %h \% 1874. ' Nicolai Jacobsen, f. "/e 37 Kjerteininde, F 
Niels J. Lærer, M. Maren Andersen. Stud. Odense 56; Kand. *Vi 
62 1 (1 — 1) ; Lærer v. Gratistsk. ; Løjtn.j Inf. Krigsreserve 15 /io 63 ; Assist 
v. d. store kgl. Bibi. 19 /9 66; ord. 15 /n74; har medd. Bidr. t. „Saml. L 
FyensHist. ogTopogr.* og , Dansk Maanedsskr* ; beskæftigede sig med 
Danm. Kulturhist. i d. 16. og 17. Aarh. ; f 16 /i 78 ; — 1) gift Kjertem. 18 /s 
67 m. Thora Emilie Gathr. Arevad, f. »*/« 35 Kbh., f 9 / 8 68, F. Tycho 
Nic. A. Silke- og Klædekræmm., M. Birg. Elisab. Møllfer; — 2) gift 
St. Johs. K. **/ 5 75 m. Elisabeth Kristine Heiberg, Dt. af 496. 18, 
f. a 7<46 Kbh. 

20. 28 /s 1878. Jens Krishan Høeg, f. s /a43 Thorsager, F 
Rasm. H. Skolelærer, M. Marie Kathr. Ipsen (Dt. af Andr. J. t N. 
Broby, f l4 /i 29). Stud. Aarh. 61 ; Kand. »Vi 68 1 (*1— 1) ; Huslæ- 
rer; p. Kapl. Aarby l2 /i 75; ord. Odense 26 / 8 > - kst. Provst f. Fjends 
H. "/? 83 og f. Rinds og Nørlyng H. lA ji ; fast ans. f. førstnævnte 
H. Vn s. A.; — gift Gjentofte 28 /g 75 m. Emmy Rosenstand Bødt- 
cher, f. * 8 /7 51 Thorsted, F. Jens B. Forst, for de Sjæll. Statsbaners 
Bystation i Kbh., M. Emma Rosenstand. 

447. Hørby. -*- 

Tiisee Herred. Holbæk Art, Sjællande StlfL 

15. 28 /i 1836. Carl Adolph Balsløv, f. V« 1798 Esrom, F 
Jeremias Fred. Reuss B. Kmrrd., Amtsforv., M. Anna Soph. Lem- 
vigh. Stud. Hrlfsh. 18; Kand. "/*28 h (1—1); kst. Lærer v.Frdbg. 
lærde Sk. 29; Adj. smst. u i$ 30; Sgpr. Liørslev-Ø. 31 /? 35, ord. 14 /io; 
entl. 18 /i70; f a /ia79; — gift M /s 29 m. Marie Elisabeth Bang, f. 
19 /s 04 Nøddebo, f V« 58, F. Balthasar Nic. B. Kand. jur., Digter, 
Af. Birg. Soph. Hornemann, Dt. af Prof. og Dr. theol. Claus Fjrees 
H., f n /a 30. 

16. M /a 1870. Søren Sommer Gjessing, f. 7 /s 20 Herslev, 
Søn af Hans Jørg. G. t. Ballerup-M., f M /a 64 og Soph. Kirst. Rå- 
ben. Stud. Nykbg. 39; Kand. *°/i 46 og 80 /io s. A. h (1—1); p. 
Kapl. Thoreby "/n 48, ord. 6 /i2; kst. Kat. Nysted */i 63, fast ansat 447—449. 839 

M /s54; Sgpr. Højrup, Slesv., 17 / 6 62; afsat 20 /s 67, fordi han næg- 
tede at aflægge Ed til den prøjss. Konge; en ti. herfra 16 /»78; f 
18 /i*82; — gift "fi 54 in. Sophie Amalie Sidenius, f. 17 / 7 29 Nykb. 
p. F., F. Rasm. S. Kbrad., Borgerrepr. (Søn af Stiftspr. Jac. S. t. 
0. Ulslev-G., f 2i /« 20), M. Anna Marie Amalie Dresler (Dt. af 
Fred. Chr. D. t. Thoreby, f "/• 55)- — Broder 726. 22. 

17. *% 1878. Carl Albert Johan Vosbein Jensen, Søn af 
1036.13, f. "/• 46 i Vildsted. Stud. priv. 65 ; Kand. M /i 72 h^l*— 1); 
Fjerdelærer v. Kallundborg Bdrgersk. u /s76; erh. Ordinationstill. 
som Medhjælper hos Sgpr. der **/& s. A.; ord. Odense l9 /*; — gift 
Maribo 19 /io 76 m. Frederegine Caroline Jensen, f. M /n 50 Assenbøl, 
Errindlev S., F. Rasm. J. Ejer af Kirstinelnnd, Hunseby S., AL 
Garol. Gharl. Cathr. Meier. 

448. Hørsholm. 

Lynge-Kronborg Horred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift. 

9. 10 / 7 1865. Christian Sophus Gad ( 10 / 9 71 Stiftsprovst i 
Aalborg, se Skjelby-Gund.). 

10. A lu 1871. Peter Jørgen Christian Scharling (*°/io 79 
Randers St. Mortens K., se der). 

11. * 7 /i» 1879. Erik Christian Nissen Barfoed, f. «/ 12 47 
Kbh., F. Prof., Dr. med. & fil. Christen Thomsen B., Lektor i Kemi 
og Farmaci v. Landbohøjskolen, M. Elise Petrine Hedvig Mathilde 
Viborg. Stud. Mtrpsk. 67 ; Kand. 21 /i 73 1 (1— # 1) ; foretog i 73 m. 
offentl. Underst, en Rejse paa et Aar til Tyskland, Svejts, Frankrig 
og Italien, (opholdt sig 7 Maaneder i Rom), Grækenland og Østrig ; 
Alumn. p. Borchs Koll.; Protokolfører v. theol. Examen; Manu- 
duktør; 2. Kat. ved Garnisons K. 7 /« 77 > or( i. *V*l — gift Garnisons 
K. ,8 /s80 m. Thora Læssøe, f. s1 /b 53 Kbh., R Kmrrd. Ludv. Aug. 
L. Slotsforv. og Inspektør ved de kron. Saml. paa Rosenborg, Af. 
Charl. Camilla Louise Truschler-Hanck*. — Oldefader Christen 
Thomsen B. t. St. Jørgens-S., f 8 /" !807; Faster gift 69.16. — 
Hustrus Farbrødre 243. 11 og 929. 17. 

449. Høve og Flakkebjerg. ■*- 

Vester Flakkebjerg Herred, Ser* Aat, Sjællands Stift. 
15. 7 /n 1834. Christian Frederik Rønne, f. */io 1798 Tjæ- 
reby v. Hillerød, Søn af Bone Falch R. t. Kongens Lyngby, Stifter 
af det Danske Missionsselskab, f 18 /» 33 og Fred. Marie Brandt 
(Dt. af Chr. Fred. B. t. Maarslet, f 10 /» 1797). Stud. Brgdsk. Kbh. 
17; Kand. *°/i 21 1 (1*— 1); Lærer v. Søetatens Drengesk. 21 /i 24, ! 240 449—450. 

Overlærer smst. 26 og */* s. A., tillige 3die (uord.) Kateket v. Hol- 
mens K.; Sgpr. Haarslev-T. efter Indstill. af Grev Holstein-Hol- 
steinborg */e 30; ord. Kosk. *fa ; „toretog i 42 for sin Helbred en 
Rejse til Harzen, understøttet dertil af Dronning Caroline Amalie; 
var i nogle Aar med i Bestyrelsen af det Danske Missionsselskab 
og fra 58—81 i Bestyr, af kirkelig Forening for den indre Mission 
i Danmark, valgtes til Formand derfor "/» 58 ; deltog i Andragen- 
det om Sognebaandets Løsn. og om Kirkebygningernes friere Benyt- 
telse; stod i kjært Forhold til Opvækkelsen nærmest i Sydsjælland 
og var Medlem af det i Sydvestsjælland tidligt oprettede Præste- 
konvent. * I en Er kl. om de i hans Sogn værende Erikjansen ianere, 
der nægtede baade at lade deres Børn søge Skolerne og at lade 
sig kirkeligt vie, skrev han, at de, „i det de havde forkastet deres 
første Daab og siden ladet sig omdøbe ikke længer staa i For- 
bindelse med den Kirke, hvis Tjener han er. 1 * Redig. Dansk Mis- 
sions Blad 34—36; har medd. mange Afh. og Bidr. til kirk. Tids- 
skr. og Blade ; overs, flere smaa gudelige Skr. og uden Navns Næv- 
nelse Arendts „Sande Kristendom * paa Cappelens Forlag i Kristia- 
nia; se iøvr. Er. ; Portr. litogr. (Str. 1798); entl. 8 /s76; bor i Slag.; — 
1) gift Lyngby 7 /t 26 m. Emilie Pauline Buchter, f; u h 03 Khh., f n /i2 66, 
F. Martin B. Kattuntrykker, M. Marie Elisab. Tissot. — 2) gift 
Høve a9 /i 68 m. Nathalia Vilhelmine Petersen, f. 88 /*° 39 Gimlinge, 
R Chr. P. Student, Lærer, M. Petrine Birg. Marie Høst-Aaris. — 
Søn 969.31; Broder 634.19; Søster gift 143. i6; Fætter 1050.17; 
Farbroder Hans Nic. R. t. Stadsbygden og Rissen i Trondhjems 
Stift, Provst, f 17 /s . 1829. 

16. Vb 1876. Johan Carlsen ("/* 84 Tikjøb-H.-H., se der). 

17. "/» 1884. Peter Christian Larsen, f. "/ 8 37 Aarby, R 
Mort. Peter L. Lærer, M. Lov. Jørgensen, Stud. priv. 56; deltog 
i Krigen 64; Lærer v. Kbhs. Kommunesk. 66; Kand. *V« 73 h 1 
(I— 1); Kat. Lemvig **k 74, ord. Kbh. "/*; Sgpr. Tversted-U.-B. 
n /io 76; Medlem af Bestyr, af kirkelig Forening for den indre Mis- 
sion i Danmark; foretog i 84 en Rejse for sin Helbreds Skyld; — 
gift tyg 73 m. Julie Ida Charlotte Lauritzen, f. 9 /n 46 Helsingør, R 
Chr. Peter L. Kbmd., M. Nic. Marie Hansen. — O. 

450. Høve Valgmenighed. 

Vester Flakkebjerg Herred, Sere Amt, Sjællands Stift. 

(Anerkjendt ved kgl. Res. af 7. Januar 1880). 

1. '/i 188 °- Car * Christian Frederik Rønne, Søn af 634. 19, 
f. 31 / 8 42 Kbh. Stud. priv. 61 ; Kand. * u /i 68 h 2 ; Kolloquium i 450—451. 241 

Flensborg *°li69; Past. adjunctus priv. hos Pastor Rafn i. Gram; 
ord. i den danske Kirke i Flensborg 31 /i; p. Kapl. Lyngby-A. 10 k 
71; Magleby, Sjælland, hos sin Fader 5 /s 73; Vadum 15 /4 76; Sgpr. 
Snejbjerg-T. 18 /7 77; entl. efter Ansøgn. 7 /i 80; underskrev Askov- 
adressen; — gift Magleby 7 /b 76 m. Fanny Kirstine Henriette Dra- 
strup, f. u k 47 Rosk., F Axel Møller Mørch D. Toldassist i Rosk., 
Af. Sev. Vilh. Sørensen. — Anerkjendelsen ophævet efter Ansøg- 
ning 13. Novbr. 1883 ; Pastor Rønne er nu Frimenighedspræst. — O. 

451, Idestrup. 

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift 

25. 18 /s 1867. Gomme Frederik August Graae, f. 28 /s 10, 
Søn af Christen G. ♦ t. Bødstrup, f s0 /» 62 og Birthe Lorenze Brandt 
(Dt. af Hans B. t. Tryggelev-F., f ia /> 16). Blev fra sit 7de— 14de 
Aar opdraget paa Egelykke i Bødstrup S. hos Major Carl Fred. 
Steensen Leth (hos hvem Grundtvig havde været Huslærer 1805 — 8) 
og blev sammen med en Søn undervist af flere Lærere, deriblandt 
den senere Biskop Boesen. Stud. Nyborg 27 ; Kand. 12 h 33 1 (1—1) ; 
Huslærer p. Engelsholm 34 — 35; p. Kapl. Lindelse M m 35; ord. 
5 /i36; Sgpr. Marie Malene-K. -' a /i2 38; Ribe St. Cathrine K. og 
Hosp. *•/» 48 ; Præst for den fri danske Menighed i Flensborg (Hel- 
ligaands K.) 23 /4 51 ; till. Medl. af det theol. Examenskolleg. f. Sles- 
vig '/s 53; Kommissoriet fornyet 16 / 8 58 og 63; R* e /io53; valgt til 
Stænderdeput. for 2. gejstl. Valgdistr. 2 */u 60*); afsat af de tyske 
Civilkomm. 20 /s 64; entl. 28 /io s. Å.; blev efter 2Vs Aars Tjenst- 
ledighed kaldet til Idestrup ; underskrev Adressen til Biskop Mar- 
tensen om Forh. i Sønderjylland; entl. 27 /i s 84 ; bor i Kbh.; har 
stav. »Krybben og Korset", Vinterpostille, 59 og Sommerpostille71; 
desuden en Del Præd., Lejlighedstaler og folkelige Foredrag; i det 
skandinaviske Kirkemøde 67 gav han Meddelelser om den fri danske 
Menighed i et Foredrag, der findes i Fr. Hammerichs Forhandl, p. 
det 1ste skandin. Kirkemøde, Side 150—158; „Værkmester Kruses 
Biografi i Slesv. Provinsialefterretn., 60, Polit. Artikler i Bladene, 
deriblandt „Om de sidste Indrømmelser 11 i Fædrelandet 61, Nr. 2; 
Ødelæggelsens Vederstyggelighed smst. 64, Nr. 287—88; se iøvrigt 
Er.; — 1) gift **k 39 m. Dorothea Suhr, f. a0 /r 14 Kbh., f é h 44, 
F. Didr. S. Grosserer, Af. Fred. Cathr. Schaltz; — 2) gift 9 /»46 m. 
Eline Hansine Carstensen, f. '/« 26 Østerbygaard, Hjarup S., F. *) Denne Virksomhed fik dog ikke nogen praktisk Betydning, thi Stæn- 
derne indkaldtes først i 1863 og efter en halv Times Forlen forlod 
den slesvig-holstenske Majoritet Stændersalen. 16 242 363—365. 

Thom. C. Propr. Ryomgaard {Søn af Hans C. t." S. Lygum, f " 10 
36), M. Marie Petersen. — Broder 1014. 13, se Imm. Barfods Slam- 
tavle over Familien Graae. — Mormoders Farfader Mag. Fred. 
Jessen var fra 1696 — 1731 Sgpr. i Idestrup, Søn af Provst Jess 
Jessen i Nykjøbing, der i 1658 ved sin Aandsnærværelse og Djærv- 
hed frelste Byen fra Svenskernes Ødelæggelse. — 1. Hustrus Far- 
broder 1020.9. 

452. Idom. 

Ulvborg Herred, Ringkøbing Amt, Ribe Stift. 

14. la /7 1849. Christian Brandt Bonnesen, f. */io 07 Odense, 
F. Simon Hellevad B. Farver, M. Soph. Lihme. Stud. Od. 27; 
Kand. 10 / 7 34 h (h— h) ; Prædikant ved Odense Tugthus ; ord. */* 49 
i Odense; Tiendekommiss.; f Odense 12 /* 75. — Ugift. 

15. */» 1875. Carl Edvard Paludan, Søn af 742. 19, f. 15 /« 
44 Alrø. Stud. Hors. 63; Kand. 25 /i 70 h 1 (1— *1); p. Kapl. Høve- 
F. 79 70, ord. 2i /n ; — gift Gjesing 19 ji 72 m. Anna Sophie Dagmar 
Clausen, f. b /s 43 Bret, Barrit S., F. Niels Knudsen C. Lærer, J/. 
Ane Cathr. Worm. — Hustrus Broder 127.20. 

453, Ikast. 

Hammerum Herred, Ringkjøblng Amt, Ribe Stift. 
18. *°/s 1869. Carl August Klein, f. Ve 23 Kbh., F Conr. 
Gottlieb K. Vexelassist. og Tæller i Nationalbanken, M. Jessine 
Almstrup. Stud. Mtrpsk. 41; Kand. * 9 /i 49 h 1 (1— *1); p. Kap!. 
Høje-Taastrup *% 52 — a4 /i64, ord. "/4 62; Inspekt. v. Drengeasylsk. 
i Kbh. 55; — Ugift. 

454. Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup. 

Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

16. 8 /é 1869. Johannes Jørgen Boye, f. VéH, F Sekretær 
Adolph Engelbert B., Fuldm. i Finantsdepart., Arkivar og Revisor, 
Literat, M. Anne Marie Holm. Stud. Brgdsk. Kbh 33; Kand. 6 /n 
40 h (h— *1); Lærer Asminderød ia /i42; Sgpr.Rind-H. M /s 67, ord. 
l0 h; har medd. Bidr. t. flere Blade, ligesom han ogsaa i sin Tid, 
da hans Fader . redigerede „Dagen", var Medhjælper derved; alt 
som Dreng havde han bistaaet Faderen med Konferering og Kor- 
rekturlæsn. af dennes Udg. af Holberg, Wessel m. fl.; entl. * 4 /io84; — 
gift Frederiksberg 30 / 8 42 m. Hanna Sophie Møller, f. */ 8 14 Kbh., 
F. Daniel Petersen M. Kapt. i det borg. Artill., Urtekræmmer, Af. 
Susanne Sophie Bøchler. — Faders Søskendebarn Salmedigteren 
Casp. Johs. Boye t. Garnisonsk., f 6 /» 53. 455—457. 243 

455. Kapellan p. L i Ingstrup, Hjermeslev og 

Alstrup. 

(Oprettet v. kgl. Res. af 3. April 1869). 

1. "/9 1870. Retnhold Wenzel Hertel, f. 20 /u 39 Aastrup, 
Søn af Hans Vilh. H. t. Moltrup og Bjerning i Slesv., afsat i0 k 67, 
f * 8 /» 72 °8 L° v - Cathinca v. Westen. Stud. Hadersl. 67; Kand. 
9 /i 64 h* (1—1); deltog som Frivillig i Krigen 64; Sek.-Løjtn. i Inf. 
"/s 67; p. Kapl. Velling b k 68, ord. "/*; ved Kirkeminist. Skr. af 
"/• 74 blev det bevilget, „at Sgpr. under H.'s Ophold i Asylet ved 
Aarhus overtager Pastoratets Betjening alene, imod at han i samme 
Tid fritages for at udrede Kapellanløn, men derimod udreder til 
H. saal. denne Ordn. finder Sted, 33 Tdr. Byg aarlig" ; entl. p. Gr. 
af Sygdom ll h 81; har ved Finantsl. of l */b 82 erh. en aarlig Under- 
støtL paa 400 Kr. — Ugift. — Broder 1138. 13 ; Farbroder 304. 24. 

456. Janderup og Billum. 

Vester Horne Herred, Ribe Amt og Stift. 

16. *A 1869. Jacob Helms («*/ 9 74 Skjellerup-E., se der). 

17. a /is 1874. Jørgen Krtstjan Leonhard Petersen, f. M /io 
27 Hejlskov, Søn af Peter Chr. P. t. Ørting-F., f I8 /*60 og Joh. 
Elisab. Rubner. Stud. Viborg 46; Kand. 81 /i 53 h l (h— h); p.Kapl. 
Ørting-F. hos sin Fader */* 65, ord. a /n; Ormslev-K. 8 /i*60; Sgpr. 
Aastrup-S. %A h 66 ; har skr. enkelte Smaabidr. til Bladene ; — 1) 
gift * l b 57 m. Emilie Luise Ottilia Tinghuus , f. *% 30 Kattrup, f 
4 /j78, F. Prløjtn. Ånders Jensen T. Landinsp., Af. Margr. Elisab. 
Sonne. — 2) gift Sneum a4 /i 80 m. Elma Laura Magdalene Sparre- 
vohn, Dt. af 888. 17, f. 4 /s 58 AUerup. 

457. Jebjerg og Lyby. 

Nørre Herred, Viborg Amt og Stift. 

13. 18 /s 1843. Hans Jacob Glud, f. l8 / 4 1799 Vinderslev- 
gaard, F. Søren Chr. 6. Propr., M. Marie Cathr. Hansen. Stud. 
Rand. 21; Kand. 4 /n 25 h (h— 1); p. Kapl. Gunderup-N. 28 /n 28, 
ord. "/u; Sgpr. Vildbjerg-T.-N. A j 9 33; Haslund-Ø. 21 /» 68, men 
erh. «/„ Till. t. at betragtes som ikke kaldet; entl. M /i 73; f * 8 /* 
79; — gift \i n 33 nu Ane Rebekka Årffmann, f. * 8 / 9 06 Aalb., F. 
Johs. A. Kbmd., M. Ane Soph. Assan. — Dt. gift 426. 16. — Pa- 
stor Glud blev efterfulgt af sin Søn: 

14. l U 1873. Niels Krtstjan Glud, f. 8 /i 35 Vildbjerg. Stud. 
Rand. 54; Kand. 18 /i 60 h 1 (1—1); p. Kapl. hos sin Fader Jebjerg- 
L. l5 /«62, ord. 18 /s; underskrev Askovadressen. — Ugift. 

16* 244 468-459. 

458. Jegindø. 

Refs Herred, Tuisted Amt, Aalborg SWL 

18. 19 /4 1859. Mathias Jørgen Mathiesen ( 18 6 73 Gjørlev-B., 
se der). 

19. 15 /s 1873. Søren Poulsen, f. Vs 37 paa Sølykkegaard, 
Rønninge S., F. Poul Sørensen Gaardejer, M. Ane Marie Peders- 
datter. Stud. Odense 55; Kand. *°/i 63 h 1 Q—l); p. Kapl. Gud- 
bjerg l U 68, ord. 3 /*; f M /* 78; — gift Frelsers K. 16 /e 74 m. Emma 
Jensine Lagertha Seehusen, f. 12 /s 47 Krhvn., F. Fried. S. Snedkerm., 
M. Laura Thomine Henr. Jørgensen. — Hustrus Morbroder 644. 18. 

20. s /* 1878. Frederik Nicolai Meier, Søn af 1101. 16, f. 
•Ve 49 Skaarup. Stud. Odense 69; Kand. "A 75 h 1 O*— 1 ); P-KapL 
Skelund-V. hos sin senere Svigerfader **l$ 76, ord. 19 h ; — gift */io 
78 m. Dagmar Margrethe Pedersen, Dt. af 846. 16, f. s /2 58 Hylke. 459. Jelling og Hover. 

Tør ri Id Herred, Vejle A«t, Ribe Stift. 

(Præsten er tillige Forstander for Jelling Seminarium). 

18. 28 /i 1856. Hans Jørgen Marius Svendsen, f. 82 /s 16 
Kbh., F Niels S. Slagterm., M. Marie Cathr. Wahl. Stud.Brgdsk. 
Kbh. 35; Kand. 6 /f 41 *1 (h— 1); Huslærer hos Præsten Agerbek; 
Lærer v. Odense Realsk. ^6 46; Kat. Ringkbg. %Y U4&, ord. Odense 
*/6; R* 23 /9 57; f 84 /j>72; se Er.; Portr. litogr. (Str. 2852); — 1) 
gift "/r 48 m. Regise Sophie Christine Milo, f. "/i 17 Odense, t 
»/e 61; — 2) gift »/i 63 m. Marie Petrine Vilhelmine Milo, f. 80 /i22 
Odense, f 21 /* 69, begge Døtre af Kclrd. Joh. M., Boghandler og 
Bogtrykker, og Dorth. Larsen. — Hustrus Broder 332. 20. 

19. 29 /i 1873. Jens Kristian Madsen, t M /io 39 Billesgaard, 
Sal S. ved Holstebro, F. Mads Christensen Gaardejer, M. Mariane 
Madsen. Seminarist Jelling 61 (udmærket duelig); Lærer Aarhus 
61—62; Stud. priv. 64; Kand. **k 68 1 (1-1); Lærer v. Frk. Zahles 
Inst. ; Alumn. paa Walkendorfs Koll. ; Kat. Frelsers K. 9 k 69, ord. 
**U; efter Kapl. Køsters Død bistod han Grundtvig med 2den Ud- 
gave af „Sangværket"; f a9 /n83; i 84 blev udg. 10 af hansPræd., 
indledede med en Levnedstegn, af Sgpr. A. Andersen; — 1) gift 
Frelsers K. f 9 /a 68 m. Margrethe Komtesse Platen-Hallermund, f. 
- 8 /s49 Bogense, f 81 /*70, F. Emil Rud. Greve P.-H., Kapt. ved 1. 
Forstærkn. Jægerkorps, M. Margr. Schmidt; — 2) gift u /* 72 m. 
Caroline Vilhelmine Gravesen, f. 18 /4 48 Kbh., F. Carl G. Restaura- 
tør, M. Anna Koefoed. — 1. Hustrus Moster gift 74. 16. 459—462. 245 

20. **/* 1884. Hans Sophus Sørensen, f. 3 /i 56 Askvad, 
Sæby S. v. Slagelse, F. Joh. Ludv. Matthiesen S. Lærer i Vig, M. 
Anna Jacobine Nyholm (Dt. af 442.13). Stud. v. West. Inst. 74; 
Kand. 19 / 6 79 1 (1*— 1) ; Lærer v. Kbhs. Kommunesk. ; p. Kapl. Jel- 
ling-H. 31 /i81, ord. «/«; — gift 7 A 81 m. Julie Sophie Kongsted, 
f. 1$ /7 56 Nakke, Rørvig S., Dt. af Kand. theol. Torkild K., Lærer i 
Nakke og Elisab. Sørensen. — Hustrus Broder Halfdan K. Kand. 
theol. 

460. Jelstrup og Ljrngby. 

Vennebjerg Herred, Hjørring Ant, Aalborg Stift. 

24. w /2 1869. Tycho Immanuel Spang ( 8 /* 72 Jetsmark, 
se Mern). 

25. u /s 1872. Heino Andreas Gerhard Gad ( 17 / 7 75 Hund- 
borg-J., se der). 

26. M /s> 1876. Jens Frederik Balslev, Søn af 303. 18, f. w /s 
39 Uggerslev. Stud. priv. 59; Kand. * 6 /6 65 h 2 (*1— h); p. Kapl. 
Gudme-B. 14 /2 68, ord. */4; (se Slægttavlen Side 11);— gift Skalle- 
rup "/io 77 m. Vilhelmine Nicoline Schrader, Dt. af 838. 18, f. 18 / 8 
57 Kbh. 

461. Jerne og Skads, 

Skads Herred, Ribe Ant og Stift 

15. »/e 1858. Michael Rodevald Gjørup Assens ( 12 /i 80 
Gauerslund, se der). 

16. Vi 1880. Axel Gudmund Kemp, f. 4 A> 44 Kbh., F Niels 
Dan. K. Hofkobbersmed, M. Dorth. Christine Schmidth. Stud. 
Hrlfsh. 63; Kand. %x k 69 1 (1— h); foretog i 70 en Rejse t. Italien; 
p. Kapl. Fredericia Mich. K.-E. l9 /» 74, men kom ikke til at tiltræde paa 
Grund af Dr. Zeuthens Død; Smidstrup-S. 21 /n s. A., ord. Kbh. 
"■ii ; har udg. Bibellæsn. over 14 af Davids Salmer, 80^— gift 
8 /t 75 m. Johanne Nikoline Knap, f. 19 /a 53 Assens, F Peder K. 
Kbmd., M. Sara Thune. — Fættere 367.22 og 625.1; Morbroder 
Michael Nielsen Schmidth t. Ølsted, f 4 A 40- 

462. Nørre Jernløse og Kvanløse. +- 

Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift. 

16. "«/• 1861. Henrik Julius Uth ( 19 /io 77 Sengeløse, 
se der). 

17. 2 7ia 1877. Thomas Ambrosius Fyhn, f. M /s 23 Ringsted, 
Søn af Jens Jørg. F. t. N. Jemløse-K., entl. »/ H 60, f *7* 66 og 2^6 462—464. 

Lov. Marie Husum. Stud. Hrlfsh. 40; Kand. u /t 48 h* (1—1); P- 
Kapl. Himmelev-R. * 8 /s66, ord. "/ 4 ; Sgpr. Venø 10 /9 60; — gift 
30 /5 62 m. Septima Hansine Christiane Storch, f. 12 /s 38 Rosk., F. 
Edv. Thorn. S. Postm. i Nyborg, tidl. Kapt. (Søn af Hannibal S. 
t. Husby- W., f 25 ' 1 1797), M. Sept. Hansine Christiane Hansen. — 
Morbroder 1013. 13 ; se Wiberg Stamtavle over Fam. Storch. — O. 

463. Sønder Jernløse og Søstrup. 

Merløse Herred, Holbæk Ant, Sjællands Stift. 

13. 18 /t 1868. Hektor Frederik Janson Gyberg, f. */i 04 
Linaa, F. Clemen Poulsen 6. Kand. theol., Gaardejer (død ved et 
Vaadeskud paa Jagt 1806, Søn af Chr. 6. t. Linaa-Dallerup, f 15 /io 
1796), M. Mariane Møller. Stud. Aarh. 24; Kand. 15 /i 30 h (1—1); 
p. Kapl. Vitten-H.-H. 6 /io" s. A., ord. 5 /n; Vivild-V. 15 / 8 33; Astrup- 
T.-H. 14 / 8 33; Vicepastor Jernved "/s 36; Sgpr. Glenstrup 16 /i 47; 
entl. 18 /n72; f Kbh. 9 /i77; — gift u /n 36 m. Ida Sophie Hambro, 
f. "/? 12, døbt i Frdberg K. */i* 19, F. Carl Simon H. Malermester, 
Kapt. i Brandkorpset, Af. Anne Jeanette Nathan. — Søn 384. 21. 

14. */s 1873. Gottlob Carl August Richardt, f. 4 /i 24 Kal- 
lundb., F. Hans R. Kbmd., Kasserer v. Færgevæsenet i Aarh., M. 
Erasm. Marie Møller. Stud. Aarh. 43; Kand. 81 /io49 h 1 (h— 1); p. 
Kapl. Højby 1% k 58, ord. 18 /io; Sgpr. Skarrild-A. a9 /n 66; — gift 
u /n 59 m. Christiane Margrethe Schmidt, f. **h 30 Kbh., F. Henning 
Chr. S. Skibsfører, M. Joh. Margr. Schultz. — O. 

464. Jernved (Vicepastorat). 

Gjørdlng Herred Ribe Ant og Stift. 

18. ,8 /io 1863. Peder Raae, f. 10 /i 26 Aarh., F Mour. R 
Kbmd., Skibsfører, Maanedsløjtn., M. Nic. f. Raae. Stud. Aarh. 
43; Kand. % 49 h 9 (h— h); Miss. Grønland 19 /i 51, ord. «/t; enU. 
8S /a 53 ; rfljælpepr. Smidstrup-S., Ledøje-S., Refsnæs, Rise, Voldum- 
R.; p. Kapl. Refsnæs */* 56 » atter Miss. i Grønland u /4 57; entl. 
61; Hjælpepr. Haudrup-S., L. Lyngby-Ø., Egebjerg; entl. fraJernved 
27 /s 71 i Naade; bor i Kbh. ; — gift Frdberg u /a 57 m. Laura Dorothea 
Enkebølle, f. 8 /io 31 Tersløsegaard, F Kmrd. Jens Peter E., Kas- 
serer v. Sorø Akad., M. Else Larsen. — Hustrus Broder 969. 18. 

19. 8 /n 1871. Morten Thomsen Bredsdorff, f. "/» 30 Olle- 
rup, Søn af Thom. Chr. B. t. Vissenbjerg, f 19 A *7 (Sønnesøn af 
Thom. B. t. V. Skjerninge-U., se Slægttavlen Side 11) og Rasmine 
Møller (Dt. af Biskop, Dr. theol. Rasm. M.). Stud. Odense 50; 
Kand. 80 /i 57 h 1 (*h— h); Huslærer hos Præsterne Birkedal og 464—466. 247 

Brandt i Ollefup; deltog som Frivillig v. 18de Rgmt. i Krigen 64; 
Lærer i Odense; ord. tø* 71; — gift ll /io 67 m. Marie Ghristophora 
Birkedal, DL af 788. 1, f. tø 43 i S. Omme. — Faster gift 396. 11 ; 
Fætter 161. 18. — O. 

465. Jersi og (Kirke) Skjendsved. +- 

Tune Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 

17. * 6 /i 1869. Adolf Emil ' Fritz, f. 81 / 7 16 Rosk., F. Jstrd. 
Georg F. Raadmand, Prok., Forv. v. Bidstrup Gods, Af. Henr. 
Elisab. Petersen. Stud. Rosk. 34; Kand. "/t 39 h (1— h); Institut- 
bestyr. Holbæk ; Kat. Fredericia Mich. K. tø o 50 ; ord. ,2 /i 51 ; Sgpr. 
Alminde-V. l tø59; entl. 7 /*84; bor i Kbh.; — gift 17 /s 50 m. An- 
drea Jacobine Henriette Schreiber, f. Vi* 17 Rosk., F. Søren Phil. 
S. Kbmd. (Søn af Provst Andr. Reinh. S. t. Soderup-E., f 'A* °2), 
Af. Cathr. Marie Mundt (Søster til Legatstifteren Borgmester M. i 
Kbh.). — Døtre gifte 1089. 3 og Kand. theol. Falkenstjerne ; Far- 
brødre 120. 18 og 436. 15. 

18. 9 A 1884. Caspar Christian Ulrich Kragh, f. 88 / 5 39, Søn 
af Peter K. t. Øsby, Hadersl. Provsti, f * 5 / 8 83 og Maren Koch. 
Stud. Hadersl. 58; Kand. 8 tø 64 h 1 (h— 1); p. Kapl. Vellev "/u 71, 
ord. 18 /n; Sgpr. Gislum-V. 17 /t 76; — gift Frdberg 81 /s 73 m. Marie 
Thygesen, f. l% h 49 Bøgelund v. Mariager, F. Frants T. Proprietær, 
Af. Nic. Hed. Hoff. — Broder 919. 15 ; Søster gift 1054. 22. 

466. Jerslev og Helium, h- 

Bfrglun Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 
13. 28 /n 1869. Carl Adolph Emil Jansen, f. »/i 10, Søn 
af Hans Pet. J. t. Saltum-H., f '% 25 og Anne Margr. Jansen 
(Dt. af Biskop Rasm. J. i Aalb., f 86 fc 27). Stud.Nykb. 29; Kand. 
li /4 36 h (*!•— h); lnstitutbestyr. Holbæk; Bestyr, af Industrisk. i 
Kbh. 43; Kat. Stege f ?/ 6 47, ord. tø; Sgpr. Dragstrup-S. 18 /n53; 
enU. 'tø« 73; f 13 /i»76; se Er.; — gift*) 80 / 7 48 m. Fanny Vilhel- 
mine Gran, f. 18 /i2 12 Kbh., F. Kaptløjtn. Ghr. G., Søindrullerings- 
chef og Overlods for Loll.-Falst. og Møen, Af. Harriet Wright. — 
Søn 156.26; Dt. gift 557.25. *) Naar Eralew og efter ham Wiberg anfører, at Pastor Jansen forst var 
gift med Henriette Wulfine Klein, f */io44< 30 Aar gi., beror dette 
paa en Misforstaaelse, thi Henriette Wulfine Anne Christine Frantz- 
datter Klein, der var fedt i Rødby 18 /»14 og Dt. af Jstrd., Byfgd. 
Frantz Wogelius K. og Anne Elise Suhr, blev 7 /e39 gift med Urte- 
kræmmer i Kbb. Carl Ludv. Jansen. 24é 466—468. 

14. b l$ 1874. Josef AUrekt Sørensen, f. Sønderhaa "/» 27, 
Søn af Provst Jos. Kristian S. t. Karby-H.-R., f *Vio 61 og Maren 
Birg. Kreutzkam. Stud. priv. 45; deltog 48 som frivillig Soldat v. 
3. Res. Jægerkorps og gjorde 50 — 51 Tjeneste som Værnepligtig; 
Kand. 20 /i 54 h 1 0— h) ; Lærer v. Hindholm Højsk. 55; blev 15 / 6 57 For- 
stander for Staby Højsk., hvilken Still, han først helt fratraadte 
74; deltog i 63 som Højskolelærer i et Sommerkursus i Oldnordisk 
hos Prof. Sv. Grundtvig ; Sgpr. Staby-M. 14 /a 68, ord. *°/s ; Provst 
for Børglum og Hvetbo H. u k 78; underskrev Åskovadressen; — 
gift Karby a /io 57 m. Inger Dorothea Petersen, f. a2 /a 23 Kbh., F 
Kand. fil. Parmo Carl P., Lærer i Hillerslev i Thy (Søn af Provst 
Parmo Carl P., res. Kapl. Kold., f 10 A* 03), Af. Marie Kirstine 
Ferslev (Dt. af Ghr. Lunow F. t. Jelling-H., f 4 /» 31). — Broder 
481. 13 ; Søstre gifte 6. 19 og 410. . 

467. Jetsmark. -*- 

Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift 

14. * 7 /i* 1864. Rasmus Lund ( M /n 71 Valgmenighedspræst 
i 0. Jølby, se der). 

15. 6 /a 1872. Tycho Immanuel Spang ( 12 /s 81 Mern, se der). 

16. 19 /io 1881. Jens Carl Christjan Bertelsen, f. M /s 26 Kbh M 
F. Jstrd. Jens Hansen B. Amtsforv. i Thisted, M. Henr. Christiane 
Mulvad. Var som Barn svagelig og tilbragte 5 Aar paa et orto- 
pædisk Institut; dimitt. ved Tentamen fra Ribe 48; priv. forberedt 
i Snedsted Prgd. af Ludv. Chr. Muller. Kand. *»/« 57 h 2 (*1-1); 
Lærer v. Thisted Realsk. og v. Grundtvigs Højsk.; p. Kapl. Tjele- 
V. »/ 9 60, ord. *«/ 9 ; Bøvling-F. **/s 62 ; Sgpr. Mandø 1 4 /4 66 ; Sønder- 
holm-F. m/4 73 ; — 1) gift Tjele a */s 66 m. Marie Antoinette Kali, 
f. "/s 42 Borsholmgaard, Tikjøb S., f u /* 67 ; — 2) gift Vedsted 
31 /s 69 m. Emmy Cecilie Kali, f. * 7 / 8 46, begge Døtre af Mart. Ludv. 
K. Ejer af Sødal v. Vibg. og Ingeb. Cathr. Fogh. — Søster gift 
870. 18. 

468. Jordløse og Haastrup. -*- 

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift. 

18. 7 /io 1858. Sophus Vilhelm Wiberg, f. * 2 / 8 u Odense, 
Søn af Andr. Fred. W. res. Kapl. v. St. Knuds K. og Hospitals- 
præst, f 21 /io56 og Anne Kirst. Jensen; han blev i sin Barndom 
opdr. p. Palsgaard hos Kmjkrinde Reedtz. Stud. Odense 28; Kand. 
■71088 1 (1—1); kst. Adj. Odense "/10 34; Sgpr. V. Nykirke og Faa- 
borg 25 /* 37, ord. Od. 19 / 5 ; Aarslev-H. »Ve 51; udg. „Ny gejstlig 468—469. 249 

Stat* 60, m. Tillæg 63 og 66; Stamtavle over Fam. Storch 63, samt 
m. offentl. Understøtt. „ Person alh is t , statist, og geneolog. Bidr. til 
en alm. dansk Præstehistorie, sluttet 31 /is 68" 1—3, medRe- 
gister 70 — 73, hvortil der sluttede sig et Supplement 79; se Biografi 
i lllustr. Tid n / 6 82 m. Portr.; f 27 A82; — gift 9 / 4 36 m. Vibekke 
Charlotte Holm, f. 29 /a 12, f •/* 80, Dt. af Vilh. H. t. Brændekilde- 
B M f "A 38 og Vilh. Gottlobine Storch (Dt. af Hannibal S. t. Hus- 
by-W., f M /i 1797). — Søn 829.3; Broder 721.18. — Hustrus Sø- 
stre gifte 191. 16 og 445. 1. 

19. '/• 1882. Edvard Magnus Buch, f. 25 /io 20 Korsør, F 
Andr. Højelse B. Ebmd., Møller, Jordbruger, M. Soph. Hoffmeyer. 
Stud. Brgdsk. Krhvn. 41; Kand. 18 /i 48 1 (kat. Prøve h. holdt Prøve- 
præd. for Superintendent Jes Hansen i Hjortkjær m. »godt 1 * Vid- 
nesbyrd; Alumn. p. Ehlers Eolleg.; Lærer v. tysk katolsk Skole i 
Kbh. ; Rektor v. Aabenraa Realsfc. V* 50 ; Sgpr. Elægsbøl, Tønder 
Provsti, valgt af Menigheden 2a /*67, kgl. stadf. 8 /s, ord. */6; N. Hak- 
sted, Flensb. Provsti 15 /s 60; afsat af de tyske Civilkomm. "/s 64; 
Sgpr. Nebsager-3. l% k s. A.; underskrev Adressen til Biskop Mar- 
tensen om Forh. i Sønderjylland; — gift tysk reform. K. i Kbh. 
n /s 51 m. Emilie Caroline Mathilde Hamburger, f. 7 / ft 29, Dt. af 
Carl Ludw. Heinr. H., Præst v. tysk reform. K. i Kbh., f * 8 A° 53 
og Soph. Wilh. Bode. — Hustrus Broder 544. 12. 

469. Junget og Torum. 

Nørre Herred, Viborg Amt og Stift. 

17. 14 /7 1863. August Matzen, f. •/» 10 Helsingør, F Aug. 
M. Skriver, M. Charl. Lov. Petersen. Stud. Helsingør 30; Kand. 
M /i#86 h (1—1); Kat. Storehedinge 81 /7 46, ord. "/ie; Sgpr. Haa- 
sum-R. "/ 9 49; Roslev-R. *°/g57; f 80 /s75; — gift */* 47 m. Ophrine 
Nathalia Christiane Seerup, f. * 4 /« 19 Kbh., F. Nic. S. Kartefabrikant, 
M. Christiane Margr. Heichelmann. 

18. H /6 1875. Frederik Gabriel Neckelmann, f. * 7 /i 14 Fredericia, 
F. Joh. Fred. N. Major v. 2. Jyske Inf.-Rgmt., M. Anne Kirst. Bang. 
Stud. Fred. 34; Kand. 19 /i 41 h(*l— 1); Tredielærer v. Lyngby Sem. 
**/« 44; Andenlærer 10 /io 46; Overlærer 14 / 3 59; Sgpr. Tvede-L. M / 7 60, 
ord. M / 8 ; — gift 14 /io 56 m. Kirstine Rom, f. *7* 16 Kbh., F Niels 
Nielsen R., Møller, M. Kirstine Hermansen. — Søster gift 383. 17. 250 470—471. 

470. Jungshoved. -=- 

Baaree Herred, Præstø Amt, Sjællande Stift. 
(Præsten bor i Stavreby). 

16. 28 A 1857. Jens Andreas Mølsted, f. lh k 07 Valløby, Søn 
af Simon Chr. M. t. Hjerk-H., f 18 A> 28 og Nicoline Lerche. Stud. 
Vibg. 26; Kand. 19 /*31 h (h— 1); Institutbestyr. i Lille Næstved 32: 
Kat. Rødby 17 /»38, ord. 2 /*; Sgpr. Frederikshavn 17 /t 40 og til u /i>43 
Hirtsholmene ; 0. Nykirke-Give 7 /io47; entl. * 4 /* 77 ; f 3 Ao80; - 
gift Rosk. Domk. 4 /» 33 m. Ane Sophie Elisabeth Fleischer, f. •/» 08 
Fløng, f f A 77, F. Georg Poul Høling F. Kand. fil., Lærer (se 
Slægttavlen paa omstaaende Side), M. Fred. Soph. Sandal (Dt af 
Professor, Provst Henr. Paulin S. t. Udby-Ø., f *7» 33). - Dt. 
gift 74. 17. — Hustrus Fætter 827. 14. 

17. •/• 1877. Otto Johan Carsten Ottesen, f. 1t /t 23 Kbh., 
F Peter Chr. O. Kclsekr., Fuldm. i Kriminal- og Politiretten, M 
Nic. Christiane Krog. Stud. Mtrpsk. 43; deltog i Krigen 48—49, 
var med i Slaget v. Fredericia; Kand. */» 61 1 O— 1 *)? Alumn. paa 
Ehlers Kolleg. 52—66; var den første af Alumnerne valgte Inspek- 
tør; Lærer v. det gamle Blindeinstitut ; „jeg kom derved til at be- 
skæftige mig med Undersøgelse af de forskjellige Læse- og Skrive- 
methoder, der ere opfundne til Blindes Undervisn. ; jeg underviste 
selv i Læsn. en relief og var den første her til Lands, som ind- 
øvede det bekjendte brailleske Skrivesystem med Eleverne. Resul- 
tatet af mine Forskninger nedlagde jeg i et lille Skrift: „Hvorledes 
lære de Blinde at læse? 41 Jeg havde den Tid Tanken fæstet paa 
aldeles at hellige mig de Blinde, tilmed da der fra flere Sider gaves 
mig Udsigt til at blive Forstander og Præst ved det nye Blinde- 
institut. Men Sagen afgjordes anderledes; uden Konkurrence blev 
Posten besat med en Ikke-Theolog, og mine Forhaabninger om at 
bryde mig en Bane ad den Vej skuffedes.* Lærer v. Søetatens 
Drengeskole Ve 68; Sgpr. Ulstrup-G. 88 /i*65; ord. 91 liQS; Aars-H. 
4 /e 71 ; skrev i 7 Aar i „Fædrelandet* de orienterende Oversigter 
over den udenrigske Politik ; har syslet en Del m. Personalhist, medd. 
Bidr. t. Jysk hist. topogr. Saml.; har skr. enk. Viser og Sange; — 
gift Holmens K. I0 /io 58 m. Charlotte Henriette Franciska Rathsach, 
f. 81 /7 31 Kbh., F Frants Chr. Foss R. Kapt. i Flaaden, M. Ane 
Fred. From (Dt. af Fred. Chr. F. t. Lillehedinge-H M f */* 33). - 
Hustrus Fættere 74. 17 og 583. 20. 

471. Jyderup og Holmstrup. 

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællande Stift. 
15. 16 /2 1862. Bendt Lindhardt * f. 8 % 04 Holkenhavn, 251 Esaias Fleischer. 

Hofapotheker hos Christian IV. 

f. 1586, f '*/i 1663, gift m. Maren flansdatter*), f n li 1675. Fleischer, 
Sgpr. t. Helliggejstes 
K. i Kbh., Mag., £. */,«> 
1633, f 9 /» 1697. Dorothea Fleischer, 
eift m. Ulrik Helt. 
Sgpr. t. Glostrup, i. 
»/• 1646, f '/• 1715. Gregorius Fleischer, 

Kancelliassessor, Apo« 

theker, f. 1645, 

t "/4 1715. Ellen Fleischer, Esaias Fleischer, Tabitha Fleischer, Magdalene Flei- 

gift 11 / 9 1694 m. Prof. theol., Mag., gift 1717 m. Peder scher, gift m. Niels 

oeren Jonassen, Sgpr. t Taarnby, Paulin, Domprovst Smed, Biskop i 

Domprovst iRosk., € w / 2 1669, t % i Hosk., Mag., Bergen**), f. ™/ 7 

Mag., Salmedigter, 1711. f. "/t 1662, f */t 1656, t */i 1716. 
f. l % 1656, + */, 1729. 
1717. Hans Fleischer, 
Sgpr. til Egeslev- 

magle, *• l9 ]i 1704, 
t ,3 /, 1753. Esaias Fleischer. 
Kand. theol., Konie- 
rentsraad, Amtmand, 
£ % 1732, f 6 /t 1804. Rasmus Fleischer, 

Dr. theol. & fil., Sgpr. 

t. Ballerup-Maalev, 

f. Vi. 1744, f 8 /t 1801 Georg Poul Høling 

Fleischer, Kand. fil., 

Lærer, f. § /i 1780, 

t 7.1 1816. Anne Sophie Elisabeth 
Fleischer, f. % 1808, f 
Vi 1877, cift */» 1833 m. 
Jens Andreas Mølsted, 
Sgpr. t. Jungshoved, 
f. 7 Ve 1807, f 8 /io 1880. Erasmine Henriette 

Helene Fleischer, f. * B / U 

1813, t 4 /e 1874, gift «/• 

1848 m. Rasmus Emil 

Elvins, Kand. theol.. 

Forstander f. d. kgl. Op- 

fostringshus, f. l *L 1814, 

f "■/, 1874. *) Søsteren Sophie Hansdatter, f. W A 1602, f M /t 1674, var gift m. Borg- 
mester Hans Nansen; deres Sønnedatter blev gift m. Griffenfeldt. 
**) Holberg var Huslærer hos denne. 252 471—473. 

F. Lindhardt Holgersen Kbmd. i Nyborg, Af. Sara Andersen. Stud. 
Nyborg 22; Kand. »/n 31 h (h— 1); p. Kapl. Ørbæk "/» 32, ord. 
12 /io; Kat. Ribe 15 /n36; Sgpr. Farup 80 /i41; Folkethingsmand for 
Ribe Amts 3. Kreds (Ribe) * 7 /* 53 indtil det Ørstedske Ministeriums 
Afgang; R* 7 /» 82^ — gift 10 /e 37 m. Johanne Thomasine Nicoline 
Prom, f. 25 /n 0$ Kjøge, F. Jstrd. Lars P. Amtsforv. v. Tryggevælde 
Amtstue, Af. Christine Schwartz. — Søn 19.23. 

472. Jydstrup og Valsølille. -=- 

Ringsted Herred, Sorø Ant, Sjællands Stift. 
25. lf /ii 1844. Alexander Christian Petersen, f. 14 /i 11 
Nordborg p. Als, F. Jeppe P. kst. Amtsforv., Af. Anne Charl. Zoff- 
mann. Stud. Odense 31; Kand. */* 37 1(*1— 1); Huslærer h. Baron 
Stampe paa Nysø; ord. 7 /»45; har medd. Bidr. til „Dansk Kirke- 
tid.*, „Sædemanden" og „ Indre Miss. Tid." ; — gift Liunge 16 /s 45 m. 
Cora Petronelle Nyegaard, f. 18 /i 12 Frederikskilde v. Sorø, har kom- 
poneret Melodi til mange Salmer og Sange, F. Jstrd. Pet Nic. N. 
Landvæsenskomm., Translatør, Af. Cathr. Elisab.* Ross. — Søn 
Peter Jac. Johs. P. Kand. theol. — Hustrus Broder 89. 16. 

473. Jyllinge og Gundsømagle. 

Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 

17. 18 /s 1867. Hans Peter Møller, f. "/ u 12 Kbh., F Jens 
Chr. M. Vaterskout, M. Margr. Thrane. Stud. Brgdsk. Kbh. 30; 
Kand. * 4 /i35 1 (1*— 1); Sgpr. Sebber-A. 80 /i 41, ord. «/*; Solbjerg- 
S. 19 /e53; Provst for Morsø Sønder og Nørre H.. */*60; f 2e /u80;- 
gift */io 41 m. Thora Cecilie Henriette Lange, f. 10 /s 18 Kbh., f 
25/ s 76, F. Jstrd. Valerius Thorsen L. Amtsforv. i Aalb., Af. Abel 
Cathr. Hammer. — Hustrus Broder 812. 2. 

18. ll /t 1881. Anders Larsen Bruun, f. 10 /4 20 Hjermitslev- 
gaard, F. Claus Chr. B. Godsforv. v. Rosk. adelige Jomfrukloster, 
M. Elisab. Marie Vibekke Obel (Dt. af Amtspr. Ole Fred. O. t. 
Dronninglund, f M /a31). Stud. Rosk. 39; Kand. lf /4 46 h (h— 1); 
p. Kapl. FaneQord *k 46, ord. 21 / 10 5 bestyrede Embedet paa eget 
An- og Tilsvar fra 18 /2 47 ; Sgpr. Skagen I9 /s 57, i flere Aar Medl. 
af Byraadet der; Møgeltønder 8 % 64, men kom paa Grund af Kri- 
gen ikke til at tiltræde der; Vium-S.- A. "/n 64; blev "/* 71 Med- 
lem af (Formand) Tilsynskom. for Bøggildgaards Inst. for moralsk 
fordærvede Drenge, "/* 81 *ntl. derfra ; var fra 66 Revisor f. Lys- 
gaard m. fl. Herreders Sparekasse og Laanebank; har i 78 og 81 
opholdt sig i Carlsbad for sin Helbred; — 1) gift 8 /s49 m. Clau- 473—474. 253 

dine Petrea Obel, f. * 7 /* 23 Jetsmark, f "/• 62, Dt. af Palæmon 
Fogh O. t. Fanefjord, f 8 /« 57 (Søn af ovennævnte Amtspr. O.) og 
Claudine Marie Schnack; — 2) gift Aalb. 28 /» 64 m. Søsteren So- 
phie Amalie Hedevig Obel, f. a4 /u 25 Jetsmark, f 24 A 72; — 3) gift 
Ølst *% 73 m. Andrea Frederikke Christiane Riegels f. Obel, f. l m 
37 Aalb., F. Christen Winther O. Fabrikejer (Sønnesøn af Hans 
Jørgen O. t. Gudum-L. V., f *h 1788), M. Barbara Herskind, (1. 
gift */» 57 m. Fred. Vilh. Riegels, Forstkand., kgl. Skovfoged og 
Plantør v. Viborg, f. 17 /i 34 Fægteborg, Hagenbjerg S., Als, f 15 /i 
68). - Søn 1151. 14. 

474. Valgmenigheden i Øster Jølby. 

floras Nørre Herred, Thisted Ant, Aalborg Stift 

(Anerkjendt ved kgl. Res. af 29. Novbr. 1871)/. 

1. * 9 /n 1871. Rasmus Lund, f. 9 /i 27 Brande, Søn af Niels 
Bay L. t. 0. Tørslev, f 18 M& og Joh. Soph. Carstensen (Dt. af 
Amtspr. Chr. Ehrenfried C* t. Thisted-T., f lf /« 31 )- Stad. Rand. 
46; Kand. "/i 53 1 (1—1); p. Kapl. Magleby p. M. 15 / 6 57, ord. »/ B ; 
Adjunctus min. Tyrstrup-Hjerndrup, Haderslev Provsti 10 /3 59 ; afs. 
af Tyskerne 64; entl. S8 /io; Sgpr. Jetsmark 2T /i» s - A.; entl. efter 
Ansøgn. ,9 /n 71 for at overtage Stillingen som Valgmenighedspræst. 
Holdt Skriftetalen v. Appels Ordin. i Askov 30 /7 74 og ikjendtes 
derfor v. Højesteretsdom af 18 .* 77 en Mulkt af 100 Kr. og Part i 
Sagens Omkostn.; underskrev Askovadressen. 

.Han fik Tilladelse til (Eirkemin. Resol. af "/io 80) at tage 
de Konfirmander, der bo langt fra Kirken, til Alters paa Konfirma- 
tionsdagen, først paa den Betingelse, at der skulde være en Times 
Ophold imellem de to Handlinger, og derpaa, da han begjærede 
det, uden denne Betingelse. Han blev opfordret til at lade dem, 
der ville kommunicere uden forudgaaet Skriftemaal og Absolution, 
indgive Andragende derom, idet man tilkjendegav ham, at et saa- 
dant formodentlig vilde blive bevilget" *). I et Brey af * 8 / 1 82 
havde han oplyst Biskop Lind om „sin Villighed for sin Overbevis- 
nings Skyld at slippe sin Stilling som anerkjendt Præst. " I Hen- 
hold til Kirkemin. Skr. af */e 82 blev der forelagt ham Valget mel- 
lem at erlægge en Bøde paa 100 Kr. til Statskassen eller at blive 
sat under Tiltale ved en Provsteret for at have taget en Dreng 
paa 12 Aar fra Thy til Alters; "/* 82 meddelte han Minist., at 
han erlagde Bøden. ♦) Biskop Dr. Linds Meddelelse af "/i 1888 til Valgmenigheden. 254 474- 475. 

26. Januar 1883 udsendte Biskoppen, Dr. Lind en Skr. til 
Valgmenighedens Med!., hvori det bl. a. hed: „Ifølge Skr. fra Kirke- 
min. af 23. d. M. har Hr. R. Lund mistet den kgl. Stadfæstelse af 
hans Stilling som Præst for Valgmenigheden i 0. Jølby med flere 
Sogne paa Morsø og Thy. 

Grunden dertil er, at han har brudt sit Ordinationsløfte, ved 
hvilket han helligt havde forpligtet sig til at iagttage de kirkelige 
Skikke og i intet overtræde de kirkelige Forskrifter. 

Hans Majestæt Kongen har derfor den 20. d. M. i Henhold 
til Lov af 15. Maj 1868 frataget ham den Stilling, han selv for 
længe siden burde have opgivet, og han er ikke længere Præst i 
den danske Folkekirke. De præstelige Handlinger, han som afske- 
diget maatte ville foretage, have i retslig Forstand ingen Gyldighed ; 
han kan altsaa ikke konfirmere og ikke udføre Ægteskabs- Vielser. 
Det er min Skyldighed, hvor lidet end min Stemme maatte 
høres, at formane Medlemmerne af Valgmenigheden paa Morsø og 
i Thy til at søge sig en anden Præst. Dersom de slutte sig til 
Hr. R. Lund som deres Præst, danne de med ham ikke længere 
et Led af Folkekirken, men et Parti udenfor Folkekirken, om hvis 
Anerkjendelse af Staten der for det første næppe vil blive Tale.' 
Se „Min Afsked som Valgmenighedspræst paa Mors, belyst navnlig 
ved tjenstlige Breve*, Kolding 83; — gift Slotsbjergby w /e59 m. 
Laura Pio, f. % 26 Kbh., F. Krgsrd. Jean Pierre P., Lærer i Dans 
v. Land- og Søkadet-Akad., tidl. kgl. Skuespiller, Af. Marie Olsen. — 
Brødre 1141. 17 og 1191. 19. — O. 

475. St. Jørgens og Sørup, -r 

Svnde Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

17. 2 % 1854. August Ferdinand Hornemann, f. 18 /» 03 Kbh., 
F. Kclrd. Wilken H. Kommunitetsforv., Løjtn. v. Landeværnét, Af. 
Lov. Natalie Wiehe. Stud. Brgdsk. Kbh. 22; Kand. * 6 /4«7 h(l— 1); 
res. Kapl. Vraa-Emb-Serridslev 4 /e 31, ord. ,0 /s ; Sgpr. Durup-T. 
% 35; enU. 10 /i 74; f 19 /s 78 Kbh.; — gift "/» 31 m. Pouline Clau- 
dine Blædel, f. 14 / 8 07 Kbh., f 4 A 84, Dt af Konsist.-Ass. Werner 
Ludv. B. t Assens-Kj., f 29 /» 62 °8 AnnaElisab. Dons. — Hustrus 
Brødre 60. 16, 496. 19 og 524. 14. 

18. 27 /s 1874. Otto Binzer, f. *°/s 23 Horsens, F Carl Ludv. B. 
Kapt. og Kompchef i Fyenske Inf.-Rgmt., Overtoldbetj., Af. Maren Chri- 
stine Schmidt. Stud. Hors. 40; Kand. 4 /t 45 1 (1—1); Lærer v. Søetat. 
Drengesk. 47 ; Overlærer smst 50 ; Sgpr. 0. Løgum, Aabenr. Provsti, 
-algtafMenigh. "/n, stadf. u /n50, ord. Hjortkjær 10 /i»; afsat af Ty- 475—477. 255 

skerne 64; entl. * 8 /*° s. A.; Sgpr. Veflinge fl /* 6 ^; har medd. en 
Præd. t. Kok's Evang. Huspostil; underskrev Adressen til Biskop 
Martensen ora Forh. i Sønderjyll.; — gift Holmens K. 6 /i«50 m. 
Christiane Charlotte Erslew, f. 26 /s 26 Faurgaard, Odder S., f "/* 
78, /. Arkivar under Kultusmin., Kclrd. Thorn. Hansen E., der har 
skr. „alm. Dansk Forfatterleksikon 14 , Af. Sara Chrisline Gylding. 

476, Kallehave. 

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift. 
(Præsten bor i Langebæk). 

17. 7» 1833. Carl Nielsen* f. Vt 05 Frdberg, F. Chr. N. 
Kammertjener hos Fred. VI., Af. Caroline Augustine Friedemann. 
Stud. Brgdsk. Kbh. 22; Kand. ll h 26 1 (egr— egr); Overlærer ved 
Søetatens Pigesk. *>/» 27 > tiU tø e 3 - (uord.) Kat. v. Holmens K. *% 
30; Sgpr. Sørbymagle-K. 19 /n s. A.; ord. 8 i31; Provst for Baarse 
H. * 7 /s46, tillige for Mønbo H. 18 /s 55; R* Vi 59; DM. v. sit Jubil. 
10 /9 80; entl. som Provst * 5 /io s. A., entl. fra Præsteemb. "/n 81 ; f i Ny- 
borg */i2 84; se Er. ; — gift * 3 /n 27 m. Eleonore Jacobine Amalie Holm, 
f. **/* 07 Krhvn., f V? 84 i Nyborg, F. Jens Axel H. Kinakapt., Af. 
Karen Kirst. Abel. — Sønner 173. 21 og 662. 27 ; Døtre gifte 685. 32 
og 961.21; Brodersøn 392. 19; Broderdøtre gifte 161. 18 og 701.17; 
se Hundrup Stamt. over Math. Nielsens Desc. 75. — Hustrus Bro- 
der Lic. theol. Jens Alb. Leonh. Holm t. Hyllested-V.-H., f l k% 61, 
Søster gift 502. 16. 

18. n U 1882. Frederik Peter Jakob Dahl, f. 6 /t 33 Frdbg., 
F. Prof. Fred. Peter Jac. D. Overlærer (Søn af Fred. Peter Jac. D. 
t. Skjævinge-G., f 4 /$ 13), Al. Tønnesine Antoin. Langøe. Stud. 
Mtrpsk. 62; stud. i nogle Aar Filologi ; Kand. 24 ji 60 1(1— 1); Alumn. 
p. Borchs Koll. ; dimitt. t. Exam. art. ; Kat. Holbæk * 9 /& 67, ord. 
u /»; Sgpr. Søllinge-H. 7 /* 76 ? har skr. nogle Boganm.; — gift Sla- 
gelse 5 /a 69 m. Ottonia Johanne Matzen, f. 8 /*° 47 Nykb. p. F., f 
10 /u 73, F. Fred. M. Tømmerm., Af. Jensine Jac. Christine Bølle. — 
Brødre 333. 24 og Fred. Clemens Bendtsen D. Rektor (Realskole- 
bestyrer) i Slagelse, Folkethingsmand; Morbroder 209. 15. — Hu- 
strus Faster gift 899. 22. 

477—479. KaUundborg. 

Arto Herred, Holbæk Amt, SJællaads Stift. 
477. Sognepræst. 

82. *l* 1858. Ditlev Carl Hoskjær, f. l8 /io 11 Nøjsomhed, 
Brahetrolleborg S., F. Hans Jac. H. Kapt. i Vejkorpset, M. Cathr. 256 477—480. 

Dorth. Bruun. Stud. Kold. 31; Kand. 18 /n 36 *1 (1— h); Huslærer 
i 5 Aar hos Lehnsgreve Bille Brahe; Kat Fredericia Trin. K. * 4 /* 
44, ord. 87 /s; efter Grev Bille Brahes IndstilL Sgpr. Jordløse-H. 
8 /io46; R* 10 /9 71; entl. '"/ite; bor i Kbh.; — gift Horne 16 /ii 44 
m. Octavia Augusta Rasmussen, f. u /s 16, f 8 A 80, Dt. af Joh. 
Fred. Kurrelbaum R. t. Jordløse-H., f l9 k 18 og Bolette Soph. 
Bendz. — Hustrus Brødre 668. 16 og 909. 10; Moster gift 417. 17. 
33. 2a /7 1884. Georg Christian Delbanco, f. 18 /io 48 Kbh., 
F. Kand. jur. Otto Herm. D. Forlagsboghandl., M. Paul. Antonia 
Aug. Plåtzer. Stud. v. West. tast. 66; Kand. ao /i 72 1 (1—1); Læ- 
rer i Kbh. 72—77 ; 2. Kat. v. Holmens K. U U 74, ord. 18 /s ; 1. Kat. 
smst. **lu 76; res. Kapl. Viborg Domk.-A.-T. 8 /ia 77, blev i Viborg 
tillige Præst v. Varetægtsarresten l h 79 og v. Amtets Arbejdsanstalt 
i/io82; har skr. theol. Anm. i Illust. Tid. 72 — 83 og en Anm. i 
Sthyrs Theol. Tidsskr.; Præd. i 9 Sædemanden * ; — gift Viborg 
Domk. M /ti 84 m. Emma Dorthea Thomesen, f. ll / 5 61 Viborg, F 
Andr. T. Kbmd., Af. Louise Marie Albertine Faber. 

478. Kateket 

6. 4 /t 1855. Peter Edvard Ferdinand Lundholm (*°/s 72 
Sindal-A., se der). 

(Nedlagt v. kgl. Res. af 18. Marts 1873). 

479. Ord. Medhjælper. 

1. 26 /s 1876. Carl Albert Johan Vosåem Jensen ("s 78 
Hørby, se der). 

2. 14 /8 1879. Osvaldus Alexander Martinus Thomsen ( 8I /i* 
80 Mosbjerg-H., se der). 

3. 9 /n 1881. Hans Marius Georg Ruttet, f. *Vio 48 Gaars- 
lev, F. Andr. Peter R. Førstelærer, M. Kirst. Elisab. Jagd. Semi- 
narist Skaarup 69 (duelig); Hjælpelærer Gaarslev s. A.; Andenlærer 
Erritsø 75 — 77 ; læste samtidig til Exam. art. ; Stud. priv. 77 ; Kand. 
28 /i 81 n (*h— h); Fjerdelærer v. Kallundborg Borgersk. "s 81; 
ord. so /n; — gift "/* 8 1 m. Anna Conradsen, f. 1B /i 64 i Brøndsted, 
Gauerslund S., F. Poul C. Gaardejer, M. Kirsten Marie Nielsdatter. 

480. Kappel- 
Lollands Sinder Herred, Maribo Ant, Lolland-Falsters Stift. 
(Oprettet ved kgl. Resol. af 30. Juni 1882 i Henhold til Res. af 
10. Septbr. 1871; var hidtil Anneks til Vestenskov). 

1. 80 /e 1882. Otto Hermann Jensen, Søn af 1036. 13, f. */* 
38 Frdborg. Stud. Rosk. 56; Kand. "/e 62 h 1 (1—1); p. Kapl. Fin- 
derup 80 /9 63, ord. "/n; Kapl. p. 1. Karleby-H.-N. 0. 8 /*68; Sgpn 480—482. 257 

Vorbasse-H. */» 7 *5 Vejlby n /e 77 og tillige v. Sindssygeanst. ved 
Aarh. 19 /io s. A.; — gift Frdberg K. 4 /9 65 m - Caritta Elisa Lacop- 
pidan, f. "/» 41 Fjederholdt, Rind S., F. Hans Georg Adolf L. 
Lærer *v. Næsgaard Landbrugssk., Kand. farm., M. Karen Mathia 
Soph. Frederiksen. 

481. Karby, Hvidbjerg og Redsted. 

Morsø Sinder Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift. 

12. */* 1862. Vilhelm Johan Jacob Boethe, f. 18 /n 11 Juel- 
linge, Hellested S., K Carl Joh. Jac. B. Bestyrer, M. Georgine 
Knipschild. Stud. Vrdbg. 81; Kand. */n 37 h* (h— *1); Lærer v. 
West. Inst; Kat. Hjørring 19 /i 51, ord. 5 /»; res - Kapl. Budolfi K. og 
Hospitalspræst Aalb. ,7 /i » 55 ; Provst f. Morsø Sønder og Nørre H. 
"A68; entl. fra Provsteemb. 16 /i78; f H /» s. A.; se Er.; — gift 
l3 /s43 m. Margrethe Fernandine Lovise Raffenberg, f. */• Hi Dt. 
af Jørg. R. t. Nakskov-B., f 18 /9 12 og Anne Vincentine Kjær (Dt. 
af Michael K. t. Frederiksborg-H.-H., f 19 A 1786). 

13. */io 1878. Christian Joachim Andreas Sørensen, f. l8 /i2 
29 Sønderhaa, Søn af Provst Josef Kristian S. t. Karby-H.-R., f 
2i /io 61 (se P. K. Algreens og Provst J. K. Sørensens Levnedsløb 
med den krist. Vækkelseshist. paa Mors af Fred. Nygård 83) og 
Maren Birg. Kreutzkam. Stud. priv. 49; Kand. "/i 56 h 1 (1— *1); 
p. Kapl. Galtrup-Ø. J. e /s 60, ord. 12 /g; efter Ansøgn. entl. p. Gr. af 
Sygelighed tx h 63; Hjælpepr. Lindelse; Kapl. p. LV. og 0. Hassing 
,8 /4 64; Sgpr. Aggersborg 4 /i2 72; kom t. Karby efter Ansøgn. fra 
en Del af Menigheden, „der endnu mindedes hans Fader med Vel- 
villie og Kjærlighed* ; underskrev Askovadressen ; — gift Vrejlev 
M /io64 m. Elisabeth Rasmussen, f. * 7 /i 2 27 Tjele Mølle, A Peter 
R. Forp., M. Margr. Bumann. — Broder 466. 14 ; Søstre gifte 6. 19 
og 410. 20. 

482. Resid. Kapellan i Karby, Hvidbjerg og 

Redsted. 

1. 5 /io 1866. Jens Nicolai Leth Dalsgaard ( 6 / 2 72 Ringgive- 
G., se Ødum-H.). 

2. "/* 1872. Hans Peter Fønss (* 7 / 3 75 Melby, se der). 

3. * 4 /e 1875. Frederik Sextus Otto Alfred Petersen Nygård 
( 8 /u 78 Frøslev-M., se S. Næraa Valgmenighed). 

4. 19 /i 1879. Frederik Heiberg ( 5 / 4 83 Gjedsted-F., se der). 

17 258 483-484. 

483. Karise og. Alslev. + 

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællande Stift 

19. n /» 1852. Christian Peter Gudzon Mynster, f. "/* 04 
Kbh., F. Dr. med. Ole Hieronymus M., Prof. v. Univ., Overmedikus 
v. Frederiks Hosp. (Broder t. Biskop Jac. Peter Mynster), Af. Anna 
Christine Liebenberg. Stud. Brgdsk. Kbh. 23; Kand. 24 /io 28 h* og 
2 Vi 31 1 (1— egr); Sgpr. Valløby-T. efter priv. Indstilling 16 / 8 33, 
ord. 710 ; entl. 18 is76; f Kbh. 6 /n77; se Er.; — 1) gift *°/u 33 
m. Caroline Elisabeth Rasmussen, f. 26 /s 07 Frederiksborg, f 8 /a 42, 
F. Kmrrd. Erik R. Staldskr. v. Stutteriet, Stænderdeput, M. Anne 
Kirst. Bech; -— 2) gift 12 /4 45 m. Christella Frederikke Louise Bang, 
f. 14 /s 15 Kbh., f '% 60, F. Gehejmekfrrd, Oluf Lundt B., Prof. k 
Dr. med., M. Henr. Louise Aamodt. — Dt. gift 597.29; Søster 
gift 644. 17. — Hustrus Broder 974. 20. 

20. 8 /a 1877. Vilhelm August Esmann, f. 2S /» 31 Juliane- 
haab, Sydgrønland, Søn af Magnus Vilh. E. t. Øsløs-V.-A., entl. 
u i'i 66, f s /io 70 og Ditlevine Karenline Abigael Staal. Stud. Ribe 
50; Kand. 23 « 57 h 1 (1—1); p. Kapl. Faxe 27 /n 63, ord. 10 /*64; 
Kapl. p. 1. smst. 16 /ia65; Sgpr. S. Højrup-Aa. l8 /i74; har skr. 
»Endnu lidt om Vaccination og Konfirmation" i Dansk Kirketid., 
et Par Foredrag i Rosk. Præstekonv. 81 og 83; „ Stemning og Af- 
stemning'' i Højskolebladet 82; desuden flere andre Afhandl, samt 
Digte til Blade og Tidsskr., blandt Digtene er »Droslen slog i Skov 
sin klare Trille" opt. i mange Sangbøger ; — 1) gift 18 /9 66 m. Ane 
Johanne Christine Marie Neergaard, Dt. af 197. 23, f. 18 /i 29 Sjelle, 
t "/" 7 0; — 2) gift 7 lio 73 m. Søsteren Nielsine Petrea Neergaard, 
f. 2 % 26 Sjelle. 

484. Karlby og Voldby. 

Nørre Herred, Randere Amt, Aarhus Stift. 

18. 25 /s 1837. Lars Peter Buhl, f. •/» 1796 Korup, Søn af 
Hans B. t. Pjedsted-G., f 28 /n 22 og Maren Bang. Stud. Horsens 
17; Kand. 22 /*23 1 (1—1); Sgpr. Gjesing-N. 9 / 6 27, ord. 2 */ 8 ; f '/« 
76; — gift 14 /n 29 m. Frederikke Caroline Feldmann, f. */• 02 Fre- 
dericia, F. Joach. Heinf. Chr. F. Rgmtskirurg v. Fyenske Inf.-Rgmt., 
M. Joh. Dorth. Zell. — Broder Hans B. t. Lynge-U., f * 7 /n 68. 

— 13 /n 1876. Edvard Albert Baadh (erh. 21 /u Till. til at 
betragtes som ikke kaldef, se Kat. i Horsens). 

19. al /i2 1876. Thomas (iMuritz) Hammer, f. a %2l7 Vi- 
borg, F Laur. H. Skrædermester, M. Karen Hagensen. „Jeg nød 
privat Undervisning af den senere Prof., Dr. fil. Rasm. Nielsen, 484—485. 259 

dengang Discipel i Viborg Latinskole. Ved hans Overtalelse bragtes 
min Fader til at sætte mig i den lærde Skole, en Beslutning, som 
han efter megen Kamp kom til, da det dengang var temmelig ual- 
mindeligt, at en almindelig Borgers Søn kom til Studeringerne. 
Jeg maatte ogsaa i Skolen finde mig i mangen spydig Hentydning 
til min borgerlige Stand, hvilket maaske fremavlede noget Sky og 
Ængsteligt i min Karakter, som jeg senere tidt har maattet arbejde 
imod." Stud. 36; Kand. 10 /7 44 h (h— *1); Lærer v. Vajsenhuset; 
Sgpr. Rimsø-K. 16 /io 63, ord. e /i 64; — gift "/n 48 m. Theresia Chri- 
stine Nøsted, f. S0 /2 24 Kbh., F. Ole Knudsen N. Hørsvinger, M. 
Helene Marie Mortensen. 485. Karlebo. 

Lyflge-Kronborg Herred, Frederikeborg Ant, Sjællande Stift. 

20. M /4 1863. Christian Djørup, f. 20 / 7 04 Kaarup Mølle, 
Visborg S M F. Laur. D. Ejer af Aunsbjerg, Møller, AL Anne Soph. 
Stilling. Stud. Viborg 24; Kand. 15 /io 28 1 (1—1); kst. Adj. Viborg 21 /io 
28; fast ans. % *k 30; Sgpr. Hassing- V. li k 32, ord. Vib. a6 / 7 ; Landvæ- 
senskommissær "/» 37 ; Sgpr. Klim-T.- V. * 8 /io41; Provst f. Østerhan, 
Vesterhan og Hvetbo H. 5 /i 42 ; Sgpr. Hjørring samt St. Hans og 
St Olai M /i61; Provst f. Vennebjerg og Horns H. "/» s. A.; R* 
Vi 59 ; Provst for Lynge-Kronborg H. '/* 63 ; DM. ved sit 50 Aars 
Embedsjubil. "/le 78; f 8 A 79; se Er.\ — gift 28 / 7 30 m. Frantsine 
Kirstine Holst, f. "/ 4 08 Thisted, F. Lars Hilmar H. Kbmd., Af. 
Helene Gathr. Steenstrup. — Dt. gift 32. 14. 

21. ,8 A 1879. Andreas Gabriel Fich, f. »°/9 27 Odense, f. 
Andr. Fred. F. Hofskomager, Af. Marie Frandsen. Stud. Od. 46; 
Kand. **U 61 1 (1—1) ; Alumn. p. Ehlers Koll. ; Lærer v. Kbhs. Al- 
muesk. ; Kat. Frue K. i Kbh. 9 /» 57, ord. 7 /io ; var tillige Forstander 
for Missionsskolen og fra 63 — 69 Præst v. Diakonissestiftelsen; 
rejste i Foraaret 66 i Udlandet sammen m. Dr. Kaikar paa Hed- 
ningemissionssagens Vegne og i Efteraaret s. A. for at gjøre sig 
bekjendt m. Diakonissesagen og i samme Anledn. i 68; redigerede 
Dansk Missionsblad 67—68; Sgpr. Roholte u jb 71; skrev i 51 under 
Mrk. a — g Betænkninger nærmest foranledigede ved Spandets Lov- 
forslag om borg. Ægteskab ; Af vor Herre Jesu Sjælepleje, 79, des- 
uden Afh. og Præd. t. Kalkars theol. Tidsskr., Dansk Kirketid., 
Indre Miss. Tid., Sædemanden, Havnen, Dansk Maanedsskr. o. fl.; 
se Ær; — gift */t 58 m. Frederikke Sophie Brorson, f. * 5 /* 34 Kbh., 
f. Johs. Massenius B. Hørkræmmer, Løjtn. i Kbhs. borgerl. Inf., AL 

17* 260 486—488. 

Laurine Gathr. Velschou. — Farbroder Hans Jac. F. t. Bogense-S., 
f ■•/« 52. 

486. Karleby, Horreby og Nørre Ørslev. 

Falstørt SfQder Herred, Maries Anrt, Letland-Falsters Stift. 

17. 10 /s 1866. Christian Michael Julius Poulsen, f. «/ H 22 
Aalb., F. Hans P. Lærer og Kordegn v. Frue K., Af. Mette Soph. 
Bergmann. Stud. Aalb. 40; Kand. *h 45 1 (1—1); Adj. min. Hjort- 
kjær, Aabenraa Provsti, * 8 /* 50, ord. 8 /s ; Slotspræst Augustenborg 
18 1 '« 51; Sgpr. Ensted, Aabenraa Provsti, ,0 /»58; afsat af Tyskerne 
l5 /4 64; entl. f8 /io s. A.; kst. Provst f. Falster fra l >* 82; har skr. 
i Kirkekalender for Slesv. Stift 2. Aarg., .Nicolaus Freuchen, et Bi- 
drag til Agendestridens Hist*; i Dansk Maanedsskr. 65 »Kirkelige 
Brøst i vort Land af X. s (jvfr. Bemærkn. i Anledn. af Art. »Kirke- 
lige Brøst i vort Land* af Dr. Kaikar i samme Tidsskr. 66); Mere 
om kirkelige Brøst i vort Land af X. smst. 66; ,1 en mellemsles- 
vigsk Præstegaard fra Febr. til Oktbr. 64; Brudstykker af en Dag- 
bog medget Tillæg af Breve, meddelt af —s— 11 smst 66; — gift 
Hatting 17 /io 51 m. Abel Metha Marie Johansen, f. 5 /i 32 Aalb., A 
Johs. J. Kbmd., M. Sara Gathr. Gjerlev. — Søn 487. 3 ; Søster- 
søn 21.5. 

487. Kapellan p. 1. Karleby, Horreby og N. .Ørslev. 

1. 8 /s 1868. Ollo Herman Jensen (*l% 74 Vorbasse-H., se 
Kappel). 

2. 8 /ia 1874. Car.l Andreas Gemzøe ( l j% 83 Vejerslev-A.-T., 
se der). 

