Skip to main content

Full text of "Kuranin fazileti"

See other formats


ON NASIHAT 
Allah'in nimetlerini saymaya kalksamz sayamazsiniz AC 

* -O nimetlerin bizler igin diisiindiiriicii ibret ve hikmetleri vardir. 
Hani bahar mevsimi gelince agaclar, cennet hurileri gibi siislii 
elbiselerini giyercesine, rengarenk cicekler acrp meyveleri ile siislenir 
hizmetkarlar gibi ayak da Agaclarm elleri olan dallanyla, cesit cesit;, tatli 
meyvelerini bizlere uzatip;"Buyurun yiyin bunu sizlere Yiice Yaratan 
gonderdi." diyerek ikram etmekteler. . . I§te Ayet-i Kerime'de; 

*- ( Sonra meyvelerin tumunden ye, boylece Rabbinin sana 
kolaylastirdigi yollarda yurii-uguver. Onlann karmlarmdan 
turlu renklerde §erbetler gikar, onda insanlar igin bir sifa 
vardir. Suphesiz dusiinen bir topluluk igin gergekten bunda 
bir ayet vardir. ) A.C.Nahl-69 

*-G6rmezmisin!...0 minicik an bocegi acih tathh 9i?eklerden 
topladiklarmi bir §ifa kaynagi olan bal haline getiriyor.O minicik ayagi 
ile topladigi bah; 
"Ey Insanoglu buyur, bunu sana Allah'im ikram etti.Buyur ye! demesi. 

* -Padisahlarm, Sultanlarm giydikleri esi bulunmayan o giizel ipek 
elbiselerini koza iginde elsiz bir bocegin (ipekbocegi) ile bizlere 
gonderen Allah' 1 bir dusiin! 

* -Bu kadar kii^iik bocekleri bile bizlere hizmetkar eden Allah'a ne kadar 
§iikretsek, zikretsek yinede ona olan ibadet borcumuzu 6demi§ olamayiz. 

* -O yiice yaratamn ne kadar biiyiik, biz insanoglunun ne kadar ku9iik 
oldugunu bir diisiin. 

*-Basim iki elinin arasma koyup bir diisiin. Sana biiyiik kiigiikbutun 
mahlukati hizmetkar edene rabbine sen kac giin hizmette bulundun onu 
adim giinde ka? kere andm? 

* -Bir arkadasmla giinde kac kere goriisiip konusuyorsun? 
Peki Allah (cc) ile kac kere konusuyorsun? 

*-Kur'an okumak Allah (cc) ile konusmaktir H.§. * - "Sonra bunun ardmdan kalpleriniz katilasti, tas gibi hatta daha da kati 
oldu. Tasm oylesi var ki ondan irmaklar fiskinr; oylesi vardir ki yanhr, 
ondan su ijikar; oylesi de vardir ki Allah korkusuyla yukandan asagiya 
diiser. Allah yaptiklarmizdan habersiz degildir." A.C. Bakara-74 

* -Bazen 90k yagmur yagar fakat tasa islemez. Insanlar da boyledir. £ok 
okur ve nasihat dinlerler ama bu nasihatler kendilerine fayda vermez. 
£iinkii bazilannm kalpleri tas gibidir. Tas vardir i9inden su 9ikar, tas 
vardir Rabbim'i tesbih eder, tas vardir Allah(c.c)'m korkusundan tepeden 
diiser. 

* -O zaman bize ne diisiiyor? Iyi bir ditsiiniip; kimseye sormadan kendi 
kendimize bir ders vermeliyiz. 

* -Ya ben bir tas kadar da mi olamadim ben, bir aga9 kadar da mi 
olamadim?.. 

Ben ne bi9im insamm?.. Bir de kendimi akilli samyorum, ayip degil mi 
bana deyip Allah (cc) suale 9ekmeden biz kendi kendimizi suale 
9ekmeliyiz... 

* -Yapmamiz gereken su; Allah bana bu kadar nimet veriyor, sihhat 
veriyor, akil veriyor, goz veriyor, kulak veriyor, kuvvet veriyor, her seyi 
veriyor da bir ufacik sinek kadar bir ufacik karmca kadarda mi 
olamiyorum? 

*-B6cekler, daglar, taslar, Allah'i tesbih ederken, kuslar, aga9lar Allah'i 
tesbih ederken, benim Allah'a ibadet etmemem yakisik ahr mi?. Bu kadar 
dindar, bu kadar zikir yapan mahlukatm arasmda tembel tembel oturup 
sabahlara kadar gafil gafil uyumak bana hi? yakisir mi? Bu kadar zikirli 
mahlukat arasmda benim zikirsiz gafil oturmam ve sipsivri durmam 
yakisik ahr mi?... 

* -Kendi kendime vah vah ayip bana!.. simdi Utandim, deyip. 
Aman ben de Allah'a giizel kulluk edeyim diyerek soz vermen kulluga 
yakisan bir davramstir!... 

Hani Re?ete ? 
*-§u kisacik omiir igin hastalandigmda kapi kapi dolasip en iyi doktoru 
ve re9eteyi anyorsun da ni9in ebedi hayat siirecegin ahiretin igin en iyi 
bilgi, beige ve re9eteyi aramiyorsun? * -Bizi yoktan var edip yaratan yiice Mevla'ya sonsuz 
hamd-u senalar olsun. 

Kainatin Efendisi Muhammed Mustafa(sav)'ya ve ashabina 
da binlerce salat-ii selam olsun. .(^Jbil J-ft 4«l (J±& jl Ji. De ki: "§uphesiz dogru yol, Allah'in (gosterdigi) 

yoludur." A.C. Bakara-120 

TEK KURTUL U§ 
YOL U 

KUR'AN 

YOLU 

* -Allah, nzasina uyanlan bununla kurtulu§ yollanna 
ula§tinr ve onlan kendi izniyle karanhklardan nura 
gikarir. Onlan dosdogru yola yoneltip iletir. a.c. Maide-16 

* -Korku Allah' a giden yolun en onemli konaklarindan biridir. 
Rabbimiz! Bize diinyada da guzellik ver, ahrette de guzellik 
ver.Bizi ate§ azabindan koru. AC. Bakara.201 

Namaz sonlarinda ve her an bu ayeti dilimize tesbih edip okuyabm. ALLAH (c.c) VE KUR'AN YOLUNDAN GIDEN 
YOLDA KALMAZ 

Bu Benim dosdogru olan yolumdur. §u halde ona uyun. 
Sizi O'nun yolundan ayiracak (baska) yollara uymayin. 
Bununla size tavsiye etti, umulur ki korkup sakmirsiniz. 

A.C. En'am-153 

*- "5« Kitapta Asia §iiphe Yoktur.O, Miittakiler, Allah 'tan 

Korkanlar Iqin Hidayet Rehberidir, Yol Gostericidir. " 

A.C.Bakara, 2 

...*uJLpj jlylH rtJjo ^o £j^>- I AMI Jj-^j JlS 

*-"Siz«i en hayirhniz Kur'arii Kerim'i ogrenen ve ogretendir. 

H.$.Buhari, Fedailul-Kuran 
21 

KALBiNDE KUR'AN OLANI ALLAH (c.c) YAKMAZ 

Kur'an-i okuyunuz.$iiphesiz Allah Kur'an-i 
ezberleyen bir kalbe azab etmez. h.§. Darimi 

*-Allah(c.c) yeryuzunde azabi hak etmis olanlan 
azaplandiracagi zaman, Kur'an'i ogrenmeye gahsan 
gocuklann yiizu suyu hurmetine azap etmekten 

vazgeger H.§. Darimi,2/439 -k-Kur'an-i Kerim'i Goz Yaslanyla Huzunle okumali. 

• -Kur'an okuyan kimsenin aglamasi mustehabtir. Kur'an-i 
Kerim'de kendilerine ilim verilen kimselerin Allah'in ayetlerini 
okuduklan halini §u ayeti kerime aghyor. 

fcyLi -iljsj dj& jliiU) bj%j r *-Aglayarak yuzustii secdeye kapanirlar. i§te Kur'an, onlarm say- 
gismi boyle artinr. A.C. isra,17/109 

*-Peygamber Efendimiz de (sav) §6yle buyurmu§tur: 
"Suphesiz bu Kur'an, huzunle inmi§tir. Artik onu okudugunuz 
zaman aglayiniz. Aglayamazsaniz kendinizi aglamaya zorlayiniz." 

H.§. Ibni Mace, Ikame, 176 

SEN Hi(; ALLAH i0N AGLADIN MI? 

*-6mruniin sonunda oniine iki yol ?ikacak. 

Biri cennet obiirii cehennem yazacak. 

Bu yollann hangisine gidecegini diisiindiin mii? 

O YOLU gdzunun oniine ahp agladin mi? 

*-Rasuliimiiz (sav) azap ayetleri inince hep aglardi. 

Sen azap ayeti okudugunda agladin mi? 

*-Rasuliimuz (sav) secdelerde hungiir hiingur aglardi. 

Sen onun bu siinnetini yapabildin mi? 

*-Kabrin de yapayalniz kalacagini o karanhk ve daracik 

yerde seni duyan olmaz, halini soran olmaz.Sual melekleri 

simsekler gibi gelip sual soracaklar, onlara nasil cevap 

verecegini dusunup agladin mi? 

*-Allahimiz (cc) az guliin cok aglayin buyurmakta. a c. Tevbe 82 
Bu ayetin manasim tutup az giiliip cok aglayabildin mi? 
*-Yuce Allahimiz (cc) bizi bizden iyi biliyor... 
*-Guluyorsunuz aglamiyorsunuz...buyuruyor.A.C.Necm-60 *-Kur'an mahserin 50 bin yil siirecegini anlatiyor. 

O giin giines bir mil kadar yaklasir bazilanmn beyinlerini 

fokur fokur kaynayacak, onu hatirlayip da gozunden bir 

damlacik olsun yas doktiin mii? 

*-Allahimiz (cc) bizim aglamamizi istiyor 

*-Bu emri yerine getiriyor musun ? 

*-Son ana gelince defter diiriiliince kotii akibetten korku 

duyunca aglamak fayda vermez.§imdi aglamak bir fazilettir. 

*-Kulun Rabbini hatirlayip giin ahla rind an endise ederek 

aglamasi cok giizel bir husustur, kulu takvahga yukseltir, 

nefsin lslahi icin aglamak vicdan temizligine delalettir. 

* -Aglamak Allah dostlarimn en degerli amellerinden biridir. 

*-" Allah 'i tek ba$ina zikrederken gozlerinden ya§ bo$anan 

kimse.mah§er gtinti ar§ altinda golgelenecek 

Buhari, Ezan 36 K.S.4679 

^Cenab-i Allah Kur'an'mda: 

"(Ey Muhammed!) gecenin bir kisminda kalk, yalniz sana mahsus 
olarak nafile namazi kil." buyuruyor. isra-79 

*Demek oluyor ki dualar seher vakti daha gok kabul gorur. Gece 
yansmdan sonra seher vakti dualann kabul saatinde. 

*-§6yle seher vakti kalkip tek basina tertemiz bir abdest ahp 
tertemiz bir gonulle tertemiz bir namaz igin. 
*-iginden "Ya Rabb! Huzuruna geliyorum" deyip seccadeni 
serersin.Uzerine soyle bir yayihr ve sarihrsin.Namazda secdeye 
varinca o an kabir, mahser ve sirat goziiniin onunden geger. 
Rabb'inin seni goruyor ve isitiyor oldugunu dusunerek ona 
yalvararak aglaya aglaya secde ederek gozunden iki damlacikta 
yas akitirsan ne mutlu sana! iste af ve kulluk budur. 

*-^unku; Iki goz var ki onlara asla ates dokunmaz... 

* -Allah korkusuyla aglayan goz . 

* -"Allah yolunda nobet bekleyerek geceley en goz" ... H.§. KURAN MAH§ERDE KU§ G/BJ YARDIM EDECEK 

*- "Kur'an okuyun, zira O, kiyamet gtinti sahibine §efaatgi 
olacakhr. H.§ Miislim 

*-"Kur'an-i Kerim'i okuyun. Zira Kur'an, kendini okuyanlara 
kiyamet gunu §efaatci olarak gelecektir." Bakara ve Al-i imran 
surelerini okuyun! £iinku onlar kiyamet giinii, iki bulut veya iki 
golge veya saftutmus. iki grup kus. gibi gelecek, okuyucularmi 
mudafaa edeceklerdir. H.§. K.S-441 

*- "Icinde Kur'an okunan ev, gok ehline, yer ehline 
yildizlarm goriindugu gibi goriinur." (Beyhaki, Hz. Aise'den ) 

§u tig ki§i Kiyamet gtinti hesaba gekilmez; 

1) Allah (cc) icin Kur'an okuyan. 

2) Allah (cc) icin ezan okuyan. 

3) Allah'la (cc) kendisi arasmdaki hakki ve i§verenin 
hakkmi koruyan i§ci H.§.. 

SINELERE §IFA YALNIZ KUR'AN' DIR. . . 

"Ey insanlar, Rabbinizden size bir ogut, sinelerde olana bir §ifa ve 
mii'minler icin bir hidayet ve rahmet geldi." A.C.Yunus 57 

*- "(^ocuguna Kur'an ogreten babaya Cennette tag 

giydililir. " Taberani, Evsat 

* - "Sizler (kiyamet gtinti) Allah 'in katma Kur'an 'dan daha 
tisttin bir§eyile varamazsimz. " El itkan:2/333 *-Kur'an-i Kerim'i yuzunden okumak ile ezbere okumak 
arasmdaki fark, nafile ile farz arasindaki fark gibidir. 

H.§.(Ramuz 323/6) 
*-Kur'an'i mushafsiz (ezbere) okumak, bin derece, mushaftan 
(yuzunden) okumak, iki bin dereceden fazla (sevap)tir. 

H.§.(Ramuz 334/6) 

ILMi ILE AMEL EDEN HAFIZLARA MUJDE ! 

*-Hamil-i Kur'an(Yani hafizlar) vefat ettigi zaman Allah-ii Teala 
yere, "onun etini yeme" diye emreder. Yer de: "ilahi, senin 
kelammi kalbinde ta§iyan ki§inin etini ben nasil yerim" der. 

H.§.(Ramuz 869) 

§U KUR 'AN A$KININ AZIZLIGINE BAK 
Guncel bir olay 

*-ilkokulu bitirip kursa gelmisti. Ailesi kendi istegiyle geldigini 

soylemisti.Kayit yapmak igin adini sordugumda: 

"Fatma", dedi. Hig de gekinmeyen bir tavirla... Ve ekledi: 

*- "Ben hafiz olmak igin geldim eger hafizhk yaptirmazsaniz 

kayit yaptirmak istemiyorum dedi". 

Boyle tehdit edercesine konu§masi onu ya§indan daha olgun 

gosteriyordu. Hoca hanim tebesum etti: 

"Korkmayin kuguk hanim siz isteyin hafiz da yapariz, hoca da 

dedi..." O kiigiik gozlerinin igi panldadi birden. 

*-Annesi soze kan§ti: 

"Hoca hanim kusuruna bakma sen, bu kiz ille de hafiz olacam der 

de baska bir sey demez." 

*-"Bizim koyun hocasindan duymus. Peygamberimiz hafiz 

olanlara cennette tag giydirilecek demis onun igin. Siz daha iyisini 

bilirsiniz ya koylu kafasi iste, biz de bu kadar duyduk boyle 

anladik.Bu da gocuk iste dedi". 

*-Hoca hanim;"Tabi teyze ne demek, keske herkes sizin gibi 

duyduklanndan etkilense de boyle teslim olsa dedi... Siz nig merak etmeyin kiziniz once Allah'a sonra bize emanet 

dedim." 

*-B6yle deyince kadincagiz elime yapisti, opmek istedi geri 

gektim, utandim.Tutup, ben o annenin elini optiim. 

*-G6zleri yasardi ve. "Hoca hanim bu eller, bu gozler hep gunahh 

asil sizin eller opulmeye layik dedi". 

"Estagfurullah teyze, O ahirette belli olur."dedim. 

Bu konusmadan sonra Fatma'nin kaydini yaptim o zaman 

Erzurumlu oldugunu ogrendim. 

*-Bir an dusundum. ;"Bu kuciJk yavru bu uzak yerde nasil 

kalacak bu kadar zaman buralarda dedim"... 

Zaman ilerledikge Fatma'nin edepli tavirlan beni daha da 50k 

etkiledi . 

Azimliydi...Cogu kez geceleri uykusunun arasinda ayetleri 

sayiklayip okurken goruyordum . 

Boyle devam ederken ara ara bana gelip sorular soruyordu. 

*-Bir giin:"Hocam hafiz olmak icin Kur'an'i bitirmek mi lazim" diye 

sordu. 

*-Ben de;"Tabi evladim hepsini ezberleyeceksin zaman hafiz 

adini alacaksin." dedim. 

Bu cevabima 50k uziilmus gibiydi. Birseyler demek istiyordu 

sanki.Tesekkur etti ve donup gitti. 

*-Derslerimin arasinda onlara surekli Kur'an ezberlemekle isin 

bitmeyecegini mutlaka igindekileri uygulamanin gerektigini 

hatirlatiyordum. 

Talebelerden biri:"Hocam", dedi. 

*-"Fatma'nin annesi ona abdestli olmayanin hafizlara 

dokunamayacagini soylemis bu dogru mu?" diye sordu. 

Qok ilgingti dogrusu. Masallah dedim. 

*-"Osmanh zamaninda atalanmiz Kur'an'a ve hafiza kiymet 

verdiklerinden oyle yaparmis" dedim. 

Bu is 50k hoslanna gitmisti. Hepsi adeta kendilerini ulasilmasi zor, 

kasa icindeki altin gibi goruyorlardi. 

*-"G6rsunler" dedim igimden, bu yasta buralara gelmisler. 

Allah'in kelamini ezberliyorlar, onlara fazla gormem bunu. 10 *-Bu arada Fatma ara sira rahatsizlaniyor ve revirde yatiyordu. 

Zaman gegtikge Fatma'nin morali ve saghgi daha da gok 

bozuluyordu. 

Bir gun dersini 2 kez aksatinca sordum. 

*-"Ne oldu Fatma yoksa anneni mi ozledin dedim ?" 

*-"Hayir hocam", dedi. 

*-"Peki neden moralin bozuk gocugum dedim ? Sik sikta hasta 

oluyorsun", dedim. 

*-"Yanhs anlamayin, hocam inanin ki annemi ozleyipte gitmek 

istedigim yok.Burayi gok seviyorum.Hem de Allah'im'dan gok 

korkuyorum. Buralan terk edersem bana ahirette hesabini sormaz 

mi?" dedi. 

Ben bir sey diyemedim.Kendimi suglu bile hissettim. 

*-0 kuguk kalpte ne biiyiik iman...Ya Rabbi dedim! Onu 

hayranhkla izliyordum. 

Bir gun 50k rahatsizlandi. Doktora goturmek zorunda kaldik doktor 

olan hanim arkadasima goturdum. Bir gok tahlillerden sonra bana 

soyle dedi. 

"Hoca hanim bu talebeyi derhal ailesinin yanina gonder" dedi. 

§asirdim: 

"Neden?" diye sordum. 

Bana soyle dedi; "Belki tizuleceksiniz hatta inanmayacaksin ama 

bu talebe KANSER" dedi. 

*-Adeta basimdan asagiya kaynar sular dokulmustu. 

Sanki hertarafima Rabbimin Rahmet sifati tecelli etmis, beni 

sefkat sarmisti. Hastaneden ayrihrken Fatma'ya hig bir sey 

diyemedim dilim damagim kurumustu. O sanki anlamis gibi bana 

sorular sorup dikkatimi dagitmaya gahsiyordu. 

Kulagima egilerek;"Hocam bir sey sorabilirmiyim?" dedi. Ben; 

"Tabi kizim" dedim. 

*-"Azrail insan canini ahmaya hangi surette gelir nasildir?" dedi. 

Aglamamak igin kendimi zor tuttum. 

"Mu'min kullara, guzel surette gelir kizim" dedim. 

Sevinmisti, sanki, ama birseyler minldandi: 

§6yle dedigini duydum. 11 "Belki hafiz olamam ama Elhamdulillah Mu'min'im" diyordu. 
§imdi anlamistim bana onceden sormus oldugu soruyu. Demekki 
hastahgini biliyordu. 

Hafiz olmak igin Kur'an'i bitirmekgerektigini soyledigimde neden 
uzuldugunij simdi anlamistim. 

*-Bir kag gun sonra esyalanm hazirlamaya basladik. 

Qunku dayanilmaz acilar iginde oldugunu goriiyorduk. 

Evine gitmesi gerekiyordu. Onu almaya ailesi geldi. 

*-Fatma yanima gelerek; 

"Bana kizmadiniz degil mi hocam?" dedi. 

"Ben Eger hasta oldugumu size soyleseydim beni belki kursa 

almazdiniz degil mi?" dedi. 

"Ne demek kizim nasil kizarim sana" dedim. 

if -"Hocam Hafizligimi bitiremedim diye iizuluyorum" dedi. 
"Uziilme yavrum bu yola girdin ya. Rabbim seni hafizlar 
ziimresinden yazmi§tir insaallah", dedim. 

*-Oyle sevindi ki sarildi boynuma; 

"Hocam gergekten ben simdi hafiz sayihr miyim?" dedi.Dondti 

Annesine; 

"Anne anne bak duydun duydun degil mi? "dedi. 

Ya Rabbi bu ne askti bu ne ask Ya Rabb. Rabbimin hikmeti tecelli 

etse de su kiz bir iyi olsaydi diye yalvardim. 

§u Fatma ne giizel bir kul olurdu diye yalvardim. 

BOYLECE FATMA'YI ERZURUM'A UGURLADIK 

*-Qok gegmedi. Bir iki hafta sonra ailesi agirlastigi haberini verdi. 

Bu bir iki hafta iginde ondan iki mektup almistim. 

Bana hep hafizhk tacini merak ettigini, ruyalanna bile girdigini 

yaziyordu. 

*-Bir gun sabah namazindan sonra telefon caldi. 

Karsimdaki Fatmanin annesiydi. Aglamakh titrek bir sesle; 
"Hoca hanim Fatma'yi ugurladik" dedi. Rica etsem de bir hatim 12 okurmusunuz?" deyince bende dayanamadim aglamaya 

ba§ladim. 

Annesi beni teselli edercesine telefonu kapatmadi: 

*- Hickira higkira;"Hoca hanim Fatma Size olmeden once 
sunu soylememi istedi", dedi. 

"Annecigim hocama soyle Azrail (as) hocamm 
soylediginden de guzelmi§" 

*-Ey Yiice Rabbim senin kelamin igin; 
Kalbi yanip tutu§ani, 

• -Kur'an'in kulpuna yapi§ani, 

Kelamma simsiki sanlani 

* -Boyle kullarmi sen son nefesinde bile hiq yalniz 
birakirmisin Ya Rabb? isim vermek istemeyen bir Kur'an dostu. 

O GUZEL PEYGAMBERIMiZ (sav)' DE AGLAMI§ 

* -Allah, peygamberlerini agladiklan i?in 6vmu§tur.O, " 
Onlara Rahman 'in ayetleri okundugunda aglayarak secdeye 
kapanirlardi" buyuruyor. AC. Meryem -58 

*-Alemlerin Rabbine gonulden saygi duyanlann efendisi, 
Muhammed (sav) gozunden yas eksilmeyen, hemen 
aglayiveren, gozii yash, yumusak kalpli, duygulan coskun, 
bagn yanik bir insandi.Samimi ve temiz duygular i^inde 
gozyaslan bosanirdi.aglarken gogsunun hinltisi duyulurdu. 

O' NA INEN AYETLERI DU§UNUP AGLARDI 

*-Bir gece su ayet-i kerimeyi okuyordu; " Eger kendilerine 
azap edersen siiphesiz onlar senin kullanndir ( diledigini 
yaparsin).Eger onlan bagislarsan siiphesiz sen izzet ve hikmet 

sahibisin AC. Maide-118 ayetini 

tekrar ederek o geceyi gecirmistir.Gecenin biiyiik bir kisminda 
aglardi. 13 *-Kur'an dinlerken de aglardi.ibn Mes'ud'a " Bana Kur'an 
oku" dedigi bilinmektedir.O, Kur'an sana indirildigi halde 
ben nasd sana Kur'an okurum" demis, Peygamber (sav) de; 
*-Oku, ben onu baskasindan dinlemeyi de severim" 
buyurmustur. 

*-Ibn Mes'ud , Nisa suresinin basindan itibaren okumus; 

*- " Her iimmetten bir sahit getirdigimiz ve senide onlara 

sahit gosterdigimiz zaman halleri nice olacak! AC. Nisa-41 

ayetine gelince, Peygamber (sav) , " simdilik bu kadar yeter" 

buyurmustur. 

*-ibn Mes'ud, "Baktim ki gozlerinden yaslar akiyordu" 

diyor. H.§. Buharii Sahih, Fedailu'l Kur'an-5050 

KUR'AN OKUYANLAR 

Elif Kur'an ba§idir, 

Kur'an mii'min i§idir, vB^ 

Okur ise ?ocuklar, 

Yann cennet ku§udur. 

Elif Qikti heceden, 

Nur koyuldu bacadan, JM^ 

Okur ise 90cuklar, 

Destur ahr hocadan. 

Hiiraiet eyle Kur'an 'a, 

§ifa verir imana, 's9/ / 

Kur'an okur cocuklar, 

Nurlar sacar her yana. 

Yar hafizm kalbine bak, 

Kur'an cikar durak durak, "^Jf^ 

Mah§erde cevap verir, 

Hep Kur'an okuyarak 14 

NE BUYUK BIB MB/BE 

Kur'an okuyanm etrafma §efaati ; 

*-Kim her gun Kur'an'i yiizunden 200 ayet okursa kabrinin 
etrafinda bulunan 7 kabir (olen kimseye) ehline sefaatci kilinir. 
el-Burhan(Zerke§i),c.l,s.462;Kenz-ul Ummal, c.l H.§.Ramiz'ul Ehadis-5459 

INSANA NE BULASIR ? 

tlr 1 ^- * 'uSj j*j aUi /v 1 2*-l=r J-9 

Size Allah'tan bir nur ve apacik bir kitap geldi. A.C. Maide-15 
* -Kur'an 'imiz bir nurdur bir misal; 
* -Denize gidene kum bulagir. 
+ -Degirmene gidene un bulagir. 
* -Kur'an 'a gidene nur bula§ir. 

Ahmed b. Hanbel (ra) §6yle der: 

"Allah Teala'yi riiyamda gordiim ve kendisine sordum: 

Ey Rabbim! Sana yakinlasmak isteyenlerin, bu gayeye ulasmalan 

icin en iyi yol nedir? 

Allah (cc) ; 

*-Ya Ahmed! Kelam'dir (Kur'an'dir)" dedi. 

"Ya Rabb! ister anlasm, ister anlamasm, her okuyan insan bu 

dereceye vanr mi?" dedim. 

"Ister anlasin, ister anlamasin, vanr" buyurdu". 

*-Rasulullah (sav) soyle buyurmaktadir: 

"Kur'an'i teganni etmeyen bizden degildir." (Sahabeden biri, 

bununla) aciktan okumayi kastediyor demistir. H.§. K.S. 418 

Teganni ne demek? 

"Kiraatin huzunlu ve dokunakh okumak demektir." 15 BEN I YARATAN 

Beni yaratan odur Allah 
Beni biiyiiten odur Allah «|^7 Beni buyuten odur Allah «|^ 7 

Beni yuruten odur Allah 

Allah Allah Allah Ya Allah La ilahe illallah 
Muhammed Rasulullah 

^^ Beni duyuran odur Allah 
T*£f Beni doyuran odur Allah ;tp7 

Beni kayiran odur Allah 

Allah Allah Allah Ya Allah La ilahe illallah 
Muhammed Rasulullah jg^-i Bana bildiren odur Allah _&& 

Beni olduren odur Allah Bana bildiren odur Allah 
Beni olduren odur Allah 
Beni dirilten odur Allah Allah Allah Allah Ya Allah La Ilahe Illallah 
Muhammed Rasulullah 

KUR'AN'DAN BIR HARF OKUYANIN SEVABI 

*-ibnu Mes'ud (ra) anlatiyor: "Hz. Peygamber (sav)'i dinledim, 
§6yle diyordu: 

+-"Kur'an-i Kerim'den tek harf okuyana bile bir sevab 
vardir. Her hasene 10 misliyle (kayde geger). Elif-Lam- 
Mim bir harftir demiyorum. Aksine elif bir harf , lam bir 
harf ve mim de bir harftir. " H.§.Tirmizi, 2912.K.S.416 

"Kur'an'da mahir olan (hifzini ve okuyu§unu giizel yapan), Sefere 
denilen kerim ve muti meleklerle beraber olacaktir. 

H.§. Buhan, "Tevhid," 52 

* -Kur'an'i kekeleyerek zorlukla okuyana iki sevap vardir. 

H.§. EbuDavud, Vitr 14, (2779).K.S.426 16 EHL-I KUR'AN HATA ETTIGINDE KUR'AN FERYAD EDER 

* -Abdullah Antaki hazretleri §6yle buyurur larch; 
Ehl-i Kur'an, bir gunah i§lemeyi du§undugu zaman, sinesindeki 
Kur'an, "Allah'a yemin ederim ki, sen beni bunun icin 
ezberlemedin!" diye feryad etmeye ba§lar. Eger o kul, bu sesi 
duyabilseydi, Allah'tan utancmdan o anda olurdii. 

Veliler Ansiklopedisi, (Imam §arani, Terc. Abdiilkadir) 

KIM ON KISIYE SEFAAT EDER ? 

*-"Kim Kur'an'i okur, ezberler, helal kildigi §eyi helal kabul 
eder, haram kildigi §eyi de haram kabul ederse Allah, o kimseyi 
cennete koyar. Aynca hepsine cehennem §art olmus. bulunan 
ailesinden 10 ki§iye §efaat etme yetkisi verir." 

H.§. Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 13, 2907;K.S.424 

MELEKLER YERYUZUNE NIYE INMi§LERDi ? 

*-Rasulullah'm (sav) sevdigi o giizel sahabi Useyd ibn-i Hudeyr 
(ra) bagira bagira Kur'an-i Kerim okumak ister. Kimseyi rahatsiz 
etmemek icin gece yansi Hurmalik Bagi'na gidip Bakara suresini 
okuyordu. 

Yanindaki bagh ati birden §ahlandi. Useyd okumayi birakti ve at 

sukunete geldi. Useyd tekrar okumaya ba§laymca at yine §ahlandi. 

Useyd okumayi birakmca, at sukunete geldi. Useyd tekrar 

okumaya ba§layinca at tekrar §ahlandi. Bir ara ba§im goge 

kaldinnca gokte §emsiye gibi bir §ey ve icerisinde kandilimsi 

nesneler gordii. 

Sabah olunca Rasulullah'a (sav) sordu: 

"O gorduklerim neydi?" Peygamberimiz (sav) acikladi: "Onlar 

melaike idi. Senin sesine gelmi§lerdi. Sen okumaya devam 

etseydin, onlar seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Oyle ki 17 sabahleyin herkes onlari acik gozlerle seyredecekti. Ciinku halktan 
gizlenmeyeceklerdi." H.§.Buhari,Fedailu'l-Kur'an,15 

*-I§te guzel okunan Kur'an'imizi gokten melekler dinlemeye 
iniyor. Kur'an'm a§kindan at bile defalarca §ahlamp ayaga 
kalkiyor.insanoglu Kur'an' a§kinin farkinda mi acaba? 

A§K ILE DEYINCE ALLAH!, MU'MINLER 

A§k ile deyince Allah!, mii'minler, 
Gok kubbe nurlanir, a§kindan inler, 
Zikrullah'i butiin melekler dinler, 
A§k ile deyince Allah!, Mii'minler. Gok kubbe sallanir a§k ile inler, 
Mahlukat saf baglar huziinle dinler, 
Nurlanir, yumu§ar hem de gonuller, 
A§k ile deyince Allah!, Mii'minler. A§iklar a§k ile soyler zikreyler, 
Giinahtan kurtulur kusurlu diller, 
Cenneti hazirlar bize huriler, 
A§k ile deyince Allah!, Mii'minler. r Lafzatullah lafzi her an oncedir, 
Sim bilinmeyen gizli hecedir, 
Cennette makami hayli yucedir, 
A§k ile deyince Allah!, Mii'minler. 

Mu'min, Kur'an, salat ile yalvanr, 
Allah nidasim ar§a vardinr, 
Garip der cennete beratm ahr, 
A§k ile deyince Allah!, Mii'minler. 

*-Zikirdir kalbi yumu§atip, katihgini bitiren. 
*-Zikirdir duygulandirip gozlerden ya§ getiren, 
*-Zikirdir, duadir, salattir kulu cennete gotiiren. t 18 NEDIR BU IZDIRAP ? 

*-HAKiKi Musluman Rabbiyle bas basa kalip , gunahim 

ikrar, curmiinii itiraf edendir. Musluman insanlardan uzakta 

olsa bile ameliyle bas basadir. 

*-Bu durumdayken isledigini itiraf eder, mevlasini, anar, 

tevbe istigfar ile tevazu ile onun oniinde egilir. 

*-0 anki hali boyle olanin gozyaslan da pek geride kalmaz, 

zikir kalbine niifuz edebildigi olciide gozlerinden yaslar 

bosanir. 

UYURKEN OLUMU YASTIK YAP 

*-Uyurken olumii yastik yap, onu gozlerinin onune getir. 
Kalkinca kalbini ve niyetini lslah etmesi icin Allah' a dua et. 
Onlardan daha onemli lslah edilecek bir seyin yoktur" der. 
*-Mahser giinii herkes dizustu cokecek, sucsuzlar bile kotii 
sondan endise edecek. 

*-§iiphesiz Kur'an'i okuyana bir sevap, onu dinleyene iki sevap 
vardir. H.§. Darimi:2/444 

KUR'AN'IN FAZILETi HAKKINDA HADIS-I §ERIFLER 

*-Eger Kur'an bir deride bulunursa, ates o deriyi yakmaz. 

Taberanijbn Hibban 
*-Ummetimin en iistiin ibadeti, Kur'an okumaktir. 

(Nu'man b. Be§ir'den) 

• -"DEMiRIN PASLANDIGI GIBI KALPLER DE PASLANIR" 

Demesi uzerine Hz. Peygambere soyle soruldu: 'Ey Allah'in 
Rasulii! O halde kalplerin cilasi nedir?; Hz. Peygamber; 
Kur'an'i okumak ve olumu hatirlamak" diye cevap verdi. 

H.§. Beyhaki, (ibn Omer'den) 19 *-Muhakkak ki, Allah Teala, Kur'an okuyucusunu, cariyesinin 
§arkisini dinleyen kimseden daha fazla dinler. 

H.§. Ibn Mace, Ibn Hibban ve Hakim 

KUR'AN OKUMAKTAN MAKSAT NE OLMALI ? 

*-Kur'an'i ezberlemek, sadece muhafazasi icin degil hem diinya 

hem de ahiret saadetine ermek, anne-baba ve yakinlanmiza §efaat 

edebilme §erefine nail olmaktir. 

Buna gore Allah dilerse sadece akrabalanna degil diger mu'minlere 

de §efaat etme hakki verebilir. 

*-Onemli olan Kur'an'i okumak, dinlemek, Hafiz olmak ve o 

Kur'an'a uygun olarak hayat surmektir. 

KENDI KENDINi BIR IMTIHAN ET 

*-ibn Mes'ud (ra) §6yle demi§tir: 

"Herhangi birinizin kendi durumunu yoklamasma gerek yoktur." 
^-Eger o ki§i Kur'an'i sever ve ona hayranlik duyarsa, bilmis 
olsun ki Allah'i ve Rasulu'nii de sever. 

*-Eger Kur'an'a bugzediyorsa, muhakkak Allah'a ve Rasulu'ne de 
bugzediyor demektir 

*-Amr b. el-As;Kur'an'm her ayeti, cennetin bir derecesidir 
ve evinizin de lambasidir." demistir. 

*-0 ev ki, icinde Kur'an okunmaz, aile efradi uzerine daralir, 
hayn azalir, melekler oradan cikip seytanlar dolar. 

*-Siifyan es-Sevri (ra) soyle demistir: "Kisi Kur'an'i okudugu 
zaman, melek onun gozlerinin ortasindan oper." 

*-Amr b. Meymun (ra) soyle demistir: 

"Sabah namazmi kildigi zaman Kur'an'i acip 100 ayet okuyan bir 
kimseyi, butiin insanlarm yaptigi hayirli amelleri yapmis. bir kimse 
gibi, Allah Teala yuceltir." 20 GUNAHKAR OLSAN DA ASLA UMIDINI KESME 

*- Ummu'd-Derda (ra) anlatiyor: "Ebu'd-derda (ra)'i i§ittim. 
Demi§ti Id: "Rasulullah (sav)'i i§ittim, §6yle buyurdu: "Mii§rik 
olarak olenle, bir muslumani haksiz yere olduren haric, Allah 
butun gunahlan affedebilir." H.§. E.Davud, (4270) 

* -Hasan Basri (ra) §6yle demi§tir: 

"Allah'a yemin ederim, Kur'an'dan daha ustiin bir zenginlik 

olmadigi gibi, ondan mahrum olmaktan da daha fakirlik yoktur." 

*-Hz.Peygamber (sav) §6yle buyurmu§tur: 
"Kim kiyamet guniinii mu§ahede etmek isterse Tekvir, infitar ve 
In§ikak surelerini okusun, kiyameti gozleriyle gormiis. gibi olur" 

H.§. Ahmed, Tirmizi, Hakim 

IKi TURLU §IFA 

IjLl^- V} (juUaJl JuJj Vj (jwil^JlJ &*JJ s-LLi j-ft La jl 11)1 "^jA UjUJ 

*-Biz Kur'an'dan, mu'minler icin §ifa ve rahmet olacak §eyler 
indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararmi artirir. 

A.C isra-82 

* -Kur'an deva'dir. 

* -Iki §i£aya sanhniz. Bunlar bal ve Kur'an' dir. h.§ i.Mace 

AYET-I KERIMELERLE KUR'AN'IN FAZILETi 

*-"0 kitap (Kur'an); onda asla §iiphe yoktur. O, miittakiler 
(sakinanlar ve annmak isteyenler) icin bir yol gostericidir" 

A.C. Bakara,2 

*-"Ramazan ayi, insanlara yol gosterici, dogrunun ve dogruyu 
egriden ayirmanm acik delilleri olarak Kur'an'm indirildigi aydir" 

A.C. Bakara, 185 

* -Kur'an okundugu zaman onu dinleyin ve susun ki size 
merhamet edilsin, A.C. Araf, 204 21 *k-Biz, Kur'an okundugu zaman, seninle ahirete 
inanmayanlarin arasina gizleyici bir PERDE qekeriz. 

a.c.isra .45. 
HAKIKI MU'MIN KUR'AN OKUNURKEN 
TUYLERI AYAGA KALKAR 

* -"Allah soziin en guzelini, birbiriyle uyumlu ve bikilmadan 

tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. 

Rabblerinden korkanlann, bu Kitabin etkisinden tuyleri urperir, 

derken hem bedenleri hem de gonulleri Allah'in zikrine lsinip 
yumu§ar. 

I§te bu kitap, Allah'in, diledigini kendisiyle dogru yola ilettigi 
hidayet rehberidir. Allah kimi de saptinrsa artik ona yol gosteren 
olmaz" A.C. Ziimer, 23 

& -»j * ^ & . -* • • *' 

*-ilim ogrenmek kadma ve erkege farzdir. H.S.i.Mace C.1-S.3 
ILIM AD AMI COK DIKKATLJ OLMALI 

*-"Kim Kur'an hakkinda ilme dayanmadan soz ederse ate§teki 
yerini hazirlasm." H.S. Tirmizi, Tefsir 1, (2951). K.S. 410 

*-Benim hakkimda da bildiginiz disjnda sozden kacmin. 

H.§. Tirmizi 

*-Kim bana bile bile yalan nisbet ederse ate§teki yerini hazirlasm. 
Kim de Kur'an hakkinda re'yi ile soz ederse ate§teki yerini 
hazirlasm." H.S. Tirmizi, Tefsir 1, (2952). K.S. 41 1 22 KUR'AN'IN FAZILETINE DAIR 

*-"Bir grup, Kitabullah'i okuyup ondan ders almak uzere 
Allah'in evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka 
iizerlerine sekinet iner ve onlan Allah'in rahmeti buriir. Melekler 
de kanatlanyla sararlar Allah; onlan yanmda bulunan yuce 
cemaatte anar" H.§. E.Davud,Salat 349,1455 

*-"Sizden kim evine dondiigii zaman iic adet gebe, iri, semiz 
deve bulmayi istemez?" diye sordu. "Hepimiz isteriz" diye cevap 
verdik. "Oyle ise, buyurdu, kim namazda 3 ayet okusa bu ona, iig 
iri ve semiz deveden daha hayirhdir" H.§. K.S. 414 

*-"Mescide gidip orada Allah'in kitabmdan iki ayeti ogrenmesi 
veya okumasi, kendisi icin iki deveden daha hayirhdir. Uc ayet 
onun icin uc deveden, dort ayet onun icin dort deveden ve 
okunacak ayetler kendi sayilannca deveden daha hayirhdir" 

buyurdular." H.§. E.Davud,Salat,349,1456.K.S.415 

*- "Hz. Peygamber (sav)'in §6yle soyledigini i§ittim: 
"Allah, geceleyin Kur'an okuyan bir kula kulak verdigi kadar 
hicbir §eye kulak verip dinlemez. Allah'in rahmeti namazda 
oldugu miiddetce kulun ba§i iistiine sacilir. Kullar, ondan ciktigi 
andaki kadar hicbir zaman Allah'a yakla§mi§ olmaz." 

H.§. Tirmizi, 17, 2913 (13). K.S. 419 

*-Bir adam: "Ey Allah'in Rasulii, Allah'a hangi amel daha 
sevimlidir?" diye sordu. 

*-Rasulullah (sav): "Yolculugu bitirince telcrar yola baslayan" 
cevabmi verdi. "Yolculugu bitirip tekrar baslamak nedir?" diye 
ikinci sefer sorunca: "Kur'an'i basindan sonuna okur, bitirdikce 
yeniden baslar" cevabmi verdi." H.§. Tirmizi, 4,2949.K.s.42i 

*-Aziz ve celil olan Allah diyor ki: "Kim, Kur'an-i Kerim'i 
okuma mesguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalirsa, ben 
ona, isteyenlere verdigimden fazlasmi veririm." H.§. K.s.422 23 TAC KIMLERE GiYDiRiLIR ? 

*-Her kim Kur'an-i Kerim'i okur ve ondakilerle amel ederse, 
kiyamet gununde anne ve babasma bir tac giydirilecektir ki giines 
diinya evlerinde sizin aranizda olsaydi o tac o giinesten daha lsikh 
olurdu. H.§. EbuDavud: Vitir-14 

*-"Kim Kur'an'i okur ve onunla amel ederse, kiyamet gurrii 
babasma, bir tac giydirilir. Bu tacin lsigi, giines diinyadaki 
herhangi bir evde bulundugu takdirde onun verecegi lsiktan daha 
giizeldir.Oyleyse, Kur'an'la bizzat amel edenin lsigi nasil olacak, 
dusiinebiliyormusunuz?" H.§. E.Davud„349,i453K.s.423 

Biitiin Namazlarin Ardindan Tesbih Et Demek... 

*-ibnu Abbas (ra), "Gecenin bir kisminda' ve secdelerin 
arkalannda da onu tesbih et" mealindeki ayette gecen "secdelerin 
arkalannda" tabiriyle ilgili olarak: "Cenab-i Hakk, tesbihi, biitun 
namazlarin ardindan yapmayi emretmektedir" demistir. h.§.k.s.795 

+ - "Bedenine sihhat vermedik mi, soguk sudan 
icirmedik m/?"denecektir." h.§. k.s. 882 

IHLAS SURE SI 

*- "Sizden biri bir gecede Kur'an-i Kerim'in iicte birini 
okumaktan aciz midir?" diye sordu. " Buna hangimiz giic 
yetirebilir?" dediler. Rasulullah (sav); Kimde ihlas suresini okursa 
bu sure de Kur'an'm iicte birine denk tutulur." " Allahu Ahad, 
Allahu's-Samed (ihlas suresi) Kur'an'm iicte biridir" buyurdu. 

H.§. Mace, Edeb 52, (3787, 3788, 3789) 

*- "Iza Ziilzilet suresi Kur'an-i Kerim'in yansina denktir. Kul 
hiivallahii ahad (ihlas) suresi Kur'an-i Kerim'in iicte birine denktir. 
Kul ya eyyiihe'l Kafiriin suresi de Kur'an-i Kerim'in dortte birine 
denktir." H.§. K.S. 879 24 *- "Bir kimse (ihlas siiresini kastederek): "Ey Allah'm Rasulu, 
ben bu sureyi seviyorum" dedi. Rasulullah (sav): "Onu sevmen 
seni cennete sokacaktir" dedi. H.S.Tirmizi, 2903 K.S.889 

*- "Kim Kul huvallahu ahad siiresini giinde 200 sefer okursa, 
iizerindeki kul borcu haric, 50 yillik giinah (amel defterinden) 
silinir." H.S. Tirmizi,Sevabu'l-Kur'an 10,(2900).K.S.890 

*k-Kim yatagmda uyumak isteyince, sag tarafimn ustiine 
yatar, sonra da Kul hiivallahu ahad'i 100 kere okursa, 
Rabb Teala kiyamet gunii kendisine: "Sagm iizerinde 
cennete gir" diyecektir. H.S. K.S. 891 

MUAVVIZETEYN SURELERI 

*- "Hz. Peygamber (sav) her gece yatagma geldigi zaman iki elini 
birlestirerek Kul Hiivallahu Ehad, Kul Euzii Bi-Rabbil-Felak, Kul 
Euzii Bi-Rabbi'n-Nas surelerini okur, ellerine iifler,sonra da iki 
eliyle viicudunun, ellerinin eristigi kisimlanni sivazlardi.Elleriyle 
basini, yiiziinii, viicudunun on kismmi meshetmeye baslardi. Ve 
boyle okuyup iifleyerek viicudunu meshetmeyi iic defa tekrarlardi" 

H.§. Buhari, Muslim 

*-Hz. Aise (ra) anlatiyor: "Hz. Peygamber bir seyden miisteki 
oldugu zaman Felak ve Nas surelerini okur, uzerine iiflerdi. Agnsi 
artinca ben ona Kur'an okur, bereketini dilemek icin eliyle iizerini 
sivazlardim" H.§. Buhari 

*- "Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hie 
goriilmemistir: Kul eiizu bi-rabbi'1-felak ve Kul eiizu bi-rabbi'n- 
nas Siireleri". H.§. Muslim, Misafirin 264, (814); K.S. 896 

*- Ukbe Ibnu Amir (ra) Tirmizi'de gelen bir rivayette der ki: 
"Rasulullah (sav), bana, her namazm arkasindan Muavvizeteyn'i 
okumami emretti." H.S. Tirmizi, (2905) 25 *-ibnu Hubeyb §u manada bir§eyler daha soyledi: "Rasulullah 
(sav) cikti ve: " Soyle !" dedi. Ben: 
"Ne soyliyeyim?" diye sordum. Bunun uzerine; 
" Aksama ve sabaha erince Kul hiivallahu ahad ve Muavvizeteyn 
surelerini 3'er kere oku. Bu sana, her seye karsi yeterlidir" dedi. 