3. m U 1884. Hans Ferdinand Poulsen, Søn af 486. 17, f. 
14 /» 54 Augustenborg. Stud. Nykb. 72; Kand. "/ x 78 1 (*1— h); op- 
holdt sig som Huslærer h. Hofjægermester Oxholm Vk Aar i Tysk- 
land, Belgien og Svejts og studerede senere et halvt Aar ved de 
fri theol. Fakulteter i det franske Svejts; p. Kapl. 0. Egesborg s /* 
81, ord. "/«? redigerer Ynglingeforeningstid. — Ugift. 

488. Karlslunde og Karlstrup. 

Tune Herred, Kjøbenhavns Anrt, Sjallands Stift. 

16. 10 /s 1868. Christian Frederik Cai Peiersen, f. 10 / 4 18 

Rand., F. Jstrd. Andr. Ludv. R. Herredsfgd. i Rougsø, Sønderhald 

og 0. Lisberg H., M. Charl. Gathr. f. Reiersen. Stud. Rand. 36; 

Kand. »/n 42 h og 9 / 5 43 1 (1— *1); p. Kapl. Værum-Ø. » 48, ord. »/u; 488—490. 261 

Kristrup-H. »/n61; Sgpr. Fjellerup-G. ty 64; R* 86 s67; oprettede 
et Legat paa 1000 Kr. for værd. Trængende i Fjellerup-G., kgl. 
konf. "/s 80 ; har medd. Præd. t. Koks evang. Huspostil og Bram- 
iners kirk. Ledighedstaler 3. Saml., samt Bidr. t. Kirkehist. Saml., 
HisL Tidsskr. og Saml. t. Jysk Hist. og Topogr. — Ugift 

489. Karrebæk, -s- 

Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Aat, Sjællands Stift. 

21. «/4 1867. Christian Frederik Eberhard Møller, t «/ 8 09 
Kbh., F. Ass. farm. Jac. M. Apoth. p. Frederiks Hosp., M. Amalie 
ChrisUane Crone (Dt. af Provst Hans C. t. Nyborg, f 8 % 26). 
Stud. Brgdsk. Kbh. 28; Kand. 30 /4 35 h (1*— 1); Sgpr. Anholt * 8 / 5 
39; ord. 28 /<l Gjedsted-F. */»45; Borbjerg so /i56; mange unge 
Kvinder ere i Aarenes Løb blevne opdragne i hans Hjem; f l7 h 
77; — gift Rost Domk. 19 /e 39 m. Vilhelmine Henriette Storm, f. 
"/•08 Borbjerg, f 17 /i» 7 &i F. Hans Tvede S. Major v. 1. Jyske 
Inf.-Rgmt. (Søn af Knud T. t. Feldballe-N., f w /i 1799), M. Fran- 
ciska Margr. Hjersing. — Fættere 358. 14 og 582. 16. — Hustrus 
Broder Provst Hans Peter Ingerslev S. t. Herfølge-S., entl. f /n 68, 
t !4 A 75; Søster gift Lic. theol. Emil Theod. Clausen t. Boeslunde, 

t "/• 51- 

22. M /9 1877. Jens Vahl ( 15 /*84 N. Vedby-N.-A./ se der). 

23. M /4 1884. Henrik Isidor Levinsen, f. w /i 48 Aalb.. F. 
Søren L. Fabrikejer, tidl. Kornhandler, M. Fred. Ree. Stud. Aalb. 
65; Kand. *°/i 70 1 (1—1); kst. Andenlærer ved Ranum Semin. Vs 
70, fast ans. "/s s. A.; fratraadte */» 73; har foretaget en Rejse t 
Sverige og Norge for det Øhlenschlæger-Tegnerske Fond og oph. 
sig 3 Maaneder i Kristiania, rejste senere 75—76 i Tyskl., Italien, 
Frankrig og Holland og stud. 2Vs Semester v. Univ. i Leipzig gam- 
meltestamentlig Theologi og semit. Sprog; erh. * 6 /io 78 Tilladelse 
til at ord. til Sømandspræst i London, ord. 80 /io ; har skr. enkelte 
Beretn. og Afhandl, t. kirk. Blade ; — gift Taarbæk "/» 79 m. Helga 
Marie Amalie v. Mehren, f. ,7 /* 51 Kbh., F Dr. fil. Aug. Ferd. Mi- 
chael v. M., Prof. i semitisk-orientalsk Filologi v. Kbhs. Univ., Af. 
Jenny Charl. Soph. Daue. — Broder 989.32; Farbrødre 509. 16 og 
941.17; Faster gift 749.23. 

490. Kastrup. 

Baaree Herred, Prætte Amt, Sjællands Stift. 
(Kastrup var tidligere Anneks til Vordingborg). 
1. 9 k 1858. Ludvig Edvard Lakjer, f. s /io 14 Tømmerup, 262 490—492. 

Søn af Poul Joh. L. t. Sværdborg, f 7 /s 54 og Joh. Fred. Cathr. 
Widberg. Stud. Vrdbg.34; Kand. w /">40 *i (i_h) ; Lærer v. Hel- 
singør Borgersk. ao t*46; p. Kapl. paa eget An- og Tilsvar Sværd- 
borg u l2 48, ord. 24 /s ; privatiserede i Vrdbg. 64 — 68 ; — gift Lyngby 
2 V> o 48 m. Theodora Maria Larsen, f. 18 /s 22 Maarslet, K Mort L. 
Godsejer paa Rødslet, M. Maria Medea Brandt (DL af Math. Ghr. 
B. t. Maarslet, f u l* 36). — Brødre 46. 17 og 1034. 20. — Hustrus 
Søster gift Johs. Jensenius Johansen t. Vridsted-F., f l0 /i 67. 

491. Kattrup, Omdeler og Tolstrup. -*■ 

Voer Herred, Aarhus Ant og Stift. 
13. 8 /s 1862. Kristian August Sparre, f. "/i 12 Marien- 
borg, Damsholte S., F. Rasm. S. Godsforv., Af. Johannæa Goster 
(Dt. af Hans C. t. Magleby p. M. , f 7* 1786). Stud. Sorø 31 ; 
Kand. 24 /*37 1 (1—1); Huslærer for nuværende Ronsejlspræsident 
Estrup; Sgpr. Christiansø 9 /s41, ord. "/♦; Søby-S.-H. "k 49; 
entl. 19 /n84; har medd. Oplysn. til flere geneol. Arb., til Molbechs 
Dialektlex. og Feilbergs Sprogarb. ; — gift 5 / 9 *1 m - Mette Christine 
Margrethe Caroline Mackeprang, f. 11 /u 21 Kbh., F. Rgmtskirurg 
Hans Marc. M. Læge v. Straffeanst. paa Krhvn., Af. Caroline Vilh. 
Carlsen. — Søn 1083. 21 ; Fætter 167. 17. 

492. Besid. Kapellan i Kattrup, Ørridslev og 

Tolstrup. -s- 

(Bor i Gjedved). 

23. 18 / 9 1862. Rasmus Balslev ( ,0 / 7 72 Gangsted-S., se der). 

24. 7 /io 1872. Niels Lindberg ( 16 / 8 76 Valgmenighedspræst 
i Kjerteminde, se der). 

25. 23 /io 1876. Rasmus Bundesen Brorson ("/e 80 Hylke, 
se der). 

26. l9 /io 1880. Ole Jensen, f. 20 / 8 46 Kysinge, Saxild S., F 
Rasm. J. Gaardejer, Sogneraadsform., A£ Birthe Kirst. Olsen. Stud. 
Aarh. 66; Kand. "/i 73 1 (1— *1); foretog til Dels med off. Under- 
støtt. en Rejse til Tyskland, Italien og England paa l !/ » Aar; op- 
holdt sig mest i Rom; privatiserede derefter i Kbh. og oppebar 
det Smithske Stip. ; har skr. „G. P. Caraffa og de relig. Strømnin- 
ger i Italien paa hans Tid," 76; ord. f2 /io80; underskr. den »lille* 
Askovadresse; Sgpr. Aardestrup-H. ,2 /s 84, men erh. M /» Till. til 
at betragtes som ikke kaldet; — gift 8 /io 76 m. Abelone Maria 
Møller, f. B0 /4 55 Grimstrup Mølle, Timring S., F. Mads Jensen, 
Møller, Gaardejer, Af. Abelone Marie Hansen Bank. — Den ældste 492—495. 263 

Søn Holger Rasra. J. blev født i Prate i Ligurien t7 k 77 og døbt i 
den tysk-protest. Kirke i Rom. 

493. Kauslunde. 

Vice-Pastorat til Middelfart. 
Vend« Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 

1. 7 /u 1866. Carl Høyrup (*/i» 75 S. Kirkeby-S. A., se 
Humble). 

2. Vi 1876. Henrik Gundermanh Sigvard Sabroe ( 10 /9 79 
Balslev-E., se der). 

3. 13 /n 1879. Otto Valdemar Stiitzer, f. 18 / 9 47 Kbh., A 
Joh. Fred. Chr. S. Overlæge ved Livjægerkorpset, M. Fred. Elisab. 
Cathr. .Lassen. Stud. Mtrpsk. 65; Kand. u k 71 h l (1—1); p. Kapl. 
Taulov 8 /(j 74, ord. 17 /i ; — gift Tommerup */e 80 m. Petra Marie 
Sophie Schjerning, Dt. af 1001. 20, f. 7 /i 61 Kbh. — Fastre gifte 
1136. 18 og 1178. 19. 

494. Kippinge og Brarup. 

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 
22. 9 /s 1866. Christian Malta Muller, f. 8 /i 18 S. Omme, 
Søn af Dr. fil. Jerem. M. t. Vejby-T., f 17 A *& og Birg. Cathr. 
Hutfeldt Kragballe. Stud. Hors. 36; Kand. u /i 42 1 (1—1); rejste i 
Sverig og Norge 42 og i Tyskland, for at gjøre sig bekjendt med 
katolsk Kultus 43, begge Gange med det Lassonske Legat, dersærl. 
er bestemt for dem, der ere i Slægt med Testator, naar de have 
laud t. Embedsexam. ; kst. Adj. Rand. 22 /s 46, fast ans. 25 /9 47 ; 
Sgpr. Bjerring-M. 8 /s56, ord. 83 /4; — gift Kjerteminde 7 /*49 m. sit 
Søskendebarn Anna Hedevig Muller, f. l0 /i 30 Fredericia, Dt. af 
Joh. Ernst M. t. Pedersborg-K., f fl /s 32 og Amalie Thomsen. — 
Søn 364.11; Broder 376.15; Faster gift 275.10. 

495. Sønder Kirkeby og Sønder Alslev. 

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters-Stift. 

17. 18 /n 1860. Christian Rasmus Aagaard, f. 15 / 7 06 Kbh., 
F- Carl Fred. Aa. The- .og Porcellænshandl., M. Elisab. Susanne 
Lange. Stud. Mtrpsk. 24; Kand. 7 / 7 30 h (1—1); Sgpr. Dollerup-F.- 
R. l0 /9 36, ord. 19 /io; Resen-H. */n 43; Aaby-B. 8 , 4 54; entl. 8 %75; 
bor i Kbh. ; — 1) gift 10 /io 36 m. Anne Kirstine Weylandt, f. 8 / 8 12 
Kbh., f «/• 65; — 2) gift Aaby *% 66 m. Pouline Petrine Weylandt, 
f- **h 17 Kbh., begge Døtre af Corn. Mathiesen W. Graver v. Hol- 264 496—496. 

mens K., tidl. Skipper i Flaadcn, M. Maren Møller Steenberg. — 
Hustrus Broder 1075. 3. 

18. *A* 1875. Carl Høyrup (* 4 /i 84 Humble, se der). 

19. 25 /s 1884. Stefan Tetens Tram, Søn af 559. 13, f. 7 /i 46 
Ærøskbg. Stud. Åalb. 63; Kand. 19 /i 69 1 (*1— h); Andenlærer v. 
Ranum Semin. 10 /n 73; p. Kapl. Harring-S. 8 /i* 77, ord. 19 /u; Sgpr. 
Elsted-E. 80 /i« 78. — Ugift. 

496. Kjeldby. 

Møens Herred, Præet« Amt, Sjallands Stift. 

18. 20 /i 1865. Søren Johan Heiberg, f. */ 6 10 Kbh., R Peter 
Wilken H. Forst. f. Vartov Hosp., Kand. jur. (Søn af Provst Søren 
Joh. H. t. Faxe, f M A 22 )> M - Else Christine (Cathr.) Schrøder. 
Stud. v. West. Inst. 27 ; Kand. 15 /i 36 h (1—1) ; Alumn. p. Walken- 
dorfs Koll.; Hjælpelærer v. Døvstummeinst. 8 /» 36; foretog 38—39 
en Rejse for at gjøre sig bekjendt med Døvstumme væs. i Udlandet; 
Førstelærer v. Døvstummeinst. * 6 /i 39, tillige Forst, og Præst derved 
2 %39, ord. 17 /s; R* 6 /io52; tillige Præst v. Ladegaarden * 5 /*63- 
8 / 5 57; Medl. af Bestyr, for det ny Blindeinst. 10 /»57; tital. Prof. 
20 1 i s. A.; var Aumonier hos Enkedronning Caroline Amalie; f 
15 /i71; se Er.; Portr. litogr. (Str. 1878); — 1) gift e /n 39 m. En- 
gelke Maria Rørdam, f. "/s 14 Ondløse, f 7»55; — 8) gift 7 /» 57 
m. Emma Rørdam, f. 8 /» 12 Ondløse, begge Døtre af Provst Thorn. 
Schatt R. t. Tølløse- Aa., f ,8 /» 31 °& Cathr. Georgia Teilmann. — 
Sønner 64.20 og 254.17; Døtre gifte 446.19 og 548.4; Søster gift 
181. 16. — Hustrus Slægt se 313. 18. 

19. 17 /4 1871. Ludvig Blædel, f. 18 / 8 09 Kbh., Søn af Kstr.- 
Ass. Verner Ludv. B. t. Assens-Kj., f %9 fa 62 og Anna Elisab. Dons. 
Stud. Hrlfsh. 27; Kand. 28 /io 33 1 (1—1); kst. A<y. Odense 10 /i 35, 
fast ans. '7a37; Sgpr. Brande 2 »/i*38; ord. 19 /4 39; stillede sig til 
Valg i Vejle Amts 4. Kreds til den grundlovg. Rigsforsaml.; Sgpr. 
Nustrup i Tørninglehn 8 /7 51; Provst f. Tørninglehn 10 /4 65; R* 
6 io 62; f V* 79 5 — g^ 3 A39 m. Bolette Charlotte Grundtvig, 
f. 13 / 5 08 Torkildstrup, f 12 /n80, Dt. af Provst Otto G. t. Glad- 
saxe-H. og Marie Amalie Balle (Dt. af Biskop Balle). — Søn 409. 11; 
Brødre 60.16 og 524.14; Søster gift 475.17. — Hustrus Søster 
gift 882. 15; se Slægttavle 546. 15. 

20. 25 /s 1879. Theodor Christian Taaffe, f. ls / 8 24 Kbh., F. 
Franciscus Laurentius O'Connor T. Kbmd. i Stubbekbg., var ro- 
mersk Katholik og af irsk Herkomst, M. Cathr. Elisab. Sørensen 
(2. gift i4 /e 33 m. Jens Pet. Greiersen, Lærer og Organist i Stubbe- 496—497. 265 

kbg., senere Landmand v. Jonstrup, Dt. af Provst Niels Georg S. 
L Gundslev, f M /*32). Stud. Nykbg. 42: Kand. 8 / 7 47 1 (1—1); 
Huslærer hos Kfrrd. J. Ol. Hansen, Medl. af Universitetsdir.; stude- 
rede Filologi med Tanken paa at underkaste sig Embedsexam. deri; 
kst. Adj. Odense 8 /g 50, kgl. Udn. 16 /e51; „kaldtes «/« 58 uden An- 
søgning til Rektor ved den højere Borgerskole i Husum, et Embede 
fuldt af Møje og Kamp med Vanskeligheder af forskjellig Art og 
navnlig med Beboernes Mistroiskhed, ja tildels Modbydelighed mod 
alt, hvad der var dansk. Det stod ikke i min Magt at sætte de 
Forandringer igjennem, hvorved det ene var muligt at vinde Tillid 
og Paaskjønnelse for Skolen hos Befolkningen, om jeg end havde 
Grund til at være taknemmelig for ikke faa Beviser paa Velvillie 
og Tillid mod mig personlig baade hos Elever og Beboere;" afsat 
af Tyskerne i April 64; Sgpr. Langaa-T.-V. 25 /io s. A. f ord. 7 /**? 
Provst for Middelsom og Sønderlyng H. 12 k 68; Sgpr. Sengeløse 
*/e 76, hvilken Kaldelse efter Ansøgning toges tilbage */» s. A. ; har 
foruden enkelte Bladart. skr. Et Par Kapitler af den tyske Syntax 
2. Udg. 63; — gift 9 h 55 m. Sophie Caroline Bruun-Muus, f. 4 / 8 34 
Kjerteminde, f 10 / 9 82, F. Elias Bendz Muus Grosserer i Odense, 
samt engelsk og svensk-norsk Vicekonsul , M, Marie Christine 
Bruun. — Morbroder 882. 15. 

497. Kjerte. -s- 

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 

18. *'h 1847. Carl Magnus Christian Høgh, f. »/s 11 Hel- 
næs, Søn af Joh. Fred. H.4* t. Gamborg, f 19 A B6 °8 Ellen Pau- 
line Lange. Stud. priv. 30 ; Kand. */i 36 h (1—1) ; p. Kapl. Borup 
*/n 39 hos sin senere Svigerfader, ord. 24 /i40; f 7 /u»74; — gift 
*/i 38 m. Anne Lovise Cathrine Bork, f. »/e 07, f "/< 78, Dt. af 
Kstrd. Ole B.* t. Borup, f 15 i*46 og Else Høegh. — Søster gift 
957. 12. — Hustrus Broder 1038. 18. 

— **/» 1875. Laurits Frants Salomon Joachim Lange (erh. 
19 /4 Till. til at betragtes som ikke kaldet, se Helnæs). 

19. 19 /4 1875. Carl Nicolai Hansen, f. »/n 19 Birkerød, F. 
Laur. H. Skovfgd., M. Dorth. Marie Skovgaard. Stud. priv. 41; 
Kand. *U 47 n og 18 /i 48 h* (1— h) ; p. Kapl. p. eget An- og Til- 
svar St. Jørgens-S. 19 /i 51, ord. ,2 /»; Bregninge-B. l3 /s64; Svend- 
borg Nic. K.-Turø 'i* s. A. til 4 ,i 59; res. Kapl. Tikjøb-H.-H. Va 
61; Sgpr. Gjesing-N. a /i 68; entl. 16 /u 83; f 8 A 84; — gift Ollerup 
w /r 56 m. Jensine Dorthea Lange, f. 14 /n 26, f 15 /* 80 Østedgaard, 
Bredstrup S., F. Jens L. Propr., J/. Margr. Dorth. Bredsdorff 266 497—499. 

(Sønnedt af Thorn. B. t. V. Skjerninge-U., se Slægttavlen Side 
11). — Hustrus Broder 686.30; Søstre gifte 571.38 og 718.15. 

20. 19 /i 1884. Erik Ohen, f. */w 47 Harrislev v. Flensb., F 
Erik O. Gaardejer, M. Anna Cathr. Christiansen Schmidt Stud. 
priv. 68; Kand. **/« 75. h l (*1— 1): Lærer v. Kostsk. i Birkerød s. 
A.; p. Kapl. Birkerød ,5 /io 78, ord. *%>; — Ugift. 

498. Kjerteminde og Drigetrup. 

Bjerge Herred, Odense Ant, Fyent Stift. 

23. * 4 /« 1868. Jens Krog, f. ie / 7 30 Nordborg, Als, E 
Hans K. Skibsfører, M. Christiane Margr. Christiansen. Stud. 
Odense 48; Kand. 15 / 6 54 1 (1*— 1); Adj. Flensborg u /io56; Diakon 
Grumtofl, Flensb. Provsti, 4 /t59; ord. * 6 /io; Sgpr. Store og Lille 
Sqlt *7i2 63; afs. af Tyskerne 64; entl. * 8 /io s. A.; blev strax efter 
Hjælpepr. v. St. Johs. K. i Kbh. og overtog Pastor Frimodts Gjer- 
ning, da denne i 66 og 67 af Helbredshensyn maatte opholde sig 
i Udlandet; har udg.: Fra Faste og Paasketiden, 12 Prædikener, 
70; f 7 A» 77 ; se W. Hjort: „Jens Krog, et Livsbillede", Odense 
80; — gift Garnisons K. *k 57 m. Lovise Vilhelmine Jacobsen, f. 
* 5 /i» 35 Kbh., F Vilh. Carl J. Galanterihandler, M. Julie Vilh. Marie 
Nansen (Nathanson). — Hustrus Søster gift 684. 21 ; Morbrødre 
703. 24 og 970. 14. 

24. M /* 1878. Theodor Henrik Bloch Jespersen, f. l \i 48 
Aarh., F. Jstrd. Jac. Vilh. J. Stiftsfysikus, M. Anne Marie Kirstine*) 
Bloch (Dt. af Dr. theol. Jens Bloch, Biskop i Viborg, f *b 30). 
Stud. Mtrpsk. 66 ; Kand. 17 / 6 72 1 (1—1) ; oph. sig for sin Helbred 
i Ems 72 og 73; erh. 7 /i 76 Till. til at ord. som Medhjælper hos 
Pastor Krog under dennes Sygdom; ord, 26 / 1 5 P- Kapl. hos samme 
13 /i2 76; — gift Garnisons K. If /if 76 m. Anna Raaschou, f. l *h 51 
Kbh., F. Fred. Vilh. R. Vinhandl., M. Christiane Fred. Louise Tol- 
strup. — Broder 635.17; Farbroder 411. 13; Fætter 377. 21. — 
Hustrus Broder 543.1, Halvbroder 356.25; Morbroder 773.22. 

499. Kateket i Kjerteminde. 

6. 8 /n 1860. Michael Christian Asmussen ( 8 /a 69 Linnerup- 
H., se der). 

7. "/s 1869. Viggo Hagbarth Theobald Fich ( ,0 / 5 73 Mesinge, 
se der). 

*) 1 Viborg Domsogns Kirkebog ere det første og sidste af disse Navne 
senere føjede til, som det dog synes med den samme Haand, som har 
indført Marie under Daabsdatoen n /n 1811. 499—600. 267 

8. */" 1873. Valdemar Julius Winther ("/« 79 Pedersborg- 
K., se der). 

9. "/io 1879. Clemens Petersen ( M / 8 83 Rorup-G., se 
nedenfor). 

10. 19 /i 1884. Clemens Petersen, f. I8 /t 40 Lindholm, Gjev- 
ninge S., F. Niels P. Forp., Af. Jul. Kirst Bentzen. Stud. Rosk. 
60; gik til Landvæsenet; deltog i Krigen 64 og blev saaret ved Ind- 
tagelsen af Åls * 9 k ; Løjtn. i Fodf. "/* 67 i me ^ Ancienn. fra 86 /io 64, og 
gjorde et Aar Tjeneste som saadan. Huslærer hos Provst Imm. 
Barfod; Kand. "/e 76 h 1 (*1— 1); Lærer v. Hjørring Realsk.; Kat. 
Ejerteminde 1 s /io 79, ord. ,9 /io ; Sgpr. Rorup-G. * 4 / 8 83, men søgte 
derfra atter tilbage til Kjerteminde. — Ugift. 

500. Kjerteminde Valgmenighed. 

(Anerkjendt 7 /i 1868 og paany lfl /* 1876). 

1. 7 /i 1868. Laurits Christian Hagen, f. 89 /s 08 Merløsegaard, 
Tostrup S., F. Mour. H. Forp., M. Christine Marie Larius. Stud. 
Brgdsk. Krhvn. 26; Kand. "/*°33 h (1—1); Lærer v. West. Inst. og 
syslede m. liturg. Stud., især om Salmer; fik 36 offentl. Underst, 
til at foretage en Rejse til Lubek og de vigtigste Bogsaml. i Dan- 
mark for der at undersøge, hvad der fandtes af Salmelit. ; kst. Adj. 
Sorø w /s37, fast ans. **lio s. A.; Sgpr. Medolden 10 /u40, ord. 17 /s 
41; Rejsby i Tørninglehn 80 /s49, men erh. 16 /j Till. til at betragtes 
som ikke kaldet; Stepping-Frørup, Haderslev Provsti, **li9&0; Medl. 
af Bestyr, f. Rødding Højsk. 14 /e53; R* 6 /e 62,; afsat *°/ 5 67, da 
han nægtede at aflægge Ed til den prøjss. Konge; '/' ?6 fritaget 
for sin Stilling som Valgmenighedspræst ; f i Kjertem. */« 80 ; se 
£r, ; _ i) gift */ 12 38 m. Dorothea Pouline Berg, f. 18 / 8 10 Krhvn. 
t M /iø62, F. Poul B. Bødkerm., M. Fred. Holst; — 2) gift *% 53 
m. Botille Hansen, f. w /« 27 Medolden, F Johs. H. Gaardmand, 
Af. Ane Marie Feddersen. 

2. 16 /a 1876. Niels Lindberg*), f. »/>29Kbh., Søn af Dr. fil. 
Jac. Chr. L. t. L. Lyngby-Ø., f 10 A* 57 °8 Anne Cathr. Elisab. 
Hansen. Stud. priv. 49 (dim. af Sof. Høgsbro); lagde sig efter 
Mathematik og Sprog, navnlig Hebraisk og Arabisk; Kand. 26 /i 58 
h 1 (1 — 1); privat, i Kbh. som Lærer og fra 59 som Medarbejder, 
60—72 som Udgiver af „Dansk Kirketidende" ; res. Kapl. Kattrup- 
Ø.-T. Vi o 72, ord. Kbh. * 8 /io; underskrev Askovadressen; har bl. A. 
udg.: Grundtvigs politiske Stade, 76; Templet i Jerusalem og 

*} Alle Oplysninger ere fra Liber daticns i Kattrup Præstearkiv. 268 500—502. 

Forsoningsdagen hos Jøderne, 80 ; Medarbejder v. Morgenbladet ; — 
gift Frdberg »s 68 m. Clara Cathrine Monrad, f. 10 /«38, Dt. af 
Provst Laur. Vilh. M. t. Marvede-H., entl. » l /io 63, f 16 /s 77 og 
Elisab. Margr. Friisenberg. — Broder 385. 20. — Hustrus Broder 
551. 26. — O. 

501. Kjetternp og Gjøttrup. 

Vester Han Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

16. **/ 7 1835. Jacob Rasmus Damkjer, f. 21 /* 10 Kbh., F 
Jac. Georg Dl Overretsprok., Lottoadvokat, M. Ane Marie Dein. 
Stud. Brgdsk. Kbh. 27; Kand. 19 /i 32 1 (1*— 1); foretog s. A. med 
offentl. Understøtt. en Rejse til Tyskland; Alumn. p. Borchs Koll.; 
ord. 14 /io; Lic, theol. 26 /6 40 for en Disp.: „De pericopis ad usum 
ecclesiasticum fixis* ; Provst l ji 61 for 0. og V. Han samt til 8 /» 59 
Hvetbo H. ; Sgpr. Dannemarre-T. ,0 /t 58 , men erh. »/* Till. til at 
betragtes som ikke kaldet; R* 28 /t 69; f l % 71; se Ær.; — gift t5 /» 
35 m. Johanne Krebs, f. a % 11 Kbh., f 18 A 53 > F - ObersUøjtn. i 
Artillerikorpset Cay Fred. Tønder K., Postmester i Ringsted, M 
Marie Cathr. Elisab. Klingberg; — 2) gift -*i 56 m. Henriette 
Christiane Brunnich, f. 8 /n 07 Bogense, f M /« 82, F. Postmester 
samt Told- og Konsumt.-Insp., Af. Soph. Christine Magd. Eeg. 

17. 7» 1871. Jens Daniel Frederik Bøggild ("/s 77 Hillers- 
lev-K., se der). 

18. 7 /e 1877. Christian Michael Ammentorp, Søn af 988. 19, 
f. f /i 38 Kobberup. Stud. Nykbg. 57; Kand. 88 /e 63 h* (*1— h); 
Tredielærer v. Maribo Borgersk. 8 /e 65 ; erholdt 4 /io 67 Till. til at 
ord. som Medly'ælper hos Sgpr. i Maribo, ord. ,T /n; Kat. Lemvig 
20 /u69; Sgpr. Haverslev-B. 10 /i 74; — gift u /s 70 m. Ulrikke 
Franciska Bergenharomer, Dt. af 644. 17, t. l V> 41 Maribo. 

502. Kjettinge og Bregninge. 

Mueee Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

16. m /ij 1847. John Thomsen Gad* f. 8 /io 1800 Kbh., F 
Skibsrheder, Thehandler Svend G., Af. Anne Soph. Bang. Stud. 
Mtrpsk. 20; Kand. 12 /i 26 1(1—1); Sgpr. Vigerslev-V. »/s 27, ord. *k; 
He 2 »/n 33; Provst f. Hinds H. 5 /s 41; Formand for Tiendekomm. i 
N. Horne, Bølling, Hammerum, Ulvborg og HindH. 19 /s46; Provst 
for Musse H. 20 /i*47; R* 8 / 5 66; Stiftsprovst Vi 68; DM. ! /s77; entl. 
"1$ 19; fKbh. ,5 i280; - gift 18 / 5 27 m. Anna Maria Albertine Holm, 
f. 9 /i 2 02 Krhvn., f 17 /* 52, R Jens Axel H. Kinakapt., Af. Karen 
Kirst. Abel. — Dt. gift 961.21. — Hustrus Søster gift 476.17; f 502—503. 269 

Broder Lic. theol. Jens Alb. Leonh. Holm t. Hyllested-V.-H., 
t »At 61. 

17. fl /n 1879. Pbvel Høy Blicher, f. "/<, 22 Vilsted, Søn 
af Kstrd. Laur. B. t. Nørholm, Sønderholm-F., f M /n 64 og Soph. 
Amalie Blich (Dt. af Laur. Høy B. t. Vesterbølle-Ø., f 88 , 7 27). 
Stud. Rand. 42; Kand. 15 /i 46 h, % 47 h* og 18 /i 48 1 (1— h); 
Institutbestyr. Kbh. */io51; Sgpr. Fæmø S1 /s 60, ord. * 4 /i ; Tingsted 
"/s 72; - gift Herlufsh. "/« 53 m. Thora Eudoxia Schwartz, f. 
18 /» 28 Kbh., F Major Claus Conr. S., Branddir. i Aalb., tidligere 
Stabskapt. i Kongens Rgmt., M. Karen Rasm. Baggesen. — Broder 
Didr. Chr. B., f som p. Kapl. i Louns 57; Søstre gifte 669.17 
og 679. 19. — Se Slægttavlen 901. 19. 503. Kjøbelev. 

Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 
16. 5 /i» 1867. Hans Friedrich Helweg, f. 10 / 9 16 (Daabsatt. 
ang. 9 /e) i Bordesholm i Holsten, F. Dr. med. Hans Zacharias H., 
Distrkirurg i Odense, M. Anna Eisabe Wendt. Besøgte Latinsk, i 
Odense og Slesv.; Stud. Kiel 33; studerede først Lovkyndighed 
der ; oph. sig fra Efteraaret 36 til Foraaret 38 v. Univ. i Erlangen ; 
underkastede sig paa Gottorp 13 /io 39 Predigtamt-Kandidat-Examen 
,2ter Ghar. mit ruhmlicher Auszeichnung" (svarede til laud i Kbh., 
Exam. omfatt. till. de prakt. Prøver); p. Kapl. 0. Starup-N. paa 
eget An- og Tilsvar l% k 42, ord. Odense ,8 .e; fratraadte v. Sgprs. 
Dr. Hammerichs En ti. "/is 43; levede derpaa i Kbh. beskæft, med 
Stud. og lit. Arb.; blev i Novbr. 46 Forst, for Rødding Højskole 
og 55 Medl. af sammes Bestyr. ; Feltpræst **h 48— % 49 ; stillede 
sig ved Omvalg, t. den grundlovg. Rigsfors. */" 48 i Vejle Amts 
1. Kreds (Fredericia); blev under Berliner Vaabenstilstanden kst. 
Hovedpræst og Diakon i Haderslev */* 50 ; men foretrak derefter at 
modt. Udn. % 50 af den overordentlige Regjeringskomm. t. Diako- 
natet, da Regj. derved undgik i en uheldig Tid at maatte udskrive 
Valg; Hovedpræst smst. "s 66; afsat af Tyskerne "/s 64; entl. 
,8 /io s. A. For hans „Meddelagtighed" i en mindre regelret Alter- 
gang i Vartov Kirke Palmesøndag 67, da Grundtvig blev syg, 
truedes han først med Aktion ; Kirkemin. æskede i den Anledn. en 
Forklaring af ham og Prof. Fr. Hammerich, „hvorefter Minister 
Rosenøm Teilmann tilkjendegav mig, at Aktionen faldt bort, men 
jeg turde indtil videre ikke vente Ansættelse; selv afløstes Ministeren 
snart efter af Biskop Kierkegaard, som tilkjendegav mig, at min 970 503—504. 

Ansættelse var et Led i hans Opgave at bringe Sagen med Oph 
velsen af Grundtvigs ufrivillige Fritagelse for Præstegerningen i 
Orden.* Har skr.: Spaadomme eller Gud i Historien 1—3, 55— 
62; Tre Stæder, Søndag Aftenminder, 61; Hen til Kristus, en 
Slags Traktat, 64; Religionsfilosofi og Dogmatik særlig m. H. t. 
Rasm. Nielsens Religionsfilosofi, 69; Frimenighed og Apostelskole 
1—2, 78—82; se iøvr. Er.; — 1) gift Odense Frue K. 4 /* 47 »• 
Agnes Caroline Sophia Anthes, f. 19 / 8 22 Altona, f 15 /i»68, F Joh. 
Casp. A. Ebmd., M. Anna Gathr. Joh. Schuknecht ; — 2) gift Stad- 
ager * 4 /* 77 m. Anna Marie Lauritzen, f. ^/n 20 Haderslev, /. 
Lorentz L. Toldoppebørselskontr. i Kruckaue ved Elmshorn, M. 
Anna Sophie Laura Boseck. — Søn Thorvald FL Præst i Amerika; 
Broder 713.28; Brodersøn 1095.18; Datter gift m. Fred. Vilh. 
Winsnes, Sgpr. t. Nordre-Odalen i Hamar Stift i Norge. Kjøbenhavn. Byen er delt i 2 Provstier, Vor Frue og Holmens, de med 
* betegnede Embeder høre til sidstnævnte, alle de øvrige til først- 
nævnte, med Undtagelse af Slotskirken, der ikke er underlagt nogen 
Provst. 

Kirkerne og Kapellerne ere anførte i følgende Orden: Vor 
Frue, Trinitatis, Helligaands, Vor Frelsers*, Slotskirken, Holmens*, 
Garnisons*, St. Jacobs* (indviedes 23. Juni 1878), St Johannes, 
St. Matthæus (indviedes 7. November 1880), St Pauls* (indviedes 
18. Februar 1877), St. Petri (tysk), St. Stephans (indviedes 2. 
Juledag 1874), Frederiks* (tysk), Citadellets*, Vartov, Frederiks 
Hospital og Fødselsstiftelsen, Døvstummeinstitutet, Domhuskapellet, 
Straffeanstalten paa Kristianshavn. 

504—507. Vor Frue Kirke. 

604. Sognepræst, Provst for Vor Frue Provsti og 

Stiftsprovst i Sjællands Stift. 

42. 7 /io 1865. Peter Conrad Rothe, f. 17 /e 11 Helsinge, Søn 
af Dr. theol. Valdemar Henr. R. t. Trinitatis K. i Kbh., f *°l* * 7 
og Elise Cathr. Francisca Weidemann. Stud. Mtrpsk. 28; Kand. 
"/4 33 1 (1—1*); Lic. theoL, disp. '%40 (de vita et gestis Anselmi) ; 
foretog s. A. til 42 en vidensk. Udenlandsrejse, oph. sig i Rom og 
stud. i Berlin; 2. res. Kapl. v. Vor Frue K. 8 /io43, ord. '*/"? »M 504. 271 

var den Første, som 50 begyndte Bibellæsninger*) igjen, efter at 
disse i en lang Aarrække vare ophørte, ligesom jeg gav Stødet til 
Forandring af Froprædiken til Aftengudstjeneste, til Indførelse af 
liturgisk Gudstjeneste Juleaften, tilligemed flere andre Ordninger, 
der ere satte i Værk gjennem Kbhs. gejstlige Konvent." Medstifter 
af Foreningen til gudelige Smaaskrifters Udbredelse n h 57; 1. res. 
Kapl. v. Vor Frue K. 19 /»57; R* 9 /i 60; Meddirekt. v. detWærnske 
Institut; Medl. af Bestyrelsen for Opdragelsesanstalten paa Flakke- 
bjerg; Viceformand og senere Formand for Rosk. Præstekonv.; 
Medl. af Skoledirekt. f. Kbh. w /io 65, Medl. af Pastoralseminariet « 7 /i 67, 
hvor han leder de katek. Øvelser; DM. * 8 /i 69; Kirkemin. overdrog 
ved Skr. af 19 /i 66 ham og Dr. Kaikar at foretage et Gjennemsyn 
af det Gamle Testamentes kanoniske og apokr. Bøger under Med- 
virkning og Overtilsyn af Sjællands Biskop og Prof. Hermansen. 
„ Gjennem syn et skulde kun være foreløbigt og midlertidigt sigtende 
til at bortfjerne de væsentligste og mest utvivlsomme Mangler og 
ingenlunde til at paatrykke Oversættelsen noget nyt Præg.* Ved 
kgl. Resol. af 25. April 1871 blev den gjennemsete Oversættelse 
autoriseret til Optagelse i Vajsenhusets Bibeludgaver og Ministeriet 
blev bemyndiget til „at tilkjendegive Stiftsprovst Rothe og Dr. 
Kaikar Hans Majestæt Kongens særdeles allerhøjeste Paaskjønnelse 
af den Nidkjærhed, Grundighed og uegennyttige Opoffrelse, med 
hvilken de have fremmet det dem overdragne Hverv. 41 Medlem 
af Bestyrelsen for Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Søfolk 
i fremmede Havne og af Bestyr, f. Dansk Missionsselskab. Indviede 
paa Biskoppens Vegne den danske Kirke i Hull 71. „Som Stifts- 
provst gjorde jeg Forslag til Opførelsen af St. Paulskirken og 
ledede som Formand i Byggeudvalget dette Arbejde." Dr. theol. 
ved Universitetets 400-aarige Jubelf. b k 79; Medl. af Bestyr, f. Be- 
gravelsesvæs. i Kbh.; Overdirektør ved de Massmannske Søndags- 
skoler; K* 17 /*83; har skr.: „ Fader Vor", Ti Præd., 69; desuden 
en Del Lejlighedstaler; se iøvr. Er; Portr. litogr. (Str. 2453); Biogr. 
m. Portr. i Illustr. Tid. */<* 81 ; — gift 8 % 45 m. Vilhelmine Susanne 
Kolderup-Rosen vinge, f. 15 /e 23 Kbh., F. Kfrrd. Janus Laur. Andr. 
K.-R., Dr. & Prof. juris., Medl. af Universitetsdir. og Pastoralsemin. 
Af Barbara Abigael Lange. — Søster gift m. Andr. Fred. Guld- 
brandsen L V. Ulslev, f 9 h 49. — O. 

*) Disse holdtes i Opfostringshusets Kirke i St. Kongensgade; denne, 
der indviedes af Biskop Harboe "/»1769. benyttes nu af en Sekt, efter 
at den i 1880 blev solgt tillige med Stiftelsens øvrige Bygninger; den 
er næppe nogensinde nedlagt ved kgl. Resol. eller erstattet ved noget 
andet Kirkelokale. 272 505—506. 

505. 1ste res. Kapellan. 

27. 16 /i« 1865. Christen Ewaldsen ( 17 /t 76 Frederiksberg-H., 
se der). 

28. 15 /s 1876. Daniel Christian Prior, Søn af 682. 18, f. 
8 /5 34 Hundstrup. Stud. v. West. Inst. 54; Kand. 81 /« 60 1 (*1-1) 
Alumn. p. Borchs Koll.; 1. Kat. v. Holmens K. 81 /io 63, ord. ,5 /n 
Medl. af Bestyr, f. Kbhs. Understøttelsesforening, og Form. for Afd 
p. Gammelholm 70—76; Formand for Kbhs. Folkebibliothek 72— 83 ; 
Sekretær f. Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for nordiske 
Søfolk i fremmede Havne, 75 ; har i den Anl. foretaget flere Rejser 
til England samt deltaget i skand. og engelske Kirkemøder; sl /^79 
grundlagde han i Forening m. nogle Mænd og Kvinder Bethelskibets 
Mission, hvis Næstformand han siden den Tid har været; blev s. 
A. valgt til Form. for det kbhske Asylselskab ; Medl. af Bestyr, for 
det forenede Velgjørenhedsselsk. : har to Gange erh. Understøtt af 
det Classenske Fidejkommis for at gjøre sig bekjendt m. forskjell. 
Missionsvirks. i Udlandet. I Aarene 72 — 74 vejledede han Tobias 
Mørch, der blev uddannet til Præst i Grønl. (290. 11) og i Aarene 
81—83 Chemnitz og Berthelsen (290.15 og 16); R* 8 /s83; har fra 
Nytaar 76 redig. „Havnen", medd. Bidrag, Præd., Afh. og Arnn. 
t. Kalkars og Sthyrs theol. Tidsskr, „Sædemanden", „Elias*, „Berl. 
Tid.«, „ Fædrelandet " o. fl.; — 1) gift Holmens K. 89 /io64 m. Elisa 
Sophie Olferta Sommer, f. * 7 / 8 38 Kbh., f * 5 /u 76, F Dr. med. 
Andr. Gartner S., Prof. v. Kbhs. Univ., Af. Gathr. Elisab. Eller; — 
2) gift Hørsholm * 8 /* 79 m. Dorothea Frederikke Serene Braém, f. 
l9 k 35 Kbh., F. Joh. Fred. B. Kommandør i Flaaden, M. Serene 
Margr. Lindam. — 2. Hustrus Oldefader Joh. B. t. Korsør-T., f 
8 % 1764. 

506. 2den res. Kapellan. 

89. "/n 1857. Frederik Bagger Helms ( M /i 76 Viskinde-A., 
se der). 

40. 18 /s 1876. Jakob Peter Mynster Paulli, f. M /» 44 Kbh., 
Søn af Dr. theol. Just. Henr. Voltelen P. Stiftsprovst i Sjæll. Stift, 
kgl. Konfessionarius, f n ji 65 og Maria Elisab. Mynster (Dt. af 
Biskop Jac. Peter M.). Stud. Mtrpsk. 62; Kand. "/i 68 1 (1*— 1*); 
res. Kapl. Asminderød-G.-F. "/* 71, ord. 15 /s; R* *»/« 76; Direktør 
for søsterlig Velgjørenheds Selskabs Sk. s. A. ; Medl. af Bestyr, for 
kirkelig Forening for indre Mission i Kbh. 80; DM. 17 /*83; kgl 
Konfessionarius 21 /s84; har foruden spredte Afh., Art., Præd. og 
Digte skr.: For Syge og Sorgfulde, 2. Opl. 79; Relig. Betragtn. 77; 
Bibi. Skitser 81 ; Prædikener 82 ; Fra Naadens Rige, relig. Betragtn. 84; 506—508. 273 

og sammen m. Pastor Stein 7. Aarg. af Kristelig Kalender; Portr. 
m. Biogr. i Nutiden 28 / 3 80; — gift Trinitatis K. M /e 71 m. Frede- 
rikke Christiane Johanne Jurgensen, f. 17 /7 46 Kbh., f 11 /» 82 > & 
Dr. fil. Chr. J., Prof. i Mathem. v. Univ. og Meddirekt. i Livrente- 
anstalt, og d. alm. Enkekasse, M. Joh. Cathr. Kraft. — Faster gift 
170.16; Moders Fætter 1182.16; Søskendebarn gift m. Biskop Fog. 

507. Kateket. 

9. 9 /» 1857. Andreas Gabriel Fich ( 34 /s 71 Roholte, se 
Karlebo). 

10. 4 /9 J871. Carl Christian Sophus Cederfeldt de Simonsen 
( 7 /s 76 Nykjøbing-L.-E., se der). 

11. n /s 1876. Axel Viggo Christian Kjølhede ( 21 / 3 79 Pe- 
dersker, se der). 

12. s /e 1879. Laurits Jacob Ferdinand Bostrup, f. Vi 52 
Kbh., F. Fred. Ferd. B. Bødkerm., M Vilh. Dahl. Stud. Brgdsk. 
69; tog 70 Adgangsexamen til polyt. Læreanst.; Kand. 25 / x ?5 
1 (1—1); beskjæftiget med Studier særlig af det Gml. Test. og nogen 
Undervisn. til 79; ord. l8 /6; fra l /» 84 tillige Præst v. Kommune- 
hospitalet. — Ugift. 

508—510, Trinitatis Kirke, 

508. Sognepræst 

15. 89 's 1858. Christian Vilhelm Nielsen, f. 18 / 9 08 Kbh., 
F. Hans Vilh. N. Sekretær i Højesteret, M. Soph. Charl. Seeger. 
Stud. Brgdsk. Krhvn. 28; Kand. «/>« 33 h (1—1); Prædikant ved 
Harboes Fruekloster * 3 / s 36; 'tillige Kat. v. Helligaands K. 20 /4 37, 
ord. «/» ; 2. res. Kapl. v. Trinitatis K. 8 /i* 45; f 30 /» 78 ; Portr. litog. ; — 
gift 4 /n 37 m. Vilhelmine Augusta Schack, f. 9 /i2 12 Sengeløse, Forf. af 
Haandbog for Husmødre af Bondestanden, Prisskr. 68; Enken og 
den Faderløse, en Fortælling, 69; Dt. af Dr. fil, Nic. Clausen S. t. 
Frelsers K., f * 3 /* 44 og Tagea Dorothea Erasmi. — Hustrus Broder 
Dr. fil. Marc. Andr. Tage S. t. Hersted 0. og V., f 2 S 62 ; Søster 
gift m. Joh. Carl Johansen t. Taarnby, f 17 /a 62. 

16. u k 1878. Georg Sophus Frederik Schepelern, f. * 6 / 2 39 
Kbh., F Jstrd. Fred. Ant. Adolph S., Toldforv. i Nykbg. Sjæll., 
tidl. Lærer v. Landkadetakad., AL Julie Fred. Christiane Elisab. 
Heihnann. Stud. v. West. Inst. 57; studerede et Par Aar Jura; 
Kand. 25 /i 64 1 (1—1); p. Kapl. K. Helsinge-D. 15 / 7 64, ord. Viborg 
3 /s; Alsted-F. 24 /n65; paany i K. Helsingé-D. 12 / 5 66; var Præst i 
Lejren v. Hald 69 ; res. Kapl. v. Trinit. *°/t 69 nordre S. (St. Pauls) 

18 274 608—510. 

v. Trinit. (søndre S.) aT /io73; Medl. af Bestyr, for kirk. Forening 
for indre Mission i Kbh. ; R* 12 /s 83 ; har skr. foruden PræcL og 
Taler, Til Overv. i Anl. af Grev Holsteins „aabne Sendebrev*, 72; 
Portr. litogr. ; — gift Viborg 28 /e 67 m. Louise Magdalene Laub, 
Dt. af Biskop Laub, f. 15 /s 42 i Ryslinge. 

509. Res. Kapellan. 

16. *% 1858. Carsten Levinsen, f. 5 /* 12 Holbæk, Rougsø 
H., F. Henr. L. Degn, M. Ane Kirst. Sørensen. Blev sat i Bog- 
trykkerlære 27 og udlærte som Svend 32; ved Understøtt af JstrdL, 
Borgmester Neckelmann kom han s. A. i Randejs Sk. og blev 
Student derfra 36; Kand. 19 /*41 h og 6 / 5 42 *1 (1— 1); Lærer i Kbh.; 
Præst v. Frederiks Hosp. og Fødselsstift. ,T /i 49, ord. 16 /*; udg. 
Real Concordants, 54 og Verbal Concord. til det Nye og Gamle 
Test., 56—58 ; se iøvr. Er. ; f 9 I* 73 ; — gift V* 47 m. sit Søskende- 
barn Elise Hansine Levinsen, f. 15 ,i 19Ringkbg., f l9 h 53, F. JstrdL, 
Amtsforv. Levin L., M. Jnger Dorth. Tvede. — Sønner 226.9 og 
960.23; Broder 941.17; Søster gift 749.23; Brodersønner 489.23 
og 989. 32. — Hustrus Søster gift 1149. 14. 

17. 27 /io 1873. Georg Sophus Frederik Schepelern ( M /e 78 
Sgpr. Trin. K., se der). 

18. w /s 1878. Lorentz Ferdinand Jensen, f. u /n 46 Kbh., 
F. Jens Ancker Ferd. J. Urtekræmm., M. Caroline Petrine Gensen. 
Stud. Brgdsk. Krhvn. 64 ; Kand. "/« 70 1 (1—1*); 1. Kat ved St Jo- 
hannes K. i Kbh. 24 /ii 73, ord. Odense ,6 /n ; — gift s % 82 m. 
Gudrun Eline Margrethe Møller, Dt. af 650. 16, f. 18 /s 69 i Sejling. — 
Farbroder 1166. 22; Fætter 597. 29. 

510. Kateket. 

» 

7. 84 A 1868. Niels Jørgen Jensen Lund ( 15 /io 74 Povelsker, 
se Hvorslev-G.). 

8. 15 /io 1875. Theodorus Levin Levinsen (* 4 /* 79 Frederiks- 
havn, se der). 

9. 10 /io 1879. Henrik Nicolai Kemp ( u /u 79 p. Kapl. Ør- 
ting-F., se res. Kapl. Hillerød-H.). 

10. * 6 /4 1880. Alfred Theodor Valdemar Wahl ( 10 / 6 82 
Kapl. p. 1. Værslev-J., se der). 

11. 16 /* 1883. Otto Valdemar Engelsen, f. l0 / 2 53 Helsingør, 
F. Andr. Chr. E. Telegrafsekret. Kbh., tidl. Kontrollør v. Øresunds 
Toldkammer, M. Petrea Amalie Schultz. Stud. priv. 76; Kand. 
29 / 6 82 h* (h— 1); ord. Aarhus 7 /a; entl. efter Ansøgn. */" 84; In- 
spektør ved Gratistsk. — Ugift. — O. 511—612. 276 

511 — 513, Helligaandskirke. 

(Kirkens Navn, der tidligere var HelUggejsteskirke, blev ved kgl. 
Resol. af 12. April 1881 forandret til Helligaandskirke). 

511. Sognepræst. 

40. 19 /n 1856. Ernst Vilhelm Kolthoff, f. 20 / 7 09 Hamborg, 
F Matth. Ant. K. Tobaksfabrik., Af. Soph. Albertine Wahlberg. 
Stud. priv. 25 ; Kand. 24 /4 30 egr (1— egr) ; var s. A, en kort Tid 
kst. Adj. i Sorø; Lærer i Tysk v. Landkadetakad. 6 /s 31— x /i*38; 
disp. */x 34 for den theol. Licentiatgrad (Apocalypsis, Joanni Apo- 
stolo vindicata) og tiltraadte om Foraaret en vidensk. Udenlands- 
rejse til Tyskland; holdt efter sin Hjemkomst det følgende Aar 
Forelæsn. v. Univ. som Privåtdoc; 2. res. Kapl. v. Vor Frue K. 
M /*37, ord. '/s; rejste 41 t. Italien og Frankrig; 2. res. Kapl. v. 
Holmens K. l2 /»43; res. Kapl. v. Helligaands K. 9 /*45; Dr. theol. 
62; disp. sl /» O^ita J esu Chrfsti a Paulo Apostolo adumbrata); R* 
*/i60; entl. * 4 /*80; DM. 18 /s s. A.; bor iKbh.; se Er.; Portr. litogr. 
(Str. 1496); — gift 7 /n 37 m. Johanne Marie Swane, f. »/» 16Kbh., 
F Lars S. Varemægler, Af. Julie Annette Clausen (Søster t. Prof. 
Dr. H. N. Clausen). — Datter gift 429. 18. — Hustrus Broder Biskop 
Swane, Slægt se der. 

41. Vi 1880. Thomas Skat Rørdam, Søn af 313. 18, f. "/« 
32 Laastrup. Stud. Fredericia 48; Kand. 15 /e 55 1 (1—1); foretog 
57 m. oflf. Understøtt. en vidensk. Udenlandsrejse; Alumn. p. Borchs 
Koll.; Dr. fil. 59, disp. $0 /e over en Afh. om orient. Filol; Forst, 
f. Missionssk. i Kbh. */& 62 — l lnfå; theol. Manuduktør; oppebar i 
7 Aar det Smithske Stip.; deltog 66 i Konkurrencen om en theol. 
Docentpost i Ethik ved Univ.; Sgpr. Sønderup-N. 20 /4 69, ord. "/*; 
Medl. af den theol. Examenskommiss. 18 /i71; Sgpr. Rønnebæk-O. 
u /s73; Medstifter af St. Peders Gæstehjem; har bl. A. skr.: Hist. 
Oplysn. om d. hellige Skrift, 2. Opl. 72; Den kristl. Lære, 4. OpL, 
81; Forsvar mod Biskop Brammers Angreb, 69; Grundtvig og 
Luthers lille Katekismus, 73; Tidens Alvor, 76; Ret og Frihed, 77; 
Det er godt at haabe, 79; Kirkeaaret (en Aarg. Prædik.) 80; des- . 
uden Afh., Præd. og Oversætt. t. „Theol. Tidsskr.*, „Dansk Kirke- 
tid. 8 , „ Dansk Missionsbl.% „Evang. Ugeskr. 1 *, „Budstikken" o. fl.; — 
R* 17 /i 83 ; — gift Frdberg 19 / 5 58 m. O vine Marie Frederikke Hauch, f. 
18 /« 34 Sorø, Dt. af Digteren Johs. Carsten H., Prof. i Æsthetik ved 
Kbhs. Univers., Dr. fil., Kfrrd. og Fred. Elisab. Brun Juul. — 
Hustrus Søster gift 366. 37. 

512. Res. Kapellan. 

19. 8 /a 1857. Johannes Søren Bloch-Suhr, f. % 07 Vor- 

18* 276 512-514. 

dingb., F. Peter Adolph S. Kapt. i Prins Chr. Freds. Rgmt., M. 
Vibeke Did. f. Suhr. Plejesøn af sin Farbroder Prof. Joch. Evans 
S., Rektor i Vrdbg. Stud. Vrdbg. 26 ; Kand. s / 5 32 h (1—1) ; kst 
Adj. Ribe lf /io 33, fast ans. 15 /4 34; till. Stiftsbibliothekar, Dr. fil. */* 35 
v. Kiels Univ. for en dertil indsendt utrykt Afh.: „De Novi Foederis 
Stilo« ; Kat. Holbæk 30 /i 42, ord. 4 /s; res. Kapl. v. Vor Frelsers K. 
*°l% 51 ; R* 18 /4 61 ; har udg. Kaldslexikon eller Beskr. over alle danske 
gejstl. Emb. ; .skr. flere Frimurertaler; se iøvr. £r.; Portr. litogr. 
(Str. 2841—42): f 8 /io76; — gift u /n 34 m. Ulrikke Sophia Strøm, 
f. 81 /« 13 Kbh., f 2 /n77, F. Kclrd. Henr. Ludv. S., Kand. theol., 
Amanuensis h. Sjællands Biskop, M. Fred. Birg. Carlsen. 

20. 18 /i* 1876. Lauritz Hinrich Schmidt, f. *«/" 20 Kbh., 
F. Agent, Silke- og Klædekræm. ifkns Heinr. S., eligeret Borger, 
Kirkeværge v. Helligaands K., Af. Maren Marie Holmblad. Stud. 
Brgdsk. Kbh. 38; Kand. 18 /i 44 h og Vn s. A. 1 (*1— *1); p. Kapl. 
Østofte 2 /n 49, ord. 12 /u; Rødby-R. paa eget An- og Tilsvar w /u 
53; Præst v. Fred. Hosp. og Fødselsstift. M /n 58; 2. res. Kapl. v. 
Holmens K. 81 / 8 67; Medl. af Bestyr, f. Fred. VII.s Stiftelse paa 
Jægerspris for Pigebørn af Almueklassen samt af Fred. VILs Stif- 
telse i Kbh. for fattige Fruentimmer af Arbejdsklassen; har skr.: 
„ Petrus, elsker Du mig", en Studie 66; Gode Minder, Lejligheds- 
taler, 69; Fra Kirken i Hjemmet, 70; se iøvr. Er. — Ugift. 

513. Kateket. 

7. 25 /e 1859. Carl Henrik Emil Schjerning ( M /» 69 Tomme- 
rup-B., se der). 

8. */t 1869. Carl Victor Christopher Eskild Krogh ( 87 ;io 73 
Mejrup, se Rørbæk-G.-S.). . 

9. 10 /i 1874. Carl Felix Sommerfeldt («/ a 84 Rorup-G., 
se der). 

10. 7 /6 1884. Christian Frederik Adolph Welding, Søn af 
122.18, f. 19 /*58 Viborg. Stud. Rosk. 76; Kand. ,8 / 6 83 1 (1-1); 
ord. Ribe »/*. — Ugift. — O. 

514—516. Vor Frelsers Kirke. 

514. Sognepræst. 
20. ,0 /4 1855. Peter Andreas Fenger* f. 18 /» 1799 Krhvn., 
Søn af Rasm. F. Sgpr. t. Vor Frelsers K., f 2 7» 25 og Martha 
Helene Meinert. Stud. Brgdsk. Krhvn. 16 ; Kand. 20 /io 20 1 (egr— egr); 
tog Del i den Grundtvig-Clausenske Strid 25 med et Skrift: Op- 
lysninger til Kand. West angaaende Grundtvigs saakaldte Vildfa- 
relser." Sgpr. Slotsbjergby-S. 9 /e 27, ord. 85 /e; udg. s. A. „Psalmer 
og aandelige Sange af Thorn. Kingo 11 ; hvilke han tilegnede Grundt- 514. 277 

vig: „de Kingoske Psalmers Beundrer, min faderlige Ven og Vej- 
leder, af hvis Raad og Opmuntring dette mit første literære Arbejde 
udsprang.* En Præd. holden v. Vakance i Slagelse 2. S. i Fasten 
33 og soln han udg. efter en anonym Opfordr, og Angreb i „ Sla- 
gelse Ugeblad", gav Anl. til en længere Polemik, i hvilken mange 
deltoge (den saakaldte „vestsjællandske Krig*); R* 1 /i59; holdt i 
Kbh. sammen m. Pastor Blædel i flere Aar „Kandidatmøder* ; DM. 
11 i 77; oprettede et Legat paa 6400 Kr. for Lærere og Lærerinder 
paa Krhv., modt. af „kristelige Venner* ; har bl. a. udg. : Luthers 
Lille Catechismus („Pavecatechismus*), 14 Opl.; Tillæg til evang. 
krist. Psalmebog, 8. Opl. ; Forslag til en paany gjennemset Alterbog, 
74, se iøvr. Er. ; f 8 / 2 78 5 se Mindebl. udg. af C. J. Brandt og Fr. Niel- 
sen, samt P. A. Fenger, en Levnedstegn. v. Fred. Barfod (m. Portr.) ; — 
gift Sludstrup */• 30*) m. Lovise Augusta Manthey, f. u /u 08 Brede, 
Lyngby S., K Etsrd. Joh. Georg Ludv. M., Apotheker i Kbh., Prof. 
extr. i Kemi, Ejer af Falkensten Gods, M. Anna Pauline Holten. — 
Brødre 420. 16 og Finantsminister, Dr. med. Fenger ; Brodersønner 
265.17 og 272.19; Broderdt. gift 437.13; Fætters Søn 515.25. — 
Hustrus Søstersøn 827. 15. 

21. 18 /j 1880. Johan Kristoffer Holck, f. */ 9 24 Skovlænge, Søn 
af Søren Hagerup H. t. Sandby, f 7 /» 27 og Laurine Dorthea Jør- 
gensen. Stud. Nykbg. 44; Kand. 80 /io49 1(1—1); Kat. v. Garnisons 
K. ,s /n 62, ord. 3 /i 2 ; res. Kapl. v. Vor Frelsers K. "/i 63; R* 28 /r 69; 
gav Impulsen til Stiftelsen af Krhvns. Understøttelsesforening, som 
stiftedes 13 /» 66 og hvoraf senere Kbhs. Understøttelsesforening 
udgik; Forrpand for Distriktssygeplejeforeningen og for Foreningen 
imod Lovbeskyttelse af Usædelighed, som er enAfd. af „Federation 
britannique, continentale et universale pour Pabolition de la prostitu- 
tion specialement enviragée comme institution legale ou tolerée; 
deltog som Repræsentant i denne Forenings Kongres i Haag 83; 
har skr. „Om Godgjørenhed og frivilligt Fattigvæsen i Kbh." 69; 
flere Præd. og Lejlighedstaler ; medd. Bidr. t. Kalkars Tidsskr. og 
„Filantropisk Tidsskr.," „Dagbladet«, „Berl. Tid." og „Fædrelandet«; 
— gift Hunseby 20 /s53 m. Thyga Elisabeth Christine Thomine 
Thaning, f. "/s 26 V. Ulslev, Dt. af Kstrd. Vilh. T. t. Hunseby, f 
"/* 48 og Mette Cathr. Lyngbye. — Sønner 663. 1 og Joh. Kri- 
stoffer H., Kand. theol. — Hustrus Farbroder 620.19. *) Til hans Sølvbryllup skrev Grundtvig „Det er saa yndigt at følges ad" 
til en Melodi, som Weyse havde komponeret til Fengers Sviger- 
forældres Sølvbryllup 1833. 278 515—516. 

515. Res. Kapellan. 

24. 21 /2 1863. Johan Kristoffer Holck ( is /s 80 Sgpr. Vor 
Frelsers K., se der). 

25. *7? 1880. Hans Mathias Fenger, f. */ 8 50 Nordgaard 
v. Ringst, F Kmrrd. Hans Fred. F. Propr., tidl. Forp. p. Augusten- 
borg Hovedgaard, M. Fred. Math. Fjelstrup. Stud. Brgdsk. Erhvn. 
68; Kand. 18 /« 73 1 (1—1); Ålumn. paa Ehlers Koll. s. A.; foretog 
i .75, 76 og 77 Rejser i Nord- og Mellemtyskland, den sidste for- 
bunden m. et længere Oph. i Hernhut ; Kat. St. Stefans K. * 8 /*o 78, 
ord. 30 /io; Lic. theol. v. Univ. 400 Jubelfest 79 for enAfh.: »Bidrag 
til Hans Egedes og den grønl. Missions Hist. 1721—68 efter trykte 
og utrykte Kilder", til hvis Udg. han erh. Understøtt. fra Kultusmin. 
og Univ. Stipendiebestyr.; redig. Dansk Missionstid. 81; har skr.r 
„Efterretn. om Hans Bryggemann og hans kirk. Konstværker" i 
Kirkehist. Saml. 3. R. 1; „Fra et Ophold i Hernhut 11 i Dansk 
Kirketid. 77; desuden flere Afh. og Bidr. t. Tidsskr. og Blade; — 
gift Trinit. K. Kbh. a5 /u 78 m. Olivia Theodora Norup, f. */i<>50 
Kallundborg, F. Soph. Joh. Georg N. Overmaaler, tidl. Kbmd., M. 
Annine Margr. Ambrosia Petersen (Dt. af Johs. P. L Ondløse-S., 
t M /s 37). — Søster gift 1148. 15; Faders Fættere 420. 16 og 
514.20; — Morbroder 563.20. 

516. Kateket. 

6. * 4 /n 1865. Frederik Vilhelm Munck ( 6 /» 69 Straffean- 
stalten paa Krhvn., se Herlufsholm). 

7. 9 /4 1869. Jens Kristian Madsen (**/i 73 Jellihg-H., se der). 

8. is /é 1873. Fredrik Kristian Nielsen, f. 80 /io 46 Aalb., 
F. Laur. N. Kbmd., M. Andr. Wolffert. Stud. Aalb. 63; Kand. 
"/e 70 1 (1*— 1); foretog i 71 m. off. Underst, en Rejse til Tysk- 
land,' Bøhmen og Svejts ; studerede græsk Palæografl i Leipzig under 
Professor Tischendorfs Vejledn., Kirkehistorie i Jena og Berlin; 
theol. Manuduktør; holdt i Vinteren 71 og de 3 følgende Vintre 
paa Borchs Koll. for en Kreds af Damer Foredrag over hele 
Kirkehist. og enk. Afsnit af Verdenshist., især af den nyeste Tid; 
ord. u /s 73; rejste 75 til Tyskland for at gjøre sig bekjendt med 
sjeldnere Værker fra Reformationstiden ; holdt m. Ministeriets 
Till. i 76 kirkehist. Forelæsn. p. Univers. ; Professor theol. * 7 /* 77 
m. Kirkehist. som Hovedfag; Dr. theol. ved Univers. 400-aarige 
Jubelfest 79; forsvarede 24 /s enAfh.: „Tertullians Ethik" ; Medst af 
Distriktssygepléjeforen. og den danske Afd. af „Federation britannique 
eet"; rejste i Holl. ogBelg. 81; deltog i Kirkemødet i Odense 84; har 
skr. : Den kristne Tro og den frie Tanke, 72, overs. p. Tysk 73 ; Hist. 
Oplysn. om Luthers lille Katekismus, 74; Lærebog i Verdenshist. 516—517. 279 

1—4,75—76; Romerkirken i det nittende Aarh. 1—2, 76—81, overs, 
paa Tysk; Aktstykker t. Gudstjenestens og Liturgiens Hist, 78; 
Statskirke og Frikirke, 83; Karakteristiker og Kritiker, 84; Frimure- 
riet i Norden, 3 Opl. 82; Det nordiske Frimureri og Historien 82; 
Frimureriets Basis, 83 ; flere af disse ere overs. p. Tysk, Svensk og 
Engelsk. Udg. for Tiden en Haandb. i Kirkens Historie; var theol. 
Medarbejder ved „Dagbladet* 72—82; har desuden meddelt Bidr. 
til ,Berl. Tid.", „ Nationaløkonomisk Tidsskr.", „Tilskueren* m. fl. ; 
redig. fra Nytaar 73—82 sammen med Pastor C. J. Brandt „Dansk 
Kirketid." og udg. sammen m. denne „En Aargang Præd. af danske 
Præster", 75; — gift 23 /* 7 * m - Cathrine Marie Magdalene Groth, 
f. •"/« 56 Kbh., F Eiler Peter. Christopher Munthe G., Kaptløjtn. 
i Flaaden, M. Margr. Marie Boye (Dt. af Salmedigteren Casp. Johs. 
B.). — Hustrus Søster gift 537.2; Farbroder 394.21; Faster gift 
1120. 17. 

9. 7 /6 1877. Georg Frederik Mygind ( :l /n 80 p. Kapl. Kalle- 
have, se Hodde-T.). 

10. *% 1881. Andreas Peter Vilhelm Gregersen ( 27 /i 82 
Naur-S., se der). 

11. 6 /io 1882. Karl Eugen Petersen, f. 5 / 6 57 Kjøge, F 
Jstrd. Diedr. Carst. P. Postmester, M. Maria Soph. Fred. Flensborg. 
Stud. Rost 75; Kand. «/i 81 h* (1—1); ord. u /io 82. — Ugift. 

517. Slotskirken. 

38. V 6 1858. Stephanus Ditlev Edvard Schrader, f. 18 /io 14 
Kbh., F. Major Stephan S., Kapt« v. 2. Livrgmt., M. Nicoline Clau- 
dine Boesen. Stud. Mtrpsk. 31; Kand. * 9 /4 37 1 (egr— 1); Kat. og 
Hospitalsprædikant Hillerød l5 /«45, ord. 9 /4; Formand for Kuratelet 
for de forenede Kirkesk. **J3&9; R* 6 lio62; Medl. af Tilsynskomiteen 
for de Kellerske Undervisningsanst. for Døvstumme og Aandssvage 
*fn 74; Meddirektør v. de kgl. Belønningssk. ,6 /io 76; entl. 9 /i»82; 
bor i Kbh.; — ' .gift 18 /e 45 m. Edel Antonette Marie Onserud, f. 
w /n 09 Rønne, F. Generalmajor Erik O., Chef f. 1ste Liv-Rgmt., 
M Anne Calhr. Schor. — Brpder 838. 18. 

39. 18 /* 1883. Alfred Sveistrup Paulsen, f. 14 /i 64 Rosk., 
F. Janus Chr. P. Manufakturhandl., M. Hanna Lemmine Marie 
Sveistrup. Stud. Rosk. 71; Kand. M /i 78 1 (1—1); foretog m. off. 
Underst, en 2-aarig Rejse til Tyskland, Svejts og Frankrig; oph. 
sig v. Univ. i Neufchåtel og Erlangen ; kst. Præst St. Hans Hosp. 
p. # Bistrup 7 /a80, ord. 13 /*o; tillige priv. Medhjælper hos Domprovst 
Gude; Prædikant v. Harboes Fruekloster */ii83; — gift Rosk. 25 /*81 
ra. Karen Marie Gude, Dt. af 772. 17, f. n /i 53 Hunseby. 280 518—520. 

518—522. Holmens Kirke. 

518. Sognepræst og Provst for Holmens Provsti. 

24. * 7 /* 1867. Brun Juul Fog ( 24 /9 81 Biskop i Aarhus 
Stift, se Biskop i Sjællands Stift). 

25. 22 /i2 1881. Ludvig Albert Warburg, f. \, 21 Kbh., F 
Ludv. Chr. W. Strømpefabr., M. Maren Schou. Stud. Mtrpsk. 39; 
Kand. 28 /4 44 1* (1—1*); Kat. Vor Frue K. 4 /u 51, ord. 10 /i*; 2. res. 
Kapl. v. Holmens K. 26 / 6 57; 1. res. Kapl. smst. 28 / 6 67; R* * 8 / 7 69; 
Medl. af Bestyr, for Kysthosp. p. Refsnæs, Foreningen t. forvildede 
unge Pigers Frelse, Foreningen t. Evangeliets Forkyndelse f. skand. 
Søfolk i fremmede Havne, Medbestyrer af Kbhs. Begravelsesvæsen; 
har skr.: Om Religionsunderv. som et Skolefag, 61; Til Minde om 
Provst Munster, 67. — Ugift. — Broder 933. 24. 

519. 1ste res. Kapellan. 

26. 28 /e 1867. Ludvig Albert Warburg ( M /i 2 81 Sgpr. Hol- 
mens K., se der). 

27. 28 /a 1882. Johan. Henrik Petersen, Søn af 662. 26, f. 
25 / 7 40 Vrdbg. Stud. Nykbg. 59; Kand. ™k 64 h 1 (1—1); Lærer v. 
West. Inst. s. A.; Kat. Kjøge 7 /io 72, ord. 28 /io; Præst v. Frederiks 
Hosp. og Fødselsstift. 22 /i77; tillige Alm. Hosp.; stiftede 68 sammen 
med Kand. jur. Granzow Historisk Arkiv og redig. de 10 første 
Bind, medd. mange Bidr. dertil og til „Fra alle Lande*; udg. 73 
Billeder af Livet i Oldtiden hos Grækerne og Romerne; er fast 
theol. Anmelder v. „Nationaltidende" ; — gift 25 /< 66 m. Hulda Elise 
Emilie Berg, f. 21 / 5 39 Nykb. Falst., F Peter Chr. B. fhv. Bundt- 
mager, Af. Christine Mortensen. 

520. 2den res. Kapellan. 

39. 81 /s 1867. Lauritz Hinrich Schmidt ( 13 /i*76 res. Kapl. 
Helligaands K., se der). 

40. 22 /al877. Ove Hohlenbergi. 8 / 8 36 Kbh., Søn af Prof. theol. 
Math. Hagen H., f "/• 45 og Joh. % Malling. Stud. Mtrpsk. 52: 
Kand. 17 /6 68 1 (1—1); Lærer v. Garnisonssk. Vt62; 2. Kat. v. 
Garnisons K. * 3 /n 62, ord. 10 /is ; 1. Kat. smst. l7 /n 63 ; Formand 
for „Dansk Samfund"; har skr. i „Fra alle Lande" 69 en Afh. om 
Jøderne i Fortid, Nutid og Fremtid; Boganm. i flere Blade; — gift 
Holmens K. 2T /ia 78 ra. Emily Dahlerup, f. 80 /s 52 Kbh., F. Kfrrd. 
Eduard Aug. D. Overlæge v. Fred. Hosp., Dr. med., At. Elizab. 
Mac-Dougall. — Hustrus Farbrødre 70.16, 1049.15 og 1179.13; 
Faster gift 907. 19. 521—523. 281 

521. 1ste Kateket. 

0).*) 31 io 1863. Daniel Christian Prior ( lb h 76 1. res. Kapl. 
v. Vor Frue K., se der). 

(2). 25 /n 1876. Georg Christian Delbanco ( 8 /i 2 77 res. Kapl. 
v. Viborg Domk.-A.-T., se Kallundborg). 

(3). »s/i 1^78. William Frederik Lutken, f. «*/* 47 Kbh., F 
Etsrd. Fred. Tekla L., Overretsassessor, AL Olivia Marie Schouby. 
Stud. priv. 68; Kand. M /i 75 h- (h— h 1 ); 2. Kat. v. Holmens K. 
,8 /i 77, ord. 24 i ; tillige Prædikant v. Harboes Frue Kloster »/ 8 78— 
V1083, samt Præst v. Alm. Hosp. l ju82; en. Tid ogsaa kst. ved 
Frederiks Hosp. og Fødselsstift. ; optaget i den danske Adelsstand 
ved kgl. aabent Brev af s / 84; har skr. en Del Smaanoveller og 
Oversættelser og Art. om æstet, og sociale Spørgsmaal til „For 
Romantik" og Hist. „Aftenlæsn.*, „Fædrelandet", „Berl. Tid." o. fl.; — 
1) gift **/ 7 76 m. Meta Petrea Christine Petersen, f. 14 /s 44 Hillerød,' 
t y -7 81, F. Andr. P. Brænderiejer, AL Cecilie Christine Vilh. Ben- 
thin;— 2) gift 16 /s83 m. Elisabeth Emilie Lund, f. **/ 8 55 Helsingør, 
F. Sigv. L. Kommandør i Flaaden, AL Angelique Deichmann. 

522. 2den Kateket. 

(I).*) 2 /s 1867. Harald August Eduard Stein (en ti. »/s 74, 
se Matthæus K.). 

(2). **/ 4 1874. Georg Christian Delbanco ( 85 /u 76 1. Kat. v. 
Holmens K., se Kallundborg). 

(3). "/i 1877. William Frederik Liltken (»/i 78 1. Kat. v. 
Holmens K., se der). 

(4). * 8 /io 1878. Ferdinand Laurits Jørgensen (entl. 22 /< 80, 
se Sindal-A.). 

(&)• 7 /io 1881. Jacob Scavenius Fibiger-Jørgensen, f. e /u 54 
Rendsborg, F. Thorv. Aug. Brown J. Herredsfgd. i Lunde og Skam 
H., tidl. Politi- og Borgmester i Slesvig (Søn af Provst Jørgen Vilh. 
i. t Randers St. Mortens K., entl. "/« 63, f 6 /* 72), AL Nic. Marie 
Fibiger. Stud. Odense 72; erh. 76 Accessit for Besvarelsen af en 
theol. Prisopgave: „om de saakaldte sibyllinske Orakler" ; Huslærer 
i Jyll; Kand. 38 /i 80 h 1 (1—1); Alumn. p. Borchs Koll.; ord. 30 /n 
81; — Moders Fætter 1178.21. 

523. 3die Kateket. 

(1).*) 74 1868. Theodor Frederik Sommerfeldt ( 18 / 8 76 Ters- 
løse-S., se der). 

*) Rækkefølgen i ældre Tid kan ikke nejagtig: angives. 282 523—524. 

(Sammendraget med 2. .Kateketembede ved kgl. Res. af 18. 
Januar 187Z). 

524. Garnisons Kirke. 

524. Sognepræst. 

14. 19 /s 1859. Nicolai Gottlieb Blædel, f. 26 /i» 16 Stubbekbg., 
Søn af Kstr.-Ass. Verner Ludv. B. t. Assens-Kj., f **/» 62 og Anna 
Elisab. Dons. Var en Tid i Huset hos Biskop Plum indtil dennes 
Død 18 /i34. Stud. Odense 36; Kand. * 9 /io41 1 (1—1); Huslærer 
hos Grev Scheel p. Rygaard; Lærer i Kbh.; Præst v. Alm. Hosp. 
og Abel Cathrines Stift, i Kbh. M /e 49, ord. 17 /s. Ved en Art. i 
, Fædrelandet* 1851 Nr. 7: „Opfordr, til Anlæggelse af en Magda- 
lenestift, i Kbh. a gav han Anledn. til, at en Forening t. ulykkelige 
Pigers Frelse blev stiftet. Efter Koleraen i 53 udn. han ,s /i*. til 
res. Kapl. v. Garnisons K. ; R* 6 /io56; holdt i en Aarrække „Kandi- 
datmøder* sammen m. Pastor P. A. Fenger; det skyldtes hans 
Initiativ, at de skandinav. Kirkemøder kom istand, han blev i den 
Anl. Ridder af Nordstjerneord. u /9 57; maatte i 56 og 58 af Hel- 
bredshensyn rejse til Udi.; Medl. af Bestyr, f. „Dansk Missionsselsk." 
og redig. i flere Aar „Dansk Missionstidende* ; Medl. af Idiotan- 
staltens og de Puggaardske Stiftelsers Bestyr, samt af Centralkomi- 
teen og Form. f. dens 1. Sektion. En Svarskr. fra Prof. Clausen, 
medunderskr. af Blædel og Frimodt, paa en Forespørgsel fra Sekre- 
tæren v. den norske Konference i Nordamerika om Grundtvigianismen 
gav Anledn. til at Pastor P. A. Fenger foreslog Kbhvns. gejstlige 
Konvent ophævet, Blædel traadte da ud af dette; i en langvarig 
og omfattende Strid som fulgte derpaa, udg. han: „Grundtvigianis- 
men og den danske Folkekirke", 2. Opl. 73 og „Grundtvigianismens 
Cathechismus* ; ved hans 25-aarige Jubil. som Præst i Kbh. 74 
blev der af Menigheden oprettet et Legat paa 5000 Kr., der skal 
anvendes til Bedste for trængende Enker og Døtre efter Præster v. 
Garnisonsk. (kgl. konf. "^ 76; DM. *?/» s. A. Fra Bestyr, for 
„Kirkelig Forening for indre Mission* modtog han ved sit 25-Aars 
Jubil. som Præst v. Garnisonsk. i Begyndelsen af 79 en Skrivelse 
hvori den udtalte, at han „var den første Præst her i Hovedstaden, 
som varmt og kraftigt anslog de Strenge i Evangeliet, hvoraf den 
indre Mission som saadan senere er voxet frem* ; maatte s. A. 
foretage en Baderejse; ved Universitetets 400- Aars Fest 5 /« 79 blev 
han Dr. theol.; har udg.: Prædikener paa Kirkeaarets Søn- og 
Festdage ; Missionsbestyrelsens Ledelse af den danske Missionsvirks., 
70; Udvidet Konfirmationsunderv. eller evang.-luth. Kirkelære, 76; 524—586. 383 

se iøvr. Er.\ f n /i 79; se W. Hjort: „Nic. Gottl. Blædel, et Livs- 
billede 81, med Portr.; — gift Skamstrup 10 /io44 m. sit Søskende- 
barn Henriette Dons, f. */* 14 Kbh., f 7 /» 79, R Poul D., Fuldm. i 
den alm. Enkekasse, M. Henr. Schmidt — Søn 418.19; Brødre 
60.16 og 496.19; Søstre gifte 475. 17 og Niels Munk Plum t. 
Taarnby, f "/» 65. 