H.§. Nesai, isti'aze 1, (8, 250-253). K.S. 898 

*- Zirr Ibnu Hubeys anlatiyor: 

"Obey Ibnu Ka'b (ra)'a Muavvizeteyn hakkmda sorarak dedim Id: 
"Rasulullah (sav) buyurdular ki: "§eytan insanoglunun kalbinin 
uzerinde tiinemis vaziyette bekler. Allah'i zikredince siner, cekilir, 
gaflet etse vesvese verir." H.§.K.S. 902 

MELEKLER BILE MU'MINLERE DUA EDER 

*-Ars'i yuklenmekte olanlar ve cevresinde bulunanlar, Rablerini 
hamd ile tesbih etmekte, O'na iman etmekte ve iman edenlere 
magfiret dilemektedirler. 

*-"Rabbimiz, rahmet ve ilim bakimindan herseyi kusatrp-sardin, 
tevbe edenler ve Senin yoluna tabi olanlara magfiret et ve onlan 
cehennem azabindan koru." A.C Mu'min-7 

KUR'AN'IN MAH§ERDEKI YARDIMI 

*-"Kiyamet gunu Kur'an getirilecek ve soyle diyecek; 26 "Ey Rabbim beni okuyup benimle hayatmi ya§ayan bu kulunu 
giydir, o kimseye keramet tac'i giydirilecek sonra Kur'an diyecek; 
"Artir Ya Rabbi." 

ikram olarak elbise de giydirilecek sonra Kur'an 
diyecek ki; 

"Ey Rabbim ondan razi ol." Allah'ta ondan razi olacak. Denilecek 
ki; 

"Ey kul oku ve yuksel".B6ylece okudugu her bir ayetle iyilik, 
sevap ve mukafatlari artinlacaktir. H.S.Darimi Fedeil-iil Kur'an: 27 

KUR'AN'DAN UNUTMANIN GUNAHI 

"^-"Ummetimin sevaplan bana arzolundu hatta mescidi temiz tutmak 
icin cikanp attigi en ufak bir cop parcasina vanncaya kadar 
ummetimin gunahlan da bana arz edildi." 

*-Bir insanin Kur'an'dan ogrenip te unuttugu bir ayet ve sureden 
daha buyiik bir gunah gormedim." H.§. Ebu Davud, Salat: 27 

RASULULLAH (S.A.V) NAMAZDA NASIL OKURDU? 

*-Ya'la b. Memlek (ra), Peygamber (sav)'in hanimlanndan Ummii 
Seleme'ye Peygamberimiz (sav)'in namazi ve kiratmdan sordu. 
Bunun iizerine Ummii Seleme; O'nun namazini nicin soruyorsunuz? 
O namaz kilar sonra namaz kildigi siire kadar uyur sonra uyudugu 
kadar tekrar namaz kilar sonra telcrar namaz kildigi kadar uyur ve 
boylece sabah olurdu. Sonra Ummii Seleme kildigi namazlardaki 
okuyu§unu tarif etti ve dedi ki: "Acikca ve harf harf okurdu." 

H.§. Nesai, Iftitah: 27; Ebu Davud, Salat: 17 

*-Hz.Osman (ra) bir gun Hz. AH (ra) ile tokala§mak ister. 
Hz Ali (ra) elini uzatmaz ve geri ceker.Sahabe-i ikram; 
"Ya Ali! Hz. Osman ile darginmism da elini cektin" der. 
Hz. Ali (ra) : 27 "Hayir dargin degilim ancak o bir Kur'andir .Abdestim olmadigi 

icin tutmak istemedim." der. 

I§te Hafizin Hamele-i Kur'an'in fazileti budur. 

* -Rasumllah(sav) Hane-i Saadetindeyken bir gun Hz. Osman 

te§rif ederler.Peygamberimiz(sav) Hz. Osman'in gelmesiyle ayaga 

kalkar.Yanmdakiler; 

"Ya Rasulullah sen bir Peygambersin o ise bir sahabe.Neden ayaga 

kalktm?"diye soranlara §6yle cevap verir. 

*-"0 bir Sahabe amma ayni zamanda bir Kur'andir. Onun icin 

ayaga kalktim."i§te hafizligm kiymeti budur. 

Ehl-i Kur'an'in Vefatinda 

*-Bir rivayete gore vefat eden bir Ehl-i Kur'an'a Rabbim 

meleklerini gonderir. "Bakin bu kulumda ne buluyorsunuz?" der. 

*-Once ayaklanna bakarlar, "Kiyam (yani namaz) kokuyor Ya 

Rabb" derler. 

*-Kalbine bakarlar "Siyam (yani oruc) kokuyor Ya Rabb" derler. 

*-Ba§ina bakarlar "Kur'an kokuyor Ya Rabb" derler. 

* -Rabbim "Namazmi kilan, orucunu tutan, Kur'an'imi okuyan 

kuluma rahmetle muamele edin" der. 

Nasihat 

*-Ben namaz kilamiyorum demek olmaz. Beni Allah huzuruna 
kabul etmiyor demek daha dogru olur. 

Ben Oruc tutamiyorum degil Allah(cc) Oruc tutmama musaade 
etmiyor demek daha dogru olur. 

*-Ben Kur'an okumuyorum demek, Allah'im benim kendisi ile 
KONU§MAMI istemiyor demek daha dogru olur. 
Cunku her §ey Allahimizm dilemesi ve istemesi iledir. 
Cunku Allah (cc) giinaha gireni, haram yiyeni huzuruna kabul 
etmez. O ZAMAN NE YAPALIM? 28 *-T6vbe edip; "Beni huzuruna kabul et! Benim ibadet 
etmeme miisaade et! 

YA RABBI" diye yalvanp yakanp tovbe namazi kdp secdeye 
vararak iki damlacikta goz ya§i akitiverirsek i§te o zaman 
insallah Rabbimiz bizi huzuruna kabul eder baska caremizde 
yok baska gidecek kapimizda yok. 

ilahimizin Nuruna Kinder Biiriiniir ? 

j^j aUI Jlj JJLi >Mlj ^ a1)I jj^> jj-llkll dill * ^ jjJLUil > jlyiil "*Xs~ 

a«I £&£■ Juii >blp 

*-Hamele-i Kur'an Allah kelammi ogretenler ve Allah'm 
nuruna buriinen kimselerdir 

Onlara kim dost olursa Allah 'a dost olmus olur.Onlara 
dusman olan da Allah 'a dusman olmus olur. 

H.§. Ramuzu'l-EHadis-3456 

*-Aciklama:Yukandaki Hadis-i §eriften de anla§ilacagi iizere bir 
i§in icinde olmak o i§in ne kadar onemli oldugunu bilmek lazim. 
*-Bir ilim Adammin ilim ogrenmek veya ogretmekle Allah'in 
nuruna buriindugunii bir misalle anlatmak gerekiyorsa : 

Bir degirmene gitsen iizerine un bula§ir. 
Bir denize gitsen iizerine kum bulasjr. 
Bir harmana gitsen iizerine toz bulasjr. 

*-ilm-i Irfan yuvasma gidersen nur bula§ir.ilimle ugra§an 
ki§ilerin iizerine ise Allah'in nuru bula§ir. 
* -Allah 'in ilminin okundugu ve okutuldugu yerden uzak 
kalmamak lazim ciinkii Allah 'imiz; 29 "Kur'an Ehli benim dostum benim dostuma dost olanlar benim 
dostum benim dostuma diisman olanlar ise dusmanimdir." diye 
Hadis-i §erifte buyrulmaktadir. 

*- Kur'an-i Kerim'in her harfi icin, namazda okuyana bin hasene, 
abdestli okuyana yuz hasene, abdestsiz okuyana on hasene verilir. 

(Mev'iza-i Hasene S. 56) 

KITABU'R- RUH'A GORE 

*- Ehl-i Kur'amn mezan kazihrken o mezarliga bir melek gelir ve 
mezarliktakilere §6yle der; 

*-"Ey Ehl-i Gubur!Aramza Ehl-i Kur'an geliyor ayaga kalkip oyle 
kar§ilaym!.Sakin ona etmeyin kusur!" der. 

Kur'an'm fazileti daha vefat eder etmez ruhlarm ayakta kar§ilamasi 
ve melegin nida etmesiyle Ehl-i Kur'an'm kiymeti orda ba§lar. Bu 
§eref yetmezmi ? Kitabur-Ruh 

HAMELE-I KUR'AN OLMAK GEREK 

"A"- Selef-i Salihine gore; hakiki Kur'an ehli olanlar, sadece onu 
yuzunden veya ezbere okumayi bilenler degil, aym zamanda 
onunla amel edenlerdir. 

*-Bu itibarla Mushaf in tamamini ezbere bildigi halde onun 
emirlerine uygun hareket etmeyenler "Hamele-i Kur'an" 
sayilmazlar. 

Jl °*-£>j jib jjJI Jl oUllaJl "^A J-lllI rj^A ^A\ »&>>' tUcS Ji\ 

*-Elif, Lam, Ra. Bu bir Kitap'tir ki, Rabbinin izniyle. 
insanlari karanhklardan nura, O guclii ve ovgiiye layik 
olanm yoluna cikarman icin sana indirdik. A.C ibrahim-1 30 *-Karincaya;"Nereye gidiyorsun?" diye sormu§lar. 
"Hacihga" demi§! 

"Bu ayaklarla oraya nasil varacaksm?" demi§ler ! 
"Olsun hig olmazsa yolunda blurum o da benim igin bir §ereftir" 
demi§. 

*-§imdi bazilan kendini mazur gostererek ben okuyamiyorum 
ben bilemiyorum deyip kendini ibadetlerden muaf gibi tutuyor. 
Halbuki kannca misali yolunda olmak bile bir §ereftir. 

TALEBE KIMDIR ? 

*- Hakiki "Kur'an talebesi", sadece onu yuzunden, ezbere veya 
belli makamlara riayet ederek okumayi bilen degil, ayni zamanda 
onunla amel edendir. 

*- Bazilan omiir boyu Allah'in kelamina kar§i ilgisiz ya§arlar. 
Aslinda, bir insan, pek cok me§guliyeti de bulunsa, biraz gayretle 
Kur'an'i bir ayda ogrenebilir. 

* -Her kim Kur'an-i Kerim'i ogrenir ama Mushaf 1 bir ko§eye atar, 
onunla ilgilenmez ve ona bakmazsa Kur'an, kiyamet giinu o 
insanm yakasina yapi§ir ve, "Ya Rabb! Bu kulun beni terk etti; 
benimle amel etmedi. Aramizda hukmu Sen ver.' Der §ikayet 
eder." 

* -Kiyamet giinii oruc ve Kur'an kula §efeatci olurlar. Oruc: "Ya 
Rabbi" der, "Ben O'nu gunduzleri yemeden, icmeden ve 
zevklerinden alikoydum, §imdi beni O'na §efaatci kil." 
* -"Kur'an der Id: "Ya Rabbi! ben de geceleri O'nu uykudan 
alikoydum, beni O'na §efaatci yap. "Boylece her ikisi de §efaatci 
olurlar." H.§. Beyhaki 

*-Kur'an'i ezberlemi§ birisinin aglamasi, iizgiin durmasi,vakarh 
ve bilgili olmasi, tefekkiir ve sukut halinde bulunmasi icab eder. 
* -"Kur'an ehli; kati yurekli, gafil, cigirtkan ve hemen ofkelenen 
biri olmaktan da sakinmahdir." Ebu Nuaym,Hilye,l, 130 31 EVLATLARIMIZ BIZE BIR EMANETTIR 

*-EVLADIMIZIN KUSURSUZ OLMASINI ISTIYORSAK 
KUSURSUZ ANNE-BABA OLMALIYIZ... 

-k-Evlatlanmiz en guzel varhgimiz hayatimizm en guzel 
zfnetleridir. Onlan ; Rabbimiz, islam fitrati uzere yaratarak 
ana-babalanna emanet etmistir. 
Bundan dolayi cocuklarm maddfyatlan He ilgilenirken 
maneviyatlan He de ilgilenip dogru bir istikamete 
yonlendirmek, ana-babalann en muhim vazifesidir.AHah 
indinde ana-baba mes'uldurler. 

*-"Kim Kur'an'i kiiguk ya§larda ogrenirse Kur'an onun etine ve 
kanma i§ler (Yani Kur'an'in feyziyle nurlanir.)" buyurmu§tur. 

Ali el-Miittaki, Kenz, I, 532 

*-Rasulullah (sav) kendileri de, Abdulmuttalib Ogullan'ndan bir 
cocuk guzel konu§maya ba§ladiginda, ona isra Suresi'nin 111. 
ayetini 7 defa okutarak ogretirdi. Abdiirrezzak, IV, 334;Ebi §eybe,I, 348 

KIM ALLAH'I (cc) ZIKREDERSE O; MELEK KANADININ ALTINDADIR 

*-"Bir musluman; 

"Siibhanallahi velhamdiilillahi vela ilahe illallahu 

vallahu ekber ve tebarekallah" 

dediginde bir melek onu kanadinm altma alarak yukselmeye ba§lar 

H.§.TergibC.3-S.93 

*-"Allah'i zikreden bir grup varsa mutlaka melekler sarar ve 
onlan rahmet buriir" buyurulmu§tur. H.§. K.S.413 

*-Bazi alimler: "Bunun ma'nasi, ilim talibini, iizerinde, diledigi 
memlekete, istedigi hedefe gotiiriip ula§tirmak icin kanatlan acip 
yaymaktir" demi§lerdir. 32 *-Keza: "Bunun ma'nasi, ilim talebinde talibe yardim ve 
cah§masmi kolayla§tirmaktir" dahi denmi§tir. 
*- Denizlerde bahklar(a varmcaya kadar butiin canhlar)in alime 
istigfar etmesi mevzuunda Hattabi der ki: "Allah Teala hazretleri, 
balik ve sair biitiin hayvanlar hakkinda onlann faydalan, 
maslahatlan nziklanyla ilgili bir ilmi alimlerin dillerine koydu. 

*-Evet, bizim onun parmak uclanni bile aynen eski haline 
getirmeye giiciimiiz yeter. A.C. Kiyame-4 

KUR'AN-I KERIM, KABIR AZABINDAN KORUR 

Kabir azabmdan korunmak icin yapmamiz gereken bes. §ey; 

(Zikir, namaz, oruc, zekat ve Tilavet-i Kur'an) 

l.Zikir: Tovbe etmek, Hamd-ii sena etmek , Salavati §erif 

getirmek, Kelime-i Tevhit getirmek ve Allah ismi ile daima 

dilimiz yas. olmah, gonliimiiz ho§ olmali... 

Son nefeste Kelime-i Tevhid'i okuyamazsak imanimiz tehlikeye 

dii§er .Her daim Azrail'in gelecegini dii§iinerek okumahyiz. 

2. Namaz: Be§ vakit namazi cemaatle, vaktinde kilmalryiz. 
Kadinlann evinde kilmasi daha efdaldir. 

3. Oru?: Farz olan bir ibadettir onu mutlak tutmahyiz. 

4.Zekat: Fakirin nisap miktan olan maldaki hakkidir. Farz olan bir 
ibadettir. Zekatimizi verdikten sonra da devamli olarak sadaka 
vermeliyiz. Bir hurma tanesi kadar sadaka bile kabir azabina engel 
olabilir. 

5. Kur'an-i Kerim: Kabir azabmdan korunmak icin bolca 
Kur'an-i Kerimi okumahyiz. Nasil biliyorsak oyle okuyahm. Yeter 
ki okuyahm. Tecvit ve mahreclerine uygun okumak §uphesiz 
giizeldir. Lakin bilmiyorsak bildigimiz gibi, ( ogrenmeye cah§arak) 
Kur'an-i Kerim okuyahm, O nurdan istifade edelim. 33 Mukabelelerimizi yapahm.Cemaatle okuyamiyorsak TV'den takip 
edebiliriz. Bu takibimiz dinlemek ve yanh§lanmizi ogrenmek 
bakimindan eyidr. 

KIYAMETTE KIMLER KORKUTMAZ? 

* -Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu Id: 
"lie zumre vardir. Onlar kryamet gununde simsiyah miskten 
meydana gelmis. bir tepenin uzerinde otururlar. Kryametin korkunc 
manzarasi onlan korkutmaz. 

*- Insanlarin hesabi goriilunceye kadar onlara herhangi bir hesap 
zorlugu isabet etmez. Onlar §unlardir: 
*- Sadece Allah'm cemalini elde etmek ve onun nzasini 
gozetmek gayesiyle Kur'an okuyan ki§i. 

*- Kendisinden razi olan bir cemaatle, Kur'an okuyarak namaz 
kildiran ki§i. . . " H.§. Tirmizi 

§UNLARA DA C^OK DIKKAT ETMELiYIZ 

1. Yalan soylememeliyiz. 

2. Tenine meni ve sidik degdirmemeliyiz. 

3. Emanete hiyanet etmemeliyiz. 

4. Giybet ( dedikodu) etmemeliyiz. 

*-Kabrin azabindan, mah§erin deh§etinden korunmak icin , 
Ramazan ayinida bolca ibadetle gecirelim. 

+ -ALLAH-U TEALA BIR KIMSEYI SEVERSE ONUN NESi 

YOKKl; 

+ -ALLAH-U TEALA BIR KIMSEYI SEVMEZSE ONUN NESI 

VAR Ki? Hz. Ali(r.a) 

*-Peygamber Efendimiz (sav) bir Hadis-i §eriflerinde: 
"Allah guzeldir. Ancak gtizel §eyleri kabul eder" 

H.§. K.S.C.7-S.2008 34 Allah Peygamberlerine emrettigini muminlere de emretti. 

*-Hak Teala §6yle buyurur: "Ey Rasuller! Temiz ve helal olan 

§eylerden yiyin ve salih amel i§leyin" A.C. Miiminun-51 

KENDINI BIR HE SABA CEK 

*-Allah-u Teala'yi seviyor musun? 
*-Peygamber (sav) seviyor musun? 
*-Ehl-i Beytini seviyor musun? 
*-Anaya babaya itaat ediyor musun? 

* -Ibadetten zevk aliyor musun? 
*-Zekat sadaka veriyor musun? 

* - Yetime, yoksula icin sizliyor mu? 
*-insanlara giiler yiizle muamele ediyor musun? 
*-Cahstigin iicreti hak ediyor musun? 
*-Ordunu, yurdunu seviyor musun? 

* - Vatana faydali oluyor musun? 

* -Aile hayatin diizenli mi? 
*-Haline sukrediyor musun? 
*-Paraya , sehvete hakim misin? 

* -Akraba, hasta ziyareti yapiyor musun? 

* -Kitap okuyor musun? 

* -Kazancin helal mi? ve 
*-Allah-u Teala 'dan razi misin?... 

HARAM DUAYI ENGELLER 

*-Abdullah bin Omer(ra): "Namaz kilmaktan yay gibi, oruc 
tutmaktan cop gibi kalsaniz da, haram ve §upheli §eylerden 
kacinmazsaniz, Allah o ibadetleri kabul etmez." buyurmu§tur. 
*-Yediklerinin helal ve temiz olmasina, besmele ile kesilmi§ veya 
hazirlanmi§ ve me§ru bir §ekilde te'min edilmi§, helal yollarla 
kazanilmi§ olmasina azami derecede i'tina gostermelidir. 35 *- Zebaniler, putperestlerden evvel, Allah 'a isyan eden hafizlara 
azap eder. (Ebu Siileyman Darani Hz.) 

OKUDUGUMUZ KITAP 

Okundugundan dolayi, KUR'AN denir. 

Yazildigmdan dolayi KITAP denir. 

01mu§ kalpleri dirilttiginden RUH denir. 

Hak ile batili ayirdettigi icin FURKAN denir. 

Allah'i hatirlattigindan dolayi ZIKIR denir. 

Dogru yolu gosterdigi icin HUD A denir. 

Ilahi aydmlik getirdiginden dolayi NUR denir. 

"fc- "Bir insan ilim kazanmak icin bir yola giderse, Allah-ii Teala 
ona Cennete dogru bir yol acar. Melekler, ilim pesinde 
kosanlardan hosmil olduklari icin kanatlarim onun altina gererler. 
Ilim sahipleri icin yerdekiler ve goktekiler magfiret niyaz ederler. 

*- Denizin diplerindeki bahklar bile ona dua ederler. 

Alimin abid iizerindeki iistunlugii, ayin yddizlara iistunliigu gibidir. 

Peygamberlerin varisleri alimlerdir. 

Bunlar dirhem ve dinar (para pesinde) kosmazlar. lime kosarlar. 

Onun icin onlar ilimden ne kadar fazla pay almak miimkiinse o 

kadar ahrlar. 

DUDAKLARINI ALLAH ICIN KIPIRDAT YETER. 

*- Hadis-i Kudsi'de Peygamberimiz (sav) §6yle buyurmaktadir: 
"Kulum beni zikrettigi ve dudaklan benim zikrim icin kipirdadigi 
siirece ben onunla beraberim. H.§.Buhan, TevMd, 43; ibn Hanbei, n, 540 

Hadis-i §eriflerle Surelerin Faziletleri 
*-Sen de ki: "O, iman edenler icin bir hidayet ve sifadir." 
iman etmeyenlerin kulaklannda ise bir agirlik vardir. 
Kur'an onlara gore bir korliiktiir. Sanki onlar uzak bir 
yerden cagnhyorlar (da duymuyorlar). AC. Fussilet-44 36 *-iste Yiice Rabbimiz Kur'an-i Kerim'inde de Kur'animizin 
inananlara sifa oldugunu inanmayanlann ise kor ve sagir oldugunu 
beyan etmektedir.Sunu iyi bilelim ki;Kur'animiz inananlara sifa 
olarak indirilmistir.Onu 50k okuyarak sifasina ve sefaatine nail 
olmamiz lazim.allahimiz sefaatinden ayirmasin. 

*- Kur'an okumayi terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. 

Bakara Suresi'nin okundugu evden §eytan mutlaka ka9ar. H.$.Tergib-i95 

*- Her seyin bir senami (alasi-zirvesi) vardir.Kur'an'in senami da 
Bakara suresidir. Kim gece evinde siireyi okursa seytan ug gece 
eve gelmez. Kim de gunduz okursa, seytan eve uc gun 
yaklasamaz. H.§. Ramuz-28 

* -BAKARA suresi, Kur'an'n evi veya perdesidir. Onu ogretiniz. 

£iinkii onu ogrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu siireye 
sihirbazlar giic yetiremezler. H.§. Beyzavi2/27 

*-"Her kim Bakara ve Al-i Imran surelerini gunduzleri okursa 
aksama kadar munafikliktan beri olur. Her kim bu surelerin her 
ikisini geceleri okursa, sabaha kadar munafikliktan beri olur." 