15. 17 /» 1879. Vilhelm Carl Schousboe, Søn af 967. 17, f. 
7»41 Faaborg. Stud Ribe 58; Kand. 19 /i 64 1 (1—1); theol. Manu- 
duktør ; Lærer i Dansk v. Hærens Elevsk, Vs 68 ; Kat. og Skole- 
inspektør Viborg %% s. A., ord. 10 /*69; Feltpræst i Lejren v. Hald 
70, 71, 72, 73, 74 og senere 77; res. Kapl. v. Garnisons K. 18 /i 75; 
Medl. af Bestyr, f. Kirkelig Forening for indre Mission i Kbh. fra 
79 ; var Form. for et af denne Forening neds. Udvalg om Søndags- 
skolesagen og for Ynglingeforeningen ; R* 17 /e81; DM. 17 /*83; rejste 
81 til Rom og Neapel, 84 til Trondhjem og Nordkap; deltog s. A. 
i „De kirkelige Ynglingeforeningers 10de internat. Konference" i 
Berlin; blev Medl. af „Comité central international des unions 
chritiennes de jeuncs gens* i Geneve; har skr.: „Syv Præd. fra 
Lejren ved Hald", 75, „Biogr. af Athanasius i Kirk. Kalender*, 75, 
,Om Morten Luther*, et Mindéskr. 83; En Række „Korrespond. 
fra Danmark* t. Luthersk Kirketid, og Luth. Ugeskr. i Kristiania 
75—83; en Del Præd. og Taler, dels særsk. dels i „Sædemanden*, 
»Nordslesv. Søndagsbl." o. fl.; Biogr. og Anni. i „Illustr. Tid.*, 
»Fædrelandet* og „Dagbladet* ; - gift Dannemarre 12 /« 69 m. Ag- 
nes Johanne Tobiesen, Dt. af 149. 19, f. *7io 46 i Thbrstrup. 

525. Res. Kapellan. 

17. V 1 « 1859. Johannes Henrik Tauber Fibiger ( 88 /io 74 
Vallensved, se Ønslev-E.) 

18. 18 /i 1875. Vilhelm Carl Schousboe ("/« 79 Sgpr. Garni- 
sons K., se der). 

19. f Vu 1879. Søren Christian Sørensen, f. 8 /i* 43 Frede- 
rikshavn, F. Joh. Mart. S. Skibsfører, M. Caroline Marie Sauer. 
Stud. Aalb. 62; Kand. 18 /i 70 1 (1—1); p. Kapl. Romdrup-K.-S. 19 /* 
s. A., ord. so /n; kst. Præst v. St. Hans Hosp. 31 /* 73, tillige Præst 
v. Rosk. Amts Syge- og Arbejdsanst. og Medhjælper h. Domprovst 
Gude samt Timelærer v. Rosk. Latinsk. ; res. Kapl. Nyborg 2a /» 75 ; 
R* u /i83; udg. „den frigjørende Sandhed*, Præd. v. Rigsd. Aab- 
ning 80; „Præd. over nye Tex ter*, 83; har været stadig Medarb. ved 
.Indre Miss. Tid.* fra 73; — gift Fred. Mich. K. 8 / 4 76 m. Nikoline 
Dorthea Winding, f. 9 / 5 51 Grenaa, F. Joh. Nic. W. Kbmd. (Søn af 
Ole Falck W. t. Tvede-L., f '7* 31), AL Dorth. Cathinka Knudsen. 284 626—627. 

626. 1ste Kateket. 

9. 17 /n 1863. Ove Hohlenberg ("/ 2 77 2. res. Kapl. ved 
Holmens K., se der). 

10. 19 /i 1877. Valdemar Alexander Edvard Victor Andre- 
sen, f. % % 38 Kbh., F. Ingver A., Expeditionssekr. i Finantsmin. 
Sekretariat, Kmrrd., Af. Vilh. Ross. Stud. v. West. Inst. 57 ; Kand. 
22 /t 65 h 1 (1—1) ; Overlærer v. Søetatens Drengesk. Vi 69 ; 2. Kat. v. 
Garnisons K. 12 U 72, ord. U U; entl. efter Ansøgri. 14 /i2 81; er nu 
priv. Skolebestyr. i Kbh.; har skr. flere kirkehist. Afh. • i Hist. Arkiv 
73—76; udg. Børnebøger; medd. Art. og Digte t. Bladene; — gift 
Borup 22 /e 69 m. Mathilde Pouline Frederikke Caroline Lunding, 
f. 23 / ? 34* Fredericia, f 10 /u 83, F. Kmherre Hans Matthias' Vilh. 
L., Statssekret, og Kabinetssekret. hos Fred. VIL, Af. Caroline 
Cathr. Frederichsen. 

11. 8 /2 1882. Valdemar Carl Hansen, f. 15 /* 39 Uggerløse, 
F. Hans H. Skovrider paa Løvenborg, senere Kbmd. i Kbh., Af. 
Eline Soph. Hansen. Stud. v. West. Inst. 58; studerede i nogle 
Aar Medicin; Kand. * b k 67 h 2 (1 — 1); Lærer v. Kbhs. Almuesk. og 
Brgdsk. i Kbh. i 4 Aar; Bestyr, af en Realsk. p. Frdberg; ord. 17 /s82: 
Lærer v. Idiotanstalten; — gift 22 /i2 76 m. Magdalene Vilhelmine 
Colding f. Holst, f. 31 /i»25 Kallundborg (1. gift 52 m. Chr. William 
Eduard Colding, Kapt. aflnf., f. 19 /ia 16, separeret), F Jac. Vedel H. 
Kbmd., Af. Franzine Bartholine Svella. — O. 

« 

527. 2den Kateket. 

3. 12 /s 1864. Theodor Johannes Andreas Engholm ( 29 /n 
71 Frederikssted, se Skamby). 

4. l2 /4 1872. Valdemar Alexander Edvard Victor Andre- 
sen ( 12 /4 77 1. Kat. v. Garnisons K., se der). 

5. 7 /.-. 1877. Erik Christian Nissen Barfoed ( 27 /i» 79 Hørs- 
holm, se der). 

6. 22 /4 1880. Johan Oluf Axel Friis ( 19 / 4 82 Frederiks 
Hosp. og Fødselsstift, se der). 

. 7. 3 ys 1883. Gustav Carl Louis Swcndscn, f. 10 /b 58 Hel- 
singe, F. Martin Carl Chr. S. Underretsprok. (Sønnesøn af Peder 
S. t. Fjeldsted-H., f 21 / 5 28), Af. Christiane Louise Aug. Lutlichau 
v. Westen. Stud.Frdbg. 75; Kand. 21 /i 81 h 1 (l—h); Lærer i Kbh.; 
ord. 18 /*83. — Ugift. 528 -530. 285 

528—529. St. Jacobs Kirke. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 3. Decbr. 1877 ved Udskillelse fra St. Jo- 
hannes Sogn. Grundstenen blev lagt 4- Septbr. 1876 og Kirken 

- indviedes 23. Juni 1878). 

%528. Sognepræst. 

1. 27 / 5 1878. Christian Peter Seidelin Krag, Søn af 158. 12, 
f. 13 /a 39 S. Broby. Stud. Odense 58; Kand. 80 /i 64 1 (1—1); 
Kat. v. St. Johannes K. ^ 68, ord. »/ u ; Sgpr. Vildbjerg-T.-N. 
u jj 73 ; Medl. af Bestyr, for kirkelig Forening for indre Mission i 
Kbh.; R* 17 /i83; har skr. en Livsskildring af Pastor Frimodt og 
udg. enk. Præd. og Taler ; — gift 28 /io 69 m. Jenny Sophie Petersen, 
f. V 1 * 37 * F. Etsrd. Joh. Ant. Fred. Vilh. P. Birkedommer p. Ama- 
ger, Folkethingsmand, M. Magnélle Kirst. Galthen. 

« 

529. Kateket. 
(Oprettet ved kgl. Res. af 30. Aug. 1880). 

1. 80 /s 1880. Theodor Frederik Laurentius Larsen ( 16 /tf 82 
Gimsing, se der). 

2. */io 1882. Laurits Valdemar Nielsen (**k 84 Domhus- 
kapellet, se der). 

3. 7 6 1884. Johan Sophus Muller, f. 4 / 8 57 Flensborggaard, 
Glumsø S., F. Peter Friedr. M. Propr., M. Agnes Dorthea Hedde. 
Stud. Hrlfsh. 77; Kand. 24 ' 6 82 1 (1—1); oph. sig en Tid hos Pastor 
Vilh. Beck; har rejst i Italien; ord. i Ribe il /e84. — Ugift. — 
Søskendebarn gift 1122. 19. 

530 — 533. St. Johannes Kirke. 

(Oprettet ved kgl. Resol. af 31. Maj 1861. Grundstenen blev lagt 
20. Juni 1856; Kirken indviedes 25. August 1861). 

630. Sognepræst. 

1. T /« 1861. Jens Christian Rudolph Frimodt, f. 24 /i*28 
Birkendegaard, Værslev S., F. Joh. F. Kmrd., Godsirispekt. p. Ler- 
chenborg (Søn af Chr, F. t. Vallensbæk, f 16 /« 1798),. M Nicol. 
Cathr. Nielsen. Stud. Brgdsk. Krhvn. 48; Kand. 19 /i 54 1 (1—1); 
Alumn. paa Ehlers Koll.; Lærer v. Brgdsk. p. Krhvn; foretog 56 
en Rejse til Tyskland ; kst. Adj. Sorø 21 /» 57, fast ansat 7 /io 58, en 
Tid ogsaa Inspektør; ord. 12 /«61; Medl. af Bestyr, f. Dansk Mis- 
sionsselskab 63—70; stiftede 65 „ Kirkelig Forening for indre Mis- 
sion" i Kbh. Maatte i 66 af Helbredshensyn foretage en Uden- 
landsrejse, vendte tilbage i Sommeren 67 og tænkte paa at søge 286 530—531. 

Embede paa Landet; rejste atter til Syden 68. I 66 lykkedes det 
ham at faa oprettet et res. Kapellani v. St. Johannes K., hvortil 
han afstod Vs af sine Indtægter; R* 28 /7 69; havde i Aarene 63—65 
holdt gudelige Forsaml, i Kroen p. Lygtevejen p. Nørrebro; 17 /» 72 
fremkom han med Forsi, om at bygge en Kirke der i Nærheden 
(St. Stefans K.) og han blev Formand i Kctoiteen for dennes Op- 
førelse; da den var fuldført, foranledigede han, at man begyndte 
paa Kirken i St. Jacobs S., hvilket ogsaa udskiltes af St. Johannes S. 
I 76 skrev han Opfordr, til at stifte Magdalenehjemmet, der ind- 
viedes 15 /n 77; DM. M /7 78; har skr.: 20 Prædik., 2 Opl. 68; Nogle 
Præd. fra Trinitatistiden, 71; 24 Præd. udg. efter hans Død, 79; 
t 21 /s79; se Rudolph Frimodt, et Livsbillede af H. Stein m.Portr M 
2. Opl. 80 og Illustr. Tid.; — gift 80 /i 2 57 m. Sophie Magdalene 
Clausen, f. u j 9 32 Kbh., Dt. af Prof., Dr. theol. & fil. Henr. Nic. 
C, f M / a 77 og Birgitte Franciska Swane. "— Søster gift m. hans 
Hustrus Broder Biskop, Dr. Johs. Clausen i Aarhus, Slægt se der; 
Søster gift 598.18; Fætter 776.21. 

. 2. i9 k 1879. Axel Frederik Laurits Rindom, f. 21 / 9 36Kbh M 
F. Jstrd. Peter Christian R., Kontorchef v. d. kgl. Theaters Kont, 
M. Joh. Marie Severine Risom. Stud. Sorø 56; Kand. 17 /« 61 1 
(1*— 1); Kat. St. Johs. K. 2 »/ 8 62, ord. '/t; res. Kapl. smst %66; 
har skr. en Piece i Anl. af Pastor Tranbergs Udtr. af Folkekirken 
62 ; krist. Katekism. t. Brug f. Seminarister, 2. Opl. 76 ; Prædikener 
69; kristl. Katekismus t. Brug f. Børnesk. (i Forening med Pastor 
Anger) ; — 1) gift 25 /< 62 m. Laura Antonie Vilhelmine Kåhler, f. 
n /i 41 Bjernedegaard, f 18 /« 7R » F - Joach. K. Propriet., Af. Hedvig 
Soph. Cirzovius; — 2) gift 2 /i 77 m. Johanne Vibeke Birch, f. w /i 
57 Kbh., F. Carl Chr. B. Kongens Foged i Kbh., M. Christiane 
Hastrup. 531. Res. Kapellan. 

1. 8 /s 1866. Axel Frederik Laurits Rindom ( t9 k 79 Sgpr. 
St. Johannes K., se der). 

2. 6 /e 1879. Vilhelm Ludvtg Larsen, f. 13 /« 50 Kbh., /. 
Etsrd. Lars Chr. L., Borgmester f. Magistratens 1. Afd., M. Louise 
Christine Helweg. Stud. v. West. Inst. 69; Kand. * 3 / 6 74 1 (*1-1); 
p. Kapl. Stouby-H. 10 /u75, ord. **/i«; Kapl. p. 1. Hvirring-H. ll /< 
77; har medd. Præd. t. „ Sædemanden ■ ; — gift Kbhs. Frue K. 9 /s 
75 m. Thyra Lorentzen, f. 80 /io 52 Krhvn., F Carl Joh. Edv.L. 
Vexelmægler, M. Amalie Tolstrup. — Faders Søstersøn 40.3; 631—533. 287 

Horbrødre 503. 16 og 713. 28, Moders Brodersøn 1095. 18 ; — Hu- 
strus Søster gift 64.20. 

532. 1ste Kateket. 

2. **/» 1868. Christian Peter Seidelin Krag ( 15 /9 73 Vild- 
bjerg-T.-N., se St. Jakobs K. i Kbh.). 

3. * 4 /n 1873. Lorents Ferdinand Jensen ( 23 / e 78 res. Kapl. 
Trinitatis K. i Kbh., se der). 

4. * 6 /io 1878. Alexander Valdemar Diderichsen ( u /4 82 
Tved i Jyll., se der). 

5. 18 /5 1882. Georg Andreas Carl Klewing Evers, f. e /2 58 
Kbh., F. Kmrass. Chr. Laur. E., Fuldm. i 3. Postsekretariat, Af. 
Christiane Marg. Georgine Klewing (Dt. af den Flensborgske Patriot 
Billedhugger Hans Andreas K., R*). Stud. Mtrpsk. 75; Kand. * 6 /« 
80 h 1 (*1— 1); ord. 17 / 5 82; en kort Tid kst. Præst v. Ladegaarden. 
For at vække Interesse for Jødemissionen skrev han: „Ezechiels 
Syn", et Digt, 81; „Jødernes Historie i Danmark", 6 Art. i norsk 
Missionsbl. for Israel, 81; i „Berl. Tid." skrev han 83, 3 Art. om 
Plejebørns ulykkelige Stilling i Samfundet, hvilket gav Anl. til en 
længere Diskussion, og hvorefter han x \\* 84 ved ' friv. Gaver op- 
rettede et Hjem for ulykkelig stillede Plejebørn; har udg. et. Digt: 
»Dr. Martin Luther"; desuden fl. Overs., Digte, Art., deribl. om 
Hensigtsmæssigheden af et Gjæstehjem (billig Logi for Rejsende). — 
Ugift. — Søstre gifte 201. 17 og 944. 2. 

533. 2den Kateket 
(Oprettet ved kgl. Resol. af 12. April 1872). 

1. "/ 4 1872. Hans Christian Stephanus Brix (»/* 74 Hasle- 
R., se Svaneke-L). 

2. n /4 1874. Hans Daniel Lind ( u /s 79 Søby, se der). 

8. 8 /e 1879. Christian Bruun ( 19 /io 80 Kat. Faaborg, se 
Vorde-F.-R.). 

4. 81 /i2 1880. Peter Engelhardt Theodor Olsen ( 8 /n 83 
Sejerø, se der). 

5. 84 /ii 1883. Morten Andersen, f. »''/i 33 Vilslev, F. Anders 
Sørensen Gaardejer, Sognefgd., Af. Gunder Mortensdatter. Var v. 
Landvæsenet til sit 23. Aar; besøgte Rødding Højskole; deltog i 
Krigen 64; blev fangen ved Sankelmark og af Prøjsserne ført til 
Wittenberg; det lykkedes ham at flygte derfra for atter at melde 
sig til Tjeneste ved Hæren. Stud. priv. 67 ; Lærer i Kbh. ; stillede 
sig imod Jens Busk v. Folkethingsv. i Ribe A. 3. Kreds **/ 4 76 « Kand, 288 533 535. 

2j *83 n (h— 1); ord. Odense 7 /s84: tillige kst. Præsi ved Lade- 
gaarden. — Ugift 

534 — 536. Matthæus Kirke. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 2",. Oktbr. 1880. Grundstenen blev lagt 
29. Marts 1878. Kirken indviedes 7. November 1880*). 

534. Sognepræst. 

1. ,5 /io 1880. Harald August Eduard Stein, f. >40 Kbh., 
A Etsrd. Soph. Aug. Vilh. S., Dr. med., Prof. v. Univ. og Kunst- 
akad., M. Karen Soph. Borch. Stud. Brgdsk. Krhvn. 59; Kani 
21 /6 66 1 (1*— 1); 2. Kat. v. Holmens K. 2 /a67, ord. 27 /s; lill. Præst 
v. Diakonissestift. og Form. for dens Bestyr. ''1U72; erh. kgl. Stadf. 
26 /*77; for helt at ofre sig for Diakonissesagen blev han entl. fra 
Holmens K. n /s74; erh. Tilkjendeg. af, at dette ikke skulde ,være 
ham til Hinder for paany at komme i allern. Betragtn. til Ansætt. 
i gejstl. Emb., saafremt han siden maatte attraa dette.* R* 28 i 
78; søgte Afsked sbm Præst v. Diakonissestift, og fratraadte 8O /6 80; 
blev entl. som Form. f. samme v. Aarets Udgang. Efter Frimodts 
Død Form. i Bestyr, for Kirkelig Forening for indre Miss. i Kbh:; 
DM. s /bS3; har foretaget mange Rejser for at lære Indre Miss., 
Diakonissestift, og Magdalenehjem at kjende, i Norge, Sverig, Tysk- 
. land, Holland, Belgien, Frankrig, Svejts, Østerrig-Ungarn og Italien, 
i 74 m. Understøtt. af det Classenske Fidejkomm.; havde alt i 57 
været i Rom m. sine Forældre. Har udg. Kristi. Kalender (sam- 
men med Pastor Paulli) 1 — 8 Aarg.; nogle Blade af den kristne 
Kvindes Hist., 72, overs. p. Svensk 76; Hvad vil den indre Miss M 
8 Foredr. om Tro, virksom i Kjærlighed, 3 OpL, 82, overs, paa 
Tysk 84 ; Rudolph Frimodt, et Livsbillede, 79 ; Minder fra Emmaus- 
kirken, 16 Præd., 79; Minder fra Mathæuskirken, 14 Præd., 82; 
desuden flere Afh. og Lejlighedstaler; — gift Gjentofte l2 k 68 m. 
Anna Suenson, f. * 4 / 7 38 Valby, F Eduard S. Viceadmiral (Chef f. 
Helgolandseskadren), M. Ottilia Uldall. 

535. Res. Kapellan.« 

1. 25 /io 1880. Johan Jacob Mohr, f. tø 38 Kbh., F. Joh. 
Ludv. M., kgl. Kapelmusikus, M. Caroline Oliv. Busck. Stud. 
Mtrpsk. 56; Kand. 24 /e 62 1 (1—1); Lærer i Kbh.; erh. 19 /i 70 Till. *) Hans Excellence, Gehejmekonferentsraad, Dr. juris. Hall. fhv. Kon- 
seilspræsident, L'dtnrigs- og Kulturminister, var Formand i den Komite, 
der dannede sig for at faa Kirken opført. 636—637. 289 

til at ordineres som Præst v. Kbhs. Sygehjem, hvilken Stilling han 
endnu beklæder, ord. 30 /s; kst. 1. Kapl. Frederiksberg-H. Vs 76; — gift 
Holmens K. * s /io 63 m. Luise Marie Sophie Ahrensen, f. 7 /» 37 Kbh., 
F. Prof. Arnold Andr. Bull A., Dr. med., M Nelly (Nille) Marie 
Busck. — Faders Brodersønner 1162.23 og Provst Andr. M. t. 
Thingvold i Throndlyems St. — Moders- Fætter 122. 16. 

536. Kateket. 

(Oprettet v. kgl. Resol. af 26. April 1882). 

1. 85 /* 1882. Marius Christian Frederik Julius Steen, f. 
t /j 55 Marstal, F. Jørg. Heinr. S. Toldassist., M. Maren Hermansen. 
Seminarist 78 (meget duelig); Stud.priv. 75 r Kand. 24 /e 81 h 1 (1 — 1); 
Lærer i Kbh. ; ord. 17 /s 82 ; fung. fra Midten af 82 omtr. et Aar 
som Præst v. Christiansborgs Slots K.; foretog 84 en Rejse til 
Tyskland, Holland, England og Frankrig for at lære indre Missions- 
virks., navnlig blandt Arbejderbefolkn. i de store Byer, at kjende, 
og for at knytte Forbindelser, der kunde komme hans frem- 
tidige Virks. som Medredakt af Ugeskr. „Fra Bethesda" tilgode; — 
gift Johannes K. 7 /< 82 m. Dagmar Elisabeth Køhler, f. "/s 53 Hørs- 
holm, A Joh. Frants Georg K. Murm., M. Marie Christine Malmgreen. 

537—539. St Pauls Kirke. 

(Ved kgl. Resol. af 5. Maj 1858 blev Trinitatis Sogn ' delt i to 
Sogne, nordre og søndre Distrikt, der begge benyttede Trinitatis 
Kirke. For nordre Distrikt, som ifølge kgl. Resol. af 28. Oktbr. 
1872 kaldes St. Pauls Sogn, blev Grundstenen lagt til en ny Kirke 
1. Novbr. s. A. og Kirken indviet 18. Februar 1877. 

537. Sognepræst. 

1. ■% 1858. Jens Nielsen, f. */io 11 Viborg, F Niels* N. 
Handelsmand, M. Christine Stantenmacher. Stud. Vibg. 32; Kand. 
13 /t39 *1 (1— h); Inspekt. v. Gratistsk. Vi »39; Kat. Trinitatis K. i 
Kbh. n /s 48, ord. "/»• »Koleraen i 53 ramte navnlig Trinit. Sogn 
haardt, saa at min Stilling som den gamle Sognepræsts (Dr. Rothes) 
Hedhjælper og som oftest Stedfortræder omtrent medtog mine 
Kræfter til det yderste.« Kst. Sgpr. Trinit. K. »°/ 2 67— *>/ 8 68; har 
udg. enkelte Ledighedstaler; entl. *%83; R* 16 /7 s. A.; bor i 
Kbh.; — gift Vor Frelsers K. 3< tyio40 m. Jacobine Haraldine Ludo- 
vica Smith, f. 8 /i*13 Kbh., F. Rasm. Jacobsen S. Kapt. i Livjæger- 
korps., Grosserer, Boghold., M. Christiane Jacobine Schmidt. — 
Søster gift m. Prof. Rasmus Nielsen. 

2. * 7 /a 1883. Christen Vilhelm Victor Møller, Søn af 908. 16, 

19 290 537—640. 

f. » 9 /*46 Kbh. Stud. Åalb. 63; Kand. 24 /i 68 1 (1— *0; P- Kapl. 
Ringsted-B. 9 /s 69, ord. "fa; Kapl. p. 1. smst - 9 /i«71; res. Kapl. 
St. Pauls K. 10 /i 74; Censor i Religion og Geogr. v. Skolelærer- og 
Lærerindeexamen 9 /a 83 , Examinator i Religion fra V* 84 ; har virket 
for Religionsundervisningens Indførelse i de højere Klasser i Latin- 
skolerne, holdt Foredr. derover v. Skolemødet i Stockholm; MedL 
af Roskilde Konvents Udvalg derom, hvilket førte til Konventets 
Andr. om Gjenindførelsen af Religionsundervisningen; har bra^t i 
Gang og ledet den Børnegudstjeneste, som siden 77 hører ind under 
indre Missions Søndagsskolegjerning i Kbh. og omfatter en c. 400 
Børn til Dels fra de højere Skoler; har skr.: Breve fra en Lands- 
bypræst til Fritænkeren Theodorus; Lærebog i Bibelhist. for 
elementår Sk., 3 Opl., 84; begyndte og redig. „Sædemanden" (et 
opbyggeligt Ugeskr.) 79—83 ; har endv. skrevet fl. Ath., Taler og 
Digte; — gift Frue K. «/s 70 m. Henriette Marie Groth, f. «/io 47 
Kbh., F. Eiler Peter Christopher Munthe G. Kaptløjtn. i Flaaden, 
M. Margr. Marie Boye (Dt. af Salmedigteren Casp. Johs. B.). - 
Hustrus Søster gift 516.8; Farbroder 394.21; Faster gift 1120.17. 

538. Res. Kapellan. 

1. * 9 / 8 1858. Peter Jessen (* / 4 69 Everdrup, se der). 

2. 80 /t 1869. Georg Sophus Frederik Schepelern ("/i* 73 
res. Kapl. Trinitatis K. (søndre Sogn), se Sgpr. Trinitatis K.). 

3. 10 /i 1874. Christen Vilhelm Victor Møller (* 7 / 8 83 Sgpr. 
St. Pauls K., se der). 

4.- *>]u> 1883. Gotfred Moritz Peter Rosenberg , f. "/s 57 
Bogense, F. Moritz Jacoby R. Malerm. i Langaa, Af. Emilie Kalisch 
(begge af mosaisk Trosbekj.). Han blev døbt 14 Aar "gi. Stud. 
Hadersl. Læreres Sk. 75 ; Kand. * 7 /i 81 1 (*1— 1) ; Lærer v. Frede- 
riksberg Kommune Sk. ; Kat. St. Pauls K. •/« 81, ord. 80 /n. — Ugift 

539. Kateket. 
(Oprettet ved kgl. Res. af 3. Februar 1877). 

1. M /i 1877. Axel Frederik August Hallas ("/ lt 80 0. Ny- 
kirke, se der). 

2. y /n 1881. Gotfred Morit? Peter Rosenberg (* 9 i0 83 res. 
Kapl. v. St. Pauls K., se der). 

540—541. St. Petri Kirke. 

540. Sognepræst. 

21. ' 6 /» 18 66. Paul Ferdinand Schmaltz, f. */* 28 Dresden, 
Søn af Dr. theol. Moritz Ferd. S., Hauptpastor v. St. Jacobs K. i 
Hamborg og Ernestine Soph. Concordia Hansel. Stud. Jena 48; 640-542. 291 

studerede der og i Berlin; Kand. Hamb. 51; valgt af St. Petri 
Menighed * 8 /2 56, kgl. stadfæstet 8 /a, ord. i Hamb. 38 / a ; — gift */» 56 
m. Agnes Rindelaub, f. t 18 /2 38 Hamb., F. Carl R. Kbmd. (Grosse- 
rer), Af. Henr. Wilh. Gloe. — En Broder Præst v. St. Katharina 
K. i Hamb., f 71. 

541. Kateket. 

11. kst. ls / 7 1868. Søren Bregnholm Lundt, f. 19 /s 11 Aalb., 
F. Joach. L. Lærer, Af. Margr. Mehl. Stud. Aalb. 29; Kand. VU39 
*] (h-1); Sgpr.Haddeby »»/i 51, ord. 72; Tolk og Nybøl, Gottorp 
Provsti, 16 /»60; afsat af Tyskerne 64; entl. 26 /io s. A.; fratr. Petri 
K. 72 og Distriktsforst. v. Kbhs. Fattigvæsen; — gift y /9 52 m. 
Else Christine Elise Prahl, f. 16 / 8 28 i Skads, Dt. af Fred. Chr. P. 
t. Bøl i Flensb. Pr. og Anne Gathr. Soph. Mussmann. 

12. kst. 80 /4 1872. Carl Frederik Clemmensen, f. * 6 / 6 20Kbh., 
F. Andr. C. Sek.-Løjtn., Assist. v. Opmudringsvæs., M. Cathr. Birg. 
Borring. Stud. priv. 39; Kand. 5 /n 50 n (afsluttede daExamen, som 
han paabegyndte 4 /s 48) ; har ikke underkastet sig de prakt. Prøver. 
Diakon Læk, Tønder Provsti, 23 /i* 51, ord. 15 ,2 52; Sgpr. S. Brarup- 
Løjt 8 /io57; fordreven af Tyskerne 64; entl. 28 /io s. A.; Lærer v. 
Kbhs. Kommunesk.; var i nogle Aar forretningsførende Medl. af 
Bestyr, f. Forsørgelsesforeningen f. Lærerinder; underskr. Adressen 
til Biskop Martensen om Forh. i Sønderjylland; — gift b jnB0 m. 
Charlotte Laurenze Hass, f. 18 /4 21 Helsingør, F. Krgrd. Laur. 
Aagaard H., Pakhusforv., Af. Charl. Elisab. y. Stricker. — O. 

542—543. St Stephans* Kirke. 

(Sognet oprettet ifølge kgl. Res. af 7. Decbr. 1874 ved Udskillelse 

fra St. Johannes og Brøndshøj Sogne. Grundstenen blev lagt 18. 

Juni 1873 og Kirken indviet 2. Juledag 1874). 

542. Sognepræst. 

1. 7 /it 1874. Peter Rudolph Volf, f. "/s 38, Søn af Hans 
Jac. Chr. Fred. V. t. Naur-S. (entl. 4 /s46, f 6 A*81) og Christiane 
Henr. Colding (Dt. af Kstrd. Joh. Henr. C* t. Gislev-E., f */* 44). 
Plejesøn af sin Morbroder Provst Hans Erik C. t. Odense Frue K., 
t Vl \%hl. Stud. Od. 67; foretog 69 en Rejse til England; erh. 61 
Accessit for en Prisafh. i østerlandsk Filologi „at fremstille Reglerne 
for de relat. Ords og Sætningers Anvend, i det arabiske og hebraiske 
Sprog«; Kand. "/« 63 hl °g *7« w * (*!—*!); Alumn. paa Borchs 
Koll.; theol. Manudukt; var en af Stifterne af kirk. Forening for 
indre Miss. i Kbh. og er endnu Medl. af dens Bestyr.; p. Kapl. 
Ballerup-M. 18 /» 67, ord. "/•; Kapl. p. 1. Ferum-V. 1JI /io70; Lic. theol. 

19* 292 642—544. 

"/s 75, disp. „Om Integriteten af Zacharias"; Jiar derefter i flere 
Semestre holdt Forelæsn. i det theoL Fakult. som Privatdocent; 
er Formand for „Marthaforeningen* og „Pigeasylskoleselskabet* ; 
har udg.: Den indre Missions Hist, 70; Populær Udlægn. af Zacha- 
rias, 78; af Esaias 1—3, 79—83; har desuden skr. flere Smaa- 
skrifter samt mange Art. t. Indre Miss. Tid. og andre Blade 
og Tidsskr.; har overs, fra Engelsk „Hovedstaden, dens Synder og 
Sorger" ; — gift n /n 65 m. sit Søskendebarn Cathrine Groot Col- 
ding, f. Vio 35 Svendborg, F Jstrd., Dr. med. Jens Chr. C. Distr.- 
læge i Nyborg, Medl. af den grundlovgivende Rigsforsamling, M. 
Cathrine Groot. 

543. Kateket. 
(Oprettet ved kgl. Resol. af 9. Juli 1876). 

1. 9 / 7 1876. Carl Raaschou, f. 3 % 44 Kbh., F Fred. Vilh. 
R. Vinhandl., M. Christiane Fred. Louise Tolstrup. Stud. Brgdsk. 
Krhvn. 63; Kand. 17 /e 70 h l (1—1); ord. Odense 19 /z 76; entl. 18 /io 
78 ; foretog af Helbredshensyn en Rejse til Udi. ; f 26 A* 79 ; — 
Ugift. — Søster gift 498. 24; Halvbroder 356.25; Morbroder 773. 22. 

2. 28 /io 1878. Hans Mathias Fenger ( M / 7 80 res. Kapl. Vor 
Frelsers K., se der). 

3. 19 /» 1881. • Carl Frederik Viggo Ravn, Søn af 373. 13, f. 
*/4 56 Kbh. Stud. Schneekloths Sk. 73; Kand. «/i 79 1 (*1— *1); 
ord. "A8I5 — Ugift. 

544. Frederiks tyske Kirke. 

11. kst. Va 1864. Peter Martens, f. Via 04 Flensb., F Joh. 
Hinr. M. Skomager, Garver, M. Cathr. Jurgensen. Stud. Kiel 26; 
studerede en Tid i Hålle; Kand. Gottorp x jn 31 „2ter Char. m. 
ruhmlicher Auszeichung" ; Rektor og Diakon Tønning 7 /« 36 , ord. 
*%, kgl. stadf. u /b; Sgpr. Nykirke i Angel 21 /i*46; Aabenraa l8 /t 50; 
kst. Slesvig Domkirke, samt Provst f. Gottorp og Hutten P. 5 /» 50, 
fast ans. som Sgpr. 9 /u s. A.; hans Kst. som Provst hævet n /io56; 
afsat af Tyskerne 6 /a 64 ; entl. a8 /io s. A.; entl. som Præst f. d. tysk- 
talende Del af Kbhs. Garnison M /r 66; -hedl. Embedet Va^l; bor 
i Kiel; — gift n / 6 37 m. Carolina Friederica Selk, f. 9 /i 18 Tønning, 
F Joh. Edlef S. Kbmd., M. Marie Hedevig Catharina Luders. 

12. kst. */* 1871. Theodor Heinrich Hamburger, f. 18 /t 21 
i Kur-Hessen, Søn af Carl Ludwig Heinr. H. Præst v. tysk reform. 
K. i Kbh., f 2a <io 63 og Soph. Wilh. Bode. Stud. Mtrpsk. 39 ; 
Kand. 30 /io 46 h, dispehseret i Septbr. 50 for de praktiske Prøver 

af Kultusministeriet ; kst. Arkidiakon Husum 84 /» 50, ord. Flensb. 644—545. 293 

8 /io; Sgpr. Arnæs w /io61; Svesing, Husum Provsti, valgt ,5 /6 56, 
stadf. M /6; afs. af Tyskerne 64; entl. 28 /io s. A.; underskr. Adressen 
til Biskop Martensen om Forh. i Sønderjylland ; — gift * / 8 62 m. 
Christine Friedericke Matthiessen, f. 18 /e 30 Læk, F. Carsten M. 
Slagterm. i Husum, M. Cathr. Elisab. Loose. — Søster gift 468. 19. — 
En Datter Elisabeth Vilh. Christiane H. er Stud. med. & kir. 

» 

545. Citadels Kirke. 

18. 7 /n 1854. Harald Ipsen ( 18 /n 71 Følleslev-S M se Gjen- 
tofte). 

19. kst. 4 /s 1872. Johannes Georg Elias Kok (Daabsatt. 
ang. Koch), f. S4 /»21 Ledreborg, F. Joh. Mart. E. Gartner, M. 
Maren Soph. Lange. Stud. Rosk. 41; Kand. */" 46 h (1— *1); p. 
Kapl. Aarh. Frue K. * 5 /io48— u /»49, ord. 7i»48; vikar. Adj. ved 
d. vidensk. Bealsk. i Aarh. 1 */» Aar ; Sgpr. Burkarl, Tønder Provsti, 
valgt 8 /$ 61, stadf. */«» afsk. af den tyske Regj. i Slutn. af April 
64; entl. * 8 /*° s. A. ; privat, derefter i Kbh. sysselsat m. Underv. 
og lit. Arb. ; kst. Præst v. Alm. Hosp. og Abel Cathrines Stift. 

,'*67, fast ans. *°/u; var Medl. af Bestyr, for den i* 64 stiftede 
Forening t. Understøtt. af træng. Slesvigere, som virkede omtrent 
10 Aar; deltog som Delegeret for Danmark i det nord. Retskriv- 
ningsmøde i Stockh. 69 ; Medl. af Direkt. og Sekretær i det danske 
Bibelselsk. 74; R* f *h 78; Medstifter af og senere Form. f. Universi- 
tets Jubilæets danske Samf.; Professor m. Rang i 3. El. Nr. 9 s /s 
82; har skr: Det danske Folkesprog i Sønderjyll., 1—2, 63—67; 
Nogle Ord til Bedste for Danskheden i Sønderjyll., 65 ; Afstem- 
ningen i Slesvig den 12. Febr. 1867, med et Kort, overs. p. Fransk; 
Livets Kamp, en Opbyggelsesbog efter Luthers Skr., 2. Udg. 79; 
Evang. Huspostil af nulev. danske Prædikanter, 74; Præd. holdte 
i Citadelsk., 75; Det hellige Land og dets Nabolande, 78; En og 
tyve Breve fra Petræus om Biskop Martensens Ethik, 78; Fire og 
tyve Præd. over Højmessetexter, 80; Livets og Dødens Alvor, kirk. 
Ledighedstaler, 80 ; Bønnebog f. evang. Kristne, 81 ; Mindeblade fra 
Lutherfesten, 83; desuden enk. Taler samt mange Art. i Bladene; 
til sine Sprogarb. erholdt han Understøtt. fra Regj. og Videnska- 
bernes Selskab; se iøvr. Er.; — gift Holmens K. **l\o48 m. Sig- 
friede Rosalie Toffl, f. "/is 22 Kbh., F. Peder Pedersen T. Over- 
læge i Søetaten, M. Helene Bolette Møller. — Søster gift 857. 15. 294 546. 

546. Vartov. 

15. * 8 / 5 1839. Nicolai Frederik Severin Grundtvigs f. % \% 
1783 Udby, Søn af Joh. G. t. Udby-Ø. (se Slægttavlen paa om- 
staaende Side) og Kathr. Marie Bang. Kom 9 Aar gammel til Jyl- 
lands Hedeegn, hvor han 1792—98 voxede op hos Præsten Laurits 
Feld i Tyregod, der havde været Huslærer for hans ældre Brødre. 
Stud. Åarh. 1800; Kand. ."/io 03 1.; »kunde ikke udholde at høre 
nogen Forelæsning til Ende undtagen sin Fætter H. Steffens's over 
Goethes Digte, og blev kun ved Bornholmeren P. N. Skovgaard 
bekjendt med Vedels Saxo, Clausens Snorro og Sandvigs Edda og 
den virkelige Tilværelse af en islandsk Bogskat fra Middelalderen. 
Siden 05—08 var han Huslærer paa Egelykke paa Langeland hos 
Kapt. Steensen Leth og her kastedes Lodden for hele hans Frem- 
tid, under Omgangen i Aanden med Shakspeare, Goethe, Schiller 
og Oehlenschlåger, Fichte, Steffens og Schellirig. Paa Walkendorfs 
Kollegium 08—11 omgikkes især Hersleb' og Sibbern ham med 
uforglemmeligt Venskab og ved dem indførtes han til N. Treschow, 
G. Sverdrup og Brødrene Ørsted, men ragede ved sin Dimispræ- 
diken ganske uformodentlig i en Strid med Hovedstadens 
Præsteskab, der fik uberegnelig Indflydelse paa hans følgende Bane 
og gav den, indtil videre en mørk Farve og skjæv Retning**). 
Erholdt egr for begge de prakt. Prøver; Dimispræd.: „Hvi er Her- 
rens Ord forsvundet af hans Hus" blev holdt i Regentskirken 17 /s 
10; „fordi han imod sit Løfte havde givet denne Prædiken i Tryk- 
ken", maatte han ifølge kgl. Resol. af 5 /i 11 møde i Konsistorium 
og modtage en Irettesættelse; et saadant Løfte var han dog aldrig 
anmodet om og havde altsaa heller ikke givet**). „Kun med Nød 
og Næppe ved Biskop Balles Hjælp blev han personel Kapellan 
hos sin Fader* i Udby-Ø. s /» Hj ord. ,9 /s; fratraadte ved Faderens 
Død 5 /i 13. Under Oph. der udg. han sin stærkt polemiske „Verdens- 
historie*, 72. „Kundesiden i lang Tid, selv ved Kongens Naade, ej 
naa noget gejstligt Embede, men førte i Hovedstaden et Slags 
Eremit-Liv mellem Bøgerne og nogle faa gode Venner, som F. W. 
Treschow og B. S. Ingemann"*). Var Lærer i Historie iSchouboes 
Instit. ; prædikede (indtil 15) oftere i Frederiksberg Kirke. Søgte 
Emb. bl. A. i Norge, og i 211 Kbh.; han blev uden Ansøgning 
kaldet til Sgpr. i Præstø-S. */» 21 ; forflyttedes *lu 22 som res. Kapl. 
til Vor Frelsers K. paa Krhvn.; „jeg havde nu naaet mit gamle 
Ønske at blive Præst i Hovedstaden; men jeg fandt dog snart 

*) Autografon til Erslew. 
*•) Kjebenhavoa Skilderie 10. Novbr. 1810. u^. Isak G. S7. tte fred. G., t. Frederiksborg-H.-I 25. g. •% 1753 
f. 1697, f 14 A 1767Ans La ange t. 
, je-S., Mag., f. 
f »/„HB9. Frederik Chr. G. 
t. Lundforlund-G., 

f. »/. 1727, t Vi 
1781. Anto- 
nette Ma- 
rie G., 

f. u /,1764, 
f/.1844, 

g. m. Erik 
Olsen t. 
Stordeen 
i Bergens 

Stift. f. 
-At 1761, 
t 4 A 1834. SerenJ 
cobsen 
t. N. Sn 
de-E., f 
»/• 17' 
t^/.l m. Hans 

t. Viborg 

f "% 1773. 

i Vinding 

Thomas. Enoch G. 

t. Ude og Oppe 

Sundby,Provst, 

f. "A1744, 

t Vi 1785. 
Marie Chri- 
stine G., 
d. M /» 1778, t 
*% 1864, g. m. 
Janus B alt ha- 
sar Kramp t. 
Gjerlev-D., f. 

> w "'- Eleonore 
Aug. G., 

f. »L 1809 
t 'fri 84, 

g. JVi. 42 
m. Provst 

Herm. 

Fred. 
Petersen 
t. Smid- 
strup-S., 
f. lf /,1797. 
t n /7l853. Frederikke 

Severine G., 

f. •/. 1747, $ »/•1781. 

§. - /i 71 m. Biskop, Dr. 
i. Nic.Edinger Balle, 
f. *7io 1744, f "Ao 1816. 


* ' * . 546. 296 

Stillingen der, med Altergang i Flæng og med Fraskiltes Vielse, 
hartad utaalelig, især da jeg, langt fra at mærke, der kom Liv i 
mine Tilhørere, fandt Tidens Ligegyldighed saa haardnakket som 
Grændels Moder, Troldhexen i Bjovulfs Drapa." Imod Prof. theol. 
H. N. Clausens i 25 udg. Værk: „ Katolicismens og Protestantismens 
Kirkeforfatning, Lære og Ritus", skrev han „ Kirkens Gjenraæle," 
hvilket medførte en Injurieproces, ved hvilken han 10 /*26 idømtes 
en Mulkt paa 100 Rdl. og Sagens Omkostninger, hvorefter han 
søgte og * 6 /* s. A. erh. Entl. fra sit Præsteemb. ; „kom ved samme 
Lejlighed under Politi-Censur, hvis Sørgelighed selv for de ustraffe- 
ligste Skribenter han da af ti Aars Erfaring lærte tilbunds at 
kjende. Ved Fred. VItes uforanderlige Naade beholdt han imid- 
lertid ikke blot den kgl. Understøttelse, han siden 1818 som folkelig 
Skribent havde nydt, men understøttedes ogsaa af Majestæten til |3 
engelske Rejser (29 — 31), med særdeles Hensyn paa de Angelsaxiske 
Haandskrifter i London, Exeter, Oxford og Cambridge, hvor han 
lærte at kjende det borgerlige og videnskabelige Liv fra en splinterny 
Side* *). Ved kgl. Res. af tys 32 blev Frederikskirken paa Krbvn. 
overladt ham til Aftengudstjeneste, men han maatte ikke der for- 
rette Daab eller Altergang.- Medstifter af danske Samfund. Holdt 
i 38 paa Borchs Kollegium offentl. historiske Foredrag, der senere 
er udg. under Titlen .Mands Minde" ; havde imidlertid" udgivet en 
Række af hist. Skrifter og arbejdede paa „Sang- Værk til den Danske 
Kirke*, understøttet dertil af hans »ejegode Ven 14 Præsten Gunni 
Busck (122. 16). »Frederik VI. lod mig hemmelig vide, at naar jeg 
vilde søge Vartov, skulde jeg nok faa det. Paa Vartov havde jeg 
nu længe haft Øje som den eneste Krog i Statskirken, hvor jeg 
som kristelig oplyst Præst kunde udholde Stillingen, saa længe det 
skulde være, fordi jeg der lettelig kunde finde mig tvungen til 
noget, der stred mod min Samvittighed, og havde dog Lejlighed 
til at udøve Præsteembedet i hele dets Omfang. 1 * R* 22 /*40; rejste 
atter i England og Skotland i Sommeren 43; holdt i den paafølg. 
Vinter offentl. Forelæsn. over de græske og nordiske Myther og 
Oldsagn (de bleve senere udgivne under Titlen „Bragesnak"). 
Valgtes i 44 til Medl. af en Komite, som Kbhs. Præstekonvent ned- 
satte for at tilvejebringe en ny Salmebog og som ved Juletid s. A. 
udsendte et Hefte „Kirkesalmer udgivne til Prøve*. Aaret efter 
begyndte han at bruge særskilt trykte Salmer ved Gudstjenesten i 
Vartov, hvorved efterhaanden dannedes en egen Salmebog, „Fest- 
salmer* for denne Menighed. Stillede sig til Valg t, den grundlovg. *) Autografon til Erslew. 296 546. 

Rigsfors. i Kbhs. Ilte Kreds Vi o 48; valgtes i Præstø Amts 4de 
Kreds (Præstø) ved Omvalg 8 /n s. A.; blev Folkethingsmand for 
samme Kreds */u49; deltog i det nord. Studentermøde iKristiania 
61; valgtes til Folkethingsmand for Sorø Aints 4de Kreds (Skjel- 
skør) 26 /« 53, men faldt igjennem v. Valget 87 /s s. A. ; Medstifter af 
Dansk Forening 7 /s 53 (Formand) ; valgtes t. Folkethinget f. Præstø 
Amts 4de Kreds */* 64 og x ln5i; for Odense Amts 2den Kreds 
(Kjerteminde) ved Omvalg 21 /e 55 (Viceformand 8 /9 55) ; kjøbte s. A. 
Gaarden Marielyst v. Kbh., for der at anlægge en dansk Folke- 
højskole, hvortil et Legat ved Bidr. fra Danmark og Norge var 
stiftet i Anl. af hans 70de Fødselsdag; blev "/e 55 en af Rødding 
Højskoles Tillidsmænd. Erholdt i Anl. af sit 50 Aars Præstejubil. 
*% 61 Rang med Sjællands Biskop ; en Medalje med hans Portræt 
blev slaaet og der blev samlet et Fond til Udg. af hans Salmer og 
aandelige Sange. I 64 havde han holdt Forelæsninger over „Høj- 
nordens Historie* og i 61—63 holdt han for en. Kreds navnlig af 
yngre theol. Studerende, den Række kirkehist. Foredrag, der ligge 
til Grund for hans „Kirkespeil*. I de nærmeste Dage efter hans 80- 
aarige Fødselsdag (1863) samledes mange af hans kirk. Meningsfæller 
rundt om fra hele Landet til et „ Vennemøde*, og saadanne Møder 
fandt næsten hvert Aar derefter Sted paa samme Tid. Valgtes * 3 /s 66 
til Medlem' af Landsthinget for 10de Kreds (Horsens, Vejle og Skan- 
derborg Amter); var dettes Aldersformand; stemte imod den revid. 
Grundlov ; da denne var vedtagen af Thingene, henvendte han sig sam- 
men med Folkethingets Aldersformand, Oberst Tscherning, til H. M. 
Kongen med en Adresse, hvori de opfordrede Kongen til „om end 
Udkastet til en forandret Grundlov for Danmarks Rige, som to 
Gange er vedtaget af Rigsdagens Overtal, skulde af samme blive 
vedtaget tredie Gang, dog ikke at stadfæste samme, men derpaa 
udøve sit fri, konstitutionelle Veto." 

Under Gudstjenesten Palmesøndag 67 ramtes han af en Syg- 
dom, hvorved Altergangen blev mindre regelret; „han søgte da 
selv Kongen om Afsked, der blev ham nægtet, men blev i det Sted 
af Biskoppen suspenderet fra sit Embede**); da han efter et Op- 
hold paa Landet atter havde gjenvundet sin Helbred, gjenoptog han 
sin Præstegjerning (se foran Side 269—70) ; sidste Gang han prædi- 
kede var 14de Sønd. e. Trin., Dagen før sin Død 2 /» 72. — Største 
Delen af hans Forfattervirksomhed er anført hos Er. ; — se Dr. F. 
Winkel Horn, et biogr. Forsøg; H. Brun, Grundtvigs Levnets- 
løb, udførligst fortalt fra 1839, 1-2; L. Schrøder, Grundt- ♦) Gunni Busck's Breve, 2. Udg, Side 379. 646. 297 

vigs Barndom og første Ungdom (1783—1806); — Buste af 
Bissen, Statuette af Saabye, Portr. af Eckersberg, Gertner, C. A. 
Jensen, Marstrand, Olrik o. fl. — 1) gift 18 /b 18 m. Elisabeth 
Christine Margrethe Blicher, f. **h 1787 Gundslev, f M /i 51, Dt. af 
Provst Didr. Nic. B. (se Slægttavlen 901.19) og Mette Poulsen; — 
2) gift * 5 /io 51 m. Anna Marie Elise Toft f. Carlsen, f. 4 /» 13 GL Kjøge- 
gaard, f 9 h 64 (1. gift 9 /e 40 m. Kand. jur. Harald Peter Nic. Toft, 
Ejer af Rønnebæksholm, f. **/* 12, f 24 /n 41), F. Christen Rasmussen 
C, der blev adlet 4 /» 1817, Ejer af GI. Kjøgegaard, M. Else Marie 
Nyhuus; — 3) gift "jifå m. Asta Tugendreich Adelheid Reedtz 
f. Komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs, f. »/■ 26 P- Vedelslund (1. gift 
16 /«48 m. Gehejmekonferentsraad, Kmherre Holger Chr. R., fhv. 
Udenrigsminister, EjerafPalsgaard, f. 14 /a 1800, f 6 /» 57), ^.Erhard 
Greve Krag*Juel-Vind-Frijs, Kmjkr., Kapt., M. Caroline Reiche. 

16. 80 /u 1872. Carl Joakim Brandt, f. 15 /s 17 Nyborg, F 
Rasm. Peter B. Kbmd., russisk Vicekonsul, M. Lduise Ester Boesen. 
Tilbragte flere Aar i Huset hos sin Morfader Provst Jens Fred. 
B.* t. Vigerslev-V., f *7s 39. Stud. Nyborg 35; Huslærer h. Prof. 
Kfrrd. Kolderup-Rosenvinge ; Kand. 20 /i 41 1 (1—1) ; Lærer v. Vajsen- 
senhuset 43 — 53; deltog i Studentermødet iKristiania 51; tog der- 
fra m. offentl. Understøtt. t. Stockholm og Upsala, hvor han opholdt 
sig nogle Maaneder for at benytte de derværende 'gammeldanske 
Haandskrifter. Da det Smithske Stip. blev oprettet, var han blandt 
dem, der første Gang erholdt det. Medstift, af Selsk. for Danm. Kirkehist. 
48 samt af Den danske Forening 53 ; Forst, for Grundtvigs Højskole 
paa Marielyst 56 ; Sgpr. Rønnebæk-O. V' 60 t ord. 5 /9; Medl. af Kirke- 
kommissionen 18 /6 68 ; R* ,8 /* s. A. ; rejste 82 i Norge og opholdt 
sig længere Tid i Trondhjem. Grundlagde i 45 sammen med Rasm. 
Theod. Fenger (420. 16) Dansk Kirketidende, som han stedse har 
redig., med Undtagelse af de Aar han var i Rønnebæk-O.; har 
bl a. skr.: Gammeldansk Læsebog I.; Dansk Elosterlæsn., I.; 
Romantisk Digtning fra Middelalderen 1—3; Lærdekanniken 
Christjern Pedersen og hans Skrifter, 82; Den kirkelige Anskuelse 
og Grundtvig som Salmedigter i »Hundrede. Aar", Mindeskrift om 
Grundtvig 83; var med at udarbejde det Tillæg til Salmebogen, 
som udkom 73; se iøvr. Ær.; Portr. litogr. Fortling; — gift Hol- 
mens K. 9 /s 45 m. Dorothea Louise Elisabeth Henningsen, f. 6 /i 23 
Kbh., f ai /io81, F. Frants Peter H. Urtekræmmer, Af. Marie Elisab. 
Olding. — Datter gift 551.26; Morbroder 711.15; Mostre gifte 
303.18 og 1199.14. — Hustrus Søster gift 420.16, 29 8 647—548. 

547. Frederiks Hospital og Fødselsstiftelsen. 

16. 8 /n 1867. Johan Frederik Julius Reiffenstein («/n 76 
Errindlev-O., se der). 

17. M /i 1877. Johan Henrik Petersen ( M / 2 82 1. res. Kapl. 
v. Holmens K., se der). 

18. 19 / 4 1882. Johan Oluf Axel Friis, f. n / 6 50 Kbh., F. 
Alex. Jacobsen F. Økonom v. Sølvgadens Kaserne, Af. Kirstine 
Kaiser. Stud. Mtrpsk. 68; Kand. 19 /i 77 1 (*1— *1); 2. Kat. v. Garni- 
sons K. '7* 80,- ord. **U; — gift Holmens K. 30 /t 80 ni. Johanne 
Vilhelmine Drachmann, f. 22 / 6 51 Kbh., F Anders Georg D. Prof., 
Dr. med., M Vilh. Marie Stæhr. 

548. Døvstummeinstitutet. 

(Præsten er tillige Forstander og Førstelærer ved Institutet). 

4. 4 /9 1865.' Hans Rasmus Malling Johan Hansen \ f. ■% 35 
Hunseby, F Joh. Fred. H. Lærer i Haulykke, Østofte S., Af. Jul. 
Marie Cathr. Matzen. Seminarist fra Jonstrup to /6 54 (udmærket 
duelig); Hjælpelærer Maglemer, Hunseby S., x ji s. A. til 30 /e 55 ; 
oph. sig derefter et Aar i Kbh.; Slud. priv. 58; Lærer v. Døv- 
stummeinst. i Kbh. 10 /i 59— 3 % 61 ; Lærer v. Døvstunimeinst. i Sles- 
vig By Vi o 62; kst. Forstander og Førstelærer smst. w /4 63; kgl. 
Udn. *Vi 64; afsat af Tyskerne s. A.; entl. 28 /io; kst. Forstander 
v. Døvstunimeinst. i Kbh. ^S; Kand. * 7 /e 65 h 1 (*1— 1); ord. % 
foretog i 68 med en Statsunderstøtt.* af 1600 Kr. en Rejse for at 
gjøre sig bekjendt med Døvstummeundervisningen i Tyskland, Østrig, 
Svejts, Frankrig og Holland ; deltog i 76 i en Kongres i Stockholm 
af „ Abnormskolens Lærere i Norden* ; . Ridder af Vasaord. W/ io s. 
A\ ; R* */* 80 ; Underdirektør for Døvstummeinst. i Fredericia 1S /« 80. 
Er Opfinder af en Skrivemaskine „Skrivekuglen*, den første som 
kan skrive hurtigere end Pennen ; har til Forsøg med og Udbedring 
af den erh. Understøtt. af Indenrigsmin., Rejersenske Fond, Clas- 
senske Fidejkommis og Hjelmstjerne-Rosencroneske Stift. ; Fortjenst- 
medajlle i Guld 81 /* 72 og den østerrigske Guldmed. „literis artibus*; 
for Skrivekuglen modtog han Første Medajlle paa den skand. Ud- 
stillitfg i Kbh. 72; Vortschritts Medajlle paa Verdensudstill. i Wien 
73 og Guldmedajlle paa Pariserudstill. 78. Til at foretage Under- 
søgelser angaaende Periodiciteten i det opvoxende menneskelige 
Legemes Vægt og Højde blev der i 83 tilstaaet ham 6000 Kr. af 
Staten og 4000 Kr. af Carlsbergerfondet. Har udg. : Forslag om 
at oprette et Døvstummeinst. i Jylland, 80; Ueber Periodicitåt imGe- 
wicht der Kinder, an tåglichen Wågungen, 1 — 2, Kopenh. 83— 84; — 1) 548- 550. . 299 

gift Kjeldby 8 / 9 65 m. Cathrine Georgia Heiberg, Dt. af 496. 18, f. 
27 /i*41 Kbh., f 3 Ao76; — 2) gift Matthæus K. l9 ki 80 m. Anna 
Cathrina Maria Steenstrup, f. 9 /i i 42, F. Michael Vogelius S. Byfgd. 
i Frederikshavn, Herredsfgd. i Horns H. (Søn af Joh. Vog. S. t. 
Skelund- V., f 28 /i 40), AL Abelone Antoinette Lyngbye. 

549. Domhuskapellet, (Civile Arresthus). 

24. 8 /sl862. Peter Carl Frederik Høegh Jensen, f. 5 /s 16 Gjen- 
tofte, F. Fred. J. Lærer, AL Ane Marg. Timm. Stud. Mtrpsk. 37; 
Kand. 27 /i 46 h (h— -1) ; Lærer v. Søetatens Drengesk. 48 ; Overlærer 
smst. 50; Kat. Holmens K. 28 /i 2 58, ord. 16 / 2 59; R* 21 / s 74; tillige 
Præst v. Kbhs. Amts Thing- og Arresthus; entl. 10 /»77; bor i 
Rosk. ; — gift 8 /* 49 m. Emma Elisa Sabine Kerrn, f. 9 /s 21 Kbh., 
F. Joh. Chr. K. Tømmermester, Oberstløjtn. og Brandmajor, AL 
Anna Marie Velschow. — Søster gift 369. 12 ; Broder Bernth Fred. 
Jensen, Kand. theol. •/* 28, Adj. v. Mtrpsk., f ll h 7 ^ 

25. "/e 1877. Frederik Petrus Stahlfest Aføller ( 8 /i 84 Ko- 
rup-U., se der). 

26. 25 /* 1S84. Laurits Valdemar Nielsen, f. aa / 8 49 Kbh., 
F. Niels Laur. N. Bud i Overretten, tidl. The- og Kaffeskænker, 
AL Barb. Cathr. Bauer. Stud. Mtrpsk. 68; Lærer ved Kbhs. Kom- 
munesk.; Kand. 14 /e 82 h 1 (1— *1); Kat. St. Jakobs K. i Kbh. */io 82, 
ord. n /io ; — gift St. Johs. K. 28 /io 75 m. Caroline Cæcilie Knauer, 
f. n /n 52 Slagelse, F Fred. Andr. K. Kantor v. Vor Frue K. i 
Kbh., AL Helene Marg. Soph. Hingelberg. 

550. Straffeanstalten paa Kristianshavn. 

24. 6 /* 1869. Frederik Vilhem Alunck ( 10 /3 75 Herlufsholm, 
se der). 

25. 2 /s 1875. Harald Alagnus Nicolai Vamberg ( u lu 77 
Vridsløselille Straffeanstalt, se Sorø). 

26. 8 /s 1878. Andreas Edvard Emilius Dahlberg, f. 12 /4 47 
Kbh., F. Peter Fred. D. Oldermand for Skomagerlavet, Oberst i d. 
borg; Inf., Af. Soph. Fred. Jensen. Stud. Brgdsk. Krhvn. 66; Kand. 
w /i 73 h l (h — *1); Lærer v. Kbhs. Kommunesk.; Kat. Næstved 
u /io 75, ord. * 7 /io ; — gift 5 /* 75 m. Petrea Charlotte Schierf, f. "/i 
46 Kbh., F Jens Joh. Peter S. Snedker, Af. Cecilie Christine Storm. Foruden de anførte Kirker og Kapeller findes der flere Ka- 
peller og Kirkelokaler, saaledes Almindelig Hospital, Abel Cathrines 300 . 551, 

t 

Stiftelse, Epidemihospitalet, Kjøbenhavns Amts Ting- og Arresthus, 
Kommunehospitalet og Ladegaarden, hvorved der ikke er ansat 
faste Præster, men Præstegjerningen besørges ved Konstitution, 
som oftest af Kateketer ved de større Kirker*); ved Ladegaarden 
har dog i dette Tidsrum en Præst havt kgl. Udn., nemlig 

10. *°/u 1857. Edvar$ Emil Hansen, f. 16 / 9 17 Kbh., F Jstrd. 
. Peter Jac. H., Renteskr., Af. Jul. Marie Sørensen. Stud. priv.'37 ; Kand. 
%9 U 44 h (1— egr); Lærer v. Fattigvæs. Sk. Vi 49; tillige v. Extrask. for 
forsømte Børn */? 55; ord. 24 /s58; Inspekt. v. Frue Sk. og Arbejds- 
hus 79 59; f 7 /i 73; — gift »i/ 6 51 m. Laura Borregaard, f. 17 ao 26 
Kbh., F. Chr. Peter Georg B. Kand. jur., Institutbestyr., Fuldm. p. 
Sjællands Stiftsamtskont., Af. Laurentze Birg. Koss. 

551. Kjøge og Ølsemagle. 

Ransø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 

25. 7 / 9 1856. Carl Ludvig Christian Georg Gløerfeldt, f. 
u /p 12 Helsingør, F. Isaak G. svensk Postkommissær og Konsul, 
Af. Engelke Margr. Gharl. Falbe. Stud. priv. 31; Kand. 8 /t 36 og 
*/ 5 37 h, **li38 *1 (1— h); kst. Adj. Herlufsh. »/* 46, fast ansat Vip 
s. A.; efter Krigens Slutning, da mange Præsteemb. vare ledige 
»tænkte jeg paa at søge Ansættelse i Slesvig og ansøgte derfor 
Skolens Forstander, Hs. Exell. Stemann om Rejsetilladelse paa 6 
Dage for personlig at søge denne i Slesvig, men da Excellenseji 
ikke blot nægtede mig den, men endog truede med øjeblikkelig 
Entledigelse fra mit havende Embede, hvis jeg i min Fritid rejste 
til Slesvig, sendte jeg ham som Svar paa hans Skr. min Begjæring 
om Afsked, som da ogsaa paafulgte 10. Novbr. s. A."; var derpaa 
Sproglærer i Helsingør; Kat. Assens 25 /s51, ord. "/s; Helsingør 
Vn 52; still, sig til Rigsdagsvalg i Odense Amts 3. Kreds (Assens) 
*.s 52; entl. 6 / 2 83; bor i Kbh.; se Ær.; — 1) gift Alten Krempe, 
Holsten, "/ 5 38 m. Harriet Cathrine Munck, f. 7 / 3 17 Kbh., f "/• W* 
F. Kapt. v. 2. Livrgmt. Hans Fred. M., Af. Harriet Elisab. Silber- 
schildt; — 2) gift Ølsemagle 28 /io 61 m. Charlotte Amalie Fisker, 
f. 18 /io 21 Kbh., F. Kmhr. Hans de F., Kommandør i Flaaden, Af. 
Charl. Julie de Framery. 

26. 17 /i 1883. Jørgen Herman A fonrad, f. 4 ' 2 48, Søn af 
Provst Laur. Vilh. M. t. Marvede-H., entl. 21 /io 63, f 16 /» 77 °S 
Elisab. Margr. Friisenberg. Stud. Schneekloths Sk. 67; Kand. *°/i *) Ved Harboes Fruekloster liar der været følgende „Prædikanter 41 : C. V, 
Nielsen (508. 15) . f 8 /» 36, W. F. Liitken (521.3) 9 / B 78, A. S. Poulsen 
(517. 39) 83. 561-653. 301 

73 1 (1 — 1) ; Lærer i Kbh. ; en Tid uord. Medhj. hos Sgpr. i Søborg- 
G. ; KapL p. 1. Farum-V. 8 /s 75, ord. 7 /* ; Sgpr. Lem-V. 7 /i 78 ; 
underskr. den „lille" Askovadresse; har medd. mange Art. og Anni. 
t. .Dansk Kirketid.", ogsaa enkeltvis t. „Højskolebl.", „ Fædrelandet" 
og budstikken"; — gift Vartov 8 /i75 m. Louise Esther Brandt, 
Dt af 546. 16, f. u jn 47 Kbh. — Søster gift 600. 2. 

552. Kjøge Kateket. 

8. 18 /i 1862. Johan Peter Oluf Korff (««/i 72 Hvilsager-L., 
se Mørke). 

9. 7 /io 1872. Johan Henrik Petersen (% 77 Frederiks Hosp. 
og FødselsstifL, se 1. res. Kapl. v. Holmens K.). 

10. ai /« 1877. Søren Mikkelsen Sørensen, f. 8 /s 43 Aarslev 
v. Aarh., /'.Mikkel S. Gaardejer, M. Maren Jacobsdatter. Stud. 
priv. 64; Kand. % 72 h l (*1— 1); Bestyr, af Rødkilde Højskole til 
"/i 73; Lærer v. Ordrup Højst; ord. al /n 77; f 4 /*78; — gift 6 /io 
72 m. Pouline Sjøholm, f. M /n 46 Vadstena, F. Magn. Per S. Maler, 
M. Ingeb. Jacobsen. 

11. 8 7s 1878. Ove Emil Gottlieb (»*/ 8 84 Hammelev-E., 
se der). 

553. Kjelstrup og Agedrap. 

Bjerøe Herred, Odense Art, Fyene Stift. 

13. u /4 1866. Erik Høyer Møller, f. * 8 /i 18 Skive, Søn af 
Provst Jens M.* t. Grinderslev-G.-T., Stænderdeput., f 1? / 6 63 °£ 
Cecilie Giessing Leth (Dt. af Amtsprovst Jens Høyer L. t. Skive- 
R., f l7 /"12). Stud., Viborg 36; maatte efter 2. Exam. opholde 
sig i Hjemmet paa Grund af Faderens smaa Kaar, begyndte der 
paa det theol. Stud. ; Kand. 9 k 42 *1 (egr— 1) ; p. Kapl. Grinderslev- 
G.-T. hos sin Fader 31 /z 43, ord. 20 /». Under et Par Dages Ophold 
i Kbh. i 50 tog den dav. Minister Madvig ham uden skriftlig An- 
søgn, til Feltpræst, kst. 3 %, og ansatte ham fra * 9 /n som Felt- 
provst; var i Frederiksstad under dennes Belejring og Bombarde- 
ment. ,Da Hæren i 51 hjemsendtes paa de Afdelinger nær, som 
bléve liggende i Sydslesvig, droge de andre Feltpræster hjem; jeg 
ansaa det, skjøndt min Løn var inddraget, for min Pligt at blive, 
gjorde Min. opmærksom paa det uforsvarlige i at lade danske Sol- 
dater ligge i tysktalende Distrikter uden Præst, og efter en haard 
Kamp med Krigsminister Hansen, der ikke delte min Mening, satte 
Madvig igjennem, at jeg foreløbig blev; jeg havde hele Strækningen 
mellem Frederiksort-Tønningen og Rendsborg-Slesvig, med 14 Kir- 302 553—554. 

ker; en Sygdom, vist nok fremkaldt ved den uafladelige Kjørsel 
gjorde i 53 en Baderejse til Marienbad nødvendig. Imidlertid gik 
den danske Sag godt frem i Byen Slesvig ; vi fik en Garnisonsskole, 
en Kirke med Kirkegaard og 17 /io57 blev jeg ansat som Garnisons- 
præst for en Menighed, hvortil ogsaa Ikke-Militære kunde slutte sig.* 
R* 6 / 10 56; ve d Kirkemødet i Slesvig * 4 /* 57 blev han valgt til Vice- 
formand for den da stiftede „Forening for kirkelige Møders Afhol- 
delse." Sgpr. Nordborg 15 /9 61; modtog strax ved Krigens Udbrud 
64 af deri dav. Kultusmin. Anmodning om at overtage Emb. som 
Feltprovst, kst. *'/*, men blev derfor af de tyske Magthavere i Juli 
afsat fra sit Emb. i Nordborg „weil er sein Amt verlassen haL* 
Blev entl. som Feltprovst 10 /i»64; DM. s. D.; boede i 65 i Odense 
uden at søge, fordi han stadig haabede at komme tilbage, men 
modtog da fra Min. Opfordr, til at søge nyt Emb. Folkethingsmand 
f. Odense Amts 2. Kreds (Kjerteminde) * 8 /* 69-^- 22 / 9 72; Provst for 
Bjerge og Aasum H. 19 /2 81 ; har fortsat og paany udg. sin Faners 
Haandbog for Præster; skr. bl. a.: Om de Fattige og deres For- 
sørgelse, 64 og under Navnet „en gammel Feltpræst*: Præsten og 
Krigen, 2 Opl., 79; Tre af mine Venner, 3 Opl., 79; Ellen, el 
Livsbillede af en trofast Sjæl, 83; se iøvr. Er.\ — gift Nyborg 
lå /i 51 m. Lovise Marie Aagaard, f. **/* 23 Vejle, R Jstrd. Ulr. 
Chr. Fred. Aa., Amtsforv. i Nyborg, jMedl. af Stænderne og den 
grundlovg. Rigsforsaml., M. Anne Soph. Zacho. — Datter gift m. 
Carl Gust. Oscar Aagaard Sgpr. t. Borge og Thorsnæs i Kristiania 
Stift; Brødre 374.13, 802.14, Jens LethM. t. Tyregod-V., f 16 / 4 64; 
Søster gift 748. 20 ; Morbroder 1134. 16. 

554. Kjøpg. . 

Hammer Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift. 
15. 88 /3 1863. Rasmus Raahauge Huns, f. 16 /i 14 Nakskov, 
A Jens H. Kbihd., M. Margr. Raahauge. Stud. Nakskov 33; Kand. 
30 /* 38 1 (1—1) ; havde et priv. Institut i Nakskov, hvorfra 2 dimitt. 
t. Univ. i 45; Kat. Kjerteminde 2 /s 45, ord. "/n ; Sgpr. Ulsø-E. *%<» 
54; har udg. 7 Passionspræd. samt Afskedspræd. i Kjertem. 54; 
Anm. t. Balslevs Katekism. t. Brug for Lærere i Kirke og Skole, 
66; — gift Vindeby * b /4 46 m. sit Søskendebarn Juliane Marie Raa- 
hauge, f. 18 /s 15 Nakskov, f "/" 67, F. Niels R. Kbmd., . Mølleejer, 
M. Birg. Jessen. — Søn 1102. 23; Fætter 589. 11. — Slægten Huus 
stammer fra Omegnen af Odense, hvor der findes en Stiftelse 
(Huus's Boliger) for Trængende af Haandværkerstanden. 655—656. 303 

555, Kjøng. -s- 

Baag Herred, Odenee Amt, Fyene Stift. 

14. u ji 1820. Christian Storch * f. **/* 1780 Balslev, Søn 
af Hannibal S. t. Husby-W., f "A 1797 °g Ingeb. Paul. Bruun. 
Stud. Odense 1799; Kand. M /4 07 n (h— h); p. Kapl. Værslev- J. 
»A 16, ord. s. D.; Kjøng *uYl\ Konsistorialraad 15 /« 66; f "/" 70 
og var da Landets ældste Præst; — gift Kjøng I7 /n 30 m. Karen 

Mathilde Gøtzsche, f. 13 / 8 06, f "A 83 i Dt - af Hans phn - G - * *• J Y" 
derup-H., se Slægttavlen Side 126. — Søn 631.16: Søsterdøtre 
gifte 191.16, 446.1 og 468.18; se iøvr. Wiberg: Stamtavle over 
Fam. Storch, Faaborg 63. 

15. f Vi 1871. Peter Andreas Colding, f. 17 /sl3Kbh., F Andr. 
Chr. G. Skibskapt. og Maanedsløjtn., senere Ejer af Nygaard, 
Brøndby Øster S., Af. Anne Soph. Fønss (Dt. af Peter F. t. Ude 
og Oppe Sundby, f "/» 09). Stud. Aalb. 32 ; Kand. */s 43 h (h— 1) ; 
p. Kapl. Højelse-L. 8 /n s. A., ord. 2 */n; Sgpr. Anholt */n 46; 
Kobberup-F.-G. 4 /4 56; Provst for Fjends H. u /i 64; — gift Garni- 
sons K. */u 46 m. Emilie Vilhelmine Frederikke Redsted, f. 18 /e 19 
Kbh., K Oberstløjtn. Joh. Fred. R., Udskrivningschef i Aalb., M. 
Anne Kirst Bolette Qvist — Søn 423.26; Farbroders Søn 581. 18; 
Fasters Sønner 575.18 og 857.15; Morbroders Søn 1084.21. — 
Hustrus Broder 604.17; Søstersøn 666.24. 556. Klemensker. 

Hørre Herred, Bornholms Amt, Sjællande Stift. 

14. 15 /t 1856. Halvor Emil Wolf (*°/ 9 75 Herslev-G., 
se der). 

15. */i* 1875. Kristian Frants Henrik Sodeman, f. 12 /9 32 
Rostock, F. Hans Jak. Christoph S. Postsekretær, Kbmd., senere 
Forp. af Gjedsergaard, Ejer af Skovgaard v. Hals, Af. Dorothea Cathar. 
Maria Lietze. Stud. Nykb. 61 ; erh. Indfødsret "/* 66; Kand. 20 /i 59 1 
(1—1); Adj. min. St. og Lille Solt, Flensb. Provsti, '/io 59, ord. 12 /io; 
Sgpr. Nykirke, Tønder Provsti, valgt 27 /» 61, stadf. */io ; fordreven derfra 
Fastelavnssønd. 64; Sgpr. Emmerlev i Møgeltønder */> s. A.; afsat 
af den prøjss. Regj. so /6 67, da han nægtede at aflægge Hyldingsed : 
privat, derpaa i Emmerlev; Sgpr. Hjortlund-K. "/* 70; Provst for 
Bornholm **lt&2; arb. i Hjortlund meget for Skyttesagen; var 
Medl. af Ribe Amtsskytteforenings Bestyr.? i Klemensker lykkedes 
det ham at faa en ny smuk og rummelig Granitkirke opført, den 
blev indviet af ham paa Biskoppens Vegne 3 /i » 82 ; — gift Førslev 304. 566—559. 

Vs 62 m. Inger Marie Barfod, Dt af 627. 20, f. 18 /» 41 Faxe. - 
Broder 795. 18. 

557. Klim, Torup og Vust 

Vester Haa Herred, HJørrleg Ant, Aalborg Stift. 
(Præsten bor i Torup). 

24. - 18 /« 1867. Peter Bane Falk Rønne ('% 73 Sønderup-N., 
se der). 

25. * s /s 1873. Peter Georg Emil Brahm, Søn af 1026. 90, 
f. % h 38 Aggersø. Stud. Viborg 66; Kand. 19 / 6 61 h l (h— 1); Lærer 
i Ingstrup * 4 /s 62 ; p. Eapl. Jerslev-H. hos sin Svigerfader 17 /» 66, 
ord. u /io; er Form. for Venstrevælgerforeningen i Thisted Amts 
1. Kreds, for Santalkomiteen i Hanherrederne og Plantningsfor- 
eningen smst.; underskr. Askovadressen; har foruden Bidrag til 
Dansk Kirketid.. Højskolebl., Dansk Folketid. skr. „Kongemagt og 
Folkedømme* i for Ide og Virk., „omPrøjssen" i Nord. Maanedsskr. 
og smst „Herrens Gang gjennem Menigheden* ; — gift Jerslev */? 
62 m. Harriet Jansen, Dt af 466. 13, f. 21 /n 39 Holbæk. 

558. Kapellan pro loco i Klim, Torup og Vust 

(Oprettet ved kgl. Resol. af 26. Februar 1869). 

1. */ 8 1869. Frederik Vilhelm Wiberg ( 5 /s 74 Silkeborg-L, 
se der). 

2. * 8 /* 1874. Valdemar BiUe ("/s 78 Taarup-K.-B., se Vester- 
bølle-Ø.)- 

3. 15 /é 1879. Jakob Kristoffer 'Jansen ( l0 /s 81 Alsted-B., se 
Dragstrup-S.). 

4. 19 /s 1881. Niels Peter Jensen Bach ( 8l /i 82 Rye, se der). 

559. Klinte og Grindløse. ■*■ 

Skaa Herred, Oderne Ant, Fyeie Stift 
18. l8 /s 1866. Henrik Peter Christian Tram* f. 28 /s 10 paa 
Astrup, Grinderslev S., F. Kmrd. Chr. Albr. T M Propr., M. Caro- 
line Bonne. Stud. Viborg 29; Kand. % 36 h(l— h); p. Kapl. Breg- 
ninge-S. fl /u36; ord. i Kjettinge paa Als l5 /a37; Marstal M /i40;Kat. 
Ærøskbg. 8 /5 40; Sgpr. Ølby-A.-F. 2 */s48; entl. 8 / 2 82; bor i Kbh.; — gift 
23 /s 41 m. Ursula Tetens Ottesen, f. i Nørholm l *h 23, f V* 76 » Dt 
af Laur. O. t Bregninge-S., f * 8 /* 39 og Marie Tetens (Sønnedt af 
Biskop Peder Tetens i Viborg, f 7* 1805). — Sønner 496. 19 og 
Otto Gerh. T. p. Kapl. 659—561. 305 

14. ,0 /« 1882. Frederik Petersen Vincens Gottlieb, f. "/s 41 
Hvidding i Tørninglehn, Søn af Fred. Ludv. Theod. 6. t. 0. Linnet 
i Tørningl., afsat p. Gr. af Edsnægt. so /s 67, f * 8/ is s. A. og Henr. 
Marie Georgia (Gregorie) Erichson (Dt. af Andr. E. t. Gjerslev, 
f "/» 29). Stud. priv. 61; Kand. 21 /i 68 h 1 , har ikke underkastet 
sig de prakt Prøver, men derimod Colloqvium hos Generalsuper- 
intendent Godt i Aabenraa 23 /e 68, ord. i Adsbøl 10 / 7 s. A. ; kst. 
Sgpr. 0. Linnet "A 68; Skast ogHjerpsted i Tønder Provsti e /4 69; 
entl. efter Ansøgn. Vii 74, „idet de politiske Forhold efterhaanden 
bleve mit danske Hjerte mere og mere utaalelige, og jeg navnlig 
umulig som Skoleinspektør kunde være med til at udrydde i Sko- 
lerne det danske Modersmaal" ; Sgpr. Bølling-S. * 4 /* 76 ; — gift 
Holmens K. * 7 /io 69 m. Dorthea Marie Fjeldgaard, f. 7 /* 48 Thisted, 
F Kmrd. Ole Chr. F., Fuldm. p. Thisted Byskriverkont., M. Flora 
Fred. Ovesen. — Fætter 312. 19 ; Faders Søskendebarn 213. 16. 

560. Klovborg, Tyrsting og Grædstrup. 

Vrads Herred, Aarhus Art tg Stift. 

(Præsten bor i Skade). 

13. ,0 /9 1851. Hatvor Seeborg, f. lfl /<$ 10, Søn af Andr. S. 
t. Byrum-V.-H., f a /e 17 og Maren Olsen. Stud. Fredericia 31; 
Kand. 18 /t 37 1 (*1— h); Lærer v. Fred. lærde Inst. 37; Kat. Fred. 
Trinit. K. 12 /u45, ord. 28 /i46; stillede sig t. Folkethingsvalg 4 /e 66 
i Skanderborg Amts 3. Kreds ; entl. *°/i 79 ; bor i Kbh.|; har efter 
sin Entl. fung. som Hjælpepr. p. mange Steder, sidst i Lynge-B. ; — 
gift 26 /7 39 m. Sara Hansine Dorothea Christine Lønstrup, f. 17 /s 18 
Frdhavn, F. Peter Christensen L. Kbmd., Gjæstg., senere Toldbetj. 
i Varde, M. Mette Cathr. Wolters. 

14. 6 /s 1879. Peter Jakob Schaumburg, Søn af 1000. 18, 
f. lt k47 Hirtsholmene. Stud. Aalb. 66; Kand. 18 /i 72 h l (h— h); 
Huslærer h. Provst Jessen i Grønbæk s. A., h. Pastor Vilh. Beck 
73; p. Kapl. Baarse-B. *h 74, ord. a5 /u; har medd. Præd. t. Indre 
Miss. Tid.: — gift Skive 4 /i»75 m. Magdalene Sophie Jessen, Dt. 
af 289. 15, f. lf /e 54 Randers. 