*-AIJ JMRAN suresini Cuma giinii okuyana Allah-ii Teala rahmet, 
melekler de giine§ batmcaya kadar Salat-ii Selam ederler. H.$.Beyzavi2/63 

*- NISA Suresini okuyan ki§i sanki biitiin mii'min kadm ve erkeklere 
sadaka dagitmis ve bir kole azad etmi§ gibi ecir alir ve Allah-ii Teala'nm 
giinahlarmdan vaz gectigi kullarmdan olur. H.§. Beyzavi 132 

*- Kur'an'in yedi uzun suresini ki, NiSA SURESi'de onlardandir. 
Kim ogrenip okursa kisi alim sayihr. H.§. Ahmet ibni Hanbei 

*- MAJDE Suresini okuyan kisiye Cenab-i Hak diinyada yasayan 
yahudi ve hristiyanlann adedince hasene yazar. H.§. (Beyzavi 2/178) 

*- EN 'AM Suresini okuyan kisi igin yetmis bin melek bu siirenin 
harflerinin adedince istigfar ederler. H.§. (Beyzavi 2/217) 

*- A'RAF suresini okuyan kimse igin Cenab-i Hak kiyamet 
guniinde seytanlara karsi bir perde halk eder. (Onu seytanlardan 
korur) ve Adem (as)'i ona sefaatgi kilar. H.§. (Beyzavi 3/40) 37 *-ENFAL ve (Tevbe Suresi) siirelerini okuyan kisiye ben 
kiyamette sefaatgi olacagim. H.§. (Beyzavi 3/40) 

*-YUNUS ve HUD siirelerini kim okursa (kendisine sayisiz 
dereceler ihsan olunur. H.§. (Beyzavi) 

*-Not: Hud suresi 41 . ayeti (Bismillahi mecreeha. Vemiirseha inne 
rabbi lagafururrahiim.)'ni Nuh (as) gemiye binerken okumus ve 
kendisine tabi olanlara okumalarini emretmisti. 
Okudular, selamet buldular. Bizler de vasitaya binerken 3 veya 7 
defa okursak manevi kemerlerimizi baglamis oluruz. 

*- YUSUF suresini herhangi bir mii 'min okur ve aile efradma 
ogretirse, Cenab-i Hak onlara Slum hastahgmi kolay kilar ve 
miisliimanlara haset etmek duygusundan onlan kurtanr. H.§. Beyzavi 3/144 

*- RAD suresini okuyan kisiye Allah-u Teala butun simsekler 
adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmis kisi olarak diriltir. 

H.§. (Beyzavi 3/154) 

*-NAHL Suresi'ni okuyan ki§i, o giin oliirse. Allah-ii Teala onu 
dunyada ihsan ettigi nimetlerden dolayi hesaba cekmez. h.§. Beyzavi 3/195 

*-KEHF suresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal'in 
fitnesinden emin olur. H.§ (Tergib 3/192) 

• -TAHA BAKARA-ALi JMRAN- Sureleri kendileriyle yalvanhp 
dua edildiginde, Cenab-i Hakk'in kabul buyuracagi "ism-i 
AzanY'dirlar. H.§. Daiimi 

*- ENBiYA Suresini okuyan kisinin hesabini Cenab-i Hak kolay 
kilar ve peygamberler onunla musafaha ederler. H.§. Beyzavi 4/4 

*- HAC Suresini okuyan, hac ve umre yapanlarm sevablan gibi 

Sevab alir. H.§. Beyzavi 4/62 

•-TAHA ve YASiN Surelerini Allah-u Teala Hz.Adem (as)'i 
yaratmadan bin yil evvel okumustur. Melekler isitince; 

BUNLARIN JNDiRJLECEGi UMMETE, BUNLARI OKUYACAK 
DiLLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GONULLERE NE MUTLU 
demislerdir. H.§. Darimi 38 *- MU'MJNUN suresinin evveli ve ahiri Cennet hazinelerindendir. 
Evvelindeki iig ayetle amel eden, ahirindeki dort ayetin nasihatini 
dinleyen kisi kurtulur, felah bulur. H.§. (Beyzavi 4/73) 

*- FURKAN suresini okuyan, mu'min olarak Allahu Teala'ya 

kaVU§Ur. H.§. Beyzavi 4/100 

*-NEML Suresini okuyan hasrolundugunda kabrinden (La ilahe 
illallah) diyerek kalkar. H.§. (Beyzavi 4/122) 

*-SECDE Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diger 
surelerin yetmis ayetine bedeldir. H.§. (Tirmizi) 

*-AHZAB Suresini okuyup, ehline ogreten.kabir azabindan emin 

Olur. H.§. Beyzavi 4/169 

*-VAKIA suresini Hadis-i §eriflerde buyuruldu ki: "Her kim, Vakia 
suresini her gece bir defa okumayi adet haline getirirse, omriinde fakirlik 
gormez." 

* - "Vakia suresi zenginlik (OLMA) suresidir. Onu okuyunuz ve 
kadmlarmiza ve 90cuklanmza ogretiniz. H.§. (Beyzavi 5/116) 

*- ZUHRUF suresini okuyan kimse igin kiyamet gunii "Ey kulum 
bu gun sana korku ve iiziintii yok" denilir. H.§. (Beyzavi c-5 s.65) 

*-DUHAN suresini okuyup yatan kisi magfiret olunmus olarak 

kalkar. H.§. Beyzavi 5/6 

*- DUHAN suresini gecenin evvelinde okuyan kisi igin yetmisbin 
melek sabaha kadar istigfarda bulunur. H.§. Tirmizi 

*- DUHAN suresini Cuma giinii veya gecesi okuyan kimse igin, 
Allahu Teala Cennette bir kosk ihsan eder. H.§. f. Kadir 

*- CASiYE suresini okuyanin Allahu Teala ayiplanni orter ve 
hesap korkusunu giderir. H.§. (Beyzavi) 

+-FETJH suresi, Bu gece bana bir sure nazil oldu ki, 0, bana 
uzerine giines dogan her seyden sevgilidir. Bu, 

iNNA FETEHNA LEKE... suresidir. 
*- MUNAFJKUN suresini okuyan Nifaktan kurtulur. 39 *- TEGABUN suresini okuyan kisiden Allah-ii Teala ani oliimii 

defeder. H.§. (Beyzavi 5/136) 

*-TALAK suresini okuyan kisi, siinnet-i Resiiliillah iizere oliir. 

H.§. (Beyzavi 5/136) 

*-TAHRiM suresini okuyana, Allahu Teala tevbe-i nasuh nasib 

eder. H.§. (Beyzavi 5/140) 

*- iN§iKAK suresini okuyan kisiye, Allahu Teala kitabini 
solundan ve arkasindan vermez. H.§. (Beyzavi 5/179) 

*- iZAZULZiLE suresini dort defa okuyan kisi, sanki Kur'an'in 
tamamini okumus gibidir. H.§. (Beyzavi5/i92) 

JHLAS SURESJ OKUYANA ALLAH AZAB ETMEZ 

*-"Ummetime gece giindiiz gelecek azaptan endiseli idim. 

Ta ki Cebrail bana ihlas Suresi ile gelinceye kadar. O zaman anladim 

ki, bu surenin niiziiliinden sonra Allah-ii Teala, benim iimmetime azap 

etmez. Qiinkii 0, Allah'a baghhktir. Kim ihlas suresini okuma 

ahskanhgi kazanirsa, gokten basina iyilik yagar, iizerine sekinet iner, 

kendisini rahmet kusatir. 

* -Allah-ii Teala, onu okuyana rahmet nazan ile bakar, onu magfiret 

edip ondan sonra ona azap etmez. O ne isterse, Allah-ii Teala, ona 

verir, buyurdu." Tefsir'i Hanefi 

* -IHLAS suresi: Nifaki onler. 

*-FELAK suresi: Hasedcilerin hasedini onler. 

*-NAS suresi: Vesveseleri onler. 

*- "Dort sey Ars-i A'zam altindaki hazineden indirildi. 

*-Fatiha, Ayet-el KiirsT, Amenerresulii, Kevser suresi." 

NE ZAMAN DUA VAKTI 

•k-Her §eyi Denendiginde.. 
•k-Kalbin Dara geldiginde.. 

Biit tin Kapilar Kapandigmda.. 
•k-Ne Yapacagim Bilmediginde.. 
•k-Uzun Uzun Diisiin de Hatirla Mevlani. 
*- Yalvar yalvar Ytice Mevlaya gel yap Dua'm 40 AMENERRASULU'NUN FAZILETI 

* -Allah, arz ve semavati yaratmazdan iki bin yil once bir kitap 
yazdi. O kitaptan iki ayet indirip onlarla Bakara suresini sona 
erdirdi.Bu iki ayet bir evde uc gece okundu mu artik §eytan ona 
yakla§amaz H.§. K.S.447 

\ ' ' ' * 

•- Meali ...Ey Rabbimiz Unutursak veya hataya diisersek 
bizi hesaba cekme(sorgu).Ey Rabbimiz Bizden oncekilere 
yiikledigin gibi bize de agir bir yiik yiikleme. 

*- "Rabbimiz Bizim gucumuziin yetmedigi islerden bizi 
sorumlu tutma, bizi affet, bizi bagisla, bize aci. Ciinkii sen 
mevlamizsin. Kafir kavimlere karsi bize yardim et." 

A.C. ( Bakara- 285-286 ) 

* Bakara suresinin basindan bes ayeti, Ayet-el 
Kiirsi'yi ve bunu takip eden iki ayeti ve surenin 
sonunda bulunan iki ayeti kim okursa ona ve ehline o 
gun seytan yaklasamaz, kotii olan hicbir seyle 
karsilasmaz. Bu ayetler deliye okunursa Allah-ii 
Teala'nin izniyle iyilesir " 

"Amenerresulii'yii ogrenin!.. Kadinlanniza, 
cocuklanniza da ogretin. Ciinkii bunlar hem Kur'an-i 
Kerim, hem de duadir." h.s Hakim 

*-"Rasulullah (sav) soyle buyurdular: "Bakara 
Suresi'nin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa o 
iki ayet ona kafi gelir." H.s. em Davud, saiat 326 41 ibni Abidin buyuruyor ki:" Cenazenin defini bittikten 
sonra, birkac dakika etrafinda oturup veya comelip, 
sessizce Bakara suresinin basini ve sonunu okumak o 
olii icin dua ve istigfar etmek miistehabdir." 

* -Abdullah ibni Mes'ud buyurdu ki:"Rasulullah 

Efendimize Mi'racda 3 hususi §ey verildi. 

*-Birincisi, be§ vakit namaz. 

*-ikincisi, Amenerresulii, 

* Uciincusii, Ummetinden Allaha hie bir seyi ortak 

kosmadan olenlerin giinahlanna sefaat etme yetkisi." 

*-Allame Bedreddin Ayni buyurdu ki: 
*-"Amenerresuliiyu okuyanlar icin, Sevab ve fazflet 
olarak yeter. 

"O gece, olmasi muhtemel afetlerden, seytanin, 
insanlann ve cinlerin serrinden korur." 

J£j A^iij ib "JA J5 OjLjilj # & 4\ &\ \ J>ijii &i . 
ddij Cj &vjkp &&\j <£*> ijJisj 4iij j* j^-i 2J; <%1j v Ai^-jj 
c,;.ri5Tlu i£jp$ c^ii: is U l^j VI mi; il £&3 VO i^ii 
«fc Uir lp>l life Jjl Vj £j IsiW jl IL-J 01 tiijgs V £j 
LJ^Ij & LU^Ij -u IB a5U» V U Hki Vj 1% VlUi ^ ^JJl j£ 42 * Hazret-i Ali buyurdu ki: Bakara suresinin sonundan 
iic Ayet-i Kerimeyi okumadan uyuyan bir kimseye ben 
akilli diyemem." 

§U tig AYET ISM-i AZAM'DIR 

*- Allah'in ayetleri i^erisinde "ism-i Azam", Sure-i Hasrin 
ahirindedir. (Hiivallahiillezi.. ilah) 

*- Kim giindiiz veya gece HASR suresinin sonunu 
okur, sonra da o gun veya o gece oliirse Allah ona 
Cenneti vacib kilar. H.S (Beyhaki) 

*-HASR siiresini okuyanin gegmis ve gelecek 
gunahlan(ndan bazilan) afv olunur. 

HASR SURESININ SON UC AYETI HAKKINDA 

Rasfilullah (sav) buyurdular ki: "Kim sabaha erdigi 
zaman 3 kere; 

*-"Euzubillahi'ssemi'il-alimi mine'sseytani'rracim" 
der ve Hasr suresinden 3 ayet okursa, Allah onun icin 
70 bin melegi tayin eder onlar, aksam oluncaya 
kadar okuyana rahmet okurlar. Sayet o gun olecek 
olsa sehid olarak oliir. 

* -Aksam vaktinde ayni sekilde okuyacak olsa, yine 
sabaha kadar ayni sekilde melekler istigfar eder ve 
yine sabaha kadar olursa sehid olarak oliir. 

H.§. Tirmizi, Fedailu'l-Kur'an 22 

*- Allah'in ayetleri igerisinde "ism-i Azam", Sure-i Hasrin 
sonunda 3 ayet (Hiivallahullezi.. ilah) 43 

jdli >jiii i^iii ^.jii J r 5LUi j-jliii Mi > vi «ii v ^jji ii 
iir-vi tf&ii &di JJOli A > o 5^i4 cu i»i ou^i^ii 

j*-f^l je>^l j-»j qf jNlj oljJ»-lil JUlJ ^llj ti-^-l 

IMAM-I AZAM (HZ)'NIN TESBffli 

*-Alimlerin anlattigma gore Imam-i Azam Hazretleri Allah 
ondan razi olsun. 

*-Bu duayi okumus Yiice Rabbimizi ruyasinda gormus ve 
sormu§ "Ya Rabb seni bir daha gormem igin nasil bir ibadet 
edeyim" der. 

Rabbim "Bu duayi tekrar oku" der. Daha sonra yine bir gece 
daha goriir.Yine sorar "Ya Rabb seni bir daha gorebilmem 
igin ne yapmahyim" der. 

Rabbim yine "Bu duayi oku" der.Anlatildigina gore bu 
duayi okuyarak ruyasinda 100 defa Cenab-i Hakkin cemalini 
gorur. <* <* , J^JI a^JI jU4^ ,ji-Vl J^-ljJl oU4^ , jXjVl ts0\ DU4i 44 * -Subhane' l-ebediyyi' l-ebeden. Subhane" l-vahidi' I- 

ehaden. Subhane' l-ferdi's-samedi. Subhane rafi's- 

sema-i bi-gayri ameden. Subhane men beseta' l-arda 

ala ma in cemeden. 

Subhane men haleka" l-halka ve-ahsahiim adeden. 

Subhane ve men kaseme' l-rizka ve lem yense 

ehadiin. 

Subhanellezi lem yettehiz sahibeten, vela veleden. 

Subhanellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekiillehu 

kiifiiven ehadiin. 

Subhane men yerani ve ya'rifii mekani veyesme-u 

kelami ve yerzukuni vela yensani... 

*-Onun igin bu dua 90k kiymetli medrese alimleri bu duayi 
her sabah namazindan sonra okurlardi giinku Cenab-i 
Hakk'in sifatlanm yucelten ve samimi bir duadir.Yuce Allahimiz 
cennetini ve cemalini cumlemize nasip etsin. Amin... 

AYET-EL KURSI 'NIN FAZILETI 

(Ayet-el Kiirsi Bakara suresinin 255. ayetidir) 

*-Kur'an-i Kerim'de en azim ayet AYET-EL KURSI'dir. 
Bakara suresinde bir ayet vardir ki, Kur'anin ayetlerinin seyyididir. 
*-0 ayet bir evde okundu mu §eytan oradan mutlaka cikar (kacar). 
Bu, Ayet-el Kiirsi'dir. 

*-Ayetiil Kursi'yi okuyan kimseye, Kiirsi biiyiikliigunde ecir 
verilir. Melekler ona istigfar ederler Yatarken Ayet-el Kiirsi 
okuyan kisiyi, onun komsusunu ve etrafmda bulunan butiin 
komsularmi Allah-ii Teala emniyet altma ahr .H.§.Beyzavi-2/259 
*- "Farz namazlanndan sonra Ayet-el Kiirsi okuyan kimse ile 
Cennet arasmda, olumden baska mani yoktur." 45 *- "Kim, Ayet-el Kursi'yi okursa, Allah-ii Teala, onun o saatten 
itibaren sabaha kadar, iyiliklerini yazacak, kotuluklerini silecek bir 
melek gonderir." 

*-"Bu ayet herhangi bir evde okundugunda, §eytanlar mutlaka o 

evden otuz gun uzaklasjr. Ya Ali! Bunu ogluna ve ev halkina 

ogret, kom§ularma hatirlat!" 

*-"Sikmti anlannda Ayet-el Kursi'yi okuyan kimseyi Allah-ii 

Teala sikintidan kurtanr." 

*- "Hastaligmda Ayet-el Kursi'yi okuyan kimsenin olumunii 

Allah-ii Teala kolayla§tinr." 

*- "Yatarken Ayet-el Kursi'yi okuyanm yanmda sabaha kadar 
Allah tarafindan gonderilmis. bir muhafiz bulunur. Bu miiddet 
icinde ona §eytan yakla§amaz." 

*-"Bir kimse, evinden cikarken Ayet-el kursi'yi okursa, Hak teala, 
yetmi§ melege emreder, o kimse evine gelinceye kadar, ona dua ile 
istigfar eder." 
* -"Ayet-el Kiirsi Kur'an-i Kerimin dortte birine denktir." 

ETRAFINA NASIL KALE OREBiLiRSIN ? 

* -Ayet-el Kursi'yi 6 defa okuyup 6 yoniine iifler, 7'nci defa 
okuyup icine ceker ve 8'inci de okuyup etrafina daire cizerse, 
kendisini koruyan manevi bir hisar icine alir. (l'inci okuyu§ta 
oniine, 2'ncide sagina, 3'iinciide soluna, 4'iinciide arkasma, 
5'incide yukan, 6'mcida a§agi okuyup iifler. 
7'incide icine cekip yutar.8'incide iifleyerek etrafina daire cizer) 
Boylece kendini tehlikeli yerden, dii§manlarmdan, musibetten 
korumu§ olur. Bu uygulama yapildiktan sonra hie konu§madan 
Ayet-el Kiirsi okuyarak du§man iizerine yiiriiniirse, dii§man onu 
goremez ve zararda veremez. Hazinetu'l Esrar 46 *-"Kur'an-i Kerim surelerinin efdali Bakara suresi, onun 
ayetlerinin en buyugu de Ayet-el Kiirsi'dir. §eytan, Bakara suresi 
okundugunu duydugu evden cikar gider." 

*- "Allahin kitabinda nazar icin sekiz ayet vardir. Bir evde bir kul 
onu okursa, o gun ona insan ve cin nazari degmez. Sekiz ayet 
Fatiha ve Ayet-el Kiirsi'dir." 

*-"Bir mii'min, Ayet-el Kiirsi'yi okursa, Cenab-i Hak kabirdeki 
mu'minlerin kabirlerini nurlandmr, genisletir. Okuyana da cok 
sevab verilir. Her harfi icin bir melek halk olunur. Bu melekler, 
okuyan kimse icin kiyamete kadar istigfar ederler." 

* -Abdullah bin Mes'ud buyurdu ki: "Ayet-el Kiirsi, Allahin 
kelamidir ve Allah kelami Allah-ii Tealanin yarattigi gokten de, 
yerden de daha buyuktiir." 

*-Yine buyurdu ki: "Ayet-el Kiirsi'yi ihlas ile okuyanin, insan ve 
hayvan haklanndan ve farz borclarmdan baska giinahlan affolur. 
Yani tevbeleri kabul olur." 

(SAV) YATARKEN OKUYORDU ? 

*- Hazret-i Aise Validemiz, Peygamber Efendimizin yatacagi 
zaman, ihlas, Felak ve Nas surelerini okuyup, ellerine iifledigini, 
sonra da elleri ile viicudunu sivazladigini bildirmektedir. 

*- imam-i Rabbani Hazretleri de, "Sikintili zamanlarda dort kul' 
ile baslayan siireleri okurdu yani kulya, kulhiivallahii ehad, Felak 
ve Nas surelerini cok okumahdir" buyurmuslardir. 

*- Felak suresini cok okuyan kimseye, Cenab-i Hak, kolay 
yollardan nzik nasip eder. insanlann hasedinden, her tiirlii ser ve 
kotiiliiklerden muhafaza eder. 

*- Nas suresini devamli okumayi ahskanlik haline getiren kimse, 
daima sihhat ve afiyette olur. Nazara karsi okunursa, sifa bulur. 47 MUHABBETE GEL 

Seni kusursuz yaratam sev, 

Seni kusursuz buyuteni sev, 

Seni kusursuz yuruteni sev, 

Sen Rabb'ine muhabbete gel muhabbete 7 Seni nzkiyla doyuram sev, a 

Seni azmiyle kayiram sev, Seni ilmiyle duyuram sev, 
Sen Rabb'ine muhabbete gel muhabbete. 

Sen Rabb'ini sev o yakmaz nara, 

Mevla'yi seven kalir mi dara? 

Sevdigin seni yakar mi nara? 

Sen Rabb'ine muhabbete gel muhabbete. V Sikmaz seni kabrin yapisi, ^ 

Kapanir sana azap kapisi, 
Ag 1 1 1 r sana rahmet kapisi, 
Sen Rabb'ine muhabbete gel muhabbete. 

Nakarat; 

Azabindan korkarsan gel 

Rahmetinden umarsan gel 

Aski Hakka yanarsan gel 

Sen Rabb'ine muhabbete gel muhabbete. *-EN GUZEL YEMEKLERI YIYECEKSIN, 
* -EN GUZEL ELBISELERI GIYECEKSIN 

• -EN GUZEL ARABAYA BINECEKSIN, 
*-EN GUZEL E§LE DE EVLENECEKSIN, 

• -HAYRA GELINCE YOK DiYECEKSIN, 

• -YAGMA YOK! YOK OYLE BOLLUK, 

• -ELINI AGIP DA BELIN BUKECEKSIN, 

• -BUNLARI VERENE DUA EDECEKSIN, 48 BUNLARI BILIYORMUYDUNUZ ? 

ij'/j'-l aUI \jj+al> uj»«- 

• ALLAH' IN DININE KIM YARDIM EDERSE ALLAH DA ONA 
YARDIM EDER. A.C Muhammed-7 

• -BU DUNYADA BIR DEFA; "LAILAHE ILLALLAH" DEMEK 
KABIRDE BIN YIL YATMAKTAN DAHA HAYIRLIDIR. 

^7 SALIM KAFA ILE BIR DU^UNELIM # 

*-Birisi ciksa da, bize yeryuzundeki canhlar gibi cansiz bitkilerin 

ve esyanin canli olduklarim soylese, ona inamr misiniz? 

*- Yani bunlar ruhu olmayan ta§, toprak gibi bir varbklar... 

*- Bitkiler biiyiiyor, ?i?ek a?iyor, meyve veriyor. Bunlar in canli 
olduklarim goriiyoruz, anliyoruz ama; 

Bir (as parcasinin, topragin, kesilmi^, kuruinus aga^larin, 
icligimiz sularin, giydigimiz elbisenin, kullandigimiz esyanin canli 
olduguna pek aklimiz ermiyor. 

*-Halbuki Kur'an-i Kerim'de bazi ayetlerde; mesela Isra Suresi'nin 
44. ayetinde, §u mealde (yedi kat gokte ve yeryiiziinde ve bunlar 
icinde bulunanlarin hepsi de Allah'i (cc) tesbih ederler. Hie bir 
varlik yoktur ki Allah'i (cc) hamd ve tesbih etmesin.Fakat, siz 
onlarin tesbihini anlayamazsimz.) Keza, Sad Suresi'nin su mealdeki 
18 ve 19 nolu ayetlerinde: 

*- (Dogrusu Biz, aksam ve sabah, onunla beraber tesbih eden 
daglari, toplu halde kuslari, Davud'un emri altina vermistik. Hepsi 
de ona yonelmistir.) diye duyurulmaktadir. Esyanin Allah'i (cc) 
tesbih etmesi icin canli olmasi gerekir. 

*-Aziz Peygamberimiz (sav) bazi hadislerinde esyanin canli 
olduklarim bildirmis, mesela (esyayi liizumsuz yere rahatsiz 
etmeyiniz. £iinkii onlar tesbihdedirler.) diye haber vermislerdir. 49 *- Efendimiz (sav); "Ben Mekke'de muhakkak bir tas taniyorum 
ki, o tas, ben Peygamber gonderilmeden evvel bana selam verirdi. 
Hie siiphesiz ki ben simdi de muhakkak tanimaktayim." buyurdu. 

H.§. Muslim, Fezail 2, (2277) 

*- Ibni Mes'ud Hz.leri de (Rasulullah Efendimiz'in (sav) oniinde 
yemekte oldugu yemegin tesbih ettigini duyardik.) diye 
rivayettebulunmustur. 

*- Ebuzer Hz.leri de (Allah'in Rasulu'niin eline cakil tasini aldigi 
zaman, annin viziltisi gibi onlarm tesbih ettiklerini, Hz. Ebu 
Bekir'in, Hz. Omer'in elinde de taslarm bu sekilde zikrettiklerini 
duyardik.) demistir. 

*- Yine Peygamber Efendimiz (sav) buyurmuslardir ki: 
(Hayvanlan yukleri yiiklii olarak birakmayimz. Hayvanlara binin 
ama yollarda, sokaklarda onlari kendi konusmalarimzda kiirsii gibi 
kullanmayin.) £iinkii onlar tespihtedir. Nice hayvan vardir ki fist fine 
binenden hayirhdir.) 

OMUR BOYU INSANA YETECEK NASIHAT 

* -Cismi iki metrelik amel sandigi denilen bir cukura sigan, fakat 
alemlere sigmayan insan OGLU? 

* -Her devletin siniri var, her sahanin olciisii var, fakat insan 
kalbinin ne sahasi nede siniri vardir.insanoglu 60-70 kiloluk kan ve 
kemik karisimindan ibaret bir varhktir. 

*-Sus dedigin vakit susmayan, dur dedigin vakit durmayan, 

* -Kimsin, nesin, nereden geldin, nicin geldin , gelmende gaye nedir? 
Kim bu sun Here dusiiniir cevap bulursa insan O'dur... 

* -Viicudun gidasi nimet, ruhun gidasi maneviyat ve muhabbettir. 
Nura hizmet eden nurlamr. 

* -Omriinde hie takva yemegi yedin mi? 

* -Omriinde hie takva elbisesi giydin mi? 

*-Ihlas if temizligi demektir o temizligi hi? yakalayabildin mi? 
*-Allah'a asik olana her sey asiktir. 

* -Bu aski hie yakalayabildin mi? 50 * -Diinya ise imtihan icin kalacagin gecici zindandir. 
Insan once esyaya asik olur, sonra bedene asik olur, 
sonra efkara daha sonra da Allah-ii Teala'ya asik olur. 
Sen ne isen herkes de senin icin oyledir. 

insani basibos birakmazlar... 

* -Gel diyecekler, hayir ve ser hesabi ver bakahm diyecekler. insani 
boyle basi bos birakirlar mi? Imkan var mi? Kac yasindasin; otuz- 
kirk, elli , degisiklik var mi?Yok. 

* -Yarin olur deme, her seyin bir vakti vardir.Ziraat mevsimi 
gectikten sonra topraga ne eksen bitmez iiriin meydana getirmez. 
Kalp arazisine bir bak. Otuz yildir, kirk yildir, elli yildir ekilen bir 
sey var mi? 

Sende bir degisiklik varmi? Allah hesaba cekmeden sen kendini bir 
hesaba cek bakahm. 

KUSLAR, KURTLAR, TESBIH EDERLER 

* - Ashab-i Kehf bir zalim hiikumdardan kacip ibadet icin bir 
magaraya giderken yolda bir cobana rastlarlar. Coban, "ben de sizinle 
geleyim" der. Bu arada cobamn kopegi dile gelir ve nereye gittiklerini 
sorar. "Rabb'imize yalvarmaya gidiyoruz" deyince kopek de onlarla 
beraber gitmek ister. 

* -Kopek dile gelir; "Sizin Rabb'iniz var da benim yok mu?" der. 

Onlar kopegi geri cevirirler ve onu defalarca kovalarlar. Her seferinde 

geri doner ve onlar a: 

"Benden ne istiyorsunuz? Benden korkmayin. Allah'i sevenleri severim, 

siz uyuyun, rahatiniza bakin ben de sizi kollarim." der. 

*-Rabb'imiz, Kur'an'inda kopegin Rabb'ini aradigindan soz ediyor. 

Ey Insanoglu! Sen biitiin varhklarin en miikemmelisin. 

Nasd olur da minik bir kus kadar ve zorla gorebildigimiz ufak bir 

karinca kadar, emrindeki bir mahluk kadar Rabb'ine kosup tesbih 

etmezsin? 

* -Karadaki mahluklarin, denizdeki bahklarin, derede akan suyun, 
daglarin inlemesi ve yapraklarm avuc acarak goklere bakmasi ve hatta 
o Harm bile ayn ayn tesbihi vardir. 51 SULAR AKAR AKAR GIDER -$. Sular akar akar gider, 
Yeller eser eser gider, 
Bir Allah'i tesbih eder, 
Gizlice hep Allah deyu. 

Gokte yddiz akar gider, 

Miikevvenat tesbih eder, 

Gokte kuslar saf saf gider, vB/' 

Gizlice hep Allah deyu. 

Seherde biilbuller oter, 
Giil icin intizar eder, 
Giinler aylar tesbih eder, 
Gizlice hep Allah deyu. 

Asiklar hep aska gelir, 
Hayalinde masuk goriir, 
Geceler sehere yiiriir, 
Gizlice hep Allah deyu. 

Nakarat; 
Allah, Allah, Allah, Allah, 
Gizlice hep Allah deyu. $ * -Ibn-i Kesir tefsirinin Neml Suresi'ndeki aciklamasinda soyle 
rivayet edilir: Hz. Siileyman yagmur duasina cikar. Orada bir 
karincamn sirt iistu yatarak bizim el actigimiz gibi ayaklarim goge 
dikip yalvardigini goriir. Karinca soyle dua eder: 

*- "Rabbim! Eger rahmet vermezsen biz helak oluruz" der. 
Gozlerimizle zor gorebildigimiz karinca bile Allah'a (cc) yalvariyor da 
mukemmel bir yapi ile yaratdan insan, acaba neden geregi gibi kulluk 
yapmiyor? 

*- Allah (cc) kuluma sah damarindan daha yakimm diyor. §ah 
daman kulaklarin alt hizasinda boyunun yan tarafindadir, insana 
yiice Allah'tan daha yakini olur mu? 52 BIZI GOREN VAR 

Bizi goren Allah'imiz var, 
Bizi bilen Allah'imiz var, 
Bizi seven Allah'imiz var. 

Yum gozlerini yum yum, haramdan yum Sevgili yavrum. 
Yum gozlerini yum yum, gunahtan yum Sevgili yavrum. 

Dilin kesme duadan, 
Umit kesme Mevla'dan, 
Kulun sever Yaradan, 

Bizi goren Allah'imiz var. 
Bizi bilen Allah'imiz var. 
Bizi seven Allah'imiz var. 

Yum gozlerini yum yum, haramdan yum Sevgili yavrum. 
Yum gozlerini yum yum, gunahtan yum Sevgili yavrum. 

*-"Ummetlerin en sereflileri Hamele-i Kur'an (Kur'an-i 
ezberleyip ona hizmet edenler) ve geceleri ibadet edenlerdir." 

Taberani 
*-imam Cafer-i Sadik (as) soyle buyurmaktadir: 
"Her seyin bir susu vardir. Kur'an'm susu de guzel sestir" 
buyrulmaktadir. H.§.Camiu's-sagir, Vesail'us §ia, c: 4, s: 21 1 

*-"Yuce Allah (cc), hicbir seyi, guzel sesle okunan Kur'an 

gibi dinlememistir. " Hadis-i §erif 

*k-Kur'arii huziinle oku.^iinkii o hiiziinle inmi§tir. 

H.§. Ramuz 78/13 

* -"Kur'an apacik bir nurdur. Hikmetli bir zikir (kitap) ve 
dosdogru bir yoldur." H.§. Muslim, iman: 316 53 *-§uphesiz Id bu Kur'an Allah'm ipidir. (bir ucu semada, bir ucu 
yeryuzundedir. Du§enler ancak ona tutunmak suretiyle 
kalkabilirler.) O, apacjk bir nurdur (insanlan aydmlatir). Faydali 
§ifadir. (Maddi ve manevi dertlerin devasi ondadir.) H.§.ibni Mace 

O CUKURA HER GUN YAKLA§IYORUZ 

*-istesek de, istemesek de diinya donuyor, giines doguyor, yagmur 
yagiyor, riizgar esiyor, cicek aciyor... istesek de, istemesek de o 
cukura her gun bir adim daha yaklasiyoruz. 
O cukura dogru yaklasirken buradaki hesabi kapata bildik mi? 
Yoksa borclu mu gidiyoruz? Bir yerde bir cay icsek hemen onun 
ucretini oderiz. 

*-Peki yedigimiz bunca lokmalari veren ictigimiz tonlarca sular 
icin hie elimizi kaldirip siikiir edebildik mi? Tiirlii tiirlii nimetleri 
yedik borcunu hesabini odeyebildik mi ? Yoksa yedik ictik yasadik 
borcunu odemeden borclu mu gidiyoruz? 
Bunlarin hesabini hie diisiindiin mu? 

* -Defterlerimiz borclarla dolu ise o borclari ne ile oderiz? 
Gittigimiz yerde ne para var ne mal var nede altin? Bu borclar 
orada ne ile odenir? Yiice Allahimiz bizleri su Ayet-i Kerimesi ile 
uyanyor. 

*- En guzel isimler (el-esmau'1-husna) Allah'mdir. O halde O'na o 
giizel isimlerle dua edin. A.c.Araf-i8o 

•k-AFFETSIN SIZI BIZI YARADAN 
-k-UNUTMAYIN BIZLERi DUADAN 

HIZIR (as)'IN HEDIYESi NE IMi§ ? 

*- HIZIR Aleyhisselam, Ibrahim Temimi Hazretleri'ne: 
-Sana hediyeler getirdim, dedi 
*-Nedir o hediyeler? Diye sordu 
-Giine§ dogmadan ve batmadan once §unlan oku: 54 *-Fatiha Suresi (7) defa 

*-ihlas Suresi (7) defa 

*-Felak Suresi (7) defa 

*-Nas Suresi (7) defa 

*-Kafirun Suresi (7) defa 

*-Ayet el-Kiirsi (7) defa 

*-Subhanellahi vel hamdii lillahi ve la ilahe illallahii vallahii 

ekber 
(7) defa*-Allahmumme salli ala seyyidina Muhammed 
(7) defa 

*-Allahmumme estagfiruke li ve livalideyye ve li ehli ve ma tevalede 
minni ve lil mii'minine vel mii'minati el ahyai minhiim vel emvat 
(7) defa 

*-Bu evrada devam edenlerin elinden melekler tutarak bir gelin gibi 
cennete etraflarmda yetmis peygamber ve yetmis saf melek oldugu halde 
girecektir. Her safin uzunlugu dogu bati arasi kadar olacaktir. 
*-Bu hizb ve dualann esrarmi HIZIR (as) anlatmca Ibrahim Temimi 
Hazretleri hayretler icinde kalarak ona; 
*-Bu hizb ve duaya ait sirlari kim sana bildirdi? deyince; 
*-HIZIR (as) soyle buyurdu: 

-Resulii Ekrem (sav) buyurdu. Siiphen varsa ona sorabilirsin. 
Bunun iizerine ben de mana aleminde Efendimiz (sav)'e: 

*-Ya Rasulullah! HIZIR bu hizb ve dualann hikmetini senden 
ogrendigini soyliiyor, deyince 

Efendimiz (sav) soyle buyurdu: 

*- HIZIR dogru soylemistir. Ciinkii o yeryiiziiniin alimi ve ebdallarmm 
reisi, Allah'm askerlerinden biridir. 

*-Ya Rasulullah! Bunu her okuyana bana verilen verilecek midir? diye 
sordum. 

*- Beni Hak Peygamber olarak gonderen Allah'a yemin ederim ki, 
Allah bunlan okuyamn giinahlarmi affedip, gazabim onun iizerinden 
kaldiracaktir. Giinahlarmi yazan melek giinahlarmi yazmayacaktir. Bunu 
ancak saidler okuyacaklar, saki olanlar okumayacaklardir buyurdu. 
H.§. (K. Kulub 1/20) 55 KUR'AN KORUYUCUDUR 

*-Yine O ; Biriniz kirk ya§ina vannca ayagini denk alsin"der 
*-Kulun amelinden emin olmasi cehalet olarak yeter, 
*-Allah'tan korkmasi da ona ilim olarak yeter. 

* -Bir baska rivayette; 

"Bu Kur'an Allah'in ziyafet sofrasidir. Yiyebildiginiz kadar onun 
(ruhlari doyuran, insani manen yiicelten dir) nimetlerinden tadmiz. 

H.§. Beyhaki 

* -Kur'an, kendisine sanlanlann koruyucusu, kendisine uyanlann 
kurtancisidir. H.§ ibn Mace, Tirmizi 

SU IKI AYET ISM-i AZAM 

■ f~Tj^ d^P' >i Nl ill N JL^-tJ 111 '{ ii\j. ^i^l Jyli> J iii'^l &\ L^l'- jJill Jj-^j Jl5 [ 

(_jJl^JIj ijli y\ *>-^»-i] . ijIiJl *pU 3-» NJ ill N ill II: o\y>j; JT sj>i j^lij 

Ism-i Azam'i §u iki ayettedir: 

1- "ilahmiz, tek olan ilahdir, ondan baska ilah yoktur. O Rahman 
ve Rahim'dir." Bakara 163 

2- Al-i imran suresinin bas kismi: Elif-Lam-Mim. O Allah ki, 
O'ndan baska ilah yoktur, O Hayy ve Kayyumdur" Al-i imranl-3 

[Ebu Davud, Salat 358, (1496); Tirmizi Daavat 65, (3472).] 

FAKIRLIKTEN NASIL KURTULUNUR ? 

*-Birisi Peygamber Efendimiz (sav) e; 

Ya Rasulullah, fakirim, elim zayif kaldi, fakir du§tum dedi. 

Rasul-u Ekrem, Sen meleklerin soyledigi istigfan, butiin 

mahlukatm soyledigi tesbihi bilmiyormusun? 

Butiin mahlukat tesbih getirmekle rizkmi arar, rizkmi hakeder de yasar, tesbil 

terk edince , hayvanat bile avcmin eline duser, buyurdu. 56 * -Kim bu tesbihi (duayi) imsaktan sonra ve gune§ dogmadan 
evvel 100 kere okursa fakirlikten kurtulur. £ekmi§ okumu§ 
oldugu tesbihin(duanin) sevabini ahirette bulur. Bu duayi 
okuyan diinyada ve ahirette rahat eder. 

*-Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil' azimi estagfirullah" 

UQ OGON NiMETiNi YiYORSUN 
HiQ OLMAZSAGUNDE BiRDEFA §UKUR ET 

*-Bu kadar nimetini yiyorsun.Hic olmazsa giinde bir defa olsun 
sana bu nimetleri vereni hatirlayip tesekiir et. Otururken yiiriirken, 
sagina veya soluna, yatarken veya ayakta iken giinliik en az sunlari 
okumaliyiz.Kullugun geregi budur. 

Sevabi cok buyuk dualar; 
100 defa La ilahe illAllah 
100 defa Tevbe Ya Rabbi estagfirullah 
100 defa ihlas suresi kulhii vella. 
100 defa Salatii selam. Allahumme salli 
100 defa Subhanallahi velhamdiilillahi vela ilahe 
illallahii vallahii ekber. 
Vela havle vela kuvvete ilia billahil aliyyil aziym. 

+-Kur'an'a uyan dogru yoldan, 
Sapmaz ki kmansin, 
Egrilmezki dogrultulsun. 

*-Kur'an'in insanlan hayrete diisuren seyleri tiikenmez. O, cok 
okumakla eskimez (her okuyusta insana daha fazla bir haz ve sevk 57 verir. Daha yeni yeni §eyler anla§ihr.) Onu okuyunuz. £iinku Allah 
onu okumanin her harfine 10 sevap verir. H.§. Beyhaki 

*- "Ey insanlar! §iiphesiz size Rabbinizden kesin bir 
delil geldi ve size apacik bir nur indirdik" a.c. Nisa- 174 

Namazda kalbini koru. 

Di§arda goziinii koru. 

Yemekde mideni koru. 
*-Halk iginde dilini koru. 
*-Hep soyle La ilahe illallah. 

• Kendini ateften koru 

*-Rasulullah (sav) §6yle buyurdu:Bir ki§i Allah' rizasi 
aranan ilmi. sadece diinyahga sahip olmak kin ogrenirse, 
o kimse kiyamet giiniinde cennetin kokusunu bile 

duyamaz. H.§.EbuDavutilim.l2 

Eger biz Kuran-i bir daga indirmif olsaydik sen onu Allah korkusuyla 
bas egerek parga parga olmus gorurdun.Bu misalleri insanlar 
dusunsunler diye veriyoruz A.C .Ha§r-21 

* -Ey Miisliiman uyan uyan 

600 sayfahk emri nehyi bildiren Kur'an 
227-yerde Zikir et, 130-yerde dua et!.., 
diye emreden seni uyaran Kur'an!... 
Bunlan duymazsa gormezse eger insan; 
Sana daha ne desin bu Kur'an! 

*- "Kim Iza cae nasrullahi'yi okursa, Mekke-i Miikerreme'nin 
fethinde hazir bulunup da §ehid olmus gibi sevab alir." 
*- "Ey Ciibeyr! Yolculuga Qiktiginda, arkada^larimn i^inde en iyi 
durumda olmak, sikinti cekmemek ve rizik bakimindan rahat olmak 
istersen, Kafirun, Nasr, Ihlas, Felak ve Nas surelerini oku..." 

*- Fahreddin-i Razi buyurdu ki:"Nasr suresi mu'minlerin 
siiresidir. 58 *-Her mii'min bu sureyi okudugunda, 
*-Allah-ii Teala islerini kolaylastinr, 
*-Onu diismanlan iizerine galip kilar, 
*-Gecim sikintisi cektirmez, 

* -Tevbesini kabul, giinahlarmi affeder. 

* -Alimler buyurdu ki:Fetih suresini okumaya glicu 
yetmeyen Nasr suresini okusun." 

*-Bir kisi muradmin hallolmasi icin 1.000 defa okusun. 

KEVSER SURESI 

y$\ > && %\ q p\j 2)Q ju^i 3'j&\ h£L£ u 

*-"Her kim Kevser suresini okumaya devam ederse, kalbi yumusar, 
Rabbine husu icinde ibadet eder. Devamli ibadet iizere olur." 

*-Hadis-i §eriflerde buyuruldu ki: 

"Kim inna a'tayna suresini okursa, Cenab-i Hak ona Cennet 

nehirlerinden su icirir." 

*- Kutbuddin Izniki buyurdu ki: 

"Bir kimse yatacagi vakit, Kevser suresini okursa ve; 

"Ya Rabbi! Beni sabah namazina uyandir" derse, Allah-ii Teala'nin 

izniyle o kimse sabah namazina uyamr." 

* -Alimlerimiz buyurmustur ki: 

"Her kim bu sureyi Cuma gecesi 1.000 defa okur ve 1.000 defa da 

Salavat-i §erife getirir de yatarsa, o gece Rasulullah (sav) Efendimizi 

riiyada goriir." 

ASR SURESININ FAZILETi 

*- Hadis-i §eriflerde buyuruldu ki: 

"Kim Asr suresini okursa, Allah-ii Teala onun giinahlarmi affeder. 

Hakki ve sabn tavsiye edenlerden olur." 

*- Ebii Huzeyfe buyurdu ki: "Rasulullah'in Eshabmdan iki kimse 59 kar§ila§tiklarmda, biri digerine Asr suresini okumadan 
aynlmazlardi. Sonra biri digerine selam vererek aynhrlardi." 
*-imam-i Safii buyurdu ki: 

"Kur'an-i Kerimden ba§ka hicbirsure nazil olmasaydi, §u pek kisa 
olan Asr suresi bile, insanlann dunya ve ahiret saadetlerini te'mine 
yeterdi. Bu sure, Kur'an- 1 Kerim'in butiin ilimlerini icine alir. 

TEKASUR SURESININ FAZILETi 

*-Peygamberimiz( sav) buyurdular ki; 

"Beni Hak Peygamber olarak gonderen Allah-ii Tealaya yemin 
ederim ki, muhakkak Elhakumuttekasur'u okumak bin ayet 
okumaya denktir." 

* -Peygamber Efendimiz bir giin eshabma buyurdu ki: 
"Her giin bin ayet okumaya hanginizin gucu yeter?" 
Eshab-i Kiram;"Ya Rasulullah, bin ayet okumaya kimin gucu 
yeter?" dedi. Rasulullah; 
"Elhakumuttekasur'u okumaya gucumiz yetmez mi?" buyurdu. 

*-"Tekasur suresini okuyan kimse, melekut aleminde, §iilcru 
yerine getiren diye cagnlir." 

*-TEKASUR suresini okuyan, ani oliinie ugramaz. 

*-Size bir sure okuyacagim ki, (o sirada) kim aglarsa 

*-Cennetliktir. Aglayamazsa hiiziinlii bulunsun. Bu, Elhakiimuttekasiir 

suresidir. H.§. Ramuzul ehadis 147/6 

*-Hz. Peygamber (sav): "Evlerinizi kabirlere cevirmeyin, ciinkii 
§eytan, icinde Bakara Suresi okunan evlerden nefret eder"buyurdu. 

H.§. Miislim;K.S. 444 

*-Hz. Peygamber (sav) §6yle buyurmu§tur: 
"Kim Kehf Suresi'nden 10 ayet ezberlerse Deccal'dan korunmus. 
olur". Bir ba§ka rivayette ise "Kehf Suresi'nin sonundan okursa" 
buyrulmaktadir. H.§. Miislim;K.S. 693 

* -Hz. Peygamber (sav) §6yle buyurmu§tur: 60 "Cuma gunleri kim Kehf Suresi'ni okursa onun icin iki Cuma arasi 
aydinlanmis olur". H.§. Hakim, Beyhaki 

*-"Ey Iman edenler, bir kavm diger bir kavm ile alay etmesin. 
Olur ki (alay edilenler Allah indinde) kendilerinden (yani alay 
edenlerden) daha hayirhdir. Kadmlar da kadmlan 

*-Hz. Ali R. A. soyle demistir: 

Uc sey vardir ki, insanin zekasma kuvvet verir ve balgami soker: 

a) Misvak kullanmak, 

b) Oruc tutmak, 

c) Kur'an okumak. 

FATIHA-i SERiFE'NIN §IFA OLDUGUNA DAIR 

*- Harice b. Es-Salt'ten:0 da amcasindan, diyor ki: Hz. 
Peygamber (sav)'e geldim, Musliiman oldum, sonra dondiim. Bir 
topluluga rastladim, demirle bagh bir delinin ba§ma birikmi§lerdi. 