561. Knebel og Boelse. 

Mels Herred, Randers Amt, Aarhus Stift 
19. ll h 1864. Edvard William Jeger, f. "/e 10 St. Croix, 
/. Hans J. Kbmd., M. Marie Cathr. Hage. Stud. Hrlfsh. 28; Kand. 
V*33 h (1— h); Sgpr. Vedersø 1$ /io38, ord. 20 /u; Lønborg-E. 8 /io 
56; entl. 50 /n 76, f 12 /i*81; — gift "/s 39 m. Gjertrud Cathrine 
Marie Sophie Kipnasse, f. ,0 /io 06 Kbh., f s % 71, F Chr. Fred. K. 

20 306 561—563. 

Grosserer, Løjtn. i Livjægerkorpset, Af. Bolette Margr. Gjert. Hage. — 
Hustrus Søster gift 742. 19. 

20. 18 /s 1877. Rasmus Jens Georg Carl Wied, f. »/s 43 
Indslev Kro, F Joh. Henr. W. Gjæstgiver, M. Ane Cathr. Ras- 
mussen. Stud. Odense 61; deltog i Krigen 64; Kand. %% \\ 69 1 
(1—1); Huslærer h. Biskop Balslev; Lærer v. Åskov Højst Vio70 t 
v. Vinding Højsk. %o71; p. Kapl. Karlby-V« 80 /n 72, ord. "/u; - 
gift Ribe Domk. 16 /i 73 m. Sofie Frederikke Balslev, f. M / 8 il 
Vejerslev, Dt. af Biskop, Dr. theol. B., se Slægttavlen Side 11. — 
Næstsøskendebørn 266. 21 og 325. 13. 

562. Kobberup, Feldingbjerg og Gammelstrap. 

FJends Herred, Viborg Ant og Stift. 

18. 4 A 1856. Peter Andreas Colding (»V* 71 Kjøng i F 
se der). 

19. 12 /$ 1871. Johan Johannes Ludvig Schierner ( 4 /*83 
Egebjerg, se der). 

20. u /t 1883. Niels HeUe Georg Nielsen, f. */s38 Odense, 
F. Peter N. Tobaksfabr., M. Nanny Cathr. Hellesen. Seminarist 
Skaarup 58 (meget duelig); Lærer v. Faaborg Almuesk. 19 /io60; 
v. Classenske Legatsk. i Kbh. */e 63; v. Ebhs. Kommunesk. 67; 
Stud. priv. s. A. ; Kand. *% 72 h* (1—1) ; Kat. Æbeltoft *% 74, 
ord. 16 /is; Sgpr. Rær-H.-V. »tø 77; — gift * 7 / 7 75 m. Ida Jenny 
Cornelius, f. 18 /e 60 Kbh., F. Salomon Andr. Peter C. Skomagerm., 
M. Joh. Marie Jacobsen. — Præstegaarden brændte * 9 /" 83. 

563. Koldby. 

StMø Herred, Holbæk Ant, Aarhio Stift. 

18. ,8 /ii 1855. Hans Peter Tostrup Krebs ("/e 72 N. Aa- 
by-L, se der). 

19. 15 /9 1872. Gottfred Martin Qvirinius Christophersen, 
f. * 7 /* 15 Kbh., F. Mart. Severin C. Lærer, M. Mette Marie Mandra. 
Stud. priv. 33 ; Kand. M /i 40 h (h— h) ; Missionær Upernivik w /ii 40, 
ord. 6 /i41; Sgpr. Skjoldborg-K. "/sSl; Søndbjerg-O. M / 4 B9; t "/» 
75; _ gift »<y 8 4i m# Laura Helene Harss, f. */« 20 Rygaard ved 
Rosk., F. Henr. H. Gartner, M. Cathr. Guldberg. 

20. 24 /s 1875. Julius Jonas Collin Fjelstrup, t ,f /4 26 Sin- 
dinggaard, Sinding S., A Etsrd. Søren Aug. F., Godsejer, Stænder- 
deput., M. Ida Hedv. Cecilie Schmidt. Stud. Aarh. 44; Kand. l$ k 
52 h 1 (*1— 1); p. Kapl. Faaborg-D. iB /n 54 -'/* ^, ord. * /i*54; V. 
Hæsinge-S. L. "/» 60— l *h 62; res. Kapl. Besser-O. »°/i»63; Sgpr. 563—565. 307 

Aulum-H. ty 67 ; — gift Frederiksberg K. 5 /5 55 m. Elise Marie 
Cordejia Gjørling, f. 15 /i 29 Kbh., f 17 /» 81 P aa Sindssygeanst. ved 
Aarh., F Hans Ferd. 6. Prok., M. Anna Fred. Raphael. — Præste- 
gaarden brændte 10 /» 76. 

564. Kolding. 

Brask Herred, f e|le A«t, Ribe Stift. 

18. *tyi 1849. Isak Marius Bendtsen Gad, f. f ty 07 Hørs- 
holm, Søn af Elieser G.* Andenpræst t. Rosk. Domk., f 80 /n 38 
og Søster Christiane Brun Stenersen. Stud. Frdborg 24; Eand. 
8 7 29 1 (1—1); kst. Adj. Vordingb. 29, fast ans. * 8 /»30; Sgpr. Est- 
vad-R. s Vio34, ord. M /i35; Holstebro-M. 4 /»43; Provst f. Hjerm, 
GMding og Hammerum H. 10 j% s. A.; R* 80 / 9 58; entl. 8 /i 73; f 
"/» 74; — gift *ty 33 m - Georgia Bartholine Cathrine Schultz, f. 
s ty 09 Rosk., f *l* 78, F Carl Fred. S. Rektor v. Rost Latinsk. 
(Søn af Domprovst Christopher Sj¥ f 14 /s 1796), M. Anne Marie 
Hass. — Søn 444, 3. — Broder 150. 18, Slægt se der. 

19. "/s 1873. Henrik Christian Leunbach (**/ 9 83 Skeby-O., 
se der). 

• 20. *tyi i 888 - Frederik Viggo Erik Frtsenberg Thorup 
SchjøU, Søn af 838.17, f. 12 /n 39 Odense. Stud. Aalb. 58; deltog 
i Krigen 64; Sek.-Løjtn. v. ll.Batl. Vio 64; Kand. 18 /i 66 h 1 (1 — *1); 
oph. sig 3 Maaneder i 67 v. Univ. i Straszbourg, væsentl. støttet 
v. „Jens Vahres Rejselegat"; p. Kapl. He 8 /e 68, ord. 16 /io; Gjerlev- 

E. «/i69; kst. Past. vie. .Raaby-S. ty 73; Sgpr. Ringkjøbing-R. 18 /io 
75; har udg.: TolvPræd. over den nye Textrække, 81; medd. Bidr. 
t Kalkars og Sthyrs Theol. Tidsskr., Dansk Kirketid., Indre Miss. 
Tid., Nordslesv. Søndagsbl., Sædemanden, Nord. Maanedsskr. Qg 
andre Tidsskr. ' og Blade, dels i kirkehist. og dels opbygg. Retn. 
og særlig textkrit. Monografier; — gift Kbhs. Johs. K. "/* ^9 m. 
Alvilda Neergaard, f. "/* 38 Flade, Dt. af Peter- N. t. Ugilt-T., 
Folkethingsmand, f n k 63 og Julie Erasm. Christiane Eibe. — 
Broder 118. 23 gift m. hans Hustrus Søster. 

565. Besid. Kapellan i Kolding. 

24. 88 /i» 1860. Niels Andersen, f. 'ty 11 Valøre, Ejby S., 

F. Anders Jensen Husmand, M. Sidse Nielsdatter. Seminarist fra Jon- 
strup 32 (meget duelig); Lærer i T^ssebølle, Herfølge S., 34 — 43; 
Stud. priv. 45; Kantor p. Vallø 18 /n 50; Kand. ty 51 og 81 /i 53 h* (1—1); 
ord. **/s 61 ; f M /io 71 ; — gift 8 /i 52 m. Henriette Lovise Frederikke 
Gedde, f. "/s 19 Helsingør, F Ove Samuel G. Oberst i Inf., M. 
Fred. Lov. Dorth. Kleist 308 566—567. 

25. kst. n /e 1872, kgl. Udn. e /io 73. Hans Emil Meyhng 
( 6 /t 81 Rosk. Vor Frue K.-St. J., se der). 

26. * 4 /9 1881. Harald Lunddahl, f. % 48 Ragnesminde, 
Brøndbyvester S., F Ludv. Fred. Aug. L. Kapt v. 1. Reservebatl. 
(faldt i Slaget ved Isted * b h 60), M. Alvilde Hartenberg. Stud. 
Brgdsk. Kbh. 66; Rand.' */• 73. 1 (1— h); Kat Korsør 6 /s 75, orcL 
94 I io ; var der væsentlig medvirk, til at oprette en Sømandsstue; — 
gift 4 / 6 7 6 m - Ulrika Michaela Gustafva Adrienne Rosenmuller, f. 
5 /i 47 p. Skjærsø, Balaryd S., Sverige, R Sam. Georg R. Løjtn., 
Godsejer paa Tyllinge, M. Margr. Friherreinde Duvall. — Farbroder 
1028. 16. 

566. Kolind, Ebdrup og Skarresø. 

Siider Herred, Ruders Aat, Aarhus Stfft 

23. *Va 1868. RoUbøll Danæus ( 27 /i 82 Harridslev-A., 
se der). 

24. * 9 k 1882. Hans Strøm Wille Thestrup, f. "/» 48 
Stavreby, Søn af Peter Math. Ottonius Gesmel T. t. Jungshoved, 
t u /io 56 og Ane Marie Henr. Redsted. Stud. Schneekl. Sk. 67 ; 
Kand. "/e 74 h 1 (*1— 1); p. Kapl. Tersløse-S. •/! 76, ord. 7 U; Kapl. # 
p. 1. Værslev-J. * 7 /i2 76; f u h* 83; — gift * 8 / 7 81 m. Augusta Fran- 
ciska Eykens, f. 9 /s 54 Æbeltoft, F Joh. E. Kbmd., Af. Else Marie 
Mellerup. — Morbroder 604. 17 , Moster gift 555. 15. 

25. */» 1884. Rasmus Anion Dahl, f. Vi 56 Støvring, 
Buderup S., F. And. Jensen D. Lærer, M. Marie Birg. Jørgensen. 
Stud. priv. 77; Kand. 81 /i 82 h 1 (h— 1); p. Kapl. Vejlby-H. Vit82, 
ord. 7 / 8 83; — gift * /io82 m. Johanne Kirstine Estrup, f. u 'n 54 
Kbh., F. Andr. Peter E. Skræddersvend, M. Maren Petrine Petersen. 

567. Kollerup, Skræm og Hjortdal. 

Vester Han Herred, Hjørring A»t, Aalborg Stift. 

18. l7 /u 1861. Niels Bo Vilhelm Schrader ("/a 74 Skalle- 
rup-V., se der). 

19. 31 A 1874. Søren Schjøtt ( l */ 5 79 Broust, se der). 

20. u k 1879. Frederik Reinhold Nielsen, f. is /i 52 Dysted, 
Toksværd S., F. Rasm. N. Lærer i Næstelsø, M. Soph. Jul. Bjørn- 
sen. Stud. Sorø 69; Kand. a4 /i 76 h 1 (h— 1); p. Kapl. 0. Starup- 
N. •% 77, ord. * 9 /* ; — gift 0. Starup 3? /a 80 m. Sabine Petrine 
Henriette Blicher, Dt. af 901. 19, f. * 8 /i 54 Ikast (se Slægttavlen 
901. 19). 568—669. 309 

568. Kollerup og Vindelev. 

Tørrlld Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 

17. 21 /i* 1860. Georg Severin Knækenborg f/12 80 Slange- 
rup-U., se der). 

18. u /> 1881. August Adolf Elias Lassen, Søn af 1199. 14, 
f. w /s 46 Østrup. Stud. Odense 66; Kand. */i 72 h 1 (1—1); Alumn. 
paa Ehlers Koll.; Huslærer; p. Kapl. Hveisel-G. 18 /io 76, ord. * 5 /n; 
gift "/» 77 m. Marie Friderichsen, f. u k 53 Baadesgaard, Græshave 
S., F Jægeftnester, Godsejer, Peter David F. paa Kjærstrup, M. 
Lov. Soph. Charl. Dresler. 

* 

569. Sønder og Nørre Kongerslev samt Komdnip -s- 

Hellua Herred/ Aalborg Amt, Viborg Stift. 

16. * 8 /e 1857. Morten Fabricius Dan Hammer, f. "/s 08 
Koldby, Søn af Amtsprovst Hans E. t. Besser-O., f 6 /e 35 og Else 
Gathr. Fabricius, Stud. priv. 31 ; Kand. »/• 37 *n (h— h); Missionær 
Umanak "/s s. A. til 46, ord. %; Sgpr. Raabjerg fy 47; t 7*7*; — 
gift "/« 37 m. Cathrine Margrethe Haar, f. 7 /io 08 Dybe, Dt. af 
Provst Henr. Hans Nic. H. t. Skjødstrup-E., f 18 /s 38 og Ulr. Glee- 
rup. — Søster gift m. hans Hustrus Broder Fred. Chr. Gleerup 
Haar t. Todbjerg-M., entl. 80 /i 67, f 6 /n 70. 

17. *% 1874. Peter Hansen, f. «/ t 17 Flensborg, F Nic. H. 
Brændevinsbr., Af. Anna Dorothea Nissen. Stud. Flensborg 38; 
studerede i Kiel; Kand. Paaske 42 Gottorp „2ter Char. mit ruhm- 
licher Auszeichnung" ; Dr. fil. Kiel 43 („magna cum laude B ) for en 
Disp. om: „casus et præpositiones : tres Hneæ, tria puncta! Linea 
localis, temporalis, causalis! Hvert Punkt paa een af disse Linier 
er sammenlignet med et bestemt Punkt, enten et punctum primo: 
Genitiv-Forhold og Præpositioner, eller et punctum posterius: 
Accusativ-Forhold og Præpositioner, eller et punctum una cum: 
Dativ-Forhold og Præpositioner." Adj. ministerii Tyrstrup-Hjern- 
drup, Haderslev Provsti, u lit47, ord. Slesv. 90 li48; afskediget af 
Oprørsregjeringen i Sommeren 48, men fung. dog indtil efter Paaske 
49; kst. Kat. v. Petri K. Pinse s. A., fast ans. 11 /t; kst. Sgpr. Bov, 
Flensb. Provsti, ls /4 50, fast ans. ai /e 50; Højslev-D.-L. "/s 61; har 
medd. Bidrag t. Dansk Kirketid.; se Ær.; — gift Flensb. n / 9 50 m. 
Clara Georgine Charlotte Theodora Asschenfeldt, f. 17 / 8 20 Wind- 
bergen i Syd-Ditmarsken, Dt. af Overkstrd. Christoph Carl Jul. A. 
t. Flensborg Nicolai K., kst. Superintendent f. de tyske Kirkesogne 
i Sønderjylland, f V9 56 og Maria Jul. Magd. Schmidt. — Søn 
939. 26. 310 570—671. 

570. Kongsted. 

Faxe Herred, Præst« Amt, Sjællands Stift. 

19. M /i 1864. Børge Qvist Vestesen, f. s / 8 17 paa St. Hebo, 
Janderup S., F. Jens Ghr. V. Propriet, M. Ursula Mette Mar. Qvist. 
Stud.priv. 35; Kand. 20 /i 40 1 (1— egr); kst. Adj. Vordingborg w /i45 
til Skolens Nedlæggelse 3 %46; Adj. Nykb. * 7 /n s. A. „Da den 
slesvigske Regj. efter Forlydende savnede passende Kræfter til at 
overtage de ledige Sognekald i de blandede Distrikter, stillede jeg 
mig til Disposition. Der blev skrevet til mig om snarest at komme 
til Flensborg. Paa Rejsen derover blev jeg med kg]. Till. af M /u 
50 ord. i Odense 8 /i 51. Ved Ankomsten var kun Satrap i Angel, 
der dengang endnu havde udelukkende tysk Kirkesprog, ledig; jeg 
modtog da Konstit. som Sgpr. der. Men da det viste sig, at Døn- 
ningerne efter Oprøret endnu gik saa højt i dette Sogn, at gejstlig 
Paavirkning var saare vanskelig og der fra Nykb. Sk., hvor der 
samtidig var 2 Vakancer og hvor min Plads foreløbig var holdt 
mig aaben, kom Opfordring til snarest at vende tilbage eller opgive 
Adjunktstillingen, tog jeg atter til Nykb. efter 14 Dages Oph. i Satrop.* 
Sgpr. Vinding-B.-V. 19 /io53; entl. "/is 78; bor iKbh.;har foretaget 
en Del Rejser af Helbredshensyn ; leveret Bidr. t. flere Blade, men 
uden Navn ; — gift Hvirring 1 k 55 m. Anna Frich, f. 'V 1 31 paa 
Bolund, Nim S., F. Joh. Pet. F. Ejer af Havreballegaard, M. Joh. 
Mar. Harpøth. 

20. Vs 1879. Peter Henrik Kastrup, f. ,6 / 6 21 p. Skaderede- 
gaard, Haldagerlille S., F Jstrd. Joh. Jak. K., Landinspekt., Af- 
Soph. Fred. Hansen. Stud. Kold. 41; Kand. "/i 50 h* (*h— h); 
Skolelærer Stavreby, Jungshoved S., 51 ; p. Kapl. Everdrup w /io 61, 
ord. 4 /n; Sgpr. Rind-H. */?69; — gift Gjentofte */n51 m. Caroline 
Amalie Worsøe, f. 18 / 5 27 Kbh., F Hector Fred. Janson W. Vejer, 
Maaler og Vrager, tidl. Hørkræmm., M, Ane Margr. Fontain. — 
Fætter 570. 20 (Søn af Faders Halvbroder). — Hustrus Søster gift 
1186.16; Næstsøskendebørn 298.24 og 900.17. 

571. Kornerup og Svogerslev. -*- 

Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællande Stift. 

21. a6 /» 1869. Holger Frederik Rørdam ( 17 /a 76 Brænde- 
kilde-B., se Lyngby). 

22. 26 /e 1876. Jens Theodor Kragh, f. 19 /i 36 Højgaard, 
Gladsaxe S., F. Hans Peter K. Ejer af Bagsværd Kro, M. Joh. 
Petrea Schmauch. Stud. Frdbg. 52; Kand. 81 /o58 1 (*1— h); Lærer 
v. Kbhs. Kommunesk. s. A.; Huslærer Ollerup Prgd. 69; Kapl. 571—674. 311 

p. 1. Hyllested-V.-H. *ty 61, ord.. 1 «/«; — gift Svendb. *»/io63 m. 
Ellen Kathrine Lange, f. 18 /u 32 Østedgaard, Bredstrup S., F. Jens 
L. Propr., M. Margr. Dorth. Bredsdorff (Sønnedt. af Thorn. B. t. 
V. Skjeminge-U., se Slægttavlen Side 11). — Hustrus Broder 686. 30; 
Søstre gifte 497. 19 og 718. 15. 

572. Kornum, Løgsted og Løgstør. 

Slot Herred, Aalborg Aat, Viborg Stift. 

17. iT /n 1864. Nicolai Christopher Kali Fogh ( 7 / 6 73 Svan- 
ninge, se der). 

18. ,7 /io 1873. Viktor Kristian Hjort Koch ("/» 83 Gjerlev- 
D., se der). 

19. ,7 /n 1883. Jacob Hansen Andresen, f. 18 / 7 42 Notmark- 
skov p. Als, F. Hans Jul. A. Skibsfører, M. Anne Marie Thomsen. 
Stud. Odense 62; Eand. "/i 68 h l (h— 1). Blev i Marts 68 kst. Adj. 
p. Herlufsholm, fast ans. 3 % 69; underkastede sig- *% 71 filologisk 
Embedsexam. h ; han foretog 75 en Rejse til Rom og Neapel ; Præst 
v. Horsens Straffeanst ie /e 76, ord. */r ; har skr. enk. Bladartikler 
navnlig om Fængselsvæsen; — gift Helligaandsk. ao /to 69 m. Jo- 
hanne Dorothea Elisabeth Baruél, f. 16 /io 37 Kbh. (døbt i fransk 
reform. K.), F. Jean Guillaume Euchaire B. Malerm., M Karen 
Louise Jessen. 

573. Korsør og Taarnborg. 

Slagelee Herred, Sorg Aat, Sjællands Stift. 

(Den nyopførte Kirke „St. Pouls Kirke* blev indviet af Biskoppen 

2. Pinsedag *>k 1871. Den ældre. Kirke hed „St. Gjertruds«). 

24. */ø 1860. Matthias Wad, f. "/» 16 Boelsgaard, Brovst S., 
F Ditl. W. Propr., M. Karen Nyegaard. Stud. Aalb. 35; Kand. 
13 /t 40 1 (l— 1*); theol. Manuduktør; deltog meget i det akademiske 
Liv, bl. a. som Respondens ved Disputatser; Inspekt. paa Borchs 
Koll.; Sgpr. Seden-Aa. "/s 50, ord. l0 / 5 ; R* * 6 /s71; udg. Præd. 
holdte v. Afskeden i Seden-Aa. og Tiltrædelsen i Korsør-T., Odense 
61 ; desuden medd. Præd. t. Ny kristelig Samler, Brandt og Nielsens 
,en Aargang Præd.% Sædemanden og Nordsies v. Søndagsblad,; — 
gift Frederiksberg K. "/" ^ m - Marie Elisabeth (Betty) Fistaine, f. 
,3 /9 24 Kjøge, f "/» 75, F. Jean Francis George Abrah. F. Major 
i Vejkorpset, Af. Barbara Gharl. Baden. — Søn Ghr. W. Kand. theol. 

574. Kateket i Korsør. 

9. 8 /« 1868. Christian Johan Frederik Friis ( u /u 74 Daug- 
bjerg-M.-S., se Skyum-H.). 312 574—576. 

10. % 1876. Harald Lunddahl ( M / 9 81 Kolding res. Kapl., 
se der). 

11. 8 /i» 1881. Michael Christen Juul Brask, f. lø /i 47 
Mariager, F Rasm. B. Prok., Ad. Ingeb. Juul. Stud. Aarh. 66; 
Kand. M /i 72 h 1 (h— *1); Lærer Kbh.; ord. Odense 8 /s82; — gift 
Aarh. Domk. Ve 82 m. sit Søskendebarn Anna Cathrine Marie Juul, 
f. u /i 56 Aarh., F Jac. Chr. J. Kbmd., Af. Marie Hedv. Hansen. 

» 

575. Korup og Ubberud. 

Odense Herred og Ant, Fyens Stift. 

17. 14 /t 1850. Joachim Otto From Lund, f. •/* 08 Brande, 
Søn af Kstrd. Ludv. Mich. L. t. N. Vedby-N. A., f "/• 43 og Elisab. 
Christine From. Stud. Kold. 25; Kand. l V? 29 1(1—1); Hjælpelærer 
v. Kolding Sk. s. A. ; Adj. Aalborg **/s 30 ; p. Grund af Sygdom 
blev han i henved 2 Aar dispenseret fra sine Forretninger og disse 
overdraget til A. H. Nielsen (873.12); Sgpr. Gjern-S. * 6 /io36; ord 

/i 37 ; f 81 /i 75 ; — gift *9/ 7 42 m. Emma Gyrithe Andrea Christiane 
Meyer, f. * 6 /s 18, f S1 h 54, F Joh. Did. M. Grosserer, Direkt ved 
Søkvæsthuset, M. Anna Dorth. Hornbech. — Søn 428.19; — 
Hustrus Søster gift 1025. 13. 

18. */4 1875. Caspar Nikolai Smith, f. »/io 15 Saxkjøbing, 
Søn af Provst Daniel Pet. Smith* t. Stege, entl. 17 /n 58, f é / 4 71 
og Nic. Soph. Fred. Friis Colding. Var i 2 Aar v. Farmacien /i Holme- 
strand i Norge; Stud. priv. 36; Kand. n /r 42 1 (h— 1); Huslærer p. 
Engestofte; p. Kapl. Everdrup fl /**45; ord. 9 /i4&; entl. efter Ansøgn. 
u /n 60, da han u j* var bleven kst. Sgpr. Skadst, Tønder Provsti, 
udn. af den kgl. Reg.-Kommiss. ,6 /a51; Strandby-F. *Vio 57; Provst 
f. Aars og Gislum H. 12 /i*63; Sgpr. Lunde */s 68; har skr. mange 
polit. Art. i „ Almuevennen \ „Fædrelandet* og „Dagbladet" under 
Mærket 9-— 15; entl. Vn83; bor i Kbh.; underskrev Adressen til 
Biskop Martensen om Forh. i Sønderjylland; — 1) gift u /e 51 m. 
Elisa Augusta Giegengack, f. 4 /i 23 Maribo, f n h 67 » & Valent G. 
Bog- og Papirhandl., Lotterikollektør, Opsynsmand v. Befordrings- 
væsenet, M. Christine Marie Kauffmann; — 2) gift 8 /u 69 m. 
Cecilie Margrethe Kjerulf, f. */i 36 Hornskovgaard, Farstrup &, F. 
Ivar Jac. K. Propr., M. Mette Kjeldsen. — Broder 857. 16; Faders 
Søstersønner 15. 17 og 365. 16; Moders Brodersønner 565. 15 og 
581. 18. 

19. 8 /i 1884. Frederik Petrus $tahlfesLMøUer % f. * »°/é 47 
Kbh., F. Vilh. Peder Nicolaus M. Birkedommer i Hørsholm, AI. 
Jac. Amalie Stahlfest. Stud. Schneekloths Sk. 66; Kand. 18 /i 73 h 1 og 575-578. 313 

* 9 /i 74 1 (1—1) ; bar foretaget 3 større Udenlandsrejser og opholdt 
sig v. Univ. iErlangen; Præst v. Domhuskapellet u /6 77, ord.* 7 /«? — 
gift Roholte 7 /io 82 Friedericke Brun, f. 15 A 42 Kbh., F Kmherre 
Fred. Petrus Gonstantin B., Amtm. i Præstø Amt, M. Vilh. Frølich. 

576* Kousted og Raasted. -s- 

Nf rhtld Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

17. */* 1854. Hans Christian Wilken Ebbesen ( M A 69 Slange- 
rup-U., se der). 

18. ao /4 1869. Lorents Andreas Hjorth, f. */n 12 Nylarsker, 
Søn af Lorents Andr. H. t. Aagerup-K., f V* 38 og Rose Ernestine 
Dørschel. Stud. Rønne 33 ; Kand. *k 40 h (h— h) ; Lærer i Uvelse 
"M5; Sgpr. Laurbjerg-L. «/i 56, ord. Vi ; entl. 28 /n82; f ty 83; — 
gift Kbh. Trin. K. »/r 45 m. Frederikke Therese Mathiesen, f. »ty* 12 
Kbh., f f /«88f ^ P et - Nic. M. Kbmd., Rodemester,** M. Ingeborg 
Marie Bache. — ■ Søster gift Andr. Henr. Stibolt t. Hinge-V.,.f 25 /a 
66. — Hustrus Søster gift 320. 18. 

19. ty 18 83. Frederik Schjønning Aagaard, f. * 8 / l0 38 Skive, 
Søn af Peder Deichmann Aa. t. Gunderup-N., f *ty 52 og Erasm. 
Larsine Joh. Hornsyld. Stud. Aalb. 66; Kand. *ty 62 h 1 (1— h); 
Huslærer; p. Kapl. Vitten-H.-H. 29 / 8 70, ord. **/»; Sgpr. Gjedsted-F. 
11 s 76; underskrev den „lille Askovadresse; — Ugift. — Broder 
849. 15, Slægt se der. 

577. Kragelund og Funder. 

Hids Herred, Viborg Amt, Aarhus Stift. 

11. J ty 1859. Carl Emil Gede (ty 73 Viby, se der). 

12. *ty 1873. Johan Frederik Sigismund Mø sting Krag 
( M /u 80 Guldbjerg-N. S., se der). 

13. */s 1881. Salomon Maurits Krusenst/erna Hafstrøm 
( 8 /2 84 Horsens Straffeanstalt, se der). 

14. V* 1884. Hans Petersen Traustedt, f. r /is 540ksagerv. 
Flensborg, F. Jørg. Petersen T. 1. Graver v. Vor Frue K. i Kbh., 
tidl. Lærer, M. Rasm. Hansen. Stud. Mtrpsk. 73 ; Kand. * 8 /« 80 
1 (h— *1); p. Kapl. N. Vedby-N. A. u h 80, ord. 13 /io; bestyrede 
Emb. fra Provst Kochs Død M / 3 83 indtil »ty 84. — Ugift. 

578. Kregome og Vinderød. 

Strø Herred, Frederikeborg Amt, Sjællands Stift. 

20. *ty 1860. Odin Wolf Tidemann ("/9 73 Skuldelev-S., 
se der). 314 578—680. 

21. 19 /it 1873. Georg Karl Ferdinand Høeg, f. »/» 18 Kbh., 
F Andr. Peter H. Urtekræmm., Af. Christine Fred. Schultz. Han 
blev af sin Stedfader og Farbroder Urtekræmm. Jørg. H. sat i 
Brgdsk. Kbb., Stud. derfra 34; Kand. u /t 40 1 O—* 1 ); Huslærer i 
Maribo kst. Adj. Nykb. sl /» 47, fast ans. 9 I%48; Sgpr. Sterup, 
Flensb. Provsti, 17 /s62, ord. Flensb. / T ; afsat af Tyskerne 64; 
en ti. **/io s. A.; blev af Minist ans. som Lærer v. Rosk. Latinsk. 
69; underskr. Adressen t. Biskop Martensen om Forh. i Sønderjyl- 
land ; — 1) gift * 9 /s 49 m. Johanne Henriette Vilhelmine Bendtsen, 
f. »/« 26 Fæmø, f 8 Vi67, Dt. af PaulB. t. Skjelby-Gund., f %■<• 
og Joh. Eleonore Sølling; — 2) gift Torup l9 /s 71 m. Johanne 
Hansine Krag, f. "/io 52 Kbh., F. Hans Madsen K. Stræder, Af. 
Christine Martiniissen. — Halvbroder Ghr. Bodislaus Kellerup H. t 
Oxevad og Jels i Haderslev Provsti, f *7»63; Fættere 278.15 og 
1009.20. —/I. Hustrus Søster gift 926.7; Farbrødre 29.19 og 
291. 13 ; Morbrødre 327. 12 og 418. 18. 

579. Kristrup og indtil n /s 1876 Hornbæk. 

Sfaderhald Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

18. "/» 1867. Arnold Magdalus Andreas Kuhtiel («/• 70 
Lyngby-A., se Sengeløse). 

19. w /io 1870. Johan Frederik Langballe (»/* 77 Ørsted i 
Jylland, se der). 

20. ,6 /n 1877. Rasmus Windfeld, f. 10 /n 25 Venø, Søn af 

Kstrd. Terman Nic. W.* t. Skibsted-L., f 7» €7 og Kirst Aabye. 
Stud. Rand. 44; deltog i Krigen 48; Kand. 18 /*49 1 (l—*\); P- 
Kapl. hos sin Fader Skibsted-L. 8 /io 65, ord. 19 /u; Sgpr. Gjerding-B. 
l4 .6 66; har skr. en Traktat „Hvorfor gaarDu ikke i Kirke? 41 og mod 
Missionær Mogens Sommers Tilhængere: „Er Præsteembedet over- 
flødigt?* 59; Art. „om udvidet Benyttelse af vore Kirker til gudelig 
Brug* i „Dansk Kirketid.*; — gift Skibsted 8 /u 61 m. sit Søskende- 
barn Ane Helene Hejde, f. 19 /s 36 Dover, Ydby S., A Ammon Nic 
Edinger H. Mølleejer (Søn af Peter Rud. H. i Boddum-Y., f 
26), Af. Margr. Aabye. — Søster gift 103.17; Morbroder 338.15. 

580. Krogsbøile. -*- 

8kan Herred, Oderne Aat, Fyeee Sttft 

(Præsten bor i Agernæs). 

12. "ko 1863. Peter August Wendelboe* f. »/* 07 Sorø, 
F Kclrd., Distrikts- og Akademilæge Søren W., Af. Maren Kirst. 580—582. 315 

* 

Faber. Stud. Sorø 26 ; Kand. 9 /i 32 1 (1—1) ; havde i Efteraaret 31 
taget særskilt Exam. i Hebraisk „admissus cum laude" ; Adj. Sorø 
29 / 9 32; Sgpr. Ballum, Nordslesvig, » 7 /u33, ord. Ribe*/i34; R* 
18 /u83; har medd. Bidr. om theol. og sociale Spørgsm. t. Tidsskr. 
og Blade, deribl. .Dansk Kirketid. 11 og »Fædrelandet 11 , en længere 
Afh. s om Forenings væsenet* i Fyens Stiftstid."; — gift Slotsk. 
"/s 34 m. Elise Marie Weisner, f. 80 /i 07 Kbh., Dt. af Kand. theol. 
Niels Nielsen W., Forst, og Lærer v. de 32 Mænds Skole, og Elisab. 
Cathr. Lange. — Søn Carl Soph. Magdalus W. Kand. theol. — 
Søster gift Lars Jac. Nørager Høyberg t. Sneum-T., f 4 /n 36. — 
Hustrus Broder Proyét Nic. Chr. W. t. Gosmer-H., f V» 68 - 

581. Krummerup og Fuglebjerg, 

Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Art, SJællMds Stift. 

17. 10 /s 1863. Christian Peter Nicolai Brandt, f. 10 /6 08 
Søby, Søn af Gomme Jac. B. t. Gamtofte, f 19 /« && °B Christiane Soph. 
Magd. Haasum (Dt. af Hans Cappel H. L Gjerrild-H., f 5 /*<> 9 )- 
Stud. Kold. 26; Kand. "/io 38 h (1—1); Sgpr. Naur-S. M /4 46, ord, 
%; Rimsø-K. a % 66; entl. ,0 /io 73; bor i Kbh.; — 1) gift Maarslet 
Vio 46 m. Karen Kirstine Jermiin, f. 4 /n 16 Ausumgaard, f 8 A° &*» & 
Thom. Just J. Ritm., Stamhusbesidder, Af. Soph. Elisab. Wolff; — 
2) gift Tikjøb 8 /io 66 m. Thora Wulff, f. »*/io 19 Christiansø, F 
Hans Emanuel W. Kommandør i Flaaden, Af. Anna Marie Søder- 
berg. — Brødre 718.16 og Alex. Hans Henr. B. t. Børglum-F., f 
*/» 59; Søster gift Joh. Ludv. Møller t. Bregninge, f 9 / 8 5 *- 

18. 6 /i 1874. Frederik Idæus Holck Colding, f. 80 /io 29 Aalb., 
F. Prof. Eiler Peter Holck C. Overlærer, M. Ida Cathr. Nic. Aa- 
gaard (Dt. af Jens Bloch Aa. t. Aardestrup-B.-G., f * 9 /« 03), Stud. 
Aalb. 48; Kand. "/i 56 h 1 (1— h); foretog 58 en Rejse til Rom; 
Lærer i Kbh.; Sgpr. Rødding-L.-P. w /u 70, ord. 30 /u; har givet 
sig af med at forberede Bøndersønner (4) til Sorø og Hrlfsh., af 
disse ere nu 2 theol. Stud.; — gift */io 71 m. Julie Elisabeth Ja- 
cobsen, f. 6 /* 43 Førslevgaard, F. Etsrd. Jac. J. Godsejer p. Falken- 
sten, Landsthingsmand, Af. Julie Marie Brandt. — Faders Broder- 
søn 556. 15; Søstersønner 675. 18 og 867. 15; Moders Brodersønner 
576.19 og 849.16; Søstersøn 366.17; Søsterdt. gift 172.16. — 
Hustrus Morbroder 1078. 17. 

582. Kullerup og Refs- Vindinge. 

Vinding Herred, Svendborg Ant, Fyens Stift. 
16. 80 /s 1858. Hans Carl Ludvig Bagger, f. %o 07 Flød- 316 Frants 
Kjøbmaiid Thomu 
til Hin* 
L 1636, f Em Maren Trojel, 

f. "/ 7 1701, f "Vi 1766, 

g. "/, 1736 m. Ohr. Nold 

t. Karrebæk, Mag., f. 

•% 1699. f */■ 1748. Thomas Trojel 

i. Vissenbjerg, i. "/• 

1708, f »/„ 1769. Jacob Kofoed Trojel 
t Nebbelunde-S.. f. 
1736, t I0 /i 1812. Johanne Margr. Trojel, 

f. 1738, f *%> 1834, 

g. m. Rasmus Edaberg 
t. Brænderup-O., £ U U 

1721, f lf /t 1790. Hans Jørgen Trojel, 
Kand.jnr.yBlrkedommer, 

Raaamand i Odense, 
f. »/, 1741, f ,9 /n 1S09- Thomas Trojel 

t. Kjøbelev, Provst, £. 

"/ B 1779, f *% 1864. Ole Støedt Trojel, 

Kand. theol., Adjunkt 

Nykb., f. %o 1781, 

t u /e 1881. Thomas Trojel, 
Kand. theol., Hektor 
Nykb., Profc, t U / M 

1774, f u h 1839- Carl Jacob Trojel 

t. Tødse-E., f. 4 /t 1813, 

t »/i 1863. Frederik Christian 

Ludvig Trojel, 

Overlærer Sorø, Kand. 

filol., f. */• 1816, 

t 8 A 1867. Peter Leonhard Trojel 
i. Nebbelunde-S., 
f. «/, 1819. Poul Ludvig Trojel 

t. Nordby p. F., 

i. B / 9 1846. Ludvig Thomas Trojel, 

Kand. i ur., Fuldm. i 
Finansmin., f. tt / ls 1842. Christian Theodor Trojel 
t. Kullerup-R. 
f. •/, 18«. Aage Valdemar Trojel, 
£ »/, 1881. 817 Trojel, 

i Nyborg. Trojel 
melev, 
•/, 1702. Trojel, 

t. Frelsers K. 
t 1738. Anna Elisabeth Trojel, 
f. M / 4 1709, b. % t 1748. 

1) gift Vilh. Lindberg t. 

Vesterborg-B., f. w /il704, 

t "/i 1738; -2)cift»/ i 
1739 Jacob Tvede t. 

Halsted-A., £ / i0 1702. 
f M /u 1741. Peter Magnus Trojel, 
Kanel, theol. & jur, Au- 
ditør, Digter, f. fl / 8 1743, 
t*Vi, 1793. Albert Trojel, 
res. Kapl. Frelsers K., 
£ »/. 1714,. f 19 /i 1779. Sophie Amalie Marie 
Trojel 

d. "/» 1768, f "%.1822, 

g. m. Prof. Christen 

Meller Holst t Banders, 

f. »Vn 1750, f '/■ 1803. Frands Trojel, 
Guldsmed i Fredericia- Hans Bertram Trojel 
t. Helsingør St. OlaiK., 
Provst, d. »/, 1770, 
t *A 1835. # Magd. Cathr. Troiel, 

*• Vi 1776, + "/« 1831, g. 

r /i 1806 m.Stiftspr. Hans 

Peter Tostrup t. Sax- 

tøbine, f. ft 1752, 
Frants Vilhelm Trojel 

t Kornum* L.-L., f. */t 

1782, f % 1855. Frants Vilhelm Trfcjel 

t. Rynkeby-B., 

t% 1814. Bertha Eleonore Trojel 
£ M / 4 1791, f ,0 /io 1867, 
g. m. Hans Ghr. Chri- 
stensen, t. Bregninge 

paa Ærø, 
£ 16 /» 1796, f ll U 1864. Vibekke Christine 

Magd. Trojel, 

£ M / 4 1816, e. m. Christen 

Hostrup Quortrup t 

Arninge, £ «/io 1809, 

t '/• 1^8- Johan Frederik 

Emil Trojel, 

Kand. filol., f . *% 1847. Laura Margaretha 

Trojel. 

£ U U 1851. Theodor Hjalmar Trojel, 
£ "*/„ 1882. 318 582—583. 

strap, F. Kmrd. Andreas Chr. B., Toldinsp. i Korsør, M. Frederikke 
Crone (Dt af Provst Hans C. t. Flødstrup-U., f "k 25). Stod 
Nyborg 28; Kand. 16 /i 34 h (1—1); Kat Korsør M /i43, ord "j: 
Sgpr. Øland '»/s 49; entl. V* 84 ? bor i H*-; — gift 7*44 m. 
Amalie Frederikke Andrea Rambusch, f. i Korsør 80 /u23, /lEtsrd 
Hartv. Heinr. R., Amtsforv., M. Anna Vilh. Gjellerup (DL af Jacot 
G. t. Korsør-T., f * 8 /» 20). — Hustrus Broder 57. 18; Søster gffi 
838. 18. 

17. V« 1884 - Christian Theodor Trojel, f. »/s 46 Kold, l 
Fred. Chr. Ludv. T. Overlærer v. Sorø Akademi, M. Margr. Fred 
Aug. Mohr. Stud. Sorø 63; Kand. *% 70 1 (h— *1); Huslærer h<* 
Provsterne Im. Barfod og Schousboe i Høje Taastrup; ord. Med- 
hjælper Rødby-R. M / 8 73, ord. 8 /io; P- Kapl. Holeby-B. "s 75; 
Sgpr. Ørre-S. */» 78 ; har meddelt enkelte Præd. til .Indre Miss. 
Tid.* ; — gift Nebbelunde % k 79 m. sit Søskendebarn Anna Hen- 
riette Mackeprang, f. i Nakskov */a &h JPL Carl' Emil M. Kbmd M i/. 
Regine Sofie Trojel, se Slægttavlen paa omstaaende Side. 

583. Kundby, -s- 

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift 

19. M /» 1835. Jacob Christian Formann, f. 18 / 7 1798, Søn 
af -Æh. F. t Vaalse, f 81 A 17 °S Soph. Henr. v. Deurs. Stud. 
Hrlfeh. 18; Kand. 17 /t 26 h (1—1); res. KapL Thisted-T. og Sgpr. 
Skinnerup "/»30, ord. 8 / 7 ; Sgpr. Skamstrup-F. * 4 /s31; Provst for 
Tusse og Merløse H. 8 /io55; R* » 6 / 5 67; enU. l /i»75; f , /*79;- 
gift w /s 30 m. Frederikke v. Deurs, f. 4 /* 02 Porsgrund, f 7* 67« f - 
Kommandørkapt. Conr. Christopher v. D., Indrulleringschef i Norge, 
M. Birg. Elisab. Didrichffen. — Brodersøn 701.1?. — Hustros 
Søster gift Søren Hillerup Jørgensen t. Dalby-S., f 19 /*47. 

20. * 8 /* 1876. Jakob Frederik Ingerslev, f. 4 / 5 19 Grenaa 
(Daabs-Att. angiver urigtig 8 /s), Søn af Hans I. t. Kongsted, entl. 
,8 /w 63, f 16 /e 75 og Christiane Margr. From (Dt. af Fred. Chr. F- 
t. Lillehedinge-H., f 8 /*23). Stud. Hors. 37; Kand. *%43 1 (l-') : 
kst Adj. i Sorø * 8 /9 47, fast ans. ia / 8 48; Sgpr. Ulvborg-R. "/•tø- 
ord. 14 /n; Vestervig-A. 8 /7 63; har udg. en Missionspræd. og tvende 
Afskedspræd. samt medd. en Præd. t. Brandt og Nielsens ,en 
Aargang Præd.*; — gift Kongsted * 4 /s49 m. Georgine Amalie 
Elisabeth Beate Krebs, f. 85 /io 20 Hors., F. Major Peter Ludv. L 
KapL v. Jyske Skarpskyttekorps, Landinspekt., M. Manon tønde. - 
Broder 74.17; Farbroder 93.16; Søskendebarn gift 470.17. - 
Hustrus Broder 367.18; Søster gift 279.21. 684—686. 319 

584. Kvislemark og Fuirendal. -f- 

Øeter Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællande 'Stift. 

19. "/s 1861. Peter August Raaschou, f. Vio 08 Kolding 
Søn af Peter R. t Kold., f ,0 A 13 og Marie Judithe Wedel. Stud! 
Kold. 26; Kand. S1 /*31 h (1—1); Lærer v. Skaarup Semin. V"33; 
Kat. Hjørring 18 /4 36, ord. "/ 6 ; Sgpr. Højslev-D.-L. 17 / 5 48; entl. 
'Vi 79; bor i Kbh.; — gift *% 36 m. Caroline Marie Hansen, f. */» 
04 Mariager,. F. Peter H. Kbmd., M. Maren Sorvad. — 
Brødre Søren Henr. Aug. R. t. Søborg-6., entl. n /ii 68, f **/ 7 73 
og Peter Alb. R. t. Øls-H.-D., entl. 8 /n 60, f 10 /5 76; Søster gift 
Anders Fred Winding t. Himmelev-R., + 17 /i 68. — Præstegaarden 
brændte i Oktbr. 61. — O. 

20. */« 1879. Victor Heise, f. */t 25 Kbh., F Samuel Leop. 
H. Jstrd., Kontorchef i Justitsmin., M. Petrine Mariane Petersen. 
Stud. Brgdsk. Krhvn. 42; Kand. 8 %49 1 (1—1); kst. Adj. Sorø */ n 
65; fast ans. M /i»56; Sgpr. Pedersborg-K. 81 /s 69, ord. 15 / 9 ; har 
udg. Udv. Stykker af det gi. Test, overs, efter Grundtexten med 
Anm. 55; Saloraos Højsang, overs. m. Forkl., 63; Højsangens Op- 
fatningshist., krit. fremstfllet, 64; Tertullian, Om Taalmodighed, 
overs. m. Anm. 66, paany udg. 84; Vor Lægestands Stilling til 
Spørgsmaalet om levende Begravelse, 68; Tilbagevenden til Livet, 
Tilfælde hjemmefra, 68; desuden flere Overs, og Art. t. „Dagbl.V 
f Berl. Tid.* og »Fædrelandet* om Skindøde samt om Skolevæs.; 
Breve til og fra Ingemann, udg. m. Anm. 79; Brewexling mellem 
Ingemann og Fru Rosenørn, udg. 81; Erindringsord fra den ved 
Slotsbranden omkomne Pioners Jordfæstelse, Indre Miss. Tid. 84 
Nr. 62; — gift Holmens K. 91 h 67 m. Sine Alexandrine Flensborg, 
f. % 38 Kbh., F. Peter Vilh. F. Kommandør i Flaaden, Komman- 
dant i Nyboder, M. Elise Hedevig Annette Trock. — "Broder 877. 18; 
Farbroder Prof. Carl Joh. H. t. Birkerød, f M /* 57. 

585. Kvong og Lyne. 

Veeter Horne Herred, Ribe Amt og Stift. 

24. 8 /s 1866. Jacob Andresen Jacobsen. ( fi /s 74 Vraa-E., 
se der). 

26. u /i 1874. Martin Brandt ( 81 /u80 Taulov, se der). 

26. 10 /s 1881. Niss Jochumsen Høyer, f. 5 /n 40 Haverslund 
Øster Løgum S., Slesvig, F. Jørg. Mortensen H. Gaardejer, M. 
Karen Toft. Stud. Haderslev 63; besøgte Univers, i Hejdelberg i 
Vinteren 71—72; Kand. «/* 73 h 1 (1—1); Skolebestyr. Aarhus 73; 
ord. »/,81; — gift Sejlflod M /ia 73 m. Anne Magdalene Høyer, f. Il 890 686—587. 

2 Vn 47 0. Linnet, Slesvig, F. Boy Lauritzen H. Gaardejer, Sogne- 
foged, M. Anne Hansdatter. 

586. Kværndrup, -s- 

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

16. "/7 1864. Christen Frits Rottbøll, f. 18 /4 22 Kbh., F. 
Gehejmekfrd. Ghr. Mich. R., Justitiarius i Højesteret, M. Nielsine 
Petr. Jensine Casparine Fred. Sehested Berregaard. • Stud. Hrlfsh. 
40; Kand. "/i 46 1 (*1— 1); rejste 45— 46 i Tyskland, Italien og 
Frankrig; Assist. v. det Classenske Bibliothek; Sgpr. Brodersby- 
Thorsted, Gottorp Provsti, 16 /i 58, ord. Flensb. 19 /a ; fordreven der- 
fra af Tyskerne 18 /» 64 ; arbejdede derpaa som Volontør ved det kgl. 
Bibliothek; f 14 /« 71 ? — %&> 6 /*&8 m - Louise Emilie Bangert, f. *k 
14 Kbh., f *°fa 71 * & Etsrd. Conr. Casp. B., Sekretær i Ordens- 
kapitulet, M. Christiane Eleonore Green. 

17. ,7 /e 1871. Harald Frithiof Henrik Julius Petersen 
(* 6 /*o 78 Gudbjerg, se der). 

18. l °tx 1879. Jeremias Wøldike, f. */« 1* Faaborg, Søn af 
Peder Rosenstand W. t. Taarnby, f 15 /s 60 og Dort. Elisab. Holst 
(Dt. af Prof. Christen Møller H. t. Randers St. Mortens K., f 7 /s 03). 
Stud. Vrdbg. 38; Kand. 30 /io43 h (1*— h); p. Kapl. Nysted-H. 1T /6 
47— 3 /n48, ord. 7 /t47; Hjælpepr. V. Ulslev; p. Kapl. Skjelby-Gjed. 
20 /io 49— * 4 / 5 59 ; Sgpr. 0. Hornum M / 8 60; -*- 1) gift Elmelunde 
u /» 64 m. sit Søskendebarn Ge6rgine Cathrine Holst, f. 18 /j24 
Hjertebjerg, f 80 /» 6*i ty- ** Peter Nic. Holst (der havde været 
Lærer for Frederik VII.)* t. Elmelunde, entl. */n 61, f "A» 72 og 
Anna Helene Nic. Tønder-Lund ; — 2) gift Slemminge *U 76 m. 
sit Søskendebarn Elise Marie Møller-Holst, f. «»/• 33 Errindlev, Dt 
af Kstrd. Christen M.-H. t. Magleby-H., f *h 62 og Elisa Maria 
Borch. — Broder 107. 15 gift m. hans 2den Hustrus Søster. — 
2. Hustrus Broder 587. 14, Søster gift 752. 18. 

» 

587. Kyndby og Krogstrup. 

Hems Herred, Frederiksborg Amt, Sjællande Stift. 
13. 7 /b 1863. Steen Frederik Christian Jensen^ f. 8 /iol0, 
F. Jens J. Styrmand i asiatisk Kompagnies Tjeneste, M. Christine 
Marie Unger (Dt. af Præst paa Kysten af Guinea Steen Olsen U.). 
Stud. Mtrpsk. 28; Kand. w /i36 h (1— h); Kat. Kallundborg 12 /i2 48, 
ord. l */i49; Sgpr. Hassing-V. «ty 54; entl. *%i81; — gift Kallund- 
borg '/» 49 m - Elisabeth Cathrine Mehl, f. */ 4 13 Barrit, Dt. af 
Provst Jens Kragballe M. t. Raklev, f *% 39 og Christiane Worpislev 687—689. 321 

(DL af Niels W. t. Viby-T., f "/" 4 *)- — Hustrus Broder Ditlev 
M. t S. og N. Onsild, entl. "/» 68, f "/" 84; Søskendebørn 633. 11 
og 812.3. 

14. "li 1882. Peter VtlUam Møller-Holst, f. »o/s 39 Errindlev, 
Søn af Estrd. Christen M.-H. t. Magleby-H., + *h 62 og Elisa Maria 
Borch. Stud Rosk. 68; Kand. $0 /t 64 h' (*1— *1); p. Kapl. Galten- 
V. M / 4 66, ord. s /i; Sgpr. Askø «/« 74; — gift »/s 67 m. Cecilie 
Marie Vadum, Dt. af 243. 10, f. u /s 39 Galten. — Søstre gifte 
107. 16, 686. 18 og 762. 18. 

• 

588. Laastrup. og Skals. 

Rinds Herred, Viborg kmt og Stift. 

20. M /io 1857. Christian Ferdinand Wahl, f. 80 /e 11 Kbh., 
F. Joh. Christoph. W. Major v. Brandkorpset, Tømmerm., Af. Anne 
Marie Bremer. Stud. v. West. Inst. 28; Kand. 15 /i 36 *1 (1— h); 
Sgpr. Ulbjerg-L. 8 /i45, ord. 80 / 4 ; entl. 18 /*80; f * Kbh. */s 84; — 
gift Frue K. »°/e 45 m. Pauline Christine Rindom, f. 10 / 6 11, F 
Peter R. Brændevinsbr., At. Anne Dorth. Bang. — Søn 1163.9; 
Broder Adolph Theod. W. t. Gjesing-N., f ,6 A<>67, Søster gift 
598. 16, Søstersønner 1171. 12 og Kand. theol. Axel Sørensen. 

21. 5 /s 1880. Niels Schou Laurberg, f. 81 /s 48 Enslevgaard, 
F. Peter Adam Sever. L. Exam. jur., Godsforv. p. Hessel, M. Joh. 
Georgine Schou; Plejesøn af Otto Marsviin Laurberg t. Veilby og 
Aarh. Sindssygeanst., f 3 % 64 og Amalie Margr. Ahnfeldt. Stud. 
Aarh. 67; Kand. 18 /« 73 h 1 (1 — *1) ; vie. Lærer v. Blindeinst. Vi 74— 
l /»75; Kapl. p. 1. Lading-F.-S. "/s 76, ord. 7n; — gift 4 /i 77 m. 
Kirstine Kjeldsen, f. * 8 9 52 Lerchenfeldt, Vesterbølle S., F. Math. 
K. Propr., At. Mette Faurschou. "— ;Slægten, der har talt en Del 
Præster, nedstammer fra Provst Laur. Andersen t. Laurbjerg-L., 
t 1678. 

589. Lading, Faarup og Sabro. -s- 

Stbro Herred, Aarhus Ant og Stift. 
(Præsten bor i Skjoldelev). 
11. «/« 1852. Marcus Raahauge, f. 80 /e 02 Nakskov, F. And. 
R. Kbmd., At. Bodil Cathr. Mackeprang. Stud. Naksk. 21 ; Kand. • 
"t26 h (1— h); p. Kapl. 0. Velling-IL-G. ■/• 28, ord. 88 /7 ; res. 
Kap]. Thisted-T. og Sgpr. Skinnerup 15 /e32; Sgpr. Tødsø-E. "/i» 
38, medens han var der foranledigede han, at P. K. Algreen blev 
sat under Tiltale (se 6. 19); f 8 /e 71; — gift lo /io 32 m. Ane Ove, 
t n h 09 Vindum, f u /s 73, Dt. af Nieh> O. t. Langaa-T.-V., f 17 /i 

21 322 526—637. 

55 og Kirstine Bay. — Fætter 554. 15. — Hustrus Broder Niels 
Andr. O. t. Vadum, f 9 /» 65 ; Søster gift m. Imman Otterstrøm L 
Langaa-T.-V., f "/« 64. 

12. 17 /n 1871. Thomas Neergaard Wesenberg, f. 4 /»18Kbh., 
F Jac. Dan. W. Krgrd., Herredsfgd. i Nørhald, Støvring og Galten 
H., M. Ane Friis. Stud. Randers 35; Kand. *ln40 1 (1— h) ; Alumn. 
p. Ehlers Koll. ; Lærer i Kbh. ; Institutbestyr. Skanderb. ; res. Kapl. 
Thisted-T. og Sgpr. Skinnerup "/* 51, ord. Ve; f "A* 84- — Ugift - 
Broder 323. 20. 

590. Kapellan pro lo'co Lading, Faarup og Sabro. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 17. Novbr. 1871). 
(Kapellanen bor i Sabro). 

1. "/» 1873. Peter Guillamore Hansen (*/♦ 76 Skæve, 
se der). 

2. "/s 1876. Niels Schou Laurberg (*/ 8 80 Laastrup-S., 
se der). 

3. l3 /i» 1880. John Theodor Knuthsen ( 18 /e 83 Hald-K., 
se der). 

591. Landet (paa Taasinge). -s- 

Sunds Herred, Sveidberg Amt, Fyene 8tlft 

(Præsten bor i' Lundby). 

14. 25 /e 1866. Peter Selling Schousboe, f. * 7 /t 07 Thorstrup, 
Søn af Vilh. Carl S. t. Skibet, f ie A 37 og Christine Margr. Søl- 
ling. Stud. Aarhus 25; Huslærer i Aarh. i 3 Aar; Kand. i7 iio30 
1 (1— h); Institutbestyr. Vejle s. A.; Kat. Vejle "/i 35, ord. ll l*; 
Sgpr. Oddense-O. *ji42; Dr. fil. i Kiel 8 /n 42 for en dertil indsendt 
utrykt Afh.: „de methodi catecheticæ" ; har medd. nogle Bidrag til 
.Sædemanden-; entl. so /i77; bor i Kbh.; — 1) gift «/4 35 m. 
Juliane Regine Reddelien, f. * b litl0 Aarh., f "A 5 *» i 7 . Heinr. Nico- 
laus Christopher R. Apotheker, Af. Maren Holbech ; — 2) gift Haasum 
"/e 52 m. Cecilie Caroline Ring, f. «/n 14 Skive, F. Carl Vilh. R 
Kbmd., Møller, M. Rasni. Poul. Kirstine Harder. — Søn 59.9; 
Brødre 48.16 og 967.17; Søster gift 742.21; Moders Brodersønner 
327. 12 og 418. 18. — 2. Hustrus Søstre gifte 1050. 17 og 1087. 24; 
Pastor Schousboe blev efterfulgt af sin Søn : 

15. 28 /4 1877. Vilhelm Carl Christian Schousboe, f. 21 ,*39 
Vejle. Stud. Viborg 67; Kand. "/« 64 h*(*l— 1); Huslærer h. Prof. 
Jerichau 61—66; Adj. og Viceinsp. Hrlfsh. 6 /* 66; havde Permission 691—594. 323 

fra Aug. 73—74 for at være Medhjælper hos sin Fader i Præste- 
gerningen; kaldtes t. Landet foranlediget ved en Ansøgn., under- 
skrevet af 208 blandt Sognets 211. Personer med Husstand; ord. 
8 / 6 77 ; — gift SL Johs. K. 8 l/7 77 m. Hanne Sophie Magdalene 
Bayer, f. 14 /a 53 Kallundb., F Carl Adolph B. Apoth., M. Soph. 
Hedv. Larsen. 

592. Landet og Ryde. •*- 

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falster« Stift 

(Præsten bor i Askø). 

19. 15 /« 1860. Johan Georg Rasmus Nielsen ( 10 k% 76 Vester- 
borg-B., se der). 

20. 18 /a 1876. Bernhard Ludvig Christian Haase, f: * 3 / 5 19 
KMl, F. Joh. Fred. H. Pakhtfsforv., M. Anne Gathr. Kjølner. Stud. 
priv. 36; Kand. 80 /4 44 h (*1— *1); Aluran. paa Walkendorfs Koll.; 
Missionær i Umanak 25 /s46, ord. 8 /*5 vendte tilbage* t. Danm. 56; 
Sgpr. Øsse-N. **Iiq5G; har skr. i „Evang. Ugeskr.% , Dansk Kirke- 
tid.* og „Flyveposten" om Grønl. Forhold; — - gift u /4*46 m. Han- 
sine Christine Louise Henriette Bech, f. 4 /i* 19 Kbh., F. Sekretær 
Fred. Vilh. B., Kopist i Finantsdeput., Af. Marie Jacobine Corne- 
lia Dahl. 

593. Langaa, Vinge og Torup. 

Hlddelton Herred, Viborg Ant og 8tifl. 

16. ,5 /io 1864. Theodor Christian Taaffe ( 25 / 8 79 Kjeldby, 
se der). 

17. "/io 1879. Hans Peter Barfod Høyer, f. "/ 9 26 Thir- 
strup, Søn af Peter Amdi H. t. Pedersborg-K., f 15 /s 31 og Cecilie 
Elisab. dé Hemmer (Sønnedt. af Provst Hans de H. t. Lyngby-A., 
t l0 h 1781). Stud. Sorø 47; Kand. 21 /«M h l (h— 1); Lærer ved 
Helsingør højere Realskole s. A.; Sgpr. Nyord 18 /i 64, ord. 10 /2; 
Hjerk-H. *ji72; — gift Esbønderup "no 55 . m. sit Søskendebarn 
Hertha Marie Sophie Lund, f. 13 /» 24 Skovgaard, Esbønderup S., 
F. Fred. Chr. L. Prokurator, M. Henr. Adolphine de Hemmer. — 
Hustrus Moster gift Hans Broge Berg t. Torup, entl. 8, / 8 62. 

594. Langaa og Øxendrup. -r- 

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift. 

17. l9 /« 1863. Carl Ludvig friis Lakier ( 8 / 7 82 Alsted-F., 

se der). 

21* 324 594—597. 

18. u /» 1882. Jacob Ludvig Bang, f. "»»/n 33 Akkerup, Søn 
af Laur. Peter 6. t. Haarby, f 8 /s 65 og filagd. Elise Smith. Stud. 
Odense. 52; Kand. "/i 62 h 1 (1 — *1) ; p. Kapl. Dronninglund »/s 67, 
ord. **/*; entl. efter Ansøgn. 18 /io^ s. A. og derefter Hjælpepræst i 
Sjællands Stift i indre Missions Tjeneste; p. Kapl. Rørby "/1068; 
res. Kapl. Tikjøb-H.-H. 10 /» 73; Sgpr. Gjødvad-B. 8 /i 74. „Jeg har 
i Blade, „Berl. Tid.", „Dagbladet«, og Tidsskr., „Milit. Tidsskr.« 
og „Vor Ungdom" ført Ordet for Folkeoplysningens Fremme og 
Skolereformer; Opfinder af Benævnelsen „Efterskoler* istedetfor 
det søgte „Fortsættelsesskoler* ^ særlig arbejdet for Indførelse af 
Rekrutprøver som i Udlandet ; efter Krigsministeriets Foranstaltning 
bedømt Rekruternes Færdighed i Læsning, Skrivning og Retskriv- 
ning, i denne Anledn. med Statsunderstøttede samt Understøtt. af 
H. M. Kongen, Kronprinsen og Carlsbergerfonden i 83 foretaget en 
Rejse til Svejts, Baden- og Sachsen*; — gift Slagelse * 8 / 1 74 m. Alma 
Olivia Schow, f. ""/i 51 Kbh., F Chr. Fred. Hagen S. Bestyrer af 
Slagelse Realskole, Af. Clara Soph. Marie Larsen. — Halvsøster 
gift 1.16. 

595. (Ny) Larsker se Nylarsker. 
596. (Øster) Larsker se Østerlarsker og Gudhjem. 

597. Laurbjerg og Leerbjerg. 

Galten Herred, Raiders Aat, Aarhm SIHt. 
.27. *A 1 Q56 - Lorents Andreas Hjorth (*°k 69 Kousted-R., 
se der). 

28. w /t 1869. Thomas Ambrosius Fyhn ( t9 /i» 77 N.Jernløse- 
K., se der). 

29. 7 /8 1878. Ludvig JuUus Jensen, f. 18 /n 42 Atterup, 
0. Egede S., F. Åndr. Outzen Vilh. J., Lærer i Lyderslev, M. Louise 
Emilie Larsen. Stud. priv. 62; Kand. M /i 69 h 1 (1—1); P- Ka P L 
Karise- A. hos sin senere Svigerfader 19 /n 70, ord. M /n; Hjælpepr. 
Spjellerup-S. 7 /io77; Natten mellem 27. og 28. Jan. 84 nedbrændte 
Laurbjerg Præstegaard ved Lynnedslag, og kun med Nød og Næppe 
reddede Pastor J. og Hustru Livet, det lykkedes ham at frelse 
Kirkebøgerne ; — gift Kbh. Johs. K. u /s 77 m. Olivia Jacobine Erica 
Mynster, Dt. af 483.19, f, 8 / 5 39 Valløby. — Farbroder 1166.22; 
Fætter 509. 18; Moders Halvbroder 1069. 17. 598. 395 

598. Ledøje og Smørum. 

Snøren Herred, KJf benhavie Amt, Sjællande Stift 

16. V« 1869. Peter Wandet (Wandel) Stockholm, f. *°/7 02 
Vammen, Søn af Stiftsprovst Jens S., fung. Biskop i Aalb., f 21 /» 
33 og Karen Margr. Friborg. Stud. priv. 21; Kand. 18 /io25 1 
(1-egr); kst. Adj. Aalb. i Efteraaret 27; Sgpr. Hodde-T. 16 /t 28, 
ord. s /fr af sin Fader; Medlem af Tiendekommissionen f. 0. og V. 
Horne, Slaugs ogSkadsH. "/* 32— M /e 37 ; Sgpr. Levring-H. n k 36; 
Provst f. Lysgaard, Hids og Houlbjerg H. 19 /i 39; Sgpr. Ørsted i 
Jyll. 1 /n45; Provst f. Rougsø, Sønderhald og Nørre H. * 7 /i* s. A.; 
R* 6 /io 61; DM. 6 /io 64; Medl. 17 / 6 69 af den under ■•/* s. A. neds. 
, Kommiss. til at tage Ordningen af Fattigvæsenet og de dermed i 
Forbindelse staaende Spørgsmaal under Overvejelse; -5 + 88 /s 70; 
se Er.; — gift 18 /s 29 m. Emilie Henriette Vahl, f. * 6 /*05 Kb)i., 
F Joh. Christopher W. Major i Brandkorpset, Tømmerm., M. 
Marie Elisab. Wulff. — Brødre 103.17 og 284.16; Søster gift 
Jens Blicher t. Vorning-K.-H., f *%i 64. — Hustrus Broder 688. 20. 

17. u li 1870. Aleth Sophus Hansen, f. "/i 17 Rudkjøbing, 
F Christen Ravn H. Kbmd., M. Cathr. Basballe (Datterdt. af Jens 
Grøn t. Rudkbg.-S., f 7* 1796). Stud. Sorø 35;' Kand. % 40 1 
(h— h); Alumn. p. Borchs Koll.; Skibspræst p. Korvetten Gaiathea 
"/s 46 under dens Jordomsejling i Aarene 45—47, ord. 4 /6 ; over- 
tog tillige et videnskab. Hverv v. at gjøre Indkjøb og Indsaml, for 
ethnograf. Museum; paa hele Togtet underviste han Skibets Lær- 
linge i Dansk, Retskr., Hist. og Geografi; entl. S1 /e47; bestyrede 
derefter */» Aar Vemmelev-H. under Præstens Sygdom; Kat. Hjør- 
ring */«48; Sgpr. Husby, Flensborg Provsti, w /n 60; valgt af Gejst- 
ligheden til Stændersuppleant "« 54; mødte p. *Gr. af den Depute- 
redes, Pastor Lic. theol. Hagerups Sygdom og Død i Stænderfors. 
55, 56, 57 og 60; Provst f. Flensborg Provsti og kst. Provst f. de 
blandede Sogne i Gottorp Provsti n /io66; R* * 8 /i«57; Sgpr. Grum- 
toft, Flensborg Provsti, **/% 58 ; kst. Provst for hele Gottorp Provsti 
l */n60; afsat af Tyskerne 64; entl. * 8 /io s. A.; opholdt sig i Italien 
Vinteren 66—66 ; Sgpr. Ferslev- V. * 4 ji 66 ; Minister for Kirke- og 
Undervisningsvæs. u /s 68 i Grev Frijs-Frisenborgs Ministerium efter 
Biskop Kierkegaards Fratræden, gjennemførte Valgmenighedsloven ; 
entl. M /»69; DM. »*/• s. A.; entl. fra Ledøje-S. 31 /io81; underskrev 
Adressen til Biskop Martensen om Forh. i Sønderjyll. ; bor i Kbh. ; 
se Er. ; — gift Holmens K. *% 45 m. Caroline Juliette Muderspach, 
f. */2l9 Frdværk, f 9 /to81 f F. Chr. M. Løjtn. og Krudtmester, M. 
Ane Marie Weischer. — Dt. gift 354. 10. 386 598—699. 

18. fi /i 1882. Høns Christian Diderik Muller, f. */• 35 
Odense, F. Kclrd. Hans M., Kasserer v. Odense Fattigvæsen og 
Fyens Stifts Sparekasse (Søn af Niels M. t. Husby-W., f * 5 /u 33). 
M. Marie Margr. Lutken (Dt ? af Amtspr. Peter Vilh. L.* t Lumby 
t 18 /s44). Sttfd. Od. 54; Kand. ■•/* 59 h l (1—1); foretog s. A. en 
Rejse til Tyskland og Svejts for at gjøre sig bekjendt m. kirk. 
Forfatningsforh. og Anstalt, for Fattigpleje: Lærer Kbh.: erholdt 
fra 66 i flere Aar Understøtt. af Kultusmil), til Stud. af Kjrkeret; 
stillede sig til Folkethingsvalg i Svendborg Amts 6. Kreds mod S. 
Høgsbro l2 /io66; assist. i 68 Prof. Larsen i de forberedende Arb. 
til Kirkekommiss. ; Folkethingsmand for Odense Amts. 4. Kreds 
(Middelfart) "/ 9 69; stillede sig til Gjenvalg smst. *°» 72 og "/» 73 5 
*/s 71 Medl. af Kommiss. om de Grønlandske Kirke- og Undervis- 
ningsforh.; Medl. af Examenskommiss. t. Afholdelse af Skolelærer- 
og Lærerindeexam. 70—78: Sgpr. Bregninge 17 / 7 75, ord. 3 />; har 
bl. a. udg. Hist. Efterr. om Rigsraad. og Rigsdag. Still.. 66 ; Valgene 
1848—66 m. Tillæg, 67 ; Ministerierne 1848—66, 67 ; Om Stat og 
Kirke ell. de relig. og kirk. Forh. i Danm. efter Grundloven, 1—2 
og skr. mange navnlig polit. Art. t. Bladene; — gift -ty 80 m. 
Cornelia Maria Nicoline Frimodt, f. *% 36 Birkendegaard, Værslev 
S., F. Joh. F. Godsinsp. p. Lerchenborg, M. Nic. Cathr. Nielsen. — 
Søstre gifte 647. 14 og 1098. 20. — Hustrus Broder 630. 1 , Søster 
gift m. Biskop, Dr. Johs. Clausen. — O. 

599. Lejrskov og Jordrup. 

Ant Herred, Ribe Aat eg Stift.. 

14. *°/e 1852. Omrad Hauser Grave, f. 1T /s 03 Kbh., /. 
Generalkrigskomm. Carl Fred. G., Deput. i Admiralitetet, M. Gedske 
Cathr. Nordahl. Stud. Brgdsk. Kbh. 20; Kand. ^ 27 1(1-1); 
Sgpr. V. Tørslev-S. */«34, ord. 1& / 8 ; Trige-Ø. Vx 39; entl. Vt 72; 
t 16 A°79; — gift lfl /n 23 m. Frederikke Cathrine Gliemann f. Fiedlen 
f. 27 /4 04 Kbh., f l6 A 77 (1. gift ••/« 24 m. Dr. fil. Joh. Georg 
Theod. Gliemann, Fuldm. i Rentekammeret, f "A *8), F Jstrd. 
Chr. Fred. F., Sukkerraffinadør, Ejer af Basnæs, M. Juliane Marie 
Sporon. — Brodersøn Carl Fred. G., Kand. theol. 

15. 81 /9 1872. Jens Lassen Knudsen, f. 29 l* 19 Ribe, F. 
Christen Lauridsen K. Værtshusholder og Kvæghandler, M. Maren 
Jensdatter. „Drev paa Landvæsen og Kvæghandel til sit 22. Aar, 
vilde saa læse for at blive Præst. Stud. priv. 43 ; sled sig under 
adskillig Sygelighed til Attestats ; Kand. l0 h 61 1 (1—1) ; holdt „Pro- 
benpredigt" for Aschenfeldt i Flensborg u ,io 62, men turde saa 
: kke tage imod Præsteembede før i sit 46de Aar." Lærer v. Rød- 599—601. 327 

ding Højskole 52; Dalum Højskole 62; Sgpr. Aggersborg 8 /s64, 
ord. w /4; deltog i Appels Ord. paa Askov; underskr. den .lille 11 
Askovadresse; medd. Prædik, i Brandt og Nielsens „en Aarg. 
Præd.*; — gift Vesterborg */" 53 m. Nanna Marie Frederikke Ade- 
laide Boisen, f. 24 /s 24 Skaftegaard, Vesterb. S., F Ant. Nic. B. 
Landmand (Søn af Biskop Pet. Outzen B., f 10 /* &)> M - Dorth - 
Conr. Louise Schiern. — Søn Jac. Ghr. Lindberg K., f. u h 58, 
Kand. theol. ,5 /e 81. — Søskendebørn 88. 14. Lars Nielsen t. Nordby 
p. Fanø, f M /i»56. — Hustrus Slægt se 903.28. 

600. Lem og Vejby. 

Rødding Herred, Viborg Ant og Stift 
' 15. V» 1850. Hans Selchau, f. 6 /i*06 Sonnerupgaard, K. 
Hvalsø S., F. Henr. Ghr. S. Ejer af Flaskekroen, Distriktskomra. v. 
Kystpolitiet, M. Anne Lov. Frandsen. Stud. Brgdsk. Krhvn. 24; 
Kand. 18 /t 31 h (h— h); p. Kapl. Asnæs 26 /4 36, ord. * 8 / 6 ; Sgpr. 
Horne-A. */*40; entl. 24 /s 70; bor p. Agentoftgaard v. Randers; — 
gift ty« 40 m. Anna Kirstine Emilie Frandsen, f. •/o 11 Holbæk, f 
l0 /s 68, F. Joh. Arent F. Kbmd., M. Karen Pedersen. — Datter 
gift 683. 21 ; Tvillingbroder 1034. 19. — Hustrus Broder 317. 18 % 

16. **/« 1870. Anton Andreas Sofus Kirkeby (tyio 77 Fau- 
sing-A., se der). 

17. 7 /i 1878. Jørgen Herman Monrad ( 17 /4 83 Kjøge-Ø., 
se der). 

18. 18 /e 1883. Niels Krishan Nielsen Munkebo (dette Navn 
ifl. kgLResol. af tyi 79), f. * s / 6 62 i Munkebo, F Niels Hansen Hus- 
mand, senere Bundtmager i Odense, M. Kirsten Jensdatter. Stud. 
Od. 71; blev understøtt. afH. M. Kongen; Kand. l9 /i 78 h 1 (h— h); 
uord. Medhj. Fausing- A. s. A. ; Sgpr. Sneibjerg-T. 2 */s80, orcj. 18 / 6 ; 
underskr. den »lille* Askovadresse; — gift * 8 /6 80 m. Magdalene 
Caroline Porep, f. M /s 58 Kbh., F Carl Ferd. P. Snedker, M. Anna 
Gathr. Gundelach. 

601. Lemb og Ølstrup. 

Bølling Herred, Ringkøbing Ant, Ribe Stift 

13. 14 /« 1865. Peter Henrik Bech (tys 80 Tranebjerg, 
se der). 

14. ,8 /s 1880. Peter Jerndorf Storm Riemann, f. »k 48 
Odense, F Fred. Edv. R. Possementmager, M. Christiane Sev. 
Storm (Datterdt. af Mort. Ant. Holm i. Svindinge, f u h 17). Stud. 
Od. 66 ; Kand. * 4 /6 72 1 (1— *1) ; Lærer v. Askov Højskole Vintrene 
72—73 og 73—74 for vordende amerikanske Præster; Førstelærer 328 601—603. 

v. Emdrupborg Højsk. 74; p. Kapl. Aaker s /f 76, ord. Odense l9 /t; 
res. Kapl. S. Omme-H. 10 />77; underskr. den »lille* Askovadresse; 
udg. „Fire Prædikener i Aakirke*, Rønne 77 » har medd. Digte og 
andre Bidr. til „Nord. Maanedsskr.* og , Højskolebladet* ; Medudg. 
af „Nytaarsgave fra Askov" og .Nordisk Højskoleblad*, Kri- 
stiania ; — gift Vartov 80 /t 76 m. Kristine Ketelsen, f. */» 66 Kbh., 
F. Carsten K. Klokker v. Vartov, fhv. Kbmd., M. Marie Andersen. 

602. Lemvig og Nørlem. 

Skodboro Herred Ringkøbing Ant y Ribe Stift. 

21. T /e 1861. Jens Laurits Verner Jørgensen ( 18 / 9 75 Ma- 
ribo-H., se der). 

22. ,7 /n 1875. Gottfred Georg Wolfgang Berggreen, t u f» 
29 Kbh., F Prof., Dr. fil. Andr. Pet. B., Organist v. Trinit. K., 
Sanginsp., Af. Dorth. Fred. Wettergreen. Stud. priv. 47; Kand. 
26 /i 64 h 1 (1 — 1); Lærer v. Kbhs. Kommunesk.; Kordegn, Klokker 
og Andenlærer Middelfart tø 57*; erh. Till. til at ord. som Medhj. 
hos Sgpr. der 15 /s 58, ord. 8 %" Sgpr. Aventoft, Slesvig, T /* 61; 
afsat af Tyskerne 4 /a64; kst. Sgpr. Nordborg p. Als "/»* bortvist 
derfra af den 'tyske Regj. 4 /» * en tl. af den danske Regj. som Sgpr- 
i Aventoft 98 /io 64 ; Past. vie. Vindblæs-D. 7 /« 66 ; Sgpr. N. Nissum 
17 /i*70; Provst f. Skodborg, Vandfuld og Ulvborg H. M /i» 75; 
underskr. Adressen t. Biskop Martensen om Forh. i Slesvig; — 1) 
gift "/* 64 m. Thekla Franciska Carstens, f. 5 /io 30 Frederiks Præste- 
gaard, f * 6 /* 66, Dt. af Carl C. t. Tyrstrup-Hjerndrup i Slesvig, afsat 
64, f i Kbh. tø 68 og Emma Vilh. Amalie Stribolt; — 2) gift 5 /tM 
m. Anna Augusta Hansen, f. V* 39 Svaneke, F. Herm. Jørg. H. 
Kbmd., russisk Vicekonsul, M. Margr. Marie Holst. — Søskende- 
barn gift 418. 19. 

603, Kateket i Lemvig, 

6. M /i 1864. Marcus Ancher Secher Lund(* ji 69Fjaltring- 
T., se Vium-S.-A.). • 

7. 20 /n 1869. Christian Michael Ammentorp ( 10 /i 74 Havers- 
lev-B., se Kjetterup-G.). 

8. * 4 /* 1874. Peter Christian Larsen ( n /io 76 Tversted-U.-B., 
se Høve-F,). 

9. "/i 1877. Peter Bartholin Jiirgens (tøo 80 Resen-E, 
se der). 

10. tø 1881. Michael Andreas Berg ("/» 84 Oure-V., 
se der). 604—606. 829 

604. Lerup og Tranum. 

Øster Han Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

17. lft /a 1867. Oluf Anstecn Leopold Frederik Redsted, f. 
*/e 21 Kbh., F. Oberstløjtn. Joh. Fred. R., Udskrivningschef i Aalb., 
M. Anne Kirst. Bolette Qvist. Stud. priv. 40; Kand. 8 / s 49 h* 
(*1— h); Lærer v. Frelserens Sogns off. Sk. 55, Søetatens Pigesk. 
56, Overlærer smst. 5,9; uord. Kat. Holmens- K. 1 */t 62, ord. Kat. 
smst. 17 / 8 62, ord. 10 /i*; — gift w /« 66 Kjøge m. Caroline Mathilde 
FTiderichsen, f. l5 /i 25 Kjøge, F Jstrd. Math. F., Birkedommer i 
Kbhs. Amts søndre. Birk, M. Maven Kirst. Færch. — Søster gift 
555. 15 ; Søstersøn 566. 24. — Hustrus Søster gift 768. 17. 

• » 

605. Levring og Hørup.' 

Lysgaard Herred, Viborg Aat, Aarbaa Stift 

16. 18 /9 1860. Lars Kjellerup Kold, f. 81 /i 09 Aarhus, F 
Hans Jac. K. Kbmd., M. Kirst. Marie Kjellerup. Stud. Aarh. 30; 
Kand. »/i 37 h (h—l); Kat. Nibe 31 /s47, ord. 18 /io; Sgpr. Rubjerg- 
M. Vn 62;enti. 1J> /ia77; bor i Kbh.; — gift Aarh. •/" 47 m. Maren 
Ulrikke Cecilie Holm, f. ir /u 17 Kbh., F Dir. H. Urtekræmmer, 
M. Cecilie Cathr. Bloch. • 

— "1% 1878. Valdemar Julius Winther (erh. "/a Till. t at 
betragtes som ikke kaldet, se Pedersborg-K.). 