*-Delinin sahipleri bana dediler ki: 

Duydugumuza gore senin arkada§in (Peygamberimiz) iyi bir kimse 
imi§, sende bunu tedavi edecek bir care var mi? dediler. Ben de 
ona Fatiha Suresini okudum, iyi oldu. 

*-Bana yiiz koyun verdiler. Hz. Peygamber (sav)'e geldim; 
durumu haber verdim. Peygamberimiz (sav) Bundan ba§ka bir §ey 
okudun mu, dedi. Ben de, hayir dedim. Koyunlan al, Allah (cc)'a 
yemin ederim ki: 

*-"Vallahi batil bir §eyleri okuyup ufleyerek kar§ihginda (iicret 
alip) yiyen kimseler var (ku§kusuz bu yaptiklarinm giinahini 
cekecekler.Sen ise) hak olan bir duayi okuyup iiflemek suret ile 
(yaptigin) tedavi kar§ihginda (aldigin ucreti)yiyorsun".buyurdu. 

H.§.Ebu Davud, C.13-S.533 

*- MELEK mujde GETiRDi Ibn-i Abbas (ra) anlatiyor: 61 "Cebrail (as) Hz. Peygamber (sav)'in yanina oturdugunda yukari 
cihetten bir citirti sesi duyup ba§ini yukanya kaldirdi ve bu ses 
semadan sadece bugun acdan bir kapinm sesidir" dedi. 
*-Hemen bir melek geldi. Cebrail, 

"Bu melek bundan once hie yeryuzune inmemi§tir" dedi. Sonra 
melek selam verdi ve "Senden once hicbir Peygambere verilmeyen 
iki nurla Fatiha Suresi ve Bakara Suresi'nin sonlanyla seni 
mujdeliyorum, onlardan okuyacagm her harfin kar§ihgi verilir" 
buyurdu. H.§. Muslim 

BORC NASIL ODENIRMI^ ? 

*-Hz.Ebu Bekr ile Hz.Ali (r.a) mescidde otururken birisi gelip 
Rasul-i Ekrem'e (s.a.v.) ve Hz.Ebu Bekr'e (r.a.) selam verdi. 
Hz.Ali'yi (r.a.) gorunce o sahsm benzi sarardi. Hz.Ebu Bekr (r.a.) 
onun bu halini Hz.Ali'den (r.a.) sordu: 

Hz.Ali (r.a.), "Onun bana yirmi bin dirhem borcu vardir, 
onun igin uziilmustur." dedi. Hz.Ebu Bekr (r.a.) o sahsi gagirdi. 
"Borcunu neden vermiyorsun?" diye sordu. 

"Ya Siddik! Vermeye giiciim yetmiyor, yoksa bir gun bile 
geciktirmezdim." dedi. 

Hz.Ebu Bekr'in (r.a.) Kur'an-i Kerim'e ta'zimi ve cbmertliginin 

coklugundan o sahsa, 

"Eger Fatiha Suresi'nin yansini okuyup sevabini bana 

bagislarsan borcunu oderim" buyurdular. 

Borclu sahis Fatiha'yi yansina kadar okudu. Hz.Ebu Bekir (r.a.); 

"Tamamini okursan, yirmi bin dirhem daha verecegim." 

buyurdular.O sahis Fatiha Suresi'nin tamamini okudu. Hz. Ebu 
Bekir (r.a.), kirk bin dirhemi verdiler. Me'aiimu't-Tenzil, Mesabih 62 VAX *asm ■ ■& . < L£lll il>iJl lliil £5^ Auiij *jtfo &£ &| £4^ jyjjl 

YASIN SURESININ DEGERI VE SEVABI 

*-"Herseyin bir kalbi vardir. Kur'an'in kalbi ise Yasin suresidir. 
Her kim Yasin suresini okur ve onun icindekilere gore yasarsa; 
Allah kimseye Kur'an-i 10 kere okumus kadar sevap yazar." 

H.§. Darimi, Fedail-iil Kur'an: 27 

•-YASIN' okuyunuz. Onda on bereket vardir: 

*-l-Ac, okursa doyar, 

*-2-£rplak, okursa giyinir, 

*-3-Bekar, okursa evlenir, 

*-4-Korkusu olan, okursa emin olur, 

*-5-Mahzun, okursa ferahlar, 

*-6-Misafir okursa seferde yardim goriir, 

*-7-Kayip (icin okunursa) bulunur, 

*-8-Hasta okursa (veya hastaya okunursa) sifa bulur, 

*-9-01u uzerine okunursa azabi hafifler, 

*-10-Susayan okursa suya kavusur. H.§ Ramuz79/4 

*-YASIN'i Her gece okuyan, sehit olarak olur. 

* -YASIN Suresini olulerinize okuyunuz. H.§ Tirmizi 63 *-Geceleyin Yasin okuyan, affedilmis. olarak sabaha cikar. 

H.§ Buhari 
*-Her §eyin bir kalbi vardir. Kur'an'in kalbi de YASIN'dir. Kim 
Yasin'i okursa, Cenabi Hak ona on defa Kur'an okumus kadar 
sevap ihsan eder. H.§ Tirmizi 

*-(Her gece Yasin okumaya devam eden §ehit olarak oliir. 

H.§ Taberani 

* -Allah Teala, mahlukunu yaratmazdan bin yil once, Taha ve 

Yasin surelerini okudu, Melekler Allah Teala'nm Kur'an 

okuyu§unu dinlediklerinde dediler ki; 

"Cennet o ummete olsun ki, bu okunan kelam onun uzerine nazil 

olacaktir" 

* -Cennet o goguslere olsun ki, bunu yuklenecektir, 
* -Cennet o dillere olsun ki, bununla konu§acaktir. 

H.§. Darimi, (Ebu Hiireyre'den) '0-A 


64 ^^ii^^^^^i^i^^Iji 

OjjL-^ ifcJi U Ijiii dJll lijjii lijji^i cJLl i^JiUbjt 

vi ~£fc tij ^;i6> ojisji j^i u jU~ i& yu (is) ^i& 
(21) oj^i jfe 154-1 fiai^: v y 1^1 (20) i^jii 1^1 

01 &i &S ^ iili (J22JJ o^>- *& ,j>i ^Jl j# V # Uj 
lll-jl (23)V,i£ STJ £3 j^&s jf ^ ^ 2£J1I j^ 

V i 65 •^ $3o;j oj^iL,: * \£k vi g^j i- ^;L: ukJi £ ^ 

js Sjj $31) b^y, V j^i jtfjf $#ii 5- ffti i&U^ i& 
114-^tj lii^-i kit J*$ fl i:b $32) 5jp^ h;jJ j^ tt 
y^ij <J-^ <i^ 9^ ^M ^>-j $33) y^ iL^i ^- I4L. 
lit ^1 &j> uj^ ^ ijiib $34) v «^iii ^ ly G#j 
•^ J^Vt c^ fc tiSSr £j$i ^ ^ fo^i $35) 5^ 

j$ iki jLJsJl 11, gjj Jyi fl CJj $36) dj&C V frj j^-iil 

^1 >,jiii jiJLc aj> a ;£A^ j^Jjij $37) ojiiiii 
V $39) pjLiii j^Li SU j^ JjOi SIjjjlJ ^iilj $38) 
dLli J Jij jLjSlI ^Li ji Vj y&\ h£ SI a ^ J^Jjl 

$4i) v <^iat ddlii j j^ji iite iS jtf j& $40) 0^4^: 
jtf ^> # j*^ L^ojj 02 ) 5j^>: is aiL ^ p> nii^j 
jtf JJ ilij $44) 0- J» ^j ^ ^j VI $43) LjiS f % 

i* p-fe^ ^ v V ^-^ v*^ p^- ^J (***■$ um ^ \jZ>\ 
\;M jtf JJ lllj $46 J k&a l# lyls VI j^J od ^ jgi 66 \ — 
4ttl - - v .< ill* p ^ ^M 5ia ^IJJ bjis: ^JUI jli ft f!333 & 
•ij -iU-L- sl^lj U^> VI fate LJjJMJ) CftfeU* jU-S , • " ! T< i* ))(J j) o > /? o^M ^j ji ^iltfi 5- f 6$ jj^i J ^50)5^ 

Jl^j *£JJ| lij U llituiji '&&%&&£ fc IjJli {J51|J 
OjpLJst £ jJ J^ > ill! sjl».|j Ul> Vi cils: 0l^52^0jl^jil 

J5Uj J ^-IjjIS f (55) l^li Jii J }£\ &\ <M±\ k 

}>9c (51^ \& u fa i#j ly jtf ^56> 5|& dbi#i £ 
oij |J60 J Jftji jj& ^ i\ oiklji ijj^ Si Si ^3i ~& i: is3 

llil Yj& %>■ &a j^f jiJj (61) Ljlli il^ llkjjj^l 
lijL>i (63) Oj^y j£* jl ^ ? lk (62) ^ l^& 
j^jtf ~£U&j j^ljil ^ fa* ^ (64) 5j^ j&i tx ^1 
j^l ^ Hutf ftlij jJj (65) Oj^io lyls: tx j^lfet J^ii j 67 i 7 ^ t 

VI > 01 <S ^ Uj>iJl illi lij (68[J Ojl^ 5& j&i J 
^lijl £> j^il jij ^ jl* y jJi^ (69[J Cftfi Sljlj >* 

j_£jl; a ^ liuji ILjLii dJLi & jtf £ii£ i3 ijj: ^ji 
jujkj iaj i)i jji ^ ijj^ij (J73jj Oj^i: 5uT ijilij jjiis 

jJj\ '&?%& ^ C 79 ^ r*f ^ J*j >/•? fit 

oljilJI ji^- ^iJl jJji (80jJ OjJ^ ^ filiiU Ijljp^VI 

tli jj8i> fjjji &Jli >j ^ -41L jlH oi ^ j^. jtffe 
oj4, ^jlji juiii ^82^ dj£ j* ** ^ A '$ *5£ sijf Hi ijit 68 MULK SURESININ DEGER VE KIYMETI 
MULK SURESI 

*- Kur'an-i Kerim'de otuz ayetlik (sani yiice) bir sure vardir. Bu 
sure (kendisini okuyan) kimseye (kiyamet gunu) sefaat eder ve 
Allah'm onu affetmesini saglar. Bu sure Tebarekellezi bi-Yedihi'l- 
Mulk'dlir." H.§.E.Davud, Salat 327,1400 

*-: "Kur'an'da otuz ayetlik bir sure vardir Id o sure bir adama 
sefaat etti o adamin gunahi bagislandi o sure Tebarekellezi bi 
yedihil miilk suresidir." H.§.ibn Mace, Edeb: 17 
*-Rezin sunu ilave etmistir: ibni §ihab demistir ki: "Humeyd ibnu 
Abdirrahman'in bana haber verdigine gore, Rasulullah soyle 
buyurmustur: "Miilk suresi, kabirde, arkadasi yerine miicadele eder 
(ve onu azabtan korur)." H.§. K.S. 842 

* -Miilk Suresi kabir azabma manidir. h.§. k.s. 842 

*-ibn Abbas (ra)'den rivayete gore, Peygamber (sav)'in 
ashabmdan biri kabir oldugunu bilmedigi bir kabrin uzerine 
cadirmi kurmustu. Birde ne gorsun orasi miilk siiresini sonuna 
kadar okuyan bir kimsenin kabri degil mi? Bunun uzerine o cadir 
kuran adam Peygamber (sav)'e gelerek; 

*-Ey Allah'in Rasulii! dedi, kabir oldugunu bilmedigim bir yere 
cadinmi kurmustum, ansizin oradan bir adam belirdi ve Miilk 
suresini sonuna kadar okudu. Bunun uzerine Rasulullah (sav): "Bu 
sure engelleyici ve kurtancidir okuyan kimseyi kabir azabindan 
kurtanr." H.§ Tirmizi 

* -Bu Miilk suresi (kabir azabina veya kabir azabina sebep olan 
giinahlara karsi) engeldir, bu sure kurtulus sebebidir, kisiyi kabir 
azabindan kurtanr." H.§ Tirmizi, Sevab-iil Kur'an-9 69 * - "Miilk suresini okumadan yatma! Zira oliirsen kabirde sana 
yoldas olur. Her gece Miilk suresini okuyan kimse, Kadir gecesini 
ihya etmis gibi sevaba nail olur." H.S. 

*- MULK ve SECDE Surelerini yatsidan sonra okuyan, Kadir 
gecesini ihya etmis gibi olur. H.§. (Fettm'i Kadir) 

*-Mulk Suresi Tebarekellezibi-Yedihi'l-Mulk'un fazileti 

*- "Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Kur'an-i Kerim'de otuz 
ayetlik (sani yiice) bir sure vardir. Bu sure (kendisini okuyan) 
kimseye (kiyamet gunii) sefaat eder ve Allah'in onu affetmesini 
saglar. Bu sure Tebarekellezi bi-Yedihi'l-Mulk'tiir." H.§ Tirmizi 

BIR KISSA 

* -Abdullah ibni Mes'ud buyurdu ki: 

*- "Birisi vefat edip kabre kondugunda, azab melekleri olunun 

ba^ina gelir. Bus onlara der ki: 

*-Ona dokunmayimz. Zira o bana, Miilk suresini okurdu." 

Sonra karin tarafina varip otururlar. O da der ki: 

"Ona dokunmayimz. Zira o bende Miilk suresini ezberleyip 

hifzetmistir." 

Bu sebeple bu sureye, "kabir azabim engelleyici" anlaminda 

"Mania" denilmistir." 

Abdullah ibni Mes'ud buyurdu ki: 

"Kim her gece Miilk suresini okursa, Allah-ii Teala bu sayede o 

kisiyi kabir azabindan kurtarir." 

*- (Miilk suresi, Kur'an-i Kerimde 561 - 563 sayfalar arasindadir.) 

*-Ebu Zerr(ra)'dan §6yle rivayet edilmi§tir. : 

"Ya Rasulullah, bana ogiit ver" dedim. 
"Allah'a karsi gelmekten sakin, takva yolunu tut. £unkii o biitiin islerin 
basidir." buyurdu. 

"*-Ya Rasulullah! Daha ne tavsiye edersiniz?" dedim. "Kur'an'i 
okumaya devam et. £iinku Kur'an diinyada senin igin bir nurdur. Yolunu 70 aydmlatir. Gokte senin i?in bir aziktir, kiyamette sana faydasi dokunur" 
buyurdu. Ibn Hibban 

SURE-I MULK'UN §EFAATI 

*- Miilk suresini oku! Onu ezberle! £oluk cocuguna ve komsularma 

da ogret. Zira bu sure azabdan kurtaricidir. 

*-Okuyan kisiye Hak Teala indinde sefaatcidir. 

Eger kisi onu ezberlemisse, Allahtan onu Cehennemden 

kurtarmasim ister. Allah, o sayede kisiyi kabir azabindan kurtarir. 

*-Muhammed bin Alkami buyurdu ki: 

"Her gece (Miilk) Tebarake suresini okuyanlara kabir suali 

sorulmaz. 

(AMME ) NEBE SURESININ FAZILETi 

* -Amme suresini okuyan bir kimseye Allahii teala, kiyamet giinii 
soguk Cennet serbeti ikram eder" 

*-lkindi namazindan sonra Nebe suresini okuyan kimseye Cenab-i 

Hak kiyamet azabini hafifletir." 

*-Her kim Amme suresini devamh olarak ikindi namazindan sonra 

okursa, Allah-ii Teala o kimsenin rizkini artirir, diinyadan ahiretteki 

yerini gormedikce cikmaz." 

Kutbuddin izniki buyurdu ki: 

*-Nebe suresini giines dogarken okuyan kimse, biitiin afetlerden 

emin olur." 

*- O iyilik yapanlara miijdeler verir, kotiiliik isleyenleri uyarir, 

azapla korkutur. 

*-t)cretle Kur'an okumayi bazi alimler caiz gormiisse de, bunu bir 

gecim yolu olarak benimsemekten kacinmak gerekir. 

* "Biz, emaneti, goklere, yere ve daglara teklif ettik de onlar bunu 
yiiklenmekten cekindiler, (sorumlulugundan) korktular. Onu insan 
yiiklendi. Dogrusu o; cok zalim, cok cahildir. AC. Ahzab,72 71 Agaclar otlar her §ey Allaha tesbih etmekte 

+ §ayet dag lata ve bag lata baksan o zaman onlardan ibret alirsm. 
Agaclarm, otlarm Yiice Allah'a tesbih ettigini, yapraklarm avug agip 
semaya dogru dua ettigini gormez misin? (Yapraklarm damarlarmi 
yan yana getirsen orada "Allah " yazili oldugunu goreceksin.) Yiice 
Rabb'imiz bize; "Onlarm tesbihini siz anlamaz smiz?" buyuruyor. 

A.C. Isra:44 
*-Daglarm yerine bize inen Kur'an-i Azimiissan'in korkusundan 
hicbirimizin parca parca oldugu gorulmusmiidur? Hayir!... 

*-Cenab-i Hak biz Kur'an-i Kerim'i yerlere, goklere, daglara teklif 
ettik onlar bu emaneti almaktan cekindi, ancak insanlar yuklendi. 

*-"Insanoglu cahildir ve zalimdir" buyuruyor Cenab-i Hak. 
Gercek du^iinenler bu yiikun altinda oldugunu bu yiikun ne kadar 
agir oldugunu hissetmi§ler. 

* -Allah Dostlari, asiklar bu durumu goz oniine alarak sabahlara 
kadar aglami§. Peygamberimiz (sav) hasir uzerine yatiyordu hatta 
yan taraflarinda da hasirin izleri goriiliiyordu. 

*-Bunu hep duymusuzdur ama hie du^unduniiz mii? Nicin hasir 
uzerinde yatmi§? 

Hasir uzerinde yatarak bir tarafim acisinda derin uykuya dabp 
Allah'i zikretmekten geri kalmayayim diye sik sik kalkip Cenab-i 
Hakk'i zikretmis.Bunlar bize en giizel orneklerdir. 

+- LEVH-i MAHFUZ'A ILK YAZILAN,BESMELE-i §ERiFDiR 

*- Ilk yazilan, Adem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. 

. *- Peygamberimiz,s.a.v. 

(Hoca ?ocuga, Besmele okur, ?ocuk da soyleyince, Allahii teala, 

?ocugun ve anasinin ve babasinin ve hocasinin Cehenneme 

girmemesi i?in senet yazdinr). buyurdu. 

*-Abdullah ibni Mes'ud (Cehennemde azap yapan 19 melekten 

kurtulmak isteyen, Besmele okusun 72 *-Namazda, Subhaneke okuduktan sonra Euzu Besmele okumak 
sunnettir. Allahu teala, (Kur'an-i kerim okuyacagin zaman 
E'uzii... soyle) buyuruyor (Nahl 97) 

*-Kesin haram oldugu bilinen bir §eyi mesela §arap icerken veya 
domuz eti yerken Besmele cekmek kufiirdur. 
*- (Besmele ile baslanmayan her onemli is noksan kalir.) 

[Beyheki] 

*- (Eve girerken Besmele cekilirse, seytan, "Bu eve girmeme 
imkan yok" der, don up gider.) [Tibyan] 

*- (Besmele ile ise baslayanin giinahlan af olur.) [L Rafii] 
(Yemege Besmele ile baslayip, sonunda Elhamdulillah 
diyenin, daha sofra kalkmadan giinahlan af olur.) [Taberani] 

*- (Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) [ibni Mace] 

*- (Sikintiya diisen, "Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve 
la kuvvete ilia billahil aliyyil azim" derse, her tiirlii sikintidan 
kurtulur.) [Deylemi] 

*- (Amel defterinde 700 Besmele bulunani Allahii teala 
cehennemden cikarir.) [Tergibussalat] 

*- (Bin kere Besmele okuyanin dort bin biiyiik giinahi af 
olur.) [Tergibussalat] 

*- (Soyunurken cekilen Besmele, cinlere perde olur, avret 
yerlerini goremezler.) [L Ebid-dunya] 

*- (Helaya girerken cekilen Besmele, cinlere perde olur, avret 

yerlerini goremezler.) [T. Salat] 

*- (§eytandan korunmak icin, yemek yerken su icerken 

Besmele ile basla!) [Taberani] [ibni Sunni] 73 BIR HIKAYE; BESMELENIN FAZILETi HAKKINDA 

*-Isa Peygamber bir mezarligm yanindan ge^erken aglamaya 
ba§ladi. Yanindakiler sordular: 

*- Ey Allah'in Peygamberi, neden aghyorsun? 

Neden olacak, su mezarhktaki bir oliiniin ruhlar aleminde cektigi 

azaba aghyorum. 

* -Neden azap cekiyor? 

Herhalde dunyada iken bir kisim giinahlar islemis, Allah'in 

emirlerine uymamis. 

* -Hazret-i Isa, oradan uzakla§arak, varacagi koye varip vaaz ve 
nasihatlanni yaptiktan sonra, tekrar aym yoldan koyune dondii. 
Yine ayni mezarhgin yanina gelince arkada^lan Isa Peygamber'in 
aglayacagini sandilar. Halbuki aglamiyor, guliiyordu. Sordular: 

*- Ey Allah'in Nebisi, bu defa neden tebessiim edip, seviniyorsun? 

*-Gecen defaki adama yapilan azab kalkmis, giilliik giilistanhk bir 

yerde zevk-ii sefa icinde egleniyor ondan. 

Neden azabi kalkmis acaba? 

Neden olacak, adamin dunyada bir cocugu var. Su siralarda bir 

hocaya gidiyor, ondan din dersleri ahyor. £ocuk besmeleyi 

ezberledi. Rabbimiz de buyurdu ki; 

"k- Senin oglun dunyada Benim ismimi ezberledi. Besmeleyi 

ogrendi. Her zaman "Bismillah" demeye basladi. 

Ben, boyle bir cocugun babasina azap etmem.Haydi cocugunun 

dindarhgi hiirmetine seni affediyorum." 

*-B6ylece cocugu besmeleyi ogrendigi andan itibaren babasindan 

azap kalkti. 

INSANI CENNETE KIM GOTURUR ? 

*- Kur'an §efaati kabul olunan bir §efaatci, 
§ikayeti tutulan bir davacidir. 74 Kim onu oniine rehber olarak korsa Kur'an onu Cennet'e ceker 

gotiiriir. 

Kim onu arkaya birakirsa Kur'an onu Cehennem'e sevkeder. 

COCUKLARINA KUR'AN OGRETMEK 

*- Hz. Enes'ten rivayet edilen bir hadiste soyle buyrulmustur: 
"Kendi evladina Kur'an ogreten kimsenin gecmis giinahlari 
affolacaktir. £ocugunu hafiz yapan kimse, cocugu bir ayet 
okudugunda Allah, o kimsenin derecesini yiikseltecektir. Nihayet 
cocugun ezberledigi ayet sayisinca cennetteki derecesi yiikselecektir 

H.§.(Taberani) 

*- Adem ogullarina babalarindan yaziklar olsun! Onlara Kur'an 
ogretmezler, edep ve terbiye vermezler; boylece cocuklar cahil 
olarak yetisir...Ben boyle olanlardan beriyim,uzagim. 

*- Bir millet ya da topluluk iizerine Allah kesinlesip hiikine 
baglanmis azab gonderir de onlarin cocuklarindan biri mektepte 
"El-Hamdii lillahi Rabbi'l-alemin..." okur, Allah onun sesini isitir ve 
bu sebeple o millet ya da topluluk iizerinden kesinlesen azabi kirk yd 
kaldirir. 

KUR'AN'I YUZLFNDEN OKUMANIN SEVABI 

*- Kur'an'dan iistiin sefaatci yoktur; ne peygamber, ne melek, ne 
de baskalari. 