17. 28 /s 1878. Frederik Rubæk Henrik By lov Bruun^ Søn 
af 260. 17, f. */ 6 49 Viborg. Stud. Hors. 68; Kfcnd. "/« 72 h 1 (*1— h) ; 
p. Kapl. hos sin Fader Gjerlev-D. * 9 j% 73, ord. 8 /io; — gift Gjerlev 
*/«74 m. Sofie Augusta Juel, f. "2 47 Kbh.,'/. Edv.Aug.J., Kand. 
jur., Ni. Jac. Tersa Wolf. — Hustrus Morbrødre 361.13 og 680.16; 
Moster gift 798. 24. 

606. Lidemark og Bjeverskov. 

Bjeverekov Herred, Præst* Aat, Sjallande Stift. 

21. l */i 1836. Johan Caspar Roos* f. »V* 04 Vemmetofte, 
F Kclrd. Bernhard Ludv. Fred. R., Klosterlæge, M. Christine Eli- 
sab. Witte (en Præstedatter fra Horst i Holsten). Stud. Hrlfsh. 
22; Kand. * 7 /io 28 h (h— 1); p. Kapl Vemmetofte 18 /»29, ord. 8 /i©; 
Kat. Ringsted >/io34; R* "$79; entl. "/18O; bor i Kbh.; — gift 
Frue K. */ 6 29 m. Louise Marie Bech, f. */io 08 Kbh., + Vs 43, F 
Johs. Gordia B. Tobaksfabr., M. Marie EHsab. Møller. 

22. M /e 1880. Jørgen Høegh Leunbach, f. * 7 /i 42 Kattrup, 
Søn af Ant. Fred. L. t. Elmelunde, f M /e 65 og Hildur Gyrithe 880 606—606. 

Høegh (Dt. af Jørg. H. t. Gjentofte, f ,4 A B2). Stud. Horsens 62; 
Kand.- "/• 69 h l (b— 1); p. KapL Sværdborg ^ 72, ord. "/i; 
Sgpr. Hvilsted **/* 76; — gift Hørsholm 14 /* 73 m. Kassandra Vil- 
helmine Hjardemaal, f. lv /io 45 Vestindien, F Ghr. Math. H. Plan- 
tageejer, M. Frances Lucy Pinel. — Broder 846. 15. 

.607. Lillehedinge. -5- 

Steves Herred, Præstø Art, Sjælltide Stift. 

17. Vn 1852. Carl David Fog, f. »/io 12 Nykbg. Falst., F. 
Joh. Peter F. Søkrigskommiss., Mynsterskriver, Af. Gathr. Hedevig 
Dencher. Stud. Nykb. 30; Kand. *% 36 1(1—1); p. Kapl. Vemme- 
tofte 7 /n 37, ord. M /s38; Sgpr. Hodde-T. "'9 45; f l8 /u 78; - gift 
18 e 46 m. Inger • Christine Frederikke Engelbreth, f. **/» 1&> W- «* 
Dr. theol. Wolf Fred. E.* t. Lyderslev-F*., f **/* 62 og Kirst. Marie 
Petersen. — • Brødre 1070. 18 og Joh. Peter Aug. F. Kand. theol., 
se iøvr. Side 15. — Hustrus Søster gift 318. 18, Slægt se der. 

18. »V* 1879. Hans Jacob Hørning, f. 4 /io 18, Søn afRasm. 
H. t Sevel, f 7,1 31 og Marie Soph. Mehl (Dt. .af Henr. M. t 
Rødding-K., f 7* 1784). Stud. Rand. 36; Kand. 6 /i 43 h (*1-1); 
Huslærer p. Borréby ; Bat. Viborg ll h 55, ord. u / 8 ; Sgpr. Højrup l4 /n 
67; — gift Borreby Kapel 15 /n 55 m. Sophie Elisabeth Henriette 
Weideborgh, f. '/10 13 Næstved, F. Major Ghr. W., Ritmester i Sjæl- 
landske L^ndsenerrgmt., M. Dorth. Eggers. — Broder 102. 22 ; Søster 
gift 942. 11.. 

. 608. Lime. 

Røddiog Herred, Viberf Art %% Stift. 

(Præsten bor i Aalbæk). 

16. "/4 1859. Andreas Gomme, Schaarup, f. "/s 09 Trandø- 
rup, Søn af Nio. S. t Marstal, f 10 /» 43 og Anna Gregorie Hvalsø. 
Stud. priv. 30; Kand. 3l 10 39, 27 i 40 og 26 /io 41 n, tog atter Exam. 
3 /n42 h (1— 1); kst. Lærer v. Søetatens Pigesk. t4 /«44, fast ansat 
n /io45, Overlærer i4 /io'46; Kat Holmens K. *°/i 55, ord. 7 /t; f IS/ i 
78; — 1) gift »/, 50 m. Petrine Olavia Blichfeldt, f. l4 /i 25 Kbh., 
t 9 /i 60 ; — 2) gift u 5 61 m. afd. Hustrus Søster Caroline Jose- 
phine Blichfeldt, f. n /i 17 Kbh., begge vare Døtre af Jac. B. For- 
mand for Kongens Chaluproere og Karen Nielsen. — Søn 721.20; 
Broder Gustav Jac. S., Kat. Holmens K., f *° s 38; Søster gift ro. 
Dan. Heinr. Jacobsen t. Vejerslev-A.-T., f u /io 68. 

17. ■ •/* 1878. Peter Christian Julius \Iads Melbye, f. t7 h 
46 Kbh., F Peter M. (Søn af Thor M. t. Middelfart), Silke- og 608—610. 331 

JClædehandl., Af. Antonette Bjerregaard. Stud. Mtrpsk. 64; Kand. ,5 /i 
70 h 1 ^]— h); p. Kapl. Gudbjerg 7 / 5 74,' ord. 17 / 7 ; - gift *7» 74 m. 
Cathrine Jacobine Philippine Schiemann, f. n k 50 Kbh., F Phil. S. 
Musiklærer, M. Laurine Soph. Huttenrauch. — Farbroder 56. 18. — O. 

609. Lindelse. 

Langelande Sinder Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift. 

14. ,8 /e 1867. Theodor Regius Lerche Jørgensen, f. »/i* 07 
Viborg, Søn af Provst Jac. Lerche J.* t. Vejle-H., f l5 /» M °8 
Dorth. Magd. Lov. Schaumburg. Stud. Vibg. 28 ; Kand. 17 /« 34 h, 
tog atter Exam. *°/i 34 1 (*1— h); Kat. Lemvig */i 38, ord. 3 /*; 
Sgpr. Kollerup-S.-H. *%41; Aardestrup-B.-G. 17 /io 51 ; entl. a /i82; 
t 29 /i84; — gift , « 8 /s 38 m. Charlotte Amalie Bjørnsen, f. 7 /a 13 
Roholte, f 21 A81, Dt. af Fred. Cornelius Eberhard B. t. Kongsted, f 
4 /* 31 og Rebekka Adolph. Rabeholm. — Moders Halvbroder 1000. 18. 

16. 7 s 1882. Ludvig Peter Bertelsen, f. 24 /b 23 Statafgaard, 
Hasle" S., F Andr. Nic B. Godsforv. p. Bregentved, M. Karen 
Elisab. Friderichsen. Stud. Mtcpsk. 42; Kand. . 6 /» 51 1 (1—1); Lærer 
i Kbh.; Sgpr. Vejby-S. */ 8 60, ord. '»/»; Herringe-G. « 6 /io69; — 1) 
gift 19 U 64 m. Charlotte Gustave Marie Sophie Juliane Danielline 

Castonier, f. 19 /é 37 Hjerting, f lb h 73 i *• Ma J or Dan - & torm c » 
Toldinsp. i Varde, M. Gustave Charl. Christiane Michaelsen; — 2) 
gift Herringe *°/n 78 m. Emmy Henrikke. Mathilde Blom, f. 2 /s 55 
Kbh., F. Joh. Ludv. B. Maskinm. i Flaaden, M. Anna Marie Zorn. 

610. Linneryp og Hammer. 

Vrade Herred, Aarhus Amt eg Stift. 

(Præsten bor i Hjortsvang). 

17. e /s 1869. Michael Christian Asmussen (»ty 77 Ødum-H., 
se der). 

18. ty 1877. Frederik Theodor de Fine Olivarius, f. °/i 43 
Varde, Søn af Math. Chr. O. t. Hodde-T., f lft /n 63 og Soph. Jac. 
Wettergreen. Stud. Ribe 62; Kand. 21 /i 69 h 1 (1— h); p. Kapl. 
Grejs-S. } 7 U 71, ord. * l h ; Sgpr. 0. Nykirke 18 /i 74; kst. Provst for 
Thyrsting og Vrads H. A k 84 ; — gift 18 /» 72 m. Oline Georgia 
Bloch, f. 7*47 Liselund, Sjørslev S., F Carl Chr. B. Prokurator i 
Varde, M. Marie Børgine Tranberg. — Hustrus Farbroder 1117.19. 

Liunge se Lynge. 332 611—613. 

611. Ljørslev og Ørding. 

Mors Sønder Herred, Thisted A«t, AaJberø Stift. 

21. ,7 /i* 1863. Janus Severin Mollerup (« 8 /* 70 Tæbring- 
O.-R., se Gjelsted-R.). 

22. "/e 1870. Alfred Valdemar Meinert (* 6 /n 77 Flødstrup- 
U., se der). 

23. «/i 1878. Hans Sessing Theilade ("/i 83 Sal-E., 
se der). 

24. ty* 1883. Christian Carl Ludvig Enghoff, f. »ty 47 Odense, 
F. Phil. E. Organist, Lærer v. Borgersk., M. Soph. Andreasine 
Barbara Anderskov. Stud. Od. 66; Kand. M /i 74 h*(h*— h); Lærer 
v. Hors. priv. Realsk. 76 ; Kapl. p. 1. Stor-Ring-S.-G. •/• 78 i or(1 - 
20 /» ; har medd. enk. Præd. og Dig;te t. Blad. ; — gift Horsens 
29 /io 76 m. Caroline Charlotte Marie Sørensen, f. */* 42 Kbh -i F - 
Søren S. Svejtser hos Fred. VIL, M. Soph. Hedv. Jensen. 

612. Lomborg og Bomb. 

Skodborg Herred, Ringkjøning Amt, Ribe Stift. 

17. ,9 /s 1858. August Ehlers Blædel ( $ / 8 74 Assens-RL, 

se der). 

18. ,8 /io 1874. Hans Jens Vilhelm Berthelsen, f. 1B /n 33 
Thisted, F. Anders Møller Kjær B. Amtsfuldm., M. Cathr. Vibekke 
Dahlerup. Stud. Aarh. 53; Kand. *Vi 59 h* (1—1); Lærer v. Bor- 
gersk. i Aarh. ; var der Medstifter af og Formand for jndre Mis- 
sionsforen.; res. Kapl. Bjerregrav- Aa.-T. og Førstelærer v. Bjerre- 
grav Sk. 18 /s 62, ord. 8 /i» ; valgt -til Folkethingsmand for Viborg 
Amts 5. Kreds (Løvel) 4 /c 66, stillede sig imod den senere Justits^ 
min. Klein, gjenvalgt 18 /io 66, stemte imod den revid. Grundlov; har 
udg. en Prædikensaml. 61; nogle Morgen- og Aftensalmer 62 og 
63; Forslag til en ny Textrække 82; — 1) gift Tved i Jyll. 16 /s 59 
m. Marie Margrethe Christiane Muller, f. 15 / 5 36 Aarh., f ,0/ * 7a 
F Robert M. Propr. Blaakjær, Tved S., M. Ane Schmidt; — 2) 
gift St. Jørgens v. Svendb. 9 /« 70 m. Anna Elisabeth Blædel, f. Vs 
47 Kbh., F Chr. B. Tømrer v. Holmen, M. Nic. Olsen. — Mor- 
brødre 70. 16, 1049. 15 og 1179. 13; Moster gift 907. 19. ^- 2. Hu* 
strus Farbroder 60. 16, Slægt se der. 

618. Longeise og Fuglsbølle. + 

Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

19. l0 /s 1859. Christian Linde Holst, f. Vi 07 Ellidshøj, 
Søn af Erik Begtrup H.* t. Højby, f 81 /* 38 og Else Kirst Erd- 613—616. 333 

mann. Stud. Frdbg. 26; Kand. 1s /i 35 h (h— h); p. Kapl. hos sin 
Fader Højby 14 /io 36, ord. 18 /» 36 ; var efter Faderens Død Hjælpe- 
præst i 1 Aar i Følleslev-S. ; stillede sig derefter til Disposition 
for Biskop Mynster, der sendte ham mange Steder omkring, til 
Kjeldby, Næstved, Hyllested-V.-H., Høve-F., Vig-A. og Egeslevmagle ; 
Sgpr. Aggersø-Omø *'/u 46 ; entl. ! /n 83 ; bor i Kbh. ; — gift Kbhs. Trin. 
K. "/" *& m - Emma Leopoldine Meincke, f. } 5 /n 25 Frederiksværk, F. 
Arent Joh. Vilh. M. Eapt. v. Raketkorpset, Af. Louise Muderspach. — 
Brødre Hans Gjørup H. t. Egeslevmagle, f 6 /s 48, Ernst Henr. H. 
t. Borup-K., f 6 /» 67 ? Søster gift Laur. Ottesen t. Bregninge-S., f 
28 /s39; Søstersøn 864.18. — Præstegaarden blev afbrændt 6 /is62 
af en 12-aarig Dreng. 

20. 15 /i 1884. Prebeti Johan Frederik Jakob Hansen, f. 8 / 9 
46 Falsled, Svanninge S., F. Mads Fred. H. Lærer, M. Joh. Jac. 
Lentz. Stud. Sorø 66 ; Kand. 19 /e 71 h 2 (h— *1) ; Lærer i Lyceum; kst. 
Adj. Aalb. "/s 73, kgl. Udn. 7 /* 76; Kapl. p. 1. Tranekjær-T. * 6 / 5 s. A.; 
ord* 19 /i ; — gift Frdberg 81 /t 73 m. Emma Mathilde Stenersen, f. 
15 /s 43 Kbh., f 8 /« 84, F. Jstrd. Adolph Casp.Alb. S., Overformynder og 
kst. Skiftéforv. paa St. Thomas og St. Jan, M. Anna Bened. Hoff. 

614. Louns og Alstrup. 

QUlBH Herrod, Aalborg Aat, Ylboro Stift. 

21. 1S /* 1862. Christian Julius Simon Jacobi Jacobsen 
( M /6 72 Skjødstrup-E., se der). 

22. 13 /» 1872. . Frederik Carl Petri ( 18 /ij 80 Vive-R., se der). 

23. "/» 1881. Falle Møller Lunee, f. w/n 48 Grenaa, F. 
Lars Joh. L. Prok., Branddirekt., M. Cecine Marie Agerskov. Stud. 
Aarh. 69; Kand. "e 77 h» (1—1); p. Kapl. Hvorslev-G. l9 ,i 78, ord. 
80 /»; — gift 5 /n 78 m. Helene Ambrosia Elmquist, Dt. af 1133.16, 
f. 8 ii 52 Aarh. — Broder 321. 25. 

615. Lumby. 

Luodo Horred, OdOMO A«t, Fyono Stift. 
11. • 9 1844. Christian Holger Hald*, f. 18 /« 06 Odense, F 
Hans Peter H. Prok., Af. Mathea Basse. Stud. Od. 23; Kand. »/i 
28 1(1—1); Adj. Odense */e 29; Sgpr. Norup u h 30, ord. "/t; 
Lunde l6 /io40; Provst f. Lunde, Skam og Skovby H. 18 /t44; R* 
5 /io60; DM. iAnl. af sit Jubil. ty 80 ; entl. 27 /is82; bor i Odense; — 
gift 7 /n 29 m. Abigael Christensen, f. V* 10 Frijsenborg, f *h° 80, 
/. Fred C. Forp., Af. Bodil Kirstine Dahl. 334 616—617. 

12. *°/s 1883. Christian Urban Hansen, f. 16 /i*44 Odense, 
F. Hans Urban H. Kbmd., Raadmand, M. Christine Mariane Kingo. 
Stud Od. 63; Kand. 19 / 6 71 h l (1— h). „Efter Exam. opholdt jeg 
mig i Odense, forberedende mig til Præstegjerningen ved jevnligt 
at præd., thi jeg havde faaet Tilbud fra Birkedal om at blive hans 
Kapellan og jeg greb det med Glæde. Ansøgn. blev indsendt, men 
forblev ubesvaret af Ministeriet, hvorfor B. efter forgjæves Venten 
og efter fælles Overenskomst tog den tilbage. Valgt 16 /it 72 af 
Kirkeraadet for den dansk-luth. Menighed i Hull til Præst f. »denne 
Menighed, Valget stadfæstedes af Bestyr, f. „Foreningen til Evange- 
liets Forkyndelse for nord. Søfolk i fremmede Havne, ■ hvorved jeg 
ansattes som Foreningens Udsending i Hull og Grimsby" ; erh. kgl. 
Till. til at modtage Ordin. **/* 73, ord. Odense 19 /2 s. A. ; — gift 18 /t 
73 m. Antonie Bruun, f. 26 / 12 48 Assens, F. Bertel B. Kbmd., 
svensk-norsk Vicekonsul, Kand. fil., Af. Margr. Soph. Fred. Brasch. 

616. Lunde. 

Lunde Herred, Odeiee Amt, Fyene Stift 

22. */* 1868. Caspar Nicolai Smith («/ 4 75 Korup-U., 
se der). 

23. ,8 /« 1875. Jacob Georg Thaning, f. u k 16 Ejstrup, 
Harthe S., F Jens Iskov T. Apotheker paa Vesterbro i Kbh., 
senere Toldkontrollør i Aalb., Af. Marie Christine Dein. Stud. 
Aalb. 35; Kand. ,0 /i 41 h (1—1); p. Kapl. Simmerbølle 10 / 6 47— ^ 
56, ord. a5 /» 47, fra * 4 / 8 60 paa eget An- og Tilsvar ; Past. vie. Drejø 
Vinteren 56—57; Sgpr. Frederikshavn 9 / 5 67; Sulsted-A. u /* 63; - 
1) gift s »/io62 m.- Emilie Augusta Marie Seyer, f. * 5 /e 32 Rudkbg., 
F. Mads Peter S. Kbnid., Af. Joh. Cathr. Rasmussen; — 2) gift 
"/io 65 m. Anna Dorothea Winde, f. */u 36 paa Burholt, 0. Brøn- 
derslev S., F. Joh. Fred. Christoph. W. Propr., Af. Anne Cathr. 
Høgsted. 

617. Lunde og Outrup. 

Vester Horne Herred, Ribe Amt og Stift 

lg. u /9 1857. Jens Søren Langhoff, f. Vio 02 Odense, /. 
Hans L. Tøii™ ermest M Brandkapt., M. Dorth. Møller. Stud. Od. 
24; Kand. * 3 /io 32 h (1-1); Sgpr. Vildbjerg-T.-N. */u 42, ord. 18 /n; 
f 2tI /i 72; — gift Vildbjerg 5 ia 55 m. Christiane Caroline Marie Ja- 
cobsen, f. 7 /io 27 Rærup, Lydom S., f l6 /« 58, F. Knud J. Gaardejer 
Af. Maren Hansen. — Brødre 134. 16, Slægt se der, og 439. 28. 

19. lf /4 1872. Frederik Ludvig Vaupell, f. *°/n 18 Kolding, 617—619. 385 

• 

F. Oberstløjtn. Joh. .Vilh. Lud. V., Major i Holst! LandsenerrgmL, 
M, Margr. Dorth. Karberg. Stud. Kold. 36; Kand. u /i 42 h (1 — 1) ; 
p. Kapl. Lerup-T. l7 /»47, ord. * 7 lio; Emmerlev Vi 48; Agerskov 
»/i»61; Nylarsker 1! /5 66; Sgpr. Harboøre-E. 10 /s 58; Ridder af d. 
russ. St Stanislaus Ordeu 68, paa Grund af hans Omsorg for 
de Skibbrudne paa Linieskibet „Alexander Newski - , paa hvilket 
Storfyrst Wladimir var ombord; R* 6 /n 68; — gift Kbhs. Frue K. 
*°/io 58 m. Agnes Johanne Hjort, f. 6 /5^5 Kbh., F. Joh. Peter Gad 
H. Skibskapt., Af. Joh. Marie Jansen. — Broder Botanikeren Dr. 
fil. Chr. Theod. V., Kand. theol. 18 /i 47, f u h 62. 

618. Lundforlund og Gjerløv. 

Slagelse Herred, Soro Ant, Sjællands Stift 

16. l9 h 1867. Peter Holm (**/* 74 Udby-Ø., se der). 

17. *h 1874. Wichmann Blauenfeld, f. "/* 17 Randers, F. 
Jac. Eduard B. Organist, Af. Lene Bredahl. Stud. Rand. 35; Hus- 
lærer; Kand. 28 /i43 1 (1—1); Sgpr, Guldbjerg-N. S. efter priv. Ind- 
still. s /j 49, .ord. * 3 /*^ ~ %& Skamby x l% 53 m. Hansine Nicoline 
Andersen, f. 6 /i 24 Rand., f 16 /* 64, f. Kmrd. Hans A. Hospitals- 
forst, Prok., Landvæsenskomm., M. Joh. Hansine Sohimerfeldt. • 

619. Lundum og Hansted. 

Vor Horred, Aarhut Art og Stift. 

14. 80 /io 1868. Jørgen Otto Faårutus ( te /s 69 Magleby p. 
Langeland, se der). 

15. 3, /5 1869. Jo%an Peter Bøttiger, f. "/ø 10 Rosk., F 
Johs. Peter B. Klæde- og Lærredsfabrikant, Af. Anna Marie Feigh. 
Stud. Rosk. 29 ; Kand. 9 /? 36 h (1—1) ; Lærer v. Kbhs. Almuesk. 
37 ; Sgpr. S. Omme-H. 16 /* 49, ord. t0 /7 ; Lintrup-Hjerting i Tørning- 
lehn * 9 /s 58; afsat paa Grund af Edsnægtélse af den tyske Regjer. 
,0 / ft 67; entl. fra Lundum-H. 3 %84; bor i Aarhus; se Er.\ — 
gift 3 V? 40* m. Marie Dorthea Ingeborg Aagaard, f. 7^09 Kolding, 
F. Jac. Aa.'Kbmd., Borgerkapt., Af. Magd. Soph Pontoppidan (Dt. 
af Dines P. t. Lundum-H., f a4/ * 1791). — Søn 1139. 17. — Hu- 
strus Brodersøn 269. 21. 

16. 10 /» 1884. Poul Thorvald Benedict Boisen, Søn af 
1014. 14, f. "/i 46. Stud. Nykbg. 63; Kand. M /e 69 1 (1—1); rejste 
7a Aar i Tyskland og Italien; p. Kapl. hos sin Fader Vesterborg- 
B. 4 /n 71, ord. 10 ,i 72 Maribo; Kapl. p. 1. smst. V* 77; Sgpr. Thor- 336 619—681. 

iiiiig-L. Vi 80; har skr. i „Nordisk Maanedsskr.*, „Den nye Bud- 
stikke 11 og „Gjedved Budstikke, ; — gift Vartov ,9 /n 76 m. Mary 
de la- Laing, f. % *ji 64 Aarh., F. Kmjkr. Robert William Grauford 
Meason de la L., Prløjtn. i Husarrgmt, Ordonantsofficer hos Fred. 
VIL, M. Nath. Olivia Gonstantina Petersen. 

620. Lyderslev og Frøslev. 

Stevns Herred. Præst* Aat, Sjællands Stift. 

19. 4 /» 1859. Apdreas Thaning, f. u /i» 06 Vemmetofte, F. 
Kmrd. Terk. T., Klosterforv., M. Elisab. Dorth. Gathr. Lyngbye. 
Stud. Frdbg. 23 ; Kand. M /io 28 1 (1—1) ; Lærer v. Søetatens Drenge- 
skole; Sgpr. Dragstrup-S. 4 /<$ 34, ord. tt /i; Vollerslev-G. • "/* 36 J 
entl. M /io77; bor i Kbh.; - gift 17 /io 34 m. Henriette Vilhelmine 
Tønnesen, f. 81 /5 10 Slagelse, F Jonas T. Farveriejer i Næstved, 
Forligskomm., Forv. paa Ringstedkloster, M. Cathr. Marie Jacob- 
sen. — Dt. gift 12. 14; Brodersøn 340. 17; Søster gift Provsl Peter 
Kofod Ancher t. Østofte, f 7*67; Broderdatter gift 614. 21. 

20. w /i 1878. Venceslaus Ulricus Hammer shaxmb, f. »/s 19 
Stegaard paa Vaagø, F. Jørg. Frants HL, var Færøernes sidste Lag- 
mand, M. Armgard Maria Egholm. Stud. Brgdsk. Erhvn. 39; 
foretog 41 en Rejse til Færøerne, ord en ti. Medlem af det islandske 
„Bokmentafelag "/«43; Kand. 15 /i47 h 1 (h—h); opholdt sig dette 
og det følgende Aar paa» Færøerne for at samle, hvad der ved den 
mundtl. Tradition var bleven bevaret af Sange og Sagn og for at 
undersøge Sproget; Medl. af „det kgl. Nord. Oldskrift Selskab 1 
6 /s 48 ; Lærer v. Frelsers Sogns Friskole *49 ; erh. i 62 og 54 det 
Smithske S tip.; foretog i 53 atter en vidensk. Rejse t. • Færøerne; 
Sgpr. Nordstrømø 81 /5 55, ord. n /i; Østerø 29 /s62; Provst for Fær- 
øerne * 7 /* 67 ; R* 26 A74; var fra 66-78 kongevalgt Medlem af 
Færøernes Lagthing; se Er.; — gift Helligaandsk. ! % 65 m. Elisa- 
beth Christiane Augusta Gad, Dt. af 918. 17, f. 16 /i» 29 Thorshavn. - 
Faster gift Joh. Henr. Schrøter t. Syderø, f M /" 51. 

Lille Lyndby se Lyngby. 
621. Nørre-Lyndelse og Højby. 

Aaeua Herred, Odense Ant, Fyene Stift. 

13. l8 /e 1869. Benedict Gudmundsen Schéving, f. «/< 07 p. 
Haga, Islands Vesteramt, F. Gudmundur Bjarnason S. Sysselmand 
i Bardastrahd S., senere Kbmd. paa Flatey, M. Halldora Bendicts- 621-622. 337 

dottir. Stud. Bessestad 28; Eand. 8 /t 33 1 (1—1); Volontør paa 
Sjællands Bispekontor 36; Sgpr. Romø */*36, ord. 7 /*; Hammer- 
Horsens **/io 40, men erh. 30 /i 41 Till. til at betragtes som ikke 
kaldet; Kolderup-V. 7 /s46; f 4 /t77; se Er.\ — gift Ribe "/ix 36 
m. Caroline Vilhelmine Henriette Neumann, f. 30 /io 18 Kbh., F. 
Eclrd. Peter Gottfr. N., Postmester ogGjæstgiver i Ribe, M. Martha 
Marie Jensen. — Præstegaarden brændte 6 /* 61. 

14. u l* 1877. Johannes Carl Emil Clausen, f. «°/ 4 32 Adslev, 
Søn af Nic. Edinger Balle C. t. Vejlby i Fyen, f 13 A 65 og Joh. 
Fred. Schjødte. Stud. Nykb. 61; Kand. «/e 57 h 1 (1-1); p. Kapl. 
Stenmagle-S. *'/' 68— s /$ 63, ord. lf /» 68; Feltpræst 26 /a— 26 » 64; 
Sgpr. Ryslinge 8 /i66; R* n / 8 80; deltog i Stift, af „Kirk. Forening 
for indre Miss. i Danm.* 61; oprettede Højskolen i Rysl. 67; var 
72 med at udsende Løventhai ogHerm. Jensen som Miss. til Indien; 
deltog i Appels Ord.; tog Initiativet til Kirkelig Forening forFyens 
Stift 69, til Dannelsen af Forsvarsforeningen 79, til Kirkemødet i 
Odense 15 /io — 16 /io 84, hvor man „med Hensyn til Mødets kirkelige 
Karakter og Grundsætning gik ud fra, at Præstefrihed (dogmatisk 
og liturgisk Frihed) vil føre til den evang.-luth. Kirkes Opløsning 
og at man derfor bør modsætte sig samme;* har skr. : Om det 
kirk. Tilsynsemb. i Sjællands Stift, 60; Hvad jeg mente der burde 
siges paa Landemodet, 67; Om Modstanden mod Frimenighedsloven, 
68; Om Pietismen, 69; Beretning om Ryslinge Folkehøjskole, 69, 
Beretning om Kirkemødet i Odense 7^—8. Oktbr. 69; Om Ledelsen 
af den danske Missionsvirksomhed, 70 ; Om en fri Præsteskole, 73 ; 
Hvorfra skal Hjælpen komme (polit. Skrift), 73 ; Om Kongedømmet, 
en Betragtn. for Menigheden, 77; Poesi og Kunst i Forhold til 
folkelig Oplysn., 77; Om vort Fædrelands Forsvar, 79; Om en 
Skolereform (Foredrag), 80; Præd. over Kirkeaarets Evangelier, 80; 
Om Askovmødet og Præstefrihed, 83; desuden mange Præd. og en 
Del Art. i „Fædrelandet", „Dagbladet", „Fyens Stiftstidende", 
„Fyens Tidende" og „Vort Forsvar*; — giftGjerslev *ji6l m. Bir- 
gitte Sophie Magdalene Petersen, Dt. af 264. 19, f. "/s 37 Borum. — 
Søster gift 61. 12. 

622. Lyngaa og Skjød. -*- 

Sabro Herred, Aarboe Aat og Stift. 
16. "/s 1862. Henrik Christian Vilhelm Knudsen, f. 18 /t 08 
Kbh., F. Emrd. Hans Vilh. E., Toldkontr. Aarh., M. Christine 
Elisab. Børling. Stud. Aarh. 29; Kand. 7 / 5 36 h (*1— 1); Lærer v. 
Trin. Sk. i Kbh. 9 h 36, ved Opfostringshuset V 8 37, ved Søetatens 
Sk. u /n40, Overlærer smét. 27 /9 43; uord. Kat. v. Holmens K. */u 338 622—633. 

46; 2. Kat « l9 50, ord. "/»; Sgpr. Alling-T. 4 /*51; entl. 19 /i©80: 
bor i Kbh.; — gift 7 /i* 60 m. Gjertrud Kirstine Rønne, f. M /9 12 
Kbh., F Hans Hansen R. Koffardikapt., M. Cathr. Marie Brandt — 
Søstersøn 176.14; Fætter 176.13; Fasters Søn 1087.24; Fasters 
Sønnesøn 1006.18. 

17. 8l /ia 1880. Johannes Julius Erlandsen (*/* 83 Vesten- 
skov, se .der). 

18. 8 /s 1883. Peler Rasmus Andreas Herskind, f. 3 % 29 
Aarh., F. Peter H. Kbmd., svensk-norsk og nederlandsk Vicekonsul 
AL Ane Marie Margr. Petersen. Stud. Aarh. 48 ; Kand. u /i 56 h 1 
(1— *1); Huslærer; kst Adj. Horsens 21 /*63, fast ans.* 4 /4 64; Sgpr. 
Verst-B. 24 /5 71, ord. Aarh. 16 / 6 ; — gift Kbh. St Johs. K. "/s 63 
m. Eugenia Pouline Hørring, f. V* 35 Kbh., F Fred. Barfred H. 
Urtekræmm., M. Laura Erslev. — Søstre gifte 421. 15 og 918.18.— 
Hustrus Søster gift 1059. 22. ' 

623—625. (Kongens) Lyngby med Filialkirke 

i Taarbæk (Skovkapellet). 

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stitt 

623. Sognepræst. 

16. 14 /i 1856. Peter Rørdam, f. 6 / 6 06 Serup, Søn afProTst 
Thorn. Schatt R. t. Tølløse-Aa., f l *h 31 og Cathr. Georgia Teil- 
mann. Stud. Rosk. 23 ; Kand. 10 / 7 29 1 (1—1) ; Ålumn. paa Borchs 
Koll.; Lærer v. Brgdsk. i Kbh., ved v. West. Inst samt Asylerne, 
senere Bestyrer af disse; foretog af Helbredshensyn en Rejse til 
Madejra 38 ; rejst m. Underst, af Dronning Caroline Amalie i Tysk- 
land og England 38—39; Sgpr. Mern 10 / 7 41, ord. * 5 / 8 ; R* e A°60; 
var Feltpræst i Krigen 64; prædikede i flere Aar om Sommeren i 
Dyrehaven 'og foranledigede, at Skovkapellet blev opført der (ind- 
viet 26 /f. 64); DM. 28 / 6 74; oprettede et Legat paa 6500 Kj. f. fattige 
Konfirmander i Sognet, kgl. konf. 10 /i 77; entl. 4 /«83; f 18 A s. A.; 
samlede et Bind „Festsalmer",' som han lod trykke og frit uddele 
i sin Menighed; har udg.: Feltpræd., 64; Præd. 79; Kirk. Lejlig- 
hedstaler, 80; se iøvr. £r.; Biogr. i „Illustr. Tid.* og »Nutiden*, 
se ogsaa: H. F. Rørdam „Til Minde om Peter Rørdam, - 83; Portr. 
litogr. (Str. 2504); — gift Vartov "/ M 50 m. Jutta Christiane Olavia 
Bertha (Birthe) de Carlsen, f. 19 / 7 15,f 81 /i 66 GL Kjøgegaard, F Chr. 
Rasmussen C. Ejer af 61. Kjøgegaard (se Adelsaarbogen), M. Else 
Marie Nyhus. — Broder 313. 18, Slægt se der. — Hustrus Søster 
gift 546. 15. — Pastor Rørdam blev efterfulgt af sin Brodersøn: 

17. ls /n 1883. Holger Frederik Rørdam, Søn af 313. 18. 
f. u /s 30 Laastrup. Stud. Fredericia Inst. 47 ; Kand. 19 /i 53 1 (!-*!»; 623—626. 339 

Alumn. paa Borchs Koll. % 53 ; Medl. af Bestyr, i Selsk. for Danm. 
Kirkehist. og Udg. afdets Tidsskr. „Kirkehist. Samlinger" 18 /c 67 ; Sgpr. 
Satrap, Gottorp Provsti, 17 / 9 60, ord. 3 /io; afsat af Tyskerne 18 /s64; 
entl. J8 /*° s - A.; Hjælpepr. v. St. Johs. K. i Kbh. fra Oktbr. 66 til 
Juli 67 ; disp. for den filos. Doktorgrad 4 /? 67 (Historieskrivningen 
og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reform., I.); R* 
! e79; Medl. af Videnskab. Selskabs hist. Klasse 8 /i*71 og af Dansk 
Selskab f. Fædrelandets Hist. og Sprog 81 /u 67; Medl. af Examens- 
kommissionen for Skolelærerexamen */* 69 — 8, /s78; Sgpr. Korne- 
rup-S. ,6 /*69; Brændekilde-B. 17 /»76; se Er. og Universitetsprogr. 
67 *) ; — gift Gladsaxe "/& 66 m. Helga Simonia Margrethe Kaikar, 
f. 3 Vie 32 Odense, Dt. af Dr. theol. & fil. Chr. Åndr. Herm. K. t. 
Gladsaxe-H., entl. 2 /7 68 og Eggertine Dorth. Tryde. — Hustrus 
Søster gift Jac. Mich. Henr. Ferd. Stilling t. Ølgod-S., f 9 /» 58 ; 
Morbroder 923. 23. 

624. 1. Kapellan pro loco. 

2. 18 /io 1868. Guslav Peter Joachim Heiberg ( 17 /< 75 Hund- 

strup-Ø.-H., se K. Helsinge-D.). 

8. * 6 /6 1875. Henrik Fuglslev Haar ( 8 / 7 82 Søllinge-H., 

se der). 

L 28 /s 1882. Julius Friis Hansen, f. "/* 56 Ødegaard ved 

Saxkbg., F Jul. Vilh. H. Forp., M. Ida Soph. Birg. Friis. Stud. 

Nykb. 74'; Kand. M /i 80 1 (1—1); ord. u /io 82; — gift Nykb. Falst. 

"/» 83 m. Ane Dorthea Slot, f. 85 /io 56 Ribe, F Chr. Johansen S. 

Kbmd., M Zeline Joh. Zoéga. — Fætter 273. 16. 

625. 2. Kapellan pro loco. 

(Oprettet ved kgl. Res. af 1. Decbr. 1879. Kapellanen bor i Taarbæk). 
1. * T /» 1880. Gerhard Peter Brammer Kemp, f. 18 /n 52 
Jellinge, Søn af Seminarieforst. Carl Emil K., f 17 ^ 65 og Joh. 
Henr. Møller. Slud. Mtrpsk. 70; Kand. M A 77 1(1*— 1); Formand i 
theol. Samfund; ord. * 8 /i80; — Ugift. — Broder 367.22. 

• 

626. Lyngby og Albøge. 

Sfider Hørrød, Raiders Amt, Aarhus Stift. 

(Præsten var tidligere tillige Forstander for Lyngby Seminarium, 
dette nedlagdes ved Lov af 9. Marts 1872). 

21/ 7 /» 1866. Carl Christian Emil Langhoff ( 17 / 6 70 Bød- 
strup, se der). •) Se Tillæg og Ændringer. 

22* 340 626—628. 

22. 6 /e 1870. Arnold Magdalus Andreas KiihneU ( 4 /g 76 
Sengeløse, se der). 

23. ls /i» 1876. Hans Peter Ludvig Petersen, f. */io 18 Kbh., 
F. Henr. P. Bud i Generalkommissariats-Koll., M. Birthe Olsen. 
Stud. Brgdsk. Krhvn. 37; Kand. 17 /i 45 h (1—1); Lærer v. Brgdsk. 
Krhvn. 40; Sgpr. Øls-H.-D. 18 /i 61, ord. 8 /b; Hyllested-R. 10 /t72; — 
gift Slotsk. 28 /4 47 m. Ida Amalie Petersen, f. *U 18 Kbh., F. Hans 
Adolf P. Instrumentmager, M. Else Marie Høgstrøm, Stedfader 
Kapelmusikus Joh. Thræn. 

627. Lille Lyngby (eller Lyndby) og Ølsted. 

Strø Herred, Frederiksborg A«t, Sjællands Stift. 
20. u h 1863. Peter Marius Barfod, f. V* 13 Lyngby iJylL, 
Søn af Provst Hans Peter B. t. Faxe, f M /» 41 °8 Marie Cathr - 
Hjorth. Stud. priv. 30; Kand. 80 /n 36 1 (1*— 1); p. Kapl. hos sin 
Fader i Faxe 18 / 5 38, ord. * 7 / 6 ; Kat. Næstved sl /5 43; Sgpr. Førslev 
21 /s60; Forligelseskommissær i 0. Flakkebjerg H. 54— 63; se Er.; — 
gift Helligaandsk. ll ji 40 m. sit Næstsøskendebarn Katinka Elisa 
Petrea Ringsted, f. Vio 12 Kbh., F. Jens Peter R. Forv. v. Kunst- 
akad., M. Inger Tofte Fischer. — Søn 864. 19, Dt. gift 556. 15, 
Slægt se 1057. 16. 

628. Lynge og Braaby. 

Alsted Herred, Sorø Amt v Sjællande Stift. 

14. a8 /9 1854. Holger Kongslev Tryde, f. 10 /io 08 Fensmark, 
Søn af Dr. theol. Eggert Christopher T., Konfessionarius hos Fred. 
VIL, Stiftspr. i SjælL, f 28 /n 60 og Christine Dorth. Kongslev. 
Stud. priv. (dim. af Dr. Rudelbach) 27 ; Kand. 25 /io 33 h (1—1) ; 
Lærer v. Vajsenhuset; Sgpr. N. Sundby-H. 7 /i 43, ord. 17 s; entL 
M /n82; f 8 /3 84; se Er.\ Portr. litogr.; — gift 15 /u 39 m. Caroline 
Emilie Erneste Hedevig Thomsen, f. 18 /i' 12 Kbh., F. Etsrd. Jac. T., 
Direkt. i Nationalbanken, M. Dorth. Reb. Cecilie Heber. — Søstre 
gifte 887. 18, 1028. 16 og 1187. 16. 

15. l /s 1883. Sofus Christian Lystrup, f. l2 /u 52 Aalb., F- 
Thorn. Nielsen L. Farver i N. Sundby, M. Ottilie Louise Kirketerp. 
Stud. Aalb. 71; Kand. 17 /i 77 h 1 (1— h); p. Kapl. Lynge-B. u k 78, 
ord. Aalb. i7 /a; opholdt sig af Helbredshensyn i 83 p. Korsika; — 
gift "/s 79 m. Johanne Laurine Galster, f. Vi 53 N. Sundby, F. 
Jens Joh. Jul. Chr. Aug. 6., Jernstøber, M. Laurja Vilh. Marie 
Hygum. 629- 631. 341 

629. Lynge og Uggeløse, 

Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift. 

16. 7 /io 1867. Lars Gottfred Ovesen, f. 18 /s 13 Højstrup, . 
Lyderslev S., F. Joh. Nic. O. Forp.,. M. Soph. Magd. Rode. Stud. 
Vrdbg.,31; Kand. 80 /io 37 n, tog atter Exam. 80 /i 38 h (h— h); 
Skolebestyr. Storehedinge 40; Kapl. p. 1. Storehedinge-Højrup 12 /n 
44, ord. 7 /» 4 5; Sgpr. Højrup 9 lu 55; — gift s /u 43 m. Frederikke 
Marie Amalie Krog, f. */i 17, Dt. af Kstrd. Andr. Chr. K.* t. Hers- 
lev-G., f 6 /4 62 og Fred. Emilie Bache. — Hustrus Brødre 747. 14 
og 1016. 16. 

* 

630. Lyø. -s- 

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

14. e /io 1826. Hans Aabye* f. 5 /i2 1797 paa Lyø, Søn af 
Ditl. Christopher Aa. t. Lyø, f 5 /s 17 og Anne Cathr. Johnsen. 
Stud. Odense 17; Kand. 28 /io 22 1 (h— h); p. Kapl. Gudme-B. 81 / 5 
23, ord. * 5 /e; entl. */» 74; blev boende i Prgd.; f l h 78; — gift 6 /i 
27 m. Christiane Ulrikke Birgitte Qvist, f. 15 /io 02 Svendborg, f </n 
61, /. Chr. Ludv. Q. Kbmd., M. Birg. Cathr. Bech. 

15. 21 /n 1874. Carl Christian Eriksen ( 18 /s 77 Volstrup-H., 
se der). 

16. 19 /s 1877. Sofus Ferdinand v. Haven, Søn af 1142. 18, 
f. 21 / 8 39 Kjærup. Stud. Aalb. 58; Kand. "/» 6 3 h 1 (*1— h); Medl. 
af Augustforeningens Repræsentantskab; Forst. f. Hinnerup Folke- 
højsk. Yn 68 — 7*(>9;. Redaktionssekretær v. „Aarhus Amtstidende* 
70-75; p. Kapl. Hørby 7 / a 76, ord. 29 / 8 ; stillede sig til Folketings- 
valg i Vestervig 12 /i 66 og M / 9 69 samt i Skanderborg *% 72, sidste 
Gang offentl. anb. af Oberst Tschernihg; har udg.: Tre literære 
Satirer; Foreningen paa Nørrebro; Beretn. om Hinnerup Højskole; 
Kristi Bjergpræd., udlagt; — gift St. Johs.K. u /s 78 m. sit Søskende- 
barn Helga Christine Charlotte Fugmann, f. 8 /» 49 Kbh., F. Joh. 
Fred. F. Kobbersmedem., Borgerrepræs., M. Ida Marie v. Haven. 

Læsø se Byrum. 
631. Lønborg og Egvad. 

Nørre Horne Herred, Ringkjøblng Amt, Ribe Stift. 
15. l9 l 9 1864. Frederik Foss Stampe Krarup, f. */* 11 Vej- 
rum, Søn af Provst Janus Balth. K. t t. Gjerlev-D. og Marie Chri- 
stine Grundtvig. Stud. priv. 31; Kand. ™/io 38 *1 (*1— 1); p. Kapl. 342 631—633. 

Gjerlev-D. hos sin Fader 19 /i 2 40. ord, */i 41 ; Sgpr. Vium-S.-A. * 5 /» 
63; har udg. Stamtavle over den krarupske Familie, 2. Udg., Kbh. 
71; f ,4; io81; — gift 18 /e 42 m. Frederikke Krarup, f. **/i 14 i Bæk- 
bølling, Dt. af Hans Chr. Math. K. t. Vejle-H. og Magd. Wissing, 
se Slægttavlen 1036. 14 og Grundtvigs Slægttavle. 

16. 27 /i» 1881. Christian Ferdinand Storch, Søn af 556. 14, 
f. 5 / 5 39 Kjøng i Fyen. Stud. Odense 58; Kand. 28 / 6 64 1 (1—1); 
var i 2 Aar Huslærer hos Biskop Balslev; p. Eapl. Skanderup 9 
68, ord. 16 /io ; Stenløse 3 9 70; Sgpr. Aadum 5 /» 74; Aale-T. 4 /io 78; — 
gift Slagslunde 10 /s 72 m. Vilhelmine Henriette Frederikke Funch, 
Dt. af 878. 12, f. i0 h 39 i Ulsted. — Se Slægttavlen Side 126. 

632. Løsning og Korning. 

Hatting Herred, Vejle Aat, Aarhus Stift. 

18. u /4 1866. Henrik Georg Clausen Gad[}*\i 76 Tranekjær- 
T., se der). 

19. 18 /s 1876. Hans Hansen Andersen Meier, f. 19 /s29 i 
Brændstrup, Rødding S. i Nordslesvig, F. Anders Hansen, Degn og 
LæW, M* Joh. Hansen. Stud. Ribe 50; Kand. 12 /e 55, men af- 
sluttede paa Grund af Militærtjeneste før$t Eram. s % 57 m. Prøve 
i gi. Test. Exegese, 1 (har ikke aflagt de prakt. Prøver, da disse 
ikke fordredes til Erab. i Sønderjylland); Lærer i Dansk og Dan- 
markshist. ved Petri tyske Realsk. i Kbh.; Tredielærer ved Tønder 
Semin. M /a58; Sgpr, Keitum paa Sild, valgt af Menigh. 4 /s 61, kgl. 
stadf. 21 /s, ord. u k; afsat af Tyskerne "/z 64; entl. * 8 / 10 s. A.; i 
Marts 65 beskikket af Biskoppen i Ribe til Past. vie. i Ringgive, 
Gadbjerg og Lindballe; Sgpr. Gadbjerg-L. 2i n 66; — ' gift »tø 58 
m. Ane Margrethe Mattesen, f. 16 /*32 Arnum, Højrup S. i Nord- 
slesvig, F. Laur. M. Gaardejer, M. Ane Marie Strarup (Dt. af Jens 
Carl S. t. Lintrup og Hjerting i Nordslesvig, f 7 / 7 38). 

633. Maarslet. -*- 

Ning Herred, Aarhus Art og Stift. 
10. 8 /s 1841. Jacob Michael Frederik Budtz, f. 80 / 8 05 Laur- 
bjerg, Søn af Chr. Ludv. B. t. Ødum-H., f Vie 52 og Anne Marie 
Friis. Stud Rand. 24; Kand. 8 /* 32 h (h— h); p. Kapl. Strandby- 
F. */t 33— / a 36, ord. 27 /s 33 ; Gylling * 6 37 ; Formand for Afløsn. 
af Husmands Hoveriet i Aarh. Amt; R* a2 /s58; + */5 71; se£r.\ — 
1) gift ia /s 41 m. Abelone Kjerulff, f. u /i* 12 paa Gunderupgaard, 
t 23 A43, F. Iver K. Propr., M. Margr. Rommedahl; — 2) gift *a 
45 m. Eline Marie Cecilie Schoubye, f. M /» 25 Ulbjerg, f 9 /io 66, 633—634, 343 

DL af Jens Peter S. U Østbirk-Y., f ,6 /s 68 og Marie Cathr. Kje- 
rulff. — Søster gift 227. 20. 

11. .*/§ 1871. Niels Bygom Krarup, f. 13 / 9 21 Bedsted, Søn 
af Stiftsprovst i Aalb. Jens K., f **fc 36 og Amoldine Christine 
Wonnslev (Dt. af Niels W. t. Viby-T., f 12 h 41). Stud. Aalborg 
38; Kand. 7 /n 43 1 (1 — *1) ; kst. Adj. Aalb. **/4 45, fast ans. 30 /io46; 
Sgpr. Skjoldborg-K. » 5 /e 69, ord. l8 / 7 ; — gift u /n 63 m. Jensine 
Nicoline Ravnborg, f. 2S /s 34 Vildmosegaard, Mov S., F. Mich. R. 
Forp., M. Marie Fangel. — Broder 812. 3, se Slægttavlen 1036. 14. 

634. Magleby, -f- 

Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift. 

19. */i 1862. Marcus Clod Rønne, f. *°/i»08, Søn af Bone 
Falch R. t. Kongens Lyngby, Stifter af d. danske Missionsselskab, 
t ls /s 33 og Fred. Marie Brandt. Stud. priv. 27 ; Kand. 4 /* 32 1 
(1— 1): Lærer v. Vajsenhuset 34; Præst v. Abel Cathrines Stift, og 
Alm. Hosp. 25 /ii35» ord. 30 /i»; Sgpr. Tømmerup 2S /4 49; entl. 10 /9 
77 ; f 19 /» 83 ; — gift n /n 36 m. sit Søskendebarn Caroline Sophie 
Vilhelmine Rønne, f. 80 /io 16 Kristianssand, F. Marc. Clod R. Bri- 
gadelæge v. Kristiansandske Inf. Brig., Af. Cath. Fred. Schleisner. — 
Søn 450. 1. ; Broder 449. 15, Slægt se der). 

20. t8 /n 1877. Harald Vilhelm Biilaw ( 2 */a 81 Todbjerg-M., 
se der). 

21. ■/« 1881 - Hans Rudolph Panduro, f. 18 /* 23 Hverringe, 
Viby S., F. Isidore P. *) Tjener, M. Marie Hansdatter. Stud; Odense 
41; Kand. 17 /i48 1 (1—1); p. Kapl. Egebjerg » 4 /n 65, ord. lfl /i66; * *) var en Spanier, som kom her til Landet 1808. som Husar med General 
Romanas Hjælpekorps. Han blev ved de spanske Troppers Besættelse 
af Nyborg (som Udskibningssted) taget tilfange af en dansk Officer, 
idet han ved Aasum havde faaet sit ene Ben brækket ved et Slag af 
en Hest; han førtes til Apotheket i Kjerteminde og medens han laa 
der, vare Spanierne paa engelske Skibe vendte tilbage til Hjemlandet. 
Han stod saaledes efter sin Helbredelse i et fremmed Land blottet for 
alt, uden noget Kjendskab til Sprog eller Folk, uden Midler til at 
vende hjem til det Land, som han senere i hele sit Liv længtes efter ; 
da blev han efter en Henvendelse stettet af Kammerherre Rud. Juul 
paa Hverringe og paa Grund af sit ejendommelige sydlanske Præg, 
sin Adrethed og Dygtighed i Ridning af ham antaget som Kammer- 
tjener. Senere giftede han sig med^ en fyensk Gaardmandsdatter fra 
Allinge og dede St. Hansdag 1859. Han var af et heftigt og livligt 
Temperament i Besiddelse af en stor Energi og i sine yngre Aar be- 
gavet med gode Evner, skjendt han aldrig havde lært at læse eller 
skrive. Da en af hans Sønner rebede gode Anlæg, blev han støttet 344 634—636. 

Kat. Maribo 2S / 9 56; Sgpr. Silkeborg-L. *V» 63; Buderup-G.-Aa. 
16 /iu 73 ; — 1) gift 9 /io 67 m. Johanne Dorotiiea Sidenius, f. 4 /u 30 
Maribo, f 28 Ao 81, F. Kbmd. Knud Bredenborg S., kongevalgt Medl. 
af den grundlovg. Rigsfors., R*, Af. Nielsine Marie Møller (Dt. af 
Biskop, Dr. theol. Rasm. M.); — 2) gift %1 ln%2 m. Karen Cathrine 
Bertelsen, f. 7 /* 35 Rønne, Dt. af Ant. Christopher B. t Kjøng i 
Sjæll., f 16 A få °£ Anne Margr. Sidenius (Sønnedt. af Provst Isak 
S. t. N. V.-N. A., f 15 A» 1780). — 1. Hustrus Broder 944. 1. - 
2. Hustrus Søskendebarn 161. 18, se „Familien Sidenius' i Imm. 
Barfods Falsters Gejstligheds Personalhistorie 2. B. XII— XXXIII. 

635. Magleby. 

Møens Herred, Præstø Amt, Sjællande Stift 

16. 6 /2 1860. Svend Rosing, f. 4 /i» 04 London, Søn afKstrd. 
Ulr. Fred. R., Sgpr. i Horsens, f 8 /* 4 l °g Anne Christine Kling- 
berg. Stud. Hors. 25; Kand. 26 /i 31 h (1— h); Lærer i Engelsk i 
Kbh., bl. a. fra 43—46 i Mtrpsk. ; Sgpr. Vistofte M U 49, p. Gr. af 
Jyllands Occupat. ord. i Kbh. 17 / 8 ; entl. M 'n 79; f S1 /u84; har 
udg. en eng. Sproglære og et eng. Lexikon; se Er.; — gift Via 47 
m. Marie Magdalene Petersen, f. */n 18 Kbh., F. OleP. Arbejdsm., 
Af. Christiane Sørensdatter. 

17. 9 /s 1880. Emil Jens Jesper Jespersen, f. 16 /7 39 Aarh., 
F. Jstrd. Jac. Vilh. J., Stiftsfysikus, Af. Anne Marie Kirstine Bloch 
(Dt. af Biskop i Viborg Dr. theol. Jens B., f *h 30 )- stud - Aarh. 
57; Kand. «/ 6 64 1 (1—1); Lærer i Kbh.; p. Kapl. Ubby "/U67, 
ord.. 11 /! 68; Sgpr. Ørum-G. 17 /s74; — 1) gift Viborg *°/ 5 70 m. 

• Johanne Justine Laub, Dt. af Biskop Dr. theol. Laub, f. M /s 44 
Ryslinge, f a4 /e71; — 2) gift Randers * 6 /g79 m. Margrete Pon- 
toppidan, Dt. af 748. 19, f. l8 /i2 54 i Ribe. — Broder 498.24; Far- 
brødre 411. 13 og Hans J. res. Kapl. i Drammen, f *h 40; Fætter 

377.21; se J. Båhr Stamtavle over Familien Jespersen, Kbh. 84. 

• 

636. Magleby- - 

Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift 
16. «/2 1869. Jørgen Otto Fabricius, f. 8 /u 10 Nakskov, 
F. Lorents Peter F. Maanedsløjtn., Toldbetjent i Aarh., Af. Ferce til at faa denne ind i Odense "Latinskole og levede og aandede kun 
for den Tanke at se ham som Præst inden sin Død, hvad han ogs&a 
oplevede, skjøndt næppe med klar Bevidsthed, da han . i de sidste 4 
Aar at sit Liv var tangsindig. 636—638. 345 

Kirstine • Noer. Stud. Bgdsk. Krhvn. 28; Huslærer 29—82; Kand. 
23 /io33 h (1—1): p. Kapl. Harlev-F. 29 /u 36, ord. 9 /i37; Kat. Hor- 
sens 10 / T 43 ; Sgpr. N. Snede-E. 16 /i 49 ; Provst for Thyrsting og 
Vrads H. 9 /s 66 ; Sgpr. Lundum-H. 80 /io 68 ; har udg. : Underhold- 
ning for Menigmand, et Maanedsskr., 1. — 11. Aarg.; skr. : Horsens 
Kjøbstads Beskrivelse og Historie, • 75: desuden Digte og Salmer; 
se Er. ; — gift Storring 26 /i 37 m. sit Næstsøskendebarn Jensine 
Cathrine Ramsing, f. * 8 /4l5 Harlev, Dt. af Provst Jens Chr. R.* 
t. Harlev-F., f '/* 52 og Else Cathr. Fabricius (Dt. af Biskop, Dr. 
theol. Otto F.* t. Vor Frelsers K., f M /s 22). 

637. Magleby og Holtug. 

Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift. 

17. "/• 1862. Johannes Galskjøl, f. 8 / 5 04, Søn af .Thorn. . 
Mart. Braém G. * t. Hyllested- V.-H., f TO A 28 og Karen Hvisten- 
dahl. Stud. Rosk. 22 ; Kand. 17 / 7 27 1 (h— 1) ; res. Kapl. Skovlænge- 
S.-G. 8, / 8 30, ord. 2 */4; Kat. Fredericia St. Mich. K. i9 h 34, tillige 
fra 35 Lærer v. Fred. lærde Instit. ; Sgpr. Korsør-T. Vs 41 ; Hille- 
rød-H.-F. 6 /<>50» tillige Slotspræst i Frederiksborg 4 /u54; R* »tø 
62; entl. "/i 75; f 'Vis 80; har udg. Ingemanns Levnetsbog; se 
Er. ; -— gift Kbhs. Frue K. * 8 /« 35 m. Amalie Elisabeth Antoinette 
de Kløcker, f. *°/s 13 Aalb., f V* 75, f. Kclrd. Peter Marinus Kofod 
de K., Byfgd. og Auktionsdir., Af., Joh. Sev. Ranøe. — Broder 
386. 14; Fætter 912. 17. 

18. 80 /8 1875. Sophus Vilhelm Ørsted, f. *«/? 18 Rudkbg., F. 
Jac. Alb. 0. Kbmd., Branddir., Af. Petronelle Cathr. Bang. Han 
var „fra 29 — 54 som Plejesøn i Huset hos sin Farbroder, Juristen 
Anders Sandøe Ørsted, og havde der rig Lejlighed til at kjende 
Datidens betydningsfuldeste og mest bekjendte Mænd." Stud. 
Brgdsk. Kbh. 38; Kand. n 7 44 h (1*— 1); erh. 47 Univ. Guldmed. 
for den theol. Prisopg.: Philos Religionsfilosofi i dens Forhold til 
Hebræismens og Kristendommens Grundideer. Kat. Rudkbg. 8 /< 54, 
ord. */* ; Sgpr. N. Løgum i Løgumkloster Provsti ' u h 58 ; afsat af 
den prøjss. Regj. p. Gr. af Edsnægtelse 20 ft67; Sgpr. Sønderby 
l, /9 68; — gift u /ia56 m. Amalie Frederikke Unnur Jacobæus, f. 
18 /» 32 Keblevig i Island, A Holg. J. Kbmd., Af. Charl. Marie 
Holst. — Broder 832. 19. 

638. Kapl. pro loco i Magleby og Holtug. 

1. */< 1864. Rasmus Møller ( n & 72 Olsker-A., se der). 346 638-640. 

2. 18 /9l872. Peter Vilhelm Ranøe Wiimh ( 8 /u 78Faaborg- 
Aa., -se der). 

S. 10 /i 1879. Knud Tobias Vest ( l */e 81 Rold-V., se der). 

4. M /io 1881. Karl Thorvald Kayser, f. 7 / 7 53 Kbh., F. 
Harald Hartv. K. Tømmermester, Rand. polyt., Borgerrepræsent., 
Landsthingsmand, Af. Anna Birg. Alette Elisab. Arctander. Stud. 
Brgdsk. Kbh. 71 ; rejste fra Oktober 76 t. Maj 76 af Helbredshen- 
syn i Sydfrankrig og Norditalien ; Kand. 30 /n 80 1 (*1— 1) ; ord. so /n ; — 
gift Frue K. 18 /i» 81 m. Helfried Cecilie Mibach, Balletdanserinde 
v. d. kgl. Theater, f. * % h 60, F. Jens Georg M. Smedemester, M 
Olivia Fred. Schinkel. — Søster gift 665. 19. 

639. Store Magleby (paa Amager). 

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 
. 16. 19 /i 1867. Andreas Djurhuus, f. so / 8 17 Husegaard i 
Thorshavn, F. Johs. Olavius Wang D. Kongsbonde, AL Malene 
Mikkelsdatter. Stud. Vrdbg. 36; Kand. "/i 41 1 (1—1); Alumn. p. 
Borchs Koll. 28 /i 42; Sgpr. Syderø 15 /i*43, ord. "/s 44; Sydstrømø 
•tys 50; Lagthingsmand 80 /6 52; Provst for Færøerne 19 /n 54; R* 
6 /io62; entl. 10 /»77;. f 17 /s79; se Er.; — gift 23 /s 43 m. Maria 
Augusta Hagen, f. 29 / 8 14 Kbh., F. Jens Børresen H. Skibskapt, 
Af. Elisa Hall. 

17. 88 /n 1877. Peter Henrik Barlhold Baumann, f. 10 /t44 t 
Søn af Peter Henr. Barth. B. t. Hedensted-D., f 8 /» & °g Ida 
Ulr. Schrøder. Stud. Brgdsk. Krhvn. 62; Kand. *\ 68 1 (*1-*1); 
p. Kapl. Rudkbg.-S. « 6 /n 70, ord. 80 /u; Kapl. p. 1. Faxe **/i 75; - 
gift 16 /n 75 m. Jutta Maren Hedvig Lund, f. 10 /b 53 Rosk., F. Fred. 
Chr. L. Toldforv., Af. Jutta Joh. Cathr. Døllner. — O. 640. Majbølle. + 

Musse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

16. * 9 /i 1864. Hans August Bøhmer, f. "i* 12 i Vejlby, 
Fyen, F Chr. Christopher Ludv. v. B. Major v. 2. jyske Inf. RgmL, 
Af. Dorthe Cathr. Thomsen (Dt. af Provst Hans T. t Vejlby, t 
6 /*18). Stud. Mtrpsk. 30; Kand. 4 /s 36 h (1—1); Huslærer; Sgpr. 
Frederikshavn V* 51, ord. 85 /«; Drejø ll h 57; entl. 18 /i75; bor i 
Odense. — Ugift. 

17. * 7 /s 1875. Frants Peter Trolie Priergaard Hansen 
( 13 /2 83 Østofte-B., se der). 640—642. 347 

18. 12 A 1883. Tage Schack Schrader, f. "/« 47 Khh., F John 
Chr. S. Skibskapt., AL Joh. Louise Aug. Bruun. Da han var 7 Aar 
forliste hans Fader paa én Rejse mellem Kina og Australien og da 
Moderen tidligere var død blev han og 4 Søskende opdraget af en 
Grandtante. Stud, v. West Inst. 65; Kand. 19 / 6 71 h 1 (1 — 1) ; p. 
Kapl. Harridslev-A. 7 /io 72, ord. 18 /ia; Sgpr. Mejrup 28 / 1( > 76 ? — W& 
Kbh. St. Johs. K. l9 /s 74 m. Emilie Margrethe Charlotte Henriette 
Cathala, f. 8 /i2 47 Fredericia, F Jacques Erasmi C. Kapt. i Inf., 
M. Dorth. Kirstine Tofft. — Moders Søstersøn 110.21. 

641. Malt og Folding. 

Malt Herred, Ribe Amt og Stift. 

18. "/s 1866. Theodor Julius Dorscheus, f. 17 /io 16 Kbh.,. 
F. Oberst Fred. D. v. 2. Jyske Inf. Rgmt., M. Anne Cathr. Hylle- 
borg Pattberg. Stud. priv. 37 ; Kand. u jio 43 h (h—h) ; Kat. Skjel- 
skør 5 /s56, ord. M /i; f */s 71 ; — gift 87 /s 56 m. Vilhelmine Marie 
Aarestrup, f. * 6 / 8 39 Nakskov (2. gift 6 /n 72 m. Joh. Fred. Momsen, 
Ejer af Skovlyst, Folding S., R*), F Vilh. Aa. Kbmd., At. Petra 
Marie Engel. 

19. ,0 /io 1871. Jens Kristian Terkildsen ( 81 /i 81 Hedensted- 
D., se der). 

20. b lt 1881. Rasmus Schandorff Hansted, f. *°k 47 Hor- 
sens, F. Laur. Emil H. Kbmd., M. Mette Marie Schandorff. Stud. 
Rosk. 67; Kand. * 8 /i 75 h- (1— h); var et Aar uord. Medhjælper i 
Bjergby-M. ; Sgpr. og Skolelærer Hirtsholmene 10 /io 77, ord. 19 /io; — 
gift Mygdal 8 /ia 77 m. Katty Johanne Charlotte f. Lassen, f. s /s 59 
Bollehede, Mosbjerg S., F. Propr. Heinr. Conr. Friedr. L., Ejer af 
Lilholt, M. Ingeb. Kirst. Lassen. 

642. Mandø. 

Ribe Herred, Amt og Stift. 

30. U U 1866. Jens Carl Christian Bertelsen ( M / 4 73 Sønder- 
holm-F., se Jetsmark). 

31. 18 /c 1873. Adam Gottlob Boserup Wind ( 15 /io 77 Helle- 
vad-Ø., se der). 

32. Vt 1878. Carl Theodor Bøgind ( 87 /u 82 Raaby-S., 
se der). 

33. */* 1883. Harald Peter Hansen, f. 81 /io 54 Skaarup, F. 
Jens H. Lærer og Kirkesanger, M. Gjertr. Mariane Soph. Martini. 
Stud. Sorø 74; Seminarist 76 (meget duelig) ; Kand. 19 /i 82 n (1—1); 348 642—644. 

uord. Medhjælper N. Aaby-I. fra Maj t. Novbr. 82 ; ord. * 5 /* 83 ; — 
gift 5 / 6 83 m. Dorothea Marie Jørgensen, f. **/ 8 55, F. Thorn. Pet. 
Henr. J. Lærer, Ejer af Marienlyst, Kullerup S., M. Maren Cathr. Lar- 
sen. — Hustrus Farbroder Søren Hillerup J. t. Dalby-S., f 19 h 47. 

643. Mariager. 

Onsild Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

20. 18 /fi 1863. August Frederik Christian Ussing ( lf /< 72 
Spentrup-6., se Skjelskør). 

21. V? 1872. Andreas Peter Rohde, f. 18 /* 15 Kbh., F Kclrd. 
Pet. R. Bogholder v. Hof- og Stadsrettens Skiftekomm., M* Joh. 
Holm. Stud. v. West. Inst. 32; Kand. 2 /s 38 h (1*— 1); Lærer ved 
Bredgadens Fattigsk. 39, Inspekt. 48; begyndte med 2 andre Kand. 
den Gudstjeneste, der med Kancelliets Till. i 8 Aar (40—48) fandt 
Sted i Frelserens Arbejdshus paa Krhvn.; p. Kapl. Gladsakse-H. 
5 /i 43, men entl. 28 /i forinden Ord., p. Gr. af Sgpr.'s, Provst Otto 
Grundtvigs Død ; erholdt da Tilsagn af Biskop Mynster, „at han 
skulde være anbefalet til anden passende Ansættelse" ; Kat Faa- 
borg 8 / 7 48, ord. 88 / 7 ; Sgpr. Vesterbølle-Østerbølle * 9 / 7 54, tillige Te- 
strup VbM; Provst f. Rinds og Nørlyng H. ty 65; entl. u f 9 84; 
bor i Kbh.; — 1) gift */n 48 m. Johanne Marie Hansen, f. 30 /io29 
Kbh., f "/« 67, & Jac. H. Urtekræmm., Gross., M. Kirst. Margr. 
Thrane; — 2) gift. 17 / 7 59 m. Thora Vilhelmine Gabriele Brusch, 
f. 6 /7 28 Kbh., f 81 /s 75, F Carl Fred. B. Restaur., AL Joh. Margr. 
Ulstrup. — Brødre 206. 16 og 975. 23 sidstnævnte gift m. håns 2. 
Hustrus Søster. 

22. 86 /n 1884. Fredertk Christian Krarup, Søn af 812.3, 
f. S1 A52 Løgumkloster. Stud. Aalb.* 70; Kand. "n 78 1 (*1— 1*); 
Alumn. p. Borchs Koll.; foretog 81—83 en vidensk. Udenlandsrejse; 
ord. 10 /i 2 ; — Ugift. — Se Slægttavlen 1036.14. 

644. Maribo og Hillested. 

Musse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 
17. . 12 /s 1843. Peter Bergenhammer, f. V» 06 Kbh., F. Mads 
Ghr. B. Kand. fil., Portkontr., M. Laurette Maria Birch. Stud. 
Brgdsk. Kbh. 25; Kand. 8 / 7 30, u k 32 og "/? 33 h (1—1); Kat Ma- 
ribo 26 s 37, ord. /»; f 81 s 75; se Ær.; — 1) gift 4 /s 38 m. Con- 
stance Mynster, f. 6 / 7 08 Kbh., f "/» 44; — 2) gift 1& /io 45 m. Nico- 
line Mathilde Mynster, f. x k 14 Kbh., f 2l h 68 f begge vare Døtre af 
Dr. med. Ole Hieronymus M., Prof. v. Univ., Overmedikus v. Frede- 
riks Hosp. (Broder t. Biskop Jac. Peter Mynster) og Anna Chri- 644—647. 349 

stine Liebenberg. — Søn 781. 22 ; Dt. gift 501. 18. — Hustrus 
Broder 483. 19. 

18.. 18 /» 1875. Jens Laurits Verner Jørgensen, £. 6 /« 22 
Kbh., F. Jørg. J. Vicebrandmajor, Tømmerm., M. Benedicte Clasen. 
Stud. Brgdsk. Krhvn. 39 ; Kand. 18 /t 44 1 (1—1) ; Alumn. p. Ehlers 
KolL; Lærer v. Døvstummeinst. l jn 49; Sgpr. Lemvig-N. 7 k 61, ord. 
i Lemvig */» ? Provst for Vandborg, Skodborg og Ulvborg H. 7 /4 71 ; 
har til Brug ved Undervisn. i Døvstummeinst bl. a. udg.: Ordbog, 
Læsebog, Fædrelandshist. ; — gift Vor Frelsers K. 21 /« 61 m. Anna 
Dorthea Johanne Jacobsen, f. 21 /» 3° Krhvn., f 28 /« 79, R Peter 
Vilh. J. Kbmd., M. Lov. Aug. Bencke. — Søsterdt. gift 458. 19. 

645 Kateket i Maribo. 

6. %h ji 1863. Hans Phikp Plesner (* 7 /i 75 Vindeby, se der). 

6. 23 /e 1875. Frederik Adolph Nielsen ( 14 /t 79 Holmsland, 
se der). 

7. *jio 1879. Christian Julius Alexander Bachevold ( 21 /n 82 
res. Kapl. Tirsted-S.-V., se Tirsted-S.-V.). 

8. Vs 188a Frederik Johannes Wiel Lange, Søn al 309. 18, 
f. M /i 49 i Viskinde. Stud. v. West. Inst. 68 ; Kand. * 6 /i 74 h 2 
(*1 — 1); gjennemgik Musikkonservatoriet; Lærer i Musik og Sang; 
har skr. flere Kompositioner baade for Klaver og Orkester, p. Vilh. 
Hansens Forlag, nogle ere opførte i Koncertforeningen; — gift 36 /9 77 
Aarh. m. Minna Friis, f. 12 /2 56 i Holme, Pianistinde, f. Niels Mich. 
F. MusikL, M. Laura Tørslefif. — Hustrus Farbroder 854. 21. 

646. Mariemalene og Kod. 

Sønderhald Herred, Randers Amt Aarhus Stift. 

21. * l ]i 1864. Sofus Skeel Brummer (*]* 75 Egtved-Ø., se der). 

22. s % 1875. Christian Cornelius Lerche Schjødte (»/s 80 
Faruiii-V., se der). 

23. * 5 A<> 1880. Petrus Carl Lerche, f. */i»42 Randers, F 
Mogens Pedersen L. Lærer i 0. Tørslev, M. Joh. Marie Tvilsted- 
gaard. Stud. Rand. 62; deltog som Frivillig i Krigen 64; Sekløjtn, 
i Artill. »/ 10 65; Kand. »/i 74 h 1 (*1— *I); p. Kapl. Herslev-G. >/» 74, 
ord. "/h; kst. Past. vie. Raaby-S. 18 /n 76; — gift 26 /n 75 m. Mette 
Marie Lind, f. l1 ii 52 S.Bjært, f Vi 82 * -Æ Gregers Nissen L.Propr., 
M. Inger Marie Juhl. 

• 

647. Marslev og Birkinde. -s- 

BJerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 
14. *V* 1848. Goltich Frederik Peter Strøm, f. 3 / 4 19 Odense, 350 647—650. 

• 

F. Samuel Henr. S. Gjæstgiver, Af. Bolette Elisab. Læger. Stud- 
Od. 35; Kand. 7 /* 40 1 (1—1); Lærer v. Kbhs. Almuesk.; Hjælpe- 
lærer v. Od. Latinsk. Vi 42; kst. Adj. 28 /9 43; fast ans. * 6 *'i 44; ord. 
18 /io 48; valgt i Medl. af Rigsdagens Landsthing f. 6te Kreds *% 
59, t. Rigsraadets Landsthing * 9 / 8 64, gjenvalgt t. Rigsdagens Lands- 
thing * s /e66; R* ",5 67; Medl. af Kirkekommiss. 18 / 6 68; har skr. 
om „Præstefrihed", Odense 82; medd. mange Bidr. t „Samlinger 
t. Fyens Hist. og Topogr."; se iøvr. Er. ; — gift 18 /s 49 m. Marie 
Christine Muller, f. *'/» 30 Lumby, F. Kclrd. Hans M. Kasserer v. 
Odense Fattigvæs. og Fyens Stifts Sparekasse, M. Marie Margr. 
Lutken. — Hustrus Broder 598. 18 , Slægt se der , Søster gift 
1098. 20. 

648. Marstal. 

Ærø Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

7. "/is 1866. Ove Steenberg ( 19 /ia 73 Haarby, se der). Em- 
bedet blev derefter bestyret af: 

8. V 8 1880. Thorvald Henrik Jacob Tholle, f. 17 / 6 40 Kbh M 
F. Henr. T. Skomagerm., AL Ane Marie Gundersen. Stud Mtrpsk. 
59; Kand. 18 /i67 h 1 (1—1); p. Kapl. Rise * 6 /2 69, ord. 16 / 6 ; Past. 
vie. Marstal 10 /e 75; har medd. Præd., Digte og andre Bidrag til 
„Havnen« og „Illustr. Tid." ; — 1) gift Ærøskbg. •/? 69 m. Anna 
Christine Skouboe, f. 5 /i 43 Kbh., f 7 h 79, F. Edv. S. Kand. fil., 
Boghandl., Af. Soph. Nielsine Elisab. Petersen; — 2) gift Kbhs. 
Matthæus K. V« 82 m. Johanne Petrea Plum, f. ™\% 57 Marstal, F. 
Fred. Chr. P. Toldinsp., Af. Angelica Math. Aug. Bang. 

649. Kapellan pro loco i Marstal. 

(Oprettet ved kgl. Resol. af 1. Marts 1880). 

1. 25 /s 1880. Edvard Alexander Sperlings f. 1 jaSS Stampen, 
Søllerød S., F. Johs. Peter Ant. S. Bageribestyr., Af. Ane Margr. 
Kiihnmunch. Stud. priv. 72; Kand. 19 / 6 79 h 1 (1— 1); ord. >80; — 
gift Kbhs. Johs. K. */* 81 m - Nanna Caroline Christine Marie Chri- 
stensen, f. n /i 59 Kbh., F. Niels C. Gartner, Af. Caroline* Matthie- 
sen. — Hustrus Søster gift 820. 24. 

650. Marvede og Hyllinge. -*- 

Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Ant, Sjællands Stift. 

15. 18 /i 1864. Jens Paludan-Afuller ( 6 /s 74 Snesere, se der). 

16. ie /s 1874. Frederik Ditlev Møller, f. **/r 14 Faurgaard, 
Odder S., F. Krgrd. Hans Chr. M., Forp. af Marselisborg, Al. Dit- 650—652. 351 

levine Margr. Voss. Stud. Aarh. 33; Kand. 7 /& 40 h (*1— 1); Hus- 
lærer i Skagen s. A.; foretog 43 — 44 en længere Udenlandsrejse, 
oph. sig i Rom; Huslærer paa Gaunø 45— 52 ; oph. sig */» Aar hos 
Pastor Melby (56.18) og 2 Aar hos Pastor Sveistrup (1081.16); 
Sgpr. Sejling-S. * 7 /i*(>5, ord. 7**>6; underskr. den „lille* Askov- 
adresse; har medd. Bidr. til Brandt og Nielsens „en Aarg. Præd."; — 
gift Vilstrup 4 /i 57 m. Jutta Eunigunde Bojsen, Dt. af 903. 28, 
f . 17 /a 37 Storehedinge. — Søn Aage Bojsen M. p. Kapl., Dt. gift 
509. 18; Faster gift Hans Brøchner t. Gangsted-S., f * 7 /« 39; 
Moster gift Chr. Fred. Temler Gottschalck* t. Odder, f 88 /*61. 

* 

651. Meelby. 

Strø Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift. 

19. V 7 1861« Christian Ludvig Bnlmann, f. 18 /s 09 Grevinge 
Søn af Dr. fil. Mort. B. t. Skjelskør, f s % 40 og Cathr. Petermann. 
Stud. Hrlfsh. 28: Kand. 7 h 36 h (h— h); Lærer v. Kbhs. Almuesk.; 
Sgpr. Tømmerby-L. 19 /i 64, ord. 8 /s; entl. l «/i75; f a */n 76; — gift 
"/t 66 m. Juliane Lovise Olsen, f. "/s 11 Kbh., f 5 /i 76, F Henry 
O. Supercargo, M. Elisab. Gharl. Askelin. 

20. 97 /b 1876. Hans Peter Fønss, Søn af 1084. 21, f. 15 /s 40 
Aarhus. Stud. Aarh. 68; Kand. 2 »/e-64 1 (1—1); p. Kapl. Munkebo 
*7i© 69, ord. 24 'n; f "/n 80; — gift Kbhs. Helligaandsk. 10 / 6 72 m. 
Anna Lorenze Hansen, f. 8 % 44 Kbh., F. Hans Peter H. Vexellerer 
(Firma H. P. Hansen), M. Anna Soph. Lange. 

21. 2, /i 1881. Carl Christian Jørgen Scheel Whitte, f. *°/ 5 46 
Rønne, F. Prof., Dr. fil. Hans Kofod W., Rektor i Rand., AL Eleon. 
Henr. Cathr. Komtesse Scheel. Stud. Rand. 64; Kand. "/6 71 h 1 
(1—1) ; Lærer v. Søetatens Drengesk. ; Kapl. p. 1. Herfølge-S. M /i 7 &i 
ord. 7 /* » foretog af Helbredshensyn i 83 en Rejse til Tyrol, under- 
støttet dertil af Menigheden; — gift Holmens K. l *m 76 m. Inge- 
borg Margareta Whitte, f. *% 49 Kbh., F. Carl Ludv. Edv. W. 
Distrlæge p. Krhvn., M. Magnusine Buch. — En Broder Axel Vilh. 
Magn. W. er katolsk Præst i Svendborg; Familiens Slægttavle 
findes i Hunderups Lærerstanden i Rønne, 66. 

652, Mejrup, 

Hjerw Herred, Rlngkjøblng Ant, Ribe Stift. 
(Præsten er tillige Førstelærer ved Borgerskolen i Holstebro). 

21. */e 1864. Niels Julius Jensen (% 73 Æbeltoft-D., 
se der). 352 653—664. 

26. . 27 /io 1873. Carl Victor Christopher Eskild Krogh (% 
76 Rørbæk-G.-S., se der). 

27. a6 /io 1876. Tage Schack Schrader ( l *U 83 Majbølle, 
se der). 

28. 7 /ia 1883. Dines Jørgen Barsee, f. 17 /i* 50 Kvistrup v. 
Haderslev, F. Nis Jensen B. Gaardmand, M. Marie Kirst. Jørgensen 
Egholm. Opholdt sig et Par Aar ved Semin. i Tønder. Stud. 
priv. 77; Kand. 26 /i 83 h l (1—1); ord. i Odense 7 /s84. — Ugift 

653. Mern. 

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stiff. 