*- Bir kimse Kur'an-i Kerim'i hatm ederse, ona Allah yaninda 
makbul olan bir dua verilir ki, ister diinyahk, isterse ahiretlik olur. 

*- Kur'an okuyanlar Cennet ehlinin arifleridir. 

*-Hafizasinda Kur'an'dan hicbir boliim olmayan kimse harap 
olmus ev gibidir. H.§. Tergib ve Terhib C.3.S.284 

*-"Evlerin en kuciigii icerisinde Allah'in kitabindan hicbir sey 
olmayan evdir." demistir. H.§. Tergib ve Terhib C.3.S.284 75 Kisinin mescidden cikarttigi cor cope kadar, bana ummetimin 
sevaplari gosterildi.Ummetimin giinahlari da bana gosterildi.Bir 
kimsenin Kur'an-i Kerim'den bir sure veya bir ayet ogrenipte sonra 
unutmasindan daha biiyiik hicbir gunah gormedim. 

H.§. Tergib ve Terhib C.3.S.284 

*-Bir kisi Kur'an'i ogrenipte sonra unutursa kiyamet gunii Allah'in 
huzuruna eli kesilmis olarak cikar. Terhib C.3.S.285 

* -Kur'an'i ezberleyen kimse, bagislanmis devenin sahibi gibidir. 
Onu gozetirse elinde tutar, serbest birakirsa gider. buyurdu. 

H.§. Tergib ve Terhib C.3.S.289 

KUR'AN-I HIFZETMEK I^IN DUA ETMENIN FAZ1LET1 

*-Ey Ebu'l- Hasen ! Allah'in sana ve ogrettigin kimselere 

fayda verecegi ve ogrendigin §eyi kalbinde sabit tutacagi bir 

takim kelimeleri sana ogreteyim mi? buyurdu. 

AM (ra); 

"Evet Ya Rasulullah ! Bana ogret." dedi.Rasulullah (sav) ; 

*-Cuma gecesi olunca gecenin son ucte birinde ibadete 
kalkmaya gucun yeterse kalk. Qunku o saat meshud olup o 
zaman icerisinde yapilan dua kabul edilir. 

Kardesim Yakub Peygamber, ogullanna; 
Sizin icin Rabbimden magfiret talep edecegim demis ve 
bunu demeye cuma gecesi gelinceye kadar devam etmistir. 
O zaman kalkamazsan, ortasinda kalk. Ona da gucun 
yetmezse, gecenin ilk ucte birinde kalk ve dort rekat namaz 
kil. Birinci rekatta Fatiha ve Yasin suresini okursun. 

*-ikinci rekatta, Fatiha ve Hamim ed-Duhan suresini okursun. 
Ucuncij rekatta Fatiha ile Secde suresini ve dordiincu rekatta 
da Fatiha ile mufassal siirelerden olan Tebareke'yi okursun. 
Tehiyyatii'yu okuyunca Allah'a hamd et ve guzelce senada 
bulun. Bana ve diger Peygamberlere salat getir. Mu'min erkek 76 ve kadinlara ve senden once musluman olan din kardeslerine 
magfiret talep et.Bunu takiben §6yle dua et; 

*- Ya Rabb! Beni yasattigm muddetge ebedi olarak 
masiyetleri terk etmeminasib et .bana faydasi olmayan seyleri 
yapmaktan koru. Beni, senden razi edecek seyleri senin razi 
olacagin amelleri yapmami nasip et. Allah'im! Gokleri ve yeri 
benzeri olmaksizin yaratan, azamet, ikram ve erisilmeyecek 
izzet sahibi Ya Allah; 

Ya Rahman! Senden celalin ve zatinin nuru ile kitabimn 
hifzini, bana ogrettigin gibi kalbimde yerlestirmeni ve benden 
razi olacagin sekilde okumayi lutfetmeni istiyorum. 

* -Allah'im kitabmla gozumii aydinlatmam, lisanimi cozmeni, 
kalbimi ferahlandirmam, gogsumii acmam ve Kur'an'la 
bedenimi imal etmeni istiyorum. 

*- Qiinkii hak uzere bana senden baskasi yardim etmez ve 
senden baskasi bana bunu vermez. Her turlu kuvvet ve kudret 
ancak yiicelik ve azamet sendedir. 

*- Ey Ebu'l-Hasen! Bunu uc veya bes veya yedi Cuma (hafta) 
yaparsin, Allah'm izni ile duan kabul olunur. Beni hak ile 
Peygamber gonderen Allah'a yemin ederim ki bunu hangi 
mu'min yapsa muradma ulasir. 

H.§. Tergib ve Terhib C.3.S.287-288-289 

*-"Kur'an-i Kerim'i okuyan bir kimse sonradan (terkeder ve okumayi) 
unutursa kiyamet gunu ciizzamli olarak Allah'a kavu§ur." H.§.K.S.432 

GUZEL SESLE KUR'AN OKUMANIN FAZILETi 

*-Ibn Omer (ra) demi§tir ki; Rasulullah (sav); 
*-Bir evde Kur'an okundugu zaman melekler hazir olur, §eytanlar 
gekilir, ev halkma geni§lik hasil olur ve hayir ?ogahr, §er azalir. Kur'an 
okunmayan evde ise, §eytanlar hazir olur, melekler bulunmaz, ev 
halkma darlik gelir ve hayir azahp §er cogalir. H.§. Buhari 77 *-Bu, Rabbinin dosdogru yoludur. Ogiit alip du§unmesini bilen 
bir topluluk i^in ayetleri boyle birer birer a^ikladik. A.C En'am-126 
* -Kur'an okuma yoniinden insanlarm en guzel seslisi okudugunu 
i§ittiginizde Allah'dan korktugunu zannettiginiz kimsedir." buyurmu§tur. 

H.§.Tergib ve Terhib C.3.S.293 

Kur'an Yolu 

Kur'an yolunu tutanlar. 
Okuyanlar okutanlar. 
Onun emrine uyanlar. 
Cennete gider cennete. 
Cennete gider cennete. 

Cebraildir hem indiren 
Helal haram O bildiren. 
Ezberleyip hifzeyleyen 
Cennete gider cennete. 
Cennete gider cennete. 

Okuyandan giinah siler 

Mevladan affini diler. 

Manner giinu yardim eyler 

Cennete gider cennete. 

Cennete gider cennete COK PIEMAN OLANLARDAN OLMA 

+-Cehennem meleklerinden biri gikip seslenir;Dunyada 
ttirlti emelle kendisini oyalayan, omrunti kotti amellerle 
ziyan edenfalan oglufalan nerededirl 78 Onun icin demirden kamcdar getirir, biiyiik tehditlerle onu 
karsdarlar.^etin azaba surerler onu, tepeteklak cehennemin 
dibine atarlar ve;"Tat bakalim, sen kendince ustundiin, 
§erefliydin" derler a.c. Duhan-49 

*-Kim cehennem atesini bu sekilde akhna getiriyor da o 
aymazligi icinde orali bile olmuyor, sel gibi akmak bir yana 
gozii buz tutuyorsa bu haline aglasin. 
" Allah'i anmak hususunda kapleri katda§mi§ 
olanlara yaziklar olsun!" A.c.Zumer-22 

*-Rabb'imle konusmak istedigimde namaz kialrim. 
*-Rabb'imin benle konu§masini istedigimde Kur'an-i Kerim 
okurum. 

BAK §EYTANIN §EYTANLIGINA NELER YAPIYOR? 

*-iblis dedi ki;"Oyle ise beni azdirmana karsdik, and icerim 
ki, ben de onlari saptirmak icin senin dogru yolunun iistiine 
oturacagim." AC. A'raf-16 

*- Sonra elbette onlara onlerinden , arkalanndan, 
saglanndan, sollanndan sokulacagim ve sen, onlarin coklanni, 
sukredenlerden bulmayacaksin!" AC. A'raf-17 

* -Muslim bir rivayetinde de §unu ilave etmi§tir; 

Kur'an'i ogrenen kimse gece giindiiz okursa onu hafizasmda tutar, 

okumazsa unutur. H.§. Tergib ve Terhib C.3.S.289 

* -Kur'an'i ezbere bilenlerden birinin; "§u §u ayetleri unuttum" 
demesi ne kadar korii §eydir.Fakat unutturuldu denilmelidir. 
Kur'an'i daima tekrarlaymiz.Zira Kur'an'm hafizlarm goniillerinden 
kacmasi , devenin baglarmdan bo§anip kacmasindan daha 

kuwetlidir. H.S.Tergib ve Terhib C.3.S.290 79 KUR'AN'IN SAMIMI DOSTLUGU 

*-Rasulullah buyurdu ki; 

Sizden kim gece namaz kilarsa Kur'an'i aciktan okusun. 

Zira melekler onun namaziyla namaz kilar, okuyu§unu 

dinlerler. 

Havada bulunan mu'min cinler ve ev kom§ulan da onun 

namaziyla namaz kilarlar. Kur'an okuyu§unu dinlerler. 

O zat Kur'an okuyu§uyla, evinden ve cevresindeki evlerden 

asi cinler ve asm seytanlan uzakla§tinr. icinde Kur'an okunan 

evin uzerinde nurdan bir golgelik vardir. Bununla goktekiler 

dogru yolu bulur. 

*-Tipki engin denizlerde ve colde dogru yol bulundugu gibi 

Kur'an okuyan oliince bu golgelik kaldinhr.Gokten melekler 

bakarlar ve bu isigi goremezler; Onun ruhunu melekler bir 

gokten obur goge kadar karsilarlar ve Alem-i ervah' taki 

ruhuna dua ederler. 

Sonra onunla beraber olan hafaza meleklerini karsilarlar, 

sonra melekler dirilecegi giine kadar onun bagi§lanmasmi 

dilerler. 

Bir adam Allah 'in kitabim ogrenir sonra gecenin bir 
saatinde namaz kilarsa gecen bu gece gelecek geceye aym 
saatte bu adami uyarmasm ve kendisinin de ona hafif 
olmasim (yani onu fazla uykuya daldirmamasim) emreder. 

*-6ldugiinde ailesi defin hazirhgi igerisindeyken Kur'an 90k 
guzel bir manzara ile gelir, kefenine sanhncaya kadar ba§mda 
durur. Kefenlenirken Kur'an kefenin altma gogsii uzerine(bir 
nur seklinde) sanhr. 

Adam kabrine konuldugu, uzeri kapatildigi ve cenazeye 
katilanlar yamndan ayrildigi zaman, Miinker ve Nekir melekleri 
ona gelir ve kabrinde onu oturttururlar. Kur'anda gelir 
aralanna girer." 
Melekler Kur'an'a: 80 *- Buradan uzaklas da onu sorguya cekelim derler. Kur'an: 

- Hayir, o benim arkadasim ve dostumdur. Kabe 'nin Rabbine 
yemin ederim ki hicbir sekilde ondan yardimimi esirgemem, 
Sayet siz bir §ey yapmakla emredilmi§seniz onun geregini 
yapin ve beni yerimde birakin. 

*- Zira ben onu cennete koyuncaya kadar ondan 
aynlmayacagim.» der. Sonra Kur'an arkadasma bakar ve: 
Ben senin sesli, sessiz okudugun ve sevdigin Kur'an'im. Ben 
senin sevgilinim, benim sevdigimi Allah da sever. 

*-MLinker ve Nekir'in sorgusundan sonra sana gam ve keder 
olmayacak der. 

Munker ve Nekir' onu sorguya cekerlerve Rablerine 
yiikselirler. Kur'an ve o basbasa kahrlar. Kur'an: 

- Sana yumusak bir dosek verecegim ve 90k guzel bir yorgan 
ortecegim, cunku sen geceni yataga yatmadan giinduzunu de 
ibadet ve tilavetle gecirdin" der. 

*-Ravi der ki: -Kur'an, goz acip yummaktan daha kisa bir 
zamanda suratlice goge yukselir. Onun icin Allah'tan §u 
e§yalan ister. Allah da verir. Kur'an, refakatinde altinci kat 
gokten bir milyon melekle doner, ona gelir selam verir ve: 
«Yalmzhk gektin mi? der. 

*-Senden aynlah yaptigim, Allah (tebareke ve teala) ile sana 
bir dosek, bir yorgan ve bir lamba almak igin konusmak oldu. 
Onlan sana getirdim. Kalk da melekler sana onlan 
seriversinler'" der. 

Ravi der ki: Melekler onu yerinden itinah bir sekilde 
incitmeden kaldmrlar, sonra onun kabri, en sur'atli giden 
deve yuruyij§u ile dort yuz senelik mesafe kadar genisletilir. 

*- Sonra onun igin bir do§ek serilir ki, ici ye§il ipekten, yuzu 
devamh koku sacan miskdendir. Ayak ve bas ucuna ince ve 
kahn ipekten yastiklar konur. Ba§ ve ayak ucuna cennet 
nurundan iki kandil yakihr. 81 *-Bu kandiller kiyamet giinune kadar i§ik verirler. Sonra 

melekler onu sag yanina kibleye doniik olarak yatinrlar. Sonra 

cennet yasemini getirirler ve melekler onun yamndan 

aynlarak yukselirler. 

Kur'an'la o adam basbasa kahrlar. Kur'an yasemini ahr taze 

olarak onun burnu ustune koyar ve o adam dirilene kadar onu 

koklar. 

• -Kur'an o adamin ailesine gider ve her gece ve her gun 
onlan haberdar eder.Musfik bir babanin cocuguna iyilik 
yapmayi taahhut ettigi gibi Kur'an da ona iyilik yapmayi 
taahhiit eder. Qocuklanndan biri Kur'an ogrenirse Kur'an 
bunu derhal ona mujdeler. Nesil, kotu bir nesilse onlann 
dogruya yonelmeleri icin dua eder. H.§.Tergibve Terhib C.2.S.49-50-51 

KUR'AN BELALARI DEF EDER 

*-"Kur'an'i okuyup ona sahip cikan kimseye (ahirette): "Oku ve 
(cennetin derecelerine) yuksel, dunyada nasil agir agir okuyor 
idiysen oyle oku. Zira senin makamin, okudugun en son ayetin 
seviyesindedir" denir." H.§.Ebu Davud, , 20,1464 

*- Kur'an okuyanlarm diinya belalan, Kur'an dinleyenlerden ahiret 
belalan def edilir. (Kenzu'l-Ummal2/291) 

*-"Kur'an'i giizel sesle okumayan bizden degildir." buyurdugunu 
i§ittim diyor. H.§. Tergib ve Terhib C.3.S.294 

*-ibn Ebi Muleyke'ye ey Ebu Muhammed! Sesi giizel degilse ne 
yapacak ? Bana haber ver dedim."Gucu yettigi kadar sesini 
guzelle§tirmeye ^ali^ir." Dedi. H.§.Tergib ve Terhib C.3.S.294 

*-ibn Abbas (ra) Rasulullah (sav) §6yle buyurdu dedi; 
Ummetimin iistiin ki§ileri Kur'an'i ezberleyip emir ve yasaklanna 
riayet edenler ve gece ibadet edenlerdir Terhib C.2.S.47 

*-Bize Allah Rasulu'nden oyle haller in'ikas etti ki bogazimizdan gecen 
lokmalann zikrini duyuyorduk." (Buhari, Menakib, 25) 82 ANNE-BABANIN EN BA§TA GELEN VAZIFESi 

*- Enes b. Malik (ra)'den rivayete gore Hz.Peygamber (sav) 

Efendimiz: 

*-Cocuguna Kur'an-i Kerim'i yuziine okumayi ogreten kimsenin 

gecmis. ve gelecek giinahi magfiret edilir. Cocugunu hafiz yapan 

kimseyi de Cenab-i Hakk, kiyamet gununde ayin ondordu gibi 

parlak bir surette diriltir. Cocuguna: "Oku" denilecek. 

*-Cocugu bir ayet okudukca ALLAH Teala da babasinm 

makamini bir derece yiikseltir. 

*- Bu durum ezberledigi Kur'an-i Kerim'i sonuna kadar 

okuyuncaya devam eder" buyurdu. 

H.§. Taberani, El-Mu'cemu'1-Evsat, 2/557, No: 1956 

*-Sehl b. Muaz el-Cuheni'nin babasi Muaz (ra)'den rivayet ettigi 
diger bir Hadis-i §erifte de Hz. Peygamber (sav) Efendimiz: 
*-Kur'an-i Kerim'i okuyan ve hukumleriyle amel edenin anne ve 
babasma kiyamet gunii bir tac giydirilir ki, bu tacin i§igi- 
giine§i evlerimizin icinde farzetseniz; 

*-Diinya evlerindeki gune§ i§igindan daha giizeldir. O halde 
Kur'an-i Kerim'i bizzat ogrenen hakkmda ne du§unursunuz? Onun 
sevabmi da siz takdir ediniz" buyurdu. H.§.Ebu Davud, Vitr: 1 

NEYI NEREDE ARIYORSUN ? 

*-Bir Hadis-i Kudside Peygamber Efendimiz Cenab-i Hakk'in 
dilinden §6yle buyurmu§tur: 
"Ey Ademoglu ! 

Ben §eref ve yiiksekligi itaat etmeye verdim. 
Insanlar ise onu sultanlarm kapisinda anyorlar, nasil bulacaklar ? 

*-ilmi aclik icinde takdir ettim, 

halbuki insanlar onu cok yemekte anyorlar ilmi nasil bulacaklar ? 

Gonul parlakhgini gece uykusuzluguna verdim. 83 Insanlar onu derin uykularda anyorlar. Gaflet ile uyurken gonial 
parlakhgini nasil bulacaklar ? 

*-Ey Ademoglu ! ilim ve ameli tok kannla, gonial parlakhgini 
derin uykuyla, hikmet ve inceligi cok konusmayla, iilfet ve 
dostlugu insanlarla ic ice bulunmakla, nihayet benim sevgimi 
diinya sevgisiyle dolmus olarak nasil isteyebilirisin ? Biitiin bu 
giizel hasletleri nasil bulabilirisin? 

*-Oyle ise; ilim ve ameli achkta, gonial parlakhgini gece 
uykusuzlugunda, hikmet ve inceligi siikutta, dostlugu bana 
kavusmayi ise uzlette bulabilirsin. 

* -insanoglu kendi karmndan daha kotii bir kap doldurmamistir. 
Oysa insanin bedenini guclendirip olgunlastirmasi icin sadece iic 
bes lokma yemesi yeterlidir. 

*-Eger kim yemek sehvetine tutulur karnini doldurmak istese hie 
degilse iicte birini yemekle, iicte birini icecekle, iicte birini de bos 
biraksm. Malum insan melek ile hayvan arasi bir yaratiktir. 

*-Rasulullah (sav) soyle buyurmustur; 

Allah , giizel sesli Peygamber'in , Kur'an'i yiiksek sesle teganni ile 
okumasma nza gosterdigi kadar, hicbirseye nza gostermemistir. 

H.§. Tergib ve Terhib C.3.S.291 

* -Allah, giizel sesli kimsenin Kur'an okumasma , sarki soyleyen 
cariyenin sahibinin cariyesine izin vermesinden daha fazla izin 
verir. H.§. Tergib ve Terhib C.3 

*-"Kur'an'i seslerinizle siisleyiniz." buyurmustur. H.s.Terhibc.3.s.292 

Allah Teala soyle buyuruyor: 

*-Ey insanoglu! Elini gogsiine koy da, kendin icin sevdigini 

senden baskasi icin de sev... 

*-Ey insanoglu! Bedenin zayiftir, dilin hafiftir, kalbin ise 

kaskatidir. 84 *-Ey insanoglu! Vucud azalarmdan (organlanndan) hig bir aza 
yoktur Id, ben onun nzkmi yaratmis, olmayayim. 
*-Ey insanoglu! Senin en son varisin olumdiir; o halde Slum sana 
gelmeden once onun icin calls... 

*-Ey insanoglu! Eger seni dilsiz yaratmis olsaydim 
konusamazdm, seni kor yaratsaydim goremezdin, sagir 
yaratsaydim isitemezdin. O halde, senin uzerinde olan nimetimin 
kiymetini bil de bana sukret ve beni inkar etme; zira doniis banadir. 

*-Ey insanoglu! Sana ayirdigim nzkm tumunu sen tiiketinceye 

kadar, o nzik seni arar durur. 

*-Ey insanoglu! Yalan yere bana yemin etme; kim bana yalan 

yere yemin ederse, onu atese sokanm. 

*-Ey insanoglu! Benim nzkimi yeyince, bana ibadete koyul, bana 

itaat et. 

*-Ey insanoglu! nzki benden isteme; zira ben senden yannm is ve 

ibadetini istemiyorum. 

*-Ey insanoglu! Ben senin az ameline raziyim, fakat sen, cok 
nzka razi olmuyorsun, yine istiyorsun. 

*-Ey insanoglu! Eger ben dunyayi kullarimdan birine birakaydim, 
muhakkak ki onu peygamberlerime birakirdim. 

* - Adamm biri sordu: Ya Rasulullah, siiphesiz ki insan elbisesinin 
guzel olmasmi ister (bu kibir midir?) dedi. Bunun uzerine 
Rasulullah: "Hayir! Siiphesiz ki ALLAH guzeldir, giizelligi sever, 
kibir hak olan bir seyi reddetmek, halki hor ve hakir gormektir" 
buyurdu. 

*- "Kur'an'm haram kildigi seyleri helal addeden kimse Kur'an'a 
inanmamistir." H.§.K.S. 435 

"^ -Rasulullah (sav);"Allah su Kur'an ile birtakim kimselerin kiymetini 
yukseltir; bazilanm da al?altir." buyurmustu!" (Muslim, Mfisafirin, 269) 85 ALLAH (cc) KIME NE VERDI ? 

ALLAH melekleri yaratti onlara akil verdi. 
-k-Hayvanlan yaratti onlara sehvet verdi. 
Insanlan da yaratti hem akil hem sehvet verdi. 
-k-Kimin akli sehvetinden ustun olursa meleklerden daha 
yucedir. 

-k-Kimin sehveti aklindan ustunse o hayvanlardan daha 
asagidir. 

if -Biz insanlar ne hayvamz ne melek. Ikisi arasi bir yaratigiz. 
Aklimiz sehvetimizden ustun gelirse Meleklerden de yiice 
olurken, sehvetimiz aklimizdan ustun olursa hayvandan da 
asagi oluruz. 

+-Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete 
girm eyecektir. 

*- Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse 
Cehenneme girmeyecektir. 

EFENDILERIN EFENDISINDEN ORNEK DAVRANI§ 

*-Ebu Said Hudri (ra) rivayet eder ki: "Rasulullah (sav) 

merkebine ot verir, 

*-Evini supuriir, ayakkabisim tamir eder, 

*-Elbisesini yamar, koyunlari sagar, 

*-Hizmetcilerle beraber yemek yer, el degirmeni ceviren hizmetci 

yorulunca ona yardim eder, 

*-Pazardan aldigi e§yayi eve bizzat ta§irdi, 

*-Zengin- fakir herkesin elini sikar, ilk defa selam veren o olur, 

*-Davet edildigi §ey (takdim edilen §ey) ham ve kuru bir hurma 

bile olsa hor gormez di. 

*-£ok kiilfetsiz bir dostlugu vardi, huyu yumu§ak idi, 

yaratih§ itibanyla asil idi. Arkada§hgi giizel, yiizii giilec idi, 86 *-Kahkahah gulmez, fakat daima gulumserdi. 

*-Mahzun idi, fakat asik surath degildi. 

*-Mutevazi idi, fakat zelil degildi. Comert idi, fakat miisrif 

degildi. 

* -Her muslumana merhamet eden nazik bir kalbi vardi, tokluk 
sebebiyle gegirmezdi, elini tamahla bir §eye uzatmazdi" 

H.§. Ibn Mace, Ziihd, 16 iraki 

*-"Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir hastaya veya bir din 

kardesine Allah nzasi icin ziyarette bulunursa, bir munadi ona nida 

eder: 

*-"(Dunyada da ahirette de) iyi olasm (ahiret yolculugun da) iyi 

olsun. (Bu davranismla) cennette bir ev hazirladin!" der. 

H.§.Tirmizi,Birr,64 

*-Bir kimsenin Kur'an'i ezbere okumasi bin derece, yuzunden 
okumasi iki bin dereceden fazla sevaptir. H.§, Ramuz 334/6 

* -Kur'an'a bakmak ibadettir. Ebu Nuaym 

*-Ummetimin hepsi affa mazhar olacaktir, giinahi aleni i§leyenler 
haric. 

* - Ki§inin geceleyin i§ledigi kotii bir ameli Allah 6rtmu§tur. 
Ama, sabah olunca o: 

"*-Ey falan, bu gece ben §u §u i§leri yaptim!" der. 
Boylece o, geceleyin Allah kendini 6rtmii§ oldugu halde, 
sabahleyin, uzerindeki Allah'm ortiisunu acar. i§te bu, giinahi aleni 
i§lemenin bir ce§ididir. H.§.(Buhari, Edeb 60) 

Yakilmasmi nigin istemi§ti ? 

*- Ebu Hureyre (ra) anlatiyor: "Rasulullah (sav) buyurdular ki: 
*-"Bir adam vardi, (gunah i§leyerek nefsine zulmetmekte) cok 
ileri idi. Olum gelip catmca ogullanna dedi ki: "Ben oliince, 
cesedimi yakm, kiilumu iyice ezin ve riizgann oniinde sacin. 87 Allah'a yemin olsun, eger Rabbim beni bir yakalarsa hig kimseye 

vermedigi azabi verir!" 

Olunce, bu soyledigi ona yapildi. Allah da arz'a emrederek: 

*-Sen de ondan ne varsa bana toplayiver!" dedi. Arz da topladi. 
Adam ayakta duruyordu. "Sen boyle bir vasiyeti niye yaptin?" diye 
Rabb Teala sordu; 

*-"Senden korktugum icin ey Rabbim!" cevabini verdi. Allah 
Teala Hazretleri bu cevap uzerine onu affetti." 

H.§.Buhari, Tevhid 35, Enbiya 50 

*- "Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Eger siz hie gunah 
islemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, 
gunah isleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) magfiret edecegi 
kimseler yaratirdi." H.§.Muslim, (2748) 

DORT BIN MELEK KIME AMIN DER ? 

*-Kim Kur'an okur da sonra dua ederse, dort bin melek onun 
duasina amin der." Ed-Darimi, Miisned 

*- Kur'an ruhi hastahklara, kotii itikad ve ahlaka kar§i tarn §ifadir. 

H.§. Ramuzu'l ehadis 

*- Allah-ii Teala gazap etmez; bir de gazap etti mi melekler onun 
gazabmdan dolayi korkarak tesbih getirmeye ba§larlar. Ancak 
yeryuziinde cocuklar Kur'an okuduklan zaman gazabi durur ve 
rizasi yeryuzunii doldurmaya ba§lar. H.§. Ramuz 1261 

BELKI DE SEN, ONUN SAYESINDE 1$ BULUYORSUN 

*- Rasul-i Ekrem (sav) zamamnda iki kardes vardi. 

Biri, (ilim ogrenmek icin) Hazret-i Peygamber'in yanina gelir, 

digeri gecimlerini saglamak icin cahsirdi. 

£ahsan kardes birgiin, digerini (calisip kazanmiyor diye) Allah 

Rasulii'ne sikayet etti. 88 -Belki de sen, onun sayesinde is. buluyor ve nzkmi kazaniyorsun!" 
buyurdu. H.§.(Tirmizi, Ziihd, 33/2345) 

*-Kim kendisinde Allah'm rizasi aranan bir ilmi sadece dunyaliga 
sahip olmak icin ogrenirse, o kimse kiyamet gununde cennetin 
kokusunu bile duyamaz." H.§.(Ebu Davud, ilim, 12/3664) 

EVLADINI OKUTMAYANIN HALI NE OLACAK ? 

*sfj f-^^J Q isitj $J 5-T 1 Lr* $' j*i }ji 

*"Kiyamet giinu kisi, karde§inden, annesinden, 
babasindan, e§inden ve evladindan kagar.A.C.Abese 34-35-36 

Ki§i karde§inden o gun neden kagar? Dunyada 
karde§inin hakkini yedigi igin ona zulmettigi igin kagar. 

* -Annesinden babasindan nigin kagar? Annesine 
babasina itaat etmedigi igin asi oldugu igin kagar. 

*-Peki Ata evladindan ve esinden nigin kagar? Ona helal 
yedirmediginden, dinini ogretmediginden kagar. 
*-Peki kaginca kurtulabilir mi?Asla kurtulamaz.O evlat 
veya o es gelip o aile reisinin yakasma yapisarak; 

*-"Ya Rabbi beni okutmayan dinimi ogretmeyen bana 
haram yediren bu atamdan hakkimi aliver." diyecek. *-ilim ogrenmek kadina ve erkege farzdir. 

H.§. LMaceCilt.l-S.387 89 
ONU SAPTIRAN BUYUGU igiN IKI KATI AZAB ISTEYECEK 

l^j'l Ljj q ^kyJLS\ LjjJu^li U*t>Sj uJ'SL^ ULlsl U IjjJ IjJlij * -Manner giinii onlar derler ki; " 

Ey Rabbimiz! Biz beylerimize ve buyiiklerimize 
uyduk.Onlar da bizi yanli§ yola gotiirdiiler." 

*-Ey Rabbimiz! Onlara azabin iki katini ver ve kendilerini biiyuk bir 
lanetle lanetine ugrat A.C. Ahzab 67-68 

*-"Ya Rabb benim yerime onu yak" diyecek. Ahiretin 
azabini sen hie duydun mu ve diisiindiin mu? Ahiret 
azabimn diinya azabindan 70 kat daha siddetli oldugunu 
Hadis-i Verifier beyan etmektedir. 

• -Diinyada 1540 derecede demir erimekte , 1800-2000 
derecede tas erimektedir. Diinya atesinin enaz 2000 
derece oldugunu dusunursek ahretin atesi 70 kat daha 
siddetli. En az 140 bin derece. ..Bunun hicbir tahammulu 
olabilir mi? 

*-Yazin sicagindan, kisin sogugundan, ayaklannin camur 
olmasindan korudugun yavrunu nasil oluyor da bu kadar 
siddetli bir azaptan korumuyorsun? Ona ilim 
ogretmemekle, ona namaz kildirmamakla, ona haram 
yedirmekle en biiyuk kotulugu yapmis oluyorsun. 

*-£ocuguna Kur'an'dan bir ayet ogreten bir ki§i, geceleri 
namazla, giindiizleri orucla gecirilen bin senelik (nafile 
ibadetten)de hayirlidir: Kendi evladma Kur'an ogreten 
kimsenin gegmi§ gunahlan af olur. H.§. 90 
DiKKAT ET CEHENNEM ODUNU JNSAN VE TASTAN OLACAKTIR *-Ey iman edenler! kendinizi ve goluk gocugunuzu 
cehennem ate§inden koruyun.Onun yakiti insanlar ve 
ta§lar olacaktir. A.C.Tahrim-6 

*- Tipki ! Sabahin seher vakti dualann kabul saatinde 
cocuklarim namaza uyarmayip uyanmasinlar diye uzerini 
iyice orten karde§im! Sana sesleniyorum; 

*- Sen hie insan bedeninin ate§te nasil yandigini gordiin mii? 
Aynen gam girasi gibi gatir gatir yanmaktadir. Aynca tasin nasil 
yandigini hig gordiinuz mii? Bir gidin kireg yakilan ocaklarda 
ta§ lann yanmasim seyredin. O kuyunun iginde iki bin derecede 
ta§ in gatir gatir yandigma sahit olacaksimz. 

*-Sen gocugunu veya aileni o atesin igine atabilir misin? Eger 
atabilirim dersen bir diyecegim yok. 

Birak atese atmayi, evinde bir kibrit yak ve parmagini iistiine tut. 
MCimkun degil dayanamazsm. 

*-Ey kardesim! Esinin, alev alev yanan firina atildigini gorsen ne 
yaparsin? 

(Jocugunun fokurfokur kaynayan bir kazana atildigini gorsen 
ne yaparsin yavrum yavrum deyip yetismezmisin? 
Yukandaki Ayet-i Kerime buna isaret etmektedir. 
*-Halbuki cehennem atesi diinyadaki atesten yetmis kat daha 
siddetlidir. 

ISTE SIMDi ESININ VE COCUGUNUN ELINDEN TUTMA 
ZAMANIDIR. YARIN COK GEC OLABiLIR! 

Allah sana mal miilk aldin mi ? Evler, apartmanlaryaptin mi? 
Param pulunu degil... 

ilim ogrendin mi? Qocuklanni okuttun mu? islamin sartini 
yaptin mi? Onu soracak!... 91 SENIN EN SEVDIKLERIN MAH§ERDE SENI 
AYAGININ ALTINA ALACAK 

Ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptirmi§ olanlan 
bize goster ki, onlan ayak-lanmizin altina alahm da, 
a§agilanmi§lardan olsunlar. A.c Fussilet-29 

*- E§ine veya evladma dinini ogretmeyip namazi ogretmeyip. 
sabah namazi vakti onu kaldinp namaz kilmalanni emretmek 
yerine biraz daha uyusun diye iizerini orterek namazina engel 
olamak onu delalete dii§iirmek onu ate§e atmaktir. Sanki alev alev 
yanan birfinna atip agzini kapatmak gibi dir? 

*-Yukandaki Ayet-i Kerime ve aciklamalar bunu gostermektedir. 

Buna hangi can dayanir ? 

MAH§ERDE AR§ ALTINDA GOLGELENECEK YEDI KI§i 

*- "Yedi ki§i vardir ki, Allah, onlan higbir golgenin olmadigi 
kiyamet gununde kendi golgesinde golgelenir. Bunlar; 

1-Adaletli devlet baskani, 

2-Allah'a ibadet duygusu icinde yetisen gen?, 

3-Kalbi mescide bagh olan (namazlanm cemaatle kilmaya 

gayret eden) kimse, 

4-Allah icin birbirlerini seven, Allah nzasi icin bir araya gelip, 

Allah nzasi icin aynlan iki kisi, 

5- Giizel ve makam sahibi bir kadin tarafindan davet edildigi 

halde: 'Ben Allah'tan korkarim' deyip icabet etmeyen kimse, 

6-Sag eliyle verdigini sol eli gormeyecek kadar gizli bir sekilde 

sadaka veren kimse, 

7- Allah'i tek basina zikrederken gozlerinden yas bosanan 

kimse." Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24,Hudud,19 92 KUR'AN'A HIZMET KAR§ILIGI BU OLMALI 

Said bin Cubeyir, ibn-i Abbas'm cenaze merasiminde 
yasanan ilging bir olayi §u sekilde nakletmektedir: 

*-"ibn-i Abbas'm cenazesinde ben de bulundum. Hig g6riilmemi§ 
bir cins ku§ gelip, tabutunun igine girdi ve dikkat ettik;o ku§ bir 
daha gikmadi. Gomuldugu zaman kabrin kenannda birisi: 

*-'Ey huzur iginde olan ki§i! Sen Rabbinden ho§nut, Rabbin de 
senden ho§nut olarak Rabbine don, kullarim igine katil ve 

cennetime gir.' ( Fecr Suresi; Ayet: 27-30.) 

ayet-i kerimelerini okudu. Fakat okuyanin kirn oldugu bilinemedi." 

(Hakim. 3/543, Taberani, Heysemi ravilerin giivenilir oldugunu soylemi§tir.) 

*-Giizel Kur'an'imizi giizel okuyan guzel tefsir eden o guzel 
Kur'an ehli bu guzel hizmetinin kar§ihgini Yuce Allah'imiz 
daha diinyada iken gostermi§ vefat eder etmez bir ku§ gibi 
mujdecisini gonderip "Allah senden razi sen Allah'indan razi 
gir cennetime" diye mujdelemistir. 
Cenab-i Hak Hadisi Kudisisinde; "Kur'an ehli benim 
ehlimdir." buyurmakta. 

*-Bu Kur'an oyle bir yuce Kur'an ki kendine hizmet edene 
daha diinyadan ayrdmadan mujdesini gostermektedir. 

Yine Kur'an'a verilen kiymete bakin 
*-imam Ebu Hanife de, oglu Hammad Fatiha Suresi'ni ogrendiginde, 
hocasina be§ yiiz dirhem vermi§ti. O zaman bir koc, bir dirheme satin 
aliniyordu. Hocasi bu comertligi fazla buldu. ^iinkii cocuk yalmzca 
Fatiha Suresi'ni ogrenmisti. Bunun iizerine Ebu Hanife Hazretleri 
soyle dedi: 

*-"Yavruma ogrettigin sureyi kiiciik gorme! Eger yanimda bundan 
daha fazlasi olsaydi, Kur'an'a hakkiyla hiirmet edebilmek icin onu 
sana hediye ederdim." 

* -Hizmet edenden ve ettirenden Allah razi olsun. 93 BIR GARIBIM BIR UMIDIM BIR NAZIM VAR 

*-Bunu yazan ben garip Yilmaz 

*-Bu dedigim ya olur yada olmaz 

*-- Yann huzurullaha vannca eger Rabbim 

sorarsa kulum sevabin hani? 

"Yakayimmi § imdi sevdigin o cam?" derde, 

*-Eger tutarsa Zebaniler biri sagimdan biri solumdan.Beni 

cehenneme atmaya gotiiriirler ise.Gotiiriirken Mevlamin izni ile; 

*-Boynum biikiik gonliim gokiik bir garip. iki gozii iki cesme geri 

garip garip doniip bakarim. 

*-Elbette benim giizel Rabbim sormaz mi?Kulum geri donup 

doniip neden bakiyorsun ? 

*-0 an cehennem zebanileri kolumdan yapismis Cehennem alev 

alev karsimda, ben titreye titreye derim ki; 

Ya Rabbi ben seni gok merhametli bol rahmetli biliyordum. 
Kulunu seven kusurlan af eden biliyordum. Ve boyle tamyordum.Bu 
iimidimi hig yitirmedim ki... 

Senin kullanna da seni boyle tamtiyordum hatta yazdigim kitaplara 
da yine. 

*-Senin gok affedici oldugunu yazdim onun igin 

geri geri bakiyorum senden iimidimi hig kesmedim deyince; 

Rabbimden dyle Limit ediyorum ki sdyle diyecek; 

*-"D6nderin geri su kulumu.Ey kulum seni affettim gir cennetime. 

*-Zaten sen layik bir kul olamadin layik biradam da 

olamadin.Olacak da degilsin" der diye gok limit varim. in§allah 

Allah'im iimidimi bo§a gikarmaz insallah. 

*-Oku Kur'an'i hep zirhini takin 
*-Giinahtan kacin kendini sakin 
*-£iinkii oliim sana senden de yakin 

HAK HAK DlYE QIKTIK YOLA 
+ D/LEG/M/Z RAHMET OLA 

+-KUSUR ETTIKSE BILMEDEN 

* DiLERiM MEVLADAN AFF OLA 94 • -pOK MESGUL DIN KARDESIM ! 
ibadet vakti geldiginde Seni i§ bekler, l'§gi bekler, 
patron bekler, amir bekler ve memur bekler. 

Dikkat!.. 

O saatte Yuce Allah da senden zikir bekler. 
Kur'an bekler , lyi diisiin ve karan ona gore ver. 

HAYRA DAVET 

•-Mii'min Karde§im; bu kervana sende katil.Kiyamete kadar 
defterine sevap yazilsin.Bir gencin elinden tut onun dinden 
Qikip cehenneme suriiklenerek imdat imdat diye gighgina 
kulak ver, ona Allahimizi, Peygamberimizi sevmesini a§ila, 
onun eline Kur'an sevgisini anlatan Kur'an faziletini anlatan 
bir kitapcik veriver. 

*-Eger o ki§i inanan biri de olsa onun kandiline bir damla 
yag akit ki o yanan kandil daha da parlasin. 

*-Misal; Birkac arkada§ma gay ismarlami§ sayiver. Bir kag 
gocuga sakiz almak yerine o minik yavrulanmiza kitabimizi 
onun faziletini, onun tek kurtulu§ kitabi oldugunu tanitmi§ 
olursunuz. 

*-Hatta cenaze, mevlid ve ozel gunlerinde dagitacagin iki 
§eker yerine bu kitapgiktan dagitarak, ebedi bir hatira birak... 

CONUL iNCiLERl 

H.MUSTAFA YILMAZ 0QEK 

362 465 53 50 / SAMSUN 

Tel: 505 443 87 98 / (0212) 674 88 55 ISTANBUL 

*-KiLIM MATBAASI. 2Matbaacilar Sit. Fatih i§hani. No: 204 
( 0212 612 95 59 ) ISTANBUL-2009 

Web: www.gonulincileri.com 95 igiNDEKILER On Nasihat 

Tek Kurtulus Yolu Kur'an Yolu 

Allah (cc) Kur'an Yolundan Giden Yolda Kalmaz 

Kalbinde Kur'an Olani Allah (cc) Yakmaz 

Sen Hie Allah icin Agladin mi? 

Kur'an Mahserde Kus Gibi Yardim Edecek 

Hesaba Cekilmeyecek Olanlar 

Sinelere Sifa Yalniz Kur'an'dir 

ilim lie Amel Eden Hafizlara Miijde 

Su Kur'an'imizin Azizligine Bak 

O Guzel Peygamberimiz (sav)'de Aglamis. 

O'na Inen Ayetleri Du§unup Aglardi 

Kur'an Okuyaniar 

insana Ne Bulasir? 

Beni Yaratan 

Kur'an'dan Bir Harf Okuyanm Sevabi 

Ehl-i Kur'an Hata Ettiginde Kur'an Feryad Eder 

Kim On Kisiye Sefaat Eder ? 

Melekler Yeryiiziine Niye inmislerdi? 

Ask ile Deyince Allah ! Mii'minler 

Nedir Bu Izdirap ? 

Uyurken OIQmu Yastik Yap 

Kur'an'm Fazileti Hakkinda Hadisler 

Kur'an Okumaktan Maksat 

Kendi Kendini Bir Imtihan Et 

Kur'an Kalbinizde Asili Olsun 

Giinahkar Olsan da Asia Umidini Kesme 

IkiTutliiSifa 

Ayetlerle Kur'an'm Fazileti 

Hakiki Mu'min 

ilim Adami Cok Dikkalli Olmali 

Kur'an'm Faziletine Dair 

Tac Kimlere Giydirilir ? 

ihlas Suresi 

Muavvizeteyn Sureleri 

Melekler Bile Mu'minlere Dua Eder 

Kur'an'm Mahserdeki Yardimi 

Kur'an'dan Unutmanin Gtinahi 

Rasulullah (sav) Namazda Nasil Okurdu ? 

Ehl-i Kur'an'm Vefatinda 

ilahimizin Nuruna Kimler Buninur ? 

Kitabu'r- Ruh'a Gore 

Hamele-i Kur'an Olmak Gerek 

Talebe Kimdir ? 

Evlatlanmiz Bize Bir Emanettir 1 Allah' 1 Zikredenle Meleklerin Kanatlan 3 1 

3 Kur'an-i Kerim Kabir Azabindan Korur 32 

4 Kiyamette Kimler Korkutmaz ? 33 

4 Sunlara Dikkat Etmeliyiz 33 

5 Kendini Bir Hesaba Cek 33 
7 Haram Duayi Engeller 34 
7 Okudugumuz Kitap 35 

7 Dudaklarmi Allah icin Kipirdat 35 

8 Hadis-i Seriflerle Surelerin Faziletleri 35 
8 ihlas Suresini Okuyana Allah Azab Etmez 39 
12 Amenerrasulu'nun Fazileti 40 

12 Su Uc Ayet Ism-i Azam'dir 42 

1 3 Imam Azam'in Tebihi 43 

14 Ayet-el Kiirsi'nin Fazileti 44 

1 5 Etrafina Nasil Kale Orebilirsin ? 45 

15 Rasulullah (sav) Yatarken Okuyordu ? 46 

16 Bunlari Biliyormuydunuz ? 48 
16 Omiir Boyu insana Yetecek Nasihat 49 

1 6 Kuslar Kurtlar Tesbih Ederler 50 

1 7 Sular Akar Akar Gider 5 1 

18 BiziGorenVar 52 
18 O Cukura Her Gun Yaklasiyoruz 53 

18 Hizir (as)'in HediyesiNe imi§ ? 54 

19 Su iki Ayet ismi Azam 55 

1 9 Fakirlikten Nasil Kurtulunur? 55 
17 Kevser Suresi ve Fazileti 58 

20 Asr Suresinin Fazileti 59 
20 Tekasur Suresinin Fazileti 59 

20 Fatiha Suresi Sifa'dir 60 

21 Bore Nasil Odenirmis? 61 

21 Yasin Suresi, Degeri ve Fazileti 62 

22 Miilk Suresi, Degeri ve Fazileti 68 

23 Nebe Suresinin Fazileti 70 

23 Besmelenin Fazileti Hakkinda 73 

24 Cennete Kim Goturiir? 74 

25 Kur'an'i Yuzunden Okumamn Sevabi 74 

26 Kur'an'i Hifzetmek icin Dua 75 
26 Guzel Sesle Kur'an Okumamn Fazileti 76 

26 Neyi Nerede Anyorsun ? 82 

27 Neyi Nerede Anyorsun? 84 

28 Dort Bin Melek Kime Amin Der ? 87 

29 Evladim Okutmayanin Hali ? 87 

29 Mahserde Golgelenecek Yedi Ki§i 91 

30 Kur'ana Hizmet Karsiligi Bu Olmali ? 91 

31 HayraDavet 93 96 CIKAN KITAPLARIMIZ 

1- GONUL INCILERL (SHR) 

2- ALLAH'IMIZIN 101 EMM (NAMAZ) 

3- Bizi BEKLEYEN ZOR GUNLER 

4- ALTIN HAYAT (KUTLU DOGUM) 

5- ESLERiNE KAR§I ERKEKLERIN 

VAZiFESi 

6- HANIM KARDE§LERIN VAZIFESI 

7- NAMAZ KILAMIYORUM DiYENLERE... 

8- REYTULLAH ASKI. (§UR) 

9-KURAN-I KERiM'iN DUSUNDURUCU 
VE URPERTICi AYET-i KERIMELERi 

1 0-CENNETiN MIRASCILARI KIMLER? 
11-GECIM DARLIGI KIMLER CEKER? 

1 2-YASiN-i SERIF VE (ILMiHAL) 

13-101 SORU101 CEVAP.. (CEP iLMMAL) 

14-YASIN-i SERiF (CEP ROY) 

15-GONULDEN GONULE ... (CEP SHR) 
1 6-UC ALLAH DOSTU KIM? 
17-EN GUZEL SOHRETLI GUZEL DUALAR 
18- EN GUZEL SOHRETLI DUA (CEP) 

19- (S.A.V.yi KIM NE KADAR SEVDI?.. (CEP) 

20- TEKKURTULUS YOLU KUR'AN YOLU 

21- RiR DAKiKADA NE KAZANILIR ? .(CEP) 

*-Bandrol Uygulamasina ili§kin Usui ve Esaslar Hakkinda 
Yonetmeligin 5. Maddesinin 2. Fikrasi (^er^evesinden Bandrol 
Tasimasi Zorunlu Degildir.