20. 10 /4 1866. Johan Carl Ferdinand* Kallenbach, f. 7 /i* 08 
Kbh., F. Joh. Fried. K. Barber, M. Betty Elisab. Hansen. Stud. 
v. West. Inst. 26; Kand. S9 /io 33 1 (1—1); Lærer v. Kbhs. Almuest; 
Kat. Storehedinge 28 /o39, ord. 17 /s; Sgpr. Fredericia Trinit. K.-V. 
M /i46; entl. 24 /5 77;.f 18 /a80; se Er.; — gift "/« 39 m - Nanna 
Augusta Meinig, f. 16 /6 14 Nøddebo, F. Jstrd. Herm. Carl M., Birke- 
dommer i Kronborg og Hellebæk Birker, M. Elisab. (Eisabe) Geor- 
gine Didrichsen. — Hustrus Søster gift 772. 17. 

21. 4 /» 1877. Gustav Albert Vilhelm Hasselriis, f. "/t 21 
Hasle, F. Chr. H. Byskriver, Herredsskr; i Nørre H. og Birkeskr. i 
Hammershus B., M. Cathr. Richter. Stud. Rønne 39; Kand. 7 /?46 
*1, ikke underkastet sig de prakt. Prøver; Lærer i Kbh.; Huslærer 
i Riga; Arkidiakon i Husum 28 /i9 51, ord. , 7 /i62; Sgpr. Fausing-A. 
21 /s 64; f 4 /5 81 ; — gift Løjt "/ 7 66 m. LouiseAmalie Hansen, f. "/* 
28 Kbh., bekjendt som Violinistinde, f 9 /n 79, F. Claus H. Barber, 
M. Soph. Fred. Schillinger. — Søster gift Søren Møller Sørensen t 
Esbønderup-N., f 10 /< 67. 

22. 12 /s 1881. Tycho Emanuel Spang, f. 2 /io 30 Roslev, 
Søn af Peter Johs. S. t. Helligaandsk., f 14 /i 46 og Christiane Phil. 
Dormeyer. Stud. Mtrpsk. 50; Kand. 18 / 6 56 h 1 (*I— 1); Alumn. paa 
Ehlers Koll.; Overlærer v. d. højere Betalingsborgerskole i Kjøge 
•/i69; Sgpr. Jelstrup-L. 86 /» 69, ord. 14 /4; Jetsmark 6 /*72; — gift 
Kjøge 22 /ia60 m. Emilie Theodora Gether, f. 19 / 4 38 Christiansø, F. 
Jstrd. Jens Joh. G., Borgmester og Byfgd. i Kjøge, M. Inger Soph. 
Mariane Struck. — Fætter 811.19. — Hustrus Søster gift 850.19, 
Faster gift 823. 15. 

654. Mesinge. -*- 

Bjerge Herred, Odense Amt, Fyene Stift. 
19. 28 /» 1848. Rasmus Christian Lehn, f. 18 / l0 07 Nyborg, 654—655. 353 

F. Rasm. L. Birkedommer p. Holckenhavn, Af. Vilh. Gonst. Vogel- 
sang. Stud. Nyborg 24; Kand. u /i 29 n(l — h); Landmand i 8Aar; 
p. Kapl. Gislev-E. 13 /2 38, ord. 87 / 3 ; Sgpr. Sejling-S. 24 I*U; entl. 
7 /2 73; f 15 A 79; — gift 25 /* 30 m. Elisabeth Utke, f. V" 1800 paa 
Brolykke, Viby S., Fyen, f */i 73, F. Krgrd. Joh. Fred. U., Land- 
insp., Propr., M. Soph. Hedv. Heilmann. — Datter gift 363. 19, 
Broder 1157. 17. — Hustrus Søstre gifte 82. 15 og 171. 16. 

20. '% 1873. Viggo Hagbarth Theobald Fich, f. 81 /3 37 
Greve, F. Jac. Ditl. Ghr. F. Skolelærer, M. Amalie Lovine Rødder. 
Stud. Rosk. 56; Kand. 19 /i 63 h l (*1— 1); Sek.-Løjtn. i Infs. Krigs- 
reserve 15 /io63, gjorde Tjeneste v. 21. Rgmt. fra 29 /n 63— 15 /n 64; 
Tredielærer v. Frederiksberg Sognesk. 24 /7 65; Kat. Kjerteminde 
M /a 69, ord. 3 /» ; — gift Frederiksberg 26 /i 67 m. Veronique Fran- 
$oise Nielsen, f. "/, 39 Kbh., F Hans Chr. Litogr.. M. Mette Cathr. 
Steenstrup. 

655. Middelfart og Kauslunde. 

Vends Herred, Odense Amt, Fyene Stift. 

22. 7 /ia 1866. Julius Ferdinand Tolderlund, f. 15 / 8 15 Kbh., 
F. Albrecht Christopher T. Fuldm., senere Forp. af Sorø Lade- 
gaard, M. Sara Christensen. Stud. Sorø 32 ; Kand. 15 /i 38 1 (1—1) ; 
kst. Adj. Sorø 5 /io 39, fast ans. 17 /io40; Præst p. St. Thomas og 
St. Jean 25 /»*3, rd. 17 /s, tillige Missionarius ordinatus smst. 5 /*43; 
Sgpr. Eskris i Flensborg Provsti 14 /io 51 og, forinden han havde 
tiltraadt dette Embede, Starup og Grarup i Haderslev Provsti 12 /i 
52; afsat af Tyskerne 8 /s 64; entl. 28 /io s. A.; f V" 69 ? se Er -\ — 
gift 10 M3 m. Thora Alvilda Sigrid Reumert, f. 28 /i2 16 Kbh., F. 
Alex Balth. R. Forv. v. d. kgl. Klædeoplag, M. Soph. Christiane 
Rosenbeck. — Hustrus Broder 894.18, Slægt se der. 

23. 18 /i 1870. Andreas Peter Martin Leth, f. Vi 22 Nyborg, 
Søn af Albert L. t. Middelfart-K., Medl. af den grundlovg. Rigs- 
forsaml., f 9 /io 49 og Mathea Christiane Eilschou. Stud. Ribe 38 ; 
studerede et Par Aar Filologi ; Kand. */* 43 1 (1*— 1) ; Skolebestyrer 
Middelfart s. A.; kst. Adj. Ribe 10 / 9 45, fast ans. 80 /i46; valgt til 
Diakon i Aabenraa * 5 /s 50, stadfæstet 31 /s , ord. Hjortkjær 12 h ; Dansk 
Kompastor i Aabenraa tø 52; Sgpr. Ulsø-Ø. E. 10 /s 63; underskrev 
Askovadressen; har udg.: Nødværge mod Dr. Skat Rørdam, Kold. 
81; Johannes Evangeliet udlagt tilOplysn. og Opbyggelse for ulærde 
Bibellæsere; Kold. 83; desuden nogle Art. og Digte bl. a. i „ Dansk 
Kirketid. - og , Højskolebladet B ; se£r.; — gift * 4 /« 46 m. Margrethe 
Regine Thorup, f. ««/• 20 Ribe, Dt. af Prof., Rektor, Dr. fil. Peter 

29 354 655—658. 

Nic. T. og Fred. Dorth. Abramowitz. — Søskendebarn gift 718. 15. — 
Hustrus Broder 870. 18, Slægt se der. 

656. Mosbjerg og Hørmested. 

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 
14. 14 /i2 1856. Jens Hjersing Rostrup, f. 19 /ia 11, Søn af 
Dines Hjersing R. t. Ulsted, f "/• 34 °8 Hedv. Margr. Møller. Stud. 
Aalb. 31; Kand. 8 / 5 37 h (h— h); p. Kapl. Dronninglund M /*38, 
ord. 5 % ; Kat. p. Kysten Guinea "/i 43, men erh. "A Till. til at 
betragtes som ikke kaldet dertil; Sgpr. Haderup S5 /io48; entl. l9 lu> 
80; bor i Asaa v. Sæby; — gift 10 /«42 m. Ane Cathrine Christine 
Lund, f. tA U 09 Kornum, Dt. af Provst Thom. L.a(c t. Dronninglund, 
t * 5 /* 60 og Anne Cathr. Kirstine Fischer. — Hustrus Broder Vilh. 
Emil Lund Præst paa Ladegaarden, f *k 38. 

16. 81 /i2 1880. Osvaldus Alexander Martinus Thomsen^ f. 
18 /6 53 Aarh., F Thom. T. Bødkerm., Af. Christine Bernh. Stob. Stud. 
Aarh. 72; Kand. 25 /i 79 h 1 (*1 — *1); Fjerdelærer v. Borgerskolen i 
Kallundborg 1B /*79; ordineret Medhjælper smst. u k 79, ord. Aarh. 
"/io ; — gift 25 /i79 m. Thora Vilhelmine Augusta Lyhne, f. */« 66 
Kbh., F. Vilh. Severin L. Bødkersvend, M. Bolette Hansen. 

657. Mov. 

Fleskum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

17. 8 /s 1866. Theodor Knuhtsen, f. is /s 18 Tillitze, F. DiU. 
K. Student, Degn, Ejer af Gaarden Rosenbjerg, M. Ane Soph. 
Smith. Stud. priv. 38; Kand. 10 /s 44 h (h—h); Lærer v. Holbæk 
Borgersk. 46; Skolelærer i S. Jernløse 10 /s48; Sgpr. Aastrup-S. 
* 7 /i69, ord. 2{ U; entl. 29 /i2 84; — gift Strømsø * 7 /»44 m. Anne Ro- 
sine Krumm (Keyser), f. 7 /ia 18 P- Nøsted v. Drammen, F. Joh. 
Nic. K. Skibsfører og Rheder, M. Elisab. Cathr. Lind. — Søn 
308. 8, Datter gift 682. 20. 

658. Munkebo. 

Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 

16. S1 /a 1843. Johan Christian Jedrosky, f. % 1796 Nord- 
borg paa Als, F. Hans Pet. J. Bager, M. Cathr. Pedersdatter. 
Stud. Odense 18; Kand. 17 /i 25 h (1— h); p. Kapl. Ulkebølle Ve 25, 
ord. 6 /?; Sgpr. Askø 4 /*31; entl. 27 /s71; f 30 A76; — gift "* 81 
m. Anne Marie Catharine la Motte, f. */* 04 Nordborg, f 11 /t 67, 
F. Ulr. Chr. Fred. la M., M. Anne Cathr. Jacobsen. 658—659. S55 

17. 17 /n 1871. Diderik Nicolai Blicher Schmidt, f. **/ 5 15 
Kbh., F. Chr. Aug. S. Gross., M. Anne Pouline Blicher (Dt. af 
Provst Didr. Nic. B. t. Gundslev, se Slægttavlen 901. 19). Stud. 
Brgdsk. Kbh. 34; Kand. 10 / 8 41 n og is /i 42 h (h— 1); Lærer 43 og 
fra 54 Inspekt. v. Dronningens Asylsk. i Ebh. ; Sgpr. Daler i Møgel- 
tønder Provsti 8 /9 58, ord. * 9 /io; afs. af den tyske Regjer. paa^Gr. 
af Edsnægtelse *% 67; f 12 /io83; — giftMedolden 14 /s 52 m. Anne 
Marie Knudsen, f. 18 /s 27 Forballum i Slesvig, F. Knud Lausen K. 
Gaardejer, M. Gyde Marie Olesen. 

18. u i\% 1883. Frants Daniel Torning Engelstoft, Søn af 
Biskop, Dr. theol.E., f. 4 J7 U Kbh. Stud. Odense 63; Kand. 28 /<s70 
h 1 (1— h). Erh. v. kgl. Res. af »/" 71 Till. til at ordineres „for 
at overtage Bestyrelsen af S. Omme-Hoven Sognekald under Sogne- 
præstens Sindssygdom"; ord. af sin Fader i Odense 20 /ia; p. Kapl. 
smst. l7 k 72; p. Kapl. Vissenbjerg 15 /s 73; res. Kapl. smst. 28 /ia 75; 
Sgpr. Ørum-G. 19 / 5 80 ; — 1) gift Blidstrup A /i 72 m. Cathrine Eli- 
sabet Nyegaard, Dt. af 89. 16, f. 27 /«47 Skive, f 6 A83; — 2) gift 
so /io 83 m. Kristjane Pedersen Møller, f. * 6 /* 62 Fjellerup, F. Peder 
Pedersen M. Gaardejer og Sognefgd., M. Anne Jensen. 659. Mygind, Krogsbæk og Skjørring. -s- 

Sfndørhald Herred, Randert Amt, Aarhus Stift. 

25. "/is 1865. Gerhard Tage Valdemar Hald, f.- 10 / 7 08 
Kjetterup, Søn af Joh. Peter H. t. Aarh. Frue K.-Aaby, f 18 u 25 
og Cathr. Elisab. Smidt. Stud. Aarh. 30; Kand. is /t 37 n (h— *1); 
p. Kapl. Ousted-T. 31 /s 39, ord. 85 /io; Thorsager-B. 10 /2 42— 18 / 5 61; 
derefter Hjælpepræst flere Steder; Sgpr. Haderup 19 /a67; entl. 20 /io 
73; bor p. Aldershvile v. Viborg. — - Ugift. — Broder 889.16; 
Broderdatter gift 384. 21. — O. 

26. *°/i 1874. Carl Hambro Gyberg ( 4 /io 80 Hobro-S., 
se der), 

27. 18 A* 1880. Holger Kristian Valdemar Køster, Søn af 
1193. 12, f. M /n 48 Tyregodlund. Stud. Hors. 68; Kand. 24 / 6 73 h 1 
(h— 1); p. Kapl. hos sin Fader i Østbirk- Y. 19 .'i 75, ord. 28 /*5 under- 
skrev Askovadressen; — gift Østbirk 12 /s 75 m. Kamilla Kristiane 
Frederikke Køster f. Olsen , f. l4 /» 38 £**., Enke efter h an s Far- 
broders Søn Kapl. Hans Chr. Ørsted Køster, F. Prof. Fred. Chr. 
0., Rektor i Viborg, M. Martha Helene Andr. Schutte. — Hustrus 
Søstersøn 250.11. 

23* 356 660—663. 

660. Møborg og Nes. 

Skodborg Herred, Rlngk|øblng Amt, Ribe Stift 

15. •/» 1866 - Knud Schott Deichmann ( u /t 73 Dallerup-L., 
se Hvidbjerg-L.). 

16. 27 /9 1873. Jørgen Vincens Tørsleff ( ,7 /i 82 Ugilt-T., 
se der). 

17. so /a 1882. Peder Georg Helms, Søn af 856. 16, f. "/e 52 
Ribe. Stud. Ribe 70; Kand. * 6 /i 76 h 1 (*1— *1); ord. 7 / 6 82. — Ugift 

661. Mørke og til Vt 1851 Hvilsager, -s- 

Øster Lisbjerg Herred, Randers Aat, Aarhus Stift. 

12. 9 /io 1847. Hans Frederik Blichfeldt, f. 18 /< 05, Søn af 
Erh. B. t. Ormslev-K., f 18 /s 34 og Joh. Dort. Bøggild. Stud. Aarh. 
24; Eand. *k 31 h (1— h); p. Kapl. hos sin Fader i Ormslev-K. 
* 8 /n32, ord. 15 /a33; Mørke-H. 8 io 34; Sgpr. Fjaltring-T. 9 /i©47; 
har skr. enkelte Digte mest af relig. Indhold; entl. 12 /i 77; bor i 
Aarh. ; — gift Mørke 27 /s 40 m. Frederikke Martinette Leemejer, f. */* 
05 Kalø, F. Mort. Fred. L. Godsejer, Kmrrd., M. Mette Brendstrup. — 
Pastor B. hører til en af Landets ældste Præsteslægter, hans Stam- 
fader Mag. Christiern Ottesen B. blev 1564 Kapl. v. Vor Frue K 
i Kbh. og døde som Kannik i Aarh. 1596. 

13. "/s 1877. Johan Peder Oluf Korff, f. 5 / 5 26 Gjedesby, 
F. Joh. Hartv. K. Lærer og Kirkesanger, M. Karen Cathr. Lassen. 
Stud. Nykbg. 46 ; var udskr. til Krigstjeneste 49—51 ; Kand. 1, /6 55 
h l (1 — 1); vie. Lærer v. Aarhus Latinsk. Aug. 55 til Aug. 57; kst 
Lærer i Maribo s. A.; Lærer v. Søetatens Drengesk. 15 /io58; Kat 
Kjøge 18 /i62; ord. */ 4 ; Sgpr. Hvilsager-L. "/s 72; — gift Thoreby 
* 9 /i«58 m. Johanne Dorthea Møller, f. 16 /4 28 Vindeby, Dt af Stifts- 
provst, Dr. fil. Hans Ulr. K. og Marie Louise Hulda Sidenius. — 
Hustrus Broder 161. 18, Slægt se der. 

662 — 664. Nakskov og Branderslev. 

Lollands Nørre Herred, Maribo Ant, Lolland-Falsters Stift 

662. Sognepræst. 

26. 22 /» 1852. Christian Severin Petersen, f. 86 / 7 04 Slagelse, 
F. Chr. Ludv. P. Eskadronskirurg, M. Birthe Marie Bruun. Stud. 
Slag. 22; Kand. * 4 /*27 1(1—1); kst Adj. Vordingb. u k 27, fast ans. 
13 / 9 28 ; Sgpr. Nykbg.-R. 12 / 8 43, ord. 89 /» ; Provst for Ods og Skippinge 
H. 10 /5 49; Menigh. oprett. v. hansJubil. i 77 et Legat paa3000Kr M 
kgl. konf. 17 /i»77; R* 4 /s s. A; entl. "/ 7 80; f 2 7*82; se Ær.; — 
gift 6 / 5 27 m. Ane Sophie Snitker, f. 16 /s 06 Slagelse, f a4 Ao 66, F. Jens 662—665. 367 

Peter S. Adjunkt, Af. Soph. Kirst. Bruun. — Sønner 519.26 og 
766. 21 ; Datter gift 980. 14. — Hustrus Søster gift Vilh. Theod. 
Lindegaard t. Slaglille-B., f '/u 59. 

27. */io 1880. Carl Frederik August Nielsen, Søn af 476. 17, 
f. »/• 36 i Langebæk Prgd. Stud. Nykbg. 64; Kand. "'« 60 h 1 
0—1); kst. Ådj. og Viceinspekt. paa Hrlfsh. "/t 62, fast ans. 8 / 8 63'; 
Løjtn. i Krigsreserven 14 /s 62 ; deltog i Krigen 64 som Adjutant v. 
7. Inf. Rgmts. 2. Batajlon, p. Kapl. Bøvling-F. u /e 66; entl. af 
Krigstjenesten 16 /7, ord. 19 /i ; entl. 81 /» 69 for at blive dansk Præst 
i London; Sgpr. Øls-H.-D. 13 /9 72; var paa Embedsvegne tilstede 
ved Morderen Anders Sjællænders Henrettelse 22 /n82; har skr. 
nogle Afh. og Digte t. kirk. Tidsskr. ; — gift Næstved 18 /t 66 m. 
Elisa Martine Petræus, f. 8 /*40 Gjentofte, F Etsrd. Westy Mart. 
P. f Borgm. og Byfgd. i Næstved, Af. Elise Margr. Christensen. — 
Hustrus Broder 1160. 34. 

663. Kapellan pro loco. 

(Nedlagt 17. Febr. 1804 i Henh. til Reskr. af 29. Septbr. 1803, 
paany oprettet ved kgl. Resol. af 26. Oktbr. 1882). 

25. *Yi* 1882. Søren Hagerup Holck, Søn af 514. 21, f. l5 /s 
55 Kbh. Stud. Brgdsk. Kbh. 72; Kand. * l k 79 1 (1—1); Huslærer 
p. Brahesborg ; ord. 8 /i 83 ; — gift */« 83 m. Kristine Henriette 
Schaldemose, f. "/» 62 Bariøse, F. Carl Fred. S. Branddirekt., Land- 
væsenskomm., Af. Hansigne Henr. Thomsen. — Hustrus Farbr. 68. 18. 

664. Kateket. 

10. 16 /« 1862. Peter Martin Lund ( 5 / 4 73 Arninge, se Hal- 
sted-A.). 

11. *% 1873. Ole Flensborg Cortsen ( lfl ' 7 77 Voer-E., se der). 

12. 15 /io 1877. Frants Ludvig Petersen (* /i 82 Understed- 
K, se der). 

(Nedlagt v. kgl. Resol. af 26. Oktbr. 1882). 

665. Naur og Sir. ■*■ 

HJerm Herred, Ringkøbing A«t, Ribe 8ttft. 

17. **ln 1865. Simon Peter Groth ("/* 73 Holstebro-M., 
se der). 

18. ll h 1873. Vilhelm Truels Petersen ( M /n 81 Søllested- 
V., se der). 

19. * 7 /, 1882. Andreas Peter Vilhelm Gregersen, f. 1T s 48 
Flensborg, F. Lavr. Eduard G. Grosserer i Kbh., Af. Anna Laura 358 666—667. 

Helene Schmidt (Dt. af Andr. Chr. Joh. S. t. Husby i Flensborg 
Provsti, f 21 A 35). Stud. Sorø 68; syslede først m. sprogl. Studier; 
kom paa sin Faders Kontor; var dernæst Huslærer t. Slutningen 
af 75; Kand. "/i 81 h* (h— 1); Kat. Vor Frelsers K. »Ve 81, ord. 
M /e; udg. i 76 »Nogle Digte", har meddelt poet. Bidrag navnlig 
religiøse t. Blade og Tidsskr.; Barnekov, Bechgaard, Glæser og 
Hillebrandt have benyttet flere af disse som Musiktekster (deribL 
„Se Granen den er Troens Træ* og „Fuglen flyver mod Rude*); — 
gift Vor Frue K. a /« 82 m. Anna Emilie Rosalie Kayser, f. *»/s 61 
Kbh., F. Harald Hartv. K. Tømmermester, Landsthingsm., Borger- 
repræs., M. Anna Alette Birg. Elisab. Arctander. — Hustrus Bro- 
der 638. 4. 

666. Nautrup, Sæby og Vile. 

Harre Herred, Viborg Amt og Stift. 

24. 80 /9 1863. Kristian Daniel Konradsen ( M / 5 73 Hvirring- 
H., se der). 

25. * 5 /s 1873. Theophilus Elieser Trolle Barfoed ( 10 /io 77 
Aars-H., se der). 

26. 15 /is 1877. Carl Vilhelm Johannes Camradi, Søn af 
359.21, f. */*43 Endelave. Stud. Odense 63; Kand. "/« 71 h 1 
(*1— h); p. Kapl. Endelave 6 /n 74, ord. ie /i«; — giftMarslev l8 /n 75 
m. Augusta Margrete Petersen, f. 17 /s 46 Odense, f ,f /» 77 * F - P eter 
P. Vognmand, M. Petrine Petersen. 

667. Nebbelunde og Sæddinge, -*- 

Fuglee Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

16. 5 /i 1843. Rasmus Carl Julius Schade, f. 8 /t 07 Jægers- 
borg, Gjentofte S., F. Andr. S. Regimentskirurg v. Husarrgmt., At 
Jac. Gade. Stud. Hrlfsh. 26; Kand. 12 /i 32 *1 (1—1); Huslærer paa 
Orebygaard; ord. 17 /»43; entl. l2 /i 70; f i Kbh. *l*82; se Er.\ - 
Ugift. 

17. 25 /4 1870. Peter Leonhar d Trojel, f. "/• 19 » Nebbe " 
lunde, Søn af Provst Thorn. T. t. Kjøbelev (se Slægttavlen Side 
316—17) og Joh. Louise Sybille Birch (Dt. af Dr. theoL, Provst 
Carl Chr. Laurentius B. t. Assens-Kj., f 2 7< 08). Stud. priv. 37; 
Kand. 81 /io43 h (1— *1); Alumn. og Insp. p. Ehlers Koll.; p. Kapl. 
Østofte 19 / 8 46, ord. 17 / 9 ; Kjøbelev hos sin Fader */" 4 ^; Thoreby 
17 /s64; res. Kapl. Tirsted-S.-V. 16 / a 56; — gift Nakskov "/s 56 id. 
sit Søskendebarn Charlotte Elisabeth Birch, f. 89 /io 25 Kbh., F. 
Carl Chr. B. Overauditør, Underbogh. i Statsgjældskontoret, M- 667—670. 359 

Marie Soph. Eyhl. — Søskendebørn gifte 54. 15, 107. 14 og 1039. 
14. — Hustrus Søsterdt. gift 862. 22. 

668. Nørre-Nebel og Lydum. 

Vester Horne Herred, Ribe Amt og Stift. 

16. 25 /t 1844. Jacob Stampe, f. */io 1800 Viborg, F Jørg. 
Jacobsen S. Avlsbruger, M. Maren Nielsdatter Thostrup. Stud. 
Vibg. 21; Kand. 18 /io 27 h (1—1); p. Kapl. Tamdrup % 29, ord. 
M /n; Ousted-T. 28 /»32; Sgpr. Aastrup-S. 25 /n 34; f 15 /s 70; — gift 
n f% 35 m. Charlotte Nicoline Grundahl, f. l5 /s 06 Hvirring, F. Christen 
6. Degn, Af. Kirsten Møller. 

16. "ii 1870. Fasmus Rasmussen, f. 18 /io 16, Søn af Joh. 
Fred. Kurrelbaum R. t. Jordløse-IL, f 19 /« l 8 °8 Bolette Soph. 
Bendz. Stud. Od. 36; Kand. 8 /n 42 h (1— h); Huslærer; p. Kapl. 
paa eget An- og Tilsvar Verninge * 9 n 49— Vn 57, ord. 8 /e 49; 
Hjælpepr. Middelfart og Tved i Fyen; Sgpr. Ho-O. m /t 58; — gift 
S 58 m. Albertine Abel, f. 19 /* .27 Holmsland, Dt. af Provst Leonard 
A. t. Dalum-S., f V«*8 og Ida Elisab. Dorth. Ostenfeld (Hansen). — 
Broder 909. 10, Søster gift 477. 32. — Hustrus Broder 763. 21. 

669. Nebsager og Bjerge. 

Bjerge Herred, Vejle kmt. Aarhue Stift. 

16. lf /e 1864. Edvard Magnus Buch ( 7 / 8 82 Jordløse-H., 
se der). 

17. Vio 1882. Frederik Theodor Jacobsen, f. 1l /n 21 Odense, 
F. Jstrd. Jac. Chr. J. Overlæge v. 6. Dragonrgmt., M. Magd. Elisab. 
Siemssen. Stud. Od. 38; Kand. 5 'u 46 h (1—1); Førstelærer ved 
Frederiksværk Sk. Vs 53 ; p. Kapl. Sønderholm-N.-F. 8 / 5 57, ord. 
Vt; Sgpr. Tjele-V. T /io 65; Gjerlev-E. ao / 8 75; — gift "/t 54 m. Pau- 
line Elisabeth Cathrine Blicher, f. »°/*27 Vilsted, Dt. af Kstrd. 
Laurits B. * t. Sønderholm-N.-F. (se Slægttavlen 901. 19) og Soph. 
Amalie Blich. — Broder. 100. 21, Søster gift 792. 21. — O. 

670. Nestelsø og Mogenstrup, -s- 

HtMer Herred, Præstø Amt, SJøllude Stift 
16. i9 h 1867. Petrus Kaieli, f. l9 h 11 Skyum, Søn af Provst 
Søren K.* t Hjørring-St. H. og St. O., f 30 /* 64 og Nicolette An- 
dreette Toft. Stud. Aalb. 30; Kand. 9 k 36 h og l5 /n s. A. 1(1—0; 
var i Sommeren 37 kst. Lærer i Aalb., medens en af Adj. var paa 
en Rejse t. Island; kst. Adtø. Horsens ,8 /u37; Actø. Aarh. **I 9 3Q; 360 670—672. 

Sgpr. Vejlby-H. 10 / T 48, ord. 15 / 9 ; har medd. et Par Bidr. t. Aarh. 
Skoleprog. ; entl. */f 83 ; bor i Kbh. ; — gift Hjørring 14 /& 42 m: 
Christiane Kirstine Henriette Brinck-Seidelin, f. 4 /io 15 Kbh., F. 
Kfrrd. Ludv. Chr. B.-S., Generaldecisor for d. direkte Skattevæsen, 
Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, M. Marie Elisab 
Kragh. 

16. 19 U 1883. Laurits Peter Gnudtzmann, f. "/g 32 Kbh., 
F. Jens Fred. Gottlob G. Hørkræmm., Kapt i det borg. Inf., M 
Joh. Susanne Lutken. Stud. Brgdsk. Krhvn. 61 ; Kand. 16 /6 56 h 1 
(1—1); Kapl. p. 1. Humble 25 /io 62, ord. "/i*; Kat Ribe 17 / 9 66; 
Sgpr. Tostrup-R. "»72; Provst for Rinds og Nørlyng H. 6 <75; 
Sgpr. Vammen-L.-B. * 7 /s 77 ; — 1) gift "/s 63 m. Christiane Er- 

manze Dorothea de Silva, f. */n 40 Kbh., f U A° 66, ^ ; — 

2) gift * 6 /* 68 m. Anna Henriette Dorthea Bendtsen, f. 8 % 39 Frede- 
ricia, F. Prof. Carl Henr. Åug. B., Rektor i Ribe, M. Cathr. Marie 
Lorentzen. — Søster gift 358. 14; Moders Søskendebørn 654. 19 og 
1157. 17. — 2. Hustrus Farbrødre 29. 19 og 291. 13 ; Søskendebørn 
gifte 578. 21 og 926. 7. 

671, Nexø og Bodilsker. 

Søndtr Herred, Borehola* Ant, SJællud* Stift. 

(Præsten bor i Bodilsker). 

21. >/s 1867. Anders Herskind (*/e 75 Holbæk-M. t se der). 

22. 7 /io 1876. Carl Frederik Vilhelm Olsen ( ,s »/i 84 Brænde- 
kilde-B., se der). 

23. »»/» 1884. Anders Jensen, f. "/* 43 Svebølle, Aunsø S., 
F. Jens A. Gaardejer, Af. Sidse Jørgensdatter. Stud. Rost 63; 
Kand. * 5 /i 69 1 (1— h); Overlærer v. d. højere Borgersk. .Tøxens 
Skole- i Kjøge "/s 69; Kat. Hillerød "/i 74, ord. »/»; Sgpr. S.Vis- 
sing-V. 18 /a77; Provst f. Thyrsting og Vrads H. 8 /i 79; har skr. 
Anmeld, i „Dagbladet* af theol. Bøger, overs. Godet, Bibelske Studier, 
77 ; _ gift Kronborg Slotsk. 18 /io 70 m. Anna Katharina Hein, f. 
■»/• 52 Kbh., F. Jul. Theod. H. Oberst i Fodf., AL Jensine Emilie 
Christiane Thomsen. — Hustrus Halvsøstre gifte 829.3 og 1170.1. 

672. Nibe og Voxlev. + 

Htraia Horred, Aalhtri Aat, Ylbtrf Stift 
20. "/s 1858. Ludvig Daniel Boss, f. 4 /n 08 Ringsted, F 
Peder Dan. H. Toldbetj. i Kbh., AL Elisab. Wandler. Stud. Mtrpsk. 
26; Kand. so /io 32 1 (1—1); Sgpr. Medolden *\% 35, ord. »Vio; entl. 


672—673. 361 

*l$ 40 for at gaa som Missionær t. Smyrna, udsendt af det danske 
Missionsselskab, kom hjem i Sommeren 46, men drog atter dertil, 
hvorfra han vendte endelig tilbage i Efteraaret 47; Sgpr. Hals ,5 /s 
48; stillede sig til Folkethingsv. i Aalb. Amts 1. Kreds (N.Sundby) 
4 A«49; valgtes smst. 4 /s 52, 86 / 2 63, 27 /s 53, */" ** og i Aalb. Amts 
5. Kreds (Nibe) * 7 /<> 58, men faldt v. Valget smst. 14 /e 61 og v. Valg 
t Rigsraadet f. Aalb. Amts 1. Kreds (N. Sundby) •/» 64, men valgtes 
v. Omvalg *% 64 i Nibe ; valgtes t. Landsthingsmand f. 7. Kreds 
(Aalb. og Hjørring Amter) 20 /s 63, udtraadte 20 /n 65; stillede sig 
atter t. Folkethingsvalg i N. Sundby *% 72 ; gav sig af med Homøo- 
pathi og idømtes i Aarene 50—62 filere Gange Mulkter og Fæng- 
selsstraf for uberettiget Lægevirksomhed og Medicinhandel; entl. 
S0 /*69; f n fr 81; se Er.; Portr. litogr. af Forthling; — 1) gift 81 /? 
37 m. Theodora Cathrine Iversen, f. * 9 /it 13 Lydersholm, Burkal 
S. i Slesv., f i Smyrna *lu 45, F. Thom. J. Landm., M. Botille 
Ingwertsen; — 2) gift 3 /io 46 m. Johanne Ipsen, f. u lu 17 Kbh., 
f 4 A» 83 Kbh., F. Mog. I. Grosserer, M. Ane Gathr. Hansen. 

21. w /t 1869. Ovidius Sophus Assens (*/• 76 Rødby-R., 
se der). 

22. n /io 1875. Edvard Mathias Richard EUer ("/t 80 Breg- 
ninge-B., se der). 

23. */io 1880. Frits Holger Christians] Søn af 695. 23, f. 
19 /t48 Bjerregrav. Stud. Rand. 66; Kand. "/« 72 1 (1—1); p.Kapl. 
Majbølle ,8 /t 73, ord. */io ; Saxkjøbing ,8 /i 75, men havde allerede 
et Aar forinden erholdt Ministeriets Tilladelse til at tage Bolig i 
nævnte By, saaledes at han hele Aaret 74 igjennem var Medhjælp, 
for 2 Præster samtidig; Sgpr. 0. Nykirke 12 /s 77; har skr.: „Til 
Advarsel mod den saakaldte Præstefrihed 11 , Odense 80, og medd. 
flere Afh. t. Dansk Kirketid. ; — gift 10 /e 74 m. Cecilie Ulrikke Bir- 
gitte Marie Pontoppidan, f. 10 /e 56 Nysted, F. Frode Gamillus P. 
Apoth., Af. Ines Seidelin. — Hustrus Farbroder 748. 19. 673. Nidløse. 

Live Herred, Holbæk Aat, Sjællande Stift. 
20. * 7 /n 1864. Christian Carl Frederik Emil August Krog- 
Meyer \ f. l */i 18 Kbh., Søn af Dr. theol. Peter K.-M., Prof. theol., 
t som Biskop over Als-Ærø 24 'e 19 og Fred. Vilh. Wexels. Stud. 
Sorø 36 ; Kand. */& 43 h og */? 44 h* (1—1) ; Diakon i Satrap i Angel 
!1 /4 48, „men jeg blev hindret i at tiltræde, da Slesvig var besat af 
Fjenden og Oprørsregjeringen havde udnævnt en anden Præst, der 
ved Bistand af hannoveranske Dragoner blev indsat i Embedet ojr 362 673—675. 

holdt i det ved Vaabenmagt; jeg foretog dog flere Rejser til 
Grænsen og Als og blev ord. 94 /ia48 i Igen af Biskop Hansen; 
endelig 10 /s 50 lykkedes det mig at blive indsat og den af Oprørerne 
ansatte Præst, der nu er Sognepræst i Jylland og til hvem jeg 
maatte udrede Naadensaar, forlod da først Satrap"; afsat af Ty- 
skerne 8 /*64; entl. * 8 / 10 s. A.; maatte af Helbredshensyn foretage 
flere Rejser til Udlandet; entl. fra Nidløse Vi 80; bor i Kbh.; — 
gift "/e 49 m. Sida Elisa Graner, f. u /n 19 Førslevgaard, f t7 /* 79, 
F. Generalkrigskomm. Gust. G., Godsejer (Søn af Elias G. t Ørs- 
lev-S., f 80 /7l8), M. Mariane Birg. Rørbye. — Broder 890.20; 
Moders Fætter Præsten Vilh. Andr. Wexels i Eristiania. 

21. u /e 1880. Harald Peter Nicolai Budde-Lund, Søn af 
688. 27, f. 10 /n 44 Kbh. Stud. Mtrpsk. 63; Kand. 18 /e 69 h* (l—h); 
p. Kapl. Grevinge lf /io 70, ord. */u; Sgpr. Harridslev-R. *li%l&; 
Medl. af det af „Kirk. Foren, for indre Miss.* nedsatte Udvalg for 
Mission blandt Danske og Norske paa Ny-Zeeland ; har medd. enk. 
Præd. t. Indre Miss. Tid.;-— gift S9 /n 70 m. Manna Sophie Petersen, 
f. * 8 /u47 Nykb. i Sjæll., F. Carl Georg Fred. P. Kbmd., M. Manna 
Petr. Ostermann. 

674. Nim og Underup. 

Nln Herred, Aarhus Aat og Stift. 

14. 8 /n 1867. Jørgen Erhard Miihlenstcth ( 17 /t 75 Tved i 
Jylland, se der). 

15. 7 /io 1875. Christian Frederik Leth, Søn af 396. 11, f. 
*/? 36 Lillehedinge. Stud. Sorø 56; Kand. 21 /i 63 1 (1—1); deltog i 
Krigen 64 som Underkorporal, Korporal og Løjtn., var med ved 
Midsunde, Dybbøl og Åls, blev der haardt saaret ,9 /e og laa et 
Aar paa Lazarethet. Huslærer h. Grev Knuth, Liliendal; oph. sig 
i Foraaret 69 i Rom og Neapel; p. Kapl. Sest so /e 69, ord. u b; 
har medd. Præd. t. „Indre Miss. Tid.", „Elias* og „Sædemanden* ; — 
gift Kbhs. St. Johs. K. 14 /s 70 m. sit Søskendebarn Louise Jakobe 
Rasmine Bredsdorff, f. 19 /io 42, Dt. af Chr. Hornemann B. t V. 
Skjerninge-U., f 22 A *® °8 Elise Bolette Møller. 

675. Nimtofte og Tøstrup. 

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

22. * 6 /4 1861. Carl Frederik Vilhelm Bernth, f. f1 /« 16 
Korsør, F. Etsrd. Laur. Andr. B., Herredsfgd. i Vor og Nim. H., 
M. Stephine Lange (Dt. af Provst Hans L. t. Stillinge, f 8/ " 21 )- 
"tud. Hors. 35; Kand. «/u 41 h (1— h); p. Kapl. Vær-N. *h 42— u k 48, 675—677. 363 

ord- 10 /e 42 ; p. Kapl. paa eget An- og Tilsvar Odder */g 49 ; — 
gift Fredericia 29 /io44 m. Andrea Marie Amalie Emmaline Bech- 
mann, f. so /io 15 p. Hovedgaarden Rask, Hvirring S., Dt af Kstrd. 
Hans Gram B. t. Raarup, f S1 / is36 °£ Charl. Nic. Qvotrup. — 
Broder Theod. Aug. B. t. Eegenæs p. Als, Søstre gifte 766. 19 og 
1056. 16. — Hustrus Brødre 414. 21 og 1086. 14. 

676. Nørre Missum. 

Skodborg Horrod, Rlngkjøblng Amt, Ribe Stift 

15. »/« 1866. Frederik Daniel Jørgensen, f. 7 /n 05 Greve, 
F. Jørg. J. Kand. fil., Klokker v. Helligaandsk. i Kbh., Af. Hedv. 
Kirst. f . Jørgensen. Stud. priv. 25 ; Kand. 6 /t 37 n (*h— h) ; Lærer v. 
Brgdsk. Kbh.; Præst p. Christiansø 'ty 56, ord. 15 /io; f 28 »70; — 
gift "/" 39 m. Dorothea Vilhelmine Prytz, f. * 3 /a 12 Christianslund, 
Krummerup S. , f 20 /* 64 i -# Prløjtn. i Kronens Rgmt. Chr. P., 
Postfører, Krigsass., Af. Helene Elisab. Smith;— 2) gift is ii 66 m. 
Marie Kirstine Nerenst f. Kjær, f. 6 /s 32 Lemvig (1. gift •/« 53 m - 
Skovfoged Chr. Aug. N., separ.), F. Mads K. Gjæstgiver, Smaahandler, 
Gaardejer, Af. Else Kirst. Dahlgaard. — 1. Hustrus Brødre 15. 17 
og 365.16. 

16. »%a 1870. Gottfred Georg Wolfgang Berggreen ( 8T /u 
75 Lemvig-N., se der). 

17. "/i 1876. Christian Matthæus Carstensen, f. **k 39 
Christiansø, Søn af Jørg. Fred. C. t. Sennels , f 9 /» 56 °8 Theod. 
Cathr. Holm. Stud. Hadersl. 57; Kand. **/i 64 h 1 (h— h); kst. 
Førstelærer v. Hjørring Borgersk. x ji til */" s. A. ; p. Kapl. Dalum- 
Sanderum »ty 66, ord. 19 / 9 ; Bøvling-F. '/s 69; Sgpr. Venø 19 /io s.A.; 
har udg. : Kortfattet Udlægn. af Pauli Brev til Menigheden i Thessa- 
lonika, 80 ; — gift Assens M /i 70 m. Sarah Elisabeth Thomsen, f. 
19 lo 41 Gamtofte, Dt. af Thorn. Hvalsøe T. t. Gamtofte, f 12 /«57 
og Adamine Fred. Schaumburg. — Næstsøskendebørn 132. 26 og 
758.7; Faders Søskendebarn 1108. 21; Oldefader Provst Jørg. Fred. 
Riis t. Daler, f "/* 12. 

677. Nordby paa Fanø. 

Skade Herred, Ribe Amt og Stift. 

15. S V* 1867. Ole Carl Ipsen (*Vn 74 Hjerm, se 0. Snede). 

16. 4 /» 1876. Harald Georg Saabye ( 9 /4 79 Oure-V., se 
Thoreby). 

17. ,0 /6 1879. Poul Ludvig Trojel, f. */» 46 Sandby, Loll, 
Søn af Carl Jac. T. t. Tødsø-E. og Emma Karen Fred. Schiernoff. / 364 677—680. 

Stud. Nykb, 65; Kand. 18 /i 72 h 1 (*1— I); p. Kapl. Lønborg-E. */i 
75; ord. 8 /io; — gift 30 /9 79 'm. Marie Birgitte Amalie Kaspara 
Cramer, Dt. af 902. 14, f. 18 / 12 51 i Stavning. — Se Slægttavlen 
Side 317. 

678. Nordby paa Samsø. 

Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhus Stift. 

22. 9 /e 1867. Joachim Vilhelm Krøyer (* 8 /* 76 Særslev, 
se der). 

28. */* 1876. Carl Erasmi Otterstrøm, f. 17 /s 39 Aarhus, F. 
Kclrd. Chr. Rasm. (Erasmi) O., Overretsprok., Bankkasserer, Medl. 
af den grundlovg. Rigsforsamling, M. Marie Agnete Elisab. Blom. 
Stud. Aarh. 68; Kand. M /i 66 h l (*1— 1); Bestyrer af Uth Højskole 
67—70; Kapl. p. 1. Astrup-T.-H. 21 *71, ord. M /s; Sgpr. Hvilsted 
9 /i 72 ; — gift Hvorslev 15 /n 67 m. Sophie Catharina Flensborg, Dt. 
af 429. 16, f. n /i2 38 p. Gjøl. 

679. Norderø Præstegjeld. 

Færøernes Provsti under Sjællands Stift. 

bestaaende af: Videre, Vaai, Fagle, Svinø, Kanø ( Husum og Mygledal. 

19. »/s 1866. Ernst Bugislaus Wesenberg, f. »V* 32 Viborg, 
F Prof. Alb. Sadolin W., Dr. fil., Overlærer v. Latinsk., M. Su- 
sanne Achton. Stud. priv. 50; Kand. "/* 67 h 1 0~ h )? Lærer ved 
Kbhs. Kommunesk.; ord. 19 /9 66; f 24 /? 71; — gift "/4 58 m. Louise 
Christiane Frederikke Laura Blicher, f. 6 /s 25 Vilsted, Dt. af Kstrd. 
Laur. B.* t. Sønderholm-N.-F. , se Slægttavlen 901. 19 og Soph. 
Amalie Blich. — Hustrus Søster gift 669. 17. 

20/ 22 / 9 1871. Jens Christian Evensen ( 19 / 2 77 Syderø, 
se der). 

21. 18 / 6 1877. Laurits Halkiær (»/ 8 81 Øland, se der). 

22. 7 / 6 1881. Jørgen Christian Joachim Fog Nielsen ( M /it 
84 Torning-L., se der). 

680. Nordrup og Farringløse. -s- 

Rlngsted Herred, Sorø Amt, SJællinds Stift. 

14. 18 /8 1845. Frederik Vilhelm Andersen ( 12 /s 71 Ringsted- 
B., se der). 

15. V* 1871. Carl Julius Jessen, f. 14 /io 16 Kbh., R Henr. 
J. Overlærer v. Søetatens Drengesk., Kand. fil., M. Bolette Kirst. 
Birg. Lutzen. Stud.Mtrpsk. 35; Kand. 9 ln 41 h og 7 /t 42 *1(*1— 1); 680—682. 365 

Alumn. p. Ehlers Koll.; kst. Adj. 8 /s44, fast ans. 31 /io45; Sgpr 
Svaneke-I. 18 /b66, ord. 'V, f 16 /»75; — gift l9 / 8 44 m. Gathinka 
Drewsen, f.*/7 13 Kbh., F. Kmrrd. Joh. Chr. D. Ejer af Papirfabriken 
p. Strandmøllen, Stænderdep., Rigsdagsmand. 

16. »/« 1876. Christen Wolf, f. * 8 /n 14 Præstø, Søn af Prof. 
Niels Gjessing W. t. Helligaands E., f 16 /io 48 og Aug. Margr. 
Didrichsen. Stud. Mtprsk. 33; Rand. 9 /n 46 h(l— 1); Lærer i Kbh.; 
Skolelærer i Gjentofte w /» &0; P« Kapl. Gjentofte *°/io 54, ord. 7 /a 
55; Sgpr. Egebjerg 14 /t 64; entl. 12 /n 83; f n /»84; — gift Vor Frue 
K. tT /n50 m. Therese Marie Hegelund, f. 8 /il9 Kbh., f 13 /s 78, F 
Knud Henr. H. Renteskr. (Kontorchef) i Rentekamra., Kmrrd., M. 
Joh. Marie Lyngby. — Broder 361. 13, Søstre gifte 798. 24 og Chr. 
Aug. Jurgensen t. Emmerlev i Møgeltønder Provsti, entl. 80 /i» 63, 
t */• 67, Farbrødre Hans Eiler W. t. Maugstrup og Jægerup i Slesv., 
t 15 /*44 og Jac. Vilh. W. t. Frøslev-M., f a7 /a 38. 

17. 18 M 1884. Peter Carl Christian Neergaard, Søn af 
197.23, f. 80 /4 27 Sjelle. Stud. Frdbg. 45; Sek.-Løjtn. i Artilleriets 
Krigsreserve 80 /9 51 med Anciennetet fra 5 /s 50; Kand. ia /e 54 h l 
(1—1); p.Kapl. Hørby 8 /4 64, ord. 27 /4; Sgpr. Harridslev-R. l %69; 
Flade-G. 30 /8 75; Provst for Horns H. 10 /s79; har skr.: Nytesta- 
mentl. Studier, 61; Markus Evangeliets Oprindelighed, 80; Hvad 
kan man vente sig af den indre Mission her i Vendsyssel? 84; — 
gift Gjentofte 6 / 5 70 m. Fanny Emilie Schutt, f. 9 / 6 36 Hardenberg, 
Radsted S., F Fred. Ditl. S. Mejeriforpagter, M. Margr. Prehn. 

681. Nord8trømø Præstegjeld. 

Færøernes Provsti under Sjællands Stift, 

bestaaende af : Kvi vig, Vestmanhavn, Haldersvig, Saxen, Kval vig 

og Kollefjord. 

21. % 1862. Hans Jørgen Lohmann (*/s 74 Græse-S., 
se der). 

22. 9 h 1874. Søren Henrtk Theodor Sørensen ( 18 / 6 78 
Østerø, se Skanderborg-S.-S.). 

23. 21 /io 1878. Jørgen Christian Joachim Fog Nielsen (*h 
81 Norderø, se Torning-L.). 

24. 3 /s 1882. Christian Andreas Hansen ( 19 U 83Sydstrømø, 
se der). 

682. Nors og Tved. 

Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift. 

18. n /s 1848. Andreas Peter Prior, f. M / 8 05, Søn af Dan. 
Chr. P. t Hundstrup-Ø.-H., f 13 A» 33 og Anne Jac. Borch (Dt. af 366 662—684. 

Provst Andr. B. t. Nakskov-B., f "/»o 08). Stud. Aalb. 25; Kand. 
9 ji 30 1 (1—1) ; p. Kapl. Hundstrup-Ø.-H. hos sin Fader 18 i 31, ord. 
«/ 7 ; Sgpr. Vandborg-F. 10 /u 34; entl. 81 /n 74; bor iKbh.; — 1) gift 
Hundstrup 28 /io 31 m. Hansine Vilhelmine Eller, f. *°/4 08 Kbh., f 
13 /n 69, F Hans Vilh. E. Farver, M. Anne Soph. Bang; — 2) gift 
17 /8 71 m. Torbine Stenbrygger, f. 10 /i 37 Thisted, F. Niels Georg 
Nielsen S. Mølleejer i Nors, M. Mariane Fredskilde. — Søn 605. 28. 

19. "/s 1875. Johan Philip Emil Madsen (*/ 9 80 Vaalse, 
se der). 

20. 18 /ii 1880. Peter Christian Jensen, f. ll U 41 Vestergaard, 
Skibsted S., F. Jens Nielsen Gaardejer, M. Eirst. Christensen. Stud. 
priv.62; Kand. * 3 /e 68 h 8 (h— h); Missionær i Grønland ao /$69, ord. 
>8/ 4 . _ gift Mov "/ 5 69 m. Ide Nina Elisabeth Knuhtsen, Dt af 
657. 17, f. 4 /9 46 Holbæk. 

683. Norup, h- 

Londe Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 

19. 10 /u 1868. Christian Gustav Svelmøe ("/s 73 Allesø-B M 
se der). 

20. V« l 873 - Thomas Ludvig Rørdam (*°/u79Vejlø-V.E., se der). 

21. "/i 1880. Christian Ole Stephan Spleis, f. *% 28 Fredens- 
borg, F. Ernst Gonr. Ludv. S. Slotssnedker, M. Birthe Lov. Rolf- 
sted. Stud. priv. 49; Lærer v. Fattigvæsenets Sk. i Kbh. "/s 53; 
Kand. 19 /i 67 h 1 (1-1); P- Kapl. Serritslev-V. B. w /io 60, ord. "/n; 
res. Kapl. Viborg Domk.-A.-T. 7 5 67; Sgpr. Taarup-K.-B. 1T /s70; 
Torning-L. 18 / 6 73; se £r.; — gift Torning «V» 73 m. Vita Caro- 
line Lovise Selchau, Dt. af 600. 15, f. e /i 41 Horne. 

684—685. Nyborg. 

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift 
684. Sogne- og Garnisonspræst. 

20. 19 /4 1859. Christian Gottfried Sehaper, f. */ii 08 Kbh., 
F. Gottfr. Diedr. Christopher S. Murmester, Kapt., A/. Nic. Margr. 
Harsdorff. Stud. priv. 26; Kand. 28 /io 31 1 (1— h); Huslærer hos 
Salmedigteren Præsten Boje; Kat. Hillerød * 5 /* 37, ord. 15 /9? Sgpr. 
Præstø-S. u /i»44; f 8 /» 70; se Er.\ — gift "fc 38 m. Emilie Char- 
lotte Henriette Lassen, f. *»/* 12 Kbh., f 28 A 72, F Gehejmekfrrd. 
Casp. Fred. L., Højesteretsass., Af. Marie Sever. Kreutzfeldt 

21. "/n 1870. Bernt Christopher Wilkens Und Hjortø l 
% k 30 Præstkjær, Søn af Niels Schjørring H. t Tømmerup, f */« 42, 
(Søn af Biskop Viet. Chr. H. i Ribe, f * 6 /* 18), og Karen Cathr, 684—686. 367 

Lind. Stud. Mtrpsk. 48; Kand. 19 /i 54 1 (1—1); Ådj. Odense 9 / 8 67; 
Sgpr. Lyksborg, Flensborg Provsti, 6 /s 59, ord. 6 /* ; Michaelis K. i 
Slesvig By 80 /*63; afsat af Tyskerne i April 64; entl. a8 /io s. A.; res. 
Kapl. Asminderød-G.-F. 12 /i 66; Formand i Stefansforeningen og 
for Fyens Stiftskonvent; har skr.: Jens Krog, et Livsbillede, 80; 
Nic. Blædel, et Livsbillede, 81; Biskop Martensen og de danske 
Sprogreskripter i Slesvig, en Protest, 83; desuden fl. Art. i „Na- 
tionaltid." om Sprog- og Kirkeforh. iSønderjyll. i Anl. af Adressen 
til Biskop Martensen, som han underskrev; — gift a9 /i* 57 m. Anna 
Sophie Mathilde Jacobsen, f. 17 /s 33 Kbh., F Vilh. Carl J. Galanteri- 
handler, M. Julie Vilh. Marie Nansen (Nathanson). — Broder 174. 19, 
Søster gift 168.21. — Hustrus Søster gift 498.23; Morbrødre 703. 
24 og 970. 14. 

685. Residerende Kapellan. 

30. ll /e 1866. Morten Thomsen Lange, f. 16 / 5 24 Østedgaard, 
Bredstrup S., F. Jens L. Propr., M. Margr. Dorth. Bredsdorff (Sønne- 
datter af Mort. B. t. V. Skjerninge-U., se Slægttavlen Side 11). 
Stud. Odense 42; Kand. 29 /io49 1 (*1— 1); Institutbestyr. Sorø 56; 
Sgpr. Rylskov, Flensb. Provsti, 15 /4 62, ord. /s; afs. af Tyskerne 
64; entl. * 8 / 10 s. A.; delt. i Appels Ordin. i Askov, men døde for- 
inden Dommen faldt; har medd. Præd. i Brandt og Nielsens „en 
Aarg. Præd."; f U A 75 5 — giftOUerup "/i 56 m. sit Søskendebarn 
Bodil Marie BredsdorflF, f. »*/» & Sorø, f * 5 /i 71, F. Prof., Dr. fil. Jac. 
Hornemann B., Lektor i Mineralogi og Botan. v. Sorø Akad., J/. 
Petrine Jac. Møller (Dt. af Biskop Rasm. M.). — Søstre gifte 497. 19, 
671.22 og 718.15. — Hustrus Fætter 161.18. 

31. ,0 /» 1875. Søren Christian Sørensen ( 21 /n 79 res. Kapl. 
Kbhs. Garnisons K., se der). 

32. u /i 1880. Christen Frederik Skouboe, f. 9 k 48 K. Saaby, 
F Jens S. Læge (Søn af Søren S. t. Vigsnæs, f "/• 30 )» M* Laura 
Dorth. Marie Kamman. Stud. Nykb. 66; Kand. "/ 6 73 1 (l^egr); 
Alum. p. Borchs Koll.; kst. Insp. v. de kommunale Sk. i Kolding 
fra Vi 75; ord. 16 /4 80; — gift Kallehave 19 / 6 75 m. Eleonore Axeline 
Marie Kirstine Nielsen, Dt. af 476. 17, f. 9 /«"J>0 Langebæk. — Søster 
gift 786. 15. 

686. Nyker. 

Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift. 

17. M /7 1859. Gerhard Grove ("/s 75 Gjerslev, se der). 

18. 17 li 1875. Christian Henrik Otto Rasmussen, f. 4 /u24Aarh., 
F. Niels R. Rgmtsdyrlæge, M. Jac. Louise Amalie Bidsted. Stud. Aarh. 
43; Kand. u /i 50 h (1— h); Huslærer; p. Kapl. Raklev tø 57, ord, 368 686—688. 

4 /s ; Sgpr. Rø 14 /a 68 ; — gift Refsnæs 27 /io 57 m. Betzy Marsilia 
Camilla Struch, f. * 8 /* 29 Rosk., Dt. af Peter Hemming S. L Refc- 
næs, f l8 A 51 og Vilh. Theod. Westermann. — Broder 803. 20, 
Søstre gifte 813. 16 og 1030. 21. 

687. Øster Nykirke- 
Nørvang Herred, Vejle Aat, Ribe Stift. 

17. 6 /s 1869. Peter Andreas Caspar Simonsen ( 18 / 6 73 Aale- 
T., se Besser). 

18. 10 /9 1873. Hans Christian Hansen, f. 10 /s 39 Svendborg, 
F. Rasm. H. Skibsfører, M. Ingeborg Cathr. Troensegaard. Stud. 
Od. 59; Kand. *% 65 1 (*1— 1); Huslærer i Ollerup Prgd.; p. Kapl. 
Sønderby 29 /io 66, ord. lf /ia; Smidstrup-S. **l 9 68; f s %o73; ,En 
Aargang Prædikener* m. hans Portræt og Biografi blev udg. efter 
hans Død; — 1) gift Dreslette */n 68 m. Emilie Caroline Krag, f. 
M /io 37 i S. Broby, f 1B h 69, Dt. af 158. 12; — 2) gift »,t 70 m. 
Caroline Debell, f. 10 /i*45 Varde, F Hans D. Kbmd., M. Marie 
Carol. Bayer. 

19. 12 /i 1874. Frederik Theodor de Fine OUvarius (»/i 77 
Linnerup-H., se der). 

20. 1% k 1877. Frits Holger Christtant ( 8 /io 80 Nibe-V., se der). 

21. 18 /i* 1880. Axel Frederik August Hallas, f. f % 51 
Bredsted i Slesv. , F Aug. Carl Vilh. H. Kapt. i Fodf. , M Marie 
Cathr. Hinrike Frahm. Stud. v. West. Inst. 69; Kand. 16 /i 77 h 1 
(h— 1); Kat. St. Pauls K. i Kbh. "/s 77, ord. ' 7 / 6 ; Medbestyrer af 
Kbhs. priv. Skolelærersem. ; — gift Vor Frelsers K. "/s 81 m. Mar- 
grethe Erasmine Myhre, f. u s 59 Krhvn., F. Carl Ludv. M. Bog- 
handler, M. Vilh. Fred. Lindemann. 

688. Nykjøbing og Rørvig. 

Ods Herred, Holbæk Amt. Sjællande Stift. 

27. * 9 /* 1862. Theodor Ferdinand Budde-Lund, f. 16 /io 11 
Kbh., F. Andr. B.-L. Krigsass., M. Joh. Henr. Wolff. Stud. priv. 
30 ; Kand. 12 /i 38 h (1— *1) ; Lærer v. Tvangssk. paa Ladegaarden 
38; Præst smst. 8 /*» s. A., ord. M /i39; tillige kst. Forstander ved 
det kgl. Opfostringshus 49 ; f 17 /s 73 ; se Er. ; Sogneboerne stiftede 
et Legat til Minde om ham, kgl. konf. lb ji 74; — gift a4 /*44 m. 
Frederikke Erasmine Thonning, f. 17 /» 18, f "/s 74, F Kfrrd. Peter 
T., Deput. i General-Toldkammer, og Kommercekoll. , M, Anne 
Marie Nic. Kamphøvener. — Søn 673.21. 

28. Vs 1873. Johan Poul Carl Anton Ponsaing, f. "/ 8 20 
Kbh., F. Legationsrd. Carl Ant. P. y Sekretær i Depart. for udenl. 688—690. 369 

Sager, M. Elisab. Larsen. Stud. priv. 40; Kand. 18 /i 48 1 (1—1); 
p. Kapl. Ejøge-Ø. ^V 1 52 til Decbr. 66, ord. ™\%\ Hjælpepræst et 
Aar i Gadstrup-S.; p. Kapl. Vejle-H. 2 /i»57; Sgpr. Sæby 3 7s62; 
Provst f. Dronninglund H. 2 % 63; — 1) gift Rosk. Domk. 29 /i»57 
m. Polly Christiane Caroline Sophie Gether, f. 16 /io 27 Svallerup, 
F. Ritmester Henning Andr. G., Postmester i Kjøge, M. Birg. Caro- 
line Selchau; — 2) gift Volstrup 8 /s67 m. Emilie Christine Zoflf- 
mann, f. w /i2 24 Kbh., Dt. af Johs. Stein Z. t. Hersted Ø.-V., f 
V? 63 og Marie Cathr. Dickhudt. — Søster gift 894. 18 ; Faster gift 
197.23. — 1. Hustrus Moster gift Laur. Jac. Eger t. Svallerup, 
f 4 /i 27. 

689—690. Nykjøbing og Systofte. 

Falsters Sinder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift 

689. Sognepræst. 

19. */* 1850. Christian Sidenius ( 18 /e 70 Østofte, se der). 

20. "/n 1870. Hans Jørgen Theodor Haar, f. "/i 19, Søn 
af Edv. Augustinus H. t. Himmelev, f 9 n 20 og Caroline Fred. 
Baagøe (Dt af Peter B. Andenpræst v. Rosk. Domk., f ll /5 12). 
Stud. Rosk. 36 ; Kand. "A 42 1 (1—1) ; Huslærer hos Gunni Busck 
s. A.; p. Kapl. Soderup-E. 18 /t 44, ord. 21 8 ; Kat. Korsør "/i49; 
res. Kapl. Aalb. Frue K. og Sgpr. S. Tranders 9 s59; — gift 8 /s50 
m. Maria Christiane Janssen Tjaden, f. 13 /n 18 Stege, F. Tob. J. 
T. Malerm., M. Anne Joh. Bruun. — Søster gift 160. 18. — Præste- 
slægt i 6 Led, Peder Haar blev 5 /» 1696 Sgpr. i Langaa-Ø. ; Søskende- 
barn 973. 19. 

690. Kapellan pro loco. 
(Oprettet ved kgl. Resol. af 27. Aug. 1871). 

1. *7s 1871. Hans Ludvig Schelderup Parelius Koch (*/s 76 
Skjelby-Gjed., se Brøndshøj-R.). 

2. i7 /t 1876. Charles Vilhelm Ulmer ( 27 /i 80 Tingsted, 
se der). 

3. V* 1880. Viggo Hjalmar Petersen ("/i 84 Ringlyøbing- 
R., se der). 

4. "/s 1884. Herman Holm, f. l *l% 50 Krhvn., F. Jstrd. 

Poul Chr. H., Bogh. v. Tontinen, Underbogh. i Statsgjældskont., 

M. Christiane Fred. Georg. Mørch. Stud. Brgdsk. Krhvn. 69; Kand. 

« /6 76 h l (1— h); kst. Adj. Aalb. »/• 79; Kapl. p. 1. Østofte-B. 19 /i 

, ord. 5 , 7 . — Ugift. — Faders Halvbroder 246. 15. 

24 ' 370 691—926. 

691 — 692. Nykjøbing, Lødderup og Elsø. 

Mors Sønder Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift. 
691. Sognepræst. 

22. 80 /i* 1854. Lars Peter Larsen, f. «/ 4 09 Vrdbg., R Otto 
L. Skipper, Af. Karen Johansen. Stud. Mtrpsk. 27 ; Kand. 26 /4 32 
h (1*— 1); Kat. Randers 9 / 6 35, ord. 10 / 7 ; entl. 6 / 3 76; f 15 Vi79; — 
gift 6 / 9 35 m. Nathalia Annina Øckenholt, f. 6 / 4 07 Kbh., f 4 '* 71, F. 
Jstrd. Niels 0., Toldinsp., Af. Anne Cathr. Laan. — Sønner Alfr. 
Chr. L. Kand. theol. (Forfatteren Theodorus) og Niels Harald Emil 
L. Kand. theol., Dt. gift 213. 17. 

28. V* 1876. Carl Christian Sophus Cederfeld de Simonsen, 
f. 10 /*39 Kallundborg, F. Jstrd. Joh. Carl Ludv. C. de S., Borg- 
mester og Byfgd., Af. Charl. Bertine Koefoed (Dt. af Mag. Hans K. 
t. Aversi-T., f 2 7«46). Stud. priv. 58; Kand. «/i 66 h 1 (1—1); p. 
Kapl. N. Næraa-B. u /4 66, ord. */*; Kat. Vor Frue K. i Kbh. */» 71 ; 
Provst f. Mors Sønder og Nørre H. 14 /e 78 ; R* 17 /* 83 ; har skr. : 
„kritisk Anmeldelse af P. A. Fengers Kirke-Salmebog", „Nogle Be- 
mærkn. t. Theodorus's Brevvexling i Anl. af den kirkelige Vielse*, 
nogle Afh. om „Kirkesangen" i Kalkars Theol. Tidsskr. og Dansk 
Kirketid., om „det danske Vaaben" i Højskolebladet; desuden flere 
Bladart. om „den kirk. Bevægelse paa Mors*; — gift 85 /t 67 m. 
sit Søskendebarn Georgine Nanny Sinding, f. 4 /4 40Aversi, i?: Fred. 
Thornam S. Lærer og Kirkesanger i Herlufmagle, Af. Georgine 
Nanny Koefoed. — Morbrødre 121. 15 og 1164. 18. — Jstrd. Bartholo- 
mæus Bertelsen blev adlet 25 /5 1759 med Navnet de Cederfeld og 
hans Søn, Kmjkr. Lorentz Chr. Ernst de C. antog ifølge kgl. Resol. 
af 9 js 1798 Navnet Cederfeld de Simonsen. 

692. Residerende Kapellan. 

36. 86 /s 1865. Alfred Valdemar Meinert (* 5 /e 70 Ijørslev- 
0., se Flødstrup-U.). 

37. 84 /» 1870. Otto Johannes Jacobsen (*/i*78 Børglum-F., 
se der). 

38. ,1 /t 1879. Hans Vilhelm Hansen, f. 4 /i47 Aasum, F 
Hans H. Husmand og Murer, Af. Fred. Caroline Konst. Stud. 
Odense 66 ; Kand. 20 /i 72 egr (1*— 1) ; Huslærer p. Trøjborg i Sønder- 
jylland, ord. */* 79 ; — gift Lejrskov 9 /i 79 m. Gyde Marie Refslund, 
f. 9 /io 65 Tønder, F. Hans Clemmensen R. Koginspektør, fh. Thing- 
skriver, Af. Maren Knudsen. — Hustrus Morfaders Broder 699. 15. 693—695. 871 

693. Nylarsker (St. Nicolai). 

Vester Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift. 

19. %l k 1858. Andreas Georg Borgen, f. * 8 /i* 09 (Daabsatt. 
ang. 22 /i2) Krhvn., F. Marc. Peter B. Handelsbogh. , M. Christine 
Margr. Clausen. Stud. Rosk. 29; Kand. 2 / 5 40 n og 4 /*41 h (1— *1); 
Lærer og fra 44 Inspekt. v. West. Inst.; ord. 12 /s58; entl. n ;n83; 
bor i Kbh.; — gift Kbh. Vor Frue K. 27 /ia 43 m. Henriette Amalie 
Schøning, f. 12 /i 18 Frederiksværk, F. Oberst Peter Henr. S., Kom- 
mandant paa Bornholm, M. Ane Cathr. Borgen. 

20. 25/ 2 1884. Henrik Albert Georg Meyer, f. 19 U 63 Himmeløv, 
F. Dan. Vikt. Chr. M. Skolelærer, Af. Caroline Marie Emilie Howen 
(Familien har i over 150 Aar været Skolelærere i Himmeløv). 
Stud. Rosk. 73; Kand. 2 */i 79 h^h— *1); p. Kapl. Vejby-T. n /io 80, 
ord. "/io. — Ugift. 

694. Nyord. 

Møens Herred, Præsti Amt, Sjællands Stift. 
(Præsten er tillige Skolelærer). 

3. 12 /i 1864. Hans Peter Barfoed Høyer (*/i 72 Hjerk-H., 
se Langaa-V.-T.). 

4. 9 /s 1872. Hans Jakob Sandegaard ( 5 /io 76 Sennels, 
se der). 

6. 20 /n 1876. Niels Høstmark Jørgensen ( n /s80 S.Næraa, 
se der). 

6. 7 /io 1880. Johannes Christian Thomsen ( 12 /s 83 Gjøl, 
se der). 

7. n /s 1883. Axel Henningsen, Søn af 864. 18, f. 18 /i 59 
Oversø i Slesv. Stud. Frdbg. 76; Kand. 2 y 6 82 h 2 (*1— *1); ord. i 
Viborg */io 83 ; - gift 23 /e 84 m. Antoinette Augusta Smith, f. 2 / 8 60 
Rødby, F. Jstrd. Ludv. Aug. S., Borgmester og Byfgd., Herredsfgd. 
i Fuglse H. (Søn af Provst Daniel S. i Stege, hvis Initiativ det 
skyldtes, at Nyord i 1846 udskiltes fra Stege Sogn til et selvstæn- 
digt Kald og at der byggedes en Kirke paa Øen), M. Nielsine 
Margr. Perch. — Hustrus Farbrødre 675. 18 og 867. 15, Søskende- 
barn 392.19. 

695—697. Nysted og Herridslev. 

Musse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 
695. Sognepræst. 

22. 7* 1849. Thorgeir Gudmundsen, f. 27 /i» 1794 Olafsvalle, 

24* 372 695—696. 

Islands Sønder Amt, Søn af Provst Gudmund Jonsson t. Stadestad 
og Budum og Thorbjørg Jonsdottir. Dimitt. fra Bessestad 14, 
men tog først Exam. art. i Kbh. 19; Kand. 29 /io 24 h (1—1); Stipen- 
diat i den Arnæ-Magnæiske Stift.; var en af Oldskriftselskabets 
Stiftere 25 /i 28, og blev Medl. af Selskabets Oldskrift-Komité; rejste 
26 t. Stockholm for at undersøge og afskr. nogle Haandskr. ved- 
rørende Nordens Hist.; Lærer v. Søetatens Drengesk. 27/ n27; uord. 
Kat. v. Holmens K. 89 /i*30; 2. Kat. 29 / 8 35, ord. 85 /9 ; Formand for 
det islandske lit. Selskabs Afd. i Kbh. 31—39; Sgpr. Gloslunde-G. 
l /i 39; f 28 A 71; se Ær.; — gift Frdbg. 24 5 28 m. Marie Langeland, 
f. 28 /a 06 Kbh. , f 2 A 79 i *- Js trd. Rasm. L. , Forv. v. Søetatens 
Proviantgaard, M. Marie Giede. 

23. 17 /7 1871. Anton Carl Emil Christiant, f. 27 / 9 17 Kjøge, 
F Krgrd. Fred. Chr. C, Kancellist, M. Helene Cathr. Colding. 
Stud. Brgdsk. Kbh. 35 ; Kand. 8 / 5 40 1 (1* -1) ; Lærer i Brgdsk. 
Krhvn. „Den Trang, der synlig viste sig i Kbh. for de Mange, der 
ere hindrede fra at deltage i Gudstjenesten om Formiddagen, til 
at kunne høre Ordet til en Tid, der bedre passede med deres Lej- 
lighed, bevægede mig til, i Forening med L. Helweg, at søge det 
kgl. danske Kancelli om Indrømmelse af et af Hovedstadens Ka- 
peller til en Aftengudstjeneste om Søndagen; dette blev os ind- 
rømmet og i l 1 /« Aar holdt vi stadig Gudstjeneste for en talrig 
Forsamling." Sgpr. Bjerregrav-Aa.-T. 27 /s46, ord. 15 /*; har bl. a. 
skr.: „Tiltaler i Herrens Hus 14 , „Vidnesbyrd fra Herrens Hus*, 
„Haandbog for Christne", „Søndagstanker*, „Hvad jeg talte med 
mine Konfirmander om", „En ny Textrække til kirkelig og opbyggelig 
Brug* 4 , en Del Pjecer og mange Bidrag til „Dansk Kirketidende*, 
udg. Farrar „Jesu Liv 44 og „Apostelen Paulus"; se Er.; — gift 
Rosk. * 6 k 46 m. Anna Jacobine Foss, f. * 8 /is 19 Nakskov, F Etsrd. 
Laur. F., Borgmester i Rosk., M. Fred. Agnethe Smith. — Søn 
672. 23. — Hustrus Søskendebørn 15. 17, 365. 16, 576. 18 og 857. 15. 

696. Kapellan pro loco. 

(Oprettet ved kgl. Resol. af 17. Juli 1871; det tidligere resid. Kapel- 
lani var blevet nedlagt 1810 i Henh. til Reskr. af 30. Septbr. 1803). 

1. 13 /9 1872. Hans Ludvig Møller ( l *j 9 77 Durup-T., se der). 

2. 8 /i* 1877. Niels Christian Hostrup Spur (*»/ 9 81 Fjal- 
tring-T., se der). 

3. a4 /i 1882. Jokannes Julius Theodor Gottlieb Lebech 
( a9 /io 83 Galtrup-Ø. J., se der). 697—700. 373 

697. Kateket. 

3. 10 / 9 1862. Valdemar Frederik Carl Worsøe (^ 71 Gunds- 
lev, se der). 

(Nedlagt i Henh. til kgl. Resol. af 17. Juli 1871). 

698. Nørre Næraa og Bederslev, -s- 

Skam Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 

18. 10 /» 1860. Clemens (Clemming) Christian Fog Paludan, 
f. a /s03 Korsør, F. Jstrd. Holg. Fred. P., Postmester og Overtele- 
grafbestyr. (Søn af Provst Hans Jac. P. t. Kallundb.), M. Dorth. 
Cathr. Schytte. Stud. Nybg. 22; Kand. 18 / 7 33 h (1— h); p. Kapl. 
Gjern-S. 12 /io 34, ord. 17 /i 2 ; Sgpr.Sal-G. a2 /4 37; entl. 12 / 6 71; f 28 /i 
73; — gift hb 38 m. Lovise Thura, f. 8 /io 1793, f "/" 75 > Dt - af 
Ferd. T. t. Gjern-S., f 9 h 36 og Karen Grønbech. 

19. 27 /e 1871. Christian Peter Bagger Christensen, f. 17 /2 28 
Faaborg, F. Chr. Peter C. Kbmd., Af. Clara Charl. Petersen. Blev 
holdt til Studeringerne af Grev Preben Bille Brahe paa Brahesminde. 
Stud. Odense 45; Kand. V" &° 1 (1— egr); Alumn. p. Ehlers Koll.; 
Timelærer v. Aalb. Latinsk. Vio 54; kst. Adj. smst. * 7 /* 55, fast ans. 
8 /io s. A.; Adj. Odense 24 /io58; ord. 25 /io71; har ladet et ParLej- 
lighedstaler trykke; entl. w /n 84; — gift 6 /s 73 m. Anna Petra Jen- 
sine Ditlevine Voss, f. 18 /s 55 Faaborg, F Hans Ditl. V. Kbmd., 
AL Marie Stokkebye. 

699. Sønder Næraa. 

Aaeum Herred, Odense Amt, Fyens Stift. 

17. M /i2 1857. Hans Jacob Hansen Koefoed (V? 72 Hessel- 
ager, se der). 

18. 2 % 1872. Frederik Selmer ( 7 /., 80 Aversi-T., se der). 

19. * Ve 1880. Niels Høstmark Jørgensen, f. 6 /* 41 Horsens, 
F Søren Nielsen J. Skibsfører, AL. Karen Marie Høstmark. Stud. 
Hors. 60; Kand. 2 % 67 h* (*1— 1); Huslærer; p. Kapl. Frørup ls /9 
72, ord. 18 /n; Sgpr. Nyord. 80 /n 76; — gift Hellebæk 2 / 7 73 m. 
Thora Sofie Petersen, f. 15 /i 48 Aalsgaarde, F Ole P. Kbmd., M. 
Marie Elisab. Lind. 

700. Valgmenigheden i Sønder Næraa. 

(Ved Kirkeministeriets Skr. af *A 1875 blev det tilladt at lade en 
Valgmenighedskirke i S. Næraa indvie og benytte som Filialkirke 
for Ryslinge Valgmenighed; den blev indviet 10 /i 1875. Som selv- 374 700—701. 

stændig Menighed blev Valgmenigheden anerkjendt ved kgl. ResoL 

af 28. Marts 1882). 
1. "/ii 1882. Frederik Sextus Otto Alfred Petersen Nygårl 
f. Vs 46 Holb., F. Jstrd. Chr. Poulsen Norbom Petersen, Borgmester 
og Byfgd., Licent. jur., Af. Emilia Scavenia Ringsted, Stedfader 
Exam. jur. Knud Otto Vilh. Nygaard, Ejer af Aldershvile. Stud. 
Mtrpsk. 64 ; Kand. *V* 70 1 (1— h) ; Forst for Ryslinge Højsk. 70, 
for Sønderholm Højsk. 72; res. Kapl. Karby-H.-R * 4 /« 75, ord. Vi- 
borg 18 /»; Sgpr. Frøslev-M. 8 /n 78; underskr. Askovadressen; be- 
gyndte '65 i „Indre Miss. Tid.* m. opbyggelige Smaastykker; har 
skr. kirk., folkelige og polit. Artikler i , Fylla*, .Dansk Folketid/, 
„Dansk Kirketid.", „Højskolebladet", „Morsø Folkeblad", „Den nye 
Budstikke", „Fyens Tidende" og „Nordjyllands Folkeblad"; hist 
Afhandl, i „Nordisk Maanedsskr." og „Historisk Maanedsskr", af 
hvilket han er Medudgiver; har udg. „Høstgildet" og „Thom. Thaa- 
rups Levnedsløb", 78; „Det Schouboeske Institut og Grundtvigs 
Lærervirksomhed sammesteds", 80; „Offentlig Redegjøreise for det 
kirk. Vennemøde i 81 i Askov", 82; „Grundtvigs Stilling til en Ud- 
trædelse af Statskirken og Kalkbrænderiforsaml.", 82; „P. K. Al- 
greens og Provst J. K. Sørensens Levnedsløb med den kristelige 
Vækkelseshist. paa Mors", 83; „En kirkel. Lejlighedsbetragtning i 
Anledn. af Grundtvigs 100 Aars Fødselsfest", 83; — gift Johs. K. 
"/io 71 m. Elise Henriette Christiansen, f. "/» 50 Taarnby, F. Chr. 
C. Toldkontr., AL Anne Barbara Jensen. — Moster gift 964. 19. — 
Hustrus Søster gift m. pers. Kapl. Jens Blom. 

701. Næsborg, Salling og Outrup. 

Slet Herred, Aalborg Aat, Viber« StHt 

16. 3 /i 1854. Johan Christopher Rudolph Berg, f. xl k 14 
Randers, F. Joh. Pet. B. Eaptløjtn. i Søetaten, senere Told- og 
Eonsumlionsinspekt. i Stubbekbg., Eclrd., Af. Dorth. Matthiesen. 
Stud. Nykbg. 32; Kand. 17 /i 38 1 (1—1); Huslærer; Sgpr. Skagen 
u /i 44, ord. * 8 /i ; har udg. nogle Præd , og Taler, trykte til Fordel 
for Krigsinvaliderne; se Er.\ entl. 10 /i*76; f iKbh. 17 / 8 84; — gift 
Helligaandsk. fy 44 m. Jensine Mathilde Grøn, f. l, /io 14 Kbh., /. 
Jens Garnian 6. Grosserer, Af. Gathr. Laurette Tuchsen. — Dt 
gift Si 2. 19. 

17. u l% 1876. Johan Volqvartz Carsten Forman, f. »/ti 38 
Dronninglund, F. Åbrah. F. Propr., Exam. jur. (Søn af Joh. F. t 
Vaalse, f "/« 17), AL Ane Henrikke Volqvartz (Dt af Volqvartz 
n *rst V. t Rimsø-K., f u l* 22). Stud. Aalb. 67; Kand. w / 6 63 h 1 701—704. 375 

(*1 — 1); Huslærer p. Knuthenborg; oph. sig som saadan en Vinter 
i Rom; Reserveofficersaspir. v. 11. Rgmt. under Krigen 64; p. Kapl. 
Thoreby 17 /n 65, ord. * 9 /n ; Kapl. p. 1. smst. 9 /s 69; — gift Vor Frelsers 
K. 9 /ia69 m. Helene Perch Nielsen, f. 20 /i 41 Jeberg, Dt. afStiftspr., 
Lic. theol., Prof. Fred. N. t. Thoreby, f •'• 67 °? Helene Kirst. 
Hansine Perch. — Søsterdt. gift 290.14; Farbroder 583.19. — 
Hustrus Broder 392. 19, Søster gift 161. 18, Farbroder 476. 17. 

702. Næsby og Tyvelse. 

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift. 

16. ll U 1864. Philip Christian Gøtzsche ( 12 /n 70 Munke- 
Bjergby-B., se der). 

17. 24 /i 1871. Olaf ur Waage ( io k 82 Herlufmagle-T., se der). 

18. 84 /e 1882. Harald Skovgaard, f. 18 /i 3 34, Søn af Joh. 
Eichel S. t. Ormslev-K., f 3 /i41 og Christiane Ebeling. Stud. Aarh. 
54; Kand. *°k 59 h 1 (1—1); Lærer v. Fredericia Borgersk. 60; p. 
Kapl. Esbønderup-N. 5 /io 63, ord. **/n; Hjælpepr. Tingsted 67, Mern 
71; Sgpr. Sæby 8 /io 73; — gift Asminderød 26 /<s 74 m. Agathe Wiede- 
mann, Dt. af 52. 23, f. 9 /s 42 Sal. 

703—704. Næstved. 

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift. 

703. Sognepræst ved St. Mortens og St. Peders Kirker. 

23. 3 %2 1868. Andreas Laurits Carl Listov ( i9 U 72 Dalby- 
T., se der). 

24. n /7 1873. Ferdinand Peter Nikolai Nansen, f. "/s 25 
Kbh., døbt i Frederiksberg K. 16 / 8 28, F. Etsrd. Mendel Levin Na- 
thanson, Redaktør af „ Berlingske Tid.", Grosserer, M. Ester Her- 
fort. Stud. Mtrpsk. 42; Kand. 1 lu4S h 1 (1—1); havde sammen m. 
nuværende Rektor Fr. Dahl et Dimissionskurs. t. exam. art. 49 — 
62; Lærer v. Garnisonssk. ; 2. Kat. v. Garnisons K. * 6 /n 58, ord. 
Vis; res. Kapl. v. Budolphi K. og Hosp. i Aalborg 14 /4 62; — gift 
Tikjøb V* *>3 m - Johanne Henriette Buchheister, f. 4 / 7 26 Kbh., f 
18 /u 70, F. Conr. Heinr. B. Kbmd., M. Henr. Lassen. — Broder 
970. 14; Søsterdøtre gifte 498. 23 og 684. 20. 

704. Kateket. 

3. 8 /2 1860. Frederik Rudolph Deodat Krager op ( so /i 72 
Søndre Sogns K. i Viborg, se der). 

4. 9 /b 1873. Harald Magnus Nicolai Wamberg (*/s 75 
Straffeanstalten paa Christianshavn, se Sorø). 


376 704—707. 

5. u /io 1876. Andreas Edvard Emiltus Dahlberg (»/» 78 
Straffeanstalten paa Christianshavn, se der). 

6. 30 /g 1878. Niels Frederik Petersen ( 16 /n 84 Simmerbølle, 
se der). 

705. Nørbæk, Sønderbæk og Læsten. 

Senderlyng Herred, Viborg Amt og Stift. 

15. 9 fa 1858. Ferdinand Christian Conrad Prangen, f. 10 /j 
12 Korsør, F. Dr. med. Joh. Fred. Aug. v. P., Stadslæge, Af. Joachi- 
mine v. Castenskjold. Stud. Slag. 33 ; Kand. 28 /io 39 n og 2i M 40 h (1—1); 
Institutbestyr. i Skanderb. 44; Kat. Frederiksh. 16 /e 49, ord. 15 /s; entl. 
22 /i*81; bor i Kbh.; — gift 27 /4 44 m. Sophie Caroline Schwartz, 
f. 28 /i2 16 Slagelse, F Joh. Fred. Ernst S. Musiklærer, Stads- 
musikus, Bedemand, Af. Sara Nesser. — Hustrus Broder 1140. 14, 
Søster gift 1104. 15. 

16. 28 /» 1882. Alfred Kofoed Sonne, f. 5 / 9 51 Nexø, F. Ole 
Edv. S. Sten værksejer, Af. Signe Joh. Kofoed. Stud. Sorø 71; 
Kand. "A 77 h 2 og 20 /e 78 h 1 (1—1); p. Kapl. Fanefjord 26 /io78, 
ord. 30 /io; Hjælpepræst i Gjerslev 80 og i Humble 81; — gift lf /i 
82 m. Anna Margrethe Sophie Irene Teisen, Dt. af 191.16, f. % 
61 Fanefjord. — Mormoders Broder 1194.21. 

706. Nørholm. 

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

(Ifølge Reskr. af 14. April 1826 blev Nørholm henlagt til Sønder- 
holm-Frejlev ; ved kgl. Res. af 23. Febr. 1882 blev dette atter et 
selvstændigt Kald : Præsten er pligtig til at overtage, om forlanges, 
de kirkelige Forretninger ved Restrup Kapel). 

15. 28 /2 1882. Jacob Laurits Poul Holdt, f. 9 k 44 Flensborg, 
Søn af Jac. Hansen H. , Præst ved den danske Kirke i Flensborg, 
senere tysk Kompastor i Aabenraa, f l4 /n 79 og Anna Magd. Møller. 
Stud. Flensb. 63; Kand. 17 /e 70 h 1 (1—1); kst. Førstelærer v. Ribe 
Borgersk. 72; p. Kapl. Skallerup-V. 12 / 4 73, ord. S0 /4; Grejs-S. n /s74; 
Sgpr. Oddense-O. n /s 76; — gift Løgumkloster 15 /s 73 m. Christiane 
Hedevig Hummel, f. 8/ 2 51 Frederiks værn i Norge, F Herm. Fred. H. 
Rebslagerm. v. d. kgl. Skibsværft, Af. Benedicte Andr. Tjomsaas. 

707. Nørresundby og Hvorup. 

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift. 
19. 7 /» 1861. Frederik William Theodor Walter ( 18 /s80 
K. Saaby-K., se der). 707—709. 377 

20. 81 A 1880. Niels Orten Mathias Bøving, f. "/io 38 Kbh., 

F. Elsrd. Frants Joh. Gerh. B., Hovedbogh. i Nationalbanken, M. 
Nic. Vilh. Knudsen. Stud. v. West. Inst. 57; Kand. 9 /i 64 1 (h— 1); 
Institutbestyr. Sæby 67; Kat. Faaborg *% 70, ord. "/e; — P*t l8 /* 
68 m. Ottilia Louise Augusta Giede, f. *°/io 38 Kbh., F. Fred. Chr. 

G. VinhandL, M. Hilda Louise Schmelling. 

708. Nørup og Randbøl. 

Tørrild Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 

14. V* 1861. Carl Verner Blume ([ 5 A— 18 /e 73 Gjørlev-B.] 
n /4 74 Terslev-Ø., se der). 

15. *% 1874. Georg Emil Becher ( 19 /io 77 Bredsten, se der). 

16. 18 /i 1878. Jens Kaspar Verner Valeur, Søn af 1140.13, 
f. 18 /*46 Stavning. Stud. Aarh. 64; Kand. 19 /i 71 1 (1—1); Alumn. 
paa Borchs Koll.; Huslærer paa Lerchenborg, foretog som saadan 
en Rejse til Italien; ord. Medhjælper Harring-S. n /uj 76, ord. i 
Aarh. V«; — gift 19 /s 80 m. Henriette Magdalene Munck, f. * Vi o 53 
Kbh., F. Niels Foss Møller M. Grosserer, Hørkræmmer (Søn af 
Gerh. M. t. Hammelev-E., f 8 /» 34), . M. Serine Nielsine Schjørring. — 
Hustrus Fætter 356. 25. 

Obbekjær. 

Ribe Herred, Amt og Stift. 
En Kirke er under Opførelse. Præsten vil tillige blive Skolelærer. 

709. Odden. 

0de Herred, Holbæk Amt, Sjællande Stift. 
(Præsten bor i Overby). 

20. 87 /s 1860. Jacob Ludvig Ferdinand Holm, f. "/" 10 > 
Søn af Niels H. t. Dalby-S., f 8 % 38 og Cecilie Fog. Stud. Odense 
31; Kand. 18 /n 36 h (1-h); p. Kapl. Karby-H.-R. 10 /e 39— */■ * 43, 
ord. "/io39; Hjælpepræst Alsted-F. 45; p. Kapl. Arninge 6 /g47— 
7u s. A.; Sgpr. Tostrup-R. "/* 49; f */i 69; — gift 17 /9 47 m. Louise 
Nicoline Aagaard, f. 8 /» 18 Kullerup, Dt. af Kstrrd. Rasm. Aa. t. Fa- 
rum-V. , f u h 57 og Axeline Barbara Pingel. — Broder 1021. 14, 
Søster gift Niels Oschatz Rutzou t Linaa-Dallerup , f ,0 /t 47. — 
Hustrus Brødre 287. 27 og 1095. 15. 

21. 20 /4 1869. Johan Carlsen ( T / 8 76 Høve-F., se Tikjøb-H.-H.). 

22. 5 Ao 1876. Carl Frederik Nielsen, f. 15 8 22 Kbh., F. Carl 
Chr. N. Smedemester, Vognfabrikant, M. Joh. Marie Lund. Stud. 378 709—711. 

Brgdsk. Kbh. 42; Huslærer; Kand. "/t 49 h 8 (h— h); Institutbestyr. 
Ordrup 60; Skolelærer og Kirkesanger Bregninge, Sjæll., 18 /t54; 
Sgpr. Sy derø 9 /< 60 , ord. 5 /» ; h ftr W. a. medd. Bidrag tilKirkehisL 
Saml. og til Traps Statistisk-topogr. Beskr. af Danmark; udg. flere 
Præd. og Taler; skr. til Wibergs Præstehistorie : „Færøernes gejstl. 
Stat eller Gejstlighedens Personalhist. i Færøernes Provsti*, 2. Udg., 
79; Stamtavler over Fam. „Hammershaimb* og „Lodberg", 76; 
„Biogr. Efterretn. om Gejstligheden og Lærerstanden i Oddens 
Pastorat", 78, deri giver han udførlige Oplysn. om sin liter. Virk- 
somhed og meddeler, at han har „komponeret for Fortepiano Danse- 
musik og Psalme-Melodier" ; — gift Gjentofte 28 /4 61 m. Thora 
Caroline Lodberg, 9 /* 26 Kbh., F. Prløjtn. i Brandkorpset Jens Peter 
L., Snedkermester, M. Joh. Cathr. Zimmermann. 

710, Oddense og Otting. 

Hindborg Herred, Viborg Amt og Stift. 

18. 5 /9 1866. Henning Frederik Brummer, f. 5 s 15 Sønder- 
haa, Søn af Kstrrd. Nic. B. t. Paarup, f 16 /* 57 og Soph. Cathr. 
Hansen. Stud. Odense 33 ; Kand. 16 /i 39 h (h— h) ; p. Kapl. Alle- 
rup-D. 9 /s 40— 88 / 8 50, ord. 8 /4 40; Hjælpepr. Kværndrup, N.Aaby 
og Lindelse; Sgpr. Askø M /a52; Broust '/e 58; entl. 18 /b 76; har 
senere uafbrudt været Hjælpepræst for 18 svagelige, gamle Præster, 
6 p. Sjæll. , 7 p. Fyen og 5 i Jylland ; — gift Paarup "tø 46 m. 
Charlotte Marie Hattelbera Brummer, f. l *u 23 Kbh. , F. Fred. B. 
Kabinetskourer, M, Nic. Aug. Feilberg. — Søn Vikt. Eman. B. p. 
Kapl., Dt. gift 1115. 16, Broder 169. 14. 

19. n /8l876. Jacob Laurits Poul Holdt (™!&2 Nørholm, se der). 

20. **U 1882. Christen Peter Christensen, f. "/e 49 Trande- 
rup, F Laur. Hansen C. Gaardmand, M. Birthe Kirst. Winther. 
Stud. priv. 68; Kand. 19 /e 77 h 1 (1—1); p. Kapl. Visby-H. »So 78, 
ord. Kbh. so io ; — gift 16 /» 82 m. Sophie Agnes Jansigne Lutzhøft, 
f. n /a 58 Tandrup, Bedsted S., F Jes Eske Chr. L. Propr., Af. Anna 
Aug. f. Lutzhøft. 

711. Odder. 

Hads Herred, Aarhus Amt og Stift. 
16. 10 /t 1865. Peter Joachim Boesen, f. ,6 /s 16 Kbh., F. 
Jstrd. Johs. B., Renteskriver i Fyenske og Loll. Kontor i Rentekam- 
meret, M. Soph. Fred. Hammerich. Stud. v. West. Inst. 33 ; Kand. 
! /* 40 *1 (1—1) ; Lærer v. Vajsenhuset 44 ; Sgpr. Aulum-H. */io 50, 
ord. "/i5i; Tirstrup-F. 2! s57; Provst for Sønder, Mols og Øster- 
lisbjerg H. 12 /i 62; — 1) gift 17 /ii45 m. sit Søskendebarn Marie 711—713. 379 

Christine Sophie Frederikke Boesen, f. */» l fi i t 50 / R B8 » DL af Provst 
Jens Fred. B.* t. Vigerslev-V., f M /« 39 og Cathr. Ewald; — 2) 
gift 8 % 62 m. Caroline Marie Christine Baggesen, f. 16 /io 35 Skjelby, 
t 21 /» 79, F Magn. Haagen B. Student, Lærer, M. Caroline Fred. 
Hee (DL af Niels H. t. Skjelby-Gund., f 28 /u 24). — Broder 18. 24 
om Slægten se der og ved 300. 19. — 1. Hustrus Søstre gifte 303. 
18 og 1199. 14. 

Oddum se Aadum. 
712—717. Odense, 

Odense K]øbetads Provsti. 

712. Stiftsprovst i Fyens Stift, Provst i Odense Kjøb- 

stads Provsti og Sognepræst ved St. Knuds Kirke. 

29. M /i 1858. Anders Knudsen Damgaard, f. Vn 08 paa 
Gaarden Damgaard i Bostrup, Lyby S., F. Knud Lauritzen Gaard- 
ejer, M. Ane Andersdatter. Stud. Viborg 28; Kand. 1$ /i34 1 (1—1); 
Alumn. paa Borchs Koll.; Sgpr. Borbjerg 19 /»39, ord. 15 /s; stillede 
sig til Valg til den grundlovg. Rigsforsaml. 5 /h>48 i Ringkbg. Amts 
3. Kreds (Holstebro), valgtes til Folkethingsmand for samme Kreds 
*/is49; Provst for Hjerm, Ginding og Hammerum H. 16 /i60; blev 
6 /» 50 og 10 /ii 53 udn. t. Formand for Gaard- og Boelsmandshoveri- 
afløsningen for 8de Landsthingskreds, samt for Husmandshoveri- 
afløsningen for Ringkbg. Amt; R* Vi 59; DM. 18 /t 75; K* af Dbg. 
"i 83; har ofte skr. om Kirkeforfatningssagen; se £r.; — gift 21 /$ 
36 m. Emma Augusta Fritzsche, f. 7 /» 13 Kbh., F Benjamin Traugott 
F. Bundtmagerm., M. Caroline Andr. Szybrowsky. 

713. Residerende Kapellan ved St. Knuds Kirke og 
Præst ved Graabrødre Hospital. 

28. 16 /i 1857. Nicolaus Ludvig Helveg, f. * 8 /4 18 Odense, 
f. Dr. med. Hans Zacharias H., Distriktskirurg, M. Anna Eisabe 
Wendt. Stud. Od. 35; Kand. 4 / 8 40 1 (1— h); erh. s. A. Accessit 
for Besvarelsen af Universitetets Prisopgave i orientalsk Filologi: 
„de vi et significatu prophetæ hebraici, et de discrimine, quod 
intercesserit inter prophetam et sacerdotam.* w Derpå a tog jeg til- 
bage til min Fødeby og der begyndte jeg min Forfatterbane 43, 
opmuntret dertil af min forrige Lærer Prof., Dr. C. Paludan-Muller. 
Det var en theol. Afh., „Om Tro og Viden*, der udkom i et Fjerding- 
aarsskrift, udg. af Fyens Stifts litt. Selskab. Det følg. Aar overtog 
jeg Tidsskriftets Redakt. og vendte kort efter tilbage til Hovedstaden, 
hvor jeg oph. mig en Række Aar ; i Forening med min Ven Brandt 380 713—714. 

(546. 16) udg. jeg »Den danske Psalmedigtning* 2. B. 44—47;* 
blev understøttet dels af Statskassen dels af Univ. (oppebar det 
Smithske Stip. fra Efteraaret 52); „ erholdt fra Norge i 46 Tilbud, 
ja næsten Tilsagn om at erholde det ledige Professorat i Kirke- 
historie i Kristiania, men pludselig blev Forhandl, derom afbrudt 
og man tog en anden Bestemmelse.* Var Medstifter af „Selskabet 
for Danmarks Kirkehistorie", „ derved blev jeg sat istand til at Hef- 
terne af min Danmarks Kirkehistorie kunde komme ud efter min 
Lejlighed. Jeg begyndte med det sidste Afsnit af Historien , efter 
Reformationen*, fordi jeg var bedst bevandret i den Tid, og Værket 
udkom i 2 Bind (49—55). Under det blev et Professorat for Kirke- 
historie ledigt her v. Univ. i Foraaret 52; jeg meldte mig og det 
kom til Konkurrence, men min Medbejler (Lic. theol. Joh. Fred. 
Hagen) blev mig foretrukken. Jeg fortsatte imidlertid mit Arb. og 
begyndte nu med den gamle Tid „før Reformationen*, og for at 
gjøre mig bekjendt med den, tog jeg et enkelt Emne frem ,De 
danske Domkapitler ", som efter afholdt Disp. u /i* 57 forskaffede 
mig den filosofiske Doktorgrad.* Ord. 8 /*67; var indtil Odense 
Tugthus blev nedlagt 19 /s61 tillige Præst ved dette. „I Odense har 
jeg fundet mig saa vel, at jeg ikke har søgt nogen Forflyttelse. 
Her fik jeg Lejlighed til at fuldende mit omfattende Værk „den 
danske Kirkehist. efter Reform.* 2. Bind. 58—70; siden den Tid 
har jeg været Medudg. af „Nordisk Maanedsskr.*, der begyndte 71.* 
Dr. theol. ved Universitetets 400 Aars Jubelfest 6 /e 79; entl. ,8 /*83; 
t 5 /»83; se Er. og Ludv. Schrøder: Ludvig Helveg, Kold. 84; — 
gift *°/9 47 m. Caroline Thalia Elisabeth Lunn, f. n h 23 p. Holcken- 
havn, f t7 /s 73, F. Godsejer Andr. L. paa Lammehave, Ringe S., 
M. Magd. Beate Leopold. — Broder 503. 16, Brodersøn 1095. 18. 
29. 80 /t 1883. Hans Ludvig Emil Koch, Søn af 1072. 18, 
f. 23 / 7 51 S. Kirkeby. Stud. Nykb. 69; Kand. »% 74 1 Q—l*); P- 
Kapl. hos Dr. Helveg i Odense 25 /n 78, ord. Vis; har medd. enk. 
Bidr. til Blade og Tidsskr. — Ugift. 714. Sognepræst ved Vor Frue Kirke. 
17. "/• 1857. Hans Peter Svitzer, f. "/s 1798, Søn af 
Zeuthen Eiler S. t. 0. Hæsinge-H., f 7» 38 og Else Petrine Bach- 
mann. Stud. priv. 16; Kand. 18 /io 22 1 (1—1); res. Kapl. Besser- 
Onsbjerg * 9 / 9 26, ord. Vii ; Sgpr. Koldby * 5 /* 29 ; Provst for Samsø 
og Thunø **/* s. A. ; Sgpr. Nykb.-S. »/• 36 ; 0. Hillerslev-H. (sin 
Faders Eftermand) 6 /n 38 ; St. Knuds K. og Stiftsprovst i Fyen l > 
41; R* * 8 / 6 45; f 29 M1; se Er.; — gift 23 / 5 27 m. sit Søskendebarn 714—715. 381 

Elise Henriette Pløyen, f. *«/» 1799 Kbh., f u /i65, F. Gehejme- 
legationsrd. Fred. Adeler P., Sekr. i Depart. f. udenl. Sager, M. 
Joh. Jac. Bachmann (Dt. af Hans Peter B. t. 0. Hæsinge-H., f 
9 /io 1796). — Søskendebarn gift m. 282. 16. 

18. S A 1874 - Jensintus Johansen, f. 7 /io 27 Naksk., F. Peter 
J. Kordegn og Lærer, M. Lov. Carlson Palmgreen. „Var ved Han- 
delen 1 Åar efter min Konfirmation. Biskop Bindesbøll, dengang 
Sgpr. i Nakskov, gav Stødet til at jeg kom til at studere, læste 
selv tillige med et Par Andre med mig V* Aar, hvorefter jeg op- 
toges i Nykb. Latinsk.* Stud. derfra 46; deltog som frivillig Under- 
officer i Krigen 48; Kand. 21 i 63 1 (1—1); Kat. v. Vor Frelsers K. 
10 /s 64, ord. 25 ,io ; Hospitalspræst i Haderslev og Kollaborator ved 
Latinsk, smst. 16 /s 60; entl. fra sidstnævnte Embede 64; „det 
lykkedes mig at bevare min Virksomhed som Hospitalspræst, og 
derved blev jeg i Stand til at opnaa Tilladelse til i Maj 66 at op- 
rette en dansk Realskole for Haderslev By og Omegn. Da jeg 
senere paa Grund af en Kirkebøn i Anledn. af Krigen 70 maatte 
fratræde mit Præsteemb., lukkedes vel Realskolen, men det lykkedes 
at faa den gjenaabnet under en af Lærernes Bestyrelse; ved dennes 
Fratræden i 82 blev den definitivt lukket." Var V* Aar Hjælpepr. 
hos Stiftsprovst Svitzer; kst. Sgpr. v. Vor Frue K. 71; „har i flere 
Aar jevnlig besøgt Nordslesvig og holdt opbyggelige Foredrag der, 
indtil dette blev forbudt alle danske Præster; derimod har jeg ved- 
blevet at støtte „Nordslesv. Søndagsblad" , som i sin Tid ved mit 
Initiativ blev oprettet for at skaffe de danske Nordslesvigere god 
og sund Læsning; oph. sig af Helbredshensyn paa Korsica i Vin- 
teren 78 — 79; var Formand i Byggeudv. for Missionshuset „Betha- 
nia* i Odense, der blev indviet * 9 /e 83." Underskrev Adressen til 
Biskop Martensen om Sprog- og Kirkeforh. i Sønderjyll.; har udg. 
nogle Præd., medd. Bidr. t. .Nordslesv. Søndagsblad*, „Elias*, „Sæde- 
manden", „Indre Miss. Tid.", „Nord. Maanedsskr." o. fl. ; se iøvr. 
Er. ; — gift "/i 55 m. Thora Oldenburg, f. "/u 36, Dt. af Salme- 
digteren Theod. Vilh. O. t. Sorterup-O., f "*/* *2 og Louise Rothe. — 
Brødre 1012. 16, Joh. Carl J. t. Taarnhy, f l7 /» 62 °g Peter Geor 8 
Raffenberg J. t. Tisted-B.-D., f 8 A* &9. — Hustrus Morbroder 
1098. 19. 715. Residerende Kapellan ved Vor Frue Kirke. 

(Embedet blev nedlagt 18. Åug. 1809 i Henh. t Reskr. af 30. 
Septbr. 1803, paany oprettet ved kgl. Res. af 6. Maj 1874). 

29. 5 /s 1874. Johannes Møller, f. 18 / s 32 Kbh., Søn af Prof. 382 715— 718. 

& Dr. theol. Jens M., f ,5 A* 33 °8 Christine Soph. Kellermann. 
Stud. priv. 48; Kand. 16 /e 56 1 (1—1); foretog s. A. en længere 
Udenlandsrejse; Lærer i Kbh.; Kat. Odense V»^ 7 i 0T &- 26 /*5 har 
skr.: ,den kristelige Skoles Opgave", 68; „ Odense Skolevæsens 
Omordning", 71; var i Aarene 64 — 76 oftere ved Badesteder i 
Norge; — gift Helsingør •/" 60 m. Georgia Elisabeth Heiberg, Dt. 
af 346. 26, f. 30 , 8 34 Lunde, f 18 /to 63. — Halvbroder 16. 19. 

716. Sognepræst ved St. Hans Kirke. 

24. 26 /4 1854. Theodor Steenbuch, f. 18 /i 16 Søndersø , Søn 
af Augustinus Herm. S. t. Odense Vor Frue K. , + n /s 45 og Re- 
bekka Soph. Werlauff. Stud. Od. 34; Kand. **/* *° l G— 1 )? P- 
Kapl. Kjeldby 6 /u 45, ord. 9 h 46; Kat. v. Vor Frue K. i Odense 
* 5 /n48; R* 10 /i2 64; — gift Aalborg 10/ 6 49 m. Charlotte Johanne 
Elisabeth Mørch, f. s /» 30 Kbh., F. Jstrd. Axel Møller M. Byskriver 
i Svendborg, M. Joh. Birg. Lund (Dt. af Kstrd. Chr. L. t. Kjeldby, 
t 10 /s 33). — Dt. gift 868. 14; Søster gift 1078. 17. 

717. Kateket. 

9. */3 1867. Johannes Møller (*/ 5 74 res. Kapl. v. Vor Frue 
K. i Odense, se der). 

(Nedlagt ved kgl. Resol. af 5. Maj 1874). 

718. Ollerup og Kirkeby. - 

Sinds Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift. 
15. ,5 /» 1838. Jens Sofus Brandt, f. 3 , 1 12, S. af Gomme Jac. B. 
t. Gamtofte, f w /n 35 og Christiane Soph. Magd. Haasum (Dt. af Hans 
Cappel H. t. Gjerrild-H., f 7»09). Stud. priv. 29; Kand. */* 36 1 
(1— h)'; ord. »/n ; har skr. „den nationale Sag og Verdensrigerne* ; 
udg. nogle Præd. og meddelt Art. og Digte til „Budstikken* og 
andre Blade. „Flere pludselige Dødsfald*), der som Lynet fra den 
klare Himmel ere slaaede ned omkring mig, have havt Indflydelse 
paa min aandelige Udvikling; men næst at give det guddommelige 
Forsyn og den Helligaand Æren, maajeg takke Luther og Grundtvig, *) 2 Vi 48 døde i hans Præstegaard hans Nabopræst Chr. Hornemann Breds- 
dorff t. V. Skjerninge-U., ramt af et apoplektisk Tilfælde. Ikke en 
Maaned derefter mistede han samtidig en Datter og sin Svigerfader, 
som var i Besøg i Præstegaard en. Kateket Wedel, der onder hans 
Sygdom forrettede Kirketjenesten, faldt død om under Altergangen i 
Kirkeby Kirke "/»49; hans tørste Hustru døde ramt af et apoplektisk 
Tilfælde paa en Spadseretur. 718—720. 383 

dersom jeg er bleven noget i min 46-aarige Præstegjerning" ; — 1) 
gift St. Jørgens K. "/i* 38 m. Margrethe Eline Lange, f. 80 /9 12 
Østedgaard, Bredstrup S., f 17 A 6&* F - Jens L - Propr., M. Margr. 
Dorth. Bredsdorff (Sønnedt. af Thorn. B. t. V. Skjerninge-U. , se 
Slægttavlen Side 11); — 2) giftOUerup 12 l 9 67 m. Alberta Christine 
Petrea Eilskov, f. 12 /s 37 Odense, F Kclrd. Peter E., Inspektør ved 
Odense Tugthus, M. Edel Christine Nielsen. — Broder 581. 17, Slægt 
se der. — 1. Hustrus Broder 686. 30; Søstre gifte 497. 19 og 
571.22, — 2. Hustrus Søskendebarn 655.23. 

719. Olsker og Allinge. 

Nørre Herred, Bornholms Amt, Sjællande Stift. 

21. 14 /s 1865. Lauritz Christian Hansen (* 3 /io 71 Svaneke-I., 
se Ramløse-A.). 

22. u /s 1872. Rasmus Møller, f. li l% 32 Radsted, Søn af 
Stiftsprovst, Dr. fil. Hans Ulr. M. t. Thoreby, f 20 A<> 62 (Søn af 
Biskop Rasm. M.) og Marie Lov. Hulda Sidenius. Stud. Nykb. 50 ; 
Kand. w /i 57 h ! (1— h); Adjunctus ministerii Hjortkjær i Slesv. */* 
68, ord. M /2 ; p. Kapl. Thoreby 2 /< 60 ; Kapl. p. 1. Magleby-H. «/* 
64; f * 8 / 9 79; — 1) gift *«h 60 m. Marie Amalie Sørensen, Dt. af 
882. 15, f. 10 /4 36 S. Omme, f */* 67 ; — 2) gift 14 /io 69 m. Jacobine 
v. Kløcker, f. 24 /i 31 Rønne, F. Jac. Nic. v. K. Klokker og Lærer, 
M. Kirst. Dorth. Ellebye. — Broder 161. 18, Slægt se der. — 
Familien v. Kløcker blev 81 /s 1760 optagen i den danske Adel. 

23. "/ii 1879. James Andreas Petersen ( M /u 83 Østermarie, 
se der). 

24. "/i 1884. Georg Daniel Dresler, f. 81 / 7 50 Nykb. Falst., 
F. Ludv. Chr. D. Skibsbygm. (Søn af Fred. Chr. D. t. Thoreby, f 
"/o 55), Af. Marie Schmidt. Stud. Nykb. 69; Kand. 19 / 6 75 h 1 ^— 1); 
erholdt i 76 Univ. Guldmed. for den theol. Prisopgave : „Om de sibyl- 
linske Oraklers Oprindelse, Indhold og Værd* 1 ; Kapl. p. 1. Holbæk-M. 
M /a 80, ord. * 8 /4; har medd. Bidrag t. „Theol. Tidsskr." ; — gift Taar- 
bæk l5 /5 80 m. Sophie Augusta Sørensen, f. u k 50 Aarhus, F. Peter 
S. Skibskapt., M. Ane Margr. Thorsen. 

720. Nørre Omme og Brejninge. 

Hind Herred, Rlngkjøbfng Amt, Ribe Stift. 

20. 10 /s 1862. Mads Peter Brøchner Bergenhammer, f. 18 /n 
15 Verst, Søn af Niels Sommer B. t. Vejen-L., f lti A 26 og Karen 
Krarup. Stud. Kold. 34; Kand. b jiiU h (1—1); p. Kapl. Ulvborg- 
R «/ 8 54— *°/ 6 65, ord. */n; Hjælpepr. Rind-H. 55; Past. vie. Al- 
minde 57; Hjælpepr. Gimming-L. 59; — Ugift. — Broder Laur. 
Kasbjerg B. t Ulvborg-R., f ,0 /e 55, se Slægttavlen 1036. 14. — O. 384 721—782. 

721, Sønder Omme og Houen. 

(Filialkirker i Filskov og Blaahøj bleve indviede 14. Oktbr. 1877). 

Nørvang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 

17. 19 /u 1859. Edvard Vilhelm August Rambusch ( 17 / 4 71 
0. og V. Assels, se der). 

18. 8 /t 1871. Jacob Frederik Gottschalck Wiberg, f. «/ 6 13 
Odense, Søn af Andr. Fred. W. res. Kapl. v. St. Knuds K. og 
Hospitalspræst, f 81 A° 66 og Anne Kirst. Jensen. Stud. Od. 32; 
Kand. */u 39 h (*1— 1); p. Kapl. hos sin Fader 8 /s 49, ord. * 7 /e; 
Sgpr. Branderup i Tørninglehn * % 57 ; afsat af den prøjss. Regjer. 
paa Grund af Edsnægtelse '% 67 ; f paa Sindssygeanst. ved Aarh. 
%% k 73 ; — gift Branderup 19 /9 60 m. Anna Jensine Kirstine Behrens, 
f. 10 /4 43 Odense, F. Heinr. Friedr. B. Skræderm., M. Anna Magd. 
Nielsen. — Broder 468. 18. 

19. 21 /$ 1873. Carl Lorenzen Nissen ( 27 /i 80 Aalsø-E, 
se der). 

20. "/♦ 1880. Nicolaus Jacob Schaarup, Søn af 608. 16, 
f. 10 / 5 51 Kbh. Stud. Rand. 70; Kand. »*/• 76 h* (1—1); p. Kapl. 
K. Hvalsø-S. lb i2 76, ord. is# /i 77; har udg.: Schema til fransk 
Sproglære af N. S., 74; — gift Kbh. St. Johs. K. a / 9 77 m. Char- 
lotte Sophie Pontoppidan, Dt. af 433. 14, f. 17 /s 53 i Guldager. 

722. Resid. Kapellan i Sønder Omme og Houen. 

(Oprettet ved kgl. Resol. af 10. Septbr. 1877. Kapellanen bor 

i Omvraa.; han besørger selvstændigt alle præstelige Forretninger 

i S. Omme Østersogn med begge Filialkirker). 

1. 10 /» 1877. Peter Jerndorf Storm JRiemann ( 18 / 5 80Lemb- 
0., se der). 

2. 17 /» 1880. Ludvig Christensen ( 81 /i 84 Gjern-S., se der). 

3. */t 1884. Vilhelm Emil Simonsen, f. ao /a 57 Fredericia, 
F. Ghr. Peter S. Gjæstgiver, M. Hansine Hansen, Stedfader Over- 
retsprok. i Kbh. Andr. Peter Seidelin. Stud. priv. 75; opholdt sig 
den paafølgende Vinter paa St. Croix paa Grund af Nervesvækkelse. 
Kand. - 3 /e 81 h 1 (h— h); uord. Medhjælper Dalby-S. 82; p. Kapl. 
Allesø-N. 18 / 9 82, ord. 26 /io; Ølgod-S. 6 /i 83; — gift Harlev V*83 
m. Erneste Juliane Blicher, f. 18 /i 59 Hou v. Mariager, F. Francisko 
B. Lærer i Harlev (Søn af Digteren Steen Steensen B.), M. Karen 
Møller. 723-726. 386 

723. Omø. 

Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift. 

* 

(Præsten er tillige Skolelærer). 

2. * 4 /n 1865. Hans Jacob Julius Mygind (Ve 71 Grindsted- 
6., se Fraugde). 

3. 23 /io 1871. Henrik Vilhelm Theodor Falkenberg Bang 
("/s 76 Føvling-H., se der). 

4. 7 /c 1876. Frederik Christopher Vilsen Sørensen ( l *h 81 
Skivum-G., se der). 

5. V« 1884. Conslant Emil Brix, Søn af 795. 16, f. 19 / 7 62 
Fovlum. Stud. Viborg 71; var v. Landvæs. i nogle Aar. Kand. 

"/s 83 h 2 G—* 1 )? ord - 30 A 84 — 8 ifl "/• 84 m - Caroline Fritzine 
Nehls, f. l5 /» 57 Storehedinge, F. Fred. Chr. N., Bagerm., M. Marie 
Soph. Jul. Andersen. 

724. Ondløse og Søndersted. 

Merløse Herred, Holbøk Amt, SjæHandt Stift. 

17. so /io 1846. Hans Nicolai Kellermann Rørdam^ f. 18 /» 
04 Serup, Søn af Provst Thora. Schatt R. t. Tølløse-Aa., f l *fr 31 
og Cathr. Georgia Teilmann. Stud. Rosk. 22; Kand. 10 /i 28 *1 
(1_]) ; Lærer v. Søkadetakademiet 29; Sgpr. Harboøre-E. 9 / 3 32, 
ord. «/ 8 ; Glenstrup 8 % 37; R* */«82; f 2 7*84; gift Tølløse ",i 32 
m. Valdemarine Charlotte Birkedal (Birchedahl), f. l8 /e 11 Aalbæks- 
gaard, Borre S., F. Ludv. Harboe B. Godsinsp. ogForp., M. Agathe 
Joh. Husum (Dt. af Thorn. H. t. Vigersted-K. f "/» 22). — 
Broder 313. 18, Slægt se der. — Hustrus Broder 788. 1, Slægt 
se der. — Pastor Rørdam blev efterfulgt af sin Søn: 

18. s /i2 1884. Hans Kristian Rørdam, f. 84 /s42 Glenstrup. 
Stud. Rosk. 60; Kand. 19 / 6 68 h 1 (h— h); p. Kapl. Brøndby 0. ogV. 
l6 /io68, ord. u /n; Hjælpepr. Hammer-L. og Kjølstrup-A. ; Kapl. 
p. 1. Stege 27 /s 71; Sgpr. Holeby-B. 22 /u 80; — 1) gift Dalby 8 Vi o 71 
m. Bolette Ingeborg Olsen, Dt. af 143. 16 , f. 15 /io 40 Aalbæk, f ia /a 
81; — 2) gift Aalb. 85 /*82 m . Louise Theodora Rønne, Dt. af 
1060. 17, f. 16 / 3 52 Kolding. 

725. Onsbjerg. 

Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhus Stift. 

(Var tidligere Anneks til Besser). 

1. "/* 1867. Diderik Nicolai Blicher (* 7 /» 71 Brorstrup-R.- 
H., se der). 

2. 8 /n 1871. JemFrederiiFalåerg(^18Freder]kssted,seder). 

25 386 725—727. 

3. */s 1878. Peter Andreas Caspar Simonsen ( lf /io 82 Besser, 
se der). 

4. l9 /n 1882. Oscar Meulengracht, f. 10 /i 48 Aarh., F. Jens 
M. Kbmd., Jernstøber, M. Nic. Christiane Faurschou. Stud. Aarh. 
67; Kand. *% 73 1 (1—1); Skolebestyrer i Kbh. Erholdt "/« 76 
Ordinationstilladelse for at overtage Præstegjern, for den danske 
Menighed i Tandil i den argentinske Republik i Sydamerika, ord. 
i Aarh. "/« 78 ? ankom til Tandil * 9 /5 76, vendte atter hjem derfra 
8 /t 82 ; samler Bidrag til Samsøs Præstehist. ; — gift Aarh. Domk. 
u /4 74 m. Jenny Kirstine Bolette Hedviga Jørgensen, f. 7»46 Ly- 
strup, Vivild S., F. Peter J. Lærer, Organist og Orgelbygger, Af. 
Hyline Georgine Petrine Juul. 

726. Sønder og Nørre Onsild. 

Onslld Herred, Raidert Aat, Aarhus Stift. 

22. 16 /6 1863. Peter Holger Gjessing, f. */• 21 Herslev, Søn 
af Hans Jørg. 6. t. Ballerup-M., f "s 54 og Soph. Kirst. Råben. 
Stud. Nykb. 41; Kand. »/s 48, men fuldendte først Exam. ls /i 49 
1 (*1— 1); p. Kapl. Ballerup-M. hos sin Fader "/s 51, ord. 9 Ia; Lyders- 
lev-F. */» 55, f l9 /« 72 ; — gift ,8 /» 58 m - Anna Johanne Magdalene 
Ernst, f. 5 /s 25 Sønderup, Dt. af Jørg. E. t. S. Jernløse-S., entl. '/» 
68, f ,5 /s 70 og Elisab. Gedske Hansine Steenstrup. — Broder 
447. 16. — Hustrus Morbroder 134. 14. 

23. If /i 1873. Hans Ahrendt Barfoed, Søn af 34.18, f. 
«/n 34 Ølby. Slud. Odense 55; Kand. * 8 /e 61 h 1 (1— *1); p. Kapl. 
Gjern-S. **/» 71, ord. "/a. — Ugift — O. 

721 Ormslev og Koldt *) 

Nlng Herred, Aarhus kmt og Stift. 

17. 15 /i 1847. Andreas Peter Johan Teilmann*, f. 18 /» 97 t 
Søn af Hans T.* t. Tølløse- Aa., f 18 A 22 og Cathr. Margr. Samsøe. 
Stud. Rosk. 16; Kand. 19 /io 20 h (h— h); Sgpr. Ring-F. 8 %, 22, 
ord. 18 /*23; Bøvling-F. 4 /* 24; R* «/« 72; entL"/u74; t u l%SS\- 
gift "/" 23 m. Anna Cathrine Høegh, f. * 7 /u 01 Herpinggaard, Trans 
S., F. Peter H. Qer af Ryssensten og Rammégaard, Af. Else Christens- 
datter. — Søn 77. 1; Datterdt. gift 765.18; Søstersønner 109. 14, 
313. 18, 623. 16 og 724. 17. 

18. •/* 1875. Iver de Hemmer Gudme, f. 18 / 8 27 Allesø, Søn 
af Herm. Peter G. t Rerslev-R. V., f 17 /n 53 og Marie Cathr. Told- *) 1 Koldt er en Valgmenighed, se Nr. 77. 737—728. 887 

berg. Stud. Rosk. 47; var Soldat 49-52; Kand. * 5 /i 66 h 1 (1—1); 
p. Kapl. Østrup-H. "/a 56— 18 /a 60, ord. 22 /io56; Forst, for Lumby 
Højsk.; Kat. Ringkbg. 28 /s63; Sgpr. Skjern I8 /2 70; Provst for Hind, 
Bølling og Nørre H. 26 /* s. A.; har medd. nogle Præd. t. .Indre 
Miss. Tid.* og en enkelt i »Fædrelandet" ; — gift M /s 60 m. Marie 
Kristine Mathea Lassen, Dt. af 1199. 14, f. S6 /s 39 Østrup. — Broder 
1039.17. 

728. Oure og Vejstrup. *) 

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

15. * *7 10 1863. Rasmus Johannes Baggesen, f. */io02, Søn 
af Fred. Bo B. t. Oure-V., + 14 /i * 35 og Joh. Margr. Bruun. Semina- 
rist 24; Stud. priv. 29; Kand. */» 36 n (h— 1); p. Kapl. Lyø »/10 
37 — V446, ord. T /i«37; Hjælpepr. Korup-U. fl 'io46; p. Kapl. smst. 
å /i — M /i2 47 ; Sgpr. Hirtsholmene M / T 49 ; Harte-B. 5 /s 55 ; f 7* 73 ; — 
gift 19 / 7 48 m. Thomine Johanne Riise Stenfeldt, f. 19 / 7 1800, Dt af 
Peter Åug. S.* t. Korup-U., f f, A* 47 °S Cathr. Marie Dall. — 
Broder Niels Rasm. B. t. Vivild-V., f 18 /s 53. 

16. * 5 /s 1873. Frederik Nielsen, f. 8 / 7 18 Aastrup v. Hjør- 
ring, F. Christen Christian N. Propr., M. Anne Marie Henriksen. 
Stud. Aalb. 38; Kand. 24 /io43 1 (1 — 1); Huslærer paa Baggesvogn, 
Sindal S.; p. Kapl. Sindal-A. ! /s 45, ord. n ji, men vedblev at være 
Huslærer; p. Kapl. Mosbjerg-H. ll /u 48; res. Kapl. Nykb.-L.-E. l% k 
61; Sgpr. Frøslev-M. u /a55; Aasted-S. * 7 /c61; Provst for Horns 
H. */s64; entl. 6 /n 78; bor iKbh.; harskr.: »Vendsyssel og Vendel- 
boerne 11 , Kbh. 80; »Minder*, Aalb. 81; flere anonyme Bladartikler, 
se iøvr. £r\; — gift »»/iSl m. Thomine Elisabeth Nielsen, f. - 7 /s22 
Hjørring, F. Paul Chr. N. Kbmd., M. Anne Marie Bidstrup. 

17. 9 /< 1879. Harald Georg Saaby ( 28 / 2 84 Thoreby, se der). 
— V5 1884. Michael Cosmus Borttemann Nielsen (erh. **/* 

Tilladelse til at betragtes som ikke kaldet, se Elling-T.). 

18. "/s 1884. Michael Andreas Berg, f. 3 /e 51, Søn afAndr. 
Høyer B. t. Hem-S., f 7* 55 og Charl. Luise Birg. Oppermann. Kom 
efter sin Faders Død i Huset hos sin Morfader Forstraad Opper- 
mann, Skovrider paa Brahetrolleborg; efter sin Moders Død 8 /i* 60 
blev han antaget som Plejesøn af Apoth. Aagaard i Aarh. Stud. 
Aarh. 69 ; Huslærer, har som saadan tilbragt et halvt Aar i Paris ; 
Kand. "/i 75 h 1 (*1— *1); Kat. Lemvig ■/» 81, ord. 7 /io; har skr.: *) I Vejstrup er en Valgmenighed, se Nr. 1093. 

25* 388 728—730. 

„Tyge Brahes Stjærne", Kbh. 80; — gift Si Johs. K. l »/u 84 m. 
Christine Olivia Rimestad Bohr, f. ll fcAl Kbh., JF. Henr. Georg 
Chr. B. Prof., Bestyr, af v. West. Inst., Kand. theol., f 21 /n80, i/. 
Caroline Lov. Aug. Rimestad. — Faster gift 278. 14. — Hustrus 
Søster gift m. Sømandspræst Heden ; Farbroder 827. 14. 

729. Ourø. -s- 

Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stltt. 

14. 20 /8 1834. Jørgen Gottfred Petersen, f. 24 /* 06 Holbæk, 
F Søren Gottfr. P. Gjæstgiver, Kbmd., AL Hedv. Marie Margr. 
Smith. Stud. Frdbg. 24; Kand. 14 /i 31 h (1— n); p. Kaph Ourø »/* 
33, ord. 2 *A; entl. 29 /i 73; f 12 '»?8; — *) P ft 16 A* 34 m. Anne 
Ingeborg Børresen, f. n /3 08, f 17 /s 39, Dt. af Formanden Tellef B. 
der blev Præst paa Ourø 17 / 9 1790, f 15 /« 34 og Fred. Jul.Gørlt; - 
2) gift 23 /9 40 m. Mariane Camilla Smith, f. 10 /i 18 Holbæk, f */i 78, 
F Lars Chr. S. Agent, Kbmd., M Dorthea Vogt — Søn 1041.1.- 
Pastor Petersen blev efterfulgt af sin Søn: 

15. 5 A 1873. Tellef Gottfred Petersen, f. 18 /s 37. StuA 
Rosk. 65; Kand. * 3 /' 62 h 1 (1—1); Hjælpelærer v. Kjøge Borgersi 
63; p. Kapl. Stenløse- V. n /s 67, ord. ll i%\ Ourø hos sin Fader */'* 
70; _ gift Kbh. St. Johs. K. 16 /io 73 m. Jutta Marie Sofie Frede- 
rikke Hasselriis, f. 10 /s 46 Rønne, F Laur. Georg Will. H. Adjunkt, 
senere Postmester i Aabenraa, M. Else Cathr. Wolffsen. — Hustrus 
Farbroder 653. 21, Faster gift m. Ludv. Andr. Mossin, Missionær i 
Grønland, Skibet forsvandt paa Rejsen derop 1856. 

730. Ousted, Allerslev og Lethraborg. -*■ 

Voldborg Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 

17. 21 /9 1846. Jens Christian Jensen, f. "/t 06, Søn af Kstrrd. 
Henning i.if t. Soderup-E., R*, f **/e 59 og Anne Marg. Reingaard 
(Dt. af Jens R. t. S. Jernløse-S., f 8 /i2 07). Stud. Rosk. 24; Kand. 
* 8 /4 29 1 (h— 1) ; Lærer v. Søetatens Drengesk.. fra V« 31 ; Overlærer 
smst. Vn 32; Sgpr. Kornerup * 7 / 3 33, ord. * 4 /«? Rorup-G. ,9 /s 39; 
var i 12 Aar Medl. af Amtsraadet for gi. Roskilde Amt og valgt 
Medl. af Amtets Skoledir. indtil sin Entl. som Præst; efter Indby- 
delse af Sorø Amts landøkonomiske Selsk. og med dets Understøtt 
udgav han i 42 „Anvisn. til et velindrettet Landbrug for Bonde- 
standen", 2. Udg. 47; paa Grund af hans Præstegaards Brand 8S 'e 
79 søgte og erh. han Entl. 13 /n s. A. ; bor i Kbh. — gift Soderup S1 /i° ^ 
m. Olave Marie Christine Hansen, f. "/s 08 Basnæs, Tjæreby S., f *7 T 
82, F. Niels H. Forp. af Nyrupgaard og Aastrup Hovedgaard, M. 730—731. 389 

Soph. Elisab. Ortwed. — Søn 908. 17 ; Søster gift 214. 20; Søskende- 
barn gift 836. 13. — Hustrus Broder 978. 18. 

18. 6 /2 1879. Zacharias Alfred Victor Redøhl, f. *7* 49 
Næstved, F. Zach. Frederiksen R. Politibetj., M. Hanne Lisb. John- 
sen. Stud. Sorø 67; Kand. 17 /i 73 1 (1—1); p. Kapl. Soderup-E. 
Vn 73, ord. «/i74; Sgpr. Ullits-F. s /it75; — gift Løsning «*/* 76 
m. Ida Dagmar Diederichsen, f. */n 53 Kbh., F Joh. D. Traadhdl., 
Naalemager, M. Emilie Juliette Carlsen. — O. 731. Ousted og Taaning. 

Vor Herred, Aarhus Amt og Stift 
(Præsten bor i Sneptrup). 

13. 80 /u 1868. Axel Severin Biilow, f. 17 /n 15 Tøjstrup, 
Rysl. S., F. Adam Diedr. B. Hovedgaardejer, M. Birg. Christine 
Jantzen. Stud. Od. 33 ; Kand. */, 41 h (1— h) ; p. Kapl. Hvirring-H. 
n /»45, ord. M /io; Sgpr. Linnerup-H. 15 /s58; Provst for Tyrsting og 
Vrads H. 3 /s 59; enU. *>4 80; bor i Kbh.; — gift 4 /e 52 m. Jacobine 
Bodil Margrethe Gylding, f. n /io 20 Vejle, F. Niels G. Kbrad., M. 
Ane Cathr. Frydensberg. 

14. ll k 1880. Jakob Severin Deichmann Branth, f. 7 /u 31 
Nykb. p. Mors, F. Niels Cajus Bæhr B. Postkontr. i Kbh., Af. Charl. 
Justiniane Deichmann. Stud. Aalb. 49; Kand. 20 /i 57 l(h— 1); fore- 
tog s. A. en vidensk. Udenlandsrejse; Bestyr, af en Realskole i 
Tønder 61—64; Kat. Skjelskør 5 / 9 66, ord. 19 /»; Sgpr. Elling-T. 
? '/io71; erholdt i 67 Guldmed. for Besvarelsen af Univ. botaniske 
Prisopgave; har skr. „Lærebog i Naturlære", 4. Opl.; „Lichenes 
Daniae* (i Forb. med Docent Rostrup); »Verdens Begyndelse og 
Ende efter fys.-astron. Sandsynlighed 11 ; „Om et dansk Akademi*; 
„Hviledagens Nødvendighed" ; desuden Afh. og Art. bl. a. t. „Bota- 
nisk Tidsskr/, „Naturhist. Tidsskr." og „Fædrelandet"; har i de 
senere Aar arbejdet for Søndagens Hvile og Helligholdelse ved 
Skr. og Møder til dels i Forb. med Dissentere af forskjellige Kirke- 
samfund; — gift Hasle *°/4 62 m. Sophie Fanny Conradine Dum- 
reicher, f. * 5 / 6 39 Bregentved, F. Aug. Fred. D. Forv., M. Elise 
Georgine Boethe. — Morbroder 204. 12; Fætter 422. 18. — Hustrus 
Søster gift 289. 16 ; Morbroder 481. 12. 390 738—734. 

732. Ove og Valsgaard. 

Hlodeted Herred, Aalborg Ant, Viborg Stift 
(Oprettet ved Reskript af 20. Marts 1879 ; hørte tidligere til Vive, 

hvortil Rostrup nu er henlagt). 

1. 20 /* 1879. Anders Sandøe Ørsted Petersen, f. Vs 21 Fejø, 
F. Kclrd. Jens Ditlev P., Birkedomm., M. Ane Soph. Cathr. Hansen. 
Stud. Nykb. 42; Kand. 2 /u 47 h 2 (h-1); Lærer ved Realsk. i Hel- 
singør 62, tillige Slotspræst Fischers Medhjælper v. Prædikeemb. i 
Hosp. ; Kat. Rudkjøbing */* 59, ord. 10 c ; Sgpr. St. Brøndum-S.-T. 
20 /$69; Provst for Helium og Hindsted H. **/« 73; — gift "/' &3 
m. Petrine Eliane Petersen , f. 2 /9 27 Kbh. , F. Jens P. Saltmester, 
M. Soph. Sara Agathe Lange. — Søstersøn 760. 8. 

733. Paarap. 

Odeoee Herrod og Art, FyeM 8HfL 
(Præsten bor i Tarup). 

5. U U 1858. Andreas Winding, f. "/* 02 Kbh., R Andr. 
W. Kand. theol., M. Hedvig Christine Clausen (Dt. af Hans Winther 
C. t. Nordby p. S., f 28 /6 1792). Stud. Aarh. 21; Kand. 24 /io25 1 
(h— 1); Adjunkt Herlufsholm 27; Sgpr. Sønderhaa-H. l1 k 31, ord. 
I0 /n; Reisby i Haderslev Amt "/s 39; Havrebjerg-G. 12 /i49; f li /u 
75 ; — gift 14 /s 32 m. sit Søskendebarn Hedvig Heegaard, f. 21 /i 15, 
F. Poul Henr. H. t Nordby p. S., f u /"35, M. Helene Soph. 
Winther Clausen. — Søn 1159. 17, Dt. gift 46. 40. — Hustrus Broder 
Steph. H. t. Skjævinge-G., entl. 22 /u 66, f 18 /t 80. 

6. */s 1876. Rasmus Lauritz Balslev, Søn af 303. 18, f. "/t 
33 Uggerslev. Stud. Odense 52 ; Kand. 26 /e 57 1 (1— egr) ; p. Kapl. 

0. Skjerninge-H. 81 /» 58, ord. s % ; Horne , hos sin senere Sviger- 
fader, */io 63; Sgpr. Egense 18 /e 70; har skr. : „Bibellæsning i Hjemmet. 

1. Pauli Brev til Romerne. II. Apostlenes Gjerninger *, Odense 84; — 
gift Horne 22 / 9 63 m. Laura Johanne Leth, Dt. af 396. 11 , f. 2 /i 39 
i Lillehedinge. — Se Slægttavlen Side 11. 

734. Pedersborg og Kindertofte. 

Alsted Herred, 8ore Amt, SJøllaads Stift 

21. 17 /i 1857. Morlen Thomsen Becher ("/, 69 Herfølge-S., 
se der). 

22. 81 /5 1869. Victor Heise (»/« 79 Kvislemark-F., se der). 

23. 14 /s 1879. Valdemar Julius Winther, f. "/i 46 Kbh., 
v . Jstrd. Henr. Ghr. W., Kasserer v. Generalpostdir. , Af. Gharl. 734—736. 891 

Soph. Kruse. Stud. v. Westlnst. 64; Kand. M / 6 69 h l (1—1); oph. 
sig i 70 i længere Tid i Rom; Lærer i Kbh.; Kat. Kjerteminde 
Vn 73, ord. M /n ; Sgpr. Levring-H. * 3 /* 78, men erh. M /i Tilladelse 
til at betragtes som ikke kaldet; — gift St. Johs. K. fl /s 73 m. 
Anna Marie Franzisca Popp, f. 88 /io 51 Christiansminde v. Jægers- 
pris, F Henr. Monrath Ghr. P. Forpagter, M. Ane Marie Vilh. 
f. Popp. 

735. Pedersker. 

Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift. 

24. 18 /s 1866. Joachim Gudme ("/» 72 Østermarie, se 
Udby-Ø.). 

25. Vn 1872 - Henning Jensen ( l7 /i 79 Stenmagle-S., se der). 

26. 21 /a 1879. Axel Viggo Christian Kjtlhede, f. 97 /s 61 
Kbh., F. Krigsass. Christen Christensen K. Stabsserg. i Artilleriet, 
Skriver i Krigsmin., M. Karen Marie Christiane Hesberg. Stud. 
Mtrpsk. 69; Kand. *'/ 6 76 1 (*1— 1); Alumn. paa Borchs Koll.; Kat. 
v. Vor Frue K. i Kbh. ll /g 76, ord. 4 /io ; har overs. Ahlfeld, Morgen- 
andagt i Hjemmet, 84 ; — gift Aarh. Domk. %x \i 79 m. Thyra Eugenie 
Jolanthe Muller, f. 17 /s57 Aarh., F. Hans Jochum M. Amtsvejinsp., 
Af. Eva Emilie Marie Knudsen. — Hustrus Farbroder 899. 22, Mor- 
broder 622. 16, Fætter 176. 14. 

736. Pjed8ted og indtil "Ao 1883 Gaarslev. 

Holmans Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 

13. M /» 1850. Jacob Christian Jacobsen, f. "'5 03 Sandholts 
Lyndelse, F. Jens Jørg. J., Degn, Af. Ane Marie Christensen. Stud. 
Od. 22; Kand. 85 /4 26 1 (1—1); p. Kapl. Haarby 2 /«»8, ord. "7; 
Hjælpepr. Tranekjær-T. *!* 30 ; Sgpr. Torning-L. "/* 31 5 t 12 /» 
77; — gift Hillerslev p. Fyen w /io 31 m. Anne Sophie Hansen, f. 
3 /io02 Slæbæksgaard, Kirkeby S., f u h 64, F. Hans H. Ejer af 
Nybøllegaard, M. Soph. Eriksen. 

14. 88 /2 1878. Peter Ammundsen, f. »V* 36 Barritsskov, R 
Kmrrd. Jørg. Vilh. A., Ejer af Smidstrupgaard, M. Antoinette Vilh. 
Villumsen. Stud. Kold. 56; Kand. 23 a 62 h* (1— h); p. Kapl. Fjeld- 
sted-H. w /*66, ord. 2 /»; Sgpr. N. Felding-T. fl /io 73; — gift Smid- 
strup */n 67 m. Frederikke Augusta Sørensen, Dt. af 882. 15, f. 
18 /* 40 Bogø, se Grundtvigs Stamtavle. — O. 892 737—740. 

737. Povelsker. 

Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift. 

24. u /t 1858. Jacob daudius Jork ( 3 /s 74 Vollerslev-G., 
se der). 

25. u /io 1874. Niels Jørgen Jensen Lund (*/« 84 Hvors- 
lev-G., se der). 

738. Præstø og Skibbinge. 

Baaree Herred, Præstø Amt, Sjællande Stift 

25. *% 1859. Jacob Elistus GjeUebøl ( 18 /i 72 V. Skjerninge- 
U., se der). 

26. 12 /4 1872. Nikolaj William Theodoras Bondesen, f. Vi 
23, Søn af Eskild B. t. Lynge-U., f 18 /» 24 og Soph. Magd. Lund. 
Stud. Mtrpsk. 40; Kand. 13 /7 47 h 1 (1—1); Lærer i Dansk for Kron- 
prinsen, Kong Georg og Kejserinden af Rusland; Kat. Helsingør 
**/s 63, ord. fS /n; Ridder af den græske Frelserens Orden l3 /s 71; 
har skr.: „Betragtn. over Jakobs alm. Brev for kristelige Lægfolk*, 
70; „Minde om Grundtvigs Præstegjerning i Aaret 1821*, 74; „Om 
Sjæleplejen for Varetægtsarrestanterne* i „Nord. Tidsskr. f. Fæng- 
selsvæsen*, 80; Art. i „Fædrelandet* og andre Blade, Smaavers i 
„Sædemanden*; se iøvr. Er.; — gift Sorterup 20 /io 63 m. Ida 
Sandmann, f. 6 /i2 29 Wismar, F Joh. Andr. S. Kbmd., svensk-norsk 
Konsul, M. Christine Elisab. Eleonore Martens. — Broder 911. 16, 
der er gift med hans Hustrus Søster; Brodersøn Eskild Bondesen, 
pers. Kapl. 

739. Kateket i Præstø. 

(Ved kgl. Resol. af 4. Maj 1867 blev det bifaldet, at Embedet indtil 

videre henstod ubesat). 

6. 81 /i2 1877. Ernst Christian Teisner ("/s 81 St. Thomas 
og St. Jan, se der). 

6. 14 /e 1882. Hans Frederik Vilhelm Wandall, f. l0 M 9 
Brahesborg, Gamtofte S., F. Vilh. Aug. W. Gartner, M. Fred. Na- 
thalie Kyhorn. Stud. Odense 68; begyndte at studere Æstetik og 
Filos.; Kand. 28 / 6 77 n (h— h); ord. 18 /4 83. — Ugift. — Farbroder 
921. 15. 

740. Raabjerg. 

Horne Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift. 

22. 18 /s 1866. Lorents Christian Ditlev Heilmann ( ls /io 73 
Aaby-B.. se der). 740—742. 893 

23. w/ lf 1873. Johan Severin Jacobsen ( l *U 78 Bjergby-M., 
se der). 

24. "/« 1878. Frederik Vilhelm Hellemann ( 80 / 6 84 Gislum- 
V., se der). 

25. *°/u 1884. Severin Andreas Bang Michelsen, l 81 /* 58 
N. Saltum, F Frants Johs. M. Distrlæge, M. Elise Vilh. Koefoed. 
(Dt. af Andr. Agerbech K. t. Ingstrup-H.-A., f 7* *!)• Stud. Sorø 
76; Kand. M /e 84 n (h— h). — Ugift. — Farbroder 154.15; Moster 
gift 112. 22. 

741. Raaby og Sødring. 

Gjerlev Herred, Randers Amt, Aarhus Stift. 

(Hørte tidligere til Dalbyneder, men blev skilt derfra ved kgl. Resol. 

af 18. Decbr, 1878). 

1. kst */s 1873. Frederik Viggo Erik Frisenberg Thorup 
Schjøtt ( l8 /io 75 Ringkjøbing-R., se Kolding). 

2. kst. 18 /u 1875. Petrus Carl Lerche ( 25 /io 80 Marie-Magda- 
lene-K., se der). 

3. kst. 37 /i2 1880. Frits Ludvig Rasmus de Fontenay ( 5 /4 83 
Søby-T., se der). 

4. ,7 /i* 1882. Carl Theodor Røgind, Søn af 803.19, f. 
,5 M6 Mygind. Stud. Sorø 66; Kand. 28 / 6 75 h 2 (*h— *h); Skole- 
bestyr. Grenaa; Sgpr. Mandø 5 /* 78, ord. Aalb. 27 / a » — V& Frede- 
riksberg 12 /4 78 m. Caroline Albertine Emilie Sigrid Mohr, Dt. af 
1162.23, f. 15 /u52 Ølseby i Slesvig. 

742. Raarup. 

Bjerge Herred, Vejle Amt, Aarhus Stift. 

19. 21 /a 1854. Jens August Paludan, f. 29 /io 03, Søn af Joh. 
Lønborg P. res. Kapl. v. Trin. K. iKbh., f 28 »40 og Anna Paludan 
(Dt. af Provst Hans Jac. P. t. Kallundb., \ */ 5 1782). Stud. Mtrpsk. 
21 ; Kand. "/i 26 1 (*1— 1) ; Sgpr. Alrø 25 /* 32, ord. '/e ; Nebsager-B. 
18 /t 44 ; Provst for Bjerge og Hatting H. 2 /i2 52 ; f 8 /» 69 ; — gift ,0 /io 32 
ra. Camilla Augusta Kipnasse, f. 25 /ia09Kbh., f 24 f64, F Chr.Fred. 
K. Grosserer, Løjtnant i Livjægerkorpset, Af. Bolette Margr. Gjert. 
Hage. — Sønner 297. 19 og 452. 15. — Hustrus Søster gift 561. 
19. — Nedstammer fra Niels Rindom t. Lunde-O., f 1676, hvis 
Søn Hans antog sin Moders Navn Kjær (Paludan). 

20. 81 / 5 1869. Rasmus Kirketerp, f. is /i 14 Kbh., F Hans 
K. Grosserer, M. Marie Christine Sundorph. Stud. Brgdsk. Kbh. 
33; Kand. é /s 40 1 (1—1); Lærer iKbh.; Sgpr. Ringgive-G.-L. 4 /*51, 
ord. & /s; Provst for Nørvang og Tørrild H. V^ 69; for Bjerge og 394 742—745. 

Hatting H. »h 69; f /i 73; — gift ll / 9 51 m. Lovise EUine Kirke- 
terp, f. 17 /7 27 Kbh., F. Niels K. Grosserer, Af. Erlandine Fred. 
Wandel. 

21. V* 1873. Peter Riber, f. ,0 /s 17 Lemb, Søn af Axel R. 
t. Aale-T., f u /io 52 og Mette Kirst. Buch. Stud. priv. 38; Kand. 
17 /i43 n og 80 /io s. A. h (1—1); p. Kapl. hos sin Fader i Aale-T. 
"/c 45, ord. "/io; Sgpr. S. og N. Onsild w / 5 58; Aale-T. f8 /s63; 
Provst for Tyrsting og Vrads H. % ji 69; for Bjerge og Hatting H. 
Ve 73 ; — gift Vejle 7 /io47 m. Ane Cathrine Magdalene Schousboe, f. M /» 
19 Ring, Dt. af Vilh. Carl S. t. Skibet, f ,6 /« 37 og Christiane 
Margr. Sølling. — Søn 400. 19. — Hustrus Brødre 48. 16, 591. 14 
og 967. 17. 

743. Kapellan pro loco i Kaarup. 

(Oprettet ved kgl. Resol. af 28. Maj 1870). 

1. "/s 1870. Otto Frederik Paludan (*/9 74 Blære-E., se 
Gunderup-N.). 

• 2. 21 /ii 1874. Axel Riber ( u /s 79 0. Hornum, se der). 

3. "li 1879. Salomon Maurits Krusenstj'erna Ha/strøm 
(*/s 81 Kragelund-F., se Horsens Tugthus). 

4. l2 /i 1881. Frederik Rudolph Warming, f. U U 61 Kbh., 
F. Anthony Rosselin W. Skibsfører, Af. Emilie Rudolphine Lange. 
Stud. Hrlfsh. 71; Kand. 28 /i 79 h* (h— *1); p. Kapl. Bjørnsholm-M. 
18 /s 79, ord. 15 /io; — gift 15 / 7 81 Tved (Mols) m. Anna Alvilde Jo- 
hanne Krøger, f. u /i 52 Aalsø, F. Gust. Clement Zacharias K. Ejer 
af Isgaard, AL. Joh. Bernhard. Fred. Hinsch. 

744. Badsted. -s- 

Muese Herred, Maribo Amt, Lollaod-Falstert Stift. 
15. 5 4 1843. Carl Anton Dons, f. 6 / 6 14 Halsted, F. JstnL 
Johs. Klingenberg D., Birkedommer og Skriver v. Juellinge, Vinthers- 
borg og Sæbyholm B. , M. Fred. Maria Cornelia Meyer. Stud. 
Hrlfsh. 32; Kand. * 5 /*37 1 (h— h); kst. Lærer v. Nyborg Latinskole 
5 /s s. A.; Adj. Hrlfsh. 80 /io s. A.; Kat. Kjerteminde 13 /i 43, ord. **/s; 
entl. >T /u84; bor i Kbh.; se Er.y — gift 31 /s43 m. Dorothea 
Struckmann, f. 88 / 7 17 Ditlevshøj, HømbS., JF. Andr. Chr. S. Krigs- 
assessor, Strandtoldforv. i Vedbæk, Af. Inger Aug. Dorth. Triie. 

745. Raklev. 

Arte Herred, Holbæk Ant, Sjællands Stift 
19. "/» 1868. Ingvard Henrik Ltnæmann, f. "/« 18 Vqle, 746—747. 896 

F. Agent Andr. Deichmann L. Kbmd., svensk-norsk Vicekonsul, 
M. Ane Marie Smidt Stud. Brgdsk. Kbh. 36; Kand. **/4 40 1(1—1); 
erh. 41 Accessit for Besvarelsen af den theol. Prisopg.; udenlands 
41 — 43; opholdt sig ved Univ. i Berlin og Hejdelberg; kst. Adj. 
Randers 31 / 11 *4? Overlærer v. Friskolen smst. og Overdegn v. St. 
Mortens E. S7 /* 46 ; Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling 
7 io 48 for Randers Amts 2. Kreds (Randers) ; Folkethingsmand for 
samme Kreds 4 /"49, nedl. sit Mandat 7 s61; Sgpr. Øsse-N. 11 /s61, 
ord. 7 /&; Ousted-T. n h 56; Amtsraadsmedlem i Skanderborg Amt 
61—68; valgt til Medlem af Rigsraadets Landsthing for 10. Kreds 
%64; Medlem af Holbæk Amtsraad 71—83; Provst for Arts og 
Løve H. n /6 80; valgt til Landsthingsmand for 2. Kreds 80 / 9 82; — 
gift Vejle Vi 60 m. Sophia Maria Bech, f. "/e 30 Randers, A Hans 
B. Læge, M. Petrine Marie Jørgensen. 

746. Kapellan pro loco i Raklev. 

(Oprettet ved kgl. Resol. af 13. Maj 1874). 

1. ,8 /s 1874. Albert Schack ("/ 7 77 Bredstrup, se der). 

2. 8 /n 1877. Caspar Vilhelm Bondo ( 84 /i 82 Værslev-J., 
se der). 

3. 7 /e 1882. Sigurd Christian Borch (7t 84 Stege Kapl. p. 
loco, se der). 

747. Barnløse og Annise. 

Holbo Herred, Frederiksborg A«t, Sjællands Stift. 

13. "/i 1860. Thomas Nicolai Nielsen, f. */• 04 Udesundby, 
F. Jens N. Lærer, M. Marie Magd. Topp (Sønnedt. af Peter T.* 
t. Karlebo, f fl A 1741)- Stud. Frdbg. 21; Kand. 18 /i26 1 (1—1); 
kst. Adj. Nykb. n /ii26, fast ans. V»29; Sgpr. Deibjerg-H. »fr s. 
A., ord. M /i30; Melby *-t 86; Nykjøbing-S. > 7 /4 46; entl. 16 /a71; 
t u k s. A.; se Ær.; — gift ,6 /9 30 m. Laurette Severine Wesenberg, 
f. 10 /n 07 Holstebro, F Carl Aug. Hans W. Kmrrd., Stiftslandinsp. 
i Ribe , M. Karen Marie de Hofman. -• Søn 776. 21. — Hustrus 
Søster gift 300. 19. 

14. "/4 1871. Harald Andreas Christian Krog, f. u /a 16, 
Søn af Kstrrd. Andr. Chr. K.* t. Herslev-G., f 6 /**2 og Fred. 
Emilie Bache. Stud. priv. 33; Kand. 9 /n 40 h (h— h); p. Kapl. 
Ramløse-A. «»/i 42— «/ii 49, ord. "/»42; Sgpr. Syderø 19 / 5 60; Medl. 
af Færøernes Lagthing 66 ; Sgpr. Dragstrup-S. 16 /s 60 ; Landsthings- 
mand for 8de Kreds 18 /to 66— */io 70; Provst for Strø og Holbo H. 
•/i73; f 6 A 81; — gift Herslev 16 /t 50 m. Henriette Frederikke 396 747—748. 

Emilie Bache, f. u /e 20 Kbh., F. Urtekræmm., Rodemester Hans 
Hend. B., M. Fred. Soph. Lillie. — Søn pers. Kapl. Johs. Henr. 
K, Broder 1016. 16, Søster gift 629. 16. • 

16. 7 /io 1881. Laurits Christian Hansen, f. M / 6 22, Søn af 
Kstrrd. Peder H. t. Slangerup-U., f 20 /b59 og Marie Nicol. Schou. 
Stud. priv. 22; Kand. 20 / 6 56 h l (1*— 1); Lærer v. Søetatens PigesL 
17 /*58, v. sammes Drengesk. 8 /»69, Overlærer smst V* 62, tillige 
Bibliotheksassist. i Studenterforeningen 58; Sgpr. Olsker-A. 14 /6 65, 
ord. «/<>; Svaneke-I. » 3 /io71; Provst f. Bornholm n /*75; R* **/ 8 76; 
Provst f. Strø og Holbo H. 88 /»88; har overs.: Hagenbach Kirke* 
hist. 1—10, 55—62; ter Haar Skildringer af Reform. Hist. 1, 
64; (Buschel) Om Sjælesorgen 70; Luthardt Apologetiske Foredrag 
over Ghristendommen 1 — 2, 71 — 72; skr. nogle Art. t. „Kalkars 
theol. Tidsskr.* samt Fortegn, over Studenterforeningens BogsamL 
65; — gift Ølstykke 19 /u 58 m. Maria Charlotte Møhl, Dt af 1177. 
15, f. 80 /» 31 Trankebar i Ostindien. — Søn Peter Olaf Ryberg H. 
Kand. theol. , Broder Niels Peder H. t. Bølling-S. , f 7/ * 66 1 Søster 
gift 380. 21, Morbroders Datter gift 174. 19. 

748—751. Randers. 

Støvring Herred, Randers Amt, Aarhus Stift 

(Ved Reskr. af 19. Septbr. 1874 bleve de kirkelige Forhold i Ran- 
ders ordnede). 

748. Sognepræst ved St. Mortens Kirke. 

19. "/s 1863. Dines Pontoppidan, f. "/« 14 Bogø, Søn af 
Børge P. * t. Damsholte , f 18 /s 54 og Mette Marie Jansen (Dt. af 
Biskop Rasm. J.* i Aalborg, f 26 /« 27). Stud. Nykbg. 32 ; Kand. 
* 7 /4 37 *1 (1—1) ; Skibspræst p. Fregatten „Bellona" paa et Togt til 
Sydamerika og omkring Kap Horn * 6 /7 40, ord. s. D.; kom tilbage 
i 41; var en kort Tid Hjælpepræst v. St. Hans K. i Odense; res. 
Kapl. Ribe Domk. og Sgpr. Sem 10 /* 43 ; Sgpr. Fredericia Trinit. K.- 
V. »«/ 6 66; f s, /i 79; se Er.; — gift 16 /* 44 m. Birgitte Christine 
Marie Oxenbøll, f. S0 /u24 Rand., F Jstrd. Morten O., Byfoged i 
Vrdbg., M. Joh. Cecilie Stilling. — Søn Morten P. pers. Kapl., DL 
gift 635. 17 ; Søster gift 996. 13 ; Broderdt. gift 672. 23. — Slægten 
nedstammer fra Hans Mikkelsen, der 1594 blev Præst i Longelse-F. 

20. *°/io 1879. Peter Jørgen Christian Scharling, f. */t 32 
Sorø , Søn af Prof. & Dr. theol. Carl Emil S., f l7 '« 7 ? °8 Anna 
Petrea Abild Lund. Stud. Mtrpsk. 49; Kand. l6 /« 54 1 (1*— e P); 
foretog med offentl. Underst, en Rejse til Heidelberg, Genf og Rom ; 
ksL Adj. Horsens M /» 56, fast ans. */io57, Rosk. * 7 /** 62; Sgpr. Ærøskbg. 748—753. 897 

19 /io 69, ord. «*/u ; Hørsholm */u 71; R* "/• 80, Form. f. Aarh. Stifts 
Konvent fra dets Oprettelse 83; har skr.: Ghristelige Erindringer 
fra Rom, 57 ; fl. Afh. t. theol. Tidsskr. — gift */s 57 m. Vilhelmine 
Marie Møller, f. 16 /i i 27 i Breum, DL af Provst Jens M.a|c t Grinders- 
lev-G.-T., Stænderdeput. , f 12 /* 63 og Cecilie Giessing Leth. — 
Broder Prof. & Dr. theol. Carl Henr. S., Farbrødre 54. 14 og 1064. 
10. — Hustrus Brødre 374. 13 og 553. 13 (Slægt se der) og 802. 14. 

749. 1ste res. Kapellan og Hospitalspræst. 

23. 15 /j 1875 (kst. s /< 1868). Jacob Hansen, f. "/ 9 19 Sorø, 
F. Jac. H. Snedkerm. , M. Maren Kirst. Poulsen. Stud. Sorø 38; 
Kand. * 3 /* 50 1 (kat. Prøve 1, har ikke aflagt hom. Prøve); Diakon 
i Grumtofte */n 51, ord. Flensborg V12; Sgpr. Gjelting, Flensborg 
Provsti 7 /i 56; afsat af Tyskerne 15 /s64; entl. " 8 /io s. A.; underskr. 
Adressen t. Biskop Martensen om Forh. i Sønderjylland; — gift 
87 /i 53 m. Madsine Sophie Levinsen , f. */* 24 Holbæk , Rougsø H., 
f. Henr. L. Degn, M. Ane Kirst. Sørensen. — Hustrus Broder 
509. 16, Slægt se der. 

750. 2den res. Kapellan og Præst for Landsogn- 
distriktet Vorup. 

16. 15 /i 1875. Jens Christian Valdemar Bergstrøm, f. 15 / 8 
37 Nykb. p. F., F. Andr. Verner B. Hospitalsforst. , Af. Erikdine 
Dort. Strange. Stud. Nykb. 57; Kand. 26 /é 63 h l (*1— 1); ansat v. 
Britisk Bibelselskabs Afdeling i Kbh. s. A. ; ord. Medhjælper Frede- 
riksberg-H. **/i» 69 » ord - 10 /« 70; — gift fl /6 83 m. Anina Johanne 
Jacobsen, f. 21 /* 42 Rand., F. Kclrd. Lars J., Boghandler, M. Marie 
Mortensen Hassing. — Søster gift 1154. 12. 

761. Kateket. 

4. u li 1856. Hans Anthon Severin Lobedantz Dtechmann 
(*/i 74 Stubbekjøbing-M., se der). 

(Nedlagt ved kgl. Resol. af 15. Januar 1875). 

752. Randlev og Bjergager. 

Hads Herred, Aarhus Amt ]og Stift 

16. 86 /t 1858. Jørgen Tørsleff, f. */» 04 Faurskov, -F.Anders 
T. Ejer af Ørsted Sandgaard, M. Anne Margr. Rosborg. Stud. 
Aarh. 25; Kand. 6 /r 30 h (h— 1); p. Kapl. Maarslet »fr 31— "/s 36, 
ord. »/ 8 31; Gosmer-H. u /s37; Sgpr. 0. og V. Alling 8 /s 37; f 1J 7* 
77; — gift Viby 18 /a 32 m. Rasmine Elisabeth Nielsen f. Tørsleff, 398 759—754. 

f. M /i 1799, f "/«63, Enke e. Nic Nielsen Toldbetjent i Aalb., F 
Vincens T. Prokurator, M. Anne Gathr. Sindahl. — Søn 1043. 17. 

17. "/* 1877. Laurits Trap Gjerløff, f. "/s 24 Hassing. 
Søn af Carl Ghr. Henniger G. t Aardestrup-B.-G. , f 18 / 9 51 og Mette 
Marie Trap. Stud. Aalb. 42; Eand. ",io 50 1 (1—1); theoL Manu- 
duktør; p. Kapl. Besser-O. 18 /»61, ord. *°/io; Sgpr. Ulvborg-R **; 9 
63; t M /i 78; — 1) gift 18 /i54 m. Anne Sophie Vanding, f. so /8 30 
Kbh., f ,0 /s67, F. Fred. Ferd. V. Tømmersvend, At. Magd. Ras- 
mussen ; — 2) gift 7" 67 m - Vilhelmine Marie Bruhn, f. S7 /i 31 
Ry bjerg, Velling S., F. Thorn. B. Propr., Af. Mette Marie Conr. 
Schønau. — Søster gift 101.11. 

18. 6 A 1878. Christen Frausing Borch, f. 8 /»36 Bredholt, 
Sal S., F. Fred. B. Propr., M. Joh. Fred. Frausing. Stud. AarL 
64; Kand. 17 / 6 61 h 1 (1—1); p. Kapl. Rødding-K. * /s62, ord. *,*; 
Sgpr. V. Hornum-H.-F. */4 70; — gift RosL "/io 64 m. Anna Ca- 
thrine Møller-Holst, f. Errindlev '/» 35, Dt af Kstrrd. Christen M.-H. 
t Magleby-H., f '/» 62 og Elisa Maria Borch. — Broder 29. 20, hører 
til Dr. Ole Borchs Slægt. — Hustrus Broder 687. 14, Søstre gifte 
107. 16 og 686. 18, høre til Dr. Ole Worms Slægt. 

753. Refsnæs. 

Arts Herred, Holbæk Aat, Sjøllaade Stift 

16. 81 /s 1860. Georg Frederik Ludvig Piper, f. 14 /i 16 Kbh., 
F. Joh. Fred. Vilh. P. Hofbager, M. Karen Kramp. Stud. Brgdsk. 
Kbh. 36; Kand. li 41 h og f /*4> *1 (h— *h); p. Kapl. Karlebo "u 
44— 90 /j 54, ord. 'Itéb; entl. ls /s81; oprettede et Legat paa 2200 
Kr. for værdige Trængende i Sognet, kgl.konf. 12 /ft83; f 17 /c84; — 
gift 18 /n 60 m. Emilie Henriette Charlotte Piper, f. *«/*24 Kbh., F. 
Joh. Georg Ernst P. Bagerm., Af. Caroline Vilh. Otto. 

17. f /n 1881. Carl William Kiørboe, f. * fl / 9 60 Aarhus, F 
Fred. Vilh. K. Grosserer, Skibsrheder i Kbh., R*, Af. 'Emma Mi- 
chaeline Elise Søegaard. Stud. priv. 69; Kand. 18 /« 75 h» og "/« 76 
1 (1—1); erh. 18 /i* 76 Tilladelse til at ord. 01 Præst i Newcastle u. T. 
og Hartlepool samt Sømandspræst, ord. 24 /* 77; — gift Kbh. Trin. 
K. s */8 77 m. Susanne Sophie Elisabeth Henriette Laub, Dt. af 
Biskop , Dr. theol. Laub , f. */* 52 Haagerup. — Broder Aug. K. 
Kand. theol. 

754. Rerslev og Ruds Vedby. 

Leve Herred, Holbæk Amt, Sjøllande Stift 

18. 10 /i 1863. Ole Johan Peter Gørtz, f. "/* 12 Aalborg, /. 
Jørg. Peter G. Kapt v. 3. Jyske Infrgmt, M. Charl. Hedv. Raun. 764—767. 399 

Stud. Mtrpsk. 29; Kand. u /t 37 h (i—h); p. Kapl. Ballerup-U. »V* 
39, ord. 17 /5j Sgpr. Vindeby 15 / 6 43; f "ibQO; — gift 81 /s43 m. 
Martha Lina Engelhart, f. u j% 08 Christianssand, Dt. af Hans E. t. 
Ballerup-M., f 80 /» 42 og Caroline Cathr. Fabricius. — Søster gift 
890. 20. 

19. 8 /» 1880. Ole Jørgen Sadolin, f. 14 /u> 26 Nørbæk, Søn 
af Niels S. t. Torrild-V. , f 7 /« 49 og Magd. Dort. Maria Christine 
Jørgensen. Stud. Aarh. 44; Kand. 80 /4 49 1 (1—1); res. Kapl. As- 
minderød-G.-F. * 3 /t 59, ord. 7 / 9 ; Sgpr. Valløby-T. l /n 65 ; var i 
nogle Aar Medredaktør af „Dansk Kirketid.*; — gift 81 /» 60 m * 
Louise Suzetta Emilie Marcussen, f. 4 /n 38 Helsingør, F Ulr. Chr. 
M. belgisk Konsul, Grosserer, R*, M. Agnes Mac-Gregor. — 
Præsteslægt i 6 Led, nedstammer fra Albert Sadolin, der 10 /e 1656 
blev ord. til Præst i Næstelsø-M. — Hustrus Søstre gifte 323. 22 
og 335. 18. 

755. Berslev og Vindinge. 

Tune Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 

14. V« 1868 - Jfg** Herman Kruse, f. '/s 17 Rosk., F 
Niels K. Feldbereder, M. Marie Dorth. Bruun. Stud. Rosk. 35; 
Kand. *h 40 1 (1—1); kst. Adj. t0 /n 40, fast ans. 18 /i«41; Sgpn 
Søllested "/n 54, ord.Kbh. 7« 65; — gift b0 /5 46 m. Valborg Ophelia 
Gustava Lofgrén, f. ,0 /i 22 Kbh. , F Oluf L. Grosserer , M. Karen 
Bolette Christence Birch. 

756. Resen og Humlum. 

Skodborg Herred, Ringkjfblng Art, Ribe Stift. 

16. "/s 1866. Christian Johan Lodberg Vilsirup ( 19 /t 80 
Bariøse, se der). 

17. */io 1880. Peter Bartholin Jurgens, f. 17 / 5 49 Fredericia, 
A Peter J. Postkond. i Aalb., M. Cathr. Hansen. Stud. Aalb. 68 ; 
Kand. **A 74 h 1 (1—1); Kat. Lemvig »/i 77, ord. "/•; — gift Hel- 
singe "/* 77 m. Christine Marie Sølling, f. "/i 56 Rudkbg., F GusL 
Emil S. Distriktslæge i Lemvig, M. Henr. Cathr. Plum. — Hustrus 
Søster gift 345.19, Farbrødre 327.12 og 418.18, Søskendebørn 
gifte 578. 21 og 926. 7. 400 767—768. 

757—760. Ribe. 

Ribe K]f bstads Provsti. 

757. Stiftsprovst i Ribe Stift, Provst for Ribe Kjøb- 
stad samt Ribe og Gjørding Herreder, Sognepræst ved 

Ribe Domkirke. 

23. U U 1866. Sophus Vilhelm Claudi, f. 5 / 5 18 Aalborg, R 
Jul. Marcowitz C. Kand. fil., Klokker v. Frue K. (Søn af Dr. theol., 
Provst Claus Vilh. C. t. Aalborg Budolphi K., f V* 29), M. Maren 
Mørch. Stud. Aalb. 35 ; Kand. 10 / u 40 1 (1—1) ; Timelærer v. Aalb. 
Latinsk. 23 /io41; Adjunkt smst. 19 / 4 44; Kat. Aalb. 28 / 9 45, ord. 
22 /io; Sgpr. Varde 16 /is53; Provst for Skads samt V. og 0. Horne 
H. 9 / 6 58; R* 2fl a67; var i nogle Aar Medlem af Ribe Byraad; 
Formand for Overformynderiets Laanebestyrelse i Ribe Amt; valgt 
til Landsthingsmand for Ilte Kreds l /io 78; foretog i 83 af Hel- 
bredshensyn en Rejse til Vichy; DM. l7 /*83; entl. 15 /io84; bor i 
Kbh. ; — 1) gift Frederiksberg */» 38 m. Catharina Ivan Dolgoruchi, 
f. 2 */i2 10, f 7 /i2 83, F Ivan D. Kok; — 2) gift 16 /i 2 84 m. Thora 
Augusta Nielsen, f. 16/ 8 38 Kbh., F Peter N., Skibsfører, M. Joh. 
Catr. Bidstrup — Broder Jul. C. fh. pers. Kapl. 

758. Residerende Kapellan ved Domkirken og Sogne- 

præst i Sem. 

11. "/« 1856. Carl Ludvig Theodor Jacobi ( 20 / 7 69 Stubbe- 
kjøbing-M., se der). 

12. 19 /io 1869. Carl Frederik Vilhelm Olsen ( 7 /io 76 Nexø- 
B., se Brændekilde-B.). 

13. 14 /i 1876. Jacob Borrig Lindbæk, f. 7 / s 38 S. Fardmp, 
V. Vedsted S., F. Jannik Sørensen L. Gaardejer, M. Cathr. Borrig. 
Stud. Ribe 57 ; Kand. * 7 63 1 (1—1) ; kst. Adj. Ribe 10 /2 66, last 
ansat 30 / a 67; ord. 24 /s76; f 19 /s77; — gift 16 / 8 67 m. Augusta 
Caroline Nielsen, f. 4 /» 43 Endrupholm, Nykirke S., f 2 7i2 78, F. 
Aug. Carl Nic. N. Prop., Landsthingsmand, senere Branddirektør i 
Varde, M. Henr. Georgine Meyer (DL af Oluf M. t. Ulderup i Sles- 
vig, f 81 /i 47). 

14. 29 /s 1877. Hans Kruse Winding, f. 22 / 2 49 Møgeltønder, 
F. Andr. W. Gaardejer i Haved (Søn af Provst Hans Kruse W. t 
Gundslev, f 12 /io 43), M. Christine Marie Volquardsen. Stud. Ribe 
67; Kand. 19 /e 74 h 1 (*1— h); Huslærer h. Konsejlspræsident Estrup; 
n Beslutningen om at begynde præstelig Virksomhed, som jeg under 
almindelige Forhold sikkert havde opsat i nogle Aar, blev foranl. 
ved en Opfordring fra en Kreds af Venner og Bekjendte i min 758—769. 401 

Hjemegn mellem Ribe og Tønder til at blive Fripræst for dem, 
da de ikke følte sig tilfredsstillede ved de prøjsiske Præsters For- 
kyndelse. For at dette kunde ske, maatte jeg ordineres i Danm., 
hvilket atter krævede, at jeg blev ansat i et Embede der, og jeg 
maatte dernæst se at vinde prøjsisk Borgerret. Desaarsag blev jeg 
p. Kapl. N. Vedby-N. A. ,2 /u75, ord. 15 /i» og atter efter Ånsøgn. 
entl. i Naade derfra 15 m 76. Jeg vendte nu tilbage til Slesvig og 
ansøgte om at blive prøjsisk Borger, idet jeg allerede tilforn ved 
nogle Venners Bistand var bleven sat istand til at kjøbe min Faders 
Gaard i Haved, Rejsby S., fordi dette antoges at ville lette Bevil- 
lingen af min Ansøgning. Da denne imidlertid desuagtet blev af- 
slaaet af den prøjs. Regjering, vendte jeg i Efteraaret 76 tilbage 
til Falster, hvor jeg — uden officiel Udnævnelse, men med mine 
højeste Foresattes Tilladelse — fungerede i mit tidl. Embede. Fra 
nogle slesvigske Venner blev jeg opfordret til at søge Emb. i Ribe; 
de haabede nemlig at kunne benytte mig som Præst, naar jeg 
saaledes blev ansat umiddelbart paa Grændsen, og for enkelte 
Familiers Vedkommende har dette ogsaa været Tilfældet under 
min Ansættelse her, medens de fleste ere blevne hindrede deri af 
den lange Vejlængde. u Underskrev den »lille* Askovadresse; — 
gift Frederiksberg ,7 /u 80 m. Christine Marie Anna Caroline Bech, 
f. *li 54 Slagelse , F Jens Chr. B. Kbmd. , M. Julie Tharia Kjær- 
bye. — Søskendebarn gift 124. 17. — Slægten nedstammer fra 
Anders Nielsen, der blev Præst i Vinding-B.-V. 1621. 

759. Sognepræst ved St. Kathrine Kirke. 

19. 7s 1859. Frederik Olaus Moe, f. 4/ 8 13 Holb., F Johs. 
M. (fra Norge) Inspektør ved Øresundshosp. i Helsingør, M. Fred. 
Kirst. Gustavus. Stud. Frdbg. 32; Kand. «/ 5 38 h og 8 / 7 39 1 (1—1); 
Institutbestyr. Rosk. ; Sgpr.. Skrydstrup i Tørninglehn 6 /f 60, ord. 
Kbh. u /9 ; Lintrup-H. i Tørninglehn e /* 68, men erh. * 9 /g Tilladelse 
til at betragtes som ikke kaldet; entl. ,5, 8 84; bor i Roskilde; — 
gift Rosk. *7s42 m. Emma Dianora Techt, f. */ 8 10 Kbh., F Jstrd. 
Mart. Christopher T., Toldinsp. paa St. Croix, tidl. Stabskapt. ved 
Norske Livrgmt., M. Joh. Lind. — Sønner 318.10, 1167.29 og 
Axel Thorv. M., f. 85 /e 46, Kand. theol. 15 / 6 69 1, f "/« 71. 

20. >6 /n 1884. Uffe Birkedal, Søn af 789. 1, f. 17 / 6 62 Rys- 
linge. Stud. Odense 71; Kand. M /i 77 h 1 (1—1); p. Kapl. Stad- 
ager-N. K. s /s 78, ord. Odense 15 /»; Sgpr. Brande ,s /n 79; har udg. 
»Nytaarsgave fra Askov*, 73; underskr. den »lille* Askovadresse; 
— gift Blidstrup 9 h 78 m. Louise Amalie Nyegaard, Datter af 89. 16, f. 
11 1 62 Skive. 

26 402 760—763. 

760. Kateket 

5. 17 /» 1866. Laurits Peter Gnudtzrnann (*i 9 72 Tostmp- 
R., se Nestelsø-M.). 

6. 2S /i* 1872. Hans Ferdinand Payngk Tornøe (*'/s 7c 
Vegerslev-V., se der). 

.7. */" 1876. Henrik Immanuel Levinsen ( 8 /n 80 Sonderup- 
S., se der). 

8. 6 I* 1881. yens Christian Sofus Karsten Thor&førnse*. 
f. 15 /s> 64 Helsingør, F. Thorbjørn T. Førstelærer i Hobro, X. 
Camilla Petersen. Stud. Rand. 74; Kand. **k 80 h 1 (1—1) ; Lærer 
v. Faaborg Realsk.; ord. 7 /*o81. _ Ugift. — Morbroder 732. 1. 

761. Rimsø og Kastbjerg. 

Nørre Herred, Randers Ant, Aarhus Stift. 

15. 16 /io 1863. Thomas Laurits Hammer ("/u 76 Kar!by-V„ 
se der). 

16. 8 /a 1877. Victor Christian Guldberg ( 25 /i 84 Bringstrup- 
S., se der). 

17. so /« 1884. Frederik Wilhjelm, Søn af 891. 15, f. */i„ 62 
Snøde. Stud. v. West. Inst. 70; Kand. "*/i 77 h l (1—1); p. Kapl. 
hos sin Fader i Snøde-S. A l*78, ord. 15 /s; bestyrede Embedet som 
Past. vie. */n 81— * 8 /i 83; — gift Smørum 18 /s 78 m. Jacobine Lukretfct 
Sørine Jacobsen, f. 18 /s 57 Allindemaglegaard, F. Jens Severin J.. 
Mølleejer i Hove, M. Maren Bertine Laurette Petersen. 

762, Hind og Herning. 

HanmeruB Herred, Ringkjøblng Ant, Ribe Stift. 

16. 23 /s 1857. Johannes Jørgen Boye ( s /4 69 Ingstrup-H.-A., 
se der). 

17. f /r 1869. Peter Henrik Kastrup ('/s 79 Kongsted, se der). 

18. 12 /s 1879. Ludvig Theobald Bruun, f. 20 /s 39 Strand- 
gaard, Vandborg S., JF. Adam Ludv. B. Toldforv. i Assens, M. Dorth. 
Marie Schou. Stud. v. West. Inst. 58; studerede en Tid Medicin; Kand. 
19 /e65 h 2 (*1— h); p. Kapl. Dalby-S. 7 /* 70 hos sin senere Sviger- 
fader, ord. S1 /s; Sgpr. Sandø 28 /io 74; — gift Dalby 18 /« 75 in. 
Joachimine Dorthea Frederikke Møller, Dt. af 142.14, f. lT /s55 
Hedensted. — Farbrødre 260. 17 og 936. 18, Slægt se der. 

763. King og Føvling. 

Tyrsting Herred, Aarhus Amt og Stift. 

20. 8 /<; 1859. Frantz Vilhelm Lauritz Øhlenschlager ("/s 73 
Sørbymagle-K., se der). 763—764. 403 

21. S0 /4 1873. Gyntelberg Abel, f, 7 /i* 22 Ringkbg., Søn af 
Provst Leonard A., t. Dalum-Sanderum, R*, f 4 A*68 °& IdaElisab. 
Dorth. Ostenfeld (Hansen). Stud. Rand. 43; Kand. ll h 50 h l 
(h— *1); p. Kapl. Vissenbjerg 5 /« 56, ord. "/ lo ; SgP r - Hvornum-S. 
15 /i 71, men erh. 15 /a Tilladelse til at betragtes som ikke kaldet; 
entl. l */n 84. — Ugift. — Søster gift 668. 16, Broderdatter gift 898. 18. 764. Ringe. 

Gudne Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift. 

18. % 1857. Frederik Christian Bloch, f. 30 /a05 Kvong, 
Søn af Fred. B. t. N. Nebel-L., f ai /5 44 og Ane Christine Haagen. 
Stud. Ribe 23; Kand. 84 /< 30 *1 (1— h); Sgpr. Kvong-L. n /6 34, 
ord. 8 /9 ; Grenaa-6. 22 /* 46 ; Folkethingsmand f. Randers Amts 4de 
Kreds (Grenaa) u /«55; entl. 14 /s 74; f 14 /4 79, se Ær.; — gift "i 10 
34 m. Emilie Frederikke Leerbech, f. 15 /i*08 Ringe, Dt. af Hans 
L. t. Ringe, f l9 /io 34 og Joh. Fred. Bergmann. — Brødre 8.13, 
og 326. 20; Fætter 1117. 19. 

19. U U 1874. Mathias Theodor Madsen*), f. s % 23 Hobro, 
Søn af Provst Hans Henrik M. t. Hygom i Tørninglehn, R*, f 15 /i* 
54 og Gathr. Marie f. Matzen. Stud. Ribe 42; Huslærer; Kand. 
*/n50 1 (1— h*); ord. Medhjælper Jelling-H. 20 / 8 58, ord. 5 / s ; Sgpr. 
Gjødvad-B. 5 /a 64; valgt i Randers til Landsthingsmand for 9de 
Kreds "/« 63. „Da Prøjserne og Østrigerne i 64 havde besat Landet 
blev der 10 /s af en Afdeling Østrigere gjort en Razzia i Jelling, 
idet jeg tilligemed en Del andre Mænd af Byen og Sognet, deribl. 
Læge Bentzon, Seminarielærer Uttenthal, Skolelærer Jørgensen 
foruden nogle Seminarieelever, toges og førtes til Vejle for at 
gjøre Skansearbejde ved Møllen ovenfor Byen. Efter et Døgns 
Forløb blev der givet os Lov til at vende tilbage." Idømtes ved 
Provsteretsdom 14 /io 78 en Mulkt paa 80 Kr. for at have ladet en 
Lægmand prædike for sig Langfredag. „Er Stiller ved Valghandlingen 
i Brobyværk af Folkethingsmand Høgsbro ;• har skr. nogle Bladart. 
af kirk. og polit. Indhold ; — gift Spandet %K k 59 m. sit Søskende- 
barn Andrea Jakobine Matzen, f. 14 /s 32 Ribe, jp. Math. Ghr. Fred. 
M. Farver, M. Mette Soph. Lange. — Søster gift m. 797. 15. *) oprindelig Matzen forandret i Henhold til kgl. Bevilling af '/»&8. 

26* 404 765—766. 

765. Ringgive og Give. 

Nørvang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 
(Fra "/* 1684— 22 /i 1866 var Gadbjerg og Lindballe henlagt til 
Ringgive. Give var til sidstnævnte Dag Anneks til Øster Nykirke). 

16. 22 /i 1866. Jens Frederik Feilberg ( 8 /u 71 Onsbjerg, 
se Frederikssted). 

17. 6 /2 1872. Jens Nicolai Leth Dalsgaard ( M / 5 79 Ødum- 
Il., se der). 

18. u /s 1879. John Charles Louis Richter, f. is /n 60 Grenaa, 
F. Joh. Chr. R. Læge, M. Marie Cathr. Amalie Balling. Stud. 
Aarh. 68 ; Kand. 21 /e 73 1 (*1— 1) ; kst. Førstelærer v. Grenaa off. 
Skolevæsen; Alumn. p. Borchs Koll.; Lærer og samtidig sysselsat 
m. hist. og topografiske Studier; p. Kapl. Sest l6 ji 77, ord. * 9 k; 
Medudg. af »Sangbog for Konfirmander", 84; — gift Kolding 4 ji 82 
m. Gudrun Ingeborg Schjørring, f. l2 /i2 62 Kbh., F. Casp. Peter 
Charl. S. Borgm. og Byfgd. i Kolding, M. Elvira Teilmann (Dt. af 
765. 18). — Hustrus Farbroder 1181. 14. 

9 

766—767. Ringkjøbing og Rindom. 

Himl Herred, Ringkjøbing Ant, Ribe Stift. 
766. Sognepræst. 

19. 4 /f 1861. Johan Peter Holst, f. 10 /is 03 Rosk., A Chr. 
H. Distriktskirurg i Jæderen-Dalernes Fogderi og Ekersund, AL 
Vilh. Caroline Stein. Stud. Rosk. 23; Kand. 10 /t 32 h (h— 1); p. 
Kapl. Ousted-T. 15 /a37, ord. 7 /n; res. Kapl. Thisted-T. og Sgpr. 
Skinnerup 4 / 7 39; R* 17 / 9 65; entl. »/ s 76; f l6 /it81; — gift «/n 39 
m. Agnes Ludovica Dorthea Bernth* f. l7 /t 11 Korsør, F. Etsrd. 
Laur. Andr. B., Herredsfgd. i Vor og Nim H., M. Stephine Lange. — 
Hustrus Broder 676. 22, Slægt se der, Søster gift 1056. 16. 

20. 18 /io 1875. Frederik Viggo Erik Frisenberg Thorup 
Schjett ( 29 /n 83 Kolding, se der). 

21. 21 /i 1884. Viggo Hjalmar Petersen, Søn af 662.26, f. 
ai / 8 49 Nykb. Sjæll. Stud. Nykb. 68; Kand. 12 / 6 74 1 (1— *1); p. 
Kapl. Helsinge- V. 4 /4 78, ord. 15 / fi ; Kapl. p. 1. Nykb.-Sys. V48O; har 
dels under Navn dels under Mærke meddelt en halv Snes Art. til 
„Hist. Arkiv" i Aarene 69—78, desuden Bidr. t. Blade navnlig af 
missionshist. Indhold, samt en Præd. og nogle Art. i „Sæde- 
manden*; — gift Helsinge 21 /4 81 m. Louise Margrethe Hammerich, 
f. 18 ,5 58 Nybøl i Tønder Amt, F. Louis H. Birkedommer i Kron- 
borg vestre Birk, M. Ida Christiane Worsaae. — Hustrus Moster 
gift 2. 16, Morbroder Kultusminister Worsaae. 767—768. 405 

767. Kateket. 

9. S8 /» 1863. Iver de Hemmet Gudme ("/i 70 Skjern, se 
Ormslev-K.). 

10. t4 /9 1870. Jørgen Vincens Tørsleff ("/» 73 Møborg-N., 
se Ugilt-T.). 

(Nedlagt ved kgl. Resol. af 14. Januar 1874). 

768 — 770. Ringsted og Benløse. 

Rligtted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift. 

768. Sognepræst. 

16. "/* 1847. Frederik Laurentius Steenberg, f. 17 /e 01 
Helsingør, F Jens Foss S. Apoth. (Søn af Hans Foss S. t. Heden- 
sted-D., f f, /i 1793), Af. Cecilie Cathr. Marie Sprunck. Stud. Hel- 
sing. 18; Kand. 17 /io 23 1 (1—1); kst. Adj. Helsing. ^23, fast ans. 
6 /i24; Sgpr. Olsker-A. M /i» 26, ord. M /s27; Provst f. Bornholm og 
Sgpr. Rønne-K. *°/b 34; Medlem af Bornholms Amtsraad 42; R* 
18 A>46; Provst f. Ringsted og Alsted H. * 7 /3 47; f "fa 70; se Ær.; 
Portr. litogr. (Str. 2761); — 1) gift 81 /3 27 m. Elisabeth Marie 
Frandsine van Aller, f. » /i02 Helsing., f M A 30, F. Jac. v. A. 
nederlandsk Konsul, Kbmd., M. Hanna Margr. Rist; — 2) gift a Vs 
31 m. Charlotte Frederikke Borries , f. *% 10 Helsing. , f * s 63 
(Portr. litogr. af Forthling) , F. Joh. Chr. Nicolaus B. Kbmd. , Af. 
Mariane Claessen. — Fætters Søn 301. 12. 

17. 18 /» 1871. Frederik Vilhelm Andersen, f. "/• 20 ;Kbh., 
F. Jstrd. Andr. Chr. A. Expeditionssekretær i Generalstabens Bureau, 
R*, AI. Fred. Christiane Saxtorph. Stud. Brgdsk. Kbh. 38; Kand. 
15 /*43 1 (1—1); kst. Adj. Vordingborg 5 /io44; skrev en Afhandling 
for den théol. Licentiatgrad: „det christelige Underbegreb i historisk 
Udvikling,* som blev antaget af Fakultetet, „men ikke naaede frem 
til det offentl. Forsvar, fordi den ansøgte Dispensation for Brugen 
af det latinske Sprog blev mig nægtet* ved kgl. Resol. af M /i 46. 
Sgpr. Nordrup-F. 18 /e45, ord. u fa; Provst for Ringsted og Alsted 
H. n /e71; R* 18 /y76; fast Censor v. theol. Embedsexam. l U 77. 
„Blandt de mange Naadegaver, der have været mig skjænkede, hen- 
regner jeg den, at det under en vidtløftig Tjeneste og i en frem- 
rykket Alder blev mig forundt at erhverve den theol. Doktorgrad 
(disp. **/i*80: „Embede og Ordination i deres indbyrdes Grund- 
forhold"), og derved knytte en ny Forbindelse med det Universi- 
tet, jeg fra min Ungdom omfatter med sønlig Kjærlighed.* Har 
i to Triennier været Formand for Roskilde Præstekonvent, „i 
hvilken Egenskab jeg satte Spørgsmaalet om Religionsundervisningen 406 768—770. 

i de lærde Skoler i en Bevægelse, der fandt en, forhaabentlig ikke 
sidste, foreløbig dog heldbringende Afgjørelse i Ministeriets Be- 
stemmelse om denne Undervisnings Gjenoptagelse paa den lærde 
Skoles øverste Trin." Har skr.: Prædikener, 57; Kort Vejledn. i 
Apostelen Johannes Aabenbaring, 59; Om den grundtvigske Paa- 
stand, at Folkekirken er en borgerl. Indretning, 68 ; Nogle Betragln. 
og Studier over og i Sammenhæng med Biskop Martensens Ethik, 
79; For Opretholdelsen af de gamle Texters Stilling i Gudstjene- 
sten, 79; Til Forsvar for J. P. Mynsters Eftermæle, 81; desuden 
et større Antal tildels omfattende Afhandl., (se Scharlings og En- 
gelstofts Tidsskr. 1845, 50 og 55), Foredrag, kirkelige Taler og Art 
til forsk, andre Tidsskr. og Blade; se iøvr. Ær.; — gift Frederiks- 
berg K. u /s 46 m. Christine Elisabeth Friderichsen, f. f */» 20 Kbh., 
F. Jstrd. Matth. F., Birkedommer og Politimester i Kbhs. Amts 
søndre Birk, M. Maren Kirst. Færch. — Søn Matth. A. Kand. theol 
— Hustrus Søster gift 604. 17. 

769. Kapellan pro loco. 

(Nedlagt 16. Juli 1813 i Henh. til Reskr. af 30. Septbr. 1803, paany 
oprettet ved kgl. Resol. af 29. December 1871). 

17. *>lu 1871. Christen Vilhelm Victor Møller ( l0 /i 74 
res. Kapl. v. St. Pauls K. i Kbh., se Sgpr. smst.). 

18. u /i 1874. Peter Christian Møller ( 81 / 8 77 Haverslev-B. ? 
se der). 

19. 5 /n 1877. Jens Johan August Løruf ( 18 / 3 81 Tisted- 
B-D., se der). 

20. l9 /s 1881. Sophus Holger Clausen, f. */t 63 Sønderborg, 
F Jørg. C. Kbmd., M. Anna Marie Fangel. »Som 11-Aars Dreng 
oplevede jeg paa nært Hold den anden slesv. Krig og maatte flygte 
fra Sønderborg paa Grund af Byens Bombardement ; den Dag Dyb- 
bøl Skandser bleve stormede og erobrede brændte mit Barndoms- 
hjem. De første 2 Aar efter Krigen gik jeg i tysk Skole i Sønderb., 
indtil jeg 66 kom paa Latinsk, i Odense." Stud. derfra 72; Kand. 
a */i79 h 1 (h— h); p. Kapl. Gamtofte 10 /io 79- 17 /io 80, ord. 29 /io79; 
foretog i fil en længere Udenlandsrejse og opholdt sig en Tid i 
Rom ; — gift Sønderb. ,0 /s 80 m. Charlotte Catharina Frederikke 
Petersen, f. 6 /i 47 Sønderb., F Peter P. Brygger, M. Ceéilie Cathr. 
Thomsen. — Oldefader Provst Fangel t. Nordborg, f n i\% 20. 

770. Kateket. 

8. 18 /a 1858. Hans Valgard Steingrim Finsen ( ,0 /s 69 Vetters- 
lev-H., se der). 770—772. 407 

9. "/» 1870. Angeltus Ancfier Borch Hansen ( 2 / 5 76 Øsse- 
N., se Egeslevmagle). 

(Nedlagt ved kgl. Resol. af 15. Septbr. 1876). 

771. Rise. 

Ærø Herred, Svendborg Amt, Fyena Stift. 

20. s % 1861. Sigvard Poulsen, f. »% 01 Kold. „infantem 
nullo paterno, nullo materno nomine insignem, excepit me pdavfywma 
et educandum curavit" (Ordinationsprot.) ; blev opdr. af Toldkontr. 
Hjersing i Flensb. og Præsten Sabro i Tandslet p. Als; dlmitt. af 
denne 18; Kand. * 7 /4 27 h (h— h); p. Kapl. Spjellerup-S. Vi 28, ord. 
"/i; Sgpr. Asserballe p. Als 4 / 6 34; Glumsø-B. 19 /e47; f i Kbh. 
28 / 5 70; — gift «/ 8 84 m. Vilhelmine Sophie Prætorius, f. 16 /t 04 
Krhvn. f f / 8 62, F. Etsrd. Henr. Fred. P., Grosserer, M. Bolette Elisab. 
Volquartz; — 2) gift V 8 65 m. Anna Ægidia Klestrup, f. 25 / 8 40 
Ærøskbg., R Eli Soph. K. Kbmd., Ejer af Gravendal, Rise S. , M. 
Salome Marie Erreboe. 

21. i9 /9 1870. Andreas Christian Pontoppidan, f. 8 /a 12, Søn 
af Børge P. t. Rær-H.-V., f *% 17 og Mette Magd. Glahn. Stud. 
Aalb. 30; Kand. 27 /4 36 h og * 9 /n 36 1 (h— h); Lærer v. d. ortho- 
pædiske Institut paa Store Tuborg; Sgpr. Sandø 9 /i40, ord. 4 /»? 
Sydstrømø 15 / 5 47 ; Provst for Færøerne l7 /s 47 ; Sgpr. V. Ulslev 
u k 49 ; — gift Aalb. ao /3 40 m. Ida Kathrine Alvilde Thorbrøgger, 
f. l7 /n 20 Kbh., A Etsrd. Scule Theod. T., Toldinsp. i Aalb., Folke- 
tingsmand, M. Cathr. Margr. Mauritzen. 

772—775. Roeskilde. 

Siune Herred, Kjibenhavne A«t, Sjællande Stift. 

772. Domprovst og Sognepræst til Domkirken samt 
Provst i Sømme og Voldborg Herreder. 

17. "/3I866. Ludvig Jacob MendelGude, f. * 8 /4 20 Sterrede, 
Holsteinborg S., /. Etsrd. Alb. Peter G., Herredsfgd. i Arts og 
Skippinge H., Af. Louise Henr. Thomsen. Stud. Slag. 37; Kand. 
,2 /4 44 1* (1*— 1*). „Jeg anser det for en Lykke, at Universitetslivet 
faldt for mig i en skjøn Tid, da Ideernes Verden endnu ikke var 
fordunklet af en polit. Periodes Skyer og Tilliden til Idealerne 
endnu ikke var svækket af alskens nedbrydende Kritik. Jeg hørte 
Martensens første Forelæsn. over Moralfilosofien. Han blev mig en 
Lærer i Theologi og han har siden i over en Menneskealder under 
mange forskjellige Forhold, baade i Glæder og i Prøvelser, skjænket 
mig et personligt Venskab, paa hvilket jeg Aar efter Aar ser til- 408 772—773. 

bage med voxende Taknemmelighed." Alumn. paa Borchs Koll.; 
Manuduktør; Notarius v. theol. Embedsexam. „At kunne forblive 
i Kbh. og om muligt ved Univ. var mit kjæreste Ønske, men Vejen 
jeg skulde gaa, blev mig anderledes bestemt.* Sgpr. Hunseby 
(efter priv. Indstill.) 8 /7 48, ord. n h ; „uforberedt paa at blive Præst 
var jeg dog ingenlunde, og det skal særlig mindes, hvad jeg skylder 
daværende Hof- og Slotspr. Paulli i det opbyggelig, pastoral-theoL 
Samliv, som han skjænkede mig, saavelsom det store Indtryk, jeg 
havde modtaget af Biskop Mynster som Prædikant.* Foretog 
Udenlandsrejser i 57, 72 (Tyskland) og 79 (Rom og Paris); R* Vi 
69; Dr. theol. 18 /a 74, forsvarede en Afh.: „Den hellige Nadvere 1. 
Afd., Forberedelsen og Indstiftelsen* ; DM. 18 /s 75 ; fast Censor v. 
theol. Embedsexam. 9 /n 75; har skr.: Om Mag. S. Kirkegaards For- 
fattervirk. Iagttagelser af en Landsbypræst, 51 (anonymt); Om 
Kirkeforfatningssagen, 57 ; Irvingianismens Betydning i vor Tid, 59; 
Juleaften, Indledningstaler til Festen 1—2, 73 — 79; desuden flere 
Præd., Taler og Afh. t. Tidsskr. og Blade, nogle under Mrk. Hp M 
se iøvr. £r. ; — gift s /e 46 m. Marie Henriette Amalie Meinig, f. 
25 /7 20 Nøddebo, F. Jstrd. Herman Carl M., Birkedommer i Kron- 
borg og Hellebæk B., M, Eisabe Georgine Didrichsen. — DL gift 
517. 39. — Fætter 877. 19. — Hustrus Søster gift 653. 20. 

773. Anden Præst ved Domkirken. 

22. 28 /a 1866. Johan Carl Vilhelm Tolstrup, f. 18 /n 19 
Grenaa, F. Kclrd. Peter T., Af. Karen Knutzen. Stud. priv. 39; 
Kand. » 8 /i 44 ] (1—1) ; opholdt sig i en Del af 45 og hele 46 i 
Udlandet, nød i Paris Sangundervisning hos Garcia, hørte i Tyskl. 
theol. Forelæsn.; Lærer og Inspektør v. Brgdsk. Krhvn.; Kat og 
Aftensangspræst Nyborg 6 /ia 53; ord. 7* 54; res. Kapl. smst S1 / 5 
60; har skr.: Paaskeprædikener, 65; Om Sjæleplejen i vore Ar- 
rester i Kalkars theol. Tidsskr., 69; Fire Kvinder i Evangeliet, 
Præd., 76; „Fra Sømandslivet", en Cyclus af 12 Fortæll. i „Havnen 6 : 
desuden Biogr. Lejlighedstaler, Præd. i „Missionstid.*, „Sædemanden* 
og a. St.; udg. i 84 Psalmer og Sange t. Brug for evangelisk Alli- 
ance (i 4 Sprog); — 1) gift Kbh. Frue K. u /9 49 m. Anna Gunilde 
Fabricius, f. »/« 27, f 14 /e 62, F. Hans Ditl. F. Grosserer, Sukker- 
raffinadør (Søn af Biskop, Dr. theol. Otto F. * t. Vor Frelsers K. 
p. Krhvn., f *°/ 5 22), M Nic. Christiane, f. Fabricius; — 2) gift Cita- 
dels K. •/» «4 m. Frederikke Hansine Louise Topp, f. 3 /s 36 Kbh., 
F. Joach. T. Grosserer, M. Elisab. Nannestad. — Søstersønner 
356. 25 og 543. 1 ; Søsterdt. gift 498. 24. — 2. Hustrus Morbroder 
1103. 15. 774—777. 409 

774. Kateket 

9. 19 /s 1865. Jens Michael Hertz, f. 17 /i 25 Roskilde, Søn 
af Kstrrd. Hans Peter Boye H. t. Rosk. Vor Frue K.-St. J., f 10 /» 68 
og Inger Bolette Borch. Stud. Rosk. 42; Kand. 4 /n 50 h 2 (1— h); 
p. Kapl. hos sin Fader 16 /n 51, ord. I0 /i«; tillige Lærer ved Rosk. 
Borgersk. •/« 56. — Ugift. — Fætter 324. 23, Fætters Søn 427. 4. 

775. Vor Frue Kirke og St. Jørgensbjerg. -r- 

21. 5 /» 1866. Joachim Godske Adam Vilhelm Bang, f. »/ti 
17 Rosk., Søn af Domprovst Jac. Hansen B., f **l*41 °8 Anne 
Cathr. Soph. Østrup (Dt. af Jørg. 0. 1. res. Kapl. ved St. Nic. K. 
i Kbh., f "/• 1780). Stud. Rosk. 34; Kand. M /» 41 l 0~ W? P- 
Kapl. Skjelby-Gund. »1*48, ord. 3 /»; res. Kapl. Besser-O. lf /s45; 
Sgpr. Løsning-K. M /r 52; f "/i«80; — gift n /i 46 m. Inger Sophie 
Marie Kornerup, f. 86 /« 22 Rost, F. Søren Fred. K. Kbmd., Af. Anne 
Margr. f. Kornerup. — Søn Hans Jac. Kornerup-B. p. Kapl., Broderdt 
gift 856. 1 6, Søsterdt. gift 137. 14. — Hustrus Søster gift 823. 18. 

22. 6 /t 1881. Hans Emil Meyling, f. 6 / 7 37 Kjerteminde, F 
Hans M. Kbmd., senere Lærer i Birkinde, M. Eline Michaelsen. 
Stud. Odense 57; Kand. "/e 63 1(*1— *1); Lærer v. Fru Heins Pige- 
skole i Odense, senere i Stege; oprettede 66 en Realsk. i Aarhus; 
kst. res. Kapl. Kold. "/« 72; erh. Tilladelse til at modt. Ordination 
13 /«, ord. */? ; erh. kgl. Udn. 6 /io 73 ; har meddelt mange Bidrag til 
.Jyllandsposten" ; var ved Sandefjord Bad 78 og 79 med Menig- 
hedens Understøtt. ; underskrev den »lille* Askovadresse; — gift 
Aarh. 17 /n 66 m. Hulda Nicoline Albertus, f. u /*42 Kbh., F Chr. 
Soph. A. Kbmd., M. Christine Mørch. 

776. Roholte, -s- 

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift. 

19. 80 / 6 1868. Frederik Julius Heise ( 4 ,a 71 Slaglille-B., se der). 

20. M /» 1871. Andreas Gabriel Fich (»»/i 79 Karlebo, se der). 

21. 10 / 7 1879. Jens Carl Wesenberg Nielsen, Søn af 747. 13, 
f. 7 / 6 32 Dejbjerg. Stud. Nykb. 50; Kand. »/i 57 h' (1— h); Fjerde- 
lærer v. Helsingør Borgersk. f, /4 62 ; Kat. og Førstelærer smst. **h 
72, ord. «V - Ugift. 

777. Rold og Vebbestrup. 

Hindsted Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift. 

21. */ 8 1849. Rasmus Toxen Worm ( 18 /» 69 Gudum-F., 
se der). 410 777—779. 

22. 29 /n 1869. Christian Heilmann Rosen ( 7 /s 81 Faarevejle- 
D M se der). 

23. 15 /s 1881. Knud Tobias Vest, f. 10 /n 47 Flensborg, F 
Joh. Vilh. Phil. V. Bødker, Af. Maria Hoeck. Stud. priv. 66; stude- 
rede Filologi i 3 Aar; Kand. 86 A> 73 1 (1—1); Kapl. p. 1. Magleby- 
H. 10 /i 79, ord. Odense * 9 /i ; — gift Frørup u /u> 79 m. Thyra Mar- 
grete Meta Jensen, f. * 6 / u 68 Skovbøl, Store Vi S. i Slesvig, F 
Mikael Chr. J. Lærer i Taarup, Fyen, Ad. Meta Christine Otzen. — 
Hustrus Morbroder 497. 20. 

778. Romdrup, Klarup og fra 28 /4 1873 ad interim 

Storvorde. 

Fleskum Herred, Aalborg Amt, Vlberg Stift. 

16. 17 /i» 1849. Henrik Wedtrkinch Tetens, f. *°/i 02, Søn 
af Amtsprovst Gerh. T. t. Gunderup-N. , R*, f lT /t 32 og Elisab. 
Cathr. Andkjær. Stud. priv. 20 ; Kand. **h 26 h (1—1) ; Amtsprovst- 
kapellan hos sin Fader *7i27, ord. "/ ft ; Sgpr. Brøndum-S.-T. **/ 8 
28; entl. is /i 73; bor i Kbh.; se Er.\ — gift Gunderup V" 28 ni. 
Ane Kirstine Birgitte v. Hoff, f. l *k 06 Mariager, f 2S /> 80> F Malthe 
Sehested v. H. Ritmester, Af. Hedv. Susanne Nic. Scharschou 
Schiwe (Dt. af Jac. Scharschou S. t. Astrup-R.-S., f 24 » 1782). — 
Datter gift 47. 19, Farfader Dr. theol. Peder T., Biskop i Viborg, 
t 7 A 05; Farbroder Dr. theol. Steph. T., Biskop over Als-Ærø, 
t Vi 65; Broder Peter T. t. Horsens, entl. »ty 61, f f Vr 76. 

17. 28 /i 1873. Niels Peter Fønss, f. % k 20 Kjærgaard ved 
Aarh., F Jørg. Martinus Ring F. Kaptløjtn. i Flaaden, Vejer og 
Maaler i Aarh., Af. Kirst. Mørch Secher. Stud. Aarh. 38; Kand. 
17 /i48 h* (h— *1); Huslærer; Sgpr. Haderup 3 /a66, ord. */ 5 ; — gift 
Hobro 24 /io66 m. Ida Lovise Rosalie Preysz, f. 2 */i 27 Odense, F 
Gottfr. P. Kbmd., Af. Ros. Josepha Rauch. — Hustrus Broder 1107. 13. 

779. Rorup og Glim. -s- 

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. 

25. I8 /s 1861. Salomon Wulff, f. 10 /s 10 Assens, F Wulff 
Jonas W. Kbmd., Af. Fred. Hertz (Falk). Døbt 2. Paaskedag 28 i 
. Gamtofte, i Kirkebogen staar anført: „hans herlige og rørende 
Troesbekjendelse ved Daaben grunder sig paa udmærket Kund- 
skab. 4 Stud. priv. 30; Kand. M /io 86 1 (1*— 1); Institutbestyrer i 
Maribo s. A.; Kat. Stege * 3 /io40, ord. Maribo l */n; Sgpr. Ulsø- 
Braaby 81 /s47; Svendb. Vor Frue K. * 7 / 9 64; entl. 3 Via 83; f *'/» 84; 779—781. 411 

har skr. enk. ÅrL t Blade og Tidsskr.; — gift 18 ,n 40 m. Beate 
Elisabeth Ancker; f. s / 8 12 Stokkemarke, Dt af Provst Peter Kofod 
A. L Østofte, f V* *> 7 °S Anne Joh. KirsL Wilhjelm. — Broder 
397. 16, Brodersøn 903. 89. 

26. u f* 1883. Clemens Petersen ("<i 84 Kat i Kjerteminde, 
se der). 

27. »*/• 1884. Carl Felix Sommerfeldt, f. ,s / 5 47 Kbh. , R 
Dr. med. Hans Ghr. Olfert S., Overlæge i Flaaden, AL Alb. Charl. 
de Ramsault de Tortonval. Stud. v. West Inst 64; Kand. f, /s 71 
h ! (h— h); Kat ▼. Helligaandsk. 10 /i 74, ord. 14 /i, tiUige Præst v. 
Kommunehosp. og Abel Cathrines Stift **s 77 sanit v. Epidemihosp. 
og Øresundshosp. S9 /» 81 ; har foretaget flere Udenlandsrejser; — 
gift %7 I\* 77 m. Aurora Constance Backelin, f. *% 52 Quille i Sve- 
rige, F. Math. B. Godsejer, Grosserer og Skibsrheder, Af. Caroline 
Lov. Hansen. — Se Stamtavle over Slægten Sommerfeldt, Bergen 1873. 

780. Roslev og Ry bjerg. 

Harre Herred, Viborg Aat e§ Stift. 

13. "/» 1868. Carl Oiristian Pcrwtin ( s ,io 73 Thorsager-B., 
se der). 

14. 19 /n 1873. Jens Carl Frederik Adolf Hjorth, f. ls /& 15 Kbh., 
F. Jens Jacobsen Strøby H. Jstrd., Bestyrer af Helsingørs Lodseri, 
R*, AI. Laurence Cathr. Fred. Ziegler. Stud. Helsing. 35; Kand. 
84 /io43 h (h — 1); Lærer v. Helsingør Borgersk. 50; Sgpr. Aadum 
l *,i 62, ord. 14 /s; entl. *«/n84; bor i Kbh.; — gift Karrebæk I8 /n 
62 m. Jacobe Petra Munter, Dt. af 1182.15, f. 4 /&*2 i Karrebæk. 

781. Rubjerg og Maarup. 

VeMeb|org Herrod, HJirring Ant. Aalborg Stift. 

20. * 5 /n 1860. Johan Daniel Ludvig Rybsahm, f. «/» 19 
Helsingør, F. Andr. R. Kbmd. og Klubvært i Aalb., AL Mariane 
Andrea Ree. Stud. Aalb. 38 ; Kand. u li 44 h (1—1) ; Huslærer ; 
Lærer v. Aalborg Borgersk. 59; ord. M /i61; entl. l9 /i»78; bor i 
Kbh. — Ugift. 

21. 21 /3 1879. Peter Otristian Zahle ("/ 9 81 Vallensved, 
se der). 

22. t9 /u 1881. Ole Hierotiymus Bergenhammer , Søn af 
644.17, f. 24 / 6 50 Maribo. Stud. Hadersl. Læreres Sk. 69; Hus- 
lærer; Kand. * 7 /i81 n (h— *1); ord. 6 /i82; — gift ,0 /t 83 m. Anna 
Christence Theilmann, f. 14 /n 61 Løgstør, F. Hans T. Bryggeriejer, 
M. Petra Hvidberg. 412 782. 

782—783. Rudkjøbing og Skrøbelev. 

Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fyene Stift. 

782. Sognepræst. 

18. Vs 1846. Carl Ludvig Steen, f. M /« 1799 Frederikshald, 
F Lars S. Kbmd., M. Karen Fearnley. Stud. Aarhus 17; Kand. 
15 /i 22 1 (1—1); Kat. Nyborg 6 /« 29, ord. 8 / 7 ; Sgpr. Svendborg Nic. 
K.-Turø 8 /i 34; entl. Vs 77; f 7 t* s. Å.; — gift a6 /9 34 m. Caroline 
Kirstine Fryd, f. 18 /* 13 Ringkbg., f 19 >n 78, /. Hans Peter F. Di- 
strikts- og Garnisonskirurg i Nyborg, M. Jac. Semine Schou. 

19. u /5 1877. Christen Lundsgaard Nielsen, f. */« 36 Lem- 
vig, F Gomme Graae N. Kbmd., M. Soph. Dorth. Lundsgaard. 
Stud. Kold. 54; Kand. l9 k 61 1 (1—1); Lærer v. Kbhs. Kommunesk. ; 
p. Kapl. Søborg-G. hos sin senere Svigerfader u /i©64, ord. 7 /is; 
res. Kapl.Tikjøb-H.-H. 4 /*68; Vicepastor Sandby "/s 73; „her fandt 
jeg ved Siden af Præstegjern., hvilken jeg al Tid har betragtet 
som min egentlige Gjern., og hvortil jeg endnu føler usvækket Lyst 
og indre Kald, Lejlighed til ogsaa at sysselsætte mig noget med 
vidensk. Studier, og naar jeg blandt de Mænd, som jeg kom i For- 
hold til her, særlig med Taknemmelighed og Kjærlighed nævner 
Biskop Dr. Monrad og Præsten Fred. Helveg (503. 16) , da er det 
af flere Grunde, men deribl. ogsaa af den, at de hver paa sin Vis 
have bidraget ikke lidet til at nære mine Tilbøjeligheder i saa Hen- 
seende*. Dr. fil. ved Univ. 400 Aars Fest, disp. */* 79 (Apollonios 
fra Tyana og Filostrats Beskrivelse af hans Levnet). Har skre- 
vet: „Om den nye saakaldte „evangeliske* Forkyndelse", 70, hvilket 
fremkaldte et „Gjenmæle i Anledning af Pastor Nielsens Angreb 
osv.", udg. af »Luthersk Missionsforening*, se Saaby: om Sekterne 
i Danm. p. 227 fif. ; Anmeld, af „Hemmeligheder i Lov og Evangelium" 
af Mag. Rosenius (oversat af Chr. Møller) i Forb. med: „Er Daabs- 
pagten Vejen eller er Christus Vejen af Antidiabolos" i „Kalkars theol. 
Tidsskr." ; en Række Uddrag af Filostratos med Indledn. i „Nord. 
Maanedsskr . " ; nogle Præd. i „Sædemanden"; „Askovmødet og Dr. 
Skat Rørdam* i „Dansk Kirketid." ; nogle Art. dels t. lokale Blade 
(deribl. i Anledn. af Dr. Edv. Brandes Rigsdagskandidatur), dels til 
„Indre Miss. Tid.", „Budstikken" m. fl.; underskr. den „lille" Askov- 
adresse; — 1) gift Kbh. St. Johs. K. »/n 62 m. Anna Pouline Vil- 
helmine Nielsen, f. »/ T 89 Holstebro, f ,f '» 64 f F Chr. N. Prok., 
M. Clara Pouline Marie Hansen ; — 2) gift Søborg 7 /io 68 m. Chri- 
stiane Elisabeth Raaschou, f. 19 /n41, Dt. af Provst Søren Henr. 
Aug. R. t. Søborg-G., entl. "/n 68, f u h 73 og Mette Marie Blicher 782—786. 413 

(se Slægttavlen 901. 19). — 2. Hustrus Broder 183. 16, Farbroder 
584. 19, Slægt se der. 

783. Kateket. 

10. 5 /» 1859. Anders Sandøe Ørsted Petersen (*°/s 69 Brøn- 
dum-S.-T., se Ove-V.). 

11. M /8 1869. Theodor Demetnus Ferdinand Mathiesen 
(**/:, 73 Skarrild-A., se Haraldsted-A.). 

(Nedlagt ved kgl. Resol. af 19. Decbr. 1873, imod at Over- 
lærerposten ved Borgerskolen besættes med en theologisk Kandidat). 

784. Ry. 

Tyreting Herred, Aarhus Ant og Stift. 

18. 5 A 1862. Carl Christian Vilhelm Møller, f. 26 /a 04 Kbh., 
F. Carl Johs. M. Protokolsekretær i Højesteret, M. Vilh. Lov. Smith, 
(Dt. af Dr. theol. Morten S. * t. Ringsted-B., f *°/s 1800). Semi- 
narist Skaarup 26; Stud. priv. 27; Kand. *Va35 n (h— h); p. Kapl. 
Børglum-F.-Vejby 22 /i 41 — * 8 /*46, ord. a8 /7 41; res. Kapl. Bjerregrav- 
Aa.-T. 8 /n54; entl. 88 /s 78; f ,f /» ™- — Ugift. — Brødre Joh. 
Ludv. M. t. Bregninge p. Taasinge, f 9 /» 64 °K Chr. Edv. M. t. 
Dalby-S., f "/• 59. 

19. * 9 i5 1878. Thorvald Jørgen Adolf Elmquist ( 31 / 5 82 
Gudum-L.-S., se der). 

20. Sl /7 1882. Niels Peter Jensen Bak, f. u /t 61 Lyngaa, 
F. Jens Pedersen B. Gaardejer, AL Henriette Karoline Nielsen. 
Stud. Rand. 70; var i 5 Aar Lærer v. Folkehøjskoler; Kand. ,9 /i 81 
h 1 (h— 1*); Kapl. p. 1. Klim-T.-V. 19 /s81, ord. %; — gift i Valg- 
menighedskapellet i Dalby % 81 m. Ane Kirstine Kristensen, f. **/» 
54 Dalby, Fy en, F Christen Larsen, Gaardfæster, Medlem af den 
grundlovg. Rigsfors., Folkethingsmand, M. Ane Hansdatter. 

785. Byde og Handbjerg. 

Ginding Herred, Ringkøbing Amt, Ribe Stift. 

4. "/s 1866. Georg Nikolaj Bugge ( 80 * 76 Torrild-V., se der). 

6. 8 /i» 1876. Niels Peter Christensen, f. 8 /s 33 Nyberg, 
Langeskov S., F. Christen Nielsen, Gaardejer, M. Ane Mette Niels- 
datter. ,Da jeg gik til Konfirm. vilde Præsten (Rasm. Ussing, f 
ia /& 61) at jeg skulde studere; men den Gang syntes ingen Ting 
mig utaaleligere end at skulle læse; imidlertid sendte min Fader 
mig sammen med 3 Jevnaldrende til Lærer Bie i Hørup ved Jelling 
(nu i Aalborg), for at jeg skulde lære noget mere, hvilket min 414 785—786. 

Fader mente jeg kunde have godt af, medens jeg mente, at sligt 
var ingen Nytte til. Efter at have været der 14 Dage, var mine 
Anskuelser imidlertid forandrede, saa Læsning var min Lyst, navnlig 
gjorde de Oversigter, som Prof. Allen i sin Danmarks Hist. har 
givet over de forskjellige Stænders borgerlige og huslige Liv, stærkt 
Indtryk paa mig, idet jeg saa, -hvormeget min egen Stand, Bonde- 
standen, havde lidt; fra nu af havde jeg Lyst til at studere. Dette 
skete dog langt fra strax ; til mit 30de Aar var jeg Avlskarl hjemme 
i min Fødegaard. I den Tid læste jeg hvad jeg kunde Eaa fat 
paa, men det var ikke meget Jeg havde kun én Bøn, at Gud 
vilde forhindre, at jeg begyndte at studere, hvis det var imod 
hansVillie, men at hanogsaa vilde tillade det, hvis dette var hans 
Villie. Min Fader var hele Tiden meget imod det, dels fordi han 
nødig vilde af med mig, dels fordi han ikke vidste, hvad dette 
kunde føre til. En Dag sidst i Oktbr. 52 pløjede jeg til Solen gik 
ned, og da vi om Aftenen saa, at Dampskibet om et Par Dage gik 
sidste Gang for dette Aar til Kbh., rejste jeg bort om Natten over 
Aarhus, uden at noget Menneske uden mine Forældre vidste af 
det. Min Fader kjørte méd mig 5 Mil, ved Afskeden saa jeg han 
græd, det er den eneste Gang jeg har set det." Stud. priv. 57; 
Kand. *% 64 h 1 (1*— *1). Holdt Aftenskole i Langeskov Vinteren 
64—65; Højskoleforst. Uldum 65; p. Kapl. Tæbring-O.-R. "/» 66, 
ord. ,4 /io; Kapl. p. 1. Dronninglund 29 /i70; underskrev den „lille* 
Askovadresse; har rejst i Norge; — gift Tæbring l8 /9 67 m. Char- 
lotte Sophie Brahm, Datter af 1026. 20, f. 1% U 35 paa Aggersø. 

786. Rye og Sonnerup, «*- 

VoldborgjHerred, Kjøbenhavns Art, Sjælland« Stift. 

14. 8 /u 1838. Carl Nicolai Hellemann, f. lfl /i 11 Egholms 
Garveri, Rye S., F. Jørg. H. Forp. af Ryegaard, M. Fred. Dorth. 
Wellerup. Stud. Brgdsk. Kbh. 28; Kand. 15 /i 33 *1 (1—1); Sgpr. 
Skarrild-A. 2 /io 38, men kom ikke til at tiltræde paaGr. af Kaldelsen 
til Rye-S., ord. M /i 39; entL «/i 82; t"A»8*; ***** under Mærket 
Edvard medd. Bidr. til flere Blade og Tidsskr., dels i Vers dels i 
Prosa, fornemmelig af humoristisk Indhold* ; se Er. ; — gift Gjen- 
tofte 8 /io39 m. Thomasine Mariane Liunge, f. 19 /n 11 Kbh., K 
Fred. L. Vinhandl., M. Marie Kirst. Winther. — Søn 253.24; 
Søster gift Niels Aug. Wernberg t. Vildbjerg-T.-N., f l9 f 9 65 ; Søster- 
datter gift 864. 18 ; Søskendebarn 996. 13. 

16. 88 /4 1882. Jakob Laurits Nikolaj Nørregaard, f. l «/u 
M Kbh., /. Kclsekr. Fred. Chr. N., Fuldm. i Skifteretten, Af. 786—768. 415 

Cecilie Cathr. Satterup (Dt. af Nic. S. t. Varde , f *7s 26). Stud. 
Brgdsk. Krhvn. 62; Kand. * 6 /i 71 h 1 (1—1); Lærer og Underinsp. v. 
Efterslægtselskabets Realsk.; Kat. Helsingør ,s /io 79, ord. * 6 /n; var 
der Bestyr, af en Søndagsskole (Børnegudstjeneste) ' o^ oprettede 
en Sømandsstue, for hvilken han var Forstander; valgtes til Medl. 
afByraadet; Medudgiver (sammen m. Chr. Agerskov og Th. Strøm) 
af en „Dansk Læsebog* I— VI; har medd. et Par Præd. t. „Sæde- 
manden" ; — gift Kbh. St. Johs. K. 12 /io 78 m. Hansine Mathilde 
Skouboe, f. 19 /g 49 Aastrup, K. Saaby S., F. Jens S. Læge i Nysted 
(S. af Søren S. t. Vigsnæs, f lh h 30)» M. Laura Dorth. Marie Kam- 
man. — Fætter 120. 20. Farfaders Broder Juristen Prof. Laur. 
Nørregaard, f 18 /» 04. — Hustrus Broder 685. 32. 

787. Rynkeby og Revninge. -*- 

Bjerge Herred, 04ense Art, Fyens Stift. 

13. "/■ 1863. Frants Vilhelm Trojel, f. 9 / 4 14 Kjeldgaard. 
Søn af Frants Vilh. T. t. Kornum-L.-L., tidl. Godsejer og Elisab. 
f. Trojel, Stud. Aalb. 34; Kand. 8 /n 40 h(l— 1) p. Kapl. p.eget An- 
og Tilsvar Sjørring-T. 5 /io 42— »/n 47, ord. */n 42; Kornum-L.-L. 
hos sin Fader 3 »/i«48— 27 /t 66; Sgpr. Helligsø-G. 7 / 9 56. Medstifter 
og Medbestyrer af „det Græsk-Danske Missionsselskab* i Kjerte- 
minde 7 je 63; har skr. bl. a. anonymt „Naadens Aladdin" et Digt; 
.Johannes Aabenbaring eller Johannes den Gudlærdes Syner ud- 
lagt for Menigheden "; medd. Bidr. L Kalkars theol. Tidsskr. og 
Nord. Maanedsskr. samt Salmer og Afh. t. Dansk Kirketid, og 
Kirkebladet, se iøvr. Er. — 1) gift Ranum 9 i$ 53 m. Emilie Vilhelmine 
Fabricius, f. '/« 30 Sjørring, f n h M 5 — 2) gift Helligsø "/> 58 m. 
Elisabeth Marie Fabricius, f. "/" 26 Ring, begge Døtre af Kstrrd. 
Johs. F.* t. Sjørring-T., f 1 /" & <>8 Nic. Kirst. Marie Dahl. — Se 
Slægttavlen Side 316—17. — Hustrus Broder 391. 14, Søster 
gift 1138. 11. 

788. Ryslinge. 

Sadae Herred, Svendberg Ant, Fyene Stift 

18. 8 /i 1866. Johannes Carl Emil Clausen ( 24 /9 77, N. Lyn- 
delse-H. se der). 

19. */m 1877. Claus Nikolai Lorenzen, f. 27 /7 36 Løgum- 
kloster, JF. Volle L. Postholder, Gaardejer, M. Kirstine Nicolaysen. 
Stud. Flensb. 66; Kand. 20 /i 63 1(1—1); p. Kapl. Gislev-E. 5 /io s.A., 
ord. 11 /n; underskr. Askovadressen ; har medd. Præd. t Brandt og 
Nielsens „en Aarg. Præd.*, samt flere Art. og Afh. til Blade og 
Tidsskr. — 1) gift Gislev 30 /e 65 m. Joachimine Marie Knudsen, Dt. af 416 788—789. 

262. 14, f. "/s 37 i Agernæs, f 8 /* 74; — 2) gift Rysl. Valgmenigheds 
K. * é h 76 m. Agathe Johanne Birkedal , Datter af 789. 1 , f. 18 /i 46 
i S. Omme, f 15 /i 84. 

789, Ryslinge Valgmenighed. 

(Anerkjendt ved kgl. Resol. af 1. August 1868). 

1. l k 1868. Schiller Parehus Vilhelm Birkedal, f. 7 /u 09 
Aalebækgaard, Borre S., F. Ludv. Harboe B. Godsinsp. v. Nordfeldt 
og Forp., Af. Agathe Joh. Husum (Dt. af Thorn. H. t. Vigersted-K., 
f u /i 22). „Som Dreng paa 16 Aar kom han i Apothekerlære i 
Kbh., men da han ingen Lyst havde til Apothekervæsenet og da 
Lægen Hans Benj. Gram (f 1840 i Amerika) tilfældigvis saa ham 
og fattede Godhed for ham og senere anbefalede ham til Livkirurg 
Kfrrd. Fenger, blev han ved disse Mænds Understøttelse sat i 
Brgdsk. Krhvn., Stud. derfra 29"; Kand. l «U 34 h og 81 /io s. A. *1 (1—1): 
Kat. Ringkjøbing ai /i 37, ord. 17 /s; Sgpr. S. Omme-H. * s /k> 40; da 
det af Biskop Mynster samlede „Autoriseret Tillæg til den evan- 
gelisk-christelige Psalmebog" udkom i 46, gjorde han tillige med 
flere af sine Embedsbrødre Indsigelse mod at skulle benytte det, 
hvorfor der tildeltes dem Alle en Irettesættelse, hvilken han tilbage- 
viste som ubeføjet, og som et Angreb paa Forsamlingsfriheden; 
han tiltaltes derfor ved Provsteret og idømtes en Mulkt. Sgpr. 
Ryslinge 9 /» 49; R* 6 /io 66; stillede sig 7 /e 64 til Folkethingsvalg i 
Svendb. Amts 6. Kreds (S. Broby), valgtes */» 64 og so /* 66 t. Medl. 
af Rigsraadets Folkething for samme Kreds, stemte for den re vid. 
Grundlov, men imod Fredafslutningen med Prøjssen og Østerrig; 
allerhøjst entl. med Pension fra Ryslinge Sognekald "/* 66 ; opret- 
tede samme Aar en Frimenighed, præd. først i Præstegaardens 
Lade, senere i en dertil opført Kirke „Nazareths Kirke*, denne Virk* 
somhed var Anledn. til at Valgmenighedsloven blev givet 16. Maj 68. 
Da det var vanskeliggjort og tilsidst blev forbudt danske 
Præster at forrette Tjeneste i Slesvig, ønskede en Del danske 
Sønderjyder, der vare udtraadte af den prøjsiske Landskirke, og 
som havde samlet sig om Cornelius Appel som deres Præst, at han 
„hos Trosfæller i Kongeriget Danmark, som har modtaget Indvielsen 
til Embedet som Guds Ords Tjenere og Forvaltere af Herrens 
Daab og Nadvere, vilde søge en lignende Indvielse**). I den An- 
ledn. samledes en Del Præster, samt Lægmænd fra Kongeriget og *) Se: Om Corn. Appels Ordination. En Meddelelse af L. Schrøder og 
L. Helveg. Odense 74. 789. 417 

Slesvig d. 80 /t 74 i Askov, hvor Birkedal ordinerede Appel*) med 
Bistand af Præsterne Ludv. Helveg (713. 28), Mads Melbye (56. 18), 
Hans Sveistrup (1081. 16) , Mort. Lange (685. 30) , Johs. Clausen 
(621. 14), Jens Knudsen (599. 15), Krist. Konradsen (426. 16), Rasm. ♦) Cornelius Appel, f."/,21 i Aabel, Tirslund S., Anneks t Bevtoft, Nord- 
al es v., F. Hans Jepsen A., Lærer, M. Kjersten Marie, f. Appel. „Fra 
Barnsben var jeg bestemt til at være Skolelærer, naar der blot kande 
blive Raad til at bestride Udgifterne for mig paa et Seminarium, og det 
blev der ved en god Vens Hjælp ; i Vinteren 38 — 39 begyndte jeg min 
Gjerning som Lærer, idet jeg paa egen Haand forestod en Vinterskole 
i Nabosognet, efter af jeg et Aarstid havde arbejdet ved Driften af en 
en lille Gaard, som Fader havde tilkjøbt sig tf . Seminarist fra Lyngby 
41 (1 Kar. med Udmærkelse), Hjælpelærer Ribe Borgerak. s. A., Lærer 
Loorup, Døstrup S. 42, Andenlærer Løjt 44, Lærer Bodsbøl Ballum 47, 
„levede der 4 bevægede og minderige Aar til 61, da jeg blev forflyttet 
til Tønder, hvor det danske Sprog da skulde indføres i Borgerskolen. 
Da det danske Skolelærerseminarium blev oprettet i Tønder, blev jeg 
Timelærer ved dette , og fik i det Hele ikke saa lidt med Seminarie- 
eleverne at gjøre. Blev afskediget af Tyskerne 64 , flyttede i 65 til 
Rødding Højskolegaard, og har nu boet der siden den Tid. Om Som- 
meren har jeg i Beglen havt en lille Pigeflok samlet til en tre Maa- 
neders Undervisning; to Gange har det samme været Tilfælde om 
Vinteren og en Vinter havde jeg et lille Skolehold med unge Karle. 
En Børneskole , som jeg ogsaa havde oprettet her 65, blev lukket 70 
og har siden ikke været til at taa aabnet igjen. Tillige bar jeg været 
Ordfører i de Søndagsfors. som Pastor Sveistrup — efter at være 
bleven afskediget som Sgpr. for Bedding og Skrave — havde begyndt 
at holde, dels paa Højskolegaard en og dels hos Kloppenborg i Kjøben- 
hoved" Har skr. en Levnedstegn. af Præsten Johs. Math. Dahl i 
Kirkekai. f. Slesv., samt mange Art. i „Dansk Kirketid." og i polit. 
Blade. — gift M / 4 47 m. Anne Kjestine Lorentzen f. "/, 29 Lourup, Dø- 
strup S., f "/i 69, F. Math. L. Lærer, M. Anne Hansdatter. 
Corn. Appel har 19 Novbr. 1879 i Bovlund ordineret: 
Laurids Bertelsen Poulsen, f. "/, 40 Hundebøl, Rødding S., F. Hans 
P., Husm., M. Margr. Madsen. „Jeg maatte tidlig sørge for mig selv, 
var efter at jeg var bleven konfirm. 3 Aar ved Bondearbejde. Da 
blev jeg i Sommeren 58 under en svær Sygdom pietetisk vakt og slut- 
tede mig strax til „de Hellige" i Rødding Egnen, det var Folk af den 
fynske Opvækkelse, ikke Herrnhutter, jeg kom nu i Tanker om at 
ville være Lærer. u Seminarist fra Tønder 62, 1 Blår., Andenlærer 
Rangstrup s. A., deltog frivillig i Krigen 64, Førstelærer i Rangstrup 
66 , afsat af Prøjserne p. Gr. af Edsnægtelse 67 , blev saa landflygtig 
for Militær væsenets Skyld, Højskoleforst. Vejstrup, Fyn, 68; var fra 
70 Ordfører for den Kreds, hvis Præst han senere er bleven. Har skr. 
en Række Art. i „Dansk Kirketidende" om den kirk. Still, i Sønder- 
jyll. - 1) gift Agerskov "/. 66 m. Kjestine Refslund , f. •/„ 42 Bran- 
derup, f M /t 77; — 2) gift Bovlund » ft / 4 79 m. Marie Refslund, f. "/* 31 
Branderup, begge Døtre af Mart. R., Gaardejer og Ellen Johnsen. 

27 418 789—790. 

Lund (474. 1), Hans Lillelund (1026. 22), Otto Jacobsen (136. 17), 
Mort. Bredsdorff (464. 19), Ludv. Wagner (827. 15) og Fr. Vinsnes 
fra Norge samt 6 Lægmænd, og hvorom de gave Appel skriftlig 
Bevidnelse. Ved Ordinationen var desuden Præsterne Jens Terkildsen 
(336. 18), Fred. Feilberg (150. 19), Christen Heiberg (200. 18), Fred. 
Topsøe (338. 16), samt Alb. Lange og Jahn Møller fra Norge tilstede, 
men uden at være i Ornat. Dette gav Anledn. til en Provsteretssag, 
der fik sin endelige Afgjørelse ved Højesteretsdom 17 /* 77, hvorved 
der foruden Processens Omkostninger idømtes Birkedal og Sveistrup 
hver en Bøde af 200 Kr., og hver af de andre 100 Kr. Stillede 

sig til Folkethingsvalg * 5 m 76 , s /i 79 °S u h 81 men faldt for S° f - 
Høgsbro. Underskrev Askovadressen; da han tilligemed Joh. Hoff 
(1035. 1), Rasm. Lund (474. 1), Fr. Nygård (700. 1), Carl Rønne 
(450. 1), og Eapl. Brucker gjorde Indsigelse mod den Tilrettevis- 
ning, som Kirkemin. havde tildelt de Præster, der havde underskr. 
Adressen, bleve de tiltalte ved Provsteretten i Malt Herred. Sagen 
er for Tiden indstævnet for Højesteret. I Anledn. af hans 70aarige 
Fødselsdag, modtog han af Venner en Sum af 7260 Er., hvorfor 
han stiftede et Legat for afgaaede Valgmenighedspræster, disses 
Enker og uforsørgede Børn, kgl. konf. ",'e81; har af Helbreds- 
hensyn rejst 2 Gange i Tyskl. og Svejts, været 7 Gange i Norge, 
deribl. en Gang ledsaget af et større Følge af Venner til Stiklestad. 
Har foruden flere Prædikensaml. og 9 „folkelige Julegaver* skr. en 
stor Mængde kirkelige, folkelige og polemiske Bøger, se „En Livs- 
førelse" (versificeret Selvbiografi) og Er., Portræt (Str. 262—63) ; — 
gift Trinit. E. 4 /4 37 m. Emilie Christiane Meyer, f. n /s 15 Ebh., F Joh. 
Fred. M., Urtekræmmer, Eapt. i Borgervæbn., M. Conr. Ditlevine 
Aug. Beyer (Dt. af Provst Sejer Malling B. * t. Egeslevmagle 
t ao /5 40 omtrent 100 Aar gi.). — Søn 759. 20, Døtre gifte m. 162. 20, 
464. 19, 788. 19, 1176. 19 og Præsterne Alb. Lange og Joh. Lange 
i Norge, Søstre gifte 724. 17 og 1013. 13, Søstersøn 380. 22, Søster- 
datter gift 1067. 16. 

790. Rær, Hansted og Vigsø. 

Hlllertlev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift. 

20. *Vs 1864. Peter Falk Rønne (* 7 /n 72 Søndbjerg-O., 
se der). 

21. 18 /» 1873. Niels Andreas Buchwaldt (*/ 7 77 S. Højrup- 
Aa., se der). 

22. "/» 1877. Niels Helle Georg Nielsen ("/i 83 Kobberup- 
F.-G., se der). 790—792. 419 

23. 3, /i* 1883. Vilhelm Christian Andreas Lindboe, f. % 56 
Sorø, /. Jørg. Peter Vilh. L. Skræderm., M. Christiane Marie Ras- 
mussen; Stud. Sorø 74; Kand. 2S / 6 80 h* (h— h) p. Kapl. Tønning- 
T. 73 83, ord. 7 /s. — Ugift. 

791. Rø. 

Nørre Hørred, Bornholms Amt, Sjællands Stift. 

22. u /* 1868. Christian Henrik Otto Rasmussen ( l7 / 4 75 Nyker, 
se der). 

23. * 8 / 6 1875. Frederik Christian Fischer, f. »°/is 22 Kbh., F 
Peter Jørgensen F. Navigationslærer, M. Ane Marie Schov. Stud. 
Bigdsk. Krhvn. 43; Kand. 15 /i 50 h 2 (1-h); p. Kapl. Rønnebæk-O. 
*/n s, A., ord. *°/n; Klemensker 18 /s 54 — 6 /i 56, opholdt sig senere 
fornemmelig i Kbh. og søgte Erhverv som Lærer. — Ugift. — O. 

792—794. Rødby og Ringsebølle. 

Fuølse Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift. 

792. Sognepræst. 

21. ,6 /s 1858. Christian Peter Jacobsen, f. 19 / 9 10 Kbh., F. 
Henr. Ludv. J. Urtekræm., senere Vognmand, M. Karen Soph. 
Rasmussen; Stud. priv. 28; Kand. * B U 33 h og * 4 io s. A. *1 (1—1)? 
erh. i 36 Accessit for Besvarelsen af den theol. Prisopg.: „De re- 
levationibus divinis in v. test. 14 ; Sgpr. Mejrup og Førstelærer i 
Holstebro ll /s 37, ord. s / 5 ? Øsløs-V.-A. ,7 :« 41 ; Kallundborg *% 53, 
entl. 4 /s 75, f */i 80 se Ær. ; — gift *t 9 37 m. sit Søskendebarn Emma 
Jacobsen, f. 18 /e 13 Odense, + 85 /g 84, F Jstrd. Jac. Chr. J. Overlæge 
v. 6. Dragonrgmt., M. Magd. Elisab. Siemssen. — Søster gift m. hans 
Hustrus Broder 100. 21, Søster gift m. hans Fætter 669. 17. 

22. */s 1875. Ovidius Sophus Assens, f. u /io 32 Ulvborg, 
S. af Provst Erh. Chr. A. og Karen Basse Gjørup. Stud. v. West. 
Inst. 48 ; Kand. ,4 / c 53 1 (1 — 1) ; theol. Manuduktør, rejste m. oflfentl. 
Underst, t. Rom og tyske Univ.; kst. Adj. Aalb. 13 /i»58, fast ans. 
u /i 60; Sgpr. Nibe-V. W /V 69, ord. %; Provst f. Fuglse H. 80 /n 76; 
har skr. om de evang. Bevægelser i Norditalien i nyere Tid, i 
Evang. Ugeskr. 59 ; Større Lærebog i Bibelhist., 4. Opl. 84 ; Mindre 
Lærebog, 4. Opl. 83 ; Medudg, af ,Alm. Kirketid/ 60—64; — gift Aalb. 
Budolfi K. 17 / 5 61 m. Cecilie Hansine Frederikke Gjørup, f. "/is 38 
Viborg, F. Niels Chr. G., Exam. jur., Ejer af Vindumovergaard, M. 
Christiane Vilh. Holst. — Slægten, der har talt mange Medlemmer 
i Præstestanden, nedstammer fra: 

27* 420 792—796. Knud Andersen Assens 

t Horbelev-Falkerslev f. 14 / M 1667, f "/, 1712. 

! 

Iver Assens 
t. Gamborg, debt U / M 1706, f "/• 1759. Basmas Winther Assens 
t. Aarsiev- Tilst., £ 19 U 1746, f % 1*19. 

| 

Erhard Christian Assens 
t. fl. Aaby-Indslev, Provst, f. M / 4 1783, f "/• 1838. Rasm. Winther A. Mikael Eodev. Gjørup A. Ovid. Soph. A. 
288. 15. 248. 18. 792. 22. 793. Kapellan pro loco. 
(Oprettet ifølge kgl. Resol. af 2. August 1875). 

1. 18 /s 1880. Hans Peter Christian Christensen ("/s 82 Ende- 
lave, se der). 

2. *% 1882. Hans Georg Daniel Barth ( 6 /* 83 Hvam-R, 
se der). 

3. n /6 1884. Peder Mandrup Tuxen, f. $1 h 44 Kbh., /. 
Kommandør Georg Emil T. Navigationsdirekt. , M. Andrea Meyer. 
Stud.Brgdsk. Kbh. 63; stud. Filosofi; Kand. **/i 74 h* (h-h), kst 
ord. Degn p. Christiansø 13 /i* 80, ord. "/e 81. — Ugift. — Farbroder 
182. 18, Faders Fættere 103. 15, 170. 17. - Moster gift 910. 24. 

794. Kateket. 

6. 15 /e 1864. John Peter Johnsen ("/« 72 Harboøre-E., se 
Hyllested-R.). 

(Nedlagt ifølge kgl. Resol. af 13. Septbr. 1872). 

795. Rødding og Krejbjerg. 

Rødding Herred, Viborg /Urt og Stift. 
16. 10 /t 1866. Jens Bøggild Brix, f. 8 /n 15 Aalb., F Jeppe 
B. Kbmd., M. Anne Marie Christiane Bøggild. Stud. Aalb. 33; 
Kand. "Ao 39 h* (1—1); Sgpr. Tjele-V. »Vi 44, ord. »%; t "4 77 - 
gift M /9 44 m. Anne Marie Nørschau, f. l7 J4 21 Næstv., F Hans Chr. N. 
.Hestemøller, senere Økonom p. Regentsen, M. Elna OUman. — 
Sønner 180.14, 723.5, 865.19, Datter. gift 147. 14; Søskendebørn 
852. 17, 867. 19 og 1072. 19. 796—796. 421 

17. % 1877. Carl Kratzenstein Stub Jørgensen, f. 19 /i 24 
Aarh., F. Søren Møller J. Portrætmaler, Af. Fred. Louise Bendixsen. 
Stud. Aarh. 44; Kand. 18 / 6 66 h 2 og l9 k 56 h 1 (1—1) ; Lærer v. Holmens 
Sognesk. s. A. ; Kapl. p. 1. Farum- V. 16 /» 68, ord. 18 /io ; Sgpr. Durup- 
T. u /i 70, entl. M /u 80, bor p. Gammelgaard v. Skive; — 1) gift 
'/i> 69 m. Magdalene Marie Christine Johnsen, f. 6 /io 28 Kbh., f ,0 /n 62, 
F. Gehejmekfrrd. Vilh. Ferd. J. Departementsdir. i Finantsmin., Af. 
Anne Joh. Thuesen; — 2) gift M /u 64 m. Thora Mathilde Christine 
Petersen, f. "/is 42 Rosk., F. Peter Georg Conr. P. Toldassist., 
M. Joh. Caroline Cecilie Meldola. — Søster gift 1012. 15. — 1. Hu- 
strus Broder 1066. 1. 

18. 18 /s 1881. Georg Vilhelm Sodemann, f. 8 /io 36 Rostock, 
/. Hans Jak. Christoph S. Postsekretær, Kbmd., senere Forp. af 
Gjedsergaard, Ejer af Skovgaard v. Hals, Af. Doroth. Cathar. Marie 
Lietze; w gik i Nykb. Sk., men forlod den for at gaa til Landvæs., 
var et Aar paa Rødding Højsk. Først 27 Aar gi. fik et længere 
Ophold ved en Præsts Sygeleje mig til at tage den Beslutn. at 
stud. Theologi. Indkaldelse til Krigstjeneste hindrede mig dog i 
strax at sætte Beslutningen i Værk, men kort efter Krigen tog jeg 
til Kbh. og blev Stud. priv. i Januar 65", erh. Indfødsret v. Lov af 
% 67; Kand. *»/ 6 69 h 1 (1— h); p. Kapl. Bogø l8 /e 71, ord. *°! 9 ; 
Sgpr. Anholt *°/io 73; Hjortlund-K. 7 /s 76; — gift * 7 /t 71 m. Christiane 
Møller, f. fl /i 41 Radsted, Dt. af Stiftspr. Dr. fil. Hans Ulr. M. t. 
Thoreby, f *°/io 62, og Marie Lov. Hulda Sidenius. — Broder 556. 15. 
— Hustrus Broder 161. 18, Slægt se der. 

796. Rødding, Løvel og Pederstrup. 

Nørlyog Herred, Viborg Amt og Stift. 

18. w /u 1865. Lars Christian Dehlholm, f. */« 13 0. Skjer- 
ninge, F. Ånders Eskild D. Prok., Af. Sara Marg. Elisab. Landt. 
Stud